Klaas Vaak Nieuwe stakingsgolf in Oostduitse fabrieken TOEDSELBLOKKADE MOET OPGEHEVEN WORDEN Besprekingen mét Australië over N.-Guinca bevredigend Wentelwiek Derde d ivisie thans geheel onder de wapenen" Bh Snelle reactie van de meeste mobilisanten op de oproepi r In beslag genomen pakketten worden verdeeld onder West-Berlijners.... I Sastroamidjojo's eerste interview Straatgevechten in Amerikaanse en Franse sectoren van Berlijn Proefmobüisatie in volle gang LEGERINGSPLAATSEN WAREN GEREED VOOR ONTVANGST stl DINSDAG 4 AUGUSTUS 1953 ELFDE JAARGANG No. 2533 K- Minister Kernkamp terug rY PRINS BERNHARD IN NEW YORK Thans overstromingen in Noord-Oost-ïndia Streefbedrag Rampenfonds overschreden r aan Communisten vielen distributiecentra tl B (kr* Noodlanding van Frans vliegtuig Opperste Sowj et komt Woensdag bijeen Kolonel, F. Naaiding: „Niets dan lof m - - Weerbericht /V V*_ J „Ahoy" vestigt record «Geen zwenking naar links' J sff- es iftf Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 2D215 (3 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 183019.30 uur Zaterdags 1718 uur: Telefoon 29216 ':-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Administratie: Tel. 114402115486 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Tel. 67882 Abonnementsprijs 49 cent per week, 2.13 per maand, 6.35 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. Directie: O. A. KEUNDTG en Mr. K. VA*J HOUTEN Geldig van Dinsdagavond tot Woensdagavond.. KOEL WEER. Veel bewolking met In hoofdzaak In het Noorden van het land tijdelijk enige lichte regen of motregen, maar later kans op kleine opklaringen. Matige tot r krachtige wind tussen Zuidwest en West. Koel, /'-'*';/fs. O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRPINS SLOT DE gebeurtenissen in Oost-Duitslar.d tonen wel zeer duidelijk aan dat men niet te rooskleurige gedachten moet hebben over de gewijzigde Rus sische tactiek De uitreiking van de Amerikaanse voedselpakketten, die voor een kenne lijk hongerende bevolking zijn be stemd, wordt door de communistische machthebbers in ernstige mate tegen gewerkt Hoe dit te verklaren tegen de achter grond van het weer toelaten van het vrije bedrijf in landbouw en zaken leven? Hoe dit te verklaren tegen de achtergrond van meer vrijheid voor de kerk? Men krijgt het gevoel dat dit allemaal niets anders is dan het reculer pour mieux sauter, het teruglopen voor een aanloop tot een grote sprong. De Amerikaanse pakkettenactie heeft behalve het ogenblikkelijk maar tijdelijk soulaas voor hongerlijders de ware aard van de communistische tac tiek aan het licht gebracht. Men staat als vijanden tegenover eikaar, zo voor als na. En in deze voor de Russen voortijdige ontmaskering van een ogenschijnlijk vriendelijk communistisch gezicht,' schuilt een ge vaar voor een nieuwe crisis in de Oost-Westverhouding. Men doet goed rich dat te realiseren. Het neerschieten van een Amerikaans vliegtuig in het Verre .Öosten kon wel eens een ant woord zijn op de pakkettenactie. Intussen is deze crisis dan niets meer dan een openbaar worden van een werkelijk permanent aanwezige situatie. En .zij heeft het voordeel dat daar door aan hen in het Westen, die zich gaarne blij maken met dóde 'mussen, het zand uit de ogen wordt gewreven. Het grootste gevaar voor het Westen is momenteel dit dat men zich door de Russische Klaas Vaak in slaap laat brengen. Het Westen móet Klaas Vaak buiten de deur houden. En het kon - wel eens beter zijn de Russen -te stuiten in het teruglopen van de aanloop, dan in de aanloop zelf. In de Oostduitse industriegebieden grijpen de stakingen weer om zich heen, maar 225.000 man Oostduitse politie houdt de hongerige Oost-Duitsers terug van de gratis levensmiddelen in Wcst-Berlijn. De arbeiders, die gisteren door gummistokken en geweerkolven verhinderd werden naar West-Berlijn