1 m 1 Spoorwegen maakten in 1952 ruim vijf millioen winst mM f Maassluisse Yacantieweek geopend Nationaal monument koopvaardij aan Rotterdam aangeboden LAATSTE NIEUWS Hoe het nieuws over de ondertekening werd ontvangen SCHIEDAM Geslaagden Huishoud en Industrieschool 0S' ^BDhG. STAND van schiedam g^'Bu'rgèrlijke Stand van Rotterdam Straatvoetbalcompetitie was een succes Ds. A. A. Spijkerboer naar Berlijn GAARDINGEN Fundering voor rekening Ghr. Huishoudschool te Vlaardingen Hoek van Holland der gemeente Afscheid ds Joh. Francke van Delfshaven 2 Vrouwelijke Administratieve Krachten Gouda heeft thans 40.000 inwoners Vijandelijkheden gestaakt Generaal Piastiras overleden Prins Bernhard in Turijn TROUW ipstó Maandag 27 Juli 1953 'S;ë>: lp{ ïfeft fe?; v^"!- fc; Het industrie-terrein bewesten de Schie MULO-examen. I! Bëhoeming directeur van Gem. Reiniginsgidenst Restauratie, voorgevel .en; ^^^Jdafcy^an''sUulhuis:-. Oriëntèrii^ 'Kerkeraad ~~4 i.;':' IfS.S. beslootseizoen ^jjcnetverdiendenederlaag Korte Schiedamse Berichten Bevestiging en intrede TEKKO TAKS EN DE KEREWEER 69 De Vacantieweek Geslaagden Groen van Prinstererschool Exppsi'üc „Eigen Hof" Botsing tussen motor en auto Buitenlandse cürsisteti bezochten Rotterdam Motor botste tegen auto Nieuwe zaak J. Heniger Jr. Vanochtend om vijf minuten over half elf heeft de heer J. van der Velden, wonende in de Van der .PalmsteMt^a^ de afdeling burgerlijke stand van de Goudse secretarie aangifte ge daan van de geboorte van zijn dochtertje Jannetje. Toed hij deze aangifte gedaan had, kwam de gehele staf van de secretarie in rep en roer, want het bleek, dat jannetje van der. Velden de 40.000ste inwoner van de stad Gouda was. De vijandelijkheden zijn ge staakt. Om tien uur in de avond (2 uur n.m, Ned.'tijd) is het vuren gestaakt. Vlak vóór het staken van het yuren laaiden de gevech ten nog eenmaal op. Daarna werd het stil. A. Roland Holst aangereden W. H. J. Hillërs overleden Visserij berichten jSt &?"*-' Donderdagavond zijn in de Huishoud.en Industrieschool aan de Prins Mauritsstraat te Schiedam de diploma'sUitgereikt aan die «{leerlingen, die met vrucht het onderwijs in ijt'de,v«kklassen hebben gevolgd. Öe ."Vtc'e-presidente, mevrouw B. Hoek— rpsthuma, hield daarbij een toespraak.' Be 8;s:directrice, mejuilrouw Ybis. reikte de diplo- :~ma's; uit. Leerlingen van de onderscheidene ■'Klassen brachten directrice en leraressen dank onder het aanbieden Van bloemen twen geschenken,Ook. werden nog enige lie- !i? deren gezongen en enkele stukjes ten beste -gegeven.. 's Middags waren aan de leerlingen i die de primaire klassen gaan verlaten, de «diploma's .uitgereikt. De geslaagden van de valckiessen zijn* y: Opleiding hulp in de huishouding: B A v •Jruggen Vlaard., H. 3. Gongriep, S'dam, A dt «Groot, Vlaard., L Heijlnk, H"dam, A H Horde, vlaara... W Kramer Freher, S'dam, T van Leeuwen. SMam. J Marks, S'dam, D E Moer. y man, Vlaard., E B v Pelt, S'dam, J Rijnberk, Vlaard-. H v. d. Sloot, J Veemnan, A c van Vliet, P J tVessels, S'dam, J C Westerdijk. Vlaard.. A 3 de Wit, Vlaard., E G Wollert, Schiedam. Alle leerlingen ontvingen het-se- .tuigscbrift. Pplejf^ng kinderverzorgster: 3 v Baarde. wtBc,'-J Boele. M Damme, J C H van Dijk, H -v d Kooy, S P Roggeveen, F A v d Steen, W C. de Vries. E v d Wal, K C Winkelman, 3 >Veenstra. allen Schiedam: 'D P Huybers. - G Oostveen. J W v Pelt, H Rahman, W C 'Zelrn; allen Vlaardingen; M c Veeningen .:Bdam, l Leerling uitgesteld getuigschrift. s5; Bovendien ontvingen de volgende leerlingen het Diploma van de Centrale Raad voor SKtaderultzending:. D P Huybers en J. Schou- ten. 'beiden Vlaardingen: H v d Kooy, S'dam, yt &l'C'Veeningen; Rotterdam. v Opleiding Naaister: A F Bakker, E M v d VfBoa, M A Brouwer, If 3 Coenradie, C P Klos, «•alien'Vlaardingen; A C v Bouwden. 3 de Bruin, 3 v.D(jk. E-A v Dijk, A 3 M Frenay, A v Grootveid, C M v d Hamer, A c Her.. irülaar.ïM J!C Tomasinl, allen Schiedam: J V - Dijk. Kethei. H j Lavooy, Hoek v. Holland. 1 Leerling uitgesteld getuigschrift. Opleiding costuumnaaien-' (costuumnaaien) C Boogaart. M E v Eijk, M A Remkes. J M Zonne, allen Vlaardir.gen: H Droge, 3 M H*arts«n, P J Jongerius, A p Lussenburg. j'J.S Schuller, allen. Schiedam. AUe leerlingen •Dtvingen getuigschrift. V Cursus costuumnaaien (dagcursus). A Es- bach, C v Rietbergen, A G Wessel, C v Vliet, allen. Schiedam. 