m Beledigende reclame Dulles' uitlatingen wekten opschudding Wrijving tussen Londen en Washington OPHELDERING GEVRAAGD OVER KOREA-BELEID Eindelijk een kabinet in Indonesië (monument voor eva m wsm m Bom men werper zóu RussfeèuefJI jagers hebben beschoten;.iii^ Ié//:;;!-!':;;/!V7' 11 rom f i et se i ï-k 1100 p doorgehakt MAATREGEli KOMT A-MAR TE LAATi z Nog geen einde aan misère r Engeland wil vrijheid van handelen m li Hl ■■4 J' VRIJDAG 31 JULI 1953 ELFDE JAARGANG No. 2530^ r Weerbericht li» De jongste verklaringen over Korea van John Foster Dulles, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, hebben zoveel bezorgdheid bij de Britse regering gewekt, dat zij zich onmiddellijk tot Washington heeft gewend, zo heeftde waarnemende premier Butlergisteren in het Lagerhuis meegedeeld. j Dulles zei twee dagen geleden op een: persconferentie, dat Amerika na 90 dagen van politieke conferentie' over Korea zou'weg lopen als dq communisten deze conferentie voor propagandadoel einden zouden gébruiken'.'Hijliet ook doorschemeren, dat. Amerika zijn veto zou uitspreken tegen elke poging om communistisch China tot de Verenigde Naties toe te laten. fy WONGSONEGORO GESLAAGD n Besprekingen over Suez-kanaalzone Toestand vaii Taft kritiek o "-V Hef schroef vliegtuig g-:-- neergestort ."■■■:- Luitenant-generaal Van Oyen; overleden WmÊmfémM De moeilijkheden bij het beroepsvervoer Overleg met Rijksbemiddelaars-: Van der Neut naar Goettin&ën De.'eerste Braziliaanse ambassadeur bij ons hof Bulgaarse president vaK ongenade gevallen?^# fili Sowjets protesteren bij F. S. Dementie van V. S. ATERDAG treedt de §j nieuwe regeling voor bromfietsen, zoals die Vuurtoren op de grens van Oost en West Maandag referendum in Jrerzie (Van onze speciale verslaggever) §j „Er is in feite sleclits één groot bezwaar'aan :te voeren tegen de nieuwe regeling in zake brom- |j fietsen, die Zaterdag 1 Augustus in werking treedt. En dat is, dat die regeling vier jaar te laat is dezer dagen door de minister 1 gekoihen. Wij kunnen het slechts betreuren, dat, de thans gepubliceerde lijst van merken, die naar nnn vpr^pp7 pn Waterstaat. het: rijwielpad moeten, nog lang niet compleet is, doch dit doet niets af aan het feit, dat niemand inNederland in staat zou zijn geweest om een Betere'bromfietsregeling te bedenken. Jarenlang 1 heeft het kwaad van de'vr^e bromfiets, die fiets noch motorrijwiel was, voortgewoekerd en daar h is nu met geen mogelijkheid meer één, twee, drie een eind aan te maken. |j Wij zijn schromelijk té laat en'daar ligt de kern van de gehele bromfietsenmisère, die heus nog j= wei een tijd zal voortduren. Doch het is goed, dat de knoop is doorgehakt. Over éen jaar of twee, drie'zal er een einde gekomen zijn aan de ellende en zullen wij de duidelijke splitsing tussen brom- E fiets en ultra-lichtmotorrijwiel hebben,, die eigenlijk vier. jaar geleden gemaakt had moeten worden. E Te laat, dat is het enige bezwaar en dat had niemand weg kunnen nemen." Dat is de mening van de vele deskundigen, die wij spraken naar aanleiding van de publicatie, vande bromfietsenregeling,- dié per 1 Augustus van kracht wordt en die in het algemeen de brom-; fiets naar het rijwielpad verwijst. Daar doet' het'feit, dat thans slechts 13 v;an de 50. merken met name worden genoemd'nietsaan; af. Want de téchnische eisen, die' de minister van Verkeer en Wa terstaat stelt aan de bromfiets, waren reeds lang genoeg bekend en de fabrikanten