m a Franse revolutie Het gaat van kwaad tot erger REGERING GRUPT IN MET Geen post naar Kerkmuur stort in: drie slopers gewond Noodverbindiug van met Zwitserland is. Grote partij vlees (5 millioen kilo) Rusland? m naar Griekenland heeft hulp nodig Bergen schuiven afbrokkelende m zee van eilanden Nieuwe sultan in Marokko Laniel stelt zijn hoop op het publiek ■ft. tè# m Anna Pauker leeft stil in Boedapest IN RUIL VOOR TARWE m Gevolg: dit najaar misschien WsSm prijsverlaging in Nederland REEDS 2000 GEWONDEN VRIJDAG 14 AUGUSTUS 1953 v_ ELFDE JAARGANG No. 2543 i; Weerbericht NE SB zet colportage f met „Alarm" voort ERNSTIG ONGELUK IN DEN HAAG 1 PELLA FORMATEUR IN ITALIË m Helpt Griekenlatml^ rnmrni&mimmmmm* si? -: ..v Kaashandelaren gearresteerd Het gaat van kwaad tot erger in Frankrijk. De arbeiders hebben het beroep van premier Laniel om de massale staking te beëindigen zonder meer naast zich neergelegd. Hun antwoord bestond uit nieuwe opwekkingen om het werk te staken. De onweerstaanbare vloedgolf van stakingen, waarbij nu vier millioen arbeiders in staats dienst en particuliere bedrijven zijn betrokken, sprong van de ene bedrijfstak over naar de andere, waardoor vrijwel elke sector van de samenleving is getroffen. Zodra de termijn voor de ene staking is verstreken geven de vakbonden het parool voor een nieuwe. De regering heeft gisteren ingegrepen om de dreigende verlam ming van de openbare diensten te keren. Het kabinet-Laniel kondigde aan dat de arbeiders die weigeren de vorderingsbevelen op te volgen op staande voet vervolgd zullen worden. M üi SSÉ i "ëSl, SSSÉ •V Ir- (Van onze Haagse redactie) Naarwij' vernemen vowen, "de Nederlandse'., -vleeséspo^tian; onderhandelingen over de levering rvan -vijfmillioen kilógraBij. rundvlees aan Rusland. Indien' de. transactie' doorgaat, zal'-d«se; hoeveelheid reeds in de maandenSeptember, October en Noyember a.s. geleverd moeten worden. Een deel van 'deze^5 ihillioem^kg^ zal dan in gekookte toestand moeten worden geleverd. .Deze party g is bestemd voor Oost-Duitsland. De rest zal als bevroren vleest - c de Sowj et-Unie gaan. In ruil voor deze vlèesleverantie zal Nederland J' tarwe uit de Sow jet-Unie ontvangen. ,1' Ml Het blijkt dat éen van de zwaarste aardbevingen van de laatste jaren de Ionische eilanden heeft getroffen. Het dodencijfer is officieel gehandhaafd op minstens 400, maar het aantal gewonden is boven de 2000 gestegen. Woensdagavond en gistermorgen zijn in totaal 28 schokken geregistreerd, waarvan er een zeer zwaar was. Een dorp op het grootste eiland Cephalonia is van de aardbodem verdwenen. Kloven en scheuren verschijnen aan de kust van het eiland er bergen schuiven in zee. Vele eilandbewoners springen in; zee en zwemmen de reddingsvaartuigen tegemoet. mm ^Üj: 1 i f sM '§m iSMs Botterdam: Witte de Withstraat SO Teiel 30216 (I L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Kiachtendienat abonnementen 18.30—19.30 uur Zaterdags 17—18 utir: Telefoon 29218 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424887 Redactie: TeL 111892 f Administratie: Tel. 114402—115486 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Tel. 87882 Abonnementsprijs 49 cent per week, S 2.13 per maand, 6.35 per kwartaal Losse nummers 13 oent.