Russen willen thans wel over Oostenrijk praten ijke botsing in het grensgebied Bromfietsenprobleem steeds onopgelost Churchill houdt vast aan zijn „Grote Vier -idee I Leer en leven Vooral platteland gedupeerd SMOKKELAARS MISLEID DOOR ALPINOPET Twee oude dames te Utrecht omgekomen Tomaten-export naar Engeland weer stop Naguib wil met Churchill spreken Beul van Amersfoort gearresteerd Ondanks nieuwe regeling Werk in Korea gaat ongestoord voort Fokker lesvliegtuig stortte neer Eisenhower blijft er vierkant tegen m „Anneke Tannekèf ONS PONDERDAG 30 JULI 1953 ELFDE JAARGANG No. 2529 Weerbericht Ontwerp-verdrag echter sta-in-de-weg m FEUILLETON m ®tl '- 'Üg Zie verder pagina 3 Piloot werd gedood fA TP' V) s Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telct. 29215 (3 L) Postbus 1112 Postgiro No 424510 Klachtendienst abonnementen 18.30—19.30 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 29216 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Administratie: Tel. 114402—115486 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Tel. 67882 Abonnementsprijs 49 cent per week. 2.13 per maand. 6.35 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. Directie: C. A. KEUNING cn Mr. K. VAN HOUTEN' Weersverwachting tot Vrijdagavond: AFNEMEND BUIIG Wisselend bewolkt met aanvankelijk nog enkele buien en kans op onweer. Iets hogere temperaturen. Zwakke tot matige wind tussen Noordwest en Zuidwest. j Hoofdredacteur: Dr. J. A, H. J. S. BRUINS .SLOT-:: A/fEN kan met de officiële partij- iU stukken van de P.v.d.A. in de hand moeilijk staande houden, dat de socialisten zich verklaren tégen de gelijkstelling van openbaar en bijzon der onderwijs. Art. 32 van het beginselprogram spreekt over de „erkenning van de iundamentele betekenis van levens beschouwing en geloofsovertuiging voor opvoeding en onderwijs, gelijke lijk voor het openbare en het bijzon dere onderwijs En op het in Januari 1952 'gehouden onderwijseongres van dè P.v.d.A. in Utrecht luidden punt 3 en 4 van de daar aangenomen resolutie: Vastge steld wordt, „dat Öe P.v.d.A. de grondgedachte van de pacificatie er kent, niet alleen ten aanzien van het lager onderwijs, maar ook ten aanzien van hetnijverheidsonderwijs, het buitengewoon lager onderwijs, het kleuteronderwijs, het voortgezet ge woon lager onderwijs, het kweek- schoolonderwijs, en het voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs. Dat dit ten aanzien van het nijverheids onderwijs betekent, dat er in beginsel plaats moet zijn voor .confessionele scholen...." En bp dit onderwijseongres ver klaarde de heer Kleyw.egt (Het Vrije 1 Volk 'van 4 Jan. 1952), dat de onder- V wijscommissie van de partij na rijp beraad, denkende vanuit het beginsel program, tot de overtuiging was ge komen, dat de pacificatie ook voor andere takken van onderwijs moet gelden. Zie hier de socialistische léér, die er op hef eerste gezicht niet sïecht uitziet. TI/fET het 1 even naar deze doctrine is het echter minder goed. gesteld. Vele partijgenoten schijnen nog de grootste moeite te hebben de theorie van de partij in de practijk van alle dag te honoreren. Daar was b.v. Akkrum, waar de rode'fractie, die in de gènieenteraad van Utingeradeel de meerderheid heeft, met de beide socialistische wet houders aan de kop, zich aanvankelijk verzette tégen het verlenen van sub sidie aan de op te richten Christelijke kleuterschool,''terwijl de bestaande neutrale' kleuterschool wèl subsidié kreeg, U vraagt naar de motivering? Kappeyne had het niét beter kunnen zeggen, toén het college van B. en" W. letterlijk schreef: „Hét gehele college, ïzoals bekend is,-ds voorstander van het,.openbaar. onderwijs. Geen der i»r4eden1 ziét--de -noodzaak-in de kinderen 'van óns volk- té splitsen. Integendeel, ieder van ons acht.