Gevangenen 80.000worden uitgewisseld Vrijheidsdag ot) Korea: DULLES VLIEGT ZONDAC NAAR SYNGMAN RHEE Nieuwézege op 'hei wrèdé water bevochten iveer DE GASPERI VERSLAGEN Grote Vier toch biieen einig Rans voor Wöngsonegoro Aaruij ding kóstte twee doden Reizigersverkeer naar Zeeland ELFDE JAARGANG No. 2523 WOENSDAG 29 JULI 1953 Weerbericht WESTEUROPESE OLIELEIDING Dij kgathij Stevenssluis werd gedicht Nog geen Duits commentaar op nota Rijnscheepvaart Kabinet afgetreden Dulles bezorgd over Iran Meer tomaten naar Engeland Kind verbrijzelde kost baar beeldhouwwerk Aftakking naar Rotterdam? Wordt 3 Aug. hervat TIENDUIZENDEN NAAR VEILIGER STREKEN Toenemende; activiteit van benden in Indonesië 102'jarige te Nieuwkoop Botterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 29215 (3 1.) Postbus 1112 - Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.3019,30 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 29218 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Administratie: Tel. 114402—115486 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Tel. 67882 Abonnementsprijs 49 cent per week. 2.13 per maand, 6.35 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks Geldig van Woensdagavond totDonderdagavond.; WEINIG VERANDERING IN TEMPERATUUR Veranderlijke bewolking roet kans - op enkele buien. Weinig verandering in temperatuur. Zwakke tot matige wind tussen Zuidwest en West.rrMgi Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT Directie: C. A. KEUNING en Mr. K, VAN HOUTEN Het Franse dagblad „L'Aurore" (rechts- radicaal) meldt Woensdag uit Moskou dat de Sowjet-Unie binnenkort uiting zal geven aan haar bereidheid, deel te nemen aan vier-mogend-hedenbesprekmgen doch slechts op het hoogste plan. Het blad vestigd er de aandacht op dat het telegram van zijn correspondent të Moskou, Henri Chapiro, waarin dit wordt gemeld, de Sowjetrussisché censuur zonder wijziging is gepasseerd. Volgens", het Engelse blad „Daily Sketch" zou premier Maienkow de Britse premier. Sir Winston Churchill, telegrafisch medegedeeld hebben - dat hij het voorstel tot het houden van een con ferentie der Grote Vier in de herfst steunt. j' "V Naar .de correspondent van „de. Volks krant"- uit iBonn meldt -zijn er plannen gereed gekomen voor een olieleiding van de Franse Zuidkust naar de Wèsteurope- se havens en raffinaderijen. De Amerikaanse olie-industrie zal bij dè verwezenlijkingvan de plannen be langrijke investeringen doen. De olieleiding, „West-Europa-Pipeline" genoemd, zal een belangrijke kostenbe sparing in het vervoer van rolie uit het Midden-Oosten met- zicb brengen: -. De olie zal in Marseilleworden gelost en door de pijpleiding naar Hamburg, Antwerpen en Rotterdam worden ge pompt. -.c; Het gehele net wordt 1600 km lang. De jaarlijkse capaciteit zal 20 miUioen ton olie bedragen, De aanleg zal 20 millioen gulden kosten, terwijl voor de buisleidin gen bijna 200 ton staal" nodig is. Amerikaanse soldaten bij Panmoenjon geven uiting aan hun vreugde-over het bericht van de wapenstilstand door met luid gejuich hun helmen in de lucht te werpen. Het hoofdbestuur van de - Masjoemi heeft besloten niet deel te nemen aan een Indonesisch kabinet volgens het ontwerp van formateur Wongsonegoro. DeMasjoemi kon met de PNI niet tot overeenstemming kómen. r Wongsonegoro verklaarde thans te zullen trachten een. kabinet zonder'de Masjoemi te; vormen.. In politieke krin gen is: mén'van m'éhing, dat dit zeer moeilijkzalzijn,daarenkele partijen niet accoórd gaan met het vormgn van een kabinet zonder de Masjoemi. Volgens'het Egyptische legerweckblad AI ;TaKrfr heeft president Eisenhower de vorige week een uit vijf punten bestaand- voorstel -gestuurd aan president Nagulb voor de oplossing van het geschil met Engeland over het' Suezkanaal. Deze punten zijn s 1. Britse evacuatie vanhét Suez-gebled binnen 18 maanden.1 J t - 2. Het aantal deskundigen dat achter blijft zal niet meer dan 4000 bedragen: en de duur van hun verblijf niet lan- ger zijn dan vijf jaar. 3. De Ver.