De voorstellen in zake huurverhoging ring BELASTINGVOORSTELLEN ONVOLDOENDE GEACHT Vierde divisie neemt deel aan NA VO-oef ening West-Europa niet enthousiast over het antwoord der Sow jets Drietand Divisie verloopt goed morgen in de stellingen Vloot vanschepèn vliegtuigen zoekt naar bommenwerper SPRINGEN ER UIT" het laatste radio-bericht was Dijkgat op Duivelahd (80 meter) gestopt Malenkov verscheen in Opperste Sowjet V.S. eisen schade vergoeding van de Sowjets mm Incidenten in Panmoenjon R.B.-36 BRANDEND IN DE OCEAAN De tomatenexport naar Engeland Begroting van de Sowjet-Unie DONDERDAG 6 AUGUSTUS 1953 ELFDE JAARGANG No. 2535 --- Weerbericht Generaal Opsomer legercorps-commandant Tevredenheid over proefmobilisatie m mm Evacué9s keren terug Té beperkt Loonsverhoging Zie verder pagina 2 Een Brits vrachtschip heeft gisteravond vier versufte half-bevroren Amerikaanse vliegers opgepikt van rubbervlotten, die tijdens een zware storm op de Atlantische Oceaan heen en weer werden ge slingerd tussen de huizenhoge golven. Zestien uur tevoren waren, zoals wij reeds ih een deel onzer edities meldden, de drie Amerikanen met hun parachute uit een brandende tienmotorige bommenwerper gesprongen. In deze R.B.-36, 's werelds grootste vliegtuig, bevonden zich in tótaal 23 man. Behalve de vier nog in leven zijnde vliegers heeft het Britse vrachtschip, de „Manchester Shipper", de stoffelijke resten van drie andere vliegers uit zee gehaald, doch van het lot der 16 anderen is nog niets bekend. 5 il Gistermiddag is het grootste gatlLaurensweegje tussen Oosterland in de Eampaartsedijk bij het zgn. en de polder Vierbannen gedicht. Men hoopt spoedig met het dröog- malen te kunnen beginnen. Het: gat in deze binnendijk,: dat is gedicht met zandzakken en klei;;' had een breedte vanongeveer 80 meter. - ,r - "dam: Witte de "Withstraat 30 Telef. 29215 (3 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30—19.30 uur r Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 29216 f's-Gxavenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 i. Administratie: Tel. 114402—U5486 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Tel. 67882 Abonnementsprijs 49 cent per week, 2.13 per maand, 6.35 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks. Directies C. A. KEUNINO en Mr. K. VAN HOUTEN Geldig van Donderdagavond tot Vrijdagavond. AFNEMENDE WIND. Wisselend bewolkt en b(jna overai droog. Matige tot zwakke wind tussen Noord en West. Koudere nacht. Dezelfde middagtemperaturen als vandaag'of 5 iets hogere. O O Hoofdredacteur: Dr. J. A.' B. S S. BRUINS SLOT (Van onze Haagse redacteur) h In oen uitvoerig voorlopig verslag heeft de Tiveode Kamer haar op- en aan merkingen kenbaar gemaakt over de voorstellen van de regering Inzake de huurverhoging, de belastingmaatregelen ter compensatie daarvan en de fiscale Voorzieningen In het belang van de werkgelegenheid op langere termijn. De Kamer blijkt het lang niet in alle opzichten met de regerinn eens te zijn. Wat da huurverhoging betreft vragen vele leden zich af of deze voldoende is. Velé andere leden echter staan op het standpunt, dat gczlen de mogelijkheden van compensatie een lager percentage dan het voorgestelde aangehouden zal moeten worden. Over het algemeen worden de belastingvoorstellen van de regering on voldoende geacht, terwijl de Kamer zich beklaagt'over het feit, dat ijj over tte weinig gegeven» beschikt om de mogelijkheden ten aanzien van maatregelen op fiscaal gebied te beoordelen. danige algemene en bindend voor ta schrijven loonsverhoging, dat de con- sumptlebcperking, voor zover nog aan wezig, volledig wordt opgeheven. De maakt deze consumptieverhoging zeker verantwoord. - Verschillende leden geven als hun oordeel dat men het geheel van maat regelen veeleer kan bestempelen als een poging tot zo goed mogelijke verdeling van het nationale inkomen, dan als het