-, het tragisch, dat reeds op school dé kinderen- worden verdeeld. Eén en onverdeeld: behoren -(allen onderwijs te genieten op kosten van de' Staat in 'één' en dezelfde •school!" De Christelijke kleuterschool kwam er, ondanks de tegenwerking van de P.v.d.A. Eerst later, na de opschud ding, die ér ontstond bijhet bekend .- worden van déze onversneden libera listische, houding van de P.v.d.A., heeft fhét gemeentebestuur - de gevraagde subsidie —-(zij het ook nolens volens toch nog verleend. In Sneek verzette de P.v.d.A. zich tégen deurgentieverklaring voor een Christelijke ambachtsschool. n: In Franeker wildende socialisten mets wéten van een Christelijke land- b'ouwhüishoudschool. En toen - men hier (geconfronteerd werd met eigen partijprogram en onderwijsresolutie interrumpeerde men: „Daar 'houden we" ons'niet aan!"( Van partijdiscipline gesproken! Vanmorgen zijn in een woning aan de Vossegatsclaan nr 65 te Utrecht twee oude dames levenloos aangetroffen. Het wa ren de bewoonster, de 78-jarlge mevr, de wed. E, M. Kragten-De Groot en haar schoonzuster, die bij haar logeerde, de 82-jarige mevr. Reeder-Kragten, wonende te Leeuwarden, Wijnaldumerstraat 41. De oorzaak van dit ongeval moet aan het volgende worden toegeschreven. Gis teren is een deel van de hoofdgasbuis door een nieuwe vervangen. Dit bracht met zich mede, dat de verbinding met de zg. dienstleiding in het perceel nr 65 moest worden overgebracht naar de nieuwe hoofdbuis. Vermoedelijk is door trilling in die dienstleiding bij het ver richten der werkzaamheden een scheur ontstaan binnen de woning. Vanmorgen om 8 uur bleek, dat er iets aa de hand moest zijn. Omwonenden waren nl. door het inadefen van gas onwel geworden, zodat het duidelijk was dat er met een gasleiding iets niet in orde was. Dit bleek het geval te zijn met de leiding in het be doelde perceel. Onmiddellijk is. toen aan de achterzijde een ruitje ingeslagen en na dat men zich op deze wijze-toegang had weten te verschaffen tot de woning vond men nabij de gasmeter ht elevenloze lichaam van mevr. De Groot-Kragen. De-e heeft des nachts vermoedelijk gas- lucht waargenomen en zich tóen naar de orde was '•TJié'^y;Frawdh^ Tiéeftr<Tvanmoréeh'f»W tekstgepubliceerd van eenSowjetrus sische nota over een: Oostenrijks vredesr verdrag, -welke'Woensdag jl aan.de Oos tenrijkse ambassadeur te - Moskou - Is overhandigd. In de. nota wordt gezegd, dat indien T\ Eeerlijkheid gebiedt ons te zeg- (gén; dat ook van uit de P.v.d.A: zelf op deze controverse tussen leer én-leven de vinger gelegd wordt,. Spe ciaal (geschiedt (dit vande zijde van de 'doorbraak. Men ziet Hier de door braakzo zégt men niet van bui ten af, maar van binnen uit bedreigd. Bonihoff schrijft er over in „Tijd en Taak", en drukt daar' dé ras-echte so cialisten van vóór 1945 met hun neus op het