12c Leerlingen ontvingen het: getuigschrift Voorbereidend Onderwijs; 12 leerlingen ont- vingen er geen en 5 een uitgesteld getuigschr. Op de agenda voor de eerstkomende gemeenteraadsvergadering te Schiedam komt het voorstel van B. en W. voor tot het verlenen van een aanvullend crediet van f 175.000,ten laste van het Grond bedrijf voor het voltooien van de loswal langs het Industrie-terrein bewesten de brengen van het nog niet op de diepte brengen van het nog niet op die diepte van_ 2.60 m gebrachte gedeelte van de Schie tussen de spoorbrug en het in dustrie-terrein. Zaterdag zijn in „Irene" te Schiedam voor het Mulo-diploma A geslaagd: J. D, Struijs, J. G. van Toor, J. Valk, F. H. v d. Lely, J. Kornaat, C. Korpershoek, T, Dukel en C. den Hamer," Vlaardingen, H. J. Nieuwenhuizen. J, E. de Bruijn, Per- nis, G. 3. F: de Bruin, H. v. Holland, H. Spuij, W. C. Kleijwegt, C. J. Venhoef, M. P. Korpershoek, J. Baatenburg de Jong, G. C. Kouwenhoven, allen Maassluis. H. V. d. Knaap, Rozenburg, F. B. van Gelder, G. J. Breder veld en C. W. Baayes, Schie dam. STRAAT-ONGEVALLEN In de B.K.laan werd de 8-jarige L. d. N. aangereden door een personenauto, be stuurd door Th. J. S. T„ toen hij zonder uit te kijken de rijweg overstak. Met een hersenschudding en schaafwonden werd de kleine in de Noletstïchting opgenomen. Bij de Vijfsluizen werd mevr. B. H.-M., doordat zij aan de linkerzijde van de weg reed, aangereden door een auto. Zij maakte een ernstige val en moest met een linkerenkelbeenfractuur, een hersen schudding en een diepe hoofdwond door de G.G. en G.D. naar het ziekenhuis in Vlaardingen worden vervoerd. '4 v voordracht van B. en W, voor dé benoeming van een directeur van de Gemeenteiyke Vervoer-, Reinigings- en 1 Oirtsnoettinigsdienst "te Sdhiedam (as. va- Sik^ggcatUre^OeMcer) zjjn geplaatst: 1. de heer 4 E.T. 'Kraantechnisch hoofdambtenaar (<jh%f Techn. Dienst)bij het Gemeente- Plijk iVervoethedriJf te Breda; 2. 'de heer feiS A,'. Noteboom. majoor "der Genie b.d. tgplKte''Bilthoven. 4Nu de restauratie ..van - de {voorgevel van SKKS#betStadhuis te Schiedam: beeft plaats ge- •ïas'S-voJKleiii 'ls: Wel duidelijk gebleken, dat met de».ïe8tpuratie van het reehterdag(d.l. het |x^{{ daK.: aan de zijde van -de .Grote:Kerk) niet '-.".laïTger kart worden gewacht. Het; linkerdak «{{{-isreedsenlge: jaren geleden In orde gbrscht ..pe toestand.is z» sleoht. dat .van „onder- {««{•houd" moeiiyk meer kan wordch: gesproken ;s5:g{{,.;[Met-de.Rijksdienst:voor::de .Monumenten- fefe' zorg is overleg gepleegd, omtrent de te tref- ffibjSlen'" voorzieningen;" deze "Dienst is met de awdMénstv.van Gemeentewerken: van oordeel, ia|j-¥dafc'de: herstellingen; als een?restauratie moe- 'StfeStenSiwdrden" gezien::-Dit te meer, omdat Mo- gïKï-.Ziurnentenzorg verlangt, dat, bij het; berstel- fmglsiBaittatfVdetbsstaande/ toestand; "een andere ajft'SnöKconstructie .wordt, gemaakt, dan nu aan- ic 1 •Sfe'";H«t bedrag,dat met:het' herstel enmet €?S?lde dóór Monumentenzorg bedoeMe aanvul- jjngen: gemoeid zal zijn. Iwdraagt naar ra- SS'4">nin«'/. 21.0»0.'In dit bedrag is begrepen' 3®Mhet5falojieii;: «n-i opnieuw optrekken van de ®if'sgeinetseldé..top van de achtergevel welke SïlSctop'hlet'meer-'te vertrpuws» ti en het, ,-ï,Cï; 'eentrolerenvan de afdekbanden. •van; dete, :y v.:. ftn ;de Lvpcanicerineen:6 ^^ffgéra«öd -op"T7;;35.000.—een"' overschot" van beeft opgeleverd en de restauratie f:®.Vati> voorgevel en dak als .éin geheel kan {.'Worden 'beschouwd.f zal ;.een.. crediet groot 12-500.—voldoende zijn: r ste83eiif;dé "Baad:"1voorihet aanvul: -Blijkens een mededeling in ,3)e 2k»n- ï'l-'dagaïiodk" i* In laatstgehouden ver- „M ttadettnÊ van de Kerkeraad der Ned; Her- IIIyVoriade Gemeente te Schiedam gesproken #«>véreeh schrijven -van het bestuurder -roet het verzoek tot'samenwer- ifkki# I-zfüet'; de:- kerkeraad 5 in s verband; met Side? oiüabgsgehouden verkiezingen. De -{{kerkeraad besloot eerst een.orlënterings- öi bespreking tussen C.H.U.-bestuur en het thoderarhen .van de Centrale Kerkeraad »5yast;".te:"«tellea. "4;s, -Willem Z. -V. W, v. d. Heuvel Schrumpf; Klaasje, d. v. G. '-'IWiSwast en4M; Verhoeff; Dirkje A. A. d. v. .„«iS-w-BÖl'.en A. VTtodenbürg. Óv*rl#d»nt C. M. A. Willems 80 j- vr. MlvadiRyGr C."Vlek; A. H. Xrusc 71 j. vr. ^iyan'-D.*' yto.Uzendoorn. .-v wedstrijd in Oud-B'eijerland Sfcte'genS-H.O.. heéft H.B.S.S. dan ook .'f&eens;r eet punt gezet achter achter 'jNSdit «eizoen. Het werd een verdiende 5—2 &£'S»ederlaog- Verdiend, oindat' S.H.O. beter $4;{stièl :speeide, hetgeen, ook zijn "oorzaak '.vondi!n':het zeer onvolledig verschijnen JsS:van{2R.B.S.S. Metrslechts 5' spelers van het-'eerste werd de strijd begonnen; en fJaage.; üfdheeft H.BB.S.' stand weten te tibuden: Zelfsnam het tottweemaal toe ■y-jeen?,voorsprong en was 20-minuten. Voor f^^jaetleihde de stand nog 2—2. Daarna sloeg ).Sitl.O. echter nog'3 ocraak _en met 5—2 S' WQnJS.H-O- Er werd sportief gespeeld |^dbder4de brandende; hitte van de zon, g'fifBepaaldv,'bevorderlijk.- voor,-; het spelen If&voor de spelers was dat niet, maar toch '0&rvtd>f-ér:- en' toe aardig gecombineerd. #-;Voorlopig hoopt HIB.S.S. de voetbal- {«'ichoenen 'alleen nog maar te gebruiken ^&voór,-de -braining, om dan - tegen het ëi'jueuweseizoen weer fris. enkele oefen- wedstrijden te spelen. Vóór dit seizoen is ...Ijièt weer eens mooi geweest aiwVVh-'--: ■- Aangiften-van-25'3uil t-npVAt.TJETf e- E Hollaardt—van der J C.