Sowjets bereid tot een gesprek met het Westen Agenda: Duitse kwestie en internationale toestand Rechtstreekse aanval op machtige wijnboeren i Vredelievende eenmaking van heel Korea Ruslands nota Bondsregering besluit tweede- hulpactie te beginnen :'j.i Doel van Dülles' reis Amerik. „B 36' in zee gestort Oud-gezant Dr. H. te Pretoria BroeBtuizeii overleden Italiaan 10 jaar ondergedoken op donkere zolderkamer ZES AMBONESE LEIDERS VAN N.-GUINEA NAAR NEDERLAND yObSSSDAG 5 AUGUSTUS 1955 Weerbericht Dl. Kabelbaan Valkenburg wordt gedemonteerd Franse premier houdt felle rede BLOKKADE VAN VERKEERSWEGEN EN DEMONSTRATIESnutteloos m Voedseloorlog in Berlijn KAPPER WAS TWEE UUR MET HEM BEZIG Zij willen niet naar de Antillen Ondeugdelijk materiaal iSi$Smê Aanval op Dibelius Rotterdam: Witte de Withstraat-30 Telet 2021S (3 L> Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.3019.30 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 29216 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Administratie: Tel. 114402115486 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Tel. 67882 Abonnementsprijs 49 cent per week, f 2.13 per maand, 6.35 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. Weersverwachting', tot Donderdagavond. IETS HOGERE TEMPERATUREN. Directie: C. A, KEUNEïG en Mr. K. VAN HOUTEN Veel bewolking met tUdelUU lichte regen of .mot regen, maar' later voornamelijk .aan 'de kust, yan; Holland en Zeeland opklaringen. Matige, later we« tot krachtig toenemende Zuidwestelijke wind. Iets hogere temperaturen overdag. o O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT.' Dg Russische antwoord-nota op het voorstel van Amerika, Engeland en Frankrijk tot het houden van een „•ersiogendhedenconferentie is be- naaöd rtiet bemoedigend te noemen. Ongetwijfeld is de toon vriendelij ker dan hij wel eens uit de Russische diplomatieke fluit te voorschijn is ge komen, maar het is het oude liedje, dat daarbij gezongen werd. Èe Russen zullen zeggen, dat het bij de Westerse mogendheden ook het oude liedje was. En dat is waar. De- Westerse mogendheden hebben een voorstel gedaan om te gaan pra ten op een basis, die de Westelijke politiek belichaamd in N.A.V.O. en EJ5.G. intact laat. Vanuit dat ge- achtepind1 willen zij spreken over Duitse eenheid en vrede met Oosten- riilc, De Russen doen een tegenvoorstel om te gaan praten op een basis, die N.A-V.O. en E.D.G.-politiek niet intact laat.'Vanuit "dat gezichtspunt willen lij óver Duitse eenheid en vrede met Oostenrijk praten. En dan willen zij verder tegelijkertijd alle andere pro blemen, die er zijrf, ook nog overhoop halen, als daar zijn: inschakeling van communistisch China en algemene Vermindering van bewapening. kaarten liggen weer eens op tafel. En ze liggen nu nog precies zo, als ze er- lagen toen de heren de laatste^ keer, enkele jaren geileden, van de cónferentietafel wegliepen. De grote vraag is of er desondanks (och. wat in zit. Is er ondanks deze gelijke stellirtg- name bij het begin toch iets van te verwachten? De -redenen, die er voor die ver wachting zouden kunnen zijn, zijn zeker niet gelegen in de inhoud der gewisselde nota's. Zij zouden in de toori van. de Russische nota en in een zekere speculatie omtrent een veran- dezde. Russische politiek moeten zijrf gelegen. Dat is wel zeer pover. -Het is zeer goed. begrijpelijk als het" Westen 1 zou zeggen: Op die grondslag heeft praten geen zin. Aan de-andere kant zou'-het; kun nen zijn,- dat de Russen aldus rede- Beerden: Als het Westen bij het begin der onderhandelingen, zijn eigen oude standpunt onverkort handhaaft, doen wij dat'ook. Waarom zouden wü, als het op onderhandelen aankomt, beginnen met concessies te doen? -M.a.w. ondanks het onverzoenlijke van de twee fundamentele stand punten, is het niet a- priori uitg#- dolen, dat van Russische zijde bij de onderhandelingen zelf meer soe pelheid aan de-dag zou worden ge legd. Het zou dé moeite waard zijn dit-eens te gaan - -onderzoeken.