Gevaarlijke dwaalleer Twee millioen heden in Fransen staking Geen brieven, geen gas, geen treinen enzovoort Nederlandertjes Drietand-spanning neemt toe NCRV- vossenjacht met parachutes met EEN SOCIALISTISCHE OPROEP Soldaten sliepen als rozen S jfSPt' BODEGRAVEN II DE AUTO SCHADE: CIRCA 2 MILLIOEN OOSTDUITSE VERSTERKINGEN NAAR OOST-BERLIJN au '■mm Verhoging melk prijs in West- Nederland - VRIJDAG 7 AUGUSTUS 1953 ELFDE JAARGANG No. 2536; Weerbericht De Russische nota aan de Westelijke Grote Drie Mossadeks plannen gaan zeer ver Bezoek van ir. Staf aan „Drietand" WS0SÊ Sehuman-ministers bijeen HET BLEEF BIJ? VIER GEREDDEN! Koningin naar Zeeland r- v: '.v.morgen*warmer-i siÉI! WH -mm msm (Van een onzer redacteuren). TWENTE heeft gisteravond een spannend uur beleefd, toen de vliegende vos" Johan Bodegraven boven het Oosten des lands oranje en groene zakdoeken uitgooide. Zijn' mede-vos, Goos Kamphuis, stond wat' vaster op zijn benen in deze zomerse N.C.R.V.-wedstrijd; die bekendheid heeft als „De Vossenjacht"- Kamphuis, als chauffeur vermomd, hield zich op in Almelo, waar hij wat brabbelde over de. Braderie. Dat hij wat onverstaanbaar was, lag niét aan hem, maar aan de schemering, wélke zijn zendapparaat niet goed accepteerde. ,y"Vüëgende-Vos" De verongèlükte" RB-36'y Botterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 29215 (3 1.1 Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 13.3019.30 uur Zaterdags 1718 uur: Telefoon 29216 's-Gravenhage: Huygenspiein 1 Postgiro 424857 Eedactie: Tel. 111892 Administratie: Tel. 114402115486 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Tel. 67882 Abonnementsprijs 49 cent per week. 2.13 per maand, 6.35 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks (beetle: O. A KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN Gfildfg Van" Vrijdagavond tot Zaterdagavond* Wisselend bewollct en droog. Zwakke veranderlijke wind. Vannacht tamelijk Mer en daar tijdelijk mist. Morgen overdag wanner dan vandaag. (NVAj V I N o o Hoofdredacteur: Dr. J. A. H..J. S. BRUINS SLOT;: (Van onze militaire medewerker) M(I er een wapenstilstand op Korea I' is gesloten en andere feiten de verleidelijke doch misleidende ge dachte oproepen dat het Russische gevaar naar de achtergrond is gescho ven, is de publieke opinie in West- Europa geneigd de defensielasten te gaan verlichten. Het is niet te ver wonderen, dat het de economen zijn, die hierop in de eerste plaats aan dringen en dat de kopstukken van de handel naar wegen omzien om onder de bewapeningsdruk uit te Iromen. Dat is hun goed recht, doch het is fout wanneer zij zich daarbij op het militaire terrein begeven om bepaalde plannen te suggereren, waar van zü de draagwijdte niet vermogen te beoordelen. Zo heeft onlangs de voorzitter van de Rotterdamse Kamer van Koophandel, de heer Van der Mandele, enkele opvattingen naar vo ren gebracht die nogal de aandacht hebben getrokken. Op zichzelf is het voor de vorming van de publieke opinie reeds gevaarlijk wanneer te genover een eenzijdig lekenoordeel geen afwijkend deskundig antwoord wordt gesteld, doch nog gevaarlijker wordt het, wanneer deze lekendenk- beelden gesteund worden door een militaire medewerker van een onzer weekbladen. Dan wordt het hoog tijd de zaken recht te zetten, opdat geen groter kwaad gesticht wordt voor de zaak der Westeuropese defensie. De heer Van der Mandele beval dan het volgende aan: West-Europa moet een klein, doch zeer beweeglijk en in hoge mate gemechaniseerd leger opbouwen ijs parate troepenmacht, in hoofdzaak bestaande uit beroepsmilitairen. Dan fs immers een hoge graad van vaar digheid, van kwaliteit verzekerd. Daarnevens zal West-Europa sterke, uniform uitgeruste en opgeleide land weren vormen. Het staande beroeps leger zou men zich dan in Europees verband kunnen denken, de landwe ren