Chr. Gerei. Zendingsdag in Oranjepark Vlaardingen mmh m m WSssss^ss m Crediet voor Stichting „Rotterdams Wederopbouw?onds" De mpord' te Rotterdam Onze Woongemeenschap" wil in Eendrecht^ 875 woningen SCHIEDAM Weer 152 woningen in Nieuwland Dure tikken 1 m -,;p' Stand van Rotterdam Nieuwe uitkeringsregeling bij pensionnering gemeentepersoneel MAASSLUIS De vierde dag van de Vacantieweek Hoek van Holland Maasland VLAARDINGEN DeToradjakerk heeft het zeer moeilijk Ierland schonk goederen voor Rampgebied Tot een bedrag van 5 millioen Bouw kademuren langs pier I in Waalhaven Bijdrage Van f 25.000.- voor „De Hoop. Jubileum-congres Prót. Chr. Arbeiders Internationale Indische troepen naar Korea Dijkherstel bij Herkingen vordert snel Boerderij afgebrand WAPENDIEFSTAL IN Z.O.ENGELAND Bonn heeft bezwaar tegen Nederl nota Mobilisatieoefening 3de divisie Zwemmer verongelukt Volledige röntgeninslallatie voor nieuwe „De Hoop" V olks wagenfabriek in België Russische soldaat deserteerde TROUW Donderdag 30 Juli 1953 WM pi ÜI-' de Visserachool gaat-.:jubileren Aanvragen standplaatsen ilHtijdens Vacantiefeesten I's,;-' m W-: iBaJdadlgheid van de Jeugd Vechtpartij v:';; m .Orgelbespeling Grote Kerk mi Sluïtingsbïjeenkomst Jeugd-jolijt Afsluiting Julianapark In verband met de verlichting zal het Julianapark gedurende de maand Augus tus iedere dag op 18.00 uur door het' publiek moeten worden verlaten, waarna het park tot 19.30 uur zal zijn afgeslo ten en daarna weder tegen betaling wor den opengesteld. Oefening Baart Kunst concerteerde iij de Hoek TEKKO TAKS EN DE KEREWEER Wi Afscheid adj.-directeur veeartenij'kundïge dienst „Precies zoals het eertijds ging met de jonge, eerste christenge meenten: vervolging, beproeving van het geloof, zo gaat het nu met de jonge kerken van de Toradja's op Celebes. Onze voorbede voor de broeders en zusters daar is dus hu wel heel nodig, zo zëide giste ren ds. J. P. Geels van Rotterdam Centrum op de classicale 'zendings- dag der Chr. Geref. Kerken, Rot terdam, die in het Vlaardingse Orahjepark werd.; gehouden. Ook nu weer was de opkomst, zoals trouwens ieder jaar, uitstekend. Waterspelen voor de jeugd Tentoonstellingvan de Vlaardingse Kunstkring Naar dedader tvordt nog steeds gezocht Kinderen raakten met hun benen in de spaken Metsel ara viel in 't water Verzet legen politie Federatie van Nederlandse expediteursorganisaties De Rijnscheepvaart Visserijberichten uiV-'A^ De gemeenteraad-van Schiedam nam in zijn-vergadering van April j.l. het principe-besluit tot de bouw van 362 wo ningen en enige woningen voor ouden van dagen ter afronding van de in aan bouw zijnde wijk in Nieuwland. B. en W. zouden thans tot de bouw van een gedeelte 'van deze 362 -woningen en wel een gedeelte van 152 woningen op een terrein naast de thans in aanbouw zijnde. 200 woningen willen overgaan. Deze woningen vertonen hetzelfde type en hebben dezelfde indeling als de wo- f ningen. behorende tot het complex van de 200 Muwi-woningen, hierboven ge noemd. Aangezien nog geen bouwvolume be schikbaar is gesteld, kan nog niet tot gunning aan de aannemers Muys de Winter's Bouw- en Aannemingsbedrijf N.V. te Rotterdam worden overgegaan. Wel is het mogelijk de palen voor het heiwerk reeds te doen maken, zodat na beschikbaarstelling van het bouwvolume, direct met het heiwerk kan worden aan gevangen; De kosten van de volgens de bereke ningen te heien palen worden geraamd op rond 137.000,-. In afwachting van het door hen aan te' 'vragen totale crediet voor de woningen, zouden B. en W. over dit bedrag gaarne direct willen beschikken. - Met.Muijs de-in ter's Bouw- en Aan- neminghjedrijf zal een z.g. palen-contract worden gesloten. De raad wordt thans voorgesteld ten laste van het Woningbedrijf een crediet ad ƒ137.000.- te verlenen. De 38-jarige boekhouder H. E. de L. uit Schiedam, had zich op een schone dag in Mei. kwaad' gemaakt en een '-. meisje, de ,14:jarige J. van der Z, een -paar. tikken gegeven, die .volgens de dag- v. vaarding het meisje pijnlijk hadden ge- troffen. De politie was. er. in gemoeid "i'geworden en het einde van de-historie was, dat de boekhouder voor de groene tafel van de politierechter te Rotterdam J -jmoest: verschijnen, wegens mishandeling. ■s-S-- „Be heb veel last van de jeugd,"-'leg zijde hij dë. politierechter uit, „De pui van mijn woning wordt steeds met stukken '%-steen bekrast en drie hieroglyphen zijn :Jer'"niet -meer uit te krijgen." En toen op die dag het meisje met nog enige andere/kinaeren mijn woning passeerde, wezen mijn -vrouw en dochter haar aan als één'van de daders; Ik maakte me toen, kwaad en gaf het meisje een paar iteHS^slagen.' Waar ik ze raakte weet ik met." - ..Het Is begrijpelijk." zei de officier ;S? - .v2n Justitie, „dat verdachte Zich heeft jpSfJboos gemaakt over het besmeuren van öfip'de' put van zijn'woning, maar hij had §sf&3;uiët mogen optreden, zoals hij heeft ge- flfevdaan. Hij heeft in drift het; kind een ,'paar klappen gegeven en.,dat is niet'de methode. De juiste weg was geweest Spz&ïoin. naar de. politie te gaan. Men mag Wi'" nü-ëenmaal niet zijn eigen rechter zijn." llpïDë officier eiste tegen De. L. 20 boete, sube; ödagen hechtenis. - Sfa? .