- .4i - Baken m zee! Tenten, bedden, kleren, voedsel helpt getroffen Griekse eilanden BRANDEN HOUDEN AAN, DE GROND WERKT Rustig staakte men in Frankrijk voort De moord in Woerden is, opgehelderd SULTAN VAN MAROKKO TEKENT HAASTIG Ramp kostte ruim vijf Spoorwegen miUioen m heed is nauwelijks nog te overzien AGRESSIEVE REDE VAN RHEE rÊ r Da[^rc3séhoot )iiiet voor liet feerst Churchill över het bestand VAM I IJS Kruiniji^ers kunneiif binnenkort terug 1? ZATERDAG 15 AUGUSTUS 1953 ELFDE JAARGANG No. 2543 r~ Weerbericht Koninklijk medeleVeu met Griekenland Nederland schonk f 100.000 Export van tomaten naar Engeland Onweersachti^ - r - - - Twee jóngens in de Merwede verdronken if -éu ■- -'/fe 'f im m s l De; aardbevingen, die de Griekse eilanden Zante, Cephalonia en Ithaca* deze week zo zwaar hebben getroffen, hebben een internatio nale, hulpactie ontketend, welke begint te lijken op de grootste campagnes na de watersnood in Nederland. Ook hier komt het vooral aan op 'materiaal, dat het eerst nodig is: tenten, kleren, lakens, 'dekens,: verbandmiddelen, bedden, huisraad. Piloten, die boven het Ionische rampgebied, gevlogen hebben en artsen, dié aan land zijn gegaan, zijn het-'erf;óver eens, dat de juiste verliescijfers op geen enkele wijze kunnen worden vastgesteld. Collecten voor Griekenland vóór i\'- i1 September;ik'f De stakingschaos in Frankrijk duurde gisteren voort. De" rege- ring-Laniel geeft geen streep toe. Opmerkelijk was slechts,dat Vrijdag geen enkel nieuw sta- kingsparool werd uitgegeven. De kans, dat de Nationale Vergadering van vacantie wordt teruggeroe pen, wordt groter. De toestand was gisteravond als volgt: f Politieke conferentie wordt een mislukking MÈË mmjmma-v mmSÊÊË „Bodegraven".... Generaal Robertson verlaat Britse leger Drijvende mijn gezien - Vaardig schuil er Advertentie ■M Zón-express komt drie dagen over tijd Botsing in Tunesië Rotterdam: Wilte de Withstraat 30 Telef. 29235 (J L) Postbus 1112 Postgiro No. 124519 Klachtendienst abonnementen 18.30—19.30 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 29218 's-Gravenhage: Huygcnsplein 1 Postgiro *21887 Redactie: Tel. 111892 Administratie: Tel. 114102—115486 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Tel. 67882 Abonnementsprijs 49 cent per week, 2.13 per maand, 6.35 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. S Directie: C. A. KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN Geldig tot Zondagavond: 'f~* *r IETS LAGERE TEMPERATUREN Veranderlijke bewolking met enkele regen-of onweersbuien, gevolgd-" door opklaringen. Zwakke tot matige wind uit uiteenlopende richtingen. Over het algemeen iets lagere temperaturen dan vandaag. - O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J, S. BRUINS SLOT IN Frankrijk is de situatie zo, dat er is een regering, wettig tot stand gekomen, die bezig is middelen te be ramen om het vastgelopen schip van staat weer vlot te krijgen. Terwijl ze daarmee bezig is n.b. met sanctie van het met vacantie ge- gane parlement komen de arbeiders van-de overheid en de ambtenaren in beweging. Zij zeggen: Wij vertrouwen die regering niet. Wij zijn het niet eens met haar plannen en nu gaan wij die regering dwingen om die plannen niet uit te voeren en het kabinet tot heen gaan te nopen. De arbeiders van de staat gaan dus in de stoel van het parlement zitten om met het uiteraard onparlementaire middel van dc werkstaking de regering naar hun hand te zetten. Dit is voor een regering onaanvaard baar. Alleen al hierom, wijl daardoor een regering onbestaanbaar wordt. Als P.T.T.