zouden de nationale, door middel van dienstplicht voort te brengen, reservelegers kunnen zijn. Deze legers zouden niet direct mobilisabel zijn doch eerst worden uitgerust na mo bilisatie. Het opleggen van snel ver ouderende. grote mobilisatievoorraden zou hierdoor kunnen worden voor komen en daarmede zou de zware defensielast kunnen worden verlicht en verschoven naar het tijdstip van mobilisatie of naar de daaraan waar schijnlijk voorafgaande periode van verhoogde internationale spanning. ♦>'»,- - JA E gedachte fs inderdaad aantrek- kelijk. We ondervinden dezer da gen de narigheid van schijnbaar nutteloze uitgaven door veroudering bij onze Gioster Meteor dagjagers. Daaraan zyn millioenen uitgegeven in de achterliggende vijf jaar en niettegenstaande deze zware last zit ten we vandaag de dag'met een ver ouderd toestel. Hoe aanlokkelijk om al die jaren alleen geld uit te geven voor de opleiding en oefening van de piloten en met de aanschaf van de oorlogsuitrusting te wachten tot de mobilisatie of de daaraan vooraf gaande spanning. Doch hoe gevaar lijk is tevens deze financieel zo aantrekkelijke theorie! Is deze theorie dan zo uit de lucht gegrepen en is de heer Van der Mandele een fantast? In genen dele! Het is de theorie die voor maritieme mogendheden tot nu toe opgeld heeft gedaan en met veel succes en besparing van gelden in vredestijd werd toegepast. Doch wat voor maritieme mogendheden op geografisch-strategische gronden aan vaardbaar is, is levensgevaarlijk en dus verwerpelijk voor vastelandsmo- gendheden. De begrotingscijfers van achterliggende decennia spreken in .dit verband een duidelijke taal. Ter wijl de Verenigde Staten tussen 1900 en 1914 1 van hun nationale in komen voer de defensie uitgaven en Engeland ruim 3 besteedden de vastelandsmogendheden 4,5 a 5 Omstreeks 1937 waren deze percen tages voor Am'erika, Engeland en Frankrijk resp. 1,5, 5,7 en 9,1 terwijl die van Duitsland en Ruslana 28 en 26 beliepen. 'y. Maritieme mogendheden liggen ge; dekt achter een waterhindernis. Zij kunnen daarom in vredestijd volstaan met het op de been houden van kleine parate, goed uitgeruste beroepslegers. Hun vloot en de waterscheiding ver schaffen de nodige tijd om na het uit- breken van een oorlog of tegen die tijd aan de opbouw van een groot leger te beginnen en pas daarna de daarvoor nodige wapens te'gaan fabri ceren. Doch dit op volle toeren komen en de daaraan voorafgaande lichte bewapeningslast gaan ten koste van de vastelandsmogendheden die de eerste klap moeten opvangen en de tijdwinst verschaffen. Een lange oor log van uitputtingskarakter is het his torische kenmerk van deze maritieme politiek waarvan de lasten afgewen teld worden op de vastelandsmogend heden. Wanneer de heer Van de Mandele deze theorie dus opwerpt, vaart hij geheel in het schuitje van Amerika en Engeland, Daar te lande zijn er lieden die niets liever willen dan dat, hoewel Engeland reeds aanmerkelijk 's bekoeld in dit opzicht, nu het Kanaal niet meer die hindernis is welke het vóór 1914 was. West-Europa heeft geen natuurlijke hindernis waarachter het een reserveleger eerst na mobilisatie kan opbouwen. Het kleine, nog zo goed uitgeruste, kwali- teitsleger zal, wanneer het niet door snel beschikbare reserves wordt ver sterkt, worden weggevaagd en daar mede is de opbouw van een na mobilisatie te vormen landweer totaal van de baan. De daarvoor opgeleide reserves zullen nauwelijks meer haar mobilisatiegarnizoenen kunnen berei ken, laat staan dat men de tijd zal hebben haar wapens en uitrusting dan te gaan fabriceren in een oorlogs industrie, die nog uit de vredes- Naar uit bevoegde bron in Londen is vernomen, zullen vooraanstaande westelijke diplomaten binnenkort in Washington. Londen of Parijs bijeenko men om de Sowjetanfcwoordnota aan de Westelijke grote drie te analyseren en een