- Verschünt dagelijki. Directie: C. A. KEUNING en Mr. K. VAN' HOUTEN 1mmmm*Tm Geldig van Vrijdagavond tot Zaterdagavond: "V WARMER Droog, vrij zonnig en warm tot zeer; warm wet*». Zwakke tot matige Zuidelijke tot Zuidoostelijk* i wind. V v, O O Hoofdredacteur: Dr. I. A:È J. S. BRUINS SLOT' "nE gebeurtenissen in Frankrijk wij- ij zen uit, dat Frankrijk nog altijd het land van de Franse Revolutie is. Wie mocht denken, dat het geen zin meer heeft om meer dan 150 jaar na dato zich nog druk te maken 'om de beginselen dier revolutie, wordt door wat er nu in Frankrijk aan de gang js, wel anders onderwezen.. Laten we eens even recapituleren wat er gebeurd is. Frankrijk danst al jaren als een kat om de hete brei. Het behoeft een gron dige financiële sanering en het is no dig om ten behoeve van de loontrek- kenden ingrijpende sociale hervor mingen tot stand te brengen. Er zijn dus misstanden in Frankrijk, joals ze er ook in 1789 waren. Maar de Franse kabinetten 'en het Franse parlement hebben tot dusver re gefaald in hun taak om die mis. standen op te ruimen. Wartt voor het opruimen van die misstanden is moed nodig. Het bete kent, dat het mes er in gezet moet worden. En dat mes doet pijn. De Franse regeerders durfden dat mes niet te gebruiken. Zij waren bang, dat het hen bij hun kiezers en bij de belangengroepen, die zij vaak. repre senteren, in discrediét zou brengen. Deze angst is algemeen. De socia listen zijn wat dat betreft geen Haar beter of slechter dan de liberalen en onafhankelijken. Tl/f AAR de zaak begon spaak te lopen. Er moest wat gebeuren. En zo kwam uit de jongste Franse kabinets crisis het kabinet-Laniel te voorschijn. Toen deed het Franse parlement de daad van zijn leven. Het "werd eventjes dapper en kneep toen de ogen dicht voor zijn eigen dap perheid. Het gaf aan het kabinet- Laniel het mandaat om by de decreet dus niet bij wet, waarbij het par lement de directe verantwoordelijkheid mede draagt de noodzakelijke her vormingen tot; stand te brengen. Dit gedaan hebbende, ging dit Franse par lement tot October a.s. met vacantie. In die tussentijd moest Laniel de vui le was opknappen. In die tussentijd kon hij niet door het parlement ten val worden gebracht. De Franse parlementsleden hadden een treffende zelfkennis. Zij wisten, dat' zij het niet zouden aandurven zelf de'verantwoordelijkheid voor het op ruimen van die vuile was te aanvaar den. Zij wisten dat zij als rij er zelf bij'betrokken werden Laniel tussen de benen,zouden lopen en hem ten val brengen.' Daarom gaven zij Laniel een man daat en zichzelf een brevet van onver mogen. T ANIEL is met zijn taak begonnen. ■Lj Men was bezig met de voorberei ding van de decreten. Er werd daar toe overleg gepleegd met belangheb benden uit de kringen van arbeiders en ondernemers.. Voordat dit overleg voltooid was en zeker voordat de uiteindelijke tekst der decreten nog was vastgesteld, kwamen nu de arbeiders roet in het eten werpen. Men liet dingen uitlek ken die in het overleg ter sprake wa ren gekomen. Dingen, die nog niet vaststonden en die zeker maar een deel van het gehele complex van rege ringsmaatregelen betroffen, zodat men zich over het totaal dier maatregelen nog niet eens al een beeld kon vor men. Dat verwekte zoveel agitatie, dat er stakingen uitbraken, die thans tamelijk snel tot een algemene, sta king zijn uit gegroeid. Een ramp voor het land, midden in het zomer seizoen. Laniel heeft de stok tussen zijn be nen gekregen,.waarvan het parlement he:n had willen vrijwaren, door zich zelf lafhartig uit de voeten te maken, Deze vlucht uit de verantwoorde- dcliikheid door het parlement is één der voornaamste diepere oorzaken van de troebelen. De stakers willen dat het parlement weer bijeenkomt om Laniel weg te stemmen. Zij weten maar al te goed hoe zwak de heren, in hun schoenen staan.. Zoals meestal bij een revolutie, spelen de politieke zwakheid enbegin selloosheid van het heersende' bewind en van het bestaande systeem een voorname en beslissende rol in de ont wikkeling.' Als de straat baas wordt dat is de revolutie van de daad, betekent dit dat de staat niet deugt dat is dé re volutie van de geest. En dat zien we nu in Frankrijk voor onze ógen. Hoé principieel onaanvaardbaar, hoe onheilsvol dit is voor de practijk van staat en maatschappij, zien we morgen. Donderdagavond zijn een honderd tal Pasjas, Kaids en notabelen