Wijnoorlog in Z.-Frankrijk Hoorngeschal verscheurde stilte Frontlinie wordt reeds „V.N. zullen weer strijden als politieke conferentie mislukt" DROMMEN OOSTDUITSERS KOMEN VOEDSEL HALEN lift t Japanse kroonprins Akihito maakt een wereldreis Pleidooi voor Rijnvaartpolitiek iiw Honingzoete woorden voor Oostduitse arbeiders r Eisenhower vraagt hulp voor Korea ïersvliegtuig neergeschoten Vólkspolitie ziet met ledeJogen toe Si IbL Maar de terreur ivoedt voort DINSDAG 28 JULI 1953 ELFDE JAARGANG No. 2527" Weerbericht Verklaring van Rliee: DULLES OVER DE VEILIGHEID STAAT VAN BELEG OP CUBA V Van heinde en ver SiSlr' JetSÈll*. mmsm. mm.m mmmm mm ,HET doet mij veel genoegen dat ik in de gelegenheid ben een bezoek aan Nederland te brengen, niét alleen omdat Nederland bekend staat om het hoge peil van zijn cultuur en industrie, maarook ómdat -de betrekkingen tus sen onze landen reeds dateren van de zeventiende eeuw. Het is mijn vurige wens de vriendschapsbanden van vroe gere dagen te helpen herstéllen".. wm Ml Nota aan Westduitse regering Koningin ontying vdê -i ,- Japanse' IüH)onprnÉ^^^P mékml Ongerustheid over het Duitse beleid Hoornblazers verscheurden gisteren om 2 uur 's middags (Nederlandse tijd) de doodse stilte, die langs het hele Koreaanse front heerste. De hoornsignalen kondigden aan dat het- „staakt-het- vuren" een feit was geworden, nadat het gedreun van de kanonnen een kwartier te voren opgehouden had. De patrouilles in het niemandslandverwijderden de patronenuit hun wapens en maakten zich gereed de stellingen, waarvoor zo bitter gestreden was, te verlaten. Onmiddellijk werd een aanvang gemaakt met het opblazen van de verdedigingswerken,, waaraan twee jaar was' gebouwd en het oprichten van eenprikkeldraadversperring langs het niemandsland dwars door Korea. Om klokslag 2 uur daalde de vrede over de Koreaanse heuvels, alsof een magische hand plotseling stilte had bevolen. 200 millioen dollar 100.000 pakketten mmmS: MSnM" isSêim mm nmeggaat - ÉSn'ïV'ag' êÉRMmk De Nederlandse ambassadeur te Bonn heeftgireren laaaifdeliA Westduitse regering een nota van de Nederlandse regêrm^bver^V handigd, waarin deze uiting geeft aan haar ernstige origèriigÜiëSa j óver het door de Duitse autoriteiten inzake' de Rijnscheepvaart gevoerde beleid. 1 /- Inzake deze nota is geeii overleg gepleegd met:de-regeiangéMvanB^^ andere bij de Rijnscheèpvaart geïnteresseerde Zie verder pagina<2£"- 'tIj| »5ï2Éiiir r. .-jurgemeester»!^ Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 29215 (g 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klqchtendienst abonnementen 18.3019.30 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 29216 's-Gravenhage: Huygenspiein 1 .Postgiro *24867 Redactie: Tel. 111892 Administratie: Tel. 114402—115486 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Tel. 67882 Abonnementsprijs 49 cent per week, 2.13 per maand, 6.35 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks. Directie: C. A. KEUNING en Mr. H, VAN HOUTEN Weersverwachting, geldig tot Woensdagavond,.' WISSELEND BEWOLKT Veranderlijke bewolking met enkele verspreid optredende buien. Overwegend matige wind tussen West en Zuidwest. Weinig verandering in tempe-: ratuur. ,-y OO Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS;SLOT.;. #»jr BS1® -KM Woedende wijnbouwers hebben van daag het heft in eigen handen geno men en overal in Zuid-Frankrijk weg- barrières opgeworpen als protest tegen de weigering van de regering om het surplus aan wijn op te kopen. Langs de hoofdwegen zijn 500 bar ricades opgeworpen, welke bestaan uit karren