- en spoorwegmanneh de dienst in de staat moeten uitmaken, kan men overheid en parlement, beter afschaffen cn dan maar direct de be sturen van de desbetreffende vakorga nisaties laten regeren. Ze zouden .er overigens niet lang plezier van hebben. Want als de ene belangengroep de dienst uitmaakt, ko men er onvermijdelijk andere belangen groepen In het gedrang en die ont ketenen op haar beurt weer stakingen en andere troebelen.Want dat zijn dan eenmaal erkende politieke methoden geworden. M.a.w. deze situatie is volkomen anarchistisch. Het is zo ongeveer het beleven van de leus: De anarchie is de orde. ,v We hebben hier te maken met een volkomen rasechte revolutie. Men moet de politieke verhoudingen en de arbeldseontractverhoudingen helemaal uit elkaar houden. Het- Is natuurlijk een feit dat een algemene werkstaking een regering tot machteloosheid kan doemen. Maar men dient, er mee te rekenen dat als men dit middel toepast om aldus politiek zijn wil door'te drijven, dit het einde dér democratie betekent. Dictatuur van het proletariaat, dic tatuur van vakorganisatie» van over heidspersoneel. zijn even heilloos, eyen verwerpelijk en even .-totalitair ais de dictatuur- van Hitler of Malenkow. Een regering. Is naar onze. mening gerechtlgdóm; pogingen ,-«Ja^rioe met a 1 1 e middelen neer te slaan. - Het erge Is -echter en dat; la de ■j; principiële zwakte van de Franse poli tiek. dat het stelsel dier politiek deze pogingen tot dictatuur' als het ware opgeroepen heeft.J-ferfsës;; -ji; 4^Ó^Du,rt*Jrtngder!arbridera*-ié*lh<rtK.ge- '.iij: vólg. van; het feit da't"Het parlement normale'wetgevende" functie heeft gés taakt Daardoor mist de regering de dek king tegenover het publiek die zij bé- hoeft. "En dat "dé arbeider* ln de stoeten van het parlement kunnen gaan zitten, vindt z(jn oorzaak ln het feit dRt de parlementsleden hun stoelen leeg ge laten hebben. De kracht van het revolutionnaire atakingsgeweld is aldus opgeroepen door de revolutionnaire zwakte van de Franse democratie. Als het parlementslid van zijn taak wegloopt, zal de revolutionnaire arbei der dietaak overnemen en haar natuurlijk verkeerd tan uit voer brengen. Hier wreekt zich het feit dat- de Franse politici hun volk de harde waarheidniet durven zeggen. Laniel probeert dat nu te doei. op zijnmanier. Maar het moest zo zijn dat ieder Kamerlid het aan zijn eigen kiezers vertelde. Frankrijk komt hier nooit uit als er geen hervorming in hoofd en leden op treedt. En als er voor dit atakingsgeweld gezwicht wordt betekent dat alleen dat dc zweer voort blijft woekeren en vmrtdurend groter wordt. Dan is de difctatuuRstaat. he&y van links hetzjj van rechts wat ze in. Fkankrijk dan rechts noemen 1slechts een kwestie van tijd. Men zal moeten terugkeren tot goéde beginselen van. staatsbewind. Dat be tekent: Een overheid die regeert en niet een'bepaalde of onbepaalde be langengroep, noch van arbeiders noch van ondernemers. Dat betekent: Een parlement dat voor zijn taak staat 'en er niet van wegloopt en met de regtrlng verant woordelijk is voor wetgeving en alge meen beleid. Dat betekent: Een parlement dat ge