-De politierechter veroordeelde de boek- 'W^'lfiowlèr' conform de eis van de- officier, MËjroët'de; welgemeende raad er gratis bij, voortaan niet de-impuls, maar het vex- W^stand te blaten spreken.- .r> jifw'ï -S -• -t- ®teÖi> :28; December'«.si bestaat'- de Dr. •3j:i'dë -Visserschool van de> Vereniging tot ,v bevordering van Chr. onderwijs te. Schie- SS'damiidjl- en twintig Jaar. .In overlégjnet het'"-schoolbestuur en met de hoofden Ö-tóvan de beide scholen; die ln het gebouw ^4 Saiin, ondergebracht, .de heren Polderman SMénfLeeuwis, is een comité van oud-leer- Cfeïclingen gevormd; 'dat1 plannen beraamt 5s«8? om-'dit-Jubileum, in Januari van "het vol- Mogend-jaar te vieren. Binnenkort;zal dit f Comite een oproep richten-tot alle oud- §pleerlingenom :aan dafestiviteiten - deel fl>:?|£iÈërsonen, die tijdens dë-Vacantiefees- ■Ss*-Ï ten, du» .van '20 tot- en met 28 Augustus, een' vaste standplaats wensen ln te ne- lsi$a»eav;voor verkoop van ijs, geringe etens- •Xöi'" waren, fruit eiiz., moeten dit'schriftelijk S*1'aanvragen bij de commissaris Van poll- '|;i - tie,hoofdbureauvan politie, Lange sKNiëuwstraafc55, teL 69333. Geadviseerd m-1'wordt, deze aanvragen zo'spoedig moge^ Jk in/te diénen. Aanvragen voor stand- SI&Nièuwïtraafc-;: 55,-', teL Jpwoi Sfe'p^aatïén in de omgeving"van^hetJulia- jsiénapark'.worden terzijde gelegd, daar bij ffi§?dit.park" geen standplaatsen zullen wor gden ^uitgegeven. MÊtfjJiibaldadigheid hebben'gisteren -enige M'jóngen» in Schiedam ruiten vermeld. De feruiteng werden Ingegooid ln de Brialse- W£straat, i deDa Cosrta-straat,; en de Villa- Sfe?Drie- jongens van 8—12 paar werden jJjTnaar.ihet Hoofdbureau van poliüe ge- j^'bracht,-omdat,zij in een tuin in;Kethel ÜMfruit-hadden gestgicn en een ander vier- Éfey:tal belandde op het politiebureau wegens ^ïyëmleling van de .afrastering van het plantsoen op het Frans Halsplein. O® -hetBoerhavepleln te Schiedam pSawerden steravond rake klappen uHge- deeld. Een 22-jarige jongeman kreeg van ivSziin-,tegenstander een klap meit een fles K'ODi'het hoofd. 'Hij werd ernstig gewond S^ïen moest door de G.G. en GD. naar het Sa Gem. Ziekenhuis worden gebracht. Nadat ^iv- hy -hier wa» verbonden kon de man naar ®|huis;gaamv:>- v 'v/ ^fe'De/ eerstvolgende orgelbespeling "in de W* Grote Kerk te Schiedam door Jacq. P. #5;Bekker« i ten - bate van het Orgelfonds P|:wordt gehouden op Woensdag 5 Augustus avonds 8--uur. |p-^-Hetv programma, bevat werken van WWaüüii Mendelssohn—Bartholdy, Wage- i^naar en Aadriessen. Aangiften van 29 Juli. T,iyxr,tt v.m a. Sünjce—Smit z; M B Kor- Éfj-pöraal—Touw A C C ;.V^kr°ost—-Benunlg ^?«sM 'vanHcuwellngen—-Hagendijk z. G sË^éoet—Perlee d;U Kool—Blom_z; E Pen- fenock-Kuizcnga ip2*vS->M'-vaD HooBZoun z; J M Bonten- Eba^P^^eTz; M van den Berge-van n-'Brakel z; -.HarulerSnijders v, -- ISmtio zt' H OudenaardenSehueh d; M E^^iaterfiof-NOoidre d; K den_ K«-der- Viswr—de Kater d: K E Schriel— W.c H Stock—Hoef akker d: L de Hoornweg z;-A .-I M Schiffersden d" J van den Herik—van Geenen d. ^^vZaijEDEN:'M So ruit, vrouw, van C tTvrizt^TedTj vanden Berg. vrouw van A aSiVlieeer. W 1; Chr D Bohnen, mm, ge- iniwd - Kcweett met M - A Hamerslag 7l_ï TS^fSóromelen, ëngehuwdj vrouw. j! «Koorëvaar,man vanP_CoUewiJn 39 j, -£Schilperoord. man - van ;D van der _Kori ^KVA> C"~*up<er, vrouw van K Bonte l 'iafevtov"or.- Singel, vrouw, gehuwd; ge- In de op 3 Mei 1950 vervallen regle menten voor de ambtenaren en voor de werklieden in dienst van de gemeente Schiedam waren bepalingen opgenomen inhoudende, dat de ambtenaren en werk lieden, die de dienst met pensioen ver lieten en die op de datum van ingang van het ontslag geen hogere wedde ge noten dan 2000.-per jaar, voor ma ximaal 6 weken tegen het minimum loon op arbeidscontract in dienst kon den worden genomen, of, dat aan die ambtenaren en werklieden in bijzondere gevallen een uitkering van maximaal 6 weken minimum loon kon worden 'ge daan. Een soortgelijke bepaling, die diende om de periode, liggende tussen de da tum van ingang van het ontslag, en de datum, waarop de eerste pensioenbeta ling plaats vindt, te overbruggen, kwam in het per 1 Mei 1950 tot stand geko men nieuwe Algemeen Ambtenaren- Reglement niet voor. Ook in het per 28 November 1952 nieuw ingevoerd Alge meen Ambtenaren-Reglement komt een bepaling, als hierbedoeld, niet voor. Hoewel het voor 6 weken in dienst houden op arbeidsovereenkomst van ambtenaren, die met recht op pensioen werden ontslagen, na 1 Mei 1950, waar nodig, wordt voortgezet, waarbij uiter aard de loongrens van 2000.niet meer in aanmerking werd genomen, kon deze methode op de duur geen bevredi ging schenken. B. en W. hebben daarom naar een definitieve oplossing gezocht en menen die te hebben gevonden met een rege ling, die kort samengevat, hierop neer komt, dat iedere ambtenaar, die op 65-jarige leeftijd de dienst met pensioen verlaat, van de gemeente een