gevolg'van de noodzakelijke huurverho ging en bevordering der werkgelegen heid. Deze leden achten het uitgaan van het aantal standaardgezinnen niet geluk kig. De Nederlandse volkshuishouding bestaat niet uit standaardgezinnen en is ook geen reusachtige naamloze ven nootschap, waarin men de inkomsten en de uitgaven van de samenstellende de len met behulp van nauwkeurige here in Zo wijzen in de Inleidende opmerkin gen vele leden er op. dat de Kamer in zake. de huidige budgetalre positie van de staat nagenoeg volledig in het duis ter, tast. Zolang door de regering geen duidelijk inzicht is verschaft in het staatsbudget voor 1953 en 1954 behiel den deze leden zich hun oordeel dan ook geheel voor. ZU wezen er ook op, dat fit brede kringen van het Neder landse- volk „helaas wantrouwen is ont staan in de gedegenheid van allerlei ïamingen. in het bijzondér van de ra mingen der middelen. Het !s een drin gende eis van algemeen belang dit wan trouwen te besttijden door een grondige en duidelijke verantwoording van da grondslagen en motiveringen der ramin gen. Deze leden informeerden ook naar de invloed van de stormramp op het nationale inkomen en de nationale be- ftedlngen in 1953 en 1954. Vele andere leden verklaren, dat het towel op' economische als sociale gron den noodzakelijk ls thans, nu :de Inves teringsbeperking voor het bedrijfsleven ongedaan wordt gemaakt, ook de con- 'iumptiebeperfclng op te heffen. Zij be treuren het dat het ingediende complex van wetsontwerpen geen evenwichtig geheel vormt. De fiscale voorzieningen ln het belang ..van de werkgelegenheid hebben een eenzijdig karakter, dat zij menen te moo- ten verwerpen. Volgens deze1 leden-heb. ■-ben de maatregelen een aanvulling nodig dle.op het,terrein van de kost- prijsverhogende belastingen kan liggen, maar ook op andere wijze tot stand kan worden gebracht en -wel door een zo- Keef jong* luchtvaart-enthousiasten kwamen Woensdag naar de Lucht- vaartdag, die de Kon. Ned. Ver. voor de 'Luchtvaart in Soeslerberg hield. De Fokker 5*11 werd letterlijk bedolven onder de „passagiers". pVA W-,«V. keningen tot ln bijzonderheden op el kaar kan afstemmen. Deze leden zien de oplossing van de compensatie voor de huurverhoging en de verruiming van de investeringen slechts in enkele in grijpende maatregelen zoals verlaging van omzetbelasting, verlaging van In komstenbelasting voor personen en on dernemingen en vooral herziening van Het fiscale winstbegrip. Sommige leden verklaren dat nodeloos zware heffingen de economie van ons land hebben afgeremd en dat de -voor gestelde -verlagingen slechtsteleurstel ling tuilen brengen, 'omdat tij voel te beperkt sHn gehouden. Enkele leden 'vragen zich af waar de zo dringend nodige verlaging van staatsuitgaven blijft, die het mogelijk .moet maken een aanvang te maken met een algemene belastingverlaging. Vele leden hebben overwegend be zwaar om aan belastingverlichtingen voor het bedrijfsleven weer terugwer kende kracht te verlenen, terwijl de overige maatregelen eerst op 1 Januari 1954 zullen ingaan. Vele andere leden wijzen er op, dat bijzondere aandacht moet worden geschonken aan de middel grote bedrijven. Aan de bevordering van de werkgelegenheid in de midden stand is te weinig aandacht geschonken, zo zeggen deze en tal van andere leden ZU dringen met klem aan op een zoda nige aanvulling van de voorstellen, dat het effect voor de middenstandsbedrtj- ven aunstirer zal worden. Verschillende leden betreuren het, dat niets is bekend gemaakt over de loons verhoging. Zolang dat niet het geval is achten rij zich niet in slaat tot een afge ronde conclusie te komen inzake de maatregelen ln het belang van de werk gelegenheid. Ook wijzen zij er op dat de regering reeds tweemaal baar belofte tegenover de middenstand niet ls nage komen. Ook voor de handelsonderne- mli»»« zien deze leden In de voorge stelde belastingverlichtingen