- - Maar dan' blij ft. over' het moeilijke punt,dat de Russen blijkens hun antwoordnota dingen disputabel wil len stellen, die het Westen niet disputabel, kan stellen. Dingen' waar van het disputabel stellen alleen al het begin van de ondergang -van bet Westen zou zijn. 'Zoals'de zaak thans ligt, zou men geneigd zijn te zeggen dat er door een voortgezet diplomatiek contact tussen Oost en West zou moeten worden onderzocht of er een ge- spreksbasis kan worden gevonden, die'dit mankement mist. Blijkt dat zulks onmogelijk is, m.a.w. blijkt dat de Russen nog altijd onvermurwbaar op hun oude stand punt staan, gelijk de laatste Russi sche nota doet vermoeden, dan zou een. 'conferentie niet de minste zin hebben. Dan zou zij alleen maar vertragend werken voor de Weste lijke machtsvorming en slechts twij fel'' kunnen wekken in eigen ge ledéren, De Sowjet-regering heeft aan de regeringen van Engeland, Frankrijk en de V.S. een nota overhandigd, betrekking hebbend op de bijeenroeping van een conferentie van ministers van Buitenlandse Zaken, aldus meldt het Sowjet-persbureau Tass. De Sowjetregering ging accoord met het voorstel der Westelijke mo gendheden om de Duitse kwestie op een bijeenkomst van de vier ministers van Buitenlandse Zaken te bespreken. De Sowjet-nota is Dinsdag op de ambassades der drie Westelijke landen te Moskou overhandigd, in antwoord op de - Westelijke nota's van 15 Juli. De Sowjet-regering stelt -een agenda van twee punten voor: 1. Bespreking., van maatregelen ter vermindering van de spanning in de internationale betrekkingen. 2. Bespreking van de Duitse kwestie bet vraagstuk van de hereniging en het sluiten van een vredesverdrag. In. het antwoord werd geopperd, dat succes bij de bespreking yan het Duitse vraagstuk ook invloed zou hebben op een besluit aangaande een vredesverdrag voor Oostenrijk. Herinnerd wordt aan de Sowjet-nota over' Oostenrijk van dertig Juli. De Sowjet-regering stelt voor, dat onder de maatregelen, die moeten bij dragen tot een algemene vermindering van de spanning in de internationale betrekkingen, onder meer zullen worden besproken de kwestie van vermindering der bewapening en het verbod om oor logsbases op grondgebied van andere staten te bezetten. In haar antwoord-nota zegt de Sowjet- unie dat-een vrije discussie der inter nationale vraagstukken niet mogelijk is, indien de Westelijke mogendheden voor af tot afzonderlijke overeenkomsten komen over de te bespreken kwesties. De voorlopige overeenstemming die de Westelijke mogendheden te Washington hadden bereikt, zou daardoor een nega tieve invloed 'op de besprekingen kunnen hebben, daar zij zich tevoren reeds ge bonden zouden hebben. Dit was boven dien in strijd met de internationale ge woonte en de bestaande overeenkomsten over conferenties; gehouden door minis ters van 'Buitenlandse Zaken. Het Duitse volk, aldus de nota,; stelt in de eerste plaats belang in dn regeling van kwesties als; het tot stand brengen van de nationale eenheid en hetsluiten van eer.:-vredesverdrag. .Het Westelijke voorstel om eerst; te "spieken over 'ver- kiezJngen gaat .deze fundamentele pro blemen uit de weg.en zou leiden tot uit voerige discussies "over de vraag, of de toestand in Duitsland al dan niet; moet worden onderzocht door bepaalde ver tegenwoordigers van andere landen, over de vraag.'hoe en waarom dit onder zoek, dat beledigend :is voor het Duitse volk, moet worden uitgevoerd, enz., al dus de nota. Autoriteiten van het departement van Buitenlandse Zaken hebben bevestigd dat de Sovjet-nota ontvangenwas en dat zij