Premier Laniel wil van geen wijken weten GEEN OVERLEG VOORDAT HET WERK IS HERVAT m Aardbevingen op Griekse eilanden houden aan Dulles betwijfelt óf Russen de H.-bom hebben Vij f gezinnen door brand dakloos Belgische bevolking wordt „systematisch verminkt" D Program van het Indonesische kabinet vastgesteld TOESTAND IN FRANKRIJK CHAOTISCH Parlement wordt niet bijeengeroepen Extra-trein via Duitsland naar Bazel Aantal doden tot 1000 gestegen ..*-r J „Krijgsgevangenen achterhouden is een schending van het bestand Nederlandse hulp aan Griekenland Twee jongens verdronken Warm met kans op onweer aren voor hèreif- in het verteer Drie maanden tussen oproep en opkomst dienstplichtiffenïCJ Drieling geboren i NOODKREET VAN TANDARTSEN Naar Nederland gelókt, voor een („slecht") vals gebit V DONDERDAG 13 AUGUSTUS 1953 f ELFDE JAARGANG No. 2341 Weerbericht Bevolking vlucht in paniek Het begon in een lioutloods Bantjes-millioenen niet te achterhalen Hoe warm het was f Vergadering van de Veiligheidsraad Zon-expresse gestrand 25 stralen Alleen de sterken? Augustus -7- oogstmaand. Belgische vereniging van tandheelkundigen heeft er in een gisteren verschenen cotnmU' niquê tegen geprotesteerdf dat sedert' bijna een jaar verscheidene Nederlandse tandheelkun dige instituten op groeiende schaal Belgische, pa tiënten ronselen. De cliënten worden, aldus 'het communiqué, naar en van Nederland vervoerd en men belooft hun een prettige dag in Holland. Die prettige dag bestaat hieruit, dat alle tanden en kiezen worden getrokken en op dezelfde dag. zon der verwijl worden vervangen door eewgebit van „supemylon". gebit móeten betalen ongeveer tweemaal zo hoog is als de 4 worden alle regels en principes van de kunst van het helen normale prijs in België. -y ^Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 29215 (3 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 v; - KJachtendienst abonnementen 18.3018.30 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 29216 's-Gravcnhage: Huygensplein l Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 IjAdministratie: Tel. 114402115486 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Tel. 07882 Abonnementsprijs 49 cent per week, 2.13 per maand, 6.35, per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. Directie: C. A. KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN" Geldig van Donderdagavond tot Vrijdagavond, gj|g GEMATIGDE TEMPERATUREN Vanavond kans op énkele vei^retde onweersbnlèn,^ Overigens droo,. weer met. verandërlijke ;bewoimng.^ Matige tot zwakke wind tussen West cn Zuid; Gnjfi matigde temperaturen. O O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT t In tegenstelling tot voorafgaande be richten, blUkt als gevolg van de sta kingen in Frankrijk ook dc treinen van Nederland via Luxemburg, Oost-Frank rijk naar Bazel en terug in Frankrijk niet volgens de normale dienstregeling worden gereden. Deze treinen komen zelfs niet verder dan Luxemburg, De N.V. Nederlandse Spoorwegen hééft daarom behalve dc trein D 133 die om 21.18 .uur uit Amsterdam vertrekt en via Luxemburg en Oost-Frankrijk om 10-30 uur in Bazel moet aankomen, maar van wege de staking niet verder dan Luxemburg rijdt een extra-trein inge legd. die om 21.27 uur uit Amsterdam vertrekt en via Eindhoven, Venlo, Kal- denkirchen en Keulen naar Bazel rijdt. Deze trein rijdt voorlopig alleen op Vrij dag 14 Augustus. De N.S. hebben'aande Zwitserse spoor wegen het materiaal van deze trein zo spoedig mogelijk, teruggevraagd, zodat op ten door de Zwitserse, spoorwegen te be palen vertrektijd, deze trein als extra- trein van Bazel vla Duitsland naar Ne- derlandierugkeert. Deze maatregel word natuurlijk ingetrokken indien de Franse spoorwegstaking op Vrijdag 14 Augus tus zou worden beëindigd. De ,'xg. zon-expresse, een extra-tréin die met ongeveer vierhonderd Neder-' landse vacantiegangers Woensdagavond uit Golfe Ju an, in de Franse Riviêrs, In Nederland had moeten aankomen. Is nietgearriveerd ten gevolge van de Franse .