huidige partijprogram en op de Groninger sehoolmotiévan 1902, waar mee de toenmalige socialisten in theo rie de gelijkstelling aanvaardden. „In dë(Waagschaal"' sluit zich daarbijaan, als(het blad in het nummer, van 17 Juli jl. spreekt over „de vijandige houding, van een wethouder in een onzer' grote steden tegenover het Christelijk onderwijs, die met zèven- mijlslaarzen over de z.g. pacificatie pleegt heen te lopen, "Wanneer dit feit op een vergadering van een der Werkgemeenschappen ter .tafel wordt gébracht, dangaat men dat laf Uit de -weg en worden .er bewijzen gevraagd voor datgene wat voor vriend en vijand" van de „doorbraak" al bewezen Is'door de feiten." "VVij verheugen ons zeer over deze missie-arbeid van de vrienden van de doorbraak. En we hopen, dat men intensief met-deze (.doorbraak naar (binnen" zal doorgaan. We vrezen ech ter; dat hiermee nog wel enige tijd "gemoeid., zal zijn.. Er zijnzo nogal enkele malcontenten! Men zou b.v. wethouder De Boos van; Amsterdam, die, volgens het Priesch Dagblad van 14 Jan. 1953 (dat het nu volgende ontleende aan een verslag in Het Vrije Volk), op een vergadering van.de P.v.d.A. in Leeu warden duidelijk verklaard heeft, dat (het systeem van gelijkstelling niét moet géiden voor het nijverheidson derwijs en het B.L.O nog weer ééns met partijprogram en onderwijsreso lutie kunnen confronteren. Zijn dage lijks verkeren als voorzitter in de kring van „Volksonderwijs" maakt o.i. een regelmatige confrontatie wel heel erg nodig. Verder zou men, om nog maar eens iets te noemen, dié partijgenoot in Berlikum, die zich wèl op het stand punt der pacificatie plaatste, toen er een r urgentieverklaring voor. een Christelijke landbouwhuishoudschool moest worden afgegeven en deswege vande ."kant van zijn, mede-fractie- (genoten, .die .tégen stemden, zo nog al Het extra contingent van dui zend ton voor de invoer van to maten, dat het Engelse' ministerie van HandelDinsdagavond toe stond voor de maand Juli, blijkt reeds te,.zijn uitgeput. Iri verband hiermede heeft het Bedrijfschap voor Groenten en Fruit de uitvoer van tomaten, naar Engeland stop gezet met ingang van Donderdag 30 Juli 1953 te 0.00 uur; Beeds uitgereikte en niet ge realiseerde" uitvöèrmachtïgingen verliezen op dat tijdstip hun gel digheid. Op Maandag 3 Augustus a.s. zal de tomatenuitvoer naar Engeland worden hervat.' s' Generaal Naguib, de Egyptische pre sident, heeft verklaard dat hij bereid' ls met de Britse 'premier, Sir Winsten Churchill,- besprekingen te voeren over het geschil tussen .Engeland en Egypte over de Suez-Kanaalzohe. Generaal Naguib zeide tot verslaggevers: "..Het doet er niet toe waar de bijeenkomst wordt gehouden in Londen of ergens anders -als wijmaar tot een oplos sing komen dié te verenigen is met de souverelniteit. van Egypte. (Van een speciale verslaggever) jftalE commiezen der douane-inspectie, Terneuzen hebben van Dins dag op Woensdag de nacht van hun leven beleefd. Boven op een dijk staande, een kilometer of negen yam de Belgische grens, behoefden'zij de inzittenden van een zware pantserwagen-slechts toe te roepen: „Rijdt maar achteruit" om twee bekende smokke laars in de val te laten lopen en de pantserwagen buit te maken. Een van de smokkelaars trachtte te vluchten, maar. enkele schoten en een achter hem aan