Derde divisie werkte als een paard en warm 'tmtgm de Lichtstadstrandden 250.000 toeristen N.-Koreaanseoud-ministers ter döod veroordeeld DE STAKING IN FRANKRIJK Minister Staf„We zijn M 3" Masjoemi in dè oppositie Drietand" kostte één dode Braziliaanse order voor Fokker ELFDE JAARGANG No. 2537 ZATERDAG 8 AUGUSTUS 1953 Weerbericht Twaalf functionarissen gearresteerd KLM-bus over de kop geslagen in Calcutta Ramp van „Slièdrecht" grondig onderzocht Waarschuwing „van Y.N. in Korea Van f 82 milioen Geldig van' Zaterdagavond tot Zondagavond. VRIJ ZONNIG. Tamelijk koude nacht, met weinig JV met daar mist. Morgen overdag wisselend ^«olkt^met later in het Zuiden van het Jand kans °P e*n ^ykev f omveersbul. Zwakke tot matig© wlnd °aI® van- richtingen. Ongeveer dezelfde temperaturen als van daag. O Hoofdredacteur: Dr. J. A. EL. J.. S.; BRUINS SLOT. Rotterdam: Witte de Withstraat SO Telef. 29215 (J L) Postbus 1112Postgiro No. 424519 Kiachtendienst abonnementen 18.30—19.30 uur Zaterdags 1718 uur: Telefoon 29210' 't-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 434807 Redactie: Tel. 111882 Administratie: TeL 114402—115486 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Tel. 07883 Abonnementsprijs 49 cent per week, '2.13 per maand, 6.35 per kwartaal Losse nummers 13 'cent Verschijnt dagelijks. Directie: C. A. KEU NES" G en Mr. K. VAN HOUTEN Advertentie Parij se treinen riiden weer TYE. laatste tijd horen we hier "en D daar binnen de kring van het christelijk onderwijs 'critiek op de daar voorkomende gang van zaken. Het lijkt ons niet verstandig, indien de School met de.Bijbel, eri de orga-, nen die haar besturen, hier ogenblikke- kelyk de stekels zouden gaan uitzetten.' - Als wö dit wél doen bij critiek van buitenaf, maar .bij critiek van binnen- uit- direct mogelijke ongerechtigheden van de school met de bijbel met de mantel van het Evangelie gaan bedek ken, dan bewijzen wij de christelijke school o. i. aller minst een dienst. Het spreekt wel vanzelf, dat men zich hier voor een al te vlotte genera lisering zal móeten wachten. Maar.al' betrof het hier maar enkele scholen of slechts één, dan is o. i. opbouwende critiek geenszins onvruchtbaar. Beter te vroeg dan te laat alarm geslagen. Wat deze critiek van sommigen dan inhoudt? Men vreest een hier en daar voor komende'verstening van de schoolbe sturen. Men heeft een schoolvereniging, er Is een bestuur, de zaken lopen adminis tratief goed, maar in de eigen sehool- kring iser de dood in de pot. Geeste lijk gebeurt ér niets. Ledenvergaderin gen zouden ongeregeld worden ge houden. Ergens anders, zo bericht men ons, denkt het bestuur er niet aan, om nieuwe leden te werven uit angst voor inmenging in de bestaande gang van zaken, waarin nu eenmaal alles zo zijn vaste (d. w. z. bevroren)-positie heeft gekregen. Men wenst daarin geen ver andering. Men is beducht voor elke homo novus, voorelke nieuweling. Y - Speciaal in de grote steden zou men dan hier* en daar de bovengeschetste toeKtand kunnen aantreffen. .Schoolbe sturen met meer dan tien scholen „on der zich" vinden elke te géven ver antwoording maar lastig. Men is al lang bljj, 'wanneer ér administratief geen''ongelukken gebeuren en heeft daar de - handen aan vol. Van een „parochiéstelsel" op. schoolgebied, met een gedecentraliseerd bestuur, wil men niet wetén.Er zijn scholen, zo. zegt men, waar nimmer tijdens dè'lesurèn een bestuurslideen. deel .van, het on derwijs bijwoont.-Op-de "ledenver gadering behandelt men alleen orgu- nisatoiische zaken, maar bver de prin cipiële wordt in vele .talen-gezwegen. Hier.zo beweert men.trecdteenbe- denkelü ke isolering op.De binding tus sen liet schoolbestuur én de eigenlijke ouders wordt veelal niet meer ge voeld; De zaak marcheert (opépapier) wat wit -men 'toch eigenlijk? - Men vreest door.