hebben daar rekening mee gehouden..De enige reden, dat er 37 merken in de eerste 'publicatie ontbraken, is, dat de-fabrikanten verzuimd heb- ,s ben tijdig'de volledige technische gegevens over hun producten bij de betrokkenrijksdienst in te ijg|« dienen. - Dit-neemt, zoals w(j reeds eerder be toogd' hebben, niét wëig,' dat 'dé règ'e- jj ling hierdoor niet .compleet en buiten- P gewóón onbevredigend geworden Is. Vrijste mens 1 van Verkeer en Waterstaat M is gepubliceerd, in werking. Hiermee gaat een einde ko- men aan de toestand van M rechtsonzekerheid en ban- dèloosheid op de wegdie de afgelopen vier jaar rond de bromfièts h'eeft geheerst. Alle bromfietsen, die als E zodanig erkend willen en E zxfllen worden, moeten in E het vervolg naar het rijwiel- pad. Zij zullen dus niet meer op de rijweg mogen komen E als een rijwielpad aanwezig E is. Op twee uitzonderingen 1 na, zullen zij zich in het ver- volg zonder meer als fiets hebben te gedragen. Dus ook ten aanzien van voor- rangsregels wordt 'de brom- E fiets beschouwd als een nor- male fiets en niet meer als een licht motorrijwiel. Die ff uitzonderingen zijn, dat de ff bromfietser wel zijn veer- tien gulden belasting per ff jaar blijft betalen en verder, dat hij ten aanzien van schade, die ontstaat door ff een aanrijding met een voet- ganger of normale fiets, be- f§ wijzen moet er geen schuld f§ aan te hebben. De moeilijk- ff heden rond de bromfiets zijn nu dus eigenlijk van de ff rijweg verplaatst naar het ff fietspad. En naar de me- ff ning van deskundigen zul- ff len de moeilijkheden daar ff blijven voortduren totdat ff de snelbrommer is uitge- storven en veranderd ts in Tot wanhoop gebracht dat weer naar de rijweg zal verhuizen Zie verder pag. 8, koL) Russische nota aan?® Grote Drie jl|| Prinses Asjraf heeft Teheran verlaten- .7 Vacantie-adressen l - /ï/v..; - Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 20215 (3 1) jk' Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.3019130 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 29216 S;'s-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 f Eedactie: Tel. 111882 i/jfj Administratie: TeL 114402—115486 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Tel. 67882 ij Abonnementsprijs 49 cent per week, 2.13 per maand, 6.35 per kwartaal Lossenummers 13 cent. XVerschijnt dagelijks. Directie: C. A. KÉUNING en Mr. K. VAN HOUTEN Geldig van Vrijdagavond tot Zaterdagavond: V- v'uATEROPKLARINGENi-: Aanvankelijk zwaar bewolkt met voornamelijk in - het Zuiden van het land nog enige regen, later opklaringen en enkele verspreide buien. Dezelfde temperaturen" als vandaag of iets hogere. Zwakke, tot matige wind draaiend naar richtingen tussen^ West en Noord. - *X <0 Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT;: C1 R is een boekje in de handel in -" het Engels geschreven en „Dikes and bikes" (dijken en fietsen) geheten waarin twee Nederlandse journa listen door'praatjes en plaatjes over van alles en nog wat in Nederland reclame maken voor Nederland, ken nelijk ten behoeve van Amerikaanse toeristen. De plaatjes van Hugh Jans zijn soms aardig en de tekst geschre ven door Nel Slis vaak ook,wel. Maar wij hebben toch ernstig bezwaar ten aanzien ;van wat mejuffrouw Slis over Staphorst te berde brengt. Staphorst met zijn merkwaardige klederdrach ten en zijn aardige boerderijtjes is in derdaad uniek en het is begrijpelijk dat men. daar de aandacht van Ameri