- spoorwegstaking. Uit Venti Miglia is telegrafisch bericht, ontvan gen. dat pogingen in het werk worden gesteld om -dit gezelschap per extra trein via Italië. Zwitserland en Duits land naar Nederland te brengen. Indien deze, pogingen slaRen, mag worden langëmjmen. dat het gez.elschap Vrijdag de-loop" van -de--avond lit--ons -jcj.—- -Wnd zal aankomen. Ken hêejJ xen rfe verwoesting, welke werd aangericht in Vatlii op het eiland itliaca. „Ik zeg neen tegen de staking. Ik zeg neen tegen de druk op de regering", zo verklaarde premier Laniel gisteravond in* een: radiorede tot het Franse volk. „Maar", zo voegde hij hieraan toe, „neen zeggen tegen de staking betekent niet dat wij neen moeten zeggen tegen, gewettigde aan spraken zodra het werk is hervat." Frankrijk was,?toen hij'sprak, met rasse schreden op weg naar een algemene staking. t. Ai- V-- De stakingskoorts heeft zich. thans over heel Frankrijk uitgebreid. Het gaat nu niet meer om protesten tegen - de bezuinigingsdecreten van de regering Laniel. Men kan het nu zo stellen; dat lfier' een grotestrijd ont de politieke macht wordt gestreden. De lang onderdrukte 'gevoelens van ontevredenheid over de lage lonen en slechte levensomstandigheden gaan langzaam aan deze strijd een verbitterd karakter geven. Het aantal stakers is thans 4 millioen. j - - De vrees is Jang niet ongegrond, dat hier eert' arbeidersopstand in z'n aanvangsstadium is, waarvan de gevolgen niet te overzien zijn. Dé regering Laniel staat voor de moeilijkste beslissingen. De communistische en socialistische vakbonden, aangemoedigd door het overweldigende gehoor dat de staats ambtenaren aan hun oproepen hebben gegeven, begonnen staïtlngsorders uit te vaardigen voor de een na de an dere sector van het particuliere be drijfsleven. De bevelen golden gister avond de winkelbedienden, bank- cn beursklerken. verzekeringspersoneel, metaalarbeiders en werkers in de kle dingindustrie. Ingaande heden voor 24 uur. Het personeel van de bussen en metro in Parijs heeft zijn staking met 24 uur verlengd. Het onafhankelijke verbond van overheidsdienaren heeft zijn leden opdracht gegeven zicb voor 48 uur bij de socialistische stakers aan te sluiten. De socialistische „Force Ouvrièrc" heeft zijn leden in de staats bedrijven. waar tabak, lucifers en siga retten vervaardigd worden last gege ven 48 uur te staken. De arbeiders in de marine-arsenalen' moeten 24 uur staken. Drukkers, zetters, telexisten en an der kranteripersoneel, met uitzondering van journalisten, slaan gereed om zien' bij het stakingsleger 'aan te sluiten. DtL.rcggringkan nlet„vt;el„aDsiers._c|pe.ni dan proberen dè ergste gaten te dich ten en de 1 evensm idd elenvoored enin g op gang houden, maar eik uur ontston den nieuwe gitten "cn een algemene po ging om. de stakingsvloed te keren was uitgesloten. In het gebied van de door aardbevingen geteiterde Ionische eilanden Cephalonia, Zakinthos en. Ithaka (die tezamen 129.000 inwoners tellen) zijn in de afgelopen nacht 22 aardschokken ge registreerd. Dc bevolking, die in paniekstemming verkeert, heeft een nacht vol -verschrikking doorgebracht in de open lucht. Zware branden richten grote verwoestingen aan in de reeds zo zwaar getroffen-Steden .en dorpen op de eilanden- Griekse bladen