Westelijk antwoord op te stellen, aldus meldt Reuter. Premier Mossadek van Perzië zal binnenkort een ieuw decreet alt vaar digen, waarin de Sjah van zijn reste rende bevoegdbeden wordt ontheven, al dus is Donderdag in goed ingelichte di plomatieke kringen in Bagdad ver klaard. Dit zou een van de stappen zijn, die Mossadek zou hebben besloten te ondernemen om te geraken tot een be stuur geheel volgens eigen inzicht. In genoemde kringen verklaarde men. dat Mossadek algemene verkiezingen zou uitschrijven, nu Maandag de bevol king van Teheran zich in overweldigen de meerderheid voor ontbinding van de Madjlis (de Perzische Tweeoc Ka mer) heeft uitgesproken. In kringen in Teheran is vernomen, dat de premier zijn kabinet zal wijzi gen en daarin waarschijnlijk enige le den van de communistische Toedeh-parti zal opnemen. Deze kringen verwachten voorts een zuivering van de politie en de strijdkrachten.- (Van een onzer verslaggevers) Naar wjj vernemen zal de minister van Oorlog en Marine, ir. C. Staf, hedenmiddag In gezelschap van de Staatssecretaris mr. F. J. Kranenburg, een bezoek brengen aan de militairen, die op het ogenblik deelnemen aan'de oefening-Drietand In de BeeL De treinen rijden niet, de telefoons zijn dood, het gas flikkert zwakjes, de mijnen liggen verlaten en het vuil hoop zich in de straten op. Dit is het beeld van Frankrijk, dat verlamd is door een algemene staking, waartoe een oproep is uitgegaan aan 2 millioen werknemers spoorwegarbeiders, mijnwerkers ambtenaren en ander overheids personeel. Algemeen wordt deze staking als de ergste en meest omvangrijke beschouwd die Frankrijk sinds 1936 heeft getroffen. Tegen 12 uur is ook het personeel van de Parijse bussen en de ondergrondse door de vakbonden opgeroepen zich onmiddellijk bij de staking aan te sluiten. De gehele ochtend had het nog gereden. De situatie in Parijs is door deze - uitbreiding nog slechter geworden. Maar verder geraakten in het gehele land het zakenleven en de handel ver lamd. Een staking'van het personeel der posterijen, welke reeds twee dagen ge leden begonnen is, heeft alle postdien sten stopgezet en de telefoondienst voor negen tiende. De openbare nutsbedrijven gas en electriciteit werken op hun reserves, maar de gasdruk was laag en zal in de loop van de dag waarschijnlijk nog meer omlaag gaan. In sommige streken verwacht men, dat de electnciteitsvóorziening geheel zal ophouden. Ook de watervoorziening loopt gevaar en de vrees bestaat, dat de kranen in de loop van de dag nog maar druppels zullen leveren. De staking is uitgeroepen als protest tegen de plannen van premier Joseph Laniel om de pensioengerechtigde leef tijd van het regeringspersonen -met 5 jaar te verhogen en verder een deel van het personeel dat hij overbodig acht af te voeren. Laniel wilde dit doen door decreten. Welke nog niet eens door het kabinet zijn goedgekeurd, maar op een of andere wijze hebben de vakverenigingen er lucht van ge kregen en met een snelheid toegesla gen welke voor iedereen in Frankrijk een verrassing is geweest. Dit is het beeld van de staking: Posterijen: sinds twee dagen in algemene staking. (Van een speciale verslaggever) De mannen, die aan de oefening .Drietand" deelnemen zullen volgen de week Vrijdag naar huis terug keren. De veldoefening die op het ogenblik langs de Maas in de Peel wordt gehouden zal Zaterdagnacht a.s. om twaalf uur beëindigd worden. Zondag is rustdag en Maandagochtend in alle vroegte zal de terugtocht naar de mobilisatiecentra worden aanvaard. Dit deelde gisteravond de comman- industrie moet ontstaan. De preven tieve waarde van een weermacht in de. „Politiek van de Machtsbalans" wordt niet alleen beheerst door de parate strijdkrachten, doch ook door de mate en de snelheid waarmee de reservestrijdkrachten op het hoofd- operatietoneel kunnen worden ingezet. Dit