nu wordt bestudeerd. Zij ver klaarden, dat de nota een propagandisti sche inslag had en zaken inhield welke vreemd waren .aan een. ontmoeting van de Grote Vier. Speciale bezorgdheid werd te kennen gegeven over het voorstel om. China aan toekomstige, besprekingen te 'laten deelnemen. Niettemin was men er over verheugd, dat Rusland de uitnodi ging heeft aanvaard. Maar de Amerika nen meenden, dat sommige .van de door Rusland gestelde voorwaarden wel eens onaanvaardbaar zouden kunnen blijken. In het verleden, aldus werd verklaard, heeft Rusland pogingen gedaan om dé Oostduitse regering aanvaard te krijgen bjj de vestiging van een regering voor geheel Duitsland. Ook hebben de Russen het Oostenrijkse Verdrag afhankelijk gesteld van de voltooiing van een ver drag voor Duitsland, terwijl men met een Oostenrijks verdrag reeds veel verder gevorderd is dan met het Duitse. Da vacanliegangerz, di* dit jaar Val- konburg kozen, niet alleen om de prach tige omgeving van dit stadje, maar te vens om de reeds zoveel besproken ka belbaan. zullen -het, althans voorlopig zonder deze nieuwigheid moeien steile i Want na bet proefdraaien en het vei voer van enkele-min of meer waaghal zerigè pasasgiers, zal deze „Zwitserse* attractie in de loop van deze week weer worden gedemonteerd. Het architectenbureau te Rotterdam, dat de baan bouwde, gebruikte biervoor, althans gedeeltelijk, oud materiaal, o.a. afkomstig van afgedankte Amerikaanse legertanks. Na enkele dagen draaien bleken b.v. de rubberbandies waarover de kabel loopt, volkomen versleten.'Ook de geleidewielen waren ondeugdelijk. Voor de ondernemer, de heer Geelen betekent dit vanzelfsprekend, en vooral in dit hoogseizoen .een belangrijke fi nanciële strop. Toch oordeelde hij het beter, met het oog opde veiligheid het personenvervoer te staken. Thans is men in onderhandeling met het ingenieursbureau in Rotterdam. Mochten, deze onderhandelingen bevre digend verlopen, dan zal een bedrijf m Dusseldorp, dat over ervaring beschikt in het bouwen van dergelijke banen, dit jaar nog het bouwwerk voltooien. Dus voor de toeristen van het ogenblik geen babelritten meer.... Als mén een hond meeneemt near de schietbaan moet menbij het eerste schol niet direct rekenen op zo'n aardig tafereeltje. De hondzal eerst meer interesse tonen voor zijn baas, het geweer, of...... hij zal zich nooit meer daten zien tcaar schoten knallen. Anders ging het met Toby, de hond van de Britse scherpschutter, mr. M. Matcer. Hij ziet alleen het doel. En misschien krult zijn staartje uiel als de hogel de roos raakt. Als mr. Mawer aanlegt en mikt is Toby in volle concentratie en dan staat zijn staart bijna recht omhoog m zijn eerste grote;vtdeaI&^ëmier van.FrajMcrijk hegft(Laniel fffeter- avond éenTfclIe 'aafirArgedaan op Mé" speciale belan*«*r wté^Me^eeonomi- sefce ën"financiële genezing van het land onmogelijk gemaakt hebben. In zijn voor de radio uitgesproken rede -waarschuwde de premier, „dat het feodale tijdperk tot de geschiedenis behoort". Hij deed een rechtstreekse aanval op de machtige wijnboeren, die on langs in Zuid-Frankrijk de verkeerswegen afgezet hebben uit protest tegen het feit, dat de regering de subsidiëring gestaakt had. het herstel van de Jandsfinanciën ten „Er zijn problemen, cüereeds, jaren lang bestaan," zei hij. „die .niet on middellijk opgelost kunnen worden. Ik streef er naar eerst maatregelen te nemen ter verbetering van de situatie en vervolgens in stadia verder te gaan. Dit geldt ook voor de wijnbouw. De blokkades van de verkeerswegen en de demonstraties zijn nutteloos ge weest," zei hij. „Het speciale belang heeft niets gewonnen. Ik hoop, dat allen, die er op zinnen, de wil van de regering door wanordelijkheden te breken, deze waarschuwing duidelijk verstaan." De