-deze-ldUé;houdlnjf, |»)^ïverzandii»g««hiiie^jed^lim6^!»*c;f znet^de h^bél zjjn gang gïat. "Meh roept om een. zekér:" revëis, .dat dé verstarring zou kunnen doorbrekei). - Men protesteert tegen het. overeind houden van heiligé huisjes, waarmee toén-wél dé éigen: zaak, maar niét de.' zaak van Tiet christelijk' onderw-js dient. 1 A LS ^illustratie voor deae mening wijst men ons op het volgende: Een bepaalde schoolvereniging heeft vele scholen. "Het bestuur heeftelk dezer - scl^Jen éen bepaald rayon aangewe zen. In het algemeen is uit een oog- punt vanorde hier alles voor. De oudersbehoren hun kinderen "naar de voor'hen bestemde school te stu ren. Er zijn nu eenmaaL mensen; die om de zonderlingste motieven van school willen veranderen. Dit moet verhinderd kunnen worden. Juridisch kan men een schoolbestuur' dan ook ;'geen-enkel*verwijt maken-als het het kind op een -bepaalde school niet wil accepteren, omdat het iri een ander ressort thuishoort. De schaduwzijde is er echter wan neer men ouders, die voor het eerst een school moeten kiezen (geen herrie'geval dus)" en die op 'billijke, redelijke gronden een andere school begeren, dan de voor hen. bestemde, - ook zonder uitzondering aan de be staande indeling wil binder. Wij Jou den in- een geval waarin; serieuze bezwarennaar voren werden ge bracht, een soepele behandeling van i j dé bestaande regeling willen zien. Maar dit tussen haakjes. 'Bepaald bedenkelijk wordt het ech ter,; wanneer, men in een dergelijk geval mensen, die toch al," wat de ^schoolkeuze betreft, niet te vast in B hun schoenen staan, nu mét hun ^kinderen naar de openbare school laat i vertrekken en daarvoor de verant- i woordelijkheid meer of minder rustig s 'op zich neemt; Wij missen te zeer voldoende^ ge- gevens om aan. dit laatste verschijnsel &een generaal jkarakter te 'geyeiië; Wij menen zelfs, dat' hét sporadisch voorkomt. j>;;"jjMaar al zou hetzich slechts een- maal voordoen, dan is dit o.i. beslist éénmaal te 'veel. moge bij zulke ouder? iets mis zijn, bij het bestuur van een christe- lijke school is dan toch "ook eenbe- Telenkelijke identificering van eigen •'"zaak met die van het christelijk on- derwijs te constateren. YYjMogelijk vindt men het boven staande rijkelijk overdreven. S- '- We hopen, dat we ongelijk hebben. •'•Maar' het'geval; dat men een kind "iop'een bepaalde christelijke school aangebodenweigert, terwijl men wéét," dat het' gevolg van deze weige- ring plaatsing op een openbare school - zal zijn, is o.i. te ernstig om het niet zij hét hopelijk bij wijze van uit- 'zonderingte signaleren. - In een dergelijk geval,, ook al_ zou- «|der.- de 'ouders met hun. motieven zwak staan, behoort, althans ox, de - ook - door-sóns aanvaarde regionale indeling té allen tijde; te worden door- kruist. ';WY iNógmaals:hier wordt niemand in staat van..beschuldiging gesteld. -Nog minder in .'t algemeen gesproken. Uitsluitend •- wordt hier 'de vraag Ijs gedaan, of -het nietgoed- zou kunnen p-tijnX critiek Vüit*éigen kring aan Ufte SfTioren en .-te toetsen.i Ter gelegenheid van de expositie -JCust en Branding" te Hoek van Holland kunnen bezoekers tochten maken naar de Noordzee met de reddingboot „Pre sident Jan Leis" (gestbtiohneerd te Hoek van Holland) en de reddingboot „Maria. Carolina Blankenheym." van het sta tion kecre-, De expositie, die nog geen maand geleden' geopend werd, h een groot succes) Gisteren arriveerde de 10.000ste bezoekster, nj. mej. N. van der Sweig uit Rotterdam, terwijl reeds meer. dan 5000 personen zich aan boord van een der reddingboten klauterden. Op de foto: De ,Maria Carolina Blan kenheym" verlaat met 50 enthousiaste liefhebbers de haven van'. Hoek van Holland. (Van, onze. speciale verslaggever) F EN klein,-.sierlijkverkenningsvlieg- s tuig cirkelde gistermiddag cis een libel, boven.,tiéi.. zonovergoten land van de >PeeLjj&Kyk?; zei de;piloot tegen ".de tcaaryemer, „daar heb Je de Maas.' Ginds' is.'biet.'hoofdkwartier vaii de divisie ién daar'aan de over kant zitteti.fnóiz Ide commando's te wachten -opiem scintje: Lekkere jon- gens,~diè:grdme .