en met water gevulde wijn vaten. Om 6 uur vanmorgen gaven de kerkklokken hel sein uoor actie en binnen een paar minuten stonden kilometerslange kolonnes wagens en vrachtauto's langs zulke belangrijke verkeersaders als de weg tussen Nirnes (75.000 inwoners) en Montpel- Uers (80.000 inwoners). Tien vrachtwagens met politie ver-' schenen bij een wcgbarrière ten Noor den van Nimes en de bevelvoerende officier zei: „Messieurs, ik eis, dat tt deze weg versperringen wegneemt". Burgemeester Brunei Brunoau van' bet kleine plaatsje Lunel antwoordde: „Wij. weigeren dit. Gebruik indien u wilt geweld". „Ik zal dit met mijn meerderen moe ten bespreken", antwoordde de officier en zocht via de radio contact met zijn. hoofdkwartier. De politiemannen begonnen toen moeizaam de weg vrij te maken,- zodat hun konvooi kon passeren. Maar dit was nog niet uit het gezicht verdwenen of de boeren bouwden de barrière weer op. De woede van de .wijnverbouwers is ontstoken door de weigering van de regering om het surplus aan wijn op te kopen tegen 300 francs voor elke liter pure alcohol, welke uit het drui vensap is gedistilleerd. Volgens eon schatting zou dit de regering een kleine 30 milliard francs kosten en bovendien heeft de-regering reeds zo een grote voorraad alcohol, dat zij er.geen weg-mee wet.. Daarbij komt nog, dat de. regering zich'zorgen maakt over de cijfers waar uit blijkt, dat. steeds meer Fransen sterven als - gevolg - van - alcoholisme. Frankrijk is-immers het land, waar het gebruik aan „absolute alcohol'' per hoofd van de .bevolking 32 liter per jaar is vergeleken met 13.5 in Italië en bijna 7 liter in Engeland. De burgemeesters van practised alle' dorpen in de - wijnverbouwende depar tementen Herautt, Aude en Oostelijke Pyreneeën' nemen aan de 'actie deel en een van de deelnemers In Lunel was Leon.. Jean, .socialistisch .afgevaardigde in de Nationale Vergadering. Dé burge meesters zijn veelal zelf wijnboeren. WAPENS OP KOREA ZWIJGEN T De stilte was voor de meeste solda- .„t.-fPreridont^Soekarnp'heeftop-verzoek vaa formateur WongBoacgoro de aan hem verleende termijn-voor het vormen van een Indonesisch kabinet met drie dagen verlengd.' Wongsonegoro deelde" aan de pers mede, - niet te optimistisch te zijn, al had hij reeds veelkunnen bereiken. ten te onwezenlijk om waar te kunnen zijn. Zij schenen de rust niet te ver trouwen en bleven op hun hoede in de angstig aandoende stilte. Tot een paar minuten over 2 bleef het stil, maar toen 'hieven de manschappen een vreugdegehuil aan. Vijf .minuten voor de communistische kanonnen plotseling zwegen, 'probeerden de Amerikaanse en Zuidkoreaanse ar- tiljèristèn nog even hen voor altijd het zwijgen op te 'leggen. Gebruikmakend van de zwaarste ladingen openden twaalf bataljons artillerie tegelijkertijd het vuur. Het leek een -macaber vuurwerk terwijl de felle steekvlammen de be zwete gezichten dér soldaten verlichtten. Bijna onmiddellijk na dit geweldige salvo van de geallieerden zwegen de communistische kanonnen en mortieren. Wanneerde communisten het artille rievuur op de geallieerde stellingen: niet gehandhaafd hadden, zou er waarschijn lijk géén schot meer. gelost zijn, - Het Achtste Leger had alle comman danten opdracht'gegeven alleen uit ver weer te schieten. Deze order had ten doèl 'zovéél mogelijk levens tei sparen. Overal.langs ihet .front kwamenna het invallen- van-de stilte wermoeide-solda- ten uit de bunkers -kruipen en -haalden de flessen voor de dag, die zuinig .be waard'waren totdat: dit ogenblik zou zijn aangebroken. "V v r In de andere sectoren van. het front