te sporen, uitten hun verbit tering door gisteren in sit-down-staking te gaan in de grote fabrie ken, waar benzine, rubber, staal en chemische artikelen voor de Sowjet-oorlogseconomie vervaardigd worden. Hoge geallieerde officieren hebben gisteren bevestigd, dat Zondag niet dé hulp van de Sowj et-troepen ingeroepen is om een einde te maken aan de ongeregeldheden bij 150 stations in de Sowj et-zone. In een vertrouwelijk geallieerd resumé over de ongeregeldheden van gisteren wordt geschat, dat 50.000 Oost-Duitsers gedemonstreerd hebben tegen de communistische blokkade van het Amerikaanse hulpprogramma. Op zijn .minst zijn 600 arrestaties verricht. Vele mannen en vrouwen werden bij de politiecharges geslagen. In West-Berlijn duurt de voedsel- uitreiking voort. 150.000 Oost-Berlij- ners werden gisteren geholpen, maar slechts 5000 inwoners van de Ooste lijke zone zijn er in geslaagd om door het communistische cordon rond de stad te dringen. In acht dagen zijn nu 1.350.000 pakketten uitgereikt. V„Uitwisseling- van gegevens met Australië, besprekingen over gemeen schappelijk onderzoek, een gecoördineerd gezondheidsplan; dat zijn énige concrete zesultaieh. -van mijn,-reis naar- Niouw- Giilhea-, verklaarde prof. dr. W. J. A. Kornkamp, de minister van Uniezaken in"Overzeese Rijksdelen nadat hij gister middag in de'K.L.M.-Cönstellalion i,Vlaardïngen" uil Biak op Schiphol was geland. %-,Die resultaten komen dus neer op samenwerking met Australië, zoals die ook wordt weerspiegeld in de nieuwe luchtlijn LaeHollandia." Prof. Kernkamp werd bij zijn aan komst verwelkomd door zijn collega zon der portefeuille mr J. M. A. H. Luns, die enige weken geleden op Nieuw-Guinea met hem is samengeweést,- en door de heer. A. T. Stirling, Australisch ambas sadeur ih Nederland. Hij was '-vergezeld van dr. W. J. de Stoppelaar, hoofd van de afdeling financiële zaken van zijn departement en de heer B. "Krijger, hoofd van de afdeling1 Nieuw-Guinea, die- hém op zijn reis hadden begeleid. „Mijn besprekingen met Australië zijn m.i. gunstig geweest voor dë politieke ontwikkeling, van Nieuw-Guinea", ver volgde de minister. „Wat de economische ontwikkeling betreft, met wat geluk, voor alles indien met exploratie spoedig iets wordt gevonden, dat geld oplevert, heeft het land een goede toekomst. Er wonen nu 14.000 Nederlanders en er is geen reden waarom dat er in een jaar of vijf niet 25.000 zouden zijn. Alle vaklui zijn er welkom. Voor de Indische Neder landers zie ik in Nieuw-Guinea geen tweede vaderland maar zij die er wonen zijn merendeels tevreden". De ministerherhaalde wat hij in vo rige persbijeenkomsten had verklaard: t.w. dat de vernieuwing in Nieuw-Gui nea-met voortvarendheid, ter hand wordt genomen. De medische verzorging noem de hij uitstekend. Na een succesvolle actie tegen de malaria wordt nu dé tuberculosebestrijding krachtig ter hand genomen. Het onderwijs wordt langzaam beter. De telecommunicatie wordt deug delijk opgezet. Als problemen noemde hij houtvervoer (van belang bij het bou wen) en gebrek aan geschoolde arbeids krachten. IiBij zijn aankomst op Schiphol werd minister Kernkamp begroet door zijn ambtgenoot mr. Luns. De zandzuiger „Ahoy'.', die betrokken is bij de herstelwerkzaamheden in Zee land, heeft dezer dagen een record ge vestigd. De „Ahoy" heeft Vrijdag j.l.' na melijk 64,000 ton zand opgezogen, dat met schepen naar diverse punten op het eiland Flakkee is vervoerd. Dit kwantum' zand is sinds de werk zaamheden aan het dijkherstel begonnen oer dag nog nimmer bereikt. Aan de sectorgrens hebben de com munisten gisteren de inbeslaggenomen Amerikaanse levensmiddelenpakketten uitgereikt aan verscheidene honder den mensen, die betiteld werden als „Westberlijnse werklozen en gepen- sionneerden". Met de nodige ophef heeft het be stuur van de Sowjet-sector vanavond meegedeeld, dat