zittende commies maakten aan deze vlucht spoedig een eind. De gepakte» zijn: de 32-jarige vee handelaar A. S. én zijn 27-jarige knecht De IL. beiden uit Hulst, die in de vee wagen zaten, alsmede de 56-jarige café houder C. V. uit Sas van Gent en de 43- jarige A. dé N. uit Zeveneken in België, die in de pantserauto reden, en die van plan waren de acht koeien uit de vee wagen over, te nemen en naar België te smokkelen. Alle vier zijn bij de douane geen onbekenden. De Nederlander V. en de Belg De N. zijn vermoedelijk öe or ganisatoren van het smokkelcomplot; De pantserwagen een zware ge vechtswagen uit een Amerikaanse dump met een pantsering van 10 a 12 mm, was reeds geruime tijd gesignaleerd in deze omgeving. Reeds in de nacht van 26 Januari was een lichte pantserauto van de-douanè met deze smokkelauto in botsing (gekomen. De commiezen meen den namelijk dat het hier, om een ge wone vraehtwaagen ging'die zij met hun pantserwagen wel van de weg konden duwen. Zij hadden er evenwel-niet. op gerekend dat zij voor een zeer zware gevechtswagen zouden komen te staan. Het resultaat, van deze ontmoeting was,: dat de douaneauto het onderspit moest delven én. zwaar beschadigd werd, maar tevens,'dat de ambtenaren een nauwkeurige^studie (van het- banden- spoor :kónden,makcn,';W^ordoor(zy.";la ter. koriden; :nagaan of.ide'e i.WagenlvjnogS.'ge- bruikt-.wérd. /-/'--ï De vorige maand 'werd met twee pantserauto's; weer een 'poging (gewaagd door middel van hek blokkeren van wegen, maar ook dit mislukte. Intussen waren diverse plaatsen ont dekt waar het vee overgeladen"werd. Op deze plaatsen werden de veewagen en de pantserwagen met de achterkanten tegen elkaar geplaatst en via een loop plank werd dan in enkele minuten het vee in de smokkelauto overgebracht.- Een half uur eerder hadden de mannen van de douane zich op dezelfde plaats meester gemaakt van twee medeplichtigen van de smokkelaars, een zö goed als nieu we, veéauto en acht koeien. De manier, waarop de. douane, deze slag geslagen heeft het is de zesde pantserauto die hier in twee jaar tijd buit gemaakt werd en ditmaal was het een zeer zware en waarop drie. Ne derlanders en een Belg onder de ge meente Axel in de .val liepen, zal nog lang het verhaal in de grensstreek van Zeeuws-Vlaanderen blijven. 'OostênriJK'^zijn'' verklaring Intrekt, dat ïethet ontworpen verkorte 'verdrag voor 'Oostenrijk steunt, dit de-weg zal - openen '.voor hernieuwde onderhandelingen tus sen de Grote Vier over de- kwestie,-(met het doel, overeenstemming te (hereiken (oyer onopgeloste vraagstukken,- die ver- bandhouden met hét sluiten van het ver drag. - (Het „verkorte verdrag" werd door Engeland, Frankrijk en de V S in Maart 1952 aan, de Sowjet-Unie voorgesteld) - De Sowjetrussische nota verwijst naar een Oostenrijks memorandum van 30 Ju ni-waarin verklaard werd, „dat de bondsregering de weg van diplomatiek overleg over een staatsverdrag, voorge steld door de Sowjetrussische regering, aanvaardbaar acht en hoopt, dat een volledige gedachtenwisseling op de voor gestelde wijze zal leiden tot de spoedige totstandkoming van een staatsverdrag". Volgens de Russische nota „blijkt uit dezè verklaring van de Oostenrijkse re gering „dat zij ..een positief standpunt in neemt t.a.v. het voorstel der Sowjetrus sische'regering, dat