kozen wordt en dat zelf handelt over- cenkomstig politieke beginselen. Het zijn eigenlijk maar heel simpele waarheden Maar ze zijn ln Frankrijk vergeten. Frankrijk is een schip op het strand en daarmee een baken in zee! DE RAMP IN GRIEKENLANO ZUID- - 1 SLflVy-*- ALBANIË Saloniki Karuteê EKutos RampgrtMPd E 120,000luw Koningin Juliana enprins Bomhard hebben Donderdag aan de koning 'en ko- nipgin van Griekenland telegrafisch hun medeleven betuigd met de ontstellende ramp. die Griekenland heeft 'getroffen.' Ook hebben de Koningin en de Prins vandaag een aanzienlijk bedrag voor dé „hulpactie Griekenland" van het Neder landse Rode Kruis tec beschikking ge steld. -'..i ffV r* De directeur van het Ned'. Rode Kruis heeft.'aan alle afdelingen van het Rode Kruis en' aanaüe 3 burgemeesters, een circulaire gezonden betreffende de hulp voor Griekenland. Hierin wordt ge vraagd eventueel voor dit doel te, orga niseren collecten vóór 1 September* te houden,' opdat de hulp zo spoedig mo gelijk kan worden verleend. H Een Dakota van de Koninklijke'Lucht., macht' if vanmorgen vroeg van het1" vliegveldValkenburg naar Athene vertrokenmet oen tending Rode-Kruis-/. ff goedcreitt' pe jvndingjidiekb«g(«mfi}.i*iè: vaoi'ia;»ldèhu>ffert ion de-aardbeving&- opdélonische heilanden,''bestaat üït: 3.00d 'dekens en antibiotica- (bacterie-? dodende middelen)'. Het Internationale Rode Kruis heeft de volgende schattingen ontvangen: 1000;doden, 4000 gewonden, 100.000 daktoken, 2000 huizen verwoest. In de nacht van Donderdag op Vrij dag donderden npg elf schokken door de Tonische Zee,terwijl Engelseen Amerikaansematrozen onvermoeid werkten naast -Griekse soldaten en reddingsploegen. Nóg vijf Amerikaan se en twee Engelse oorlogsschepen hebben - naar de geteisterde eilanden koers gezet. De bemanning van de Britse krui ser „Gambia" neemt deel aan de be strijding van de razende branden in Zakynthos, de verwoeste hoofdstad Van het eiland Zante. Men negeerde het gevaar-vamexplosies, dat antstond tóen de door déstrakke- wind opge zweepte vlammen olie-depots bereik ten. Wat er in Zakynthos nog he$l was gebleven en veelwas dat niet wordt nu met de ruïnes een prooi vuur,v> Onophoudelijk..varen bootjef tussen "dc^Gambia" en de kuist heen en Veer' Vóór het aan wal bren gen van 'voorraden cn het afvoeren van slachtoffers. Spoorwegen: Op enkele: hoofd lijnen -was enig spoorwegverkeer,- of- President Syngman Rhee heef! heden de verwachling uitgesproken, dat de e.s. politieke conferentie over Korea een mislukking xal worden. Sprekende lot een geweldige menigte die op de terreinen van het Kapitool was bijeengekomen om de Onafhanke lijkheidsdag (de herdenking van de be vrijding van de Japanners nu acht jaar geleden cn de stichting van de republiek Korea nu vijf jaar geleden) ie vieren, verklaarde Rhee, dat Zuid- Korea vastbeslotenis. so spoedig moge lijk raar het Noorden op te marcheren om de hereniging van Korea lot stand te brengen. Hij betoogde, dat de commu nisten de politieke conferentie zouden gebruiken ais een camouflage voor on- dermijning en .hatelijke en schadelijke propaganda". „De strijdom Korea", zo zeide hij, was nog -steeds een strijd om een Derde Wereldoorlog te vermijden al was hij dan ook van het militaire, naar bet po litieke terrein verplaatst... „Het is onze wens,en ons besluit, zo spoedig mogelijk haar