in totaal 2000 inbe slaggenomen pakketten in de loop-van de dag uitgereikt zijn aan „behoeftige West-Berlijners" Het Oostduitse persbureau ADN zei gisteravond, dat een van de grootste hongeropstootjes zich Zaterdagavond in het station van Leipzig heeft voor gedaan, waar honderden arbeiders, die met pakketten uit Berlijn terugkeer den, werden opgewacht door politie en partijfunctionarissen. Met revolvers werden de arbeidets na vechtpartijen ten slotte gedwongen hun levensmid delen op grote stapels op het perron te gooien. De arbeiders waren afkom stig van de ijzer- en staalfabriek Leipzig, deSchumannmachinefabriek en verscheidene fabrieken van auto onderdelen.- Volgens geallieerde zegslieden zijn de arbeiders in Leipzig en Halle, waar de Leuna- 'en Buria-fabrieken staan, langzaam-aan-acties begonnen. Ver scheidene arbeiders van de Leuna- fabrieken zijn er toch in geslaagd West-Berlijn te bereiken, waar zij be vestigden, dat het 23.000 man sterke personeel gedreigd heeft in staking te gaan, indien de voedselblokkade niet opgeheven wordt. Duizend arbeiders van de Leuna-en Buna-fabrieken waren- Zondag een hongermars begonnen, maar na 30 km werden zij te Bitterfeld door de poli tie verspreid. Verscheidene vracht auto's vol met deelnemers aan de mars werden naar de gevangenis gedirigeerd. Aan de rand van Berlijn hebben de communistische autoriteiten de meest fanatieke leden van de vrije Duitse jeugdbeweging gemobiliseerd om de mensen, .die met levensmiddelenpak ketten terugkeren, aan te» vallen. Als operatïeterrein hebben zij de stations van de luchtspoorweg even buiten de stad gekozen. Vrouwen en kinderen waren hun voornaamste slachtoffers. De volkspolitie Het dit oogluikend toe. In Oost-Berljjn zelf deed de politie elk uur razzia's op de treinen van de luchtspoorweg. De mensen in de ondergrondse werden echter weinig lastig gevallen en vele behoeftigen keerden veilig met hun pakketten terug. Het personeel van de Oostduitse. spoorwegen houdt niet de hand aan het reisverbod naar Berlijn. Gisteren kwam'en tientallen Oostduitse spoor wegmannen in uniform naar de Wes telijke sectoren om de pakketten af te halen. Het officiële orgaan van het Centrale Comité van de Communistische Partij, Vorwaerts, heeft acht Duitse plaatsen genoemd, waar gisteren fascistische pro vocaties de kop zijn ingedrukt. Onder deze plaatsen bevonden zich Halle, Leipzig, Oraniënburg, Neustrelitz en Nauen. De communistische lezing is, dat fas cisten vredelievende arbeiders aangeval len hadden, die er op de spoorwegsta tions op gestaan hadden, dat de nutteloze bedelaars, die uit Berlijn terugkeerden, hun voedselpakketten zouden wegwerpen. Later op de avond heeft A.D.N. gede menteerd, dat er gisteren in Oost-Duits- land verzet is geweest tegen het reisver bod per spoor. In feite, aldus A.D.N., werden Zaterdag en Zondag veel demonstraties gehc.uden tegen de provocerende Amerikaanse hulp. De westelijke berichten over hongerop roer werden van A tot Z leugens ge noemd. Prins Bernhard is Maandagmiddag te 17.05 uur Nederlandse tijd per vliegtuig in New York aangekomen. De Prins zal een bezoek brengen aan zijn dochters, die op het ogenblik met vacantiezijn in Cape Cod en daarna naar de Antillen reizen. Prins Bernhard zeide bij zijn aan komst op het vliegveld Idle-Wild, dat hij slechts enkele uren in New York zou blijven om dan naar Cape Cod te vlie gen. Woensdag zou hy uit New York naar Curagao vertrekken. De Prins had geschenken bij zich voor Prinses Irene, die 5 Augustus jarig is. De Kosi, bijgenaamd de „Rivier der Smarten", die in Noord-Bihar, in Noord- Öosl-India, loopt, is builen haar oevers getreden, waardoor een groot gedeelte van het dicht bevolkte district van Dar- bahanga is overstroomd. In de meeste delen van het over stroomde gebied vormen boten het enige vervoermiddel. De Indische regering