-.Valstar—Jansen z; S, O van Wypdèi,^HoekL-vanDuuren r: J A ClrkBrunik W&dï-iT J de Hoor—Worminkbuijzen z; A ,M ^MósttftLden«IXartog d; Dde Haas—Blok HfcV*»" VlietBervoets x' A Blaauw fAiva»" den Tol-z; W. Spijker—Broekhof d; ÏStè ivan Belle—Hoetmer z; A Mulder—Ver- SÈ{jneulen'- z: C. P -Kouwenberg—Kipping z; ;:'3'-{'r* ..JRbzgcvecn—van Pocpele a; L Dijks- fehOoJi—Briber z: J M Lemmens—Dijkmans '(iÊdiiDvDuriPtni—Dljks d; E M'J de Winter— S^VanJfChiel fir 'A C C Helleman—Sobrelner ps,de JongNoordermeer d;: F Ver- z-C M 3 van Setten-^SIeg- ilWhÖ?st°ST E C van Burik—Schlpperd; P<;j:;hl..-van. Wóerkom—van Dijk z: D Potuljt— ^SHajf»vZ; {M van der Wolf-r-van den Bosch s^djaEv'AiiBUÖseCom ijs dj.-J M Been—Heij- -v. /.&*- - ?v,aviJRLEJ>BN::B' p d?Bruyn;.man v E ïS«n»bï«to» :5S 1: E Bachus. vrouw v C ^eUÜsïSS-H GSluimers. vrouw v D de -Gtoót «7"D Plak- vrouw v B den. Besten Es. zoon j; C.P Ras, vrouw Wb'óBecker «MZSf -M' van .'Rosmalen,; man. góhütW'gewieest met A P van de. WIjngaarl S«f.^J ':rV Erdtsleck. man, gehuwdgeweest Xet'-K iF^Zwaaneveldt 82 j: K/van Vessem. ,{if»an gehuwd geweést metS M van Gils TfiH-'ftW'A^Pesch, man van R van den Bos dffiiTontgW'-A JTThW Bast aanse Brug Huis ie Riviere afgesloten. De brug over de Schie by Huis te Riviere zal vanaf hedenavond. 10 uur in verband met het verrichten van reparatie-werk zaamheden voor alle verkeer worden af gesloten. Onderwijsbenoemingen Prinses Juliana- school Schiedam.; (hoofd G. de Raad). Be noemd tot onderwijzer de heer C. G. de Graaf te Leiden en tot tijd. onderwijzer de heer M. M, Rieuwerts te Poortugaal. Diefstallen. In het Gem. Zwembad aan de W. Frahkelandsedijk werden wederom enige diefstallen gepleegd. Het 11-jarig meisje K. miste haar zo goed als nieuwe schoenen- en van. de; zilversmid J. werd een portemonnaie niet f 5,gestolen. - In de cantine van de. Ver. Glasfabrieken weid ten nadele van B. M. uit Delft een loonzakje met f 49,gestolen. Mei Irofs hebben Zaterdagmiddag de vele jeugdige tuiniers',steis van de Schie damse schooltuinen hun ouders laten zien wat zij zoal op hun landje kweken. Zij konden ook proeven want de peen moest van de tuial Eind Maori werd op een kale vlaJcle met 10 groepen leerlingen., totaal 470 "kinderen gestart en ook was "er nog een exira groep van de school voor Indivi dueel onderwijs.1 Alheel -' wat produc ten hebben de kleinen mee naar huis gébracht. Dat déze: moeder trots is op haar 'tuinierende! dochter bewijst deze loto wel. Zaterdagmiddag is de straatvoetbal- competitie te Schiedam met een prijs uitreiking gesloten. De kampioenen van de A en B afde ling waren reeds bekend. De gehele Zaterdagmiddag is er gevoetbald-om de bovenste plaats van afdeling C. De voetbalclub DSB werd kampioen. De heer Karei Sdholten. directeur van het clubhuis voor de ongeorganiseerde jeugd, herinnerde er aan dat vanaf 18 Mei 18 clubs twee- of driemaal per week in het strijdperk zijn getreden. Dat de competitie zo goed geslaagd is, is te danken aan de scheidsredhters, maar ook aan de heren W. Bras en D. de Jager. Zonder onderbreking zijn zij in het Sportpark aan de Parallelweg ge weest. Zie dit werk als onderdeel van jeued- iolijt. aldus de heer Scholten. Een orachtig stuk gezonde vrije tijdsbeste ding is hier verricht. De voetbalcommis- sie zal B. en W. verzoeken voor h»t volgend jaar de terreinen beter bespeel baar 1e maken. De straatvoetbalcompe- Htie is niet meer uit het jeugdwerk weg te denken. Nadat de voetballers en. belangstel lenden "harteliik hoera voor de heren Bras en De Jager had uitgebracht wer den de prijzen uitgereikt. De heer Bras nódigde de kampioen- Dloeg van de C-afdeling uit bij hem komen. Zij ontvingen een beker -*o twaalf draagmedailles. Steeds Vooruit kreeg een grote me daille als kampioen van de B-afdeling. Daarna ontving Aldos een prachtige lauwertak. Namens de supporters wer den bloemen aangeboden. NVL ontving een tweede prijs. De heren Bras, De Jager en Scholten kregen bloemen van de voetballers. In het kleine, stemmige kerkgebouw van de Waalse gemeente aan de Schie- damsevest te Rotterdam is gisteravond cand. A. A: Spijkerboer dóór a^jn vader in het ambt bevestigd, waarna, hij met een korte predicatie zijn intrede deed. Zoals gemeld heeft de jonge predi kant de bijzondere opdracht gekregen van de Ned. Hervormde Synode om de geestelijke verzorging op zich te nemen van de talloze vluchtelingen die van achter het ijzeren gordijn in West-Ber- lijn arriveren. De 'bevestiger, ds. L, S. Spijkerboer, Ned, Herv. predikant te Oost en West Soiiburg. tijdelijk te Rotterdam, bedien de het Woord uit 1 Koningen 19 20 b „En hij zeide tot hem: Ga, keer weder, want wat heb ik u gedaan?" Aan de handoplegging werd deelge nomen door ds. H. B. Spijkerboer van Zevenaar, ds. G. 