niet veel heil, terwijl de handel toch dringend be hoefte heeft aan de wezenlijke verlich ting der belastingdruk teneinde zijn belangrijke taak naar behoren te kunnen blijven verrichten. Vandaag ls in Moskou de jaarlijkse bijeenkomst van de Opperste Sowjet geopend. Premier Maienkow werd, toen hü met zes topleiders de zaal van de Sowjet der Unie betrad, luide toe gejuicht. Partij-secretaris Chroesjtsjew ging rechts van hem zitten, president Wo- rosjilow links. Verder waren aanwe zig Molotow. Saboerow, Kaganowitsj en Perwoechin. De vergadering werd geopend om twee uur. De afgevaardigden hebben-een agen da van twee punten te behandelen: goedkeuring van de- begroting voor 1953 en verslag over de vorige begro ting; 2. bekrachtiging van de besluiten genomen door het Presidium van de Opperste Sowjet sedert de vorige ver gadering van de Opperste Sowjet, kort na Stalin's dood. Dit betreft o.a. de afzetting van Beria en mogelijke an dere wijzigingen. Op deze agenda ont breekt het nog steeds niet behandelde vijfde vijf-jarenplan. Onmiddellijk na aankomst der rege ringsleiders opende de voorzitter. Sas- now, de vergadering. De openingszitting duurde 20 minuten. Tijdens de vergadering onderhield Maienkow zich druk met Chroesjtsjew en Worosjilow. Twee uur later kwam de Raad van Nationaliteiten bijeen. Ook hier werd de agenda' goedgekeurd en besloten, in de avond een gemeenschappelijke ver- adering met de Raad van de Sowjet- 'nie te houden. Men verwacht, dat de Opperste Sowjet drie 4 vier dagen bij een zal zijn. In de diplomatenloge bevonden zich om. de ambassadeurs der Ver. Staten en van Engeland: Charles Bohlen en Sir Alvary Gascoigne, '.SKSrSJÏ? De voorwaardelijke Russische aanvaar ding van de Westelijke uitnodiging voor «en conferentie van de ministers van Buitenlandse Zaken van de Grote Vier heeft-in nlet-communistisch Europa een gemengde ontvangst gekregen. -Het Britse ministerievan Buiteniand- ge Zaken was voorzichtig met zijn com mentaar .op het Russische antwoord. In Parijs zag minister van Buitenlandse Zaken Bldault het „slechts als enigszins bemoedigend". De bladen, in Duitsland en officieuze kringen in Oostenrijk draaiden er geen doekjes om, dat rij teleurgesteld waren. De Westelijke uitnodiging was voor een conferentie ter vaststelling van de voor waarden voor de verkiezing van een re gering voor geheel Duitsland en ter vol tooiing van het Oostenrijkse vredesver drag. In een Britse verklaring werd er op gewezen, dat het voorstel voor een con ferentie van de ministers van Buiten landse Zaken niet van de hand gewezen was. „Wat dat betreft is het antwoord toe te juichen, maar het karakter van de besprekingen verschilt zoveel van dat. welk door de Westelijke mogendheden werd voorgesteld, dat het Sowjet-ant- woord een volledige bestudering nood zakelijk, maakt. voordat gedegen com mentaar gegeven kan wórden". Ook Bidault verklaarde, dat het ant- woord een zorgvuldige: bestudering ver eist'De Franse bladen wezen op het be llang van de Russische voorwaarde, dat communistisch. China moet deelnemen aan besprekingen van de grote mogend- neden over de internationale problemen. Paris-Presse wees .er op, dat dit nieuwe -.: kansen bood voor een regeling in In? dochina. waar communistisch China de Vietminh steunt in haar strijd tegen de Fransen. De door Moskou geëiste uitbreiding der conferentie zagen Westduitse functiona rissen als een „groot risico" voor een snelle hereniging van Duitsland. Zij be treurden, dat R-usland geen enkel posi tief voorstel gedaan had voor het hou den van vrije verkiezingen in geheel Duitsland. Het Westberlijnse blad Nacht Depesche meent, dat het Russische antwoord de vrees heeft doen toenemen, dat Moskou niet zal instemmen met het houden van verkiezingen in geheel Duitsland. Vol gens het blad staat de nota voi met voor waardelijke zinnen en propagandamate riaal. Ander