premier verklaarde, dat de schat kist des rijks in een hachelijke toe stand verkeerde toen hij zijn ambt aanvaardde en dat' de economie op de terugtocht was. Het eerste doel van de regering is van begroting in evenwicht te Wmmf einde de brengen. „Ik weet zeer'' wel, dat deze eerste waarhèid dikwerf verkondigd is." zei Laniel. „Mijn regering is voornemens deze waarheid door haar optreden tot een realiteit te maken. Het tweede doel, zei hij. zal zijn, het zakenleven een injectie te geven en daardoor tot .een volledig gebruik van de beschikbare arbeidskrachten te komen. Wijnboeren weer in actie Inluizen zijn sterke afdelingen van de Franse speciale politie Dinsdag naar Zuid-Frankrijk gezonden om te voor komen. dat de Franse wijnboeron op nieuw de wegen zullen versperren. Maandag werd op een bijeenkomst van ongeveer 4000 wijnboeren te Nar- bonnc unaniem besloten Donderdag, a.s. de wegen in Zuidwest-Frankrjjk van vijf tot elf uur 's morgens te versperren, daar de Franse regering weigerde de eisen van de boeren in te willigen. -Zoal» gemeld hadden de wijnboeren vorige week het verkeer in vier de partementen - in Zuidwest-Frankrijk ont wricht door het 'opwerpen van versper ringen, ais protest tegen de weigering van de regering om uitwijn gedistil leerde, zuivere alcohol aan te kópen. Na een dag besloten deboeren hun actie te staken en zij zonden een dele gatie haar de. ministeries van Financiën en Landbouw, om hun eisen te bespre ken. Op de Maandag gehouden bijeen komst verklaarde een der gedelegeerden, dat de regering geen toezegging had ge daan voor directe bijstand. 1 Hej Vredespaleis, de zetel van het Permanente Haf van Arbitrage, is'.op 28 Augustus a.s. 40 jaar in gebruik. De bouw van dit paleis is mogelijk geworden door de gift van Andrew Carnegie, die 3,75 millioen gulden beschikbaar stelde. In '1903 werd de Carnegie Stichting opgericht, die de - uitvoering van het plan tot het stich ten van een Vredespaleis in uitvoering nam. De Nederlandse staat kocht voor het te bouwen paleis een terrein aan. de Scheveningse weg. Voor het gebouw zelf tverd een prijsvraag uitgeschreven, waarin L. M. Cordonnier te Rijsel met de eerste prijs bekroond tverd. Het evenwel te kostbare ontwerp van Cor donnier tverd in vereenvoudigde' vorm door de ontwerper, samen met de architect Prof. J. A. G. van der Sleur uitgevoerd. In 1907 tverd met de bouw begonnen. Op 28 Augustus 1913 werd het gebouw plechtig geopend. Vele landen hebben kostbare kunst- schattten aan het Vredespaleis geschon ken. In 1929 tverd het uitgebreid met een boekenmagazijn voor de bibliotheek en in 1933 met een apart gebouw voor een akademie voor Internationaal Recht. Thans zijn in het gebouwgevestigd het Permanente Hof van Arbitrage, het .Permanente Hof van !lniernationale JustUièende 'Haagse Akademie' voor' Internationaal Recht. Het' Vredespaleis trekt vele toeristen.uit binnen- en bui tenland, die, nadat zij het paleis heb ben bezichtigd, nog lang" kunnen ver blijven in dé prachtige tuinen. (Luchtopname AJT.P.-foto) Het Westberlijnse hoofdbureau van Folitie deelde na de straatgevechten, die gisteren, zoals we reeds in een deel van onze edities'meiddén, ontston;Ks den, doordat Oostberlijnse communisten zieh tussen de honger igeOostbér-;:"; lijn se -voedselhalers mengden en trachtten de uitreikingsposten- te, vernie len, mede, dat in totaal 69 communistische demonstrah.v^; waaronder -V zeven vrouwen, zijn gearresteerd. 