heeft twee duizend boten ter beschikking gesteld. >»Mén vreest, dat zësti'g tot zeventig pro-' cent van de rijst- en maisoogst in het overstroomde gebied verloren is gegaan. Geméld: wordt, dat twëe en een half millioen personen door de overstromingen zijn getroffen. :V Than6 126,9 millioen gulden Tot nu toe Is in het Nationaal Ram penfonds een bedrag van 126,9 millioen gulden gestort. Hiermede is het streef bedrag van 125 millioen gulden ruim overschreden. Met dankbaarheid zullen eventueel nog te ontvangen giften en bedragen worden geaccepteerd. De nieuwe premier van Indonesië, dr. - A]i Sastroamidjojo, dit sinds Ja nuari 1950 Indonesisch ambassadeur in ae Verenigde Staten is geweest, -heeft te Washington in een interview met United' Press ontkend, dat de sa menstelling van zijn kabinet een zwen king naar links zou betekenen. Hij noemde zichzelf een politicus, van de middengroepen enzei: ,,U kent mij,, ik ben geen radicaal. De eerste vice- premier, dr. Wongsonegoro, is een lid vyan de conservatieve groep van ce -nationalisten en heeft aanzienlijke steun van de regeringsambtenaren. De tweede vice-premier, Zainoel Arifin,. ■is lid van de Nahdatoel Oelama, een orthodoxe Mohammedaanse groep par- 'tij,die in hoofdzaak conservatief is. /De rest van het kabinet is gematigd, ;en lieden, die er een rode kleur in zien, hebben ongelijk", •v Dr. Sastroamidjojo zeide een poli tiek- te zullen volgen, 'die zal trachten een verzoening tot. stand' te brengen tussen Oost en West. „Als een jonge natie hebben wij de vriendschap van een ieder nodig en mogen wij nie- ,mands vijand zijn. Alle mogelijkheden om West-Irian op Vreedzame wijze tot Indonesië te doen terugkeren, zullen .worden toegepast' De premier zal Zaterdag a.s. naar Djakarta-vertrekken. - Meer dan zesduizend Oostberiijnse communisten hebben vandaag gepro beerd de distributiecentra in West- Berlijn stormenderhand te veroveren en zijn daarbij slaags geraakt met de Westberlijnse politie, die opdracht 'kreeg de aanvallers te verdrijven. Ongeveer drieduizend communisten trokken de Franse sectorgrens over, maar werden door de politie,- die ge wapend was met gummiknuppels, teruggedreven. Drieduizend andere communisten drongen dewijk Neukoelln -in de Amerikaanse sector binnen. Ook hier stonden Westberlijnse politiemanhen op wacht. Er ontspon zich een hevig gevecht dat tenslotte uitdraaide op een formeel straat gevecht. De communistische stormcolonnes vie len aan, terwijl duizenden andere Oost- Berlijners in de rij stonden, om Ame- kaans voedsel in ontvangst te -nemen. De ^aanvallen vormen de eerste recht streekse poging van de communisten om te trachten de uitreikingsposten te vernielen. Volgens de laatste berichten heeft dé Westberlijnse politie met de gummistok en de brandslang drie aanvallen van meer dan 6000 Oost-Berlijnse commu nisten trachtten de uitreikingsposten te bestormen en te vernielen. Tientallen hoofden moesten het ont gelden in heen en weer deinende straat gevechten terwijl politieversïerkingen aanrukten en de communisten over de grens terugdreven nadat zij de Franse en de Amerikaanse sectoren waren bin nen-gedrongen. Later werd meegedeeld, dat een derde groep communisten zich verzamelde om in een ander deel van de Franse sector aan te vallen. Politieversterkingen wer den er snel heengezonden. In de Amerikaanse sector ging het ook heet toe, de politie maakte gebruik van de gummistok en de slang. Tientallen jonge communisten werden gewond. Bij de eerste twee botsingen werden ongeveer 50 communisten gearresteerd. De politie heeft meegedeeld, dat ter wijl zij in de rij stonden de communis ten begonnen de mensen op te zetten en de Amis" uit te schelden. Toen de politie probeerde deze agitators te grij pen en op te sluiten vielen zij de poli tie aan. Jonge communisten die de sector grens overholden voegden zich bü