kaanse toeristen op vestigt. Doch hoor nu wat mejuffrouw Slis over Staphorst opdist: „Staphorst, ten Noorden van Zwolle, is een bolwerk van geïsoleerdheid en inteelt. Streng puriteinse wetten heer- ren er op Zondag als de zonderling geklede inwoners ter kerke drommen; mannen en vrouwen afzonderlijk," hun bijbeis mèt zilveren sloten in de hand geklemd. Vreemdelingen worden er met koude vijandigheid aangekeken. Staphorst is ondanks zijn Calvinisti sche stijfheid.vermaard over de wereld, vanwege zijn ongewone .tradities op het gebied der vrijage. Door de1 kleine vensters-van de met riet gedekte hui- zen benaderen jongemannen op vrij ersvoeten hun beminden en dat eindigt dan tenslotte in een „proefhuwelijk", waarbij de trouwplechtigheid ee'st plaats vindt na gebleken zwanger schap". Aldus mejuffrouw Slis. VfflJ willen beginnen met op.te mer- ken, dat dit wel een hoogst zon derlinge manier van voorlichting en reclame maken over Nederland: is. Als het waar zou zijn, ware het -■ toch' nobeler de vuile was niet op ^inter nationaal niveau tel gaan behandelen. Maar het érge "is dat dit verhaal over het „proefhuwelijk", dat Stap horster. traditie zou zijn, niet waar is. Er zullen in Staphorst ook wel ge dwongen huwelijken'voorkómen. "Waar komen die niet voor?'Maar ten eerste is een ;gedwongen huwelijk nog geen .".proefhüwélijk"; 'Eri. ten" tweede wordt - hier aan een hele bevolking een traditie toegedicht; -nog welin strijd - met haar" religieuze overlevering, die eeo,beledigend karakter draagt en die r^!^aai¥nl»veït!3Jiét^aarid^Wijt'r.mdén: l het ..ergerlijk'dat mejuffrqirw«SliS' •r^öeTKoA^2^vaari i dezè'Whwelriekénde wijsheid? gerrieend' hëëft de eer en góéde naam der'Staphorsfér; edvtparen door het. slijk te mogen sléuréh- "Wij1 weten' niet of mejuffrouw Slis als wij art, 137 c van-het Wetboek van. Strafrecht lezen dat belediging van een volksgroep strafbaar stelt door-de .mazen van de wet heen •zou glippen,-maar als wij tot Staphorsts fatsoenlijke echtelieden zouden be horen, zouden wij het er bepaald niet bij laten zitten. -• Washingtonovereengekomen dat het voorbarig cn onpractisch zou zijn. onmid dellijk of automatisch de koers/van de huidige politiek 'te wijzigeen. De situatie was evenwel beslist niet verstard, zo zeide hij. Butler zei dat Engeland geheel vrij wil zjjn om te doen wat het op dat ogenblik juist acht. Tevoren had de leider der oppositie, Attlee, verklaard, dat Dulles' dreige ment om de politieke conferentie te verlaten, iri strijd lijkt met geest en werkwijze van' de Verenigde Naties Men kan uit die verklaring afleiden, aldus Attlee. dat Amerika zijn eigen weg wil volgen als alles nietprecies gaat zoals Dullës het wiL Attlee noemde dit een gevaarlijke toe stand. Butler deelde mede, dat de regering na haar stap te Washington „bepaalde ophelderingen" van Amerika over Dulles' uitlatingen had ontvangen, die een vrij wat beter beeld gavenvan enige van Dulles' verklaringen dan de korte persberichten. Butler zeide', dat zelfs vóór Attlee en de Labouroppositie uiting hadden gege. ven aan: hun vrees, dé: regering dezelfde reactie had gehad. Wij hadden reeds besloten ons standpunt uiteen te zetten bij de Amerikaanse regering. Groot-, Britannië is op -.geen enkele wijze ge bonden aan de verklaring over ■„•weg lopen'.' cn wjj' zouden bovendien beslist verwachten te", worden geraadpleegd voor een- dergelijke stap /werd over wogen, .zo'^eriyiiErdechJj.:';,I^.rd (JSalis^ Miry,- dé" wa'arhemerwP"-minister —van Buitenlandse ';Zakën beantwoordde in het Hogerhuis vragen óver hetzelfde, onderwerp. Hij zeide,„dat de Engelse regering vasthield aan, haar voorgaande overwegingen in zake .haar beleid jegens het toelaten van communistisch China tot de.V.N. Minister Eden had vorig jaar verklaard, dat hij instemde met de opvatting van de Labourpartij dat de communistische regering te Peking. Clhina in de V.N. behoorde te vertegen woordigen. Haar gedrag was toen even wel niet' in overeenstemming met de beginselen en het handvest der N."V. De „Grote Drie" zijn evenwel te Na aan crisis van $8 dagen heeft In- donosië nu éen nieuw 'kabinet. De vijfde formateur Wongsonegoro heeft legen ve ler verwachting ineen regering ge vormd. die steunt op. PNI, PIB, Nshda looi Oelama en. PSH. De Masjoemi, de PSI, Katholieken en Parkindo némen niet aan dé regering .deel; Na zijn getflaagde poging, verklaarde. Wongsonegoro dal hij meende op .114 van de 212 stemmen in het'parlement te mogen rekenen. Premier wordt All .Sashoamidjojo van de PNI, thans ambassadeur in de VS. Vice-premier zijn Wongsonegoro van de PIR.en Zai Oei Arifih van de'Nahdatoel ..Oelama; De-overige pbrtefeuiles züjt als volgt verdeeld: Buitenlandse Zaken: mr. Soc- narjo, -PNI, thans voorzitter van de par- lementssectie- voor Buitenlandse Zaken. ".Binnenlandse Zaken: prof. Hazairin, PIR. - Economische Zaken: mr. Iskaq. PNI, voormalig minister van Binnenlandse Za ken-in het' kabinet-Soekiman; Financiën: dr. Ong Eng Die, PNI. Defensie: mr. I. W. 'A. Koesoema Soe- mantri, .Fraksi Progressif. •Justitie: mr. Djody Gondokóesoemo, Partai ^Rakjat Nasional.' Verbindingen: Abikoesno Tjokrosoejoso, Partai RakjatIslamIndonesia. Openbare Werken: prof. Rooseno, PIR. Onderwijs: mr. Moehammad .Yamin, partijloos. Gezondheid: dr. Tobing, Serikat Ke- rakjatan Indonesia, voormalig resident yan Tapanoeli. ■.-Landbouw: Sadjarwo, Barisan Tani In donesia.;r. 'Arbeid: prof. Abidin, Partai Boeroeh. Sociale Zaken: Soeroso, Parindra. Godsdienst: Kia'i M. Maskoer, Nahda toel Oelama. Voorlichting, ad interim: dr. Tobing. Agraria: Hanafiah, Nahdatoel Oelama. Staatswelzjjn: Soedibio, PSH. Ai: In - een Donderdagavond te Cairo uït- gegeven Brits-Egyptische bekendmaking. Wordt medegedeeld dat „vertegenwoor digers/van de' Britse en Egyptische re-: geringen niet-officieel hebben gespróken: over het vraagstuk dér Siiéz-Kanaalzone' ven .de zich daarin bevindende; militaire. Hieraan wordt toegevoegd: „Voordat de. besprekingen--'worden hervat, 'zal V"eerst ;op dezewijze worden onderzocht of overeenstemming mogelijkis." Hoewel er geen „officiële" communist in het nieuwe kabinet' zit, wordt de vorming, aldus Ass. Press, geïnterpreteerd als een grote politieke overwinning voor de communisten.De communisten en hun satellieten waren voor het grootste deel verantwoordelijk voor de val van de regering Wilopo. Sedertdien hebben zij zorgvuldig hun band met de'PNI ver sterkt ten 'einde de breuk met de_ Mas joemi, de socialisten en andere anti-com» munistische partijen te verbreden. De algemeen voorzitter van 'de Mas joemi deelde aan Aheta mede,dat dit kabinet zijns inziens slechts standkan houden met steun vam de communisti sche partij. De Masjoemi zal oppositie voeren volgens methoden, die in de par lementaire democratie gebruikelijk zijn. De toestand van Senator Taft "die ern stig ziek Is was gisteravond critiefc. Zijn ademhaling was opvallendmoei