was het,artillerievuur minder:hevig. In de Westelijke sector betaalden de -Ame rikanen precies, met gelijke munt en werd voor iedere communistische gra naat die op dé stellingen, werd afgevuurd een granaat teruggeschoten. Ook in de Oostelijke sector werd gedurende de laatste dag nog vrij regelmatig gescho ten. Op de weg van Seoel naar Panmoen- djon: rijdt een onafgebroken rij vracht auto's, die bouwmaterialen, tenten, draad, electrische installaties en andere benodigdheden vervoeren voor de. ver schillende commissies dié 'toe zullen zien op de uitwisseling van de krijgsgevan- genen. .s- President Eisenhower heeft het -Con gres gisteren formeel gevraagd een aan vankelijk bedrag' van 200 millioen dollar te verschaffen voor hnlp aan Korea. Hjj verklaarde, dat de veiligheidsbelangen van Amerika duidelijk de noodzaak aan geven onmiddellijk te handelen. Een Amerikaanse Sabre-straal jager heeft gisteren twee uur na het onder tekenen van het Koreaanse bestand, dal is tien uur vóór het."staken van hét .vü- ren, een Noordelijk"" passagiersvliegtuig neergeschoten, ten Zuiden van 'de Jaloe. Het was'een toestel van het Russische type 11-12, het eerste, dat ooit in Korea werd .vernietigd. ïh Seoel vroeg men zich onmiddellijk af, wie zich in het vliegtuig, dat plaats biedt aan 27 perso nen, bevonden kunnen hebben. Misschien wel communist!.sche officieren, die deel genomen hebben aan de plechtigheid te Panmoonjon. Het was waarschijnlijk het laatste toe stel dat in de Koreaanse oorlog werd neergeschoten. De Sabre-piloot, die de aanval uitvoerde, heeft negen commu nistische straaljagers en een ander toe stel neergehaald; Het totaal van de ver bonden luchtmacht'was bijna 800. «üSgfctS Luitenant-generaal William K. Harrison (links) én generaal Nam-Il rechts) be- zegelden de wdpenstilstandsovereenkomst gisterochtend te Panmoenjon mét htm Handtekeningen. .De gehele plechtigheid - duurde tien minuten. Lr werd geen taoord zonder Harrison te groeten. gewisseld. Achttien documenten in blauwe omslag - werden ondertekend,- elk stuk met een nieuwe pen. Een kolonel vloeide de bladen af.' 'ToenNam-ll 'gereed' was', stond 'hij op, keek op zijn horloge en verliet de „vredespagode" Volgens Newyorkse radiostations, heeft president Syngman Rhce van Zuid- Korea vandaag in een boodschap aan zijn volk verklaard, garanties te hebben .ge kregen, dat als de politieke conferentie na de wapenstilstand mislukt, „de 16 landen" der VN., "die aan dc oorlog op Korea hebben deelgenomen, vastbeslo- ten zijn, zij aan zij met ons: te .strijden met hetzelfde doel voor ogen"." .Dc Sowjctriissische premier. Malen- kov heeft Maandag" "de premier van Noord-Korea, Kim Soeng, telegra fisch gelukgewenst met de succesvolle afloop van de^ wapenstilstand sonctór- handelingen, aldus heeft Radio-Moskou medegedeeld. -.j De boodschap was gericht! aan „Ka meraad Kim II Soe'ng, voorzitter van de Noordkoreaanse raadvan ministers en luidde:- „Het bericht van de ondertekening van het bestand heeft reden gegeven tot grote voldoening van alle Sowjet- burgers die het succesvol beëindigen van de wapenstilstandsonderhandelin-gen beschouwen als een grote overwinning voor de Koreaanseen Chinese volks legers. De Amerikaanse minister van Bulten landse Zaken, Dulles, heeft Maandag verklaard, dat de Koreaanse oorlog de Verenigde Staten „oneindig veel vei liger" heeft gemaakt, en dat een Derde Wereldoorlog minder waarschijnlijk is. Minister Dulles zeide, dat dit zo was, omdat het bestand een bevestiging vormt van het beginsel van collectieve veiligheid als een middel om tegen