impliceert dus voor West-Europa een hoge graad van mobiliseerbaar heid, ook en in de eerste plaats van de reservedivisies. Juist het tegenovergestelde van hetgeen de heer Van de Mandele prppageert is op strategisch-geografische gronden no dig. Niet alleen parate troepen doch bovendien snel mobilisabele reserve divisies, niet alleen in Europa, doch ook in Engeland en Amerika. Wij moeten hier in West-Europa zo kort mogelijk alleen staan om de Russische vloedgolf te keren wanneer deze zou -komen. Snel mobilisabele Amerikaanse reservekrachten kunnen er toe bijdragen dat deze vloedgolf nimmer in beweging wordt gezet. Laat deze vloedgolf niet worden uit gelokt door gevaarlijke dwaalleren als waarvan die van de heer Van de Mandele blijk geeft. Dan war# West- Europa verloren! Nog één morgen kalm-ean scheren...... dant van de gemobiliseerde derde divisie gen. mnj. J. G. Warringa, ons t (kiens een kort onderhoud mede in zijn hoofdkwartier te velde. Terwijl de spanning tussen vriend en vijand op papier de afgelopen nacht snel toenam, hebben de 20.000 deelne mende militairen in hun tenten gesla pen als rozen. Volstrekte rust had de divisie-commandant voor deze nacht bevolen, na het afmattende transport naar het oefengebied, In de loop van vandaag zal de oor logstoestand ingaan en zal de com pagnie Commandotroepen van de di visie als vijand gaan optreden. Van morgen is de divisie in koortsachtig tempo verder gegaan met het klaar maken van de gevechtsstellingen. Solda ten groeven hun schuttersputten. ca moufleerden geschut en wagens en kleine verkenningspatrouiiles staken de Maas over om de positie en sterk te van de vijand te peilen. De korte duur van de eigenlijke ge vechtsoefening zoals bekend ligt het zwaartepunt ditmaal op de proefmobi- lisatie laat slechts acties op zeer beperkte schaal toe. Voornamelijk zai de verdediging .tegen infiltranten wor den beoefend. De terugtocht op Maandag zal over dag plaatsvinden en op veel groter schaal langs de weg gaan dan tijdens de opmars naar de Peel. De spoorwe gen kunnen namelijk niet zoals Woens dagnacht j.l. de benodigde treinen le veren voor het troepentransport en daar om zullen ca, 200 autobussen worden ingeschakeld. De Dinsdag, Woensdag en Donderdag zullen in de mobilisatiecentra benut worden voor het schoonmaken en in leveren van het materieel. Dit zal in dusdanige staat weer in de. mobiliatie magazijnen moeten wórden opgeborgen, dat de eerste zes maanden geen onder houd nódig is. Volgende- week; Vrijdagmiddag om 1 uur zal. het signaal; voor vertrek wor den gegeven en kunnen de mobilisan- ten naar huis terugkeren. Spoorwegen: mijnen en gemeen tediensten een staking van 24 uur tot middernacht. Gas en electriciteit: een sta king van 48 uur tot Zaterdag midder nacht. i. De meest fnuikende dezer stakingen is die van het personeel der P.T.T., in totaal 220.000 man, waardoor 18000 post kantoren in Frankrijk niet werken en in het gehele land zich bergen post opstapelen, en verder de staking van het spoorweg-personeel waardoor de treinen niet rijden, ook die welke Pa rijs met zijn voorsteden verbinden. In afwijking van de meeste Franse stakingsgolven, is die van nu niet be gonnen door de communisten. De socia listische vakbeweging beeft, tezamen met de -Christelijke (katholieke) vak bonden, de staking ontketend, maar de communisten hebben zich er natuurlijk gretig bij aangesloten. De internationale treinen die van nacht onderweg waren zijn de grote Parüse stations vanmorgen binnenge lopen, maar daar bleef het bij, zjj ver trokken niet, en het is duidelijk dat duizenden toeristen hun plannen in de war gestuurd zien. In een radio-oproep tot de Fransen heeft premier Lamel gewezen op de schade welke nu, mid den in het toeristenselzoen, aan het land berokkend wordt. De Franse mening over* de* staking zoals die tot uiting komt