lijk. Inhet bulletin van 17 - uur 15 werd voor; het; eerst,.in zeer ernstige-bewoor- dingén ovër'de toestand van de Senator gesproken. - - - - Kort daarvoor had een hoofdredacteur van':een dagblad.in Arizona,-verklaard, -' 'dat Taft ten ;gevolge 'van. kanker stervende- is. ,»■■•- (T-'rAr1. -1 i .Zes -personen, qimer.fwde, een; bekende Duitse geleerde, z(jn "gisteren om hét le ven, gekomen, toen éen grótehellcoptère van de Amerikaanse luchtmacht In Ne braska neerstortte ."enuitbrandde. In DenHaagis Dinsdag overleden luitenant-generaal L. H. van O yen, oud- waarnemend commandant van het Ko ninklijk t Nederlands-Indisch Leger en hoofd van het département van Oorlog in Nederlands-Indlë.;LÉ!lt.gen. .Van Oyen, die sedert 1934 adjudant in buitengewone diénst van H. M, de Koningin was. be reikte de leeftijd van 64 jaar. De ter aardebestelling is heden in alle.stilte ge schied. Lt.'gen. van Oyen werd op 25 April 1889 in Den Haag geboren. Bij Kon. Be sluit van 29 Juli 1911 werd hij benoemd tot tweede luitenant infanterie. Drie jaar later werd hij bevorderd tot eerste luite nant der infanterie. In 1912 vertrok de heer Van Oyen naar Indonesië. Achter eenvolgens werd hij bevorderd tot kapi tein (1921) en majoor (1933); in 1933 ■vv.erd, hij, tijdelijk benoemd tot adjudant in géwonei;diénst - varv H.'J M.-' :deKóningin van welke, functie de heer Van Oyen in 1934 weer werd ontheven. Hij werd toen benoemd tot adjudant in buitengewone dienst. In 1935 vólgdebevordering Hot luitenant-kolonel en in 1938 werd de heer Van Oyen kolonel.In .1940 werd hij in specteur bijhét' wapen der Militaire Luchtvaart, Gelijktijdigwerd de heer Van Oyen .bevorderd', tot. gëneraal-majoor. In 1943 wérd hij bevorderd tot luit.ggne- raal. In deze rang wétd'hij benoemd tot waarnemend commandant van het'Ko ninklijk Nederlands-Indische Léger ,en hoofd van hét.7^'departement van Oorlog in','.Nederlands-Indio. Met ingang van ,31. ..'Januari 1946 werd aan luit.gen. .Van .Oyen op diens verzoek ontslag verleend. 'Op i.Oc-- tober-19481trad lt.generaal:Van.Oyen ih dienst van hét ..Nèderlandsche Roode Kruis als adviséuri:iri militaire'aange legenheden, doch: reeds na',een maand volgde- hij op verzoek, van-het hoofdbe stuur de plotseling qvërlèden majoor De Stoppelaerrop. jUiLcOTïmanda'nt>vah-'.het RodeK-ruis. Korps. -Met grote -.yóprt- varendheid heeft genrrVan .Oyen gewerkt aan de verdere opbouw.'pn'uitbreiding van het Rode Kruis Korps. Men zal zich afvragen tvaarom Naar het ANP verneemt zullen mor-.; genochtend de Bedrijfsunie Vervoer, de.> Unie Verkeer en de Unie Handels- en" kantoorbedienden een .bespreking héb--; ben met het College van Rijksbemidde— laars ten aanzien van, de.moeilijlshedenA bij het beroepsvervoer over de .wég.-- Morgenmiddag houdt-de looncommissie uit de Stichting van de Arbeid een zg. hearing met de werkgevers en werkner"; mers. Deze commissie pleegt het Colle-, ge van Rijksbemiddelaars te-adviseren. Hierboven links een model van hel enorme monument, dat in Buenos Aires zal worden'opgericht ter nagedachtenis aan Eva Perón, de overleden vrouw van de Argentijnse president. Hel zal 137 meter hoog worden en groter zijn dan het be roemde Vrijheidsbeeld in de haven van Hew York, waarvan wij ter vergelijking rechts een opname plaatsen, gemaakt uit een hefschroefvliegtuig. Het monument, tvaarvoor de kosten wor den bijeengebracht door vrijwillige bijdra gen, zal verrijzen vóór het paleis van de president. De