Einde staking nog niet in zicht Zeer emstigei toeilaiïd in Aut.ohns met arbeiders kantelde van de dijk Veel hulp voor Grieken m Het zegel der dankbaarheid ALG. VERGADERING DER '.-V.Nrs BESPRAK SITUATIE OP KOREA IBS# Extra-belasting bedrijfswinst naar Resident-generaal Guülaume Parijs om verslag uit te brengen Sjah naar Londen vertrokken Gr atievoorS anders Grismer opvolger van Hunter DINSDAG 18 AUGUSTUS 1953 ELFDE JAARGANG No. 2545: Weerbericht LANIEL DOET BEROEP OP ARBEIDERS HEDEN WERK TE HERVATTEN W^WkWÊÊmÊÊÈÊB- wm I5#tt Mgnaar Canada tm. Koningin ontvangt Braz„ onderscheiding Ongeluk nabij Kethel DRIE ERNSTIG GEWONDEN Eerste dag op giro 777 ruim 26.000. Meisie in Gastriciiiiï: - vvermoord Dader gegrepen Debat reeds na 7 minuten verdaagde Amerikaans mili tair iii#| Amsterdam beroofd Meisje in zee verdronken;|?/ DE„ Vergunning voor helicopter- dienst op Maastricht Busongeluk in Lima eist 27 doden GEVALLEN VAN TYPHUS IN HENGELO Vliegtuig in zee gestort Enquête over de komende huurverhoging Reeds ojp >:ég naar-huis 7-m het Amerikaanse bureau voor buiten- Botterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 29215 (3 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 13.30—19.30 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 29216 •j-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro .424867 Eedactie: Tel. 111892 Administratie: Tel. 114402—115486 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Tel. 67882 Abonnementsprijs 49 cent per week. 2.13 per maand, 6.35 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. V Directie: O. A. KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN Geldig van Dinsdagavond tot Woensdagavond. WISSELEND BEWOLKT. Wisselende bewolking, met .aier en daar een bul. Matige, in het Noorden nu en dan vrfl krachtige, wind in hoofdzaak tussen West en Zuid-West. Onge- veer dezelfde temperaturen als vandaag. ?'.3: .-<><> Hoofdredacteur: Dr.. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT zeventiende Augustus 1878, gis teren dus vijf en zeventig jaar geleden, was aanvankelijk voor de vrienden van de school met de bijbel een zwarte dag. Koning Willem in, voorgelicht door Kappeyne, tekende de nieuwe ",wet op het lager onderwijs, waartegen de onzen gepetitionneerd hadden. Kappeyne zette zijn contra- seign op de wet, die bedoelde onze scholen de financiële doodsteek te geven. Men zou de ongelijke strijd zonder soulaas; van overheidswege moeten voortzetten onder veel moeilijker om standigheden. Men zou naar het tekenende woord van Gerard Brom mogen blijven ademen, mits onhoor baar; mogen blijven leven, mits on- zichtbaar. Ogenblikkelijk echter toen men, na !het bekend worden van 'skonings be slissing, de teleurstellingverwerkt had, sprong de veer van liefde en belangstelling voor de zaak van chris telijke volksopvoeding onder de druk van boven met kracht omhoog. Kappeyne had in zijn rapport aan de koning gesuggereerd, dat de lieden van het Volkspetitionnement met het zetten van hun. handtekening het toppunt van hun veerkracht hadden bereikt. De geschiedenis heeft zijn .insinuatie wel zeer gelogenstraft: .