'de Ru van Rotterdam- Centrum, ds, W. B. A. Smits van Feijen- oord en ds. F. H. Breukelman van Si- monshaven. Ds. A. A. Spijkerboer bediende ten slotte het Woord naar aanleiding van een tekst uit de Eerste brief van Johannes „Wij weten dat wij overgegaan zijn uit de. dood in het leven, dewijl wö de broe der liefhebben". Het "wenk dat de jonge predikant gaat verrichten, geschiedt op verzoek van het „EvanigeLisches Hilfswerk" van de Evangelische Kerk in Duitsland. Zondag is op 56-jarige leeftijd over leden de heër R. A. A. Depoorter, direc teur van Depoorters' Metaalwaren In dustrie te Rotterdam. Onder een strakke blauwe lucht de fileerden Zaterdagmiddag omstreeks kwart voor drie de plaatselijke vereni gingen, aangevuld met een aantal Maas- ruiters en met medewerking, van de Maassluisse Harmonie, langs' barge meester P. A. Schwartz, die zich met het bestuur der Maassluisse Gemeen schap en genodigden op het bordes van het Raadhuis .bevond, hetgeen de inzet vormde van de tweede Maassluisse ya cantieweek, Even later kreeg de va- canlieweek 'haar 'officiële opening op het feestterrein aan de Haven, Hel was de; heer P. F. W. Mouton. voorzitter van de M.G., die op prettige wijze bur gemeester Schwartz inleidde. De heer Mouton herinnerde aan de eerste vacantieweek van vorig jaar, toen men op dezelfde plaats in spanning ver keerde over de vraag wat het debuut zou opleveren en het bestuur der M.G. nog het meest over de vraag hoe de burgerij zou reageren. Thans staat men met een. ander gevoel, omdat de bur gerij, een duidelijk antwoord gegeven heeft. Een gunstige reactie, die het be stuur en. 'commissies kracht gegeven heeft om met nog iets meer durf de organisatie op zich te nemen. Mede door de morele en financiële medewerkinguit de kringen der in dustrie, niet in hét minst van het ge meentebestuur kon het geheel op een hoger peil worden opgetrokken. De heer Mouton dankte ieder, die op zijn manier had medegewerkt en hoopte, dat de zon. die deze middag zo overvloedig scheen, ook in de komende dagen even eens medewerking zal verlenen. Namens het gemeentebestuur sprak burgemeester Schwartz een kort woord. Hij roemde de handigheid van het be stuur der M.G. voor de wijze, waarop men er ook nu in geslaagd is beslag te leggen op hét gemeentebestuur. Spreker besloot met de wens, dat Maassluis wederom een goede vacantie week tegemoet gaat. Mevr. J. J. Mouton Veth hees vervolgens de blauw-witte vlag van de M.G., waarna met het zin gen va» het Wilhelmus de tweede Maas sluisse vacantieweek begonnen was. Het bestuur van de M.G. en de ge nodigden verzamelden zich na dit of ficiële gedeelte in het Tehuis voor Zee lieden, waar het gemeentebestuur de thee aanbood. Inmiddels kenmerkte zich in de ge meente een ongekende drukte, In de kom van de Haven gaf de vrijwillige brandweer, die deze dag tweemaal voor een onbetekenend brandje had moeten uitrukken, een demonstratie, waarbij de vele belangstellenden hebben kunnen constateren, dat Maassluis op dit ge bied uitstekend voor" de dag komt. De stadstrein reed in steeds volle bezetting en het. Haagse kindertoneel „De "Witte Vogel" hield de kinderen geruime tijd aangenaam bezig met het sprookje in 4 .bedrijven „Het wonderpaard van Marjolijntje". Een record aantal toeschouwers woon dc des avonds de: openluchtvoorstelling bij, waarin optrad bet „Ballet der Lage Landen". Een bijzondere kunstavond, die, gelet op het langdurige applaus; dat opklonk na de. laatste scène en de zo fijn weergegeven „Garden Party", bij de bezoekers in de smaak was gevallen. Het aan de achterzijde verlichte Raad huis trok tenslotte de belangstelling van de 1 zeer velen,-,die voldaan huistoe keerden. %•-'." '"fif*''?; ';r:' 69-10 Toch was het jammer dat.de beide vrienden Tekko niet hadden opgemerkt, want nu maakten zy zich node loos ongerust. Vooral toen kort hierop in het licht van koplampen een £?ote, donkere silhouet zich van tak tot tak dwars over de weg slingerde. „Zag u dat?" vroeg Terry omgewonden. „Ja!" antwoordde Starreveld gesmoord. „Als ik niet beter wist zou ik denken dat we in Afrika waren!" „Ik heb het er niet op! steunde vriend Fox en hy deed de hoogbejaarde motor kreunen, door de snelheid tot het uiterste op te voeren. „Mijn voorgevoel zegt me nog steeds dat er iets met Tekko gebeurd moet zyn!" By het hotel gekomen hoor den zij direct het gesteun en gejammer, dat uit de ge lagkamer opsteeg, en gejaagd renden de vrienden naar binnen. - De aanwezige gasten en de waard stonden dicht bij een en kreunden van angst, terwijl de jammerklachten kwamen van het mannetje, dat nog steeds aan de kroon luchter hing. „Waar is meneer Taks?" vroeg professor Starreveld streng, doch niemand