in de pers varieert van sympathie met de'Stakers in de linkse bladen tot.ergenis;'rechts. JDe rechtse L'Aurore - schöjftxdat de regering niet, toet recht heeft om zich te buigen voor de stakers en dat net dwaasheid is om te beweren, dat de pensioengerechtigde leeftijd blijven moet zoals hij in 1900 wend bepaald. De regering heeft intussen alle ambte. naren die aan de staking meedoen met schorsing bedreigd en de arbeiders ge waarschuwd, dat zij de uren die zij niet op -hun werk zijn verschenen niet door betaald krijgen. Soortgelijke maatrege len werden in het verleden nooit toe- geparf wanneer de staking eenmaal was afgelopen. Verder beeft de regering bevelen uit gevaardigd, waarbij stakende employes „gevorderd" worden om dé telefoon verbindingen in de steden aan de gang te houden, maar tot nu toe heeft dit geen effect gesorteerd, en in de Parijse telefooncentrales breidt de staking zich zelfs nlt. J4.P" Y&WX.A >'-2v De wedstrijd, die aanvankelijk in het teken van een helicopter-vlucht zou staan, maar in een beechcraft terecht kwam, is uitstekend geslaagd. Zij eiste niet alleen stuurmanskunst van de pi loot van de Rijksluchtvaartdienst Wal ter Lecay en concentratie va-n de beide vossen, maar ook heel wat van de zenu wen van de technische staf en de om roepers. Peter Koen zat in het Kanton gerecht te Almelo. tijdelijk wel te ver staan, op de centrale post. Daar ontving hij de zenders van de heren Bodegraven en - Kamphuis, alsmede, van de heer Hoek. die Twente per bestelwagen af reed. De studio in Hilversum zorgde dat alles netjes in de huiskamer kwam. Be halve de zakdoeken dan. De kleine Almelose padvinder Frans Meer dan honderd kinderen uil-het:;, rampgebied, die thans op uitnodiging hun vacantia in Frankrijk doorbrengen, z(jn guterende gasten geweest van":', mevrouw Bidault in Parys, de echt- genote van de Franse minister van Bui- tenlandse Zaken. Mevr. Bidault be- réidde de kinderen een hartclijkcen, ongedwongen ontvangst en xjj tracteer-, f. de de jeugdige Nederlanders op allerlei versnaperingen. Mevr. Bidrndt.mïmidjfjp,''; den van de kinderen. A:3, Met hét oog op de ontwikkeling :Öer' melkinkooppr(jzen - heeft de Algemene. :.v Vereniging voor Melkvoorztemng.' 7 te.;;. 's-Gravenhage gemeend te-1 raoetenv.be-;..- sluiten aan de eonsnmpttemelkhand.e|\|^ in WestelijkNederland te.adviseren,, j§ met ingang van 9 Augustus" ah. "deTprQs::)~, voor consumptiemelk' met. een cent per iiter te verhogeri. v i V-A j Donderdagmiddag omstreeks drie uur brak er brand uit in het achterste ge deelte van een grote opslagplaats van katoenafval van de firma S. Franken- huis en Zoon aan de Spoorstraat te Haaksbergen. Dit gebouw, dat uit twee gedeelten- bestaat, heeft een oppervlak te van ca. 2500 vierkante meter. Belde delen zijn do.or een zware brandmuur van elkaar gescheiden. Het achterste deel, dat een opper vlakte heeft van ca. 1500 vierkante me ter, was in een minimum van tijd een laaiende vuurzee en een dertigtal ar beiders moest hals over kop het ge- houw veriaten om het vege lijf te redden Dit deel van het gebouw brand de geheel uit. Dank zij de brandmuur kon aanvankelijk het voorste deel, waar eveneens een enorme hoeveelheid' balen katoenafval lag opgeslagen, behouden blijven. Te weinig druk Direct na het ontstaan van de brand Buitenlandse belangstelling voor drie tand". Van links naar rechts majoor D. C. van der Kamp, overste C. H. Christin de oud-commandant van het Nederlands Detachement Verenig de Naties en een Amerikaans staf officier. was de brandweer van Haaksbergen ter plaatse en bestreed het vuur met zes stralen, drie op de waterleiding en drie op de motorbrandspuit Heiaas was er veel te weinig druk op de water leiding. Dit laatste was waarschijnlijk er ook de oorzaak van, dat de spren kelinrichtingen die door het gehele ge bouw zijn aangebracht, reeds