- Twee denkbeeldenzo schreef de Standaard van 8 Oct, 1878 dienen van meet af in hun loop gestuit: het eerste alsof de onderwysquaestie op gelost en het tweede alsof het Volks petitionnement afgelopen ware. Ons dunkt zo. ging Kuyper verderdit staat vast, zo min onze vaderen na het indienen van hun petitie te Brussel ophielden geuzen te zijn, zo min hou- den wij op. en corps voor een School met de Bijbel te ageren, omdat de eerste'uitgave van onze petitie óp hét •Loo ligt. Op 20 Oct. van datzelfde jaar ging er al een rondschrijven uit van baron De Geer van Jutphaas c.s. waarin ge vraagd werd om een extra-gave voor de scholen met de bijbel om, op geheel enige manier het zedelijk zegel te drukken op het Volkspetitionnement. jj-i Het - verzoek om „voor dezegenerale .collectant,geen doovemansdeur te spelen" werd -met grote .offervaardig- heid ingewilligd. Niet minder, was men er op bedacht de vruchten .van een zo spontane, en omvangrijke: volksbeweging nietv ver- loren te laten gaan. Men zon op -saambundeling van.: dè locale comité'» ri»?Khandtekeninge»~''Voori«-het Besloten I» bö het opleggen van de voorlopige aanslagen In de Inkomsten belasting-voor 1953 rekening te houden met de - mogelijkheid, dat de extra- belaatlng op bedrUfinvInsten boven f. 7500.over het jaar 1953 niet meer rót. worden geheven. Hiermee wordt vooruitgelopen op het wetsontwerp houdende 'fiscale voorzieningen In bet belang van de werkgelegenheid.-- Een zodanige maatregel kon zonder bezwaar worden getroffen,: omdat door middelvande voorlopige aanslagen slechts vooruitbetalingen plaats hébben op de détinltieve aanslag. Verwacht mag worden, dat tegen het tijdstip/-dat met het regelen van de definitieve aanslagen óver 1953 een aanvang moet worden-' gemaakt, omtrent de afschaf fing van bovenbedoelde extra-belasting een beslissing zal zijn gevallen. Belangstellenden kunnen intussen aannneroen, dat in de, voorlopige aan slagen voor 1953 waarvan hetaanslag biljet Is gedateeerd1Juli1953 óf later de extra-belasting' naar winst uit be- bedrijfhictls .begrepen- -' - |op: de:;herdemking8<lag; 'Unie van Utrecht: 23 Januèri '-—.in' het volgende jaar 1879 reeds'tot stand. Ze .kreeg fde-naam van' de ',jUnié Hen /School met den Bijbel". V:'--? In "haar statuten werd van de aan vang af vastgelegd, dat er telken'jare een generale collecte voor-het christe lijkOnderwijs zou worden gehouden op de I7de .Augustus, de dag waarop de Koning dej wet-Kappeyne geteken d had. Als protest; tegen het onrecht het christelijk volksdeel aangedaan. 'Na 1889, toén' de wet-Mackay de onzéri de eerste sobere noodpenning gereikt had, veranderde de Uniecollecte van karak ter en werd ze eenelk jaar terug kerende: herinnering aan het i Volks petitionnement. Toen werd de derde Augustus; de dag -van de aanbieding van het Smeekschrift, als collectedag aangewezen. Sinds kort is deze dag verschoven naar het najaar. De eerste collecte, in1879 gehouden, bracht reeds 43.000 gulden op. En tot op vandaag werd totaal door 74 collectes de tot: grote dank stemmende som van ruim, zeven millioen gulden bijeen verzameld. •.*--*»--? T^HANS staat de 75ste collecte voor de deur. De ..gelijkstelling van 1920 .heeft deze, collecte geen goed gedaan.-Velen verkeerden 'en verkeren nóg in de waan dat, na de pacificatie, deze col lecte-heeft -afgedaan: Alsof- de gelijk stelling over de gehéle linie van het Christelijk onderwijs zou zijn door gevoerd! Alsof de scholen voor BJL.O,, onze kleuterscholen, de scholen' voor het Christelijk schippersonderwjjs zich zélf zouden kunnen bedruipen! Alsof de Protestantse schooltjes, in België geenblij ven de hulp behoeven! Alsof '.'de scholen in het, rampgebied alle schadé. vergoed krijgen! Alsof hetwoord van Lobman gesproken in 1906, .toen er' ook al begrafenisklanken gehoord werden, geen actualiteit meer zou hebben: Het voornaamste doel van de Uhiecollecte is in aanraking te blij ven, met hët'vólk! Alsof de propaganda voor de Christelijke schoof,in deze tijd van hernieuwde .activiteit van de zijde van „Volksonderwijs" niet op alle toeren zou moeten draaien! Alsof het bréngen.vari een offer niet veel meer dé liefde dóet opvlammen dan het zon der meer in ontvangst nemen