kon hieroo antwoord geven. Waar vandaag heen? Historische- en kunsttentoonstelling in de Kuyperschool van 1422 uur. Knutselaars-expositie in 'Uit het jaarverslag der Nederl. Spoor wegen over 1952 blijkt, dat de behaal de winst f 5.475.430 bedroeg tegen f 99.696 In 1951. De totale ontvangsten bedroegen tn het verslagjaar f 354 mUlioen tegen f 33L9 millioen in 1951 of 221 millioen meer dan vorig jaar. Deze gunstige ont wikkeling is mede te danken aan de op Februari ingevoerde verhoging der tarieven. De totale kosten stegen met 16.7 millioen tot f 346.;. millioen (1951: f 331.8 millioen). De belangrijkste oorzaken van deze toeneming, zijn de prijzen van electrische energie, brand stoffen en materialen; het groter ver bruik van energie en van materialen voor onderhoud van. het materieel in verband met de toeneming van het aantal trein, kilometers, alsmede de stijging van de afschrijvingskosten. de cantine van de Verenigde Touwfa bricken van 14—22 uur. Kinderspeeltuin in de Wagenstraat, tot 20 uur. Korfbal wedstrüd Rotterdam ZuidZuid-Holland Noord, C.K.C.-terrein 18.45 uur. Turn- demonstraties na de korfbalwedstrijd op C.K.C.-terrein. Lampionoptocht met me dewerking der turnverenigingen vanaf Piersonstraat, 21 uur. Openluchtfilm „Francis weet het beter"op feestterrein, 22 uur. Dinsdag: Kindercircus „Elleboog" uit Amsterdam, feestterrein 10.30 uur. Histo rische- en kunsttentoonstelling in de Kuyperschool van. 1422 uur. Knutse laars-expositie in de cantine van de Verenigde Touwfabrieken van 14—22 uur. Herhaling Kindercircus „Elleboog", 15 uur. Voetbalwedstrijd tussen elftal len uit de middenstandsverenigingen V.D.L.-terrein 17 uur. Openluchtspel ,Tyl .Uilenspiegel", feestterrein 20 uur. Alle 17 candidaten van de Groen van Prinsterer M.U.L.O. te Maassluis (hoofd J. Stehouwer) slaagden in Schiedam voor het M.U.L.O. examen. Het waren: Annie Baatenburg"'de Jong, Tom Buitelaar, Menny Dijkshoorn (dipL B), Arie Groen, Kees de Heer. Wim v. d. Hoeven, Mien Kleywégt, Huib v. d. Knaap. Marry Kor pershoek, George KouwenhoVen, Annie Mosterd, Jannie Oosterlee, Ria Pons, Gilles Quak. Ina Smit, Jaap Stroo en Corrie Valstar. wèwVrn«t«'H{A;Jfpen^rop ffi j: W G H «'KvrcW;'\ViTV{<T'Slnr«'80 j.- - De navolgende leerlingen behaalden aan de Chr.Huishoud- en Industrieschool (dir; mej. J. Vlasblom) hun .getuigschrift van{de tweejarige-primaire opleiding. Fia'van Dijk, Joke v. d. Haar, Magda Klop, Miep van.Leeuwen, Leny v. d. Marei, Jopie Muller, iCoby Poot, Riet Schouten, Dicky Sonneveld, Bea Starre, Diny Verhagen, Annie de Zwart, Addië de Moor, Trudy'de' Blois, Thea Bot, Jeanny-Both, -Janny van Dongen, Annie Bot, Maartj e Borsboom, Anna van Eersel. Jopie Fooi,; Corrie de Groot, Laura v. d. Harst, Ada Koelewijn, Leny Lagendijk, Sita de Lange, Annie Manneken, Nel v. d."Mcer, Ria Naeyé, Cobi Ruygrok, Wies Vletter, Annie Vrijland, Ploni Kooman, Bep Mostert. Toos v. d. Arend, Nel Blenk, Joke de Blois, Cobi Dijkshoorn, Miep Dijkshoorn, Greetje Dunweg, Ria van Galen, Janny v. d. Kerkhoff, Ria Kornaat, Janny Lecntfaar, Riet van Leerdam, Rietje Lier, Frieda Postema, Willy'de Roode, Tiny van Roon, Nel Steenhoek, Lieneke Swanevèld, Janny Tazalaar, Ina Vermeer, Corry Zonneveld, Joke vl d. Zwart. Afgewezen 2 leerlingen. Zaterdagmiddag werd een tentoonstelling geopend. Ingericht door de leden van de volkstulndersvereniging ..Eigen Hof aan de OudendJjkse Schlekade. Vele van de 318 leden ellende vereniging waren uiteraard getuige van dit belangrij ke gebeuren, terwijl ook van overheldszljde vertegenwoordigers aanwezig waren. Het woord ls gevoerd door de voorzitter van de tentoonstellingscommissie, de heer J. Blom: de heer J. C. Vervoort, voorzitter van .de vereniging en ir. C. L. W. Ruys. voorzitter van de Jury. Dc heer C. Küppere van Gemeentewerken verrichtte de opening. De voornaamste, eerste prijswinnaars zijn: Sicrstukkens H. van Heusden; Lathyrus: A Tegelaar: Rozen: H. Horstman: Gladio len: P- den Boer; Snijbloemen: D. van der Gaag: Potplanten: 3. van der Spek: Peul vruchten A. J. C van Kegen: Wortel-, en Knolgewassen: H. Blok; Klein fruit: E. Paludanus: Kool: C. J. B. Lefel; niet toe gekend zijn eerste prijzen in de groepen: Groot fruit; Kasproducten en bladgroen ten. V Op de Statenweg.te Rotterdam reed gis teravond de 44-Jarlge 3. C. A. van L„ die in de Rembrandtstraat in Den; Haag woont, met zijn motorrijwiel tegen een personen auto. De motorrijder liep geen letsel op. maar. zijn vrouw die op de duo zat,, moest met een hoofdwond naar het ziekenhuis vervoerdworden. LAATSTE HOFCONCERT Het programma van het laatste Hofcon- cert op Woensdag 29 Juli1653 luidt: Van 89 uur n.m.; Van Dijks Amuse ments Orkest 1 Mars, von Blom, 2 Weib, Wein und Gesang, Joh. Strauss, 3 La Cum- parsita, Arg. Tango (op verzoek), Rodri guez, 4 Wiener Extra Blatter, potp., Hans Kliment, 5 Doornroosjes Bruidstocht, Max. Rhode, 6 Shell Nederland Mars,' W. Schootemeyer. Na 9 uur n.m.:; Zangvereniging „De Stem dés Volks". 