agressie op te treden, en van het be- ginsel van politiek asyl voor van communistische strijdkrachten. „Deze. twee principes zijn, waard .om voor te vechten", aldus Dulles- De minister sprak, een jeugdconferentie toe, op het riiinisterie van Buitenlandse In "het orgaan van de Zuidslavisöhe communistische partij schrijft president Tito, dat-het bestand in Kórëa niet betekent;'dat de vrede in dat deel van de wereld niet langer in gevaar is. Deze wordt volgens Tito nog steeds bedreigd „door mensen, die niet tevre den 'zijn met de wapenstilstand". Door het bestand is de onschatbare waarde van de V.N. om een gewapende aanvat ta verhinderen; aangetoond, aldus Tito. President Batista heeft gisteren de staat van beleg afgekondigd op geheel Cuba, nadat een' aanval van gewapen de rebellen op twee legerposten in Oost- Cuba was afgeslagen. "Het verluidt; dat 54 Cubanen om het Icvén zÜc gekomen tijdens de twee aanvallen; 35 rebellen, 18 soldaten en een sergeant vaa de politie sneuvelden. De regering heeft onmiddellijk de schuld, geworpen op de voormalige pre sident: Socarras, die in 1952 door Batis ta werd verjaagd. Men denkt dat de rebellen hoopten de steun van de solda ten te krijgen en een revolutie te kun nen ontketenen om Batista de macht te ontnemen. Socarras, die' zich in Florida in bal lingschap-bevindt, heeft onmiddellijk de beschuldiging van de hand gewezen" Het Cubaanse volk zal nooit dictatuur dulden" zo verklaarde hjj. J»'- - 'V 'i 'V ■'A'A&j'A grens om in Wést-Berlijn levensmiddelen' tw^otttvangst tenemén. Om negen "uur begon deuitreiking van gratis voedselpakketten.Op zijn- minst 100.000- Duitsers, -zowel uit dé Sówjët-'zone :vah - Duitsland -als uitde Sowjet-sector van Berlijnkwamen naar elf van dé twaalf speciale leveris- middelenstations, die waren ingericht in twaalf voorstédenvan Berlijn. Hét twaalfde centrum zorgde voor het benodigde personeel. In totaal waren in de Amerikaanse, Britse en Franse": seétoren 35.(distributiecentra Ingericht. Levensmiddelenpakketten, waarvan de inhoud genomen was. uit voorraden. wel ke West-Berly» sinds de blokkade van 1948—'49 heeft aangelegd, werden uit gereikt aan iedere Oostduitser, met een behoorlijke identiteitskaart. Ieder kreeg twee pond vet, twee pond meel om brood te bakken, gedroogde erwten en bonen én vier blikken melk, De meesten die met hun levensmidde len naar het Oosten terugkeerden, on dervonden geen moeilijkheden. Contró- Ie was sporadisch. Ofwel de communisti sche Volkspolitie was niet opgeroepen, óf de bedreigingen dat alle pakketten in beslag zouden worden genomen, wa ren .Slechts loze woorden. 7 Te oordelen naar de opkomst van de Oostduitsers 's middags, waren 80.000 pakketten uitgereikt en-volgens een of ficiële schatting van de "Westberlijnse gemeentelijke autoriteiten was dit aan tal tot 100.000 gestegen heeft de Oost duitser meer vertrouwen in de aantier Er kwamen gisteren in Wesf- Berlijn voedselhaters uit Je na, Leipzig, Rostock, Stralsund, ja zelfs van het eiland Rügen. Een man van 83 jaar uit Luckenwal- de zei dat hij de reis er graag voor over had gehad om weer eens vet en echte melk te zien. Het Rode Kruis zal trachten onderdak te verschaffen aan de genen,' die niet, meer naar huis kunnen of niet aan de beurt zijn gekomen. Het heeft ook tenten ingericht waar verversingen wor den verstrekt en waar ouden en gebrekkigen op hun verhaal kun nen komen. Y' De Oost-Duitsers bewaarden, al werdén de. rijen steeds langer, een opmerkelijk goede discipline. Zij'waren zeer goed gehumeurd. Er werd niet'gedrongen. Sómmi gen spotten met de Oostelijke propaganda, volgens welke de Amerikaanse levensmiddelen per radio zouden arriveren. Een huts vrouw zeide, dat'zij "nooit zulke mooie'muziek had gehoord. ding van hét Westen- dan in de. beloften van, het Oosten, dat ér zendingen uit de Sowjet-TJnie zullen komen. De levens- mlddeléndlstrlbutic zal, twee weken dur ren.Y,"'. V.'