1 ~i: Dit is voor West-Duitsland-In 't geheel geen reden geweest de 'actie? stop te zetten, de uitreiking gaat onverstoord verder." Het is zelts zo,datdeX;. Westduitse Bondsregering besloot na het beëindigen van de huidige uitder ;-; ling, nog'een tweede hulpactie ten behoeve van dé Oostberliiners- en Oost- duitsers te beginnen. Zoals gemelc is de huidige actie van 9 tot 15 Augustus^?; verlengd. Over het tweede programma zün nog geen bijzonderheden^ békend gemaakt, -• - ï-j ,f/. Wat betreft de ongeregeldheden meld de een correspondent van „Reuter", nog hoe woedende, communistische leuzen schreeuwende vrouwen, zich, met wap perende rokken en harén, letterlijk op de politiemannen wierpen. Verscheidene Westberlijnse werklozen en- gepensionnèerden --vervoegdenrich Dinsdag bij Westberlijnse uitdeling seen- tra, waar zij de''Maandag-in. Oost-Berlyn in ontvangst genomen levensnüddelen- pakkett eninleverden, aldus ds door West berlijnse gemeentebeambten medege deeld. Zij 'verklaarden zich naar Oost- Berlijn te,hebben begeven, „om het door -Öe Amerikaanse minister van Bui tenlandse Zaken, Foster Dulles, Isin |«oel aangekomen om met Syngman knee te confereren. Dulles zal vijf dagen met Rhée con fereren. Hij zal met hem bespreken: Een Amerikaans-Koreaans .verdrag om Korea te versterken tegen de mo gelijkheid van' een toekomstigecom munistische aanval en het Amerikaan se.', plan om Korea te maken tot „een rialagc van de-vrije wereld", door sol daten te gebruiken voor het herstel. Uitdrukkelijk zei Dulles dat zb „zou den'pogen; zich te concentreren op een gemeenschappelijke poging voor de eenmaking van Korea op vredelievende wijze". De reis van president Eisenhower naar Korea, verleden jaar December, was een bewijs van zijn grote belang stelling voor dit land. Ik hoop en ge loof, dat deze besprekingen, gevoerd op basis van wederzijdse eerbied en samenwerking, zullen helpen verzeke ren dat de wapenstilstand zal uit groeien tot een eervolle en blijvende vrede voor geheel Korea." Dulles vervolgde: „De kanonnen zwijgen. Wij hebben een wapenstilstand. Ik heb mijn werk in Washington; terzijde gelegd om naar Seoel te komen en met dr. Rnee te spreken ais bewijs .voor de gehele we reld, dat Amerika het standpunt van de republiek Koreas hogelijk op prys stélt en' dat wfj van plan zijn samen te .werken in. tijden van vrede en van* oorlog." ïn de nacht van Dinsdag op Woensdag is een Amerikaanse „B.36"-óommen- werper boven de Atlantische Oceaan omlaaggestort. Er bevonden zich 25 per sonen aan boord, die, zoals gemeld, wordt, hit het brandende toestel zijn gesprongen. Het toestel, dat een spanwijdte heeft van ruim 70 meter, een lengte van bijna 50 meter en een hoogte van ruim 14 meter, was van de basis der Ameri kaanse luchtmacht te Travis in Califor- nië op weg naar Lakenhead in Oost- Engeland. Reddingseenheden der Britse en Ame rikaanse zee- en luchtmacht zoeken naar de overboord gesprongen vliegers. Het ongeluk gebeurde op ongeveer 500 mijl uit de Ierse kust. De Britse torpedobootjager „Tenacious" is Woensdagochtend uit Londonderry vertrokken. De op volle kracht varende oorlogsbodem hoopt Woensdagmiddag laat zijn besteming te bereiken. Ben Amerikaans „AXbatross"jwatervliegtuig vertrok binnen een kwartier na het eerste bericht over het ongevaL Met dr H. D. van Broekhuizen, oud-gezant van Zuid-Afrika in Neder land en België, die Dinsdagavond op 81-jarige leeftijd in een ziekenhuis te Pretoria is overleden, is een ook voor ons land bekende figuur heen gegaan. Herman Dirk van Broekhuizen is in 1871 geboren in het Overijselse dorpje Rijssen. Als kleine jongen ging hij met zijn ouders naar Zuid Afrika. Aanvankelijk was hij predikant te Pretoria, doch de jonge dominee kwam al spoedig in- de politiek en voerde ijverig propaganda voor nau- wëre aamsluiting met de Oranje Vrij staat en - de Kaapkolonie. In de oorlog van 1899 tegen Enge land trok hy mede te velde om sol daten en burgers met zijn bezielend woord aan te vuren.;. Ook deed hy .rnee aan de rebellie van 1914 met De Wet, De la Rey en anderen, die weigerden tegen Duits land