1 Vlaardingen Bovenal, 2 Komm Hulderlenz, Haydn. 3 Het Jonge Jaar, H. Altlnk,«4a Coro di Schiari Ebrei, Verdi, 4b Coro d'Introduzione Att, Verdi, 5 Zondagmorgen, Cornelis Dopper, 6. Mor genrood, Otto de Nobel. De Rotterdamse gemeenteraad besloot op 16 Juni 1949 een terrein ten Oosten van de mond van de Leuvehaven te Rotterdam te reserveren voor de op-; richting van een nationaal monument voor de koopvaardij. Het. ontwerp „Boeg" van F. Carasso is, zoals bekend, voor uitvoering aangewezen. De stichting Nationaal Monument voor de Koopvaardij heeft zich thans tot B. en W. van Rotterdam gewend me. het verzoek het monument, dat zjj aan degemeente zou willen aanbieden, te aanvaarden en de nodige - fundering voor rekening van de gemeente te doen aanbrengen, aldus de len B. en W. de raad mede. De opbouw van het monument be staat uit een aluminium te maken boeg, omringd door symbolische golven van gewapend beton. Het geheel komt'te staan op een gewapend betonnen, cy- Sportfestijn 1953. Zaterdag j.l. had de jaariykse sportdemonstratie plaats op het Sportterrein aan de Zekkenweg. Om 2 uur startte vanaf de gymzaal, gekleed in sportcostuum en voorafgegaan door tam boers van de harmonie R.A.Z. dc Hoekse Sportvereniging '46 eri de junioren van de voetbalvereniging H. v. Holland voor een mars door het dorp. Onder leiding van de heer M. Ouwendijk werden demonstra ties, gegeven van allerhande gymnastiek uitvoeringen door groot en klein en had den erwedstrijden plaats tussen leden van H.S.V. en v.v. H. v. Holland. Het hoogspringen en verspringen werd ge wonnen door de jongens van H.S.V. De 80 m hardlopen door de voetballers. Dc wedstrijden en demonstraties, opgeluis terd met gramofoonmuziek, hadden een vlot verloop en werden over het alge meen gunstig beoordeeld. Om 7 uur 's avonds werd de aftrap gegeven voor de wedstrijd H. v. H. INaaldwijk I die ein digde met een gelijk spel 22. Hoek van Holland had aan Naaldwijk een zware tegenstander en heeft lange 'tijd achter gestaan, %doch tegen het einde van de moeizame strijd kreèg de voorhoede een kans voor de gelijkmaker, die dan'ook terdege 'werd benut. Scheidsrechter Aal- brecht leidde de wedstrijd voortreffeiyk. Drukte aan de Harw-ichkade. Zaterdag j.L werden door de nachtboten van de British Railway en de dagboten van de My Zeeland in totaal 6000 toeristen van uit Engeland te H. v. Holland aan wal gezet. De extra Harwichboot die vanwege de grote zomerdrukte werd ingelast is het s.s. Oranje Nassau van de-Mij Zeeland. Doch ook de dagdienst van de Mij Zee land werd genoopt een extra dienst in te lassen en bracht het s.s. Mecklenburg in de vaart De grote aanvoer van reizigers leverde de gehele dag een enorme drukte op aan de Harwichkade als ook voor de N.S. die handen vol werk hadden "do rei zigers naar elders te vervoeren. Ruim vijftig deelnemers aan de zo mercursus te Amsterdam van de Neder landse Universiteiten, vertegenwoordi gend 22 nationaliteiten, hebben Zaterdag een bezoek gebracht aan Rotterdam. Als gast van de Stichting „Havenbelangen" maakte het gezelschap een rondvaart door de haven. Te half twaalf werd het gezelschap officieel ten stadhuize ont vangen. Eep der cursisten. Raden Suma- di uit Indonesië, beantwoordde de be groetingsrede van de loco-burgemeester, wethouder J. van Tilburg. Op de Delftwcg te Rotterdam is' gister middag de 43-jarige Verzekeringsagent A. van L.,uit de Ruwaardstraat, met zijn motorfietstegen een autobus van lijn L gebotst. In het Bergwegziekenhuis is hij met hoofdwonden en een schedelbasis— breuk opgenomen. De duopassagiere kon tijdig van de motor springen. I Aan de; Meent 30 te Rotterdam zal op Donderda£i; 30 Juli de nieuwe zaak in hoeden, petten en herenmode van de Ia. J. Heniger Jr. geopend worden. Des middags van'2 tot - 5 uur zal een re ceptie gehouden worden. lindervormïge sokkel, rustende op ge wapend betonnen palen. De kosten van deze fundering worden geraamd óp 67.500. Er zal volgens B. en W. op gerekend moeten worden, dat gedurende-de bouw van de keerzijde/in de Leuvehaven "ter voorkoming van' stremming van het scheepvaartverkeer een tijdelijk kanaal moet. worden gegraven, waardoor het monument tijdelijk enigszins geïsoleerd, als het; ware op een eiland, zal komen te liggen. Teneinde te vermijden, dat de paalfundering van het monument zichtbaar wordt, zal een tijdelijk ver hoogd trottoir worden aangelegd, waar mede een uitgave van 6.000 is ge moeid. -Wanneer de keersluis zal zijn voltooid, kan de definitieve aanleg, waarbij te denken valt aan een pla teau met keermuur en een trap naar het lager gelegen kadeterrein,.