uitkering ontvangt ter grootte van 3 weken sala ris of loon, welk bedrag, vermeerderd met het totaal-bedrag van een toegepas te spaarkorting van pet. na het bereiken van de 57-jarige leeftijd, alzo gedurende 8" jaar, ongeveer 6 weken salaris of loon vertegenwoordigt. Bijzondere bepalingen zijn daarnaast ontworpen voor hen, die vóór het be reiken van de 65-jarigeleeftijd invali diteitspensioen zullen ontvangen, voor hen, die tot de categorie van ambtena ren, die voor vervroegd ouderdoms pensioen" in aanmerking komen, beho ren, en voor hen, die bij "het inwerking treden van de hierbe'doelde regeling de leeftijd van 57, respectievelijk 47 jaar. reeds hebben overschreden. De raad wordt gevraagd zijn goedkeu ring aan deze regeling te hechten. Voor de sluitingsbijeenkomst die van avond op het Plantagepodium wordt ge houden, is een gevarieerd programma samengesteld met o.m. het optreden van het tamboer- en pijpercorps Harmonie, demonstraties van de gymnastiekvereni ging' THOR, optreden van de CJMV- mondaccordeon vereniging Bravo en volkszang door het Clubhuis St Joris Doele. Na afloop van de bijeenkomst, die om kwart, voor" acht begint wordt een fak keloptocht gehouden langs de volgen de route: Plantage, Bange Nieuwstraat Tuinlaon, Lange Nieuwstraat, Westvest, Griffioenstraat Lange Haven, Korte Ha ven (heën), Kort^ Haven (terug). Dam Hoogstraat, Grote Markt (ongeveer 10 uur). 1 Hier vindt- de' afsluiting ,van Jeugd- Jolljt plaats met een .toespraak vanaf het bordes van het stadhuis ëtt een taptoe geblazen door Harmonie. De - besturen "'-en", medewerker»1-van diverse organisaties -worden, verzocht 'dezebijeenkomst bij te wonen. BURG. STAND VAN SCHIEDAM Geboren: Peter J z v D Verburgh- en B M Schewe; Cyril z v J Abresch en G J Detillon; Johanna Y d y p Mulder en T de Jeu; Lecndert W x v-L Harpe en E van Dijk; Hyronimus z V D van 't Zelfde en H C van Dijke. Circa 200 Maassluisse kinderen namen Woensdagmiddag deel aan de wedstrij den per autoped en flets, die in het ka der van de Vacantieweek door de CJMV georganiseerd zijn; De kinderen van 6-8 jaar betwistten elkaar op de autoped naar de prijzen. De gelukkigen waren bij de jongens: 1 Rb. Koffeman, 2 Jan Vonk, 3 Lammert Mol en '4 G. v. d. Zee. bij de meisjes: 1 Mynie Verkerk, 2 Marjan Pottin ga, 3 Ans Groeneveld en 4 Hannie Oberreiter. De puzzlerit per fiets voor kinderen van fi-14 jaar bracht circa 125 deelnemers aan dé start en hier had de jury wel een zeer moeilijke taak om uit te maken wie er voor een prijs in aanmerking kwam. Het waren bij de jongens: 1 Arie Prins, 2 Ab van Gent. 3 Kees Boer en 4 Jan v. d. Hidde Bij de meisjes: 1 Riet van Gijzen, 2 Nel van 't Hoff, 3 Riet. *t Hart en 4 Corrie v. d. Marei. Zwemmend Maassluis was des avonds om half zeven sterk vertegenwoordigd bij de zwemwedstrijden in.de gemeente lijke badinrichting. Jammer,, dat eerst om kwart over zeven met het program ma een aanvang kon worden gemaakt. De waterpolo tussen de dames-zeven tallen van VZC en Rotterdam eindigde in een gelijk spel (11). Bij de heren waren de Rotterdammers technisch en tactisch veer beter. Vooral hun positie- zwemmen droeg er toe bij, dat de Vlaar- dingers met 10—2 werden geklopt. Het showzwemmen, waarin de dames van O.D.Z. ült Rotterdam een drietal num mers gaven, was van bijzonderaantrek kelijk gehalte. Evenals vorige Jaren droegen de leden van de Rotterdamsche Schoonspringclub Icarus er toe bij, dat het publiek- in spanning de verrichtin gen volgde1 en zeer apprecieerde. Programma vandaag. Tentoonstellingen van 1422 uur. Kinderspeeltuin tot 20 u. Kindertoneel door de .Jonge Spelers" 15 uur. Mótorpolowedstrijd 19.30 uur. Lam pionoptocht 20.30 uur. Coral Sea Ha- waiians met aansluitend een openlucht- film 21.30 uur. Vrijdag. Tentoonstellingen van 1422 uur. Kinderspeeltuin tot 20 uur. Opvoe ring K.L.M.-revue 15 uur. Non-stop programma door de Maassluisse zang en muziekverenigingen met medewerking van Koos Speenhoff jr., 20 uur. Het zal de muzikanten uit Pernis wel te gengevallen zijn toen zij gisteravond in Hoek van Holland arriveerden, dat 'er nog zo'n stevige bries aan de Bcrghaven «rtond. Het was evenals bij het vorige concert van RET uit Rotterdam weer ondoenlijk gebruik te maken van de speciaal voor de corpsen en koren opgebouwde podium, en dus werd ook dit tweede concert in het kader van de expositie „Kust en Branding" gehouden in de iuwte achter de restauratie tent van dc tentoonstelling. Het concert was er echter niet minder om en veel meer als verwacht mocht worden leverde het concerteren van „Oefening baart Kunst" uit Pernis een bui tengewone belangstelling op. Het fanfare corps o.Lv. de heer A. den Arend startte om acht uur met de bekende mars Jubel- kJSnge en vervolgde met de 5 Epigrammen, de Lotusbloemen wals en de ouverture „La petite Duchesse". welke laatste compositie een bijzondere' dankbare bijval oogstte. Het binnenkomen, en. uitvaren van de red dingboot in de Berghaven was ttfdcns dit concert een ware attractie en veroorzaakte rondom het tentoonstellingsgebouw een ge