te vechten. In 1922 vertrok hij weer naar Nederland om te Leiden te promoveren in de theologie. In, 1925 werd hij te Pretoria tot lid van de Volksraad gekozen. In Mei 1933 werd hij lid van het parlement aldaar. ,js de oorlog over? Zijn de Duitsers weg?" Dat waren de eerste woorden van een verschrompelde, totaal ver vuilde Italiaanse boer, toen bij, na tien jaar op een donkere zolderkamer te hebben doorgebracht, naar beneden kwam om mar de toestand te informe ren. Pietro Albert! was In schaarse lom- Pen gehuld en de nagels aan zijn han den en voeten waren ruim vijf centi meter lang. De Italiaanse carabinieri, die hem be neden ontvingen, veitelden hem vrien delijk: „Het is weer vrede, je hoeft niet bang te zijn". De landbouwer werd onmiddellijk naar een ziekenhuis ge bracht, omdat hy niet alleen geheel overspannen en ondervoed was, maar ook aan acute gewrichtsontsteking leed. Zijn broer, de 63-jarige, Giovanni is aangehouden, verdacht van moedwillige verwaarlozing van een van zijn fami lieleden. Het verhaal heeft in het dorpje Na- sino, ongeveer 15 kilometer ten Zuiden van Albeuga, groot opzien gebaard. De commandant van de carabinieri in het district, Natale Parodi, deelde mede dat ook een andere broer van Pietro, die ergens in" Frankrijk woont, en een die naar Amerika is verhuisd, waarschijn lijk in staat van beschuldiging gesteld zullen worden, omdat zij hebben moe ten weten in welke toestand hun broer" zich bevond. Sinds September 1943 had Pietro op gesloten gezeten in een zolderkamer tje. Hij zocht „in die tijd onderdak bij zijn broer, omdat bij bevreesd was voor de Duitsers, die versterkingen aanlegden in zijn boomgaarden en mi trailleurnesten op zijn land bouwden! Totdat de politie hem ontdekte en naar het ziekenhuis bracht, had hij sinds die dag nooit een voet buiten de deur gezet. Hij zag niemand, behalve zijn broer en diens vrouw, die hem eten brachten. De carabinieri ondervroegen hém en lieten vervolgens een barbier komen: Het duurde twee uur voor zijn haar, baard en nagels geknipt waren. „Ga weg", riep de oude man de ca rabinieri toe, toen hü gevonden werd. „Ge weg en laat me in vrede ster ven". Eindelijk werd' hij overgehaald te vertellen, wat hem overkomen was. Maar eerst was het Pietro die vragen stelde. HÜ was blij dat de oorlog af gelopen was en hoorde er van op dat Italië geen koning meer had en ook geen dictator. De doktoren in het zie kenhuis hebben vastgesteld dat Pietro geestelijk normaal is. Zijn broer heeft intussen verteld dat Pietro steeds goed behandeld is, dat hij voldoende voedsel kreeg en alleen op gesloten werd op de zolderkamer, om dat bü dat zelf wenste, daar.hjj bang was voor de Duitsers. Dr Van Broekhuizen, die gehuwd geweest is met eert kleindochter van Paul Kruger, kwam in 1933 naar ons land als gezant van Zuid-Afrika. In ons land werd hij alspoedig een-zeer 'geziene figuur. Dr Van Broekhuizen bleef hier tot het uitbreken van de tweede wereldoorlog in Mei 1940, waarna hij met de staf van het ge zantschap, met een Engels oorlogs schip naar Londen werd overgebracht. In de periode van 1933 tot 1942 was hij tevens gezant van Zuid-Afrika in België. In de Sumatrastraat te Amsterdam- is vandaag een negen maanden oude baby in zijn ledikantje gestikt doordat een koordje van ten rammelaar om zijn halsje terecht kwam. de communisten .gestolen,- voedsel terug j te brengen". fff. In OOst-Berljjn werden Dinsdag' oP j-. een andere, verder., vande Westelijkei; sectorgrens: gelegen plaats;.'leVënó^d-'* - deleu uitgedeeld,i;.." ..".y; Luidsprekers ''Uvan;; de;.? Oostduifae rj! volkspolitie .gavèn.Auior.. deze/.'t^ëëhqBjjtó derd eenTevendige beschryving yah 'deg' communistische demonstraties in West-,^. Berlijn.