ontwerper heet Tommasi. Het gewicht zat 4.000' ton bedragen. De geweldige-figuur op het voetstuk stelt een arbeider voor. Fe eerste Braziliaanse ambassadeur bij ons hof, de heer-J. R. de Macedo Soares, wordt, Zaterdag in ons land verwacht. Hij neemt de leiding Van.de Braziliaanse diplomatieke missie over van de heer J. de SousaLeao, die in ons land vele jaren Braziliaans gezant was en op 7 Juli ons land verliet, om da post van Braziliaans ambassadeur in Venezuela op zich te nemen. Nu- het Braziliaanse- gezantschap tot. ambassade is verheven hebben wij-inons iand-.,>12:;ambassades_ De;.: heer: '.Maeédo Soare3 is., de elfde ambassadeur ih „Den Haag. Wel heeft Pakistan "ëën ambasiadèi maar dit land is hier nog niet door. een ambassadeur vertegenwoordigd.-' standbeeld niet Eva Perón zelf voorstelt. Er is wel een standbeeld van Eva/ maar dat bevindt zich in de hall tan het voet stuk. Twee arbeiders, voorstellende de be faamde „dcscamisado's", hurken aan haar voeten. Er komen ook tal van beeldgroepen rondom de buitenkant van het voetstuk. Binnen in de ronde hall zal het gebal semde tichaam van Eva Perón gelegd wor den, in een zilveren kist. De gearresteerde" Bredase vluchteling" Van der Neut is naar wij vernemen;vam het dorp Uslar overgebrachtnaar de gë-jgê vangenis te Goettingen. omdat er geruch ten liepen, dat men hem met geweld-uit).; het politiebureau in Islar wilde bevrij-F den. Van der Neut is daar verhoord.doorA eenambtenaar van "het „Bundes Krimi- nal Amt" te Bonn en door een Neder-., lands opsporingsambtenaar. Hij wordt?-r voorlopig in hechtenis gehouden wegéns,; het het aannemen van een valse naamën.-- het dragen van valse papieren. .Van; der,;-; Neut heeft zich sinds Mei in het dorpje';.; Vale bij een landbouwer Lesemann ver--,.; borgen gehouden. y Het semi-officiële Joegoslavische. nieuwsagentschap heeft meegedeeld, datr.-/, Tsjerwenkow, president van Bulgarije,";;, uit de Sowjet-gunst is geraakt en datLs:^:':' de mogelijkheid bestaat dat hemzijttf «i/ki ambt als leider van de slaat en algemeenj/jii' secretaris van de Bulgaarse communisü-??£:; sche partij ontnomen zal -worden.: yfy- TT i~< en beschadlrde een vain de Rusdsche-.A/?ë« De Sow jet-Unie heeft Donderdag, de Amerikaanse ambassade-té (Moskou een nota doen toekomen, waarin/ krachtig wordt geprotesteerd tegen wat genoemd; wordt eén schending van het Russisch ei- luchtruim door een- Amerikaanse vier motorige bommenwerper van het type fc5<K DH zoui;op -29 Jttli in de buurt) vaw WladlwostokrWoorgevallen zijn/Twee Russische Jagers-stegen .op om. het -Ame rikaanse. .vliegtuig:- te o'aderscheppen.' Vólgens dé nota opende dc B50 het vunr lll!!ll!lllllllllllllllllllll!llllll!llllllllllill!li!llll!lllill!lll!lllg. Veertig, anti-communistische groepen vluchtelingen; hebben te Bonn bekend gemaakt, dat ér plannen in voorberei ding xijn om vlak aan de grens tussen Oost- en West-Duilsland een vrijheids toren op ie richten, dio bedoeld is als symbool van hoop voor de onderdrukte inwoners van Oost-Duitsland. Er is een actie gaande om geld in te zamelen voor de bouw van deze toren. Speciaal in Amerika wordt reclame ge maakt Het is de bedoeling dat boven op de toren- een vuur ontstoken wordt, dat altijd zal branden, 's Avonds zal een schijnwerper zijn lichtbundel tot diep in het Sowjet-land dringen. Tr-fc De Perzische eerste-minister, dr. Mos- sadek, heeft besloten Maandag een refe rendum te houden om het Persisehe-volk te vragen of de Tweede Kamer de Marjlis al of niet moet worden ont bonden, aldus deelde radio-Teheran Don derdag mede. - In-de woning van.de Perzisch reli gieuze leider Kasjani, tegenstander van van. Mossadek. die zich'met geweld toe- geméén uitgebroken tussen aanhangers van Kasjani. die een toespraak van hun leider kwamen aanhoren, en. aanhangers vn Mossadek, die zich met geweld toe- gangstot de woning hadden - verschaft. Drie personen werden "zwaar en een tiental licht' gewond.