de kwestie van een staatsverdrag behandeld moet worden-in diplomatiek overleg". f-Verder verklaart de. Russische nota o.m. dat op 'de grondslag „van de over eenkomst van Potsdam ende vie'rmo- géndheden besprekingen; van 1949 te Pa rijs "overeenstemming was bereikt over een-verdrag .met Oostenrijk, met uitzon dering van.: énkele"; minder belangrijke artikelen/:V,Maar ondanks dezè overeen komst: met betrekking tot een ontwerp verdrag'.', aldus de nota,' „stelden -de drie Westelijke mogendheden in Maart 1952 -een; zogenaamd verkort, verdrag voor, dat zonder deelneming van de Sowjet-Unie werd opgesteld en dat, zo- als de Sowjetrussische regering herhaal delijk (heeft verklaard, niet kan dienen ter régeling van de Oostenrijkse kwes tie."' i „Het; spreekt vanzelf', zo besluit de Russische nota, „dat onttrekking van het ontworpen verkorte verdrag aan dis cussie de vier mogendheden in staat zal stellen, débespreking van de kwestie met betsftkking tot. een,; staatsverdrag metOostenrijk te hervatten, ten einde overeenstemming te bereiken over1 onop geloste vraagstukken die verband hou den met-het sluiten van dit verdrag." het een en ander te horen'kreeg, wat kunnen sterken in zijn isolement! 'Zo zou mén door kunnen gaan leer en leven doen harmoniëren! Men kan het de tegenstander toch niet hele maal kwalijk nemen als hy niét direct in de léér gelooft, zolang er.aan het léven nog .al het een- en ander hapert! 'T.-M.' GILHUIS De .levensmiddelen, die door de, Ameri kaanse regering voor de bewoners van de Sowjet-sorie van Oosi-DitUsland beschikbaar; zijn gesteld, vinden gretig' aftrek.. Reeds vroeg ih de morgeit, riet men op diverse plaatsen in li'est-Berlijn groterijen Oost-Berlijners, die tuin levensmiddelenpakket ;in ontvangst komen-nemen. Gistermiddag werd op het ministerie van Binnenlandse Zaken, een cheque overy. handigd voor het Rampenfonds, groot j 1,665.164,72 door.de Zuidafrikuanse ambas. sadeur in Nederland, da heerMoogenhout. Z.KM. Prins Bemhard nam de cheque als voorzitter van het Nationaal Rampenfonds in ontvangst. Foto: Tijdens de overhandiging. V.lji.r.: de heer Hoogenhout, generaal Alons en Prins Bemhard. Nederland vraagt uitlevering Dinsdag (is te Uslar, een stadje nabij; Göttingeri in West-Duitsland, een man gearresteerd, van wie vermoed werd, dat hij de uit Breda ontsnapte gevan- - gene van der Neut was. "Hij werd nog dezelfde dag voor het kantongerecht gevoerd, waar een bevel" tot. inhechtenis- - neming tegen hem werd uitgevaardigd wegens misbruik van identiteitspapieren. -Vervolgens werd de gearresteerde.;.," naar het huis van bewaring te Göttin- gen overgebracht. Hij heeft tègenovèr||| de procureur-generaal toegegeven, dat(. hij Van der Neut is. Hij had de naam i Wilhelm Braun aangenomen. De Nederlandse ambassadeur in Bonn-;:1 heeft heden aan de Westduitse regeringas de uitlevering gevraagd van Van der Neut. bijgenaamd de beul. van Amcrs- foort. Van der Neut wer-d pas vier en;";;., twintig uur na zijn arrestatie ontmasrL* kèrd als' een"van de vluchtelingen. T>e Nederlandse ambassadehééft zJch ook mét de Britse bezettingsautoriteiten'la:': verbinding; gesteld.' teneinde te verze- keren dat (Van der Neut door de- be-*.