schatten het aantal slachtoffers op meer dan duizend, doch een juist aantal is nog Jiiet bekend. groot aantal Premier Laniel verklaarde: in zijn eerste publieke toespraak sinds de stakingen vorige week uitbraken, dat hij volledig begrip ihad voor de moei lijkheden van de kleine man en dat de regering besefte dat er iets moest ge beuren. Hij zeide te weten dat er reden was om te staken, maar dat betekende niet dat de stakingen niet dwaas wa ren. Vroeg of laat moet er een eind aan komen en hoe eerder, hoe gemak kelijker het zal zijn de sociale vraag stukken, die de stakers benauwen, tot een oplossing te brengen, zo zei hij. Hij waarschuwde zijn toehoorders voor de uitwerking van de staking op het- eco nomisch leven en zeide dat de toeris ten de vlucht namen. De regering zou haar zaken blijven behartigen zelfs als dat de vijanden van het kabinet mishaagt, aldus La niel. De lijdzame stakingsbeweging had naar zijn mening in toenemende mate een politieke inslag gekregen. Ex-minister Guy Mollet, de secreta ris-generaal van de socialistische party, heeftronduit gezegd, dat de decreten een goede kan» hadden geboden de stakingen te ontketenen. De eigen lijke reden was,-' dat-'dé-arbeiderg-rioons verhoging wilden. ,De toestand is veel ernstiger dan .de-., regering denkt", zo Waarschuwde hy. Mollet heeft de eisen van de''arbeiders gisteren aan premier Laniel overgebracht. De toestand- in het land en de hoofd stad was -mogelijk nog êhaolischer 'dan de dag - tevoren. Duizenden toeristen en Franse reizigers zijn ver van huis blijven steken. De gasdruk is bijna verdwenen en de watervoorziening begint gevaar te lopen. Electrische stroom wordt gerantsoeneerd erf vele fabrieken zullen het werk moeten sta ken. De regering zit met de handen in het haar nu de voelsel voorziening van Parijs dreigt spaak te lopen. De Amerikaanse minister' van Bui tenlandse Zaken, John' Foster Dulles, heeft de communisten gewaarschuwd dat de Verenigde Naties tot het laatst dc communistische krijgsgevangenen, die beschuldigd zün van of veroordeeld voor misdaden, zullen vasthouden, ten einde te verzekeren, dat de commu nisten alle geallieerde gevangenen te rugzenden. Tüdens ...zijn pcrscunterentie te Washington' deelde Dulles voorts mede, dat hy twijfelt aan de bewering van Matcnkow, dat de Sowjet-XJnie ook de waterstofbom bezit, Dc Amerikaanse autoriteiten hebben; geen enkel bewijs 6 explosie van een éhVdiF*FSójWetf®nlc/: na de .-verrassende lenkow l-yan :afge-l. gevonden voor waterstofbom' 1 hetxy' vóór' verklaring Jnuif, lopen Zaterdag.' Dulles verkl- nistisch ïplan-ï. nen achter tevhoi demisdaden, een: y-s- Ie, dat élk '.cÓmmu- geallieerde gevange- n wegens zogenaam bending' zou beter kenen vanhet Koreaanse -.bestand Dulles zei, dat'Jhct midden .'van Oc tober een goede datumpzou^zya voor het houden van de poiftieke conferen-' tie met de Chinese en Noordkoreaanse afgevaardigden irf:een - neutraal land Hij zei, dat dé communisten "„een slechte naam" hebben betrèffende het achterhouden van krijgsgevangenen. Er zijn bewijzen genoeg, dat zij honderd^, duizenden Duitse én Japanse krijgsge vangenen- -na de tweede wereldoorlog - V Een grote houten loods, een wagenmakerij en vijf .woningen zijn een prooi der vlammen geworden bij een omvangrijke brand, welke Woensdag middag Lemmer in opschudding-heeft gebracht. Waarschijnlijk door met vuur spelende kinderen-ris de brand om ongeveer vier uur ontstaan inde kisten- en vatenfabriek van de N.V. Halbertsma. Het vuur greep zeer snel om zich; heen en een gróte loods van tien bij tien nieter, waarin juist een flinke hoeveelheid pas aangevoerd hout was