- 5 Te hulp geroepen militairen hebben in de lucht moeten schieten" óm de aanval lers te verdrijven. -/■>' -/ - ;v:- - (mtnérs,de 120.000 bromfietsers, die fêp zo'n niet genoemd merk berijden/ zijn «w. vanaf 1 Augustus overgeleverd aan de goed- of kwaadaardigheid van indivi- duele politiemannen. Tenzij nog tijdig een richtlijn op dit punt wordt ver- strekt. Hetzelfde "géldt natuurlijk ten aanzien* van de 'landelijke rijwielpa den zolang de benodigde ontheffinge- borden niet,zijn geplaatst. automobilisten als voetgangers als fiet. sers tot wanhoop heeft gebracht. Om van de bromfietser zelf nog maar niet eens te spreken. Hij wist nimmer waar hij aan toe was. Hier moest hij op het rijwielpad, daar mocht hij er op en weer ergens anders kreeg hij een proces-verbaal als hij niet op de verkeersweg bleef. §g Welk een grote betekenis de brotn- fiets ondanks die moeilijkheden heeft gekregen' in onze samenleving bewijst wel de fabelachtig snelle groei dwars tegen die rechtsonzekerheid in. Van het eerste, uit Frankrijk geïmporteer- de brorametje vlak na de oorlog, is het aantal gegroeid -tot bijna 300.000. En het is de grote fout in het verle- den geweest, dat de regeerders van dat ogenblik die snelle groei niet hebben voorzien en ingegrepen. Nu zit Ne- derland met de narigheid en blijft daar ook ondanks de nieuwe regeling mee zitten zolang het kwaad, dat in de Yï3 voorgaande jaren mocht ontstaan, niet S ■fïÊkï definitief uitgeziekt is. g Vier jaar lang was de bromfietser de j| P® vrijste mens op Neêrlands wegen. HU g M mocht alles en hU mocht niets. Wilde -1"* hU op het rUwlelpad, goed. Op de rij- weg, accoord. Op belde, ook al goed. Men beeft toen verzuimd de splitsing II te maken tussen fietsen, die het voor- deel hadden, dat men niet behoefde te trappen en ultra lichte motorrUwielen. Deze, thans „snelbromtners" genaamd, een ylfra licht motorrijwiel E Ondanks de véle gerechtvaardigde bezwaren tegen de nieuwe regeling kan niet worden verheeld, dat thans een begin Is gemaakt met beëindiging .van de bromfletsmisêre.: die jarenlang de andere weggebruikers zowel behoren per se niet op het rijwielpad thuis. ZU behoren, voorzien ven rljbe- g wijs en kentekenbewijs, op de .weg en nergens anders. En wat gaat er nu gebeuren? Alles gaat' naar het rijwielpad, de langzame, echte bromfiets zowel als de snelbrom mer. Eenvoudig, omdat er gèen onder scheid meer was te maken. De enkele duizenden eigenaars van snelbrom tners hebben dat voertuig gekozen juist omdat het snel is en men tocto geen rijbewijs nodig heeft. Omdat men alle? mocht Voorheen ging de gebrui ker om steeds snellere bromfietsen vragen en de fabrikant voldeed aan die vraag. Hij zorgde, dat de cylinder- lnhoud onder de 50 cc. bleef en toch snelheden van 60 km per uur en meer bereikt konden worden. Deze snelle brommers komen nu vanaf 1 Augustus op het rijwielpad samen met de bromfiets (snelheid on-/ en beschadigde eén van de jagers ernstig. De Russische - jagers;'be-V ;jy|| schoten ophun - beurt .het AjmerUman-F/'Sgg se vliegtuig, - dat in de richting -'yan:,:de<7$j|§g§ ze® verdween. -. 