. De Volkspolitie negeerde de gehele beweging. Oostduitsers gingen heen en weer zonder gecontroleerd te worden •Op sommige puntèn lieten de „Vopo's" .opzettelijk hun. rug zien om zelfs niet te .-.zien „wat-ér voorviel De distributiecentra, bevonden zich in gemeentehuizen, scholen en andere openbare gebouwen. Op leeftijd, poli tieke overtuiging of geslacht werd geen acht geslagen. De Oostduitsers hadden niets anders te bewijzen dan dat zij Oostduitsers waren. Het gébruik, maken van de opgeslagen voorraden maakte de distributie er een van Duitsers aan Duitsers. Dé' eerste zendingen - Amerikaans voedsel over zee en'door de lucht zijn gisteren In Hamburg' aangekomen. Het Amerikaanse vrachtschip „American In ventor" kwam aan met 2800 ton bloem, taptemelk, spek, koffie en cacaobonen. Eerder waren twee DC-4 toestellen van de Scandinavische luchtmacht op het vliegveld Fuhlbüttel geland met twee en een halve ton voedsel dat uit New York in Kopenhagen aangekomen was.- Het voedsel werd onmiddellijk per vlieg-1 tuig doorgezonden naar Berlijn. Wim (Van onze Haagse redacteur In de Japanse taal las de "jeugdige kroonprins* Akihito van "Japan déze ver klaring gisteravond voor in kasteel Oud- Wasseriaar- aan een groot aantal .Neder landse én .buitenlandse journalisten. De -króohprms .maakte, van deze. gelegenheid tévêhs-'gehruikom uiting-te 'geven aan zijn irinigèY'mëdelevën- met'Yöns -volk vin verband met de zware verliezen die de watersnood heeft, - teweeggebracht. Hij hoopte prettige:'herinneringen,.aan zijn bezoek mee- terug te zullen nemen.. De ontvangst van de pers was een van' de eerste: programmapunten na de aan komst van zijn' keizerlijke hoogheid'in Den Haag. Precies kwart voor zes rolde de trein uit'Brussel het station Hollandse Spoor: binnen, waar op het perron de ambassadeur van Japan, de heer Suemasa Okamoto met zijn echtgenote en enkele andere leden van de ambas sade alsmede de heren Daniels en Jonge- jans van het ministerie van Buitenlandse Zaken op de aankomst van de hoge gast wachtten. Met een diepe buiging begroetten de Japanse aanwezigen en hun kinderen hun kroonprins, die, gekleed in een grijs colbert en met een grijze gleufhped in de hand, uit de trein stapte. Na de be groeting begaf het gezelschap zich via de Koninklijke wachtkamer naar de,ge reedstaande auto's die onder escorte van motorrijders van de Koninklijke Mare chaussee. naar het kasteel „Oud-Was senaar" reden. Daar wapperden de vlaggen van Japan en van Nederland'en stonden bij dë in gang twee manschappen van de Konink lijke Marechaussee in ceremonieel tenue op wacht. Kroonprins Akihito betrad de kamer, waar de journalisten bijeen waren slechts om zijn verklaring voor te lezen. Hoewel hij Engels spreekt, had by er de voorkeur aan gegeven dit in het Japans te doen. Onmiddellijk daarna begaf hij - zich weer naar een ander vertrek, waarna de heer Matsui van het Ministerie van Buitenlandse Zaken ih Tokio een Engelse vertaling van de verklaring voorlas en vragen beantwoordde.' De kroonprins bezocht reeds Canada. Groot-Britannië, waar hij de kronings plechtigheid bijwoonde, Frankrijk, Spanje. Italië, Vaticaanstad- 'en België.