commentaar: Oostenrijk: In officieuze kringen werd uiting gegeven aan de teleurstelling, dat de nota voorstelt eerst Duitsland te be spreken alvorens het .werk aan een Oostenrijks vredesverdrag te hervatten. Italië: de Giornale d'Itaiia 'schreef, dat slechts èèn ding zeker is, „dat er iets nieuws in Rusland is, iets nieuws, waar uit dat zou kunnen voortvloeien, waar op het tot nu toe dwaas scheen te hopen: vrede". België: Paul Henri Spaak m het socia listische blad „Le Feuple": „Ik blijf menen, dat een overeenstemming met de Russen gewenst en mogelijk is, maar ik blijf overtuigd, dat de vrede niet ge diend kan worden door deze te ver krijgen door middel van twijfelachtige middelen of door te grote concessies. Wij moeten niet onze toevlucht nemen tot deze politiek van zwakte en capi tulatie". Het hoofdkwartier van de Navo- landstrjjdkrachten In de Centraai-Euro- pese sector heeft medegedeeld, dat in het Noordelijk deel van dit gebied in September twee oefeningen znllen wor den gehouden. Aan de eerste oefening, „Monte Carlo" genaamd, die van 10 tot 18 September zal duren, zullen Amerika&ise, Franse en Belgische een heden deelnemen. De" tweede oefening, „Grand Repulse", zal van 18" tot 24 September duren en zal ivorden uitge voerd door Britse en Nederlandse een heden. Naar het ANJP, van. -bevoegde Ne derlandse zijde verneemt zal aan „Grand Repulse" worden deelgenomen door de Nedorlandee parate vierde di visie en de daarbij behorende parate legereorpstroepen. Er zal een geallieerd legercorps worden gevormd, dat zal be staan uit de Nederlandse parate vierde divisie en een Britse tankdivisie. Dit legercorps zal onder commando staan van de Nederlandse luitenant-generaal A. T. C. Opsomer. Luitenant-generaal Opsomer ls, zoals bekend, commandant van het eerste Nederlandse legercorps. De oefening zal worden gehouden ln de Britse zone van Duitsland. „Grand Repulse" zal een oefening zijn in onge veer dezelfde trant als de vorig jaar, eveneens in Duitsland, gehoudenoefe ning „Hold Fast". Aan „Hold Fast" hebben destijds ook Belgen deelgeno men. Er zullen ongeveer 40.000 mili tairen aan „Grand Repulse" deelnemen. Meer dan de helft daarvan zijn Neder landers, de anderen Britten. Van officiële militaire zijde werd gis teren het volgende medegedeeld: Uit rapporten van diverse controle- teams en uit persoonlijke waarnemin gen van de Nederlandse territoriale be velhebbers op 5 Augustus blijkt: 1. Het algemeen verloop van de mobi lisatie blijft goed. - 2. Stemming onder de troep blijft zeer goed. 3. De opkomst en de tijdstippen van de algemene mobilisatieopkomst wa ren zeer bevredigend. 4. Het materieel was in de avond van. 3 Augustus bij de onderdelen com pleet aanwezig, slechts bij enkele onderdelen kwam de munitie in de loop van de morgen van de vierde Augustus beschikbaar. Hiermede was de phahse van de materiële verstrek king afgesloten. 5. Er ts geen twijfel aan, dat de onder delen hedenavond in gevechtsvaar- dige toestand gereed voor afmars zijn. De regering der V. S. heeft Woensdag „een passende schadevergoeding" van de Sowjet-Unie geëist voor het neer schieten van een Amerikaanse bommen werper boven de Japanse Zee op 19 Jolt In de desbetreffende nota aan de Sowjetregering wordt de Moskouse lezing van het incident verworpen en krachtig tegen - de aanval geprotesteerd. Ook wordt in de nota een grondig on derzoek geëist naar de verblijfplaats van zestien, leden van de bemanning van het neergeschoten toestel. De schadevergoeding wordt niet alleen geëist voor de bommenwerper, maar ook voor de mensenlevens, die eventueel ver loren zijn gegaan. Volgens de Amerikaanse lezing bevond het toestel zich op ongeveer 65 kilometer van Sowjet-territoir; De Russen zelden, dat de Amerikaanse bommenwerper bo ven Russisch gebied had gevlogen. Voor het onderzoek hebben de Ame rikanen onder meer gebruik gemaakt van de