hen en de algemene vechtpartij begon op de binnenpalats van een school waar de pakketten uitgegeven' werden. Desniettegenstaande bleven hongerige Oostduitsers toestromen. De West-Berlijnse politie heeft ver klaard meer aanvallen te verwachten en de bewaking bij alle uitreikingspos ten versterkt Mobiele waterkanonnen werden naar de strategische punten van de sectoren overgebracht. (Van een onzer verslaggeversJ Toen gisteren 's werelds eerste lijndienst met helicopters tot stand kwam (Brussel-Rotter dam), moest de Belgische minis ter van Verkeerswezen iets can het hart. Misschien heeft hij er al lang op zitten broeden, maar tijdens een intieme bijeenkomst van Belgische en Nederlandse autoriteiten kwam -het: „Het moordt helicopter of helicoptére", zei minister Zeegers, „is toch eigenlijk wel erg on-Nederlands." Het woord „Wentelwiek" klonk de minister beter in de oren. De merkwaardige naam „Heliport" zou dan veranderd kunnen wor den in wentelwiek weide De minister zal ongetwijfeld veel bijval krijgen, maar of het woord wentelwiek er in zal ko men, betwijfelen wij. In ieder geval: wentelwiek, hefschroefoliegtuig, helicoptére of helicopter, de zaak zelve ver andert er niet door: Nederland heeft nu een internationale wentelwiek/verbinding H.K.H. prinses Irene, die morgen haar veertiende verjaardag hoopt te vieren Toto Paul Huf, Een snel-reagerende Franse piloot heeft gisteren zijn onklaar geraakte Constellation op een .strand in het Zuidwesten van Turkije gezet, waar door hij het leven van 38 van de 42 inzittenden wist te redden. De -piloot, kapt. Raymoond Terry, had op 3.30 uur Ned. tijd: een SOS uitgestuurd, dat zijn twee linkennotö- ren uitgevallen waren en dat zijn toe stel waarschijnlijk op zee zou neer storten bij het eilandje Castel Roso ter hoogte van Zuid-Turkije. - - Hij slaagde er echter in de kolos naar Fethiye aan de Golf van Makrl te loodsen. Hij landde in het water, maar dicht genoeg bij de kust, zodat heit vliegtuig door zijn gang tot op het strand doorzeilde. Vier passagiers werden gedood en drie gewond. Alle acht leden van de bemanning,; met inbegrip van de gezagvoerder,., bleven ongedeerd. tre De eerste zitting- van -de Opperste"; Sowj et sinds Maart j.l. zal Woensdag middag geopend worden, aldus is van daag bekend gemaakt. Beidé huizen zullen in afzonderlijke: zitting bijeenkomen. .Om twee uur pl. tijd zal de Raad van de Unie bij eenkomen en om vier uur wordt - de zitting van de Raad der Nationalitei ten geopend. V DeOpperste Sowjet een Russi sche versie van een parlement of congres kwam in Maart voor het laatst bijeen, om de wijzigingen in de regeringgoed te keuren, die volgden op de.dood van Stalin. Sindsdien is LavrentiBeria, de tweede man in de So wj ét-hiërarchie, gevallen. - ~-r-(Van-een..onzer .verslaggevers)' Vanochtend in alle vroegte is de tweede oproeping van de chef van de Generale Staf door de radio uitgezonden en door het gehele land zijn de witte aanplakbiljetten op muren en schuttingen verschenen Nauwelijks 24 uur, nadat de ca. 50.000 kwartiermakers van de derde divisie waren opgeroepen voor de proef mobilisatie, volgde het bevel aan de overige 15.000 leden van dit onderdeel om zich onmiddellijk bij: hun com mandanten te melden. De proefmobüisatie draait thansop volle toeren. Op de stations verdrongen, zich vanmorgen honderden militairen, die in de drukste centra wérden opgevangen door leden van de O. Marechaussee en gamizoenswgeht. Ook de „papieren" vordering van auto's is vandaag begonnen. Het ligt in de bedoeling-om deze vordering zo snel af te wik kelen, dat alle wagens vanmiddag weer voor twaalf uur terug zonden zijn bij de eigenaars. proefvordering had hoofdzakelijk be trekking op vracht- en bestelwagens. Een van de zes verzamelplaatsen in Den Haag was de Steynlaan waar van morgen omstreeks zeven uur circa twin tig auto's