uit alle delen van Marokko bijeengekomen op het paleis van de Pasja van Marra- kesj. De Pasja deelde de aanwezigen mede, dat er een belangrijke beslis sing betreffende Marokko is geno men, die hun Vrijdagmorgen in een openbaar communiqué zal worden bekendgemaakt. Vervolgens werd in de moskee een bidstonde gehouden, waarbij de Pasja en het hoofd van de belangrijkste religieuze - broederschap In Marokko, El Kittani, aanwezig wa ren.' Ofschoon de Pasja van Marrakósj zich niet over, de beslissing wilde uit-, laten, meent men te weten, dat een neef van de Sultan, Moei ay Moham med Ben Arafa, tot Sultan van Ma rokko zal worden uitgeroepen. Generaal Guillaume heeft Donder dag een onderhoud gehad met de Sul tan van Marokko; is het door Franse en Marokkaanse troepen bewaakte paleis van de Sultan. De algemeen leider van ,de Nationaal Europese Sociale Beweging, Paul van Tienen, heeft in een communiqué mede gedeeld, dat zijn party zich niet be schouwt als een voortzetting van de NSB. Zoals menweet zijn Zaterdag jL vier colporteurs, die te Amsterdam met „Alarm", het orgaan van de NESB, col porteerden, aangehouden. Later werden rij vrijgelaten. De werkieider voor Ne derland, mr. J. "Wolthuis, beeft alie plaat selijke functionarissen opdracht gegeven de colportage van .Alarm" onverminderd voort te zetten. Door de rijkspolitie te. Oudewater werden op last van de officier van justitie gearres teerd de 40-jarlge P. X... de 33-jarige G. M. tf. en de 3l-jartge JC. J. N. allen kaashan delaren. wonende-te Oudewater. De gearresteerden, die verdacht worden van onotrbare manipulaties met partgen kaas, zgn overgebracht naar SPtJkenisse al waar het vermoedelijke misdrijf Is gepleegd. Omtrent de omvang en de aard van de manipulaties konden geen verdere gegevens worden verkregen. De regering maakt met overleg van hur wapen gebruik. Zy richt het volle gewicht V3n de wet op de handhaving van "de openbare orde opzorgvuldig uitgekozen krachten, die sleutelposities bezetten, in plaats van het onmogelijke te proberen door de vordering op grote aantallen toe te passen. Men verwacht dat de uitwerking -jan deze maatrege len niet voor het begin van de volgen de week voelbaar zal zijn. Er bestaat een kleine kans, dat de sympathie van het publiek opden dmu zal overhel len naar de kant van wet en orde. Een opvallend kenmerk van de be weging Is. dat de communisten zich op de achtergrond houden. Zij schijnen te beseffen, dat zy de staking niet aan de gang kunnen houden als de socia listen en rooms-katholieken er mee ophouden. Deze houding van de «om munjsten geeft aan de reusachtige sta- De directeur-generaal der PTT ver zoekt dringend tot nader order geen briefpost en postpakketten voor Frank rijk ter post te bezorgen. Verzending van post naar Frankrijk per trein is niet meer mogelijk en post per vliegtuig kan in Parijs niet 'meer worden gelost. Ten einde ophoping op de Nederlandse kantoren en stagnatie in de dienst te voorkomen, is het .gewenst voorlopig geen post naar Frankrijk te verzenden. Wegens de onzekerheid die bestaat ten aanzien van de treinenloop bezui den Luxemburg van trein D 35 van Den Haag «vertrek 9 uur) vis Luxem burg en Oost-Frankrijk naar Bazel, wordt reizigers die voornemens rijn op "Zaterdag 15 Augustus aJk met deze trein haar Bazel te reizen aangeraden zich tUdig naar hét station Rotterdam D. P. te begeven, van welk station zö on* 7.02 uur hun reis kunnen vervolgen met de Loreley Expresse (trein D-164) haar Bazel. Deze trein zal met enige rijtuigen worden versterkt, Pogingen worden in het werk gesteld .om de. deelnemers aan de vijfdaagse treinreis naar».Parijs die -Maandag JX. -naar de Franse hoofdstad zijn vertrok-, kén en die Vrydag a.s. naar on* land moeten, terugkeren met autobussen van Parijs naar- Mons te brengen en hen Van deze plaats af