verklaring van kapitein Roche;' de tweede piloot van het toestel, die door de Amerikanen werd gered. Koning Ibn Saoed van Saoedie-Arabië heeit zijn ambassade te Caïro aan presi dent Naguib van Egypte doen weten, dat h(j de Egyptische premier-genetaal graag te Djeddah zou ontmoeten ter gelegen heid van de bedevaart naar Mekka. De vorst kon zich wegens zijn slechte gezondheidstoestand niet naar de Egypti sche hoofdstad begeven. "tv (Van onze speciale verslaggever.) Deurne heeft de afgelopen nacht geen oog dicht gedaan. Uren lang:-, tot vanmorgen toe daverden de ene militaire colonne na de andere ...door het 'stille Brabantse .dorpje. Lange rijen grauw-groene trucks en; jeeps trokken precies op 'tijd met een snelheid van 30 kmperzmrriaaT-'heti- Zuid-Oosten van Brabant. - Daar zal de Derde Divisie vandaag de scholen bezetten en zich. gereed maken voor de strijd, die Vrijdagavond - tegen de commandotroepen, worden opgenomen. - Deze korte veldoefening, die het besluit zal vormen vande proefH'? mobilisatie zal met zijn 20.000 deelnemende militairen de omvdngrijkstéj: zijn, die na de oog-log binnen onze grenzen werd-gehemden. Na de snelle en - goed geslaagde op komst van de mobilisanten, werd .de ie- gerorganisatie5 de afgelopen nacht, op nieuw voor een krachtproef gesteld, uit verschillende delen van het land moesten de 20.000 man van de Drietand-Divisie zich per auto en' trein naar het Zuid- Oosten verplaatsen. Tien treinen waren ingeschakeld voor het transport van troepen en zwaar ge schut en dit railverkeer leverde heel wat minder moeilijkheden op dan de Woedende terugkerende Noordkorc- aanse krijgsgevangenen hebben vandaag bij de uitwissetingspost van Panmoenjon aanleiding gegeven tot een reeks ern stige incidenten, waartegen door de ge allieerde autoriteiten onmiddellijk pro test is aangetekend. Een Noordkofeaan verwondde een Amerikaans" chauffeur van een ambu lanceauto. Anderen gooiden met hun laarzen en etensblikjes, waardoor een Amerikaanse majoor een diepe snede in zijn lip opliep. De incidenten vonden plaats toen ongeveer 150 zieke en gewonde krijgsgevangenen aan de communistische autoriteiten overgedragen werden bij Panmoenjon, Sommige gevangenen smeten bun kleren, die zij zich van het lijf rukten, zodra zij de auto's verlaten hadden naar de Amerikaanse verslaggevers die in de buurt stonden. Een van hen rende met gebalde vuisten op de jour nalisten af, maar werd tegengehouden door een wachtpost. "iT." -V-T.-V" .Nl.-K - .v In verband met de prijsontwikkeling van tomaten op de Engelse markt heeft het bedrijfschap voor groenten en fruit besloten voor Donderdag; Vrijdag en Za terdag a.s. geen uitvoermachtigingen voor de export van tomaten naar Engeland at te geven. Reeds uitgereikte en niet ge realiseerde uitvoermachtigingen verlie-- zen hun geldigheid op Donderdag te 0.00 uur. De Sowjet-regering heeft gisteravond de begroting voor 1953 bekendgemaakt, waarvan meer dan een vijfde bestemd is voor de gewapende macht. De minister van Financiën, Arseny Swerew, heeft op een gemeenschappe lijke zitting van de beide huizen van de Opperste Sowjet verklaard, dat de uitgaven voor 1953 zijn vastgesteld op 530,5 milliard roebel, terwijl de in komsten geraamd worden op 543,3 mil liard. De militaire uitgaven zullen 110,2 milliard roebel bedragen, of .3,6 .mil liard minder dan in 1952. De minister kondigde verlaging van talrijke belastingen voor de platte landsbevolking aan en zei o.m., dat mannelijke landarbeiders ouder dan. zestig jaar -.en vrouwelijke ouder "dan 53 jaar, evenals dokters en landbouw deskundigen op de kolchozen, geen be lasting meer 'zullen behoeven te be talen, Een grote internationale vloot van zeeschepen en vliegtuigen zoekt thans onafgebroken naar die mannen. Het is een van de grootste reddingsopera ties uit de. geschiedenis van het reddingswexen op de Atlantische Oceaan. Alle pogingen