van de officiële subsidie, waar ieder koud bij blijft! Laten daarom de „nihilisten" onder de. locale comité's, die telken jare in de lijst der .Uniecollecte prijken met het beschamende teken flzich eens gaan verwarmen aan het enthousiasme en: de'offervaardigheid van onze. men sen in de Noordoostpolder, die besloten, bij eventuele weigering van Subsidie door 'de overheid de Christelijke land- bóuwwinterschool daar in het, nieuwe land geheel.uit éigen midde- 1 en neer te zetten! Zie, dat is taal uit de nachtschool! Of laten zeal is het op.een ander terrein zich de weg van - het offer laten wijzen - door dié Prot. Chr. volksgroep in Bennekpm e.o.. die de minister van Sociale Zaken maar vast geschreven heeft, dat ze het op de lange baan schuiven van haar zaak (reeds 5jaar geleden werd haar da principiële toestemming gegeven!) moe is èn nu wat de regering ook verder moge :doen -?—vast besloten; is het Prot.-Chr. ziekenhuis er uit eigen peurs heer te zetten! ,r Of om niet meer te noemen laat mén de moéd opbrengen om die 0e Franse regering is toch teruggekomen van het door premier Laniet aangekondigde' besluit,dat slechts zou' worden onderhandeld wanneer de stakers het werk weer hebben hervat. Tijdens het weekeinde hebben de stakingsleiders ên 'dé regering voortdurend met elkaar in verbinding ge staan, waarbij getracht werd tot een zodanig compromis te komen, dat de arbeiders weer aan het'werk'zouden kunnen gaan, zonder dat: zij daarbij hun prestige^ verliezen. ,S!:7 V ÉMi'i V :jfe v - '222 s/ck/fc» >'vr s Hei bestuur van de Franse vakbond Force Ouvrière heeft de voorstellen van de regering- verworpen en besloten In een brief aas eerste-mlnister Laniel de voorwaarden van de vakbond andermaal uiteen te zetten. Een woordvoerder van de vakbond van spoorwegarbeiders zeide na afloop van de vergadering, dat de staking zal voort duren. .Men zou zich in verbinding stel len met de leiders van de katholieke vakbonden om te komen Sot een gemeen schappelijk beleid. Op dat. ogenblik was de toestand in Frankrijk als volgt: Hét personeel der PTT was reeds voor. de twaalfde dag achtereenvolgend TüNaarjhet verneemt zal de mi nister-, van -Sociale Zaken - en- -Volksge zondheid, de heet J. G. Suurhoff, a.s. Zaterdag - 22 Augustus voor een kort verblijf naar. Canada vertrekken. Hij zal dé." Canadese' minister van Immigratie ontmoeten alsmede 'enkele andere mi nisters van - het nieuwe Canadese Kabi net Ook zal minister Suurhoff van'deze gelegenheid" gebruik makeh om reeds in Canada gevestigde- 'Nederlandse emi granten te ontmoeten. De minister van Verkeeren Water staat heeft héden vergunningverleend aan de Belgische Luchtvaartmaatschap pij „Sabena" tot het met hefschroefvlieg- tuigem uitoefenen .van;een luchtdienst Brussel Luik"MaastrichtKeulen Bonn vice versa. Maandag is een bus, die onderweg was van Europa naar Lima (Peru) in een 100 meter diep ravijn gestort. 27 van de inzittenden werden gedood, elf ernstig gewond.' De'passagiers hadden in Arquipa deelgenomen aan de feeste lijkheden ter gelegenheid van het 413- jarig bestaan van de .stad." - in staking. Bij de post was enige ver betering merkbaar, doch bij de tele foonverbindingen over lange afstan den was de toestand slechter. Het spoorwegpersoneel zette ook de staking voort, evenals het personeel bij-de gas-'en electriciteitsbedrijven, de mijnwerkers en het grondpersoneel van de „Air France". Bij al deze onderne mingen, was er weinig verandering in de toestand. Ook de werknemers bij de buslijnen en de metro in Parijs bleven gisteren grotendeels weer thuis. In Le Havre waren nog 5000 havenarbeiders in staking. Bij de particuliere bedrij ven, zoals de