^'réttén: 'Zé hebben bootjes '^ij;^ch^en fddarm?d "komen 7nakw"^ïSlecRtièfpeife;paar honderd T^aè?TfbèV:krortlteld>;één'f2ilBér»rt Maas en op de 't "We-Uelijke oever wérkten heèl-kleine mannetjes 'van v zwemmensprooeeruen zij ./net... te bereiken,- hetgeen -M- hïet'dsjgelukt.:^* Vrijdagavond is een Piper-Cupvan de Kon. Luchtmacht, die was ingescha keld bij de oefening' „Drietand", var- ongeluktj/.D©...bestuurder, jkapitein-vlie-' ger-yraarn(Smerj®^acóbsvmt:Den jHaagj is" 'omgékdmen.' H^j - wm '38.tjaar5' oinfjen gehuwd. -i De verbindingsdienst van de „Derde Divisie" heeft het druk) Eén post, ver- scholen tussen de struiken. Het Russische persbureau Tass heeft Zaterdagochtend uit Pjongjang gemeld, dat acht Noordkoreaansè. oud-ministers op beschuldiging van spionnage en pogingen om de regering omver te werpen zijn ter dood veroordeeld. Volgens Tass hebbéri - déf;beklaagdetfMffi| voor - het "Noór'dkoreaanse "hooggerechtoTiS'^M hof .bekend, schuldig .-te ;zijn ,.;.aan'i;;eeh.Jr^^S samenzwering, - spionnage - en- terroris- -Ni tisehe.--activiteitMtën;ygunste>Mvart^fd:ëS^S Amerikanen met het cogmerk.lde vré^gl^p gering -. omver te werpen en 'te'. pogenSisp, door middelvaneen vmiUtairë-épstand-SjfMS naar: demacht - te grijpen". De beschuI-:'W ;pffi digderi hadden: voorts. Atoègegevenj-XidatS^S zij militaire, staats- en partügeheimeh&'Mjfs aan de Zuidkoreanen - hadden;' Ultge-;Jv#w3 Vrijdag' meldde. RadiolPjongjang.' éat-;^#® in totaal twaalf hoge ;- functionarissen van de Noordkoreaansè regering-WarehïrfeA, gearresteerd, onder wie de .voomahge.-* minister- :vanBuitenland se'; Zaken.'.Pak^®® Hen Jen. Deze was inhet; begin vaii.Grg^g deze maand vervangendoor genè'raal2v?S| Nam .U, die. als hoofd.'NandeNNóor^ delijke bestandsdelegatie lideKwaj^risttt^rJ® standsovereenkbmstt heeft lNgetèkëhdïM|® Toen de benoeming, van Nam II werd bekendgemaakt, werd niet 5gezegd;,:.wat.iS%^ er, met.--Pak Hen Jen wasgebeurd-fdiegig^ in; September 1948 tót.:mmistër'3rvah,fl£^S BuitenlandseZaken'' was benoemd..-; In het bericht .van. Tass. werdén twaalit ■.-/k.'i namen opgenoemd, doch die van Pak;-; Hen Jen was daar met bij. - Een bus yan.de K.L.M. 'is Vrijdag, op weg van Calcutta naar het vliegveld Dum Dum, over de kop geslagen na een vrouw te hebben aangereden. Dertien inzittenden van de bus werden gewond, doch geen van hen verkeert in levens gevaar, De aangeredenr vrouw-is in een ziekenhuis overleden. - De vlucht van het K.L.M.toestel dat Vrijdagochtend van Calcutta naar Singa pore had moeten vertrekken, is door net ongeval 24 uur uitgesteld. Het Züid-Afrikaanse opnameschip „Protea" heeft 'de zeebodem -in de Tafelbaai, waar op 15 Juli het Neder landse tankschip „Slièdrecht" nabij Robbeneiland op een vermeend 'wrak is- gestoten/ nauwkeurig onderzocht. Zo als bekend werd de bodem van de „Slledrecht" opengescheurd, waardoor duizenden 'liters olie verloren gingen; Uit de metingen bleek, dat de zee bodem" ter plaatse wisselt van 35. tot 50 voet diepte. Op sommige plaatsen is, door deaanwezigheidvan énkele riffen, de diepte.