worden ge concentreerd in een gebied, dat onge veer 500 mijl ten Westen van Shannon (Ierland) ligt. De „Manchester Xhip per" was het eerste van de tientallen schepen, die het gebied bereikte, doch de omstandigheden, -waaronder men' de zee afzoekt, zijn zeer ongunstig. Er woedt een hevige storm. De reusachtige bommenwerper* was voor een oefening van dertig dagen onderweg van het vliegveld „Travis" in Califomië naar de luchtbasis „Lakenheath" in Engeland. Gistermorgen om zes minuten over halfvijf Nederlandse tijd ont ving men plotseling een alarm- bericht vari de telegrafist van de R.B.-3S: Twee van de vijf stuur boordmotoren staan i-n brand". Op zee en aan de wal werden reeds voorbereidingen getroffen voor een reddingsactie, doch de noodsignalen van de telegrafist volgden elkaar met zeer korte tussenpozen op, zo dat men reeds het ergste begon te vrezen. „Alle vijf stuurboordmotoren in brand", was de tweede mededeling, die men uit de cabine van de te legrafist ontving en onmiddellijk daarop: „Wij verliezen snel hoogte". Toen kwam de laatste boodschap, die even over halfzes op een vlieg veld op IJsland ontvangen werd. Het was een onduidelijk bericht, maar de enige verstaanbare woor den „Springen er uit...." lieten geen twijfel omtrent het lot van de enorme bommenwerper. Dit laatste bericht, dat van IJsland uit werd doorgegeven naar alle be reikbare schepen op de Atlantische Oceaan, was het teken voor een grootscheepse reddingsactie. Tiental len schepen meldden onmiddellijk de koers gewijzigd te hebben om zich naar de plaats te begeven,' waarvan in het één-na laatste radiobericht van de R.B.-36 sprake was. Ook van het vaste land uit spoedden zich onmid dellijk schepen naar die plaats, ge assisteerd door een grote vloot van verkenningsvliegtuigen en bommen werpers van de Engelse en Ameri kaanse luchtmacht. Ook vanmorgen vroeg zouden weer grote luchtmachtèenheden opstijgen. Dit is de reuzen bommenwerper, de RM.-36, die gistermorgen vroeg boven de Atlantische Oceaan brandend neer stortte. Ruim drie kwartier heejt een ander toestel, een Douglas-Sb, die on derweg was van Amerika naar Frank fort in fF.-Duitsland, contact met de bommenwerper gehad. Aan boord van de Douglas, -waarin zich 88 vrouwen en kinderen van Amerikaanse soldaten in Duitsland bevonden, heeft men span nende ogenblikken beleefd tijdens dit contact. Kapitein Vinyard, die hel bevel voerde over het toestel en niet aan de reddingsacties kon deelnemen wegens be.itsinegebrek, vertelde na aankomst in Frankfort,J)e telegrafist van de R.B.-36 heeft schitterend werk gedaan. Hij sprak zó bedaard, alsof hij een praatje over het weer maakte. Aan boord van ons toestel waren wij alten- stom verbaasd over zoveel moed. Ik zou die man graag eens ontmoeten Kapitein Finyard heeft gepopeld om deel te nemen aan de reddingsacties, maar hij mocht de vele vrouwen en kinderen in zijn toestel niet blootstel len aan gevaren. Hoewel de vliegers aan boord van de R.B.-36 goed voorzien waren van rubbervlotten, fakkels en reddings materiaal en zij opblaasbare rubber- pakken droegen, hebben Amerikaanse bommenwerpers grote pakken rubber en aluminium vlotten per parachute neergelaten. Inmiddels kwamen gisteravond tal rijke berichten binnen van de beman ningen van vliegtuigen en schepen, die meenden overlevenden te hebben ontdekt. Men zag in het licht van schijnwerpers mannen aan en op rub bervlotten ronddrijven, dóch de zee was te wild om hen veilig te stellen. Functionarissen van de Amerikaan se luchtmacht, die bezig zijn de reddingsacties' te centraliseren, ver klaarden gisteravond, dat de mannen aan boord.van de R.B.-36 waarschijn lijk één voor één uit het vliegtuig zijn gesprongen. Men acht het daarom niet uitgesloten; dat" zij door de zware zeeën mijlen van elkaar zijn afgedre ven. - De laatsteberichten van: de telegra fist zün in ieder geval waardevolle gegevens voor de redders. De .R-B.