-Staten zullen/Egypte inllltai- re'en economische bijstand verlenen. 4. Het Suez-gebied zal In de gereedheid worden gehouden voor gebruik door. de V.S- en hun bondgenoten ingeval van oorlog of oorlogsdreiging, k 5. De Arabische Liga zal beslissen wan neer de oorlogstoestand of; de oor- logsdrciging bestaat, -Mi. Egypte heeft hierop- geantwoord, aldus, het weekblad, en laten weten hoever het met deze voorstellen accoord -kan gaan. Het blad zegt- verder, dat een. Egyp tische officier die een belangrijke mi nisterpost bezet, en een hoge Britse offi cier morgen een bespreking zullen heb ben. Dit zouden kol. Gamal Abdel Nas ser, vice-premier, en luit. gen. Sir Brian Robertson, de voornaamste Britse on- Ouwerkerk bij dichting zal de Vièrhannenpolder op Duiveland, groot 2500 ha. op het-water her overd zijn en het enorme gat in de Zuidelijke dijk van Schou wen bij Schelphoek, dat ongeveer 370 meter breed en 30 meter diép HET djjkgat bijStevenssluisop Schouwen en Duiveland is gistermiddag om negen minuten over half twee gesloten. Op het zwaargetroffen eiland zijn thans nog drie gaten te dichten: twee in de Zuidelijke zeewering bij Het gat ]bij,Stevenssluis was ongeveer .tien metèr diep' en had een inhoud van ongeveer zes millioen kubieke meter. Voordat het bétonnen gevaarte werd ge plaatst, had men dat met dammen reeds verkleind. Omstreeks half 'vijf gistermorgen, heeft men" het inspannendste werk, verricht. De caisson moest toen bij kering van vloed naar binnen, worden gelegd en bevestigd. De caisson in het gat bij Stevenssluis draaide aan de éne zijde, met een speling van ongeveer drie meter op een deur. aan een scharnier vrij soepel aidht. De kleine, maar ijzer- sterke sleepboten duwden onafgebroken en met kracht het logge betonnen ge vaarte naar de sluiting toe.Delaatste meters vorderden langzaam maar zeker.. Bij de dichting van het gat waren een aantal buitenlanders aanwezig, dat. als bewijs van erkentelijkheid voor de ge boden hulp", op uitnodiging van de Stichting -voor de. Landbouw een drie daagse tocht door Zeeland maakte. .Gisteren is óp Schouwen .Duive- -land opnieuw- een - klinkende zege bevochten op het wrede water. De Vierbamienpolder ligt. nu nog onder 'watert maar de dichting van het gat bijStevenssluis is opnieuw een dui delijk bewijs, dat het thans zo triest uitziende verdronken land droog zal komen! Taai en onverzettelijk wordt doorgewerkt, en doorgevochten, tot het water verslagen is, en de bevol king van' Zeeland terug zal kunnen gaan naar het-eigen, haar zo na aan het hart liggende land. (Van onze correspondent) Maandagavond is te Smalbroek bjj Bel len een verkeersongeval gebeurd, dat aan twee jonge mannen het leven heeft ge kost. Omstreeks tien uur reed de politie agent Lievertz uit Ruinen op een motor rijwiel huiswaarts. Bij 'het passeren van een hem tegemoetkomende autobus reed hij de voor hem rijdende wielrijder Ter "Wal uit Lhee aan. Deze werd tegen de autobus geslingerd en was vrijwel op slag dood. De motorrijder .schoot dwars over de weg tegen een bermpaaltje en bleef.be wusteloos liggen. In zorgwekkende toe stand werd hij naar het ziekenhuis te Hoogeveen gebracht, waar hij in' de loop van de nacht is overleden. De agent was 34 jaar, gehuwd en had drie kinderen. De prachtig getekende kop van deipaS i: diergaarde Bljj-Dorp gearriveerde .'Grévy zebra! ~wm De Nederlandse Spoorwegen hebben van de Rijkswaterstaat bericht ontvan gen, dat onvoorziene omstandigheden voorbehouden, de reizigersdienst door de Kruiningcrpolder op Maandag 3 Aug- ntag worden hervat. Dat betekent, dat de treinen Nymegen-Roosendaal-Zeeland weer gehee! tot Vlisstngen zullen door rijden. Deze treindienst zal echter nog enkele geringe afwijkingen vertonen van de dienstregeling, zoals die in het spoor boekje staat. Aan alle stations zullen tijdig gratis strooibiljetten verkrijgbaar worden gesteld, waarin deze afwijkingen Tiin T-priTi ™T»Ï T>p -1 zullen bovendien naast de treinen bussen blijven ryden tussen Krabbendijke en