opgeslagen, was in= èen minimum van tijd tot de grond toe afgebrand. De windrichting was .zodanig, dat de Wicrda ging in vlammen' óp, terwül Het reddingswerk is in volle gang. Schepen varen af en- aan .naar de eilanden én' vliegtuigen van dè Griek se en' Amerikaanse luchtmacht zijn ingeschakeld bij het reddingswerk. De. Amerikaanse kruiser „Salem" is naar Cephalonia gezonden. Een ooggetuige verklaarde na een vliegtocht boven de eilanden, dat het landschap er „veel erger uitziet dan foto's van Hirosjima na de ontploffing van de atoombom te zien gaven." Op het eiland Zakinthos is de be volking de bergen ingevlucht. Langs de kust is het te gevaarlijk voor vluchtelingen, daar de woedende gol ven op sommige plaatsen honderden meters ver het land indringen. 'Het Griekse ministerie van Binnen landse Zaken meldde vandaag, dat de hayén Argostoli op het eiland Cepha lonia', „onder water begint te zinken". Elders op de eilanden lezen geeste lijken missen in de openlucht. De overlevenden van de ramp lijden honger en dorst en men vreest grote moeilijkheden, als niet zeer spoedig levensmiddelen kunnen worden aan gevoerd. Een groot aantal van de hoofden der diplomatieke missies In Athene waaronder die van Nederland, Enge land, de Sovjet-Unie, Brazilië, de Ver. Staten en andere, hebben namens haar regeringen en vojk uitdrukking gege ven van diepgevoeld meeleven met deze ramp en de bereidheid tot -hulp verlening in elke vorm. ;- Maarschalk Papagos heeft een grote commissie geïnstalleerd, onder het voorzitterschap van de Griekse aarts bisschop. voor dc organisatie der hulp verlening. De zaakgelastigde' der Ver. Staten heeft aan de Griekse minister van Buitenlandse Zaken, Stefanopoulos, meegedeeld, dat zijn regering een ge deelte van de Amerikaanse vloot en luchtmacht voor de hulpverlening ter beschikking stelt. De Amerikaanse organisatie CA.RE. heeft levens- genees- en .gezondheids middelen toegezegd, die per parachute zullen worden uitgeworpen boven de getroffen gebieden. De Britse organisatie „Save the Chil dren" zendt een vertegenwoordiger naar het eiland Ithaka, teneinde le vensmiddelen.- kleding en andere zaken te distribueren over 300 kinderen. - jx'wb'.-rJ-v-iv 4. rest van de fabriek geen gevaar liep, maar wel een aangrenzend straatje van zevjen woningen, gelegen aan het vaar water De Rien. Eer men er in geslaagd was de inboedel in veiligheid te stellen, hadden een paar huizen reeds vlam geval en het jene na het andere ging in Vlammen op. Slechts de smederij van de heer. H. v. d.- Wolf kon men geheel behouden, terwijl de woning van de heer D. C. Hart gedeeltelijk werd gered. Dat dit ondanks de zich snel voort- plaatsende vuurzee mogelijk was, is te danken aan het feit. dat behalve de brandweer van Lemmer óok die uit omliggende plaatsen zoals Sneek; Hee renveen, Joure, Balk, Emmeloord en later zelfs uit Groningen zo snel ter plaatse waren, zodat men het vuur 'met 25 stralen konbedwingen. Het perso neel van de kistenfabriek hielp ook uitstekend mee. Men kon evenwel niet verhinderen, dat v'tif woningen geheet afbrandden. Ook de wagenmakerU van de heer Direct na ontvangst van het nieuws betreffende de natuurramp in Griekenland, waarbij tot nu toe reeds 400 doden, 300 gewonden en 3000 daklozen zijn te betreuren, heeft de Care-mission in Den Haag bekend gemaakt, dat door een ieder hulp aan de Griekse slachtoffers" geboden kan worden door geld te stortenop girono. 512679. Zij ..heeft-reeds een aanvang gemaakt met het uitreiken van. voedsel, dekens, linnengoed en kledingpakketten. Voor elk dezer pakketten is een bedrag van ƒ38.