-36 wordt aangedreven door zes normale zuigermotoren en vier straalmotoren. Het toestel kan 48 uur lang vliegen zonder te tanken en kan op bijna veertien duizend meter hoog te vliegen. Van vleugelpunt tot vleu- gelpunt meet deze reus 69 meter; de lengte bedraagt 39; meter en het ge wicht 180 ton. ruim 3000 voertuigen die, .volgeladen- met materialenerv uitrustingen, veilig door. de nacht geloodst moesten worden over de wegen. Een uitvoerig schemawas daarv.opr- opgestèlden elke colonne - moest.^ich;.: strikt aan de opgegeven -tijd houden,: ten eindeverkeersopstoppingen bij crK' tieke kruispunten te voorkomen.i Meer dan 30 verkeersdetachementen van de Koninklijke Marechaussée.. vdië' gebruik maakten: van een uitgebreid, net van radio- en telefoonlijnen, zfja de géJ hele nacht onafgebroken in de weer. geweest om colonne na colonne zonder al te veel stagnatie tussen het burgeryer-, -. keer door te lelden. f.'-iijïi'ï Omstreeks 11 uur .vanoditend;-hadden alle' tróepent'-'die aan'- deze proefmobllisa-; tiè deelnemen,- het oef engebied - bereikt en werd met het gereed-maken .yan-d^. stellingen begonnen. n Oföcieel werd gisteravond, bekend- ge*., maakt dat de mobilisatie zich - goed bleef voltrekken. Wel wssmen terug gekomen van het aanvankelijke opti- mlsme dat de divisie 24 uur voor ;Zou zijn op het schema. Met- deze verwach- tingen had men bepaald- te hoog- gegre-, pen. De dag van gisteren-heeft-„-men bard nodig gehad om fouten „die-aan: het licht kwamen te herstellen - enor ganisatorische gebreken op - te heffen.' Zo waren er onderdelen die-klaagden., over een tekort aan transport. Bij -. in-. spectie bleek echter dat: men het ma-, - teriaal uit de mobiiisatieiaagazijnaa:.: verkeerd had opgeladen. Waar nodig vis - gisteren echter fit snel tempo gewerkt om alles in orde te maken en gister- avond bestond -er geen twijfel aan fof alle onderdelen voor middernacht gereed zouden zijn voor de afmars- naarhet Zuiden.'' -A Men heeft bij dé generalestaf dan ook de overtuiging dat het gevolgde schema ook in oorlogstijd .zal voldoen; Indien* men op dit ogenblik reeds over voldoende materiaal had beschikt,; too er naar- men. ons meedeelde geen én- kei organisatorisch bezwaar' .tegen zijn e geweest om twee divisiestegelijkertijds-; onder de wapens te .roepen. - De stemming onder de .soldaten ln dé diverse mobilisatiecentra, die wij l.bfc; zochten, was zondermeer? góed te hoe-- men. Men-had gistermiddag het'meeste werk er op zitten én- de eerste gevechtsr rantsoenen uit blik in de maag.Over de kwaliteit van dit voedsel bad.'men -; niets dan lof, ofschoon wel voor een-, tonigheid gevreesd wordt indien ...de, hoofdmaaltijd de komende dagen steeds uit dezelfde blikjes blijft komen: „Maar het is best eten en daar komen we ook wel weer overheen", zei een soldaat,';';-', en deze uitlating illustreert wellicht-het best de rustige stemming waarm de mi- Utairen hun werk doen. Zonder nu met- een oorlogje te gaan spelen blijken zij over het algemeen wel doordrongen van de ernst van deze oefening. „Drietand'l en de noodzaak om de proefmobilisatie zo goed mogelijk te doen slagen. '••■'SS :.Vw«4(' De dichting van het grote gat bij het Laurensweegje is het resultaat 'van verscheidene maanden zwoegen door. een honderdtal arbeiders. Vele tegen slagen moest men incasseren. Eén van de tegenslagen is er oorzaak, van, dat: v thans, na de dichting vari - 'het gróte gat, tiog water in de polder Oosterland stroomt./- ",i In afwachting- van de definitieve: at% sluiting, waardoor een aanvang, kan worden gemaakt met de droogmalihg; ï- is reeds een aantal bewoners van -de v hoger gelegen huizen ln hetaorii.é Oosterland uit de evacuatiecentra Ste-SS ruggekeerd. Zij zijn bezig met- het-verdij wijderen, van modder én andere vuilig heid uit: hun woningen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1