het Noorden op te marcheren om onze Noordkoreaanse broeders te redden-van *de zekere dood. die op het ogenblik bedreigt", aldus de president. „Het is onze bestemming, leven of dood met hen te delen en wij zijn er ons ten volle, van bewust dat onze geeste lijke banden met en onze officiële ver plichtingen jegens hen ons nauweiüks toestaan, hun uiteindelijke redding te vertragen", aldus Rhee. Hij voegde hier in ronde woorden aan toe: „De oorlog had gewonnen kunnen worden, maar de UNO heeft opzettelijk besloten, zich niet de overwinning ten doel te stellen. Binnenkort zal de poli tieke conferentie beginnen en de wereld zal zien of doelen, die men op het slag veld heeft opgegeven aan de conferentie- tafel kunnen worden bereikt". De Engelse autoriteiten hebben be sloten, het contingent voor de invoer van tomaten te verhogen met 1000 ton lot 3300ton voor de maand Augustus. Het Bedrijfschap voor Groenten en Fruit heeft zich belast mat de bewaking van dit contingent en de verdeling over de .•xncT1»'."-',t schoon de tijden van vertrek enaan komst niet konden worden gegaran deerd. Het-verkeer naar de Parijse voor steden lag nog geheel stil. M ij n e n: In het Noorden van het land werd vrijwel in alle mijnen voor de derde achtereenvolgende dag ge staakt. In Oost-Frankrijk moest in vele kolenmijnen het werk worden neerge legd, wegens gebrek aan vervoermid delen. Posterijen: Volgens het ministe rie van Posterijen was Vrijdag onge veer de helft van de 220.000 employé's van de PTT weer aan het werk ge gaan. Openbare.vervoermiddelen: In Parijs is het bij de onafhanke lijke vakorganisaties aangesloten per soneel van de .Métro" weer aan het werk gegaan, na een staking van 48 uur, doch het overige personeel, alsmede vrijwel al het personeel van de bus diensten, bleef thuis. Gas en electr i citei t: De-gas druk bleef tot een minimum beperkt, terwijl de stroom voorziening^ vele ma len werd stopgezet. Radio en televisie: De techni ci, het administratieve personeel en de musici van de radio- en televisie-stations zullen vanavond waarschijnlijk weer naar het werk terugkeren. Enkele streefc- zenders waren Vrijdag uit de aether ver dwenen, docji de uitzendingen van radio- Parijs werden normaal voortgezet. Openbare dienst enHet per soneel van de ziekenhuizen, de vuilnis mannen, straatvegers,begrafenisonder nemers, doodgravers en veel administra tief personeel van de openbare; diensten zetten de staking voort. De grensover gangen waren overal geopend, waar het douanepersoneel in staking is gegaan. Van het rijkspersoneel heeft slechts een zeer klein gedeelte gestaakt, ondanks het stakingsparool. Particuliere bedrijven: De metaalarbeiders, die 'Vrijdagmorgen weer aan het werk zouden zijn gegaan, staken in steeds groteren getale. De Britse ^vlootvoogd Mountbatten, die over Zante heeft gevlogen, ver telde, dat wegen waren versperd door grote puinlawines.