- -? j-. Na Nederland zal hij nog 'een bezoek brengen aan West-Duits]and', Denemar ken, Noorwegen, Zweden, Zwitserland en de V. S. Het doel van al deze bezoeken is het bevorderen vari; zijn algemene ont wikkeling.-, - - - In verschillendelanden heeft kroon prins Akihito jonge, mensen ontmoet en met hen gesprokem Ook fotografeert hij veel op reis. -De kroonprins, zo vertelde de heer Matsui, doet veel aan sport, o'.a. aan zwemmen,, paardrijdenen ping-pong. In ditopzicht- UetYhii zicli ook', op reis niet.,'onbetujgd,.A"an boord vkii 'de „Queen Elizabeth" béhaaldé' lijzélfs het,, ping- pong-kampioehschap.Ook,speelt '.""lu* schaak; zowel -het Japanse als hét-Euro- pese scbaakspeL s.-'g;?:St6,2V.y: r -t Gisteravond arriveerde op station: HÓL landse Spoor te ..Den Haag króonprmst-'i Akahita van' Japan, die .'een;réis door Europa maakt. De Prins werd verwelkomdX-, door leden .van de Japanse Kolonie. Gr- heel rechts de Japanss'ambassatUttrlii'g;:}#?'' |sï;t. -V* G Koningin. Juliana :héeft "vanmiddag om - ,"1 - ;uur - '■de.Y'JapaMèiJÊfqön^i^p^SS® Akihito, die: gis ter avond ;öm>l^artM|f voor zes - '.op.'-, het station .'HóUiradseJy^® Spoor .arriveerde, ontvarigöi|'idp|.6gtJi^^ landgoed Tér Horst te Wassériaari-jgY^SS De-Japanse --prins' gebruikte metf de 1 Koningin eriPrins-Bemhard Keticén- maal op.het buitengoed. ï'cVFiüt ib -De Kroonprins- verbleef "in - dë!Noor^||4 middag op kasteel Oud-Wassën5^;S» waar de .eerste'--vérdieping W hffltaW 'sn. zijn. gevolg-is 'gèrésèrv^^ptóhaHïfe vier vzou* hij achtereenv bezo^ren^ brengèp aan: vhet huist aan het Vredesp3léis-:ito^i^|CK Madurödam. Van Nedèrlandse.;zijde-:-heeft'--'ïniéiiï;'MSj voor dit standpunt: voortdurend Ybégripg'^ getoond, en désondanksheeft--i*déj|Nedï^^ binnenvaart zich toch nog vry 'gttasUgjg® ontwikkeld. Op het gêbiéd van fde|:Ryh.r^Sl scheepvaart is sedert' W36: -' (toen®Sd^:M$ Hynscheëpvaart neigvry was)!<zélfs£éeffi|S^ aanmerkelijk' hogere préstatié'Ygéleyêbaï>Yi^-: Niet t alléén door-" schépenf"onder PNéd^^'' vlag maar door. alle -onder bmténlaridsééï# vlag varende schepen. E2rid ;1952::werd|s|5 door alle schepen gézamerflykYYinclfi^iteLpSi de Duitse,1 95procentvan dé '-veivdersS)^ hoeveelheid van 1936 getransporteerid^i'i-X .waartegenover staat, dat ,het> aantali-Lr' tonkilometers 11 - procent meër^bcdroeg-S'M; aan in 36. Dit betekent 'dat'bij ■ongëveet^itj gelijke vervoerscapaciteit pér,^hip aanmerkelijk- hogere f'prestatiÊf fvérKands?® houdend- o.m;met -'langere-'- afstandéiö- werd geleverd. -MSS' Het communistische - regime van Oost-Dnltslandheeft de opstandige be volking gisteravond nogmaals officieel een regeringshervorming, meer demo cratie en betere' levensvoorwaarden voor de arbeiders beloofd. Duizenden Oost-Duitsers stroomden gis teren haar de levensmiddelen-distributie centra in Wcsi-Berlijn om gratis voedsel pakketten in ontvangst; te nemen. Dit geeft een beeld van de drukte buiten het sta tion in de Heichenbergstraat in de voor. stad Kréitsberg. - i - - In feite heeft het regime in het open baar plechtig beloofd dc „nieuwe koers" te zulléh volgen, waarmede hert tracht de bevolking, die op 17 Juni tegen de communistische onderdrukking opstond, weer de baa^ te worden. De bevolking kreeg voor de tweede helft van dit jaar 25 procent meer levensmiddelen en 40 procent meer ver- bruiksgoederen toegezegd. Maar achter déze olijftak woedde in de gehele Russische zone nog de mee dogenloze zuivering van alle ambtena ren, die zien barmhartig voor de bevol king getoond hebben. De politieterreur duurt onverminderd voort. "Tot op het ogenblik dat de nieuwe beloften met grote fanfares over de radio wereldkundig gemaakt werden, bleek uit alle