zellige drukte. Hedenavond zingt het mannenkoor uit Wateringen en Zaterdagavond komt de Har monie-vereniging „Euterpe" tilt Boterdam en. brengt ter verhoging van. de feestelijk heden in Hoek van Holland een gevarieerd programma. Assistentie voor „Jan Leis" He is vanwege de grote toeloop van deel nemers aan de excursie met de redding boot „President Jan Leis", dat men genood zaakt werd een tweede reddingboot tijdens de expositie-weken te stationneren. Reeds gistermorgen is in Hoek van Holland schip per Minneboom met de reddingboot „Ma ria Catharlna Btankenhelm" uit Veere ge arriveerd en heeft, ten einde aan de grote deelname het hoofd te kunnen bieden deze eerste dagen talrijke tochtjes met passa giers naar zee ondernomen. Sportprogramma. Zaterdagavond speel MVVê27 de 7e wedstrijd in het kader van haar Nederlaagserie. Om 7 uur wordt dan jde strijd aangebonden met Monster II.' Zaterdagmiddag speelt om 4.15 uur MW 2 tegen Rozenburg 2, ter- wijl om 3 uur de Maaslandse junioren die van Rozenburg zullen ontmoeten. Er zijn .voor het komend weekeinde geen korfbaiwedstrijden vastgesteld. Adoptie Znidland. Het te Maasland be staande adoptiecomité „Zuidland" heeft een beroep gedaan op de land- en tuin- bouwarbeiders in de gemeente door hen te verzoeken 1 dag van hun vacantie te willen werken en de opbrengst daarvan af te staan aan Zuidland. Geslaagd. De heer A. Alsemgeest te Maasland slaagde voor het associatie- diploma Middelbare Handels-crorrespon- dentie. MAASLAND, 29 Juli. Tomaten, comb I A 650660; B 630—040; C 610; comb II A 650—060; B. 560—620: C 600; CC 520: comb in A 350: B 380; C 320: CC 250, ailes per 1218 kg. Komk, groen I 10; II 9; in 9: p st; Netmeloenen, groen, 32—38; rijp 24—44. fVankenthalers 130—195 p kg; komk. witte I 10; H 6; m doordr p st: witte druiven 72-20 ln de gelagkamer van het botel, bij een sterk kop koffie, kwam iedereen weer wat op zijn verhaal. Professor Starreveld trachtte de jeugdige Ander- aominers duidelijk te maken, wat er zoal gaande was, maar de meesten vonden het toch wel een beetje ongeloofwaardig wat die oude man daar zat te verkondigen. Goed, die professor Weetgier mocht dan misschien een gevaarlek iemand zijn, doch wat hadden zü daarmee te maken. De oude Andersommer» moch ten spelen, ravotten en misschien wel eens katte- kwaad uithalen, maar war het dorp daar minder ■welvarend door? Nee, de jeugd van Andcrsomme aan de Kromme, die de zaken nu behartigde, vond naar niets vreeand aan. Professor Weetgier was in tussen in de krater weer teruggekeerd, en hfj barst» te bijna van woede toen hij zwaar gehavende labo ratorium terugzag. „Die Takshond moet handrianger» hebben, dat kan niet anders!" tierde hij terwijl hij tussen de resten van zijn geheanizinnige werkplaats heen en weer sprong. „En die Joko heeft rtjn pUcht niet gedaan, maar dat zal hem bezuren!" Qp X Augustus aA zal de heer H. Ve- nema 'wegens het bereiken van de pen sioengerechtigde leeftijd de "Veeartsenij- kundige Dienst verlaten, waaraan hij se dert 1942 als inspecteur ën sedert 1 Fe bruari 1946 als adjunct-directeur was verbonden. .-Y" Tijdens,- -de, drukbezochte- afscheids receptie'- heeft' minister - Mansholt van morgen mededeling gedaan van. de be noeming van. de heer Veneena..-tot otfi- cierin de orde'van Oranje Nassau. Ver scheidene sprekers - hébben- waarderende woorden aan het adres van de schelden de adjunct-directeur gericht. Ondanks déze moeilijkheden voor de Toradja-kerk behoeft er geen reden tot défaitisme,-- tot moedeloosheid te Zijn: Integendeel; ook. de Schrift-leert ons, dat juist in de verdrukking Gods werk voortgang vindt, ook al l§kt het, dat er een'streep gezet wordt door - onze zencUngspIennen, Er komen hoopgovende berichten: het geloof wordt - verdiept en de Toradja's zélf zien al meer hun roeping; ook aan anderen het Evangelie van Christus te brengen. WtJ mogen de zaak der zen ding rustig in Gods handen leggen, zo zelde de predikant verder. Tal van andere sprekers hebben gis teren verdere facetten van het 'werk onder de aandacht van de zendings vrienden gebracht. Het werk van de zendeling Nommensen onder de Batak kers werd door ds. D. Driessen van Vlaardingen belicht en ds. W. F. La- mar» van Rotterdam-West sprak over de verbreiding van het Evangelie op de Fidzli-eUanden. Deze toespraak waa speciaal voor de jongeren bedoeld. 