— benodigd. Men vestigt de aandacht er op, dat ook hier snelle hulp dub bele hulp is. een garage volkomen werd vernield. Vüf gezinnen zjjn dakloos geworden. In het huis van -de beer Verbeek logeerde ook nog «en gezin van 'zes personen. Alle bewoners van dit huis warentijdens de brand afwezig. De woningen van dé directeur en van de boekhouder der fabriek leden schade. Men vreesde zelfs enige.: tijd voor de aan de overzijde van de vaart staande huizen,;maar gelukkig was de wind niet krachtig. .- De brand bracht natuurlijk het hele detp Lemmer op de been. (Van onze correspondent) Woensdagmiddag is na het eten de 18-jarige M. Matthijssen uit Wouw in de zanderijen te Bergen op Zoom gaan zwemmen. De jongeman was ter plaatse niet bekend, gleed weg in een leemlaag en kwam niet meer boven. Enige tijd later, is het slachtoffer opgehaald, doch het toepassen van kunstmatige ademha ling mocht niet meer baten. In het zwembad „Klein Zandvoort" aan de Keppelerdijk te Enschede is Maandag de 16-jarige R. Weerkamp uit de Ledeboerstraat verdronken. Het stof felijk overschot werd eerst in de loop van Dinsdagmorgen gevonden. Toen de jongen Maandagavond om halftien nog niet thuis was gekomen, deed zijn-vader aangifte bij de politie. Op dezelfde tijd kwam van de zijde van „Klein Zandvoort"; bericht binnen dat daar een fiets en kleren waren achter gebleven. Direct werd met dreggen begonnen, waarmede men de gehele nacht is door gegaan. Eerst Dinsdagmorgen, toen zwemmers in het diepe gedeelte van het bad telkens doken, kon het stoffelijk overschot naar; boven worden gebracht. Niemand had van het verdwijnen van de jongen iets gemerkt. hebben vastgehouden/De berichten van terugkerende Amerikaanse gevangenen spreken van gevangenisstraffen, die verscheidene Amerikaanse krijgsgevan genen gekregen hebben. Zij zijn nog niet officieel onderzocht, maar deze be schuldigingen vormen een reden voor „achterdocht en waakzaamheid". Amerikaanse artsen, die de terug kerende gevangenen onderzoeken, heb ben de vrees uitgesproken, dat alleen de sterksten de ontberingen overleefd hebben. Degenen, die er het ergst aan toe waren, moeten omgekomen zijn, want- dp'-'ge-repatrieerden"zien -ér „ver dacht" goed uit. De communisten hebben gisteren 250 Zuid-Koreanen, 100 Amerikanen, 25 Turken en 25 Engelsen uitgeleverd. Van daag, komen er weer 250 Zuid-Koreanan met 75 Engelsen en 75 Amerikanen. In de eerste groep bevonden zich weer uitgemergelde Zuid-Koreanen,die zó zwak waren, dat mariniers hen naar het ontvangstcentrum moesten dragen. Een Nederlandse, advocaat te. Johan nesburg heeft vandaag ..doen weten, dat als het fabelachtige fortuin van Jan Gerrit Bantjes, scheéps- en land eigenaar, al ooit mocht hebben, be staan, die thans toch ih andere handen is overgegaan en niet te achterhalen, is. De Haagse advocaat J. J. van Dcr- biesen, die uit Zuid-Afrika opdracht had gekregen om te proberen het 'ver-, miste geld op te sporen, zegt. dat er geen spoor van de tien a twintig mil lioen' pond sterling te vinden is. Een uitgebreid onderzoek in 'Neder land heelt niet de minste aanwijzing opgeleverd. - In Juni van dit jaar zijn de -leden van de familie Bantjes in-Johannesburg bijeen geweest om hun pogingen een gedeelte van het fortuin op te eisen, te hernieuwen. - Bantjes stierf in 1780 en liet zijn geld niet aan zijn zoon. doch aan de nako melingen van zijn zoon na. 'Hij onterfde de zoon. omdat hij het er niét mee eens was,1 dat: deze zich: in de Kaap gevestigd, had. "De zóoh' stierf- in 1872 zonderooitde .inhoud„van. hét testa ment te hebben- geweten; - Bij gen achtervolging van twee Egyp- tenaren in de Suez-Kanaalzone, die, een' Britse legervrachtwagen hadden ge stolen, is het tot een botsing gekomen tussen de Britten en de Egyptenaten. Twee Egyptenaren en een Brit werden gewond.. (Van onze weerkundige ïmedewerkei'l'Y?