per trein naar Ne- Óerland te vervoeren. - 1 Zaterdag 15 Augustus zullen de Ned Spoorwegen een extra trein van Hoek van Holland naar Bazel laten rijden voor de talrijke reizigers met bestem ming Zwitserland die op die dag met de dagboot uit Engeland; worden ver- wacht en dte de gebruikelyke route via Frankrijk ten gevolge van de staking niet kunnen gebruiken. Deze extra- trein vertrekt om 20.45 uur van Hoek van Holland, om 21.15 üur van Rotter dam D. P„ om 23.14 uur van Eindho ven en om 00.06 uur van Venlo. Van trein D 133 die normaal om 21.28 van Amsterdam C. S. via Luxemburg naar Bazel vertrekt, doch cöe ln verband met de staking Üjdeiyk slechts -tot Luxemburg riidtizullen enige rijtuigen te Eindhoven aan deze extra-trein naar Bazel worden gekoppeld, zodat de rei zigers.met bestemming Bazel alleen op Zaterdag 15 Augustus gebruik kunnen maken van trein D 133. - Drie Haagse arbeiders z.jjn gistermid dag gewond toen tijdens bet slopen van een in de oorlog beschadigde kerk aan de Beznidenhoutseweg te Den Haag een muur omviel. Twee van hen wer den met ernstige kwetsuren ln. het zie kenhuis Westelnde opgenomen. Een auto, bestemd voor het -wegrijden van puin, werd door de neerstortende steen- brokken volkomen vernield. De be stuurder wist juist .op tyd uit de ca bine te ontsnappen. De muur stortte in toen 'twee arbei ders er boven op aan het werk waren. De twee mannen werden onder het puin bedolven. Met man en macht heb ben de andere arbeiders de zware brokstuktoen steen van de twéé slopers de 31-jarige K. Lulofs en de 32-jarige P. Laarman afgewenteld.- Eerstge noemde heeft een bekkenfractuur cn laatstgenoemde een verbrijzeld rech terbeen. De derde-arbeider die werd gewond, ls dé 49-jarige N. Borsboom. Hu stond aan de lier'toen het ongeluk- gebeurde en kreeg de slinger van dit toestel te gen zijn lichaam, waardoor hy inwen dige kneuzingen opliep. Hij werd naar zün' woning gebracht - - - klngsbeweging een vrij rustig karakter. Er zijn geen berichten over geweldda den en zowel de stakers als de politie gedragen zich alsof het een vacantie gold. Onderwyi breidt de staking zich hand over hand uit. De krantendrukkers heb ben besloten Zondag voor 24 uur in staking te gaan. Werkbazen en machi nisten volgen hun voorbeeld vandaag, tegelijk met- de arbeiders in de defen siebedrijven van de staat Het perso neel van de bussen en métro in Pa rijs heeft haar actie weer verlengd. De bonden hebben ontdekt, dat de wet de regering niet toestaat arbeiders te vor deren, die slechts 24 uur staken, van daar dat de stakingen nu van dag tot dag verlengd worden. Met behulp van honderden legerauto's en particuliere wagens, wordt het /er voer in Parijs en de grote provinciale steden zo goed en zo kwaad als' het gaat onderhouden. Soldaten, politie agenten en vrijwilligers helpen post op- balen en rondbrengen., Veroordeelden uit hun cellen gebaald< om het vuil- dat In de brandende; zon op de straten ligt te rotten; weg te ruimen. HetRode Kruis regeit -begrafenissen.' Winkeliers 'en caféfjpuders' vegenhün eigen straatjes en kantoorpersoneel van de luchtvaartmaatschappyen draagt bagage, voor passagiers. Zakenlieden krygen' met de dag meer. last van de nd in het openbare leven. De handel kan niet werken zonder telefoon en telegraaf en zeker .biet, zonder post De Kamers van Koophandel 'proberen brieven mee te geven metInternationale besteldiensten. De douane' klaart geen goederen in of uit .De regering doet al het mögeiy'ke om dè voedselvoorzie ning van Parijs ende andere grote ste den te verzekeren ;met behulp van auto's. Er zijn echter*;grote hoeveelhe den bederfelijke waren in de provincie bhjven steken. t*wjt .sa* Weer tvachtcn de reizigers voor dè gesloten hekken van het Parijse station St. Lazare, daar de Franse spoorweg arbeiders opnieuw in staking zijn gegaan. Dekomst van dé fotograaf doel de mensen even de zorg van het ogenblik vergeten. i j De „New York Times" citeert de Roe meense waarnemend minister van Bui tenlandse Zaken Preoteasa, die verklaard heeft,dat Anna Pauker niet gearresteerd is, in Boekarest woont en niet langer deel uitmaakt van deregering. - 'fjf- .