ïTijdehs zün vlucht zag" hij nog een' groot stuk van een rots op een zeer spectaculaire wijze in zee storten Uit Argostoli wordt; gemeld, dat het .voeden van de mensen daar nu het vóórnaamste probleem; is. "Dezen1 Heb ben nu al twee dagen geleefd op gras en dergelijke. ^Niemand durft de ka potte huizen- te - naderen.Levensmid delendepotsliggen "begraven onder puin. Het gebrek aan brood is nijpend. Nog.steeds is de ontwrichte aarde in beweging. Eeri Amerikaan op een schip - bij Cephalonia seinde: „Zag bergen aan de kust langzaam in zee glijden" spp|dit -eiland' trekken de mensen;'lie bergen in, Hun gewonden met zich", meenemend. Er" werd drin- gend 'gevraagd om tenten, noódkeu- keris en ;Wooral,; water. Koning Paul enkoningin Frederika zijn "gisteren op Cephalonia-" a»h r wal gegaan. Zij bezoeken-,deé'gétro ff en eilanden met een -korvet. ;^;;'.de;diij^^^dj^«iyÖhen j in-jto- ren .'Haar het vasteland, Patras is de vóórnaamste ontvanghaven. In een ziekenhuis alhier, dat 150 bedden Heeft, zy'n 300 gewonden onderge bracht. Vele patiënten zijn kinderen, dié door de verschrikkelijke gebeur tenissen hysterisch zijn geworden. Er is in Patras een ernstig gebrek aan dokters en chirurgen. De Ameri kanen hebben er een veldhospitaal gevestigd. Drie ainphibie-vliegtuigen brengen er slachtoffers aan. Ameri kaanse schepen zijn op weg mét grote voedselvoorraden en medicijnen, als mede waterzuiveringsinstallaties. Alle Amerikaanse manoeuvres in Europa zijn afgelast. '3/ V Uit alle delen van de wereld werd gisteren hulp aangeboden." Een stroom van voedsel, medische voorraden en kleren is reeds onderweg. Minister Luns. Heeft gisteren namens de Neder landse regering aan de Griekse gezant Lely een bedrag van 100.000 over handigd. Vanmorgen vertrok een Dakota van de Koninklijke Lucht macht naar Athene met goederen van het Nederlandse Rode Kruis: 3000 de kens ën medische voorraden. Amerikaanse vliegtuigen vertrokken gisteren uit Genève met 150.000 de kens. In Washington is een nationaal hulpfonds geopend. Grote hoeveelhe den voedsel en medicijnen hebben New York reeds verlaten. Er werden antibiotica en kleren verzonden uit Londen, bloedplasma en anti-tetanus- sera uit Malta, geprefabriceerde hui zen uit Belgrado, wollen dekens uit Berlijn, kleren uit Stockholm, voed sel in blik uit Oslo, penicilline uit Beieren. Verder zendt Frankrijk helicopters, Engeland ingenieurs en Italië brand weerlieden met radiowagens, ambu lances, veldkeukens, tenten enzovoort, Amerika dokters. graven, heeft thans tegenover de rechter-commissaria' en v een - Inspecteur der rijksrecherche, 3. -Dekker, bekend de- .Woerdense politieman Van Eok te hebben neergeschoten. B. heeft, erkpnd, dat hij,- n* inbraken gepleegd te hebben inHameien, b(j aanhouding te Woer den 'op de -politieman, die hem aanhield; heeft geschoten, waardoor de agent Van Eek dodelijk werd getroffen. B. .werd reeds op jeugdige -leeftijd in het opvoedingsgesticht „Valkenheide'" te -Maam ondergebracht. Eenmaal weer in de maatschappij teruggekeerd, ..ging hij spoedig.-weer het, verkeerde pad 'PP; zowel mogelyfegewonaen^le^^vacue- [inbrekersgilde kameraden. „Chris* ,'t ,-t. ll I'j- i j» De reeds geruime tijd te Utrecht re- bedoeld had,'om. de poliiie ln Bode- detineerde C. J.' B., 'wonende te. Bode- graven ter assistentie op te belten. De genoemd.. Samen.; met zijn broer Jan, die ook in arrest" zit.' pleegde-'hij een hele1 serie inbraken.: Hun strooptochten strekten zich zeer ver uit;- - Chris werd óp een van die tochten door een - agent aan gehouden en had,; omdat hij toen op de politieman schoot, nu nog drie jaar voorwaardelijk tc goed. 1 In de bewuste nacht van de dertien de November pleegden de twee broers B. drie inbraken in Harmeien. Chris, dié vaak een vuurwapen' bij zich droeg, heeft toen op de