- zettingspolitie zal worden uitgewezen A- indien van Duitse kant geen uitwyzing^j zou worden toegepast. -- Wanneer het tot eeh( gerechtelükejfti procedure over eèn ui tv/ijzing vatfde Se-.,J( arresteerde zal komen, hetgeen --(miteri aard te verwachten .is, dan zal-hpt-' ..Oberlandesgcricht" in Cetle een uit-:;.? spraak. moeten doen over. de vraag of aan Van der Neut asylrecht kan wordeii;*.; verleend. ,/r- Er is ireden óm aan té némeni. dattvdegs procedures i.v.m. het asyl /van Polak, Paber en Bikker.vei-traa,gd.,zijn:(dopr(het(j:» vooruiteicht dat de bezetting na een udt-lj- spraak van de rechterlijke instontièsSitt- staat zal zijn ook tegen dezg vluchte lingen in-'-te grijpen.:*;. 5- ,-r iv- 1 l -'t*e :.^T^V'f^Ii'e^<^eVverkU{ggéversT^f^-:''.-";: De voorbereidingen voor het repa triëren van de krijgsgevangenen op Korea gaan ongestoord verder, - maar het vertrek van de Noordkoreaanse ge vangenen uit hun kampen voor de Znid- koreaanse kust is uitgesteld, omdat er op het vasteland onvoldoende faciliteiten zijn om alie gevangenen, teherbergen totdat- de uitwisseling volgende week Woensdag begint. De Verenigde Naties hadden voorgesteld reeds op 2 Augustus te beginnen, maar tót haar teleurstelling gingen de communisten daar niet op in. Wel hebben zij toestemming gegeven om ongewapende arbeiders in het niemands land kampen te laten houwen. Op de vliegbasis Woensdrecht is Woensdagmiddag een Fokker F-ll lesvliegtuig tijdens een oefen- vlucht verongelukt, waarbij de bestuurder, de 27-jarige sergeant majoor vlieger-instructeur H. Thierry uit Voorburg, om het leven kwam. Sergeant-majoor Thierry was gehuwd. Meer ditn 120.000 brömfietsberijders ztilleh van 1 Augustus af meer dan ooit volkomenvogelvrij verklaarden zijn. Wanneer zij zich./ op. het rijwielpad, vertonen kunnen zij een bekeuring krijgen, omdat' hun'merk bromfiets niet met'naine' genoemd wordt' in de- gisteren in de Staatscourant gepubliceerde regeling van de minister vati Verkeer en Waterstaat.-Komen zij echter op de rijweg dan kunnen.zij beboet worden'omdat 2nj ';niet:'in het bezit eijn van eert rijbewijs en kentekenbewijs. - - Dat is de uitermate verwarrende consequentie van de bromfietsregeling die op. 1 Augustus van kracht wordt. Hierin worden namelijkslechts 13 met name genoemde merken gelijkgesteid[met het rijwiel en dus naar het'fietspad verwezen.Over de andere 37. merken, 'die volgens deskundigen zeker voor' deze regeling in aanmerking komen, wordt met geen woord gerept, zodat de eigenaars nu' halemaal niet -meer weten waar. zij aantoe zijn.-Vooral, ómdat er onder ié niet genoemde merken jerkend langzame. bromfietsen, zoals .de Solex, zijn, die zich altijd het beste hebben thuisgevoeld op. het rijwielpad en daar nu volgens de letter van de wet niet meer. mogen komen. De enige troost voor deze categorie is, dat slechts een voorlopige- lijst gepubliceerd is, waaraan andere merken zullen worden toegevoegd zodra de betrokken fabrikanten ae technische gegevens - hebben ingediend.- Tot 'overmaat van rampwordt deze onvolledige en hoogst onbevredigende regeling van kracht op het meest ongunstigetijdstip, namelijk midden in het vacantieseizoen, nu een groot gedeelte van de bijna 300.000 bromfietsers, dte ons land telt, zich by drommen' in het verkeer bevinden. .- .