-ter hand worden genomen. B. en W. stellen de raad voor het mo nument onder dankzegging te aanvaar den en voor de werkzaamheden een crediet van - 73.500 op de begroting 1953 op te nemen. Na de kerkdienst, die gisteravond te 7 uur is gehouden in de Mathenesserkerk hebben zeer vele leden van de Geref. Kerk (onderh. art. 31 K.O.) van Delfs haven, met een handdruk afscheid ge nomen van ds. Joh. Francke, die een be roep heeft aangenomen naar de kerk van Hoogeveen. Ds. Francke heeft in deze kerkdienst het Woord bediend uit Hosea 2 vers 13 17. Daarin schetste de scheidende pastor, hoe de Here Zijn volk in de woestyn voert Daarbij belooft de Here vernieu wing van de vrijmaking uit het diensthuis van Egypte; vervulling met heiligmaking in Kanaan alsmede voleinding van de hecrlijkmaking 'in het paradijs. In zijn; preek- stipte ds Francke ojd. aan hoe moeilijk het vaak is in de kerk des Heren, hoe daar misverstanden heer sen en chaótisohe toestanden dreigen. Wil de Kerk waarlijk als Kerk staan temid den der levensverbanden en in het brede verband van het Nederlandse volksleven en-wereldleven, dan zal zij steeds weer terug moeten naar Christus. Terwille van het recht des Heren, zal zij al haar ge dragingen moeten toetsen aan het Woord. De daden' der liefde moeten talrijker zijn en sterker dan de woorden der liefde, aldus ds Francke. N.V. DAGBLAD „TROUW" vraagt voor spoedige In diensttreding - a. Leeftijd ca. 16 jaar. b. Leeftijd ca. .18 jaar. Opleiding minstens M.TJ.L.O. Brieven mét gegevens omtrent opleiding, godsdienst, referenties enz. aan he.t Bureau Witte de WithstrMt 30, Rotterdam. De nog steeds aanhoudende prijsstij gingen van electrische energie en steen, kool vervullen de directie van NS met zorg. Als zeer grote verbruiker van deze producten ondervindt de NS zelfs van een kleine prijsverhoging de sterke weerslag op exploitatiekosten. Met het jaar 1952 is een zeer belang, rijke periode van herstel en vernieuwing afgesloten. Na het voorlopig herstel van de oorlogsschade in de jaren 19451947. is in de vijfjarige periode, welke in 1948 is begonnen en met het verslagjaar is be ëindigd, een urgentieprogramma uitge voerd, waarin de meest noodzakelijke werken voor het definitief herstel en de modernisering waren opgenomen. In deze jaren is buiten beschouwing gelaten de herelectrificatie een aantal lijnen met een gezamelijke baanvaklengte van 363 km geëlectrificeerd, - terwijl begon nen werd met de electrificatie met de lijn ArnhemZwolle. In het tekort aan en In de vervanging van trekkrachtvoertuigen en zitplaats capaciteit werd ten dele voorzien door de aanschaffing van 95 electrische en 46 dieselelectrische locomotieven, 48 die- selelectrische locomotoren, 431 rijtuigen voor electrische treinstellen en 70 rij tuigen voor getrokken treinen. Het sterk getroffen goederenwagenpark werd voor zoveel nodig aangevuld en ten dele vernieuwd door de aanschaffing van ca 5700 goederenwagens, Met de moder nisering van het seinstelsel werd eën begin gemaakt. Verder werd een aan tal bruggen definitief hersteld of ver nieuwd en een aantal stations ge bouwd. Het meisje werd drie dagea geleden geboren in het St Jozefpaviljoen, maar zij kwam twee maanden te vroeg, en werd in de couveuse geplaatst De be handelende arts, dr M. E. Kortenoever. heeft evenwel hoop, dat het kindje inle ven gehouden kan worden en daarom kon de vader vanmorgen de aangifte doen. De moeder, mevrouw A. van der Velden-Mey-er, maakt het gelukkig goed. Na de aangifte heeft de burgemeester van Gouda,'mr dr K. F. O. James de ge lukkige vader, toegesproken en hem na mens de gemeente een spaarbankboekje van f 100 overhandigd en een door siga ren. Tevens ontving de heer Van der Velden het gezinsboek. Het echtpaar Van der Velden-Mever heeft reeds een zoontje, Izak,, van 3 jaar. De Griekse oud-premier, generaal Nicolas Piastiras is gisteren te Athene ten gevolge van een hartkwaal in de ouderdom van 70 jaar overleden. Het stoffelijk overschot van de militair,, re- volutionnair en staatsman krijgt een staatsbegrafenis. De generaal verkreeg grote populari teit toen hij in 1922 aan het hoofd van een aantal hoge officieren naar de macht greep, koning Constantijn van de troon stootte en, na zes ministers en generaals van de partij der Populisten ter dood te hebben laten brengen, een revolution- naire regering vormde, waarbij hij zelf als staatshoofd optrad. Deze regermg hield echter niet lang stand en Piastiras moest het land verlaten. Tijdens de burgeroorlog werd hij ech ter teruggeroepen om het premierschap op zich te nemen. In 1933 ging hij op nieuw in ballingschap en werd bij ver stek door een Populistische regering ter dood veroordeeld. In 1945 keerde hij naar Griekenland terug, doch. begon zich pas vyftiën jaar later weer met de poli tiek te bemoeien, toen hij optrad als lei der van de progressieve partij. Na twee jaar met enige