'T- De Russische regering, heeft'geSisIv!jQ.tS dat degenen, die verantwoordeiijkïrijh-ïi^ïS' voor „dezè grove schenhnz'.V,",tet,.vèr-^gj®M ai vóording geroepen- wórden -enL'datSS imiddéllijk - m.'.om hei :Woensdag -aeeioe VaD:;aéV-Amerikaanse .kio mede," dat^èèn -Amerikaaitt: fort Jln'- de 'zee vaii> Japan/was stort De tweedevpUoot':vaahetlitóestëlM- 'was in de wateren'- ten Zuid-Oosten/--gï) :van Wladiwostok 'opgepikt .Dé .woord-tcj voerder voegde "er aantoe,.X'datSïide bommenwerper'een oefenvlucht/imaak-vA-J/s te: -.Vliegtuigen van V de 'AmerikaansS^i^ luchtmacht en marineschepen zettén 'hëtSffiS® speuren naar de 'andere'leden:.VRa";dè,feï;:^?| bemanning voort "Vier maanden geledenhebben'^dé^»M™ V.S. geprotesteerd, dat .een RusslscHéRg|^ MIG-straaljager een Amerikaans .rrne- - teorologisch observatievliegtuig 25 van het schiereiland Kamtsjatlca ".en./: 1.000 mijl ten Noord-Oosten vah'jWladl-^J^ wostok" had aangevallen. .- Rusland antwoordde, dat hét -Aineri-^ïSï^ö kaanse toestel het Russische 7 lucht ge-'-;/? bied geschonden^ haddoor -twee keer:->.7 over het schiereiland' te - vUegemv?Het%%s® Amerikaanse vliegtuig had bovendien - //"/r.'/S op een Russische toestel geschoten/' /r.;Vr Generaal Otto Weyland, bevelhebber M-wv-a vande - Amerikaanse luditstrljdlcracb4$w^ ten in het Verre Oosten', heeft vandaagT7/ .Ji' verklaard, dat geen Amerikaans vUeg-.'föM® tuig het Russische .Inchtruim heeft schonden. Hij zeide dit naar jaamddaigï'^fflr van het Russische protest :f"s- A '/- Vf De Moskouse bladen liebbén vandaag de tekst gepubliceerd van nota's van ide Sowjel-Unie aan de regeringenvan :*En-':: geland. Frankrijk en de V.S. over een~ :,y/(;: Oostenrijks staatsverdrag. In de nota's wordt, verklaard, dat-in-.' dien de drie Westelijke mogendheden 't „verkorte verdrag" intrekken, de riegs? mogendheden de bespreking over eén staatsverdrag met Oostenrijkzouden'»' kunnen hervatten, „met het doel :over-;i;j eenstemming te bereiken over 'onafge-;/' dane kwesties die verband-houden met j;: het sluiten van dit verdrag." Verderf/;* worden in de nota's de Russische bezwa- -' ren tegen het „verkorte verdrag".-dat1:,? door de drie Westelijke mogendheden zonder deelneming van de Sowjet-Unie,;H is opgesteld, nog eens opgesomd. :rvj-;r Woensdag is een nota over hetzelfde'?.' onderwerp aan de Oostenrijkse ambassa-.;'" deur te Moskou overhandigd. Prinses Asjraf, de tweelingzuster van£;V- de Sjah van Perzië, is per vliegtuig -uit Teheran naar Genève onderweg. De sjah j; had haar gelast het land te veriaten. - De prinses was Zondag onverwachts ehri'i zonder toestemming van het hol in Perzië jÈs teruggekeerd. Twee jaar geleden had. zij 75: het land moetea veriaten onder druk- van^ï premier Mossadegh, die haar beschuldig- de van tegen zijn regering gerichte acti-'i-.7 viteiL Nogmaals verzoeken wji ónze 7 lezers, die de krant op bun vacan- tie-adres wensen te ontvangen, ons dit vroegtijdig mede te. 'delen. -V Geef, zo mogelijk, nog heden- .7: uw vaeantie-adres, met datum van -/ vertreken terugkomst ."op.<i, B0?1?§ voorkeur schririeüjlc. U gelieve. ia ieder geval ./minsten s e n/,7 ■week- voor nw vacanlie de ge-: gevens "aan. ons te veratrekkem? c ®i) voorbaat onze dank voor medewerktng; De Admnjlstraiïf

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1