-' Gisteren werden de hoogste tempera turen gemeten van deze zomer: -Bijna; overal steeg het kwik boven de dertig graden. Het station Doelen bij Arnhem spande de-kroon mét 33 graden. Ook in Frankrijk en Duitsland was het tropisch warm, maar, in Engeland trad-; gistermiddag enige sfkoeling pp bij een winddraaiing naar het Westen.. Deze!; verandering in de windrichting 'hangt;: samen met een storing, welkegister- avond tot Midden-Engeland en V.West-. Frankrijk was doorgedrongen en'.hier en daar onweer veroorzaakte. Vandaag zou deze storing ons.; land bereiken, maar slechts een geringe af-\ koeling brengen, zodat het warme weer" zij 'het met iets 'lagere temperaturen'- nog voortduurt. Bij de passage van de storing bestaat een kleine kans op onweer. Om halfdrie gistermiddag; werden ;aa'm. de onderstaande stations de volgende .temperaturen geregistreerd:'Nïïf-: Den Helder 28 gr, C.; Lpeuwardeh 30 givi C.; Schiphol 29 gr. C.Vpenburg 30. gr. C.; De Bilt 31 gr. C.; Twente 32 gr.. C-; Vlissingen 29 gr. C.; Eindhoven' 32 gr. C.; vBeekr 31 gr.- C.; Londen -32 .gr: C.; BrusseT%I gr. C.; Parijs; 32. gr.:C.'p:. Berlijn 26 gr. C.;'Zurich 28: gr. C.' s i-affii De weggebruikers, die heer ih? het'verkeer zijn, maakten glite-; - ren tn Hilversiim ieisjmgebrvb-::, kelijki .riiee^ zy 'roerden'.tot atopPp pèrt gemaand door 'devoorzitter^ van de plaatselijke 'Vereniging-,' .Veilig Verkeer, dieXpergétèU0 was van zijn, tetnetarisZen^èehi^ grote fcist sigaren -bif :zi<Pi' tuti'A yin ■tegenstelling met de- gewóón?*) te, dat de zondaren-tegen de.per--; - keersregels werden'.aangehouden om een bekeuring in ontvangst'#. te nemen,Melden'deié-h^eh'I vandaag, die weggebruikers' oón,:" die zich stipt aan de verkeerrre-r t - gels hielden ot, beter nog, de herf- t felijkhéid in acht namen. Zij conL;.- troieerden dit door- tetkens emgé$i tijd per auto achter-:,een'anSere;j, voagen aan-'te;%l}derCf Zo warendon gisteren zónda- i ren in Hilversum niet „de «igoar^; doch kregen de'heren In het ver-y keer: eensigaar. De kist eigarenïfe J teas door een - particulier -, aan' de.-i' ^Vereniging V etlig. Verkeer t&rfitiS&è ^schikking-- gesteWLr-é' Gisteren zijn Ali Sastroamidjojo en dr F. L. Tobing resp. als premier en als minister van Voorlichting door president Sockamo: beëdigd. Na afloop werd de eerste vergadering van het nieuwe kabi net gehouden, die door alle leden -werd bijgewoond. Op deze ruim drie uur du rende bUcenkomst werden het kablnets- program en de taakverdeling der mi nisters besproken- De eerste vice-premier, Wongsonegoro, is belast met het contact tussen het par lement en de regering. Zainoel Afridin, de tweede vice-premier, krijgt de leiding van het bureau voor de nationale recon structie (inschakeling van oud-militai ren). He', kabinetsprogram, dat aan het par lement zal worden voorgelegd, bevat vier punten: 1. Binnenland: Hierbij komen het.hér- stel van de veiligheid en het houden van algemene verkiezingen op de eerste plaats„ 2. West-Nieuw-Guinea: Hierbij is de eis gesteld, dat dit gebied bij Indonesië moét worden gevoegd. 3. Buitenlandse politiek: Hierbij is als punt vermeid de opheffing van. de Ne derlands-Indonesische Unie en vervan ging er van door een verdrag,; berustend op gewone internationale betrekkingen; en voorts de opheffing en herziening, van de RTC-overeenkomsten. 