Woerdense agent Van Eek geschóten. Hij trof deze in de buik en. de politjeman overleed aan de-ge volgen. "De:- spoorwegman r-Vaa v.de Broek, dfe ^evérieens aanwezig was toen Chris en zijn „maat" zonder licht aan kwamen fietsen, kreeg een kogel in zijn 'been. - i v1 - De Woerdense politie arresteerde in verband, met de moord op Van Eek twee ingezetenen van Woerden, zekere V. eft dë ex-politieman Van H. Drie maanden hebben deze twee mannen, die niets mét de moord uitstaande hadden, in de cel moeten verblijven. Toen moest -men hen wegens gebrek aan bewijs loslaten.Tal van nuttige sporen waren in die drie maanden uit gewist. Toen werd het onderzoek opgedra gen aan de rijksrecherche. Deze ging aandacht schenken aan een punt, waar aan te voren geen waarde was gehecht. De agent Van Eek had, voordat .hij stierf, alleen nog het woord .Bodegra ven" kunnen fluisteren. Aanvankelijk was gedacht, dat hii daarmee wellicht De leider van de Britse delegatie bij de. Brits-Egyptische onderhandelingen, ge neraal Sir Brian Robertson, zal binnenr kort de militaire, dienst verlaten, en dé leiding op zich nemen van de genatio naliseerde Britse vervoersdiensten. Naar verluidt heeft da sultan van Ma rokko. Sidl Mohammed, haastig een aan tal heivormingsdecreten ondertekend, -waarvan hij de onderleekening reeds een jaar lang geweigerd had. hoe de Franse legering ook aandrong. De sultan ging hier thans toe over, omdat sijn machtige vijand, de pasja van Marrakesj. genaamd El Glaoui. gedreigd' heeft een andere sultan ie laten benoemen. Men vreest, dat de Sultan te laat is. Naar vernomen wordt hebben 350 pas ja's en caids, die gisteren in het paleis te Marrakesj vergaderd hebben, besloten, om Moulay Mohammed uit te roepen tot sultan van Marokko. Hij is een neef van de tegenwoordige. Evenwel is op aandringen van de Franse autoriteiten de verkiezing van Moulay Mohammed niet bekendgemaakt, opdat men er van terug kan komen. Vertegenwoordigers van de resident-ge neraal hebben met de pasja van Marra kesj besprekingen gevoerd. El Glaoui was onlangs enkele maanden in'Frankrijk. Hij is een vriend van de Fransen en verklaarde in verschillende lezingen, dat de tegenwoordige sultan De scheepvaart werd gisteravond ge waarschuwd voor een drijvende mijn, welke op 16 mijl Z.Z.W. van Texel in zee werd gesignaleerd. aanpapt met de Istiqlal, de nationalisti sche partij. .De vijftien landen van. het Arabisch- Aziatisch blok in deVerenigde' Naties hebben de wereldorganisatie verzocht te beletten, dat de sultan van Marokko -wordt afgezet volgens een door Frankrijk uitgebroed plan. De sultan voerde Donderdag in zijn hoofdstad Rabat besprekingen met de ijlings uit Frankrijk overgekomen resi dent-generaal Guillaume. Sir Winston Churchill heeft Vrijdag avond een verklaring uitgegeven in ant woord op de criiiëk op het tekenen van de „verklaring der zestien landen door Engeland". In deze verklaring werd ge zegd, dat Indien de wapenstilstand in Korea door de communisten werd ge schonden, de oorlog waarschijnlijk met beperkt zou blijven lot Korea. De premier zei, dat men in 1951 was overeengekomen, dat deze waarschuwing het beste middel was, van de vele moge lijkheden die in overweging waren ge nomen, om de strijdkrachten van de Ver enigde Naties tegen een verraderlijk verbreken van de wapenstilstandsovereen- komst te