na en kele minuten niet voldoende meer functionneerden. Na telefonisch verzoek aan het pompstation van de Waterlei ding Oost-Gelderland te Eibergen kwam er meer druk. hoewel nog steeds on voldoende. Toen men omstreeks zes uur in de namiddag dacht de brand meester te zijn, brak plotseling ook in het voor ste deel brand uit. Binnen vijf minu ten stond ook dit gebouw in lichterlaaie. Toen kwamen twee motorspuiten van de Enschedese brandweer de Haaks- bergense assisteren; maar aan blussen viel niet meer te denken. De overige fabrieksgebouwen konden behouden blijven. Er zijn ettelijke duizenden balen ka toenafval verbrand. De schade be draagt ca. twee millioen gulden. Verzekering dekt- de schade. 's Middags om ca. drie uur was een aantal arbeiders bezig een vracht balen van een in het pakhuis staande grote auto te lossen toen plotseling uit een dezer balen de vlammen sloe gen, met het hiervoren omschreven gevolg. De burgemeester van Haaksbergen was met het hoofd van de politie ge ruime tijd aanwezig. De ministers van Buitenlandse Zaken van West-Europa zouden vandaag in Ba den Baden bljenkomen om de volgende stap te overwegen voor het vormen van een continentale federatie van 150 mil lioen mensen en om de rol te bespre ken van een vrij Europa bij een rege ling tussen Oost en West. De ministerraad van de K.S.G. be staande uit de ministers van de zes landen (Schuman Plan), zal zich bezig houden met het opstellen van een uit 116 artikelen bestaande grondwet voor de beraamde Europese Politieke Ge meenschap. Hefti kreeg de .groene zakdoeken' te pak ken en won -net horloge. - Niet direct echter, want het boven» Almelo uitge worpen groene zakdoekje viel. ver bui ten de kom. De heer Hoek kreeg het te pakken en gaf het aan de eveneens ge dropte Johan de Tweede, een. étalage pop die naast hem in de auto zat Via de radio werd toen bekendgemaakt dat wie deze auto aanhield;-geacht-kon-worden de groene zakdoek te hebben gevonden. Dat deed Frans, maar hijschrok van zijr. eigen moed. - Later moest hij echter ook nog de heer Kamphuis te pakken krijgen. Ook dat is hem gelukt. De tweede prijs was voor de heer H. B. Alderink uit Almelo. V Aanvankelijk scheen het alsof „de ste den- in Twente niet zo veel belangstel ling hadden: voor de wedstrijd, - maar toen het vliegtuig bóven EnschedeSyer- scheen, kwamen de Kogen em- de-Kbehen los: En vooral in Hengelo jen Atmelo holde men, fietste roëh. en'-reéd men in auto's de neergelaten'Kparaehu'tès achter na, - 1 - In '.Enschedé werd de heerLangkamp uit Hengelo eigenaar van een gratis rondvlucht, zoals ook deheer Slot die in Enschedé woont. Wie de oranje zakdoek heeft gevon den welke boven Hengelo is uitgegooid is nog niet bekend, want deze is op het kerkdak terechtgekomen. Wat de vlucht van de heer Bodegra ven betreft: Nadar hij boven Enschedé was gevlogen van welke vlucht de omroeper Jan de Visser een uitvoerig verslag gaf heeft hij ook Markelo aangedaan, d.w.z. in het luchtruim, om daar, de> gisteren geïnstalleerde ourge- meester Jhr. De Beaufort, van harte ge luk te wensen. Na afloop spraken wij de beide vos sen in Enschedé. De één wat bleker dan de andere, maar zü hebben' hun streken nog niet verloren, wel hun zakdoeken. Dus: men zij op zijn hoede tegen Don derdagavond a.s. Ondanks grootscheepse "bpsporlngsr, acties heeft men gisteren, geen.'