41 Het regeringsbeleid: Hiérbij is aan getekend, dat'als het kabinet eén polir tiek geschil niet kan oplossen,'het par lement een beslissing moet nemen. De Veiligheidsraad-heeft Woensdag in een besloten zitting- van nog ïgeen -uur hetrapport goedgekeurd, dat hij vijf tien 'September-;a^-, bö ''dé opèningszit- ting van de - algemene: vergadering der Verenigde Naties, zal indienen.- -V r - Wysjinski, de vertegenwoordiger der Sowjet-Unie, protesteerde, - als tevo ren tégen het voorzittarschap. vóor' 'Au gustus van,; de vertegenwoordiger, van nationalistisch, China, dr..Tsjiang. V-WV ;;Er:..-.wordt;.naar/,.gestoeefd-LÖp,'.:zoftltorlSS&aas mogelijke termijn de .vertraging- In^hét; verzenden van. oproepingen;aanV:dHénsG^pï®S i pllchtigen, die 'moeten' opkomen, vcori dé I eerste - oefening, zo spoedig mogclijkrop' f te. (.heffen en'de -.verzending.van oproepingen;weer, evenals voorheen,-drley" maanden vóór de datum van opkomst;. te doen plaats hebben. Dit heeft-de-.»iUG -;.'ry.: nister -;.vanOorlog\ medegedeeld.r naar aanleiding, van vragen, die ..het- Tweede-i Tweede-Kamerlid' Roosjen bad gesteld. i. 'Op'de vraag - van 'de heer-Rooiden: over:fi?lg|8§ verzoeken .om,-uitstel' heeft: da minister geantwoord.* dat, hoewél! het bebördelenv;: van verzoeken om uitstelvan eerste oefening op korie :termijn een - 2ware. ..,-7 belasting -betekent voor dedèsbetreffen^Slsp de afdeling;van' het ministerie .van Oor-;:: ':'-'», log, zulks, echterniet- tot;! gevolg; heeft ft'r'èSS dat -deze verzoeken' niet met- cUe .nauwf' keurigheid worden behandeld,;welke voor:Nr'jZ&, de behartiging van de belangen s vahidégF#^®® dienstplichtigennoodzakelijk^iste-fach:-: ten;..-, V -..- - In hët St:EUsabebs-Ziekenhuis"'te i.eê'^ den is gisteravond om halfzeven een drie-'.;r: ling geboren. Het zijm'drie meisjes,'- dié" ieder,,twee en 'een half pond.wegen. De moeder; mevr. VervorenPieterse hit" Nieuwkoop, en de kinderen. ïhakeh;;hetl@- goed. De baby's liggen in de couveuse. Het gezin Vervoren telde' reeds drié kin'*-S deren. In het communiqué wórdt deze methode „een systemati sche verminking van'de Belgische bevolking" genoemd. De kunst, van de tandarts, die er op móét zijn gericht de tanden en kiezen te behouden, wordt hier gesaboteerd, aldus onze tandheelkundige Zuiderburen. Het aanbrengen van een vals gebit in een mond, waarin de wonden, veroorzaakt door-het trekken van tanden en kiezen; nog niet zün genezen, heeft uit medisch oogpunt gezien geen enkele waarde en de gebitten passen bijna nooit, zo wordt" In het communiqué opgemerkt Bovendien zou er geen „supernylon" voor kunstgebitten bestaan. De Belgische tandartsen wijzen er op dat het duidelijk ls' „dat de Nederlandse instituten die deze praktijken-uit oefenen en waarvan men vroeger nooit had gehoord, niet medisch, maar commercieel zijn ingesteld". „Niet alleen genegeerd, maar bovendien 'zouden zfj vólgens wet atrafljaar zijn die deze praktijk-op Belgtó^öhd-;®^?^ gebied uitoefenden in plaats van in Nederland;-" want - mén maakt gebruik van middelen, die voor Belgische tand-; '2?:' artsen verboden zijn". Dé Belgische wet verbiedt namelijk iedere 'vorm - - --OT7.UBAUS.WJSk iCUUlV VWnU reclame aan de Belgische.-tandarteéik'trajéindéldëtwijÉrèlg-* h 'f' beid van het beroep zo hoog mogelijk tehouden/'-zo wordt hieraan .toegevoegd....v Ten slotte merken de Belgische tandheelkundigen óp-dal - de.patiënten na behandeling meteen naar Beigië^wordènï,, teruggebracht" ,J3aarmoeten zij maar zién hoe -zö;:ticlfiS& vérder redden en hoe zij alle gevolgen van.de sléchtie be^Sg;' handeling te.iboven kómen". Aan het protest wordt .nog toegevoegd dat, af gezienv*an: alles, de prös diénde Belgen lh Nederland voou éim jvjtisSM? 5%

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1