- Zo weiiLondër - méér •.vérklaaacdf.vi -" dat de .demonstranten ^uitsluitend?ber 1 'stonden .uit „tVestbeylijnsewerklozeny en gepenslonneerden, die protesteer-' den tegen de gratis uitreiking :vsun'. de Amerikaanse levensmiddelen. Het f communjstisché;|:béwnri!;fej,^'pe;|,s gonnen in 14 OostduitSe stelenproces- sen te voeren, tegen hongerige _bürgers, die gratis Amerikaiihsë;; levensimddeleh 'r uit West-Berlijn gehaald hebben, beeft; de.„Nord-"Westdeutsche:Run(Munk'',Dms-;: dag omgeroepen. 1 Ruim :50.000 Oostduitsers staan op de coinmunistische zwarte lijst. j Volgens"de. radio zijn: „vele" arbeiders^, in de genationaliseerde industrieën ontv slagen, omdat zij ziek. niets aangetrok-, ken 'hebben van de waaraduiwingsdeg;:: regering, volgens welke zij die voor de;." hulpverlening inWest-Berlijn geregis-:.; treerd werden als „Westerse 'spionnen.:' en' provocateurs" beschouwd zouden: worden De radio deelde mede, dat de processen; .- begonnen waren in Leipzig, Chemnitz,;; Rostock, Stralsund; -Neubrandenbürg icnr Neutrelitz.-' - V Rias, het radiostation van ;dë.: Ameri-é' kaanse regering in Berlijn.-heeft' gister— avond melding - gemaakt van ördeversto- ringen in de afgelopen' 36 uurv in •vijf grote Oosiduitseonderimmingen. De orderverstöringen, welke" vari; korte, duur „waren, deden zich voor in de HorchAutofabriekèh te ■Zwickaii,-'i', de locomotieffabrieken. ,.te Babelsbergj- fdè';' chemische: fabrieken1 te' Bitterfeld,cyde;;.:i Agfa-fabriekeh te Wolfén" enj dé Abus. Machinefsbrielc. te Het centralecomité van de: commü? histische Partij heeft gisteravond grotere waakzaamheid'in alic fabrieken tegen; de' „agenten van-dé vijand" geëist; -v" Dé Oostduitse communistische ;-:;pèrs; heeft gisteren verder scherpe aanvallenV- gedaan op de protestantse '-.bisschop Otto Dibelius hem ervan' beschuldigend: ,,zijn volk te bevelen de wetten te over treden" van de regering van de Russi- sche zone. Dr. Dibelius, wérd ook beschuldigd: van het zich schaven aan de zij de. van de Amerikanen ,,bjj hun 'pogingen tót, op-;:!k stand aan te zetten tegen onze democra tische regering" met fabrieksstakingen en aanbiedingen van vrij" voedsel. -De-schevpte van dé aanvallen kan er op wijzen, dat de communisten waarschijn- lijk nieuwe maatregel/an. zullen 'nemen tegen- de kerk in Oost-duitriand, :;:y .v V De" meest verbitterde aanval was ;-té vinden in de „Berliner" Zeitung .am Abend", die DibehusT aanviel: 'vanwege.': een preek, die hij afgelopen Zbndag'.ge- houden heelt .in.de Mariehkirche' in;de Russische zone, X::.d Van officiële zijde wordt medegedeeld: „Sedert geruime;tijd verblijven in Neder- lands-Nlenw-Guinea enkele Ambonezen, vooraanstaande leiders van de ,JRepu- bliek der Zuid-Molukken", die naar Nederlands grondgebied uitgeweken waren en aan wie aldaar op hun verzoek door de Nederlandse regering asyl was verleend^ op voorwaarde, dat zij zich yan alle politieke activiteit zouden onthou den. Deze voorwaarde werd door hen in een schrtteRjk afgelegde belofte aan vaard, Niettemin schonden zij deze belofte" herhaaldelijk, zodat, de overheid van' Nieuw-Guïnea zich genoopt .-zag'-Hen?-int: bewaring-te.stellen.-. Aangezien in deze omstandigheden hun voortgezet verbluf in. Nieuw-Guinea' be- zwaarlijk en ongewenst' gewtórden; was besloot de Nederlandse regering hen.mét-, instemming van deAntilliaanseregering een.' verblijfplaats; - in --f. de Nederlandse? Antillen aan te bieden,1" tenzij zjj-'fhet'-5 gaathierom 'een. zestal, personen) ér; dé" voorkeur .aan zouden' gevennaar. elders? in het .buitenland- te verCfekken.'.- - De bedoelde Ambonezen hebben thans - te kennen .gegevennietbereid; te-zijn? naar de Nederlandse- Antillen te vertrek-' ken in verband waarmede.; besloten, is - hen naar Nederland over te'brengen".'-"'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1