's Middags was het ds. D. H. Henstra van Oud Betjerland, die het Woord voerde en wel over „De zendlngsge- sllige"S— te uiteen dat da zending Flinke jongens en meisies van 814 jaar kunnen deelnemen aan de water- spelen, georganiseerd door het Vlaar- dlngs Vacantie Comité, en wel: op Woensdag 12 Augustus, te houden in de Vlaardingse Vaart, bij Wevf Oosteriee. Er «komen wedstrijden, in: afstand- zwemmen, boegsprietlopen, tobbevaren, enz. Hiervoor zijn aardige prijsjes be schikbaar gesteld. Begonnen .wordt om 4 uur. De deelne mers moeten een half uur vroeger aan wezig zijn. Kleedgelegenheid is aan wezig, en de deelneming is gratis. Het spreekt vrnzelf, dat de deelnemers de zwemkunst goed machtig moeten zijn en toestemming moeten hebben van de ouders.. - Inschrijving, kan geschieden aan het Vacantiebureau. Oosthavenkade 10, waar men een deelnemers (sters) kaart ont vangt,' die door éèa dér ouders moet worden ondertekend- De inschrijving staat opèri t./m. Zaterdag 8 Augustus. dachte naar dé Heilige Schrift". Hij zet- p: als- in de heidenwereld de as is voltooid e Kerk tot openbaring is gekomen en betoogde voorts, met aanhaling van verscheidene bijbelgedeelten, dat de gehele Schrift vol is van wat we noemen de zendingsge dachte. Wij moetenook het uitzenden van zendingswerkers niet zien als een werkzaamheid van een individu of ver- de Kérk moet zending drijven. Tenslotte wees deze spreker er nog op, dat de taak groot, zeer groot Is. Mil- Iloeren zjjn nog immer verstokenvan het Evangelie, Ook de binnenlandse zending kreeg de aandacht op deze zesdingsaag: de, evangelist C. Visser hield tenslotte een boeiende toespraak over de verbreiding van het Evangelie 'in 'de Noordoost- polder.' - - - De jaarlijkse tentoonstelling van de Vlaar dingse Kunatkring ln de Vlsbank, wordt dit jaar gehouden ln het kader van de Vacan- Ueweken. Zaterdagmiddag om 5 uur zal de wethouder-van-O.K.W.. de heer H. K. van Minnen deze expositie van schilderijen, aquarellen, litho's en tekeningen, officieel openen. Werken worden tentoongesteld van Jan Baars. Leen Dropper), L. Dijkshoorn. Kom. Lodder. Henk Plomp, Heinier Rijke en Jaap Welland. De expositie is geopend van I tot 15 Aug. middags va 7 tot 10 uur. 18 p st; suikerperen 13 p kg: appels 16—23 p kg; aalbessen 81 p kg; dubb bonen 37 43 p kg; rode köol 6 p kg; kroten 5 p kg:, peen 9 p kg; andijvie 9—P kg: snijbonen 26-54 p kg; sla I 390—500; H 300 p 100 kr; selderij 230—300 p 100 bos: rabarber 6 p kg. Burg. Stand. Geboren: Arle, z vA de Baan en L W Ras; Cornells H M, z v J Cv Ueu- wen en J G M de Vetten; Yvonne A M, d v W L Simons en A C v Koppen; Daniel, z v P M Zonneveld, en N M v Dijk; Leonardus P. z v A C Ham en C M Vaars. Gehuwd: Zijlstra en N A Nouwt. Tot nu toe zijn alle opsporingen naar dé dader van de moord op de 28-jarige Bettie Mentjox te Rotterdam, die ge wurgd op,haar kamer in de Atjehstraat werd aangetroffen, - zonder resultaat gebleven, v De substituut-officier van justitie, dr. M. S. van Oosten, en d rechter-commis saris rar. Heinslusv, hebben zich op de hoogte gesteld en dr.. J. Zldenrust van het Gerechtelijk Geneeskundig Labora torium heeft de sectie verricht. Elke aanwijzing, hoe klein ook wordt door de Militie onderzocht Er hebben zich.reeds ial van personen met de politie in ver binding gesteld en zo is bekend gewor den, dat de vrouw gisternacht tussen 12 uur eh half 'een een bar aan de Su- matraweg heeft veriaten in gezelschap van een buitenlander met een bruinach tige gelaatskleur die gebroken Engels sprak. Zjjn signalement luidt: 25 35 jaar,donkerblond haar tegen zwart aan, waarin veel brillantine. Waarschijn lijk droeg h(j een blauwachtig costuum. Om 1 uur heeft men trnand de trap af horenkomen. De mogelijkheid is niet uitgesloten, dat de vrouw daarna nog de st; 't opgegaan is'. Htt vermoeden best" Jat zij tussen half 2 en 4 uur om ;t leven gébracht is. - Ook het Ierse Rode Kruis heeft een waardevolle bijdrage gegerven in de be strijding van de gevolgen der rampda gen. Hedenmiddag werd een partij tex- tielgoederenter waarde van X90.cpo, overgedragen aan het Ned. Rode Kruis. De overdracht geschiedde op de kade van de fa. Hudig Veder aan de Mer- wehaven te Rotterdam. Met een-kort middags van 2 tot 5 uuf en avonds van woord van medelesven en symphatie bood jersg gezante jn Nederland, mevr. Jtosephine McNeill, de party aan jhr. H. Beelaerts van Blookland aan,verte- giirwoordiger van het Ned. Rode Kruis voor de buitenlandse betrekkingen. De ze sprak namens het Rode Kruis de dank der rampslachtoffers uit. De partij goederen, tot een gewicht van 17 ton, werd aangevoerd door het ss. „Trieano" van. de Holland Ierland Lijn. Op 14 Juni 1951 besloot de Rotterdam se gemeenteraad aan de Stichting „Rot terdams Wedeiopbouwfonds" een cre diet te verlenen van 5.000.000,ten einde haar in de gelegenheid te stellen tot dit bedrag Inschrijvingen ln het Grootboek voor de Wederopbouw met de daaraan verbonden bestedingsplichten pari over te nemen van hen, die niet tot herbouw van in Rotterdam verwoes te panden willen' overgaan. Het hiermede beoogde doel was enerzijds om te voor komen, dat door afvloeiing naar elders van Rotterdamse grootboekinschrijvin gen of door een mogelijke ontheffing van een bestedlngspUcht financiële steun van het Rijk voor de wederopbouw van Rotterdam verloren zou gaan en ander zijds 'om door het verwerven en weder overdragen van bedoelde grootboekin schrijvingen de herbouwactiviteit in de binnenstad te bevorderen. Nu de Minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting onlangs de bestaande beperkingen terzake van de overdracht van grootboekinschrijvingen heeft inge trokken en te dezen aanzien voortaan slechts geldt, dat grootboek;inschrijvin gen moeten worden besteed binnen