-'-niet groter dan 30 voet. Over het algemeen echter is de zeebodem op de plaats," waar de „Sliedrecht" beschadigdwerd, vrij vlak. Een wrak werd niet gevonden, zodat aangenomen moet worden, dat de "tankboot een der uitstekende riffen ge raakt heeft, hetgeen ook afgeleid r kan worden uit het vergruizeld gesteente," dat bij het onderzoek in het dok aan getroffen werd-., in de opengescheurde bodem van het schip. Gistermiddag .is;door; nog niet opge helderde oorzaak in Oosterhout (Betu we) brand ontstaan in een van de op slagruimten van de conservenfabriéken Bato. Behalve-de brandweer, van de ge meente Valburgmoest' ook -dié van Eist tehulp worden geroepen. Drie grote opslagruimten gingen ver loren. Men kon de machinehalen de kantoren echter redden.- Af gewerkte pro ducten ter waarde van-60.000 gulden gin gen verloren. De,, zestien leden van. de VcrenigdèL;vif Naties met troepen in Korea hebben .V de communisten in -een Vrijdag,-; te New York gepubliceerde jvérklartogCer-^ïsfë}® voor gewaarschuwd, dat zy zicb zóur-';^5l den verdedigen- tegen één aanval op Zuid-Koreaen "datzU in dat - geval .'de jf< vyandeiykheden ff»ndiijnlj|Ë<nie^ftij$Mft Koreaans gebied .zullen worden Sïbè|ï0M® perkt. :JN:1 T De verklaring, die op:; 27;?sJuli'^. te;' - .v?,, Washington, werd getekend, i:" noémdfe geen land' bij name, - maar i: men.~pam;3sl||S aan, dat het een waarschuwing |yoor;^;;ïife: communistisch China was.Tot-"dusver hebben de Chinezen; de Nóordkoreanen gesteund van bases,; uit, die: niet de Verenigde Naties konden - wórden. aangevallen. J De- zestien landen zouden zich „ver-")- .'V. eend en dadehjk" tégen een .nieuwè?'|sg# gewapende aanval verdedigen -....vy;-; In de verklaring wordt gezégd.'gdatiïlj-^fe de zestién landen van oordeel zyn,'.;<tot de wapenstilstand niet mag ':uitlopen;jpBi|g.ife het in gevaar brengen: van de ;opbóuw?%!^S of :de vrede in een' ander deëlY^vaiÈ^^W' Azië., De zéstienlandenzulléh,!:aldüë:Ydi"Sï$;S verklaring,de VerenigdeNaties v;helpén,Sgèg bijhet vinden van een rec±itvaardigé:,;;Y' j| regeling in Korea, gegrond op -'bev-be-fejl^ ginselen die reeds lang geleden dóór mm de Verengde Naties zijn: opgesteld. -De Verenigde Natiesatrevén'-l^nttófj^SMfflB „verenigd,, onafhankelijk./énYs'démoëra^:^^^ tiseh Korea". - - w- V. Ook wordt 'in de verklaring.'•gézègd.Yjlfjw. dat de betrokken Tanden:; déYvérën%dè'"®$%. Naties.zullen helpenbij jShe^li^stel- ,len van de 'door' de oórloéjiveroórzaak^sSs® te schade. De „Companhia Fokker -Industriea aeronautica" heeft met - het -Braziliaanse ministerie van Luchtvaart een contract gesloten voor de levering van jacht en oefenvliegtuigen ter waarde van 82.000.000— Voor Y byzonderbeden verwijzen we naar het bericht op pagina 6. (Van onze weerkundige medewerker) •T\E vooruitzichten voor vandaag en Zondag zijn niet ongunstig. Het LI weer zal overwegend zonnig en bijna overal droog zijn, wet. vandaag in het Zuiden van het land temperaturen boven 25 graden. Deze stijging va» temperatuur is in hoofdzaak'te danken aan het afnemen van draaiing van de wind, waardoor de instroming van koele Noordzeelucht tijdelijk wordt onderbroken. In Frankrijk werd het reeds enige dagen geleden belangrijk warmer. Gisteren meldden sommige Franse stations temperaturen van 30 tot 33' graden: Ook uit midden-Engeland werden Vrijdag zomerse tempera turen gemeld. Stabiel is het weer évenwei nog ntet. Gisteravond -ontwikkelde ztch bij Ierland een nieuwe storing, welke langzaam in'de'richting van het Engelse Kanaal] bewoog. Deze storing kan Zondag, in onze omgeving wat bewolking veroorzaken, maar de,: kans. op regen blijft gering.: Wei kan Zondag-als gevolg van; een zwakke zeewind de temperatuur plaatse lijk wat minder hoog oplopen dan vandaag het geval zal zijn.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1