-*• '-K Hy.heeft dit v gezegd tydens de eerste persconferentie na vijf jaar door een Roe meense autoriteit,"voor Westerse, oorres pondenten. ter gelegenheid van hét festi val van de communistische wereldfede ratie van de democratische j eugd. Preo teasa had alle wragen-op twee. na beant woord. Deze waren: Wanneer zal de Joodse emi- gratie: naar Palestina weer toegestaan worden? Wat neemt de Sowjet-Unie uit de Roemeense: economie, en wat geeft zy er v-öor terug? -v. - - Verleden - jaar? werd -Anna 'Pauker- af gezet" onder beschuldigingen van „anti- marxistische, kapitalistische ten-denzen". De 51-jarige economische deskundige Guiseppe Pelia heeft de opdracht van de Italiaanse president Eicaudl om te trach ten een „zakenkabinet" te vormen, aan vaard. Pelia is de derde christendemo craat die zal pogen een nieuwe Italiaan se-regering té' vormen.- Voor het uitvoeren van deze leveran tie zullen - circa 45.060 runderen nodig zyn, die op vrij korte termijn beschik baar moeten komen. Over het algemeen Amerikaan** en Engelse bemanningen van oorlogsschepen werken zU aan rij met Griekse soldaten en reddingsploe gen in de rokende puinhopen op de eilanden. De kapitein van de Britse torpedobootjagei- .Daring" seinde uit Argostoli, de volkomen verwoeste stad op Cephalonia, dat de mensen zich verbazingwekkend kalm honden en meestal rustig afwachten wat de red ders kunnen doen.- Admiraal burggraaf Mountbatten. de opperbevelhebber van de Engelse Middeiiandse-Zeevloot, is gisteren met zün echtgenote naar. het rampgebied gevlogen. Alleen in Argostoli en Lixouri op Cephalonia" zün 400 doden geborgen. Er heerst een onbeschrüfe- 5jke verwarringen er bestaat een ontstellend tekort aan water. Lijken moeten verbrand worden; Zes vlammenzeeën omringen Zakyn- thos, de hoofdstad van het eiland Zante, waar de Engelse kruiser „Gambia"-de Grieken bijstaat by het blussingswerk. Er zyn 80 doden geborgen. Griekenland heeft niet alleen zijn marine gestuurd om de eilandbewoners te helpen, maar ook talrijke vracht schepen, passagiersvaartuigen en weer- boten gevorderd en naar het getroffen gebied gestuurd. Adamopolous, de minister van So date Zaken, is van Cephalonia naar het vasteland teruggekeerd met de mededeling, dat de toestand „wanho pig"; W3S. - - Vliegdekschepen van de Amerikaanse zesde vloot hebben, hun oefeningen met de Engelse strijdkrachten by Malti gestaakt om - met helicopters te trachten bloedplasma en andere onontbeerlijk- geneesmiddelen naar de geteisterd* eilanden te brengen. De kruiser „Sa lem". die op de rede van Argostol' voor. anker is gegaan, heeft twee bom-, menwerpers uit Napels laten komen met plasma en serum. Acht andere machines staan gereed om met andere hulpmiddelen op te stijgen, zodra een landingsplaats in gereedheid zal zijn gebracht. Het vliegdekschip '„Coral Sea" is onderweg naar Argostoli. Amerikaanse autoriteiten in' Heidel- berg, in West-Duitsland, hebben mede gedeeld, dat achthonderd eenheden bloedplasma tot een gewicht van onge veer drieduizend kilogram Donderdag avond per vliegtuig uit Duitsland naar Napels zullen worden vervoerd. De Amerikaanse zesde vloot zal voor het verdere vervoer Van het plasma naar het geteisterde gebied zorg dragen. President Einaudi van Italië heeft de Griekse minister-president, veldmaar schalk Papagos, verzocht hem een Griekse haven op te noemen, waarheen met voorraden beladen Italiaanse sche pen, die voor vertrek gereed liggen, onverwyid zullenvertrekken. Het Amerikaanse Rode Kruis