de ge meente, waarin hst verwoeste object is gelegen, mag verwacht worden, dat mee dere nog rustende Rotterdamse beste dingsplichten na de overdracht aan der' den zullen worden vervuld door herbouw binnen Rotterdam, doch buiten de stads kern. Een dergelijke besteding strookt evenwel niet met de wens een spoedige voltooiing van de kembebouwing zoveel mogelijk te bevorderen. Voorts moet rekening worden gehoU' den met de mogelijkheid, dat de minis ter ih de toekomst weder op ruime schaa tot het verlenen van ontheffing van be stedingsplicht zal kunnen overgaan, waa door het thans voor de wederopbouw van Rotterdam nog beschikbare kapitaal aan grootboekinschrijvingen ad 69.000.000,— welk bedrag .reeds nietmeer voldoen de is om alle in de binnenstad nog uit te voeren bouwwerken met belangrijke financiële bijdragen van hét Rijklot stand te brengen, opnieuw zou vermin deren. Met het bestuur der Stichting-achten B. en W. het onder, déze omstandighe den van groot belang om door beschik baarstelling van een crediet van nog maals 5.000.000-,voor de Stichting de gelegenheid te. openen tot een gelijk be drag wederom in'het bezit "te komen van een aantal grootboekinschrijvingen van Het zal noodzakelijk zijn, dat in de Rotterdamse haven wederom kademuren worden gebouwd voor de behandeling van het stukgoed, daar thans-is geble ken, dat de bestaande kadeterreinen reeds alle een bestemming hebben ge vonden. Ais eerste begin willen B. en W. van Rotterdam de terreinen, gelegen op pier I in deWaalhaven ih gereedheid bren gen.. De kosten voor de bouw van circa 1180 meter lange kademuur langs .pier X worden, met inbegrip van straataan- leg en spoorwegwerken, geraamd op 13.400.000.- Metde uitvoering van de ze werkzaamheden zal ongeveer 2% jaar gemoeid zijn. B. en W. stellen de raad voor het be nodigde crediet beschikbaar.: te stellen. Twee kinderen zijn vanmorgen, toen ztj bij de vader achterop de Beta zaten, met hun been ln de apaken - van het achterwiel geraakt. Op de Schiedamseweg verwondde Mechlel B. uit de Blokmakersstraat zijn lin kerbeen. dat door een dokter in de omge ving verbonden werd. De 6-Jorlge T. V„ uit de Voltastraat tn Schiedam; ls met een ge kneusde linkervoet naar het gemeentezie kenhuis ln haar woonplaats vervoerd. Het bestuur van de Nederlandse Ver eniging ten behoeve van. zeelieden van elke nationaliteit heefteen verzoek ge richt aan het gemeentebestuur van Rot terdam een bijdrage te mogen ontvan gen in de kosten van de bouw van een nieuw Hospitaal-Kerkschip. B. en W. van Rotterdam rijn van me- n'jig, dat het op de weg ligt van de gemeente Rotterdam, als eerste haven stad van het land. hier van baar belang stelling te doen blijken. Zij stellen de gemeenteraad dan ook voor de gevraagde bijdrage ad. ƒ25.000.- te verlenen. ,55 Toen gistermiddag de 52-Jarigi ThGvH vac de Wandeloordstr, e metselaar aan. de bui tenzijde van de Nw Leuvenbnig op een smal le richel stond, raakte een stuk ijzer van 700 kg kis. Hij werd hierdoor geraakt en viel in het water. Personeel van een ln de nabij heid liggende sleepboot bracht hem met een touw op het droge- Met een gebroken linker been Js hij naar bet Ziekenhuis vervoert. Twee agenten, die speciaal belast waren met de cpntróle op loslopende honden, wil den gisteravond een rijwielhersteller van de Zlnkerweg verbaliseren, maar die weigerde zHn naam op te - geven. Ze nodigden hem uit mee naar het bureau te gaan. Daartegen verzette hU zich hevig ln riln winkel. H11 pakte zich aan de toonbank vast en schopte naar ajle kanten. .Een- der politiemannen kreeg een trap tegen het onderlichaam. Ten slotte belandde hu toeh aan hefbuSEüb Nas sau kade. Vanmiddag fs hij, nadat proces verbaal tegen hem opgemaakt was. op vrije voeten gesteld. De Protestants-Christelijke Arbei dens Internationale zal van 1- tot 3 October as. het jubileumcongres hou den te Dusseldorp. De internationale werdnamelijk 25 jaar geleden in Dus seldorp gesticht. Op het congres wordt een groot aantal leden ver wacht van de christelijke; sociaJe be- weging in Denemarken, Duitsland, 'Nederland en Zwitserland. Naar wij vernemen, is onlangs opge richt de Federatie-van Nederlandse Ex pediteursorganisaties. Als lid rijn tot de ze Federatie toegetreden de Vereniging van Rotterdamse Expediteurs; de Scheep vaart Vereniging-Noord, Vakgroep Ex pediteurs; de Vereniging Oostgrens-Ex pediteurs en de -Vereenigisig van Zuid grens-Expediteurs. :.