.'over- levenden meer kunnen vinden-van', de - Amerikaanse -atoombommenwerper vanhet typeRB-36, die Woensdag' brandend in- de Atlantische Oceaanö5iS| terechtgekomen, een, .800 kilometer, van de Ierse kust Zoals gemeld wer- den Woensdag, „vier inzittenden gered;:. Menheeft gisteren nog'drie'-lijken kun nen bergen. In totaal zijn nu vijf doden' gevonden. Veertien' inzittenden worden.;, nog vermist. - ff Vijf schepen en drie en twintig-Ame-,. rikaanse vliegtuigerit- hebben gisteren naar de ongeiukkigeri,-; van wie vrijwel vaststaat dat zij: levend uit hun toestel naar henéden hebben, kunnen springen* gezocht zolang hét licht was. De naspo-- ringen werden échter, ernstig- belemmerd3 door.regen, zware- golfslag en. slecht zicht. Be wolken hingen laag - èn een bijtende wind joeg de Oceaan. opVP;,:;.;'.;^®;: Eenüandere moeilijkheid was, dat": de-' inzittpSdeh van de reusachtige..', bom-': menwérper, waarvan het wrak nog drij- vende werd gevonden,op grote afstan den van elkander, met hun parachutes naar beneden gesprongen kunnen zijn,* zodat zü mijlen en- mijlen - van, elkaar verwijderd in het .water kwamen;te.drÜT>: ven,. W. Men- heeft dé vier overlevenden nauwr;; keurig laten vertellen; met welke -tus- s sènpozen hun kameraden het brandende toestel veria ten hebben, teneinde dei op? sporingen op bepaalde punten te. kunnen concentreren. Drie hunner zijn;.taan S: boord van de Canadese oceaanstomer „Empress of Australia" op weg naar) Li-' verpao! De vierde Amerikaan bevindt - zich aan boord van de Britse vrachtboot: „Manchester Shipper". ÓK-'vKiKrfyK De Westduilse radio heeft gisteravond een bericht van eigen correspondenten omgeroepen, volgens hetwelk in de afge lopen drie dagen sterke Russische mili taire eenheden in Oosl-Berlijn per trein zijn aangekomen. In de radiouitzending werd gezegd, dat 400 wagons geladen met 40 tot 50 tanks, lichte artillerie, automatische wapens en „een groot aantal militairen" bij de vee slallen van het abattoir gelost zijn. Deze veestallen (Lagerviehof) werden na de revolte van 17 Juni door de commu nisten ingericht als een tijdelijk concen tratiekamp. Het Westberlijnse blad Tele- graf heeft gisteren gemeld, 'dat sinds 1 Augustus negen wagons Oostduïtse troe pen uit Mecklenburg aangekomen waren bij het abattoir, omdat de communisten nieuwe ongeregeldheden verwachten.: Van geallieerde militaire zijde wordt verklaard, dat sinds 17 Juli geen sowjet- versterkingen in Oost-Berlijn zijn aange komen. Geallieerde waarnemers nemen aan. dat de correspondenten van dé N.W.D.R. Oosiduitse met Russische troe pen verward hebben. Na de revolte van 17 Juni zijn 25.000 Oostduitse militairen naar Oost-Berlijn overgebracht waar zij fabrieken bewa ken en langs de sectorgrens patrouilleren. Sedert de onlusten van 17 Juni worden nog 55 West-Berlijners vermist. Zü zijn spoorloos verdwenen, aldus heeft 5 de Westberlijnse politie Donderdag bekend gemaakt. Na 17 Juni waren ruim 400 West-Berlü- ners als vermist opgegeven, doch voor het merendeel zün zij teruggekeerd of heb ben zij bericht omtrent hun verblüfplaats gezonden, zo werd hieraan toegevoegd. K De nieuwsgaring in BerUjn over gebeur tenissen in Oost-Duitsland wordt bemoei lijkt doordat de verslaggevers niet tot de" plaats dergebeurtenissen zelve kunnen - doordringen, aldus meldt Reuter. Niet- communlstisehe geallieerde en Duitse eor- respondenten wordt de toegang tot Oost- Duitsland ontzegd, behalve voor gebeur tenissen als de Leipziger Messe, waar- voor speciale visa worden verstrekt;- Voor het overige moeten de verslaggevers af gaan op hetgeen zij in Berhjn zelf aan inlichtingen kunnen verzamelen.- „De enige officiële nieuwsbronnen over Oost-Duitsland zün de onder de controle van de regering staande Oostduitse pérs, radio en persbureau ADN. Het blijkt;geen zin te hebben, te pogen om buiten deze officiële instanties om nadere inlichtin gen te verkrijgen van het regerings persbureau in Oost-Berlijn. Men wordt daar wél beleefd behandeld doch: krijgt nietste horen, aldus Reuter. Koningin Juliana is voornemens óp - 11 Augustus een kort bezoekK.aan enige delen van Zeeland te brengen." In de morgenuren zal zij X verdronken gebied bezoeken,des middags éenv: streek waar reeds aan de maatschap-A pelijke opbouw wordt gewerkt.,-M

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1