Goes. In de gebieden ten Zuiden én ten Westen van Poerwokerto hebben de laatste tijd tienduizenden personen hun woningen verlaten in verband met ijs toenemende activiteit van benden. Zö hebben bescherming gezocht in hei liger streken.. r. Intussen is het treinverkeer tussen Bandoeng en Jogja via Bandjar, dat wegens vernielingen dooi- benden on derbroken was, weer hervat. De Nederlandse regering heeft, als ge meld, een nota aan de autoriteiten te Bonn gezonden, waarin -wordt .geprotes teerd tegen de Westduitse politiek wat betreft de Rijnscheepvaart. Een woord- Voerder der Westduitse regering heeft Dinsdagavond te Bonn verklaard dat dé nota door zijn .regering wordt bestudeerd. Hij voegde hieraan toe dat het verschei dene dagen zal duren, voordat van West duitse zijde commentaar zal worden ge geven. Ib Nieuwkoop viert de heer M. Mari- nusv vandaag zy'n 102de vetjaardag. De burgemeester is vanmorgen bij de ja rige op felicitatiebezoék geweest. Op enkele dagen na is het zés maanden, dat deze bewoners' van Kruiningen moesten vluchten voor hei geteeld van hel water. Zes maanden lang,spoelde het water dagelijks heen en terüg over de velden door het slagen van de operatie Klapdeurj.l. Vrijdag het land weer droog gevallen en moet met ware pioniersgeest getracht worden de verzilte bodem weer productief temaken......... van Afgevaardigden, als van de Se naat. De Gasperi verkaarde naderhand: „Ik ben- slechts met een zeer klein aantal stemmen verslagen. Het is jam mer dat de coalitiepartijen (republi keinen, gematigde socialisten en libe ralen) zich van stemmen hebben ont houden. Het achtste kabinet van premier de Gasperi'is gisteren gevallen. De Gas peri is er niet in geslaagd het ver trouwen van de Romeinse volksverte genwoordiging te krjjgcn. Het was de eerste maal, dat de 12-jarige christen democraat een nederlaag leed sinds hij op 10 December van het jaar 1945 in Italië de teugels in handen nam. Een luid gejuich barstte los van de zijde der communisten en uiterst link se socialisten toen bekend werd ge maakt dat de vertrouwensstemmihg met 282 tegen 263 ten nadele van de Gasperi was uitgevallen. Het was de eerste maal sinds de opkomst van het fascisme, dat op deze wijze een Ita liaanse regering het onderspit moest delven. Voor de Gasperi bleef eeen andere weg over dan formeel het ontslag van zijn kabinet aan te vragen bij presi dent Einaudi, van wie hij 10 dagen geleden de opdracht-ontving het acht ste na-oorlogse kabinet samen te' stel len. De Italiaanse grondwet schrijft voor dat de regering zowel het ver trouwen moethebben van de Kamer De Amerikaanse minister van Buiten landse Zaken John Foster Dulles heeft tijdens zijn wekelijkse persconferentie verklaard dat Amerika zich bezorgd maakte over de toenemende activiteit van de illegale communistische Toedeh 'Partij in Iran en over de wijze waarop deze actie oogluikend door de' regering werd toegelaten. Hij wees er op dat deze omstandighe den het moeilijk maakten voor de Ver. Staten de Iraanse regering te biijven steunen. Het Engelse ministerie van Handel heeft gisteren het contingent voor de invoer van tomatenin de maand Juli verhoogd van 5.000 lol 6.000 Ion. Deze maatregel is genomen wegens de marktsituatie in Engeland. Een spelend kind heeft op de ten toonstelling die in het raadhuis te Bols- ward worat gehouden onder het motto „Het dier in de beeldende kunst" een kostbaar beeldhouwwerk omver gestoten. Het werd totaal verbrijzeld. Het betrof een in beton gegoten vogelfiguur van de in 1920 géboren beeldhouwer Rudl Rooijackers. Het ongeluk gebeurde tijdens afwezigheid van de dienstdoen de suppoost. De ouders van 't kind zijn na bezichtiging van de expositie met stille trom vertrokken. Dit beeldhouw werk was in bruikleen afgestaan uit de particuliere collectie van mr. T. Sanders te Schiedam. Het werk was verzekerd. Bulldozers boren zich dreunend in de nette massa, die slechts met tegenzin .'w verworven terrein prijs geejt.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1