\- Het doel van de Vereniging is het be hartigen van de gezamenlijke belangen van-de aangesloten organisaties, v Het voorritterschap wisselt jaarlijks. Voor de eerste maal is benoemd de heer J. D. Bokhoven, voorritter-.van de Ver eniging van Rotterdamse Expediteurs. De Federatie heeft een secretariaat te Rotterdam, Pieter de Hoochweg 110, en één te Amsterdam, Weesperzijde 150". Ongeveer vierduizend man Indische troepen zullen eind'Augustus'aan boord van twee Britse schepen naar Korea gaan om toezicht uit te oefenen op de krijgsgevangenen, die verklaard hebben niet naar huis terug te willen. Nadere bijzonderheden over hun taak en het preciese aantal, dat zal worden gezonden, - zullen worden uitgewerkt door een kleine groep onder leiding van R. K. Nehroe, staatssecretaris van het ministerie van Buitenlandse Zaken, en de commandant van de Indische troepen. Deze groep zal vijf Augustus per vliegtuig naar Tokio vertrekken. Onder meer zal zü verslag uitbrengen over de houding van president Syngman Rheevan Zuld-Korea ten opzichte van de aankomst der troepen. De aanleg van de nieuwe dijk, die zal aansluiten op de herstelde dijk ten Westen van Herkingen, vordert snel Voor de tweede waterkering bij Her kingen is men met de nodige spoed bezig de dijken ln orde te maken. Vol gens deskundigen staat het er thans zo voor, dat behoudens buitengewone om standigheden de - najaarsstormen en normale vloeden het eiland Goeree Overflakkee geen schade1 zullen toe brengen. hen, die deze van de hand willen doen. Het hernieuwde aanbod van de Stich ting om op korte termijn en contant grootboekinschrijvingen part over te nemen en wederom over te dragen zal op. zich zelf er mede toe kunnenleiden, dat speculatie in grootboekinschrijvingen wordt tegengegaan en aldus bevorde ren,. dat de inschrijvingen zo veel moge lijk in handen komen van hen, die wen sen te herbouwen, waardoor de kans op verlening van ontheffing van bestedings plicht vermnidert. De te verwerven inschrijvingen zullen worden gereserveerd voor herbouw in de binnenstad en derhalve, behoudens bij zondere omstandigheden, niet worden be nut voor bouw elders in de stad. B. en W. merken nog op, dat aan de voorgenomen transactie geen financieel risico is verbonden, aangezien de groot boekinschrijvingen niet boven de no minale waarde zullen worden gekocht en ingeval zij om enige reden niet voor herbouw zouden worden benut ontheffing van de bestedingsplicht zal kunnen worden verkregen, waarna over de hoofdsom zal kunnen worden beschikt. De te ontvangen Groótboekrente ad 3% pet zalvoldoende zijn voor de betaling van de door de Stichting verschuldigde rente op de haar door de Gemeente te verstrekken lening. B. en W. van Rotterdam stellen de raad voor hierboven vermeld doeleinde aan de Stichting een crediet van 5.000.000.te verlenen. Vanmorgen oma treks half tien, is 'te Winsum de boerderij yan weduwe S. Miedema aan de Baarderweg totaal af gebrand. De oorzaak is hooibroei. De brand werd door een. arbeider, ontdekt, maar .ton was het reeds té laat om het vuur afdoende te bestrijden. Er is alleen wat huisraad in veiligheid gébracht. De brandweer van Leeuwarden was spoedig aanwezig., en daarna verscheen ook de brandweer .van Mantgum. De beide brandspuiten konden- echter niet méqr verhinderen dat de grote boerderij ge heel ls uitgebrand. Enkel, een klein stukj van het voorste gedeelte kon wor den behouden. De .boerderij was verze kerd. - Uit een opleidingsinstituut .voor offit eieren te Felsted in. Zuidoost-Enge- land zijn in het afgelopen weekeinde een grote .hoeveelheid wapens ge weren, lichte machinegeweren-en auto matische wapenen ontvreemd. Een derde van de wapenen van de school voor kadetten is verdwenen. Zondag werd te .Bishops Storlford, enkele kilometers van Felsted in Es sex, een bestelwagen volgeladen met geweren en machinegeweren in beslag genomen. De politie heeft nog niet of ficieel gemeld,' dat het wapenen uit Felsted waren, De Nederlandse nota inzake de RJJn- scheepvaart vormt thans het onderwerp van besprekingen tussen de Westduitse ministeries van Buitenlandse Zaken en van Scheepvaart. Van de zijde van het ministerie v3n Verkeer werd verklaard, dat men over de Nederlandse wensen slechts een voorlopige mening kan uit spreken aangezien de zaak eerst met vakkringen besproken zal moeten wor den. Opgemerkt wordt dat over de Rijn vaart sedert lang besprekingen tussen belanghebbende groepen uit de betrok ken landen plaats vinden, die naar de opvatting van het ministerie niet ge stoord zullen mogen worden. De bonds republiek moet, zo wordt verklaard, ln elk geval blijven waken voor het be staan van haar eigen verkeersapparaat Dat functionneert thans op de grond slag van een coördinatie "van de vracht tarieven van scheepvaart en spoorwe gen. Deze grondslag mag naar Duitse opvatting in geen geval worden ver stoord en een voldoening aan de Neder landse wensen zou dan ook zeker niet kunnen plaats hebben, zonder dat ook buitenlandse deelnemers aan het bin nenlandse Duitse verkeer op de Rijn zich verplichten zich aan net Duitse vrachtenpeil aan te passen. Daarenboven wordt opgemerkt, dat -Duitsland deze buitenlandse deelneming aan het Duit se verkeer aan een maximum quotum zou willen binden teneinde de belangen van de Duitse particuliere scheepvaart voldoende in acht te kuhnen blijven nemen. Naar aanleiding van vele bij burge meesters binnenkomende verzoeken om inlichtingen wordt medegedeeld, dat voor de mobilisatie-oefening van de 3e divisie alleen die grootverlofgangers ander de wapenen moeten komen, die enige tijd geleden een persoonlijke1 schriftelijke waarschuwing hebben ont vangen, dat zij rekening, moeten houden