- ■(-,( BE moeilijkheden inzake de plaats van de bromfiets in het. verkeer zijn, ondanks dat minister Algera gisteren' een regeling in de Staaats- courant heeft gepubliceerd,.: niet op- gèlost. Over enkele dagën, op 1 Augustus a.s., als de nieuwe regeling in werking treedt,' zullen,(ruim 120(000 bromfietsberijders, die., ongeveer 45 procent van het .totale aantal brom fietsers uitmaken, nog steeds niet we ten waar zij aan-toe zijn. „Want", zo zegt de A.N.W.B., -„voor,ongeveer -55 procent van de bromfietsers is de po sitie van hun voertuig in hét verkeer pas wettelijk geregeld. De-overigen zitten nog in hetzelfde schuitje als vóór de regeling". De minister van Verkeer en Water staat heeft in de Staatscourant de eigenschappén gepubliceerd, die wor den vereist voor eenrijwiel. Deze rege ling bepaalt dat aan een rijwiel 'aan wezig moeten zijn een stuurinrichting/ trappers en een of meer zadels van voor een normale fiets beschikbare vorm en afmeting. Deze delen moeten zodanig zijn aan gebracht dat hetrijwiel,.-ook-met blij vend uitgeschakelde hulpmotor, gedu rende langere tijd en met eehf jcdelijke krachtsinspanning zowel door «en °P het zadel gezeten bestuurderdoor ^mid del van de trappers als door één voet ganger aan de 'hand .kan. worden voortbewogen. Voorts moet de (middel- President Eisenhower is scherp ge kant tegen Churchill's idee om spoedig besprekingen op hethoogste niveau te houden met de Sówjet-Unie over de mo gelijkheden om een eind te maken aan de spanningen in de -wereld. Deze uitleg geven diplomatieke kringen 'te Londen -aan een Verklaring die lord Salisbury, de waarnemende Engelse minister van Buitenlandse. Zaken gisteren in het Ho gerhuis over de conferentie van de „Gro te Drie" in Washington heeft afgelegd. Churchill heeft gisteren bij monde van zijn voornaamste waarnemers, lord Sa lisbury in het Hogerhuis en de waarne mend premier Butler in het Lagerhuis, laten verklaren, dat Groot-Brittannië nog steeds aanstuurt op een conferentie van de „Gróte Vier" op het hoogste ni veau. ("V- Butler mid*, dat d* uitnodiging aan de Sowjet-Unie voor een conferentie op ministerieel niveau -de instemming had van alle NAVO-landen en -West-Duits land. Een bespreking op het hoogste ni veau was evenwel geenszins uitgesloten. Lord Salisbury verklaarde onomwonden dat hij daar in Washington op had aan gedrongen. Churchill, was evenwel niet-'.-. - leurgesteld over de gang van' zaken tot dusver. Hij was van oordeel, dat1— de men, de best mogelijke resultaten be reikt, waren: Lord Salisbury verklaarde omstandigheden in aanmerking geno- verder dat de EDG een beveiliging te meer voor de Sowjet-Unie (zou beteke nen. Het voorstel van Adeanue.v om de EDG-de kern te maken-van een veilig- heidsstelsel, met inbegrip van- de Sowjet- Unie strookte geheel met ChruchÜl's plannen voor een ontwapeningsaccoord in Europa. lijn-van öe velg - van de wielen met luchtbanden (ten, minste 50 cm bedrag gen. -v Hieruit blijkt duidelijk, zo meent de A;N.W.B-., dat het kennelijk .-fa debe doeling van de minister, ligt .alle brom fietsen gelijk te stellen': met het'nor male rijwiel. - In de Staatscourant worden 'de mer ken genoemd van de -bromOetseiL ((dtefJL als 'rüwiel moetenworden beschottwdl-ji^ en dus op- het 'rijwielpad thidshoréii;y| Dit zijn er slechts l3. Ër'.köm'etffëel»t«és, ongeveer'. 