maatregelen van de com munistische staatsleiders, dat terugge keerd werdnaar de strenge heer schappij van een politiestaat in een ge socialiseerde satelliet van Moskou. Het comité, verstootte vijf leden van het machtige Folitbure: Rudolf Herren- stadt, hoofdredacteur van het dagblad der partij „Neues Deutschland", Anton Ackermann, onderminister van Buiten landse Zaken. Frau £111 Schmidt, hoofd van de vrouwenliga. Hans Jendretsky, de voornaamste vakbondsleider van Oost-Berlyn en Wilhelm Zaisser, die verleden week ontheven werd van zijn functie als hoofd van de gevreesde ge heime politie. Na de gehele dag een stilzwijgen in acht genomen te hebben om de bevol king in de gelegenheid te stéllen de betekenis van deze zuiveringsaatie te doorgronden, kwam het centrale comité In de nola wordt ei o.m. op geweren, dat Nederland er niet in kan berusten dat de Ned, Rijnviool wordt behandeld en beschouwd als een verroenreseive en de Duitse viool een beschermv :de en overhwysendc positie wordt verleend. Voort acht de Ned. regering het on juist, aal de verhouding lussen de ver schillende vervoerstakken in Duitsland alleen volgens Duitse inzichten word! bezien zonder rekening ie houden met de beginselen, neergelegd' in de Hiin- vasrlacte. Een regeling van de Rijn- scheepvaart, gebaseerd op een Europese vervoersvisïe wordt hierdoor onmogelijk gemaaki. In de noia wordt gepleit tegen een Duils-natlonale Rijnvaartpoliliek en voor een Europese vervoers- eh Riin- vaarlpolitiek, sichtersrronr/ Van het doen uitgaan van deze nota werd hedenmorgen namens de minister van waterstaat mededeling gedaan door de directeur-generaal van scheenvaart, de heer W. L. de Vries. Deze belichtte daarbij tevens de achtergrond, waar tegen deze: sta» van de Ned; regering moet worden bezien. Voor de oorlog heeft de Ned.: binnen vloot steeds zonder verkeerspolitieke en deviezenbelemmerinsen de Rijn en de "Westduitse kanalen kunnen bevaren.! Na de oorlog bepaalden de bezettings autoriteiten, zulks op grond van de ontredderde financiële en economische, positie van West-Duitsland, dat buiten landse vloten voor het' bevaren van de Rijn en de kanalen eerst toestem ming moesten hebben. Deze toestem ming was o.m..afhankelijk van de vraag of er al dan. niet Duitse-schepen beschikbaar waren voor het vervoer. Hiermee werd,zij het om te.billijke redenen aan alle schepen onder buitenlandse vlag in strijd met de in de acte van Mannheim toegezegde ge lijkheid en vrijheid van behandeling; het vrije verkeer op de Rijn ontzegd. t-AO 1 gisteravond met honingzoete, verzoe ningsgezinde woorden. Gesproken werd over een „snelle her eniging van geheel Duitsland" en na drukkelijk' werd verklaard, dat' de ge hele „nieuwe koers", de verwezen lijking van die wens van iedere Duit ser ten doel had. De structuur van party en regering is echter ndet gewijzigd. Westerse autoriteiten hadden verwacht, dat het Kremlin althans een democratisering van de marionettenregering zou voor wenden om de pogingen voor 'recht streekse onderhandelingen met het Westen over de hereniging van Duits land kracht by te zetten. Bjj K.B. isbènoemd' tötYbürgan^st"«MS vande .gemeente KliiiiméasdrsYHS'YEi^™ Schmedding te Maastricht,1 tiiahs'Yv a'd-ls junct-inspectemr bij het .ministérie'-.YvanS,,,. Maatschappelijk Werk, Jtein <töt5bjirg»?S meester, -van de gemeente Hul9bérgïd^?£" heer J. J. Kengen,hoofdcommtesYiftexYïi gemeentesecretarie •vaj:nHeer;%BèIdé%Sëi^ noemingën zyn geschied-metjingangYvarij: 16 Augustus V-Vs - -u-r-".'C -I?*-1 ."frijnrif*

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1