gereed stonden om onder ge- geleide van de verkeerspolitie naar de Escampaxlaan te rijden, waarin de openbare lagere school destafcompag- nie van het 32-ste regiment infanterie is ondergebracht. Daar werden de au to's door de militairen gecontroleerd en in tegenwoordigheid van een ambte naar van de gemeente geadministreerd. Reeds om tien over half negen kon de.laatste wagen vertrëkken en was hier de proefvordering geëindigd. Militaire wagens werden ingezet voor het ver voer, dat in geval van een werkelijke vordering door de gevorderde auto's m De voormobilisatie gisteren is over het algemeen snel en soepel verlopen. De kwartiermakers zijn tot laat in de avond bezig geweest om de legering voor de divisie voor te bereiden. Indien vandaag ook alles even vlot verloopt en in het bijzonder de uitrei king van materieel uit de grote mobi lisatie-magazijnen niet langzamer gaat dan men verwacht, dan zullen de eer ste troepencolonnes zich Woensdagmid dag in beweging zetten. Per auto, bus en trein zullen zij naar het oefengebied worden gebracht voor een veldoefening van enkele dagen. De proefvordering De proefvordering van automobielen, die vanmorgen in Den Haag als enige grote gemeente en voorts nog- In een aantal kleine gemeenten plaats vond als onderdeel van de mobilisatie-oefening „Drietand" heeft zich in een vlot tem po voltrokken. De militaire en gemeen telijke autoriteiten zijn niet ontevreden over de oefening en de eigenaars van de wagens hebben betrekkelijk weinig hinder van de proefvordering onder vonden. In Den Haag is vier procent-van het aantal gevorderde auto's niet opgekomen, hetgeen o.m. een gevolg kan zijn van het feit, dat de betrokken automobilis ten met vacantie waren. Daar staat tegenover dat op de ver zamelplaatsen ook wagens stonden, die men rustig in de garage of in het werk had kunnen houden. Blijkbaar waren de aanwijzingen, die tevoren gegeven zijn, niet voor iedereen duidelijk genoeg. De In verband met de proef mobilisatie had vandaag een „unlb-vordering" plaats. In Den Haag moesten de wagens worden „ingeleverd" aan de Escamplaan, waar ze aan een nauwkeurig onderzoek wer den ondenvorpen. verricht had moeten worden. Tijdens de oefeningkwam; de brigade-generaal Daniels, inspecteur van-het .Verkeers wezen, zich op de hoogte stellen wan de gang van zaken. Kwartiermakers 4 Intussen ■waren .de mRÖ&Óiv^ de voor-mobilisatie van gisteren tonder, de wapenen kwamendruk" in dèj.weer. örrï 'alles -in -gereedheid te brengön-vöor;.; de aankomst van de mannen. Dè';cHële nacht is er gewerkt om het-materiéelrTdat" gisteren en ook nog vannacht uit;' ,de mobüisatieopslagplaats gehaald is, .i-te:-: sorterenteneinde het vandaag zo "snel mogelijk te kunnen - uitreiken.- Behalve het bord boven de .deur en de opschrif-5 ten op de/ muren, waarin -de soldaten, verzocht - wordt de -"schooinetjes te i hou-/.; den, herinnert niets meer aan :de oor spronkelijke /.bestemming van. het- 'ge bouw. Op de plaats .was men bezig .een-keu-" ken met een capaciteit van /300 man in té, richten, de genie had er reeds een wasgelegenheid gemaakt en behalve de conciërge van de school /werden -/er. niét veel. burgers" toegelaten.' De commandant van 32 R.!.,! kolonel F. Naarding, noemde déopkomst 'gis teren fantastisch. Om 1 uur's middags- was practisch alles binnen. Ook over de wijze waarop zijn mannén, zo- uit. het burgerleven gehaald, het militaire- werk hadden aangepakt, had hij niets dan lof. Om negen uur vanmorgen arriveerde, de eerste mobilisant, de vaandrig AJ Bijl' uit Rotterdam; die om zeven: uur van morgen de oproep via de radiohoorde en om acht uur gepakt en gezakt op de trein naar-Den Haag stapte; - 8AH In een mobilisatie-opslagplaats nabij Den Haag3 Augustus. - De - twee wachten van het bewakignskorps Koninklijke Landmacht het B. K. L. met de haan als teken van waakzaamheid :als-embleem op hun- sehouderpat- jes en uitgerust met de Amerikaanse zwarte helm met gele band draaïèni de hekken van de mobilisatie-opslagplaats nabij Den Haag eerst open, als zij onze passen op hun deugdelijkheid hebben onderzocht. - Aan dit corps is de bewaking toevertrouwd van de vele mülioenen-gul- lens aan materiaal, dat hier ligt opgeslagen en dat zal worden gebruikt-bij de oefening „Drietand". Ruwweg gezegd zijn er vijf 'drietons vrachtwagens nodig voor een compagnie van ongeveer 220 man, en er zijn véle compag nieën bij deze oefening betrokken In de tientallen loodsen van deze op slagplaats liggen de voorraden zo opge stapeld, dat het niet langer dan een uur hoeft te duren om de uitrusting voor een compagnie in de vrachtauto's te laden. Behalve de transportmiddelen en de munitie, die een aparte plaats in deze geweldige leger voorraden hebben gekre gen, staat in de loodsen alles bataljons- en compagniesgewijs klaar. Van noodrant soenen en geweren, met bont gevoerde battledresses en schrijfmachines, tot kompassen en alle denkbare verbin dingsmateriaal toe: ja zelfs de. zorgvuldig in een papieren zak verpakte trompet ontbreekt niet. Alles wat een modern leger nodig heeft, is hier in ruime mate aanwezig, niet in de laatste 'plaats een kist, -voorzien van het opschrift „U.SA. for mutual defence". De bedrijvigheid "bij de loods, waarbij enkelen staan te kijken, hoe in snel tem po de goederen in de vrachtauto's ver dwijnen, blijkt niet overal even groot té "zijn. Hieren daar loopt nog niet alles geheel naar wens en een kolonel richt zjjn schreden naar het geboutv, waarin de administratie is ondergebracht, om te informeren. waar de stukken blijven, waarmede zijn regiment het materiaal in ontvangst kan nemen. De gevatheidvan de: soldaten, die in afwachting van de verdere ontwikkeling zich een, makkelijke - plaats in het gras hebben gezocht, blijkt in het jaar, dat zij burger zijn geweest, niet te hebben gele den en de goedaardigste opmerking is nog wel, dat „het nog hetzelfde ouwe leger van ome Jan van vroeger is." Het is nu nog moeilijk ie zeggen, hoe de opkomst van de militairen-In de proef mobilisatie is verlopen. Uit verkla ringen van commandanten van diverse eenheden valt op. te maken,dat vele mobilisanten snel gereageerd hebben en verrassend vroeg zich hebben aange- - meld. In een van de mobilisatiecentra in j de buurt van Leiden was vanmiddag 75 procent van de opgeroepen sterkte Gal aanwezig. Dil deelde de commandant van bet 311de Bataljon Infanterie ..van bet garderegiment Grenadiers en Jagers mede, wiens onderdeel wordt gelegerd in vijf scholen, in en rondom Leiden-- Ook in Leiden was hetzelfde bee.«' tils vanochtend in Den Haag: commandanten met hun staf, administratief personeel, koks, chauffeurs, kortom de kwartierma kers, die scholen tot geïmproviseerde-? kazernes maken, in afwachting van de totale mobilisatie van de Derde Divisie; De meesten voelen zich. nog," zoals compagniescommandant zeide. „als een verklede burger". Geen wonder, van ochtend waren zij nog vreedzame bur gers, die zich opmaakten om naar' ;het werk te gaan of al aan de'arbeid-waren,:: en nu zijn zij militairen, die óyër' enkele dagen gevechtsklare stellingen hebben betrokken. Voordat zij over een kléine,: twee weken naar huis zullen terugkeren zullen zij er wel weer aan gewend zijn en meerderen niet met de handen ih de zakken aanspreken en voor zover dat' in overeenstemming is met de Neder landse geaardheid militair zijn,.- die zich de eerste dagen na de demobilisatie weer wat onwennig gevoelen iny'-hët „burger klofje". De eerste trein met niet-Koreaansé krijgsgevangenen is Maandagavond - té Kaesong, de;plaats van waaruit zü zullen worden uitgewisseld, aangekomen,- aldus? het communistische persbureauuNienw.' China",.' "h

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1