50 'merken (voor ïAexè-PzégèJ.i Hng.kini;aanmerlUng.;(Dezev(valleifetnSri ónder geen enkele bepaling. "Ze mogen met'op het fietspad rijdené>>f Dé.bezitter' vanKïzoii'Jfiets1:^-faète^hulprpV motor, ook /al;:;'hèëff(>iiij'?'eëh;i!rijbeirilsi|^s kan* niet-op de wegr .rijdenzonder. VinSvV01- overtreding:te'zyn((.want(zijn(voertuigik3; erop uit wilden 'trekkèn; (('wet&i'ïjnietlsgi! wat -ze móeten doen. V f 'ó&hk 1 Dé :in( de Staatscourant genoemde#|| merken, 'die dus1 wél onder- dè(regéUngj-:^ vallen- zijn: Peugeot; -Mobylctte.' -(Boy, vyj Mosquito, Fuchs,-. Foxinette,- V.AP.y,BeV=(|s| rini,Cycle Star,Cycle' Mastër,£;Pluvièr,:;|4i®' Magneetcn Cucciolo. Eén 1 der (-.eerstea® bromfietsen Jlet - prototype van debrom-5?;i fiets", aldus de A.N.W(B.de";SoleXj-'-iSkSs er;nietbij CV*komtniét1: üödé5:y!ijst^» voor. (v.;(;(l:-'(- Tenzq' er mórgen'óf overmorgen nog yik nieuwe beschikkingenkomen; waarin (;(5' dé overige merken worden genoemd,.-;4#j zullen" dus vele bromfietsers,juist[(:nu;;ï®s de vacantiemaand .begint, lijke" situatie raken". 1 Van de zijde van- ,de.'::AiN;W£;VdëéM«ggE men mede. dat zij aan de vpoUüeauto-;>!.:(^ riteitèh (in: ons land hétverzoek(§:zaljgKr doen, geen sancties :'toe::te (passën;®töt^® aanzien van - die merken, -die niet'-ïnSy^ de niinistériële - beschikking - zijn-uyer-.-g meld, totdat alle problemen - iny'-J-'deSs bromfietswereld zijn' - opgelóst'iïö'^t®^^®® Zie verder pagina 4 Hj .Jullie hebben ons niet van het onder - end gezonden, maar van jullie beste vee!" verklaarden de' Flakkeesé boeren enthousiast toen zij Woensdag een grote geschenkzending vee^van .collega's uit Oostongeradeel eit Kollumerland, in Friesland, ontvingen, waarmede de Frie zen een prachtig blijk van medeleven gaven met het grote verlies dat Goeree- Overflakkee door de ramp van-J Fe- bruari heeft geleden. Vandaag arriveert er weer zo'n geschenkzending, nu spe ciaal voor de zeer. zwaar getroffen, veehouders van Oude en.Nieuwe Tonge. In totaal beloopt de waarde dezer twee geschertkzendingen ongeveer 150.000 gulden. Er is prima vee bij, zoals de twee stamboekkoeien van dq foto; deze werden te .Melissant uitgeladen voor. de getroffen boeren van het Westelijk deel van Flakkee, uit de dorpen Hérkingen, Melissant, Stellendam, Goedereede, én .Ouddorp. Het. Oostenrijkse ministerie, van Bui tenlandse Zaken .heeft -Donderdagme- degedeled, dat de Sowjet-Unie van .Augustus af alle bezettfagskosten( (in Oostenrijk zal overnemenen deze In het vervólg zelf zal betalen. Het nieuwe feuilleton,, waarvan, eerste aflevering morgen geplaatsLzatLj™ wordenis geschreven door:/èén':be>é;rh kend christelijk auteur. 'Het/vjérlwiJ/0^ dat ons op levendige wijze .vértélt^iiia^^Ê de moeilijkheden, die een jonge wouw(p® (in haar .leven ontmoet,zal'onzé:lézérisT en lezeressen. zeker fboeiem Dai/hetL^^ léven anders verloopt dan een'sjpróokftM je, is een les. die zij leren.mp'ét^wêféM^ als zovele andere mensefa(Maar(!wctt5ï§|| óók leert, is dat het léven (vréugden® met zich -.brengt, waarvan (deAjoéige mens geen vermoédenVheeftUprf^^^^^ Wij djri ervan overtuigdj/^fihgt^Ê verhaal onze lezers'evenzeer hoéiéjtïïal""1 als het-* oiu -(deed, -toen wij ftetbónder de ogenkrege ^Anneke-TanneJce", geschrév'en'doi •Else Goriska,bevelen vn vol vertrouwen aan-: de^welwilléndé' aandacht van dé lezers aani f

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1