onderbrekingen aan het hoold der regering te hebben gestaan, werd de generaal bij de verkiezingen van 1952 verslagen door de. „Griekse concentratie",' de partij van veldmaar schalk Papagos. (iHëf yórtge' jaar trok Piastiras zich te- PUg'^ls.Iëider van de EPEK en vertrok naar Nëv) York voor een behandeling van zijn hartkwaal. Dedichter A. Roland-Holst is opge nomen in het centraal ziekenhuis te Alkmaar na een ongeval dat hem Za terdag is overkomen. Bij het overste ken van de rijweg tussen Bergen en Egmond Zaterdag jj. is hij door een auto aangereden. Zyn toestand Js geenszins zorgwek kend. Z.K.H. Prins Bemhard Js Zaterdag in Turijn aangekomen voor een particu lier bezoek aan de Fiat-vliegtuigfabriek. In de ouderdom van 54 jaar is Zater dag overleden de heer W. H. J. Hitlers, directeur van ,W. Hillers' Scheepsclasai-, ficeer- en Verfbedrijf N.V. en van de C. V. Schildersbedrijf „Hillvis" te Rot terdam. De. begrafenis vindt Dinsdag a.s. omstreeks 3 uur plaats op de Her vormde begraafplaats, te Charlois. Te zeggen, dat de ondertekening „een hoofdstuk van bloedvergieten van het bestand overal ter wereld' met gejuich ls ontvangen, zou over dreven zijn. Men heeft in de afge lopen drie jaar waar het Korea be treft het juichen wel verleerd; Over het algemeen kan men zeggen, ..dat de toestand er thans één is van ge wapend - afwachten. Reeds uit de dagorders van de opperbevelhebbers blijkt duidelijk, dat deze wapenstil stand nog tal van gevaren in zich bergt. De Noordkoreanen en Chine zen vertrouwen de gealieerden niet en de Zuidkoreanen zien in de hou ding van de Noordelijken niets ver trouwenwekkends. Ook in kringen van het Amerikaanse Cortgres trekt men de oprechtheid van de communisten en hun bedoe lingen in twijfel. In Parijs vraagt men zieh af, of de vrede in Korea niet zal betékenen, dat de oorlog door-de communisten in Indo-Cbina niet met grotere intensi teit zal worden gevoerd, nu materiaal en troepen in groten getale vry komen. In Japart bewaart men het stil zwijgen rond de gebeurtenissen van de laatste 24 uur. hoewel men er voor uitkomt, dat men niet gelooft aan een spoedig vertrek van het opper bevel der V. N. De Prawda bracht het bericht van de ondertekening vanmorgen- zonder commentaar. .Wel stond het bericht op de voorpagina afgedrukt. In India is'men natuurlijk ver heugd. Men rfoemde het nieuws het beste van de laatste jaren, en men heeft goede hoop'voor een spoedige afwikkeling van de Koreaanse kwestie. De algemene vergadering 'vande V. N. is tegen 17 Aug. bijeengeroepen. Lester Pearson, de voorzitter van de assemblee, sprak, toen hij het nieuws vernam, zjjn vreugde uit over het beëindigen van wat hij noemde en strijd".. Pearson voegde er echter onmid dellijk aarf toe, dat het nieuwe hoofd stuk, het vestigen van de vrede, nog moest worden begonnen. In het algemeen kan gezegd wor den, dat onder de afgevaardigden bij de V. N. een afwachtende houding .wordt aangenomen, al toont men zich verheugd over het tot dusver, bereikte resultaat Vangstberlchten uit zeë: •s-GRAVENHAGE, 27 Juli. Sch 78 10 kantjes, 200—5, 45—1, 246—3. 254—20, 341—2, 342—2, 402—3, 412—12, 159—60vleet, 263— 100 net 40 netten, 339—65, 23—50, 53—2, 104 —85. 38—20, 201—40 uit 60 netten, 264—35. 4—3, 75—0, 181—5, 199—2, 32—3, 40—9, 48—2. 49—0. 51—35, '89—25, 132—55 14 vleet, 133— 70, 233—I mand 1 trek, 247—80 54 vleet. 262 gaat-naar LJmulden. 285—75. 2—15. 5—12. 10—1. 300,. 35—1. 45—60. 69—1, 84—5. 130- 120, 215—5. 248—17 n. huis. 250—38 ia vleet. 207—40, 310—65, 399—100. 36—12. 107—35, 20 —40 V4 vleet; 225—85, 141—0, 186—0. 284—3. '361—0. 140—0. 95—2. 46—85 54 vleet. 50—50 nog 12 netten, 81 Zaterdag 50. 64—3, 66—50. 72—2. 73 Zaterdag 50, 81 85 54 vleet. 89—85 54 vleet, .103—40 uit 25 netten, 116—2 naar huls. 123—2, 124—1, 16o Zaterdag 40. 180—2. 242—5, 275—80 nog 20 netten, 6 nog 100 mijl, 3413. 21 niets te melden. 24 Zaterdag 60, 47—12, 110-r2, 118 Zaterdag 50. Vlaardingen: VI 40 0 kantjes. 5#—3. 53—20. 70—3. 79—2. 80—1. 83 Zaterdag 30, 84—2, 88—0, 112—2. Binnen te Scheveningen: Sch 8 30 last van 10 schepen, 105—42 eigen vangst, 236— 42 van. 6 schepen, 248—27 eigen vangst, 195—32 eigen vangst, 87—24 eigen vangst. 333—10 van ?S schepen, 12115 van 4 sche pen, 22324 van 3 schepen, 120—31 plus 400 kisten haring plus makreel, 9—12 plus 300 kisten haring vis plus makreel, 97—20 plus 500 kisten haring plus vis. Besommingen: Groene haring 56—69 per kantje. Verse vis: Kabeljauw 32—46.50, middel kabeljauw 29—3430, gul 1 14.80— 17.60. Idem 2 11.80—12.60, Idem 3 7.80, groot middel schelvis 2930: klein middel schel vis. 23—24. schelvis 1 13,80—14,50; idem 2 9,6010.20, wijting 7,7013,80. koolvtt 16.-. makreel dicht 12,80—13,80. idem gestript 9,80-11,-, versa haring 10,40—13,50. kSffcS'i;

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 2