heeft een bedrag van 50.000 dollar geschon ken, Het Britse Rode Kruis maakt melding van: een eerste schenking van 1.150 pond sterling. Uit Genève wordt gemeld, dat dè Liga van Rode-Kruisverenigingen op ruim twintig Rode-Kriiisinstanties in verschillende- landen een, dringend bé- roep heeft gedaan voor het op onbe grensde schaaf beschikbaar stellen van dekens en tenten en van beperkte hoeveelheden verdovende middelenen kleren. -- Een woordvoerder van het Israëlische leger heeft Donderdagavond te Tel -Aviv medegedeeld, dat éen Israëlische vloot- flottielje is ingeschakeld bü de hulp verlening aan de geteisterde Ionische eilanden. De flottielje bevond zich toevallig voor oefeningen nabii het rampgebied. De Israëlische regering hééft haar toen onmiddellijk opgedra gen hulp te bieden,- De Afsluitdijk wordt sedert de laatste dagen onveilig gemaakt door.... myria den muggendie hel de automobilist, motorrijders en fietsers danig lastig maken. Wielrijders, die helmuggen' gebied passeren, hebben hei gelaat zoveel mógelijk beschermd. -r-Sf- verwacht menin hét komeiëe atfiKij.' een; grote' aanvoerven stechtvèé- op/.tfe markten. Het ia-tot dusverre een.goed'h';.-' gras jaar' geweest,'-' hetgeen.-aan het-rge-.'j-":.- wicht van de dieren ten goede'ia'f^e^M i men. 1I Wanneer alle. factoren 'ln.dit'-opricht?-;---, gunstigbiyven. behoeft de aankoop V"7< van 15.000 nmderen voor deze -"export-;'?;: transactie geen al - te grete tevloed?'.tej;" :v hebben op de binnenlandse vleesposié;i'.:;'. tie en behoeft er geen grotevreesi.te bestaan .voor een prijsverhoging.'fBo«'-754 Vendiaa is er een compensatie ï'-rjn^de.tgs vorm -van.eencontract met Denemar^::£v: ken, "dat voorziet in de levering Ivahi; éen-evengroot aantal runderen döör* dit- land' in de periode van 1 Juli':U53 tort' 1- Juli. 1954. f In de kringen van' het siazersbedriif*. wenst-men er echter op, dat de expoir^';;;-J-! transactie" met' Rusland.-zo'-'deze prijsverhogende- invloed heeft;toehv 'In elk geval eén prysveriaginr, 'die 'men - in het stJt, najaar verwacht had; .geheel - of'gedeeltelijkte niet kan doen.—- Voor - de aïagersbedrijven zon een.' iruI->' me aanvoer van vee op de blnnènlahdv;. se markt zeer. welkom In het slagersbedrijf acht men,;>'de vleesconsumptie nog- steeds :onvoldoen-*#i'g?4'.^3|fS de."Een' ruimer aanbod met als.':gévolg:-;?S¥ verlaging van de prijzen en .vergroting -tj..! van de omzet, wordt, in verband met'der~i economische positie van deze'bedriOTépSï' tak noodzakelijk geacht - ;Men vreest, dat hiervan niet veel'-zaLSS-is' komen wanneer op 'kortetermyn-iedn- j: zo grote hoeveelheid vlees ge&portèèrds&k! wordt. Deontwikkeling is echter1.; hog- van tal var* factorenafhahkeiyk ^-^'J'dePS.fS weersgesteldheid in het1 vroege 'najaa'ri| speelt 0.8. - een grote rol zodat" énige- zekerheid daarover nog: niet te -geven is.' - iis-.-frU' De A.N.W.B. heeft de directeur-generaal van de Rijkswaterstaat verzocht het,aantal parkeerplaatsen langs de: weg over de";Af sluitdijk zodanig uit te breiden, dat deze op een afstand van ongeveer 230 meter van el kaar komen te liggen. Thans bedraagt-dé onderlinge.afstand één. kilometer. '■„■ïï'ói.ïó Het „Nederlandschè Roode|| Kruis" zal op verzoek-vim deLiga van - Rode Kruisver- enigingen te Genèvê 'om, hulpverleningaan de. slacht-:-7; óffers vain de aardbeving op; de Ionische eilanden .30(H);:,; 'dekens eii voor 5000 golden'v tan medicamenten op de',, snelst mogelijke wijze naar i - Griekenland zenden. Er. is -";; achter meer hulp nodig. Het ;- Nederlandsche Roode Kriiis"-!; doet een dnngend beroep pp: het Nederlandse volk bgdra-fft •gen' voor 'dit- dóeL- të storten?^ óp- gwonummer777 van iJiet hoofdliestuur. van het 'Ródei-: 'Kriiis- onder - veririeldSnig^; i„HolpaanGriekenland^.: k'Ü

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1