beschermen. rijksrecherche echter zocht achter deze woorden een heel andere bedoeling. Waarom zou Van Eek, met zijn laat ste krachten-niet getrachthebben nog een aanwijzing» te geven? Hij kende .immers vele'mensen in de streek», wellicht, had /hij de daders her kend en. wist hij 'niet Hun naam. maar wel hun woonplaats. In deze richting verder werkend kwant mén er- toe om in Februari de. gebr. .B. aan té hou-: den. Al'spoedig bleek.toen het onder zoek -tot in details -. werd M voortgezet, d at1 dé:'*beidebrqers' een belë- serie-'' ln- li et7-vduurde^'>niet '--lafng-^ voor»-; men d e eeratê,zij het .nogzeer zwakke j be wij - zen. tegen Chris in handen kreeg.' Dat' Chris de schutter was*'geweest weird waarschijnlijk geacht,- aangezien hjj uitzonderlijk .vaardig was met .-het pistool.. Maar. ook.'Jan Had een'repu tatie als schutter.,P Tal van bijzonderheden,die in bet!, eerste 'Stadium van het onderzoek wa-j ren voorbijgegaan werden nu bekeken. Van minuut tot .minuut werd het doen' en laten der gebroeders in dé bewuste nacht nagegaan. -Chris en Jan ontken den hardnekkig; iets: met inbraak 'of moord uitstaande te hebben. Chris had voldoende ervaringen bij politic-onder vragingen. Hy. was er door en door- .op getraind. Maar* stukje voor stukje kwa men de bewijzen op de tafel. Eindelijk .hadden deze rich zo op gestapeld, dat geen .ontkennen meer baatte. Tijdens oefeningen nabij-de kust' fanC- Virginia dook de piloot Ensign *Eï H£:\ Barrybij het starten van het-dek hetvliegkampschip met zijn toestel ine? zee. Terwijl een hefsckroef&eghn^? de onfortuinlijke vlieger met eên. lyii.y uit water trok, waaide zijn, pardchitterf: open, tengevolge tvaarvan het rèddingsix». tverk ernstigbelemmerd uterdiiBarry-:-. werd tenslotte door de bemanning eentorpedobootjager opgepikt.- 'Op.ydèT.; foto zien we de piloot Barry, [hangen--, de dan de lijn .van "Ket Kefschróefvlieg-Ï? tuig, terwijl zijn opengewaaide fpara-^? chute hem van de helicopter wiglreki- Rechts de staart van :het verongelukté:.0 vliegtuig, -V-'g-t jA'".'.w^- g rcC krachttg:-'hogëdfu(csehied,,bonéh-f^^?!Sa Oostzee, dat ons eerder in dezë|tnèc| enkele-warmëdagen'bezorc; d 'Kéeftfj nu.naar het Noorden van.Rusland ff trokkenfWel kwam gisteren eerinièv0^^_x hogedrttkkemtje;. afkomstig -,-PÓn^§tfey^^l "Azorèh, 'óver oiis; lariditéj.iiggM^jniaêf^m^ dit 'tr,ok mét. .vrij.-gr.oïe ;snelheia/dcch'j;-% i. Noordoostelijke ^richting weinig betekenis ómiotts -lahd^t^ivn^^^S waren-; voor "deinvloeden ivan;; ,ecn onweèrsdepressie,' 'die boven tFrahknjk']-: Een eerstestoring, 'die Franse onwe'ersgebied' los srwakte',hecfïi?jM vanöchtend' in het Zuidoosten' van Jta:^^ land;-reeds onweer'ver'oorzaakt.'tlRct'.é laat 'zichcartóieni'ïdaiiöe'durën'd^HfC^ weekeBide.-meer^mn'dèrj^Piloeli^^ètë, ders sullen optreden, die ddri-oókfovég- HS andere?delen vanhet lahd.; kunneji:;^«* trekken. "j e;'*"*ry:'.i' ^.