met een oproeping in de eerste helft van Augustus voor de mobilisatie-oefe ning 3e divisie. De 21-jarige H. F. Schinkel, die als militair met verlof in Kampen was. is bij het/zwemmen in een uitgebaggerde kolk op het'Kampereiland gedoken. Hij kwam met zijn' hoofd op een ondiepe plaats terecht en liep een wervelfrac tuur óp. Gisteravond is hij in het zie kenhuis te Kampen overleden. De administrateur van de Nederland se Vereniging ten behoeve van zeelie den van. élke nationaliteit, de heer .H. J. Suermondt, deelt ons mede. dat een N,V- in Amsterdam een volledige röntgen- installatie heeft geschonken bestemd voor het nieuwe hospitaal kerkschip „De Hoop". In het uitbreidingsplan Pandrecht zijn aan de Gemeente Rotterdam toebeho rende gronden gereserveerd voor een vijftal woningbouwcorporaties.' Een van deze corporaties, de woningbouwvereni ging „Onze Woongemeenschap", heeft thans bij- B.en W. een tweetal bouwplan nen" ingediend; die aan de Gemeenteraad ter goedkeuring .zullen worden voorge legd. Het eerste plan omvat'120 etage wonin gen in drie en 102 Jn vier woonlagen, uit te voeren in portiekbouw. Als galerij- Naar „De Nieuwe Gids" verneemt, hebben de Volkswagenfabriekén besloten de montage voor de Volkswagens,be stemd voor de Beneluxlanden; te doen geschieden in een fabriek te Vorst, een zuidelijke buitenwijk van Groot-BrusseL De nieuwe fabriek is reeds in aanbouw en zal volgens het blad geleid worden door, de Brusselsefirma die de volks wagens in België importeert. Naar wijvan de zijde van de hoofd vertegenwoordiger der V.W.-fabrieken in Nederland, Fon's automobielhandel N.V. in'Amersfoort vernemen, zal het nieuwe in Brussel in aanbouw zijnde bedrijf uit sluitend zijn productie afzetten in Bel gië en Luxemburg, derhalve niéti n Ne derland. -De.alzet in Nederland zal zoals tot dusverre blijven geschiedendoor in voer uit Duitsland. Een Russische soldaat is gedeserteerd van het Russische oorlogsgedenkteken in de Berliinse dierentuin en heeft politiek onderdak in het Westen gevraagd. De 20-jarlge soldaat hield zich twee uur schuil in de bosjes terwijl andere schildwachten naar hem zochten met de tommygun in de aanslag. Daarna smeet hij zijn muts, schouder bedekking en revolver weg' en kroop de dierentuin uit op de plaats waar een Duits-Amerikaanse filmmaatschappij be- dg was opnamen te maken van een scène waarin een Rus ontsnapt De Britse'autoriteiten hebben vanavond meegedeeld, dat de soldaat politiek asyl verleend wordt Zijn naam weigerden-rij bekend:te maken. woningen zijn ontworpen 66 woningen.in drie en 240 in vier woonlagen, alsmede 37 woningen bestemd voor ouden van dagen, in twee .woonlagen. .Voorts rijn ontworpen 48 grote eengezinshuizen en 18 vrije woningen voor ouden van da gen. Buitendien zijn' in dit plan opgeno men 36. winkels met elk ee.'; bovenwo ning, 3 .dagwinkels en 1'administratie ruimte. Totaal zijn-dit 647 woningen. Het tweede plan'voorziet in de bouw van 228 woningen, f.w. 120 in vier en. 48 in twee lagen te bouwen galerij- en 60 in drie lagen te bouwen portiekwonin gen, benevens 12 garages. De huurprij zen zullen variëren van ƒ6,85 tot ƒ12.75 per week. v - -Het Bestuur van de woningbouwvereni ging geeft onder de:'tegenwoordige om standigheden de voorkeur aan onders-, handse aanbesteding. De Commissie voor de Openbare. Werken is er-echter niet van overtuigd datdeze opvatting juist is, doch stelt voor het eerste plan on dershands en het tweede openbaar te doen aanbesteden. 'Aldus kan enigerma te een vergelijking omtrent -de kosten gemaakt worden. Zou het openbaar aan bestede plan duurdar uitkomen dan het andere, dan zou de daaruit voortvloeien de hogere huur over alle woningen van het gehele complex gelijkelijk verdeeld kunnen worden. SCHEVEN3NGEN, 30 Juli. Sch 78—3. 305—1. 87 nog niet gevist. 200—4, 246—10, 246 Ö0. 254—45 il v. 341—0, 342—4, 402—13, 412 —10. 56—24, 15942. 229—2. 1050 33945, 23—26, 53—25, 104—15, 332—1, 39—60. 201—13. 264—45 h v, 4—10, 77—12. 57—20, 181—2. 199 nog 50 mijl.. 32—80 nog 60 netten, 40—20, 48 S, 49—2, 51—4, 99—3, 132—70 h v naar huls. 133—10, 189—10, 233—0. 247—10, 262—100 h V, 286—2. 2—1, 5—6, 8—80, nog 25 netten, 15—8. 19—2, 25—6. 30 nog 105 mijl, 35—6, 37—11, 45 —10, 69—5, 84—15, 130—11, 200—6, 236—1, 250 —2 naax huls, 397—7, 310—15, 312—12, 399—6. 36—23. 107 nog 60 mij], 353—85 h v, 20—16. 225—22. 314—50. 79—5, 141—1, 186—1, 284—6, 7—40 95—0. 140 nog 55 mijl, 46—10. 50—4. 61—30. 63—30. 64—22. 66—30. 73—70 n huis. 81—45, 89—12, 103—25, 122—70. 123—5, 124— 2, 160-60. 180—10. 242—4, 275—6, 3—20, 14—2. 21—65. 24—150 naar huis, 47—10, 110—17, 118 —60, 302—50, 32534. 115—20, 132—50 h v, J69—3V 190—i. 196—65. uit 65 netten. 197—2. J?6-;^6^?00-20- w 14—3. 29—12, 40-2. 50—1. 53—12, 71—40, 83—25, 84—3. 8»-12. 112—2. 1X4 20* Binnen te Schevenlngen; Sch 361 met >4 last van 4 schepen. 72—10—7. 263—33 eigen, vangst. Groene .-wing 61.50-74^0 per kantje. Voree vis; Tong 1:29—4.39. tarbot 1 2.80— jX2Aj>er kilo; Schol 2 23.60—27, 3 14—15, nu»»

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 2