•t-'r-.y T N de regeringsuitzending „verklaring -f en toelichting" heeft ,d,e president der Nederlandse Spoorwegen, ir.' F. Q. den Hollander. gisteravond gesproken óver. het spoorwogherstel in het ramp gebied. - We zijn nu ruim zes maanden verder, aldtis spr. We mogen met trots vertel- Uit Ventimiglia' is "telegrafisch bericht ontvangen dat de z.g. Zonexpress, waar mede ongeveer 400 Nederlandse toerist ten reeds Woensdagavond uit' de Rivièra: in Amsterdam- hadden- moeten- aankomen; gistermiddag omstreeks 12 uur uit Ven timiglia naar Amsterdam is vertrokken. Gereden zal worden over Milaan-Bazel- Keulen. De trein rijdt volgens';een nog niet bekendedienstregeling: doch zal waar schijnlijk vanavond över Kaldenkirchen- Venlo ons land bereiken. - .y Donderdagmiddag is aan het strandje in de Merwede by Woudri- 'chem een 2-tal jongens verdronken. Het zijn de 19-jarige Galesloot, pries ter-student uit Utrecht en zijn 15-jarig neefje Koster uit Umulden. Beide jon gens hadden met het gezin Galesloot uit Utrecht een vacantietochtje ge maakt naar Loevestein. Het neefje uit IJmuiden was bij de familie gelogeerd. De stoffelijke overschotten zijn nog. dezelfde middag opgehaald. Vrijdag is in Zuid-Tunesië een afde ling, van het leger en de gendarmeri by Medenïne in gevecht geraakt met een groep van zeven Tunesiërs. Vijf van hen werden gedood. De twee anderen, waar van er een gewond was, wisten te ont komen. Aan de zijde vau de ordetroepen waren twee doden te betreuren. Een van de dodelijk gewonde Tunesiërs verklaar de voor zijn dood, dat de groep waarvan hij deel uitmaakte, een sjeik met steen worpen had gedood in de streek 'van Gabes. De groep beraamde ook aansla gen o.a. in de streek van Mendcnine; len -dat, nadat op 21-MéT'hët'goederepJ verkeer zelfs op- Zuid-Beveland ;weèr': was hersteld doordat we* bq 'laag.'water; de Kruiningerpolder kondenC'doorrijden,.';; nu ;per 3 - Augustus het3rèirigersverkéër| overdiezelfde lijn geheelhersteld kon,, worden, dank zy het herstel'- van --,de dijk bij' .Kruiningenhavien;-,f.>'idIi)^^eil'0IS('a waarvan de ïKruiningerpold'er -nu grbten-.: deels is drooggevallen. U-zultviagen hoe -groot d* tcbade ii geweest, die aan ons-, bedrijf wezd; toe gebracht. WeL u kunt. zeggen;.hel waz, niet zo heel veel, wanneer u dal past; in 'hét totale beeld vande schade, maar voor een bedrijf als' bét ónze,* was hèt| toch - wel -van een importante--waarde;- Hel overschreed de vijf miUioen gulden,, wanneeri3cnietin rokening.- breng de"} tocdrijtsschade. dus' de' schade - die Yl) hebben geleden omdatwij bepaalde ver-' voeren? niet konden ondernemen'; en .het* reizigeravervoer met volledig 'kondén'! bedienen, - -.-4-— -1-- a Op het ogenblik is' dus ons bedrit op volle toeren. Er blijft natuurlijk nog veel na, te werken. Wij kunnen niét'; zeggen, in het' bijzónder, dat wij! in de Kruiningerpolder - nu al weer op f voilé kracht zijn, -maar toch, ik hoop dat wc gelyk-op met de nijvere handen die overal werkzaam zijn» - onze emplaëéif mepten en onze lijnen weer heel spèé*? dig. volledig zullen kunnen hebhen hér-! steld. XV De Commissaris der Koningin in Zee land heeft machtiging, verleend tot het doen terugkeren van de bevolking van Kruiningen op voorwaarde, dat. er een duidelijke alarmeringsinstallatiéaahw«r%?iÈ zig is. -Deze installatie is thans nog hiet in gereedheid, maar getracht, zal wórdénSM een cn ander zo spoedig mogeiyk kiéar te kragen. De terugkeer van de bevol king kan dus zeer binnenkort-vérwachfeis worden, voorlopig echternog voor'eirah-^ verantwoordelykheid. - m De-ihoofdmgeiiieur-directeur: van1 Rijkswaterstaat, ir Heyblom,; heeft vér-";® klaard, dat de dijken' vooralsnogrijlet* Sfrl trouwbaar zijn. Hij is van mening,; dat na 1 October aj.' dedijken ..voldoend».

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1