metaalindustrie, het bouwbedrijf, de chemische en de tex tielindustrie hadden de arbeiders het werk evenmin hervat. Premier. Laniel heeft Maandag avond h* een radiotoespraak de stakers verzocht Dinsdag het werk te hervat ten. Met degenen die Dinsdag het werk niet hervatten zal niet onderhandeld worden,, aldus laniel.. Aangezien de premier in zijn vorige radiorede hetzelfde dreigement heeft geuit enj hij toch is gaan praten, be looft deze bedreiging zeer-weinig resul taat: Edouard Herriot, de uresident van de Franse nationale vergadering,1 heeft gisteravond meegedeeld :dat hii van daag zal beslissen of er stappen onder nomen zullen worden om' de" nationale vergadering in spoedzitting bijeen te roepen teneinde de binnenlandse si tuatie 4e .bespreken. Gisteravond warén telegrammen van 215 afgevaardigden binnengekomen, waarin vterzocht wordt om bijeenroe ping van de volksvertegenwoordiging, terwijl 153 anderen reeds schriftelijk hun goedkeuring aan bijeenroeping hebben gehecht Ken autobus1 met 32' DOW-ieerklieden is vanmorgen nabij Kethel van de - Oudedijk gereden: Bijna alle passagiers werden b\j het "ongeval gewond. De •bus kicam ondersteboven ónder aan de "dijlc te liggen. In liet E.K. ziekenhuis te Hengelo wor den op het ogenblik; twaalf jongens ver pleegd, ,dle tijdens •een vacantietrip ty phus- hebben;opgelopcn.: De gevallen zijn niet van ernstige aard:'en gevaar voor een epidemie is nagenoeg uitgesloten. De patiënten maken, deel uit van. één groep van; de Katholieke Arbeidersjeugd beweging, die per boot een tocht naar Limburg;, hebben gemaakt en daarbij ook het ij buitenland bezocht hebben: WaarschijnHjkjbebben zij daar iets gei geten,' waardoor zij besmet zijn gewor den. v 0e Franse resident-generaal in Ma rokko, generaal GuiUautne, is gisteren pervliegtuig in Parijs aangekomen om persoonlijk aan de regering in Parijs! verslag 'uit te brengen over de zeer ernstige toestand in; Marokko, welke reeds aan 35 mensen, hoofdza kelijk;' Europeanen éh Marokkaanse Joden,'1 het leven heeft gekost.'; Guilla'ume was vergezeld van Jac ques Vimont, dé onderdirecteur van het kabinet van Bidault, dié dé vorige week plotseling naar .Marokko;, was vertrokken. Hij verklaarde, dat :de nationalis tische beweging, de „Istiqlal", in; ver scheidene' steden, én" in het bijzonder in Marrakesj en Casablanca, ongere geldheden had/veroorzaakt. Bjj Guillaume's vertrek uit Marokko was het rustig. Honderden politieman nen bewaken de Europese wijk'; van Casablanca.-:v," - De Sultan van Marokko'heeft' de gelovigen opgeroepen rustig te blijven', Hjj betreurde de bloedige incidenten van het afgelopen weekeinde. In .ParQs, verneemt^ men ^at bijna alle? inwonersvan Marokko voor. El Glaoui zyn en tegen de sultan,' die de vorige week in Fsrys geklaagd heeft, dat (sommige. Franse ambtenaren dé intrigues- vanEl' Glaoui aanmoedigen. Zondag wérden 19 personen, onder wie .,12. Europeanen, by straatgevech ten; in Oüjda' gedood.- i Van de berichten, dat tijdens het weekeinde;.;verscheidene mensen bjj straatgevechtenin. de - inheemse wijken om het léven gekomen zyn, kon geen bevestiging verkregen/worden. ES Glaoui, \"de Pasja.van Marakesj, heeft vandaag gedreigd, zichtegen de Fransen tezullen keren» tenzij deze een krachtigérThouding tegenoverJEl Glaoül's bittere vyand, de Sultan van Marokko, aannemen. - Franse woordvoerders, ia- Marokko noemen het dreigement van de Pasja „ernstig: en verontrustend". De Fransen spraken tevens hun be zorgdheid uit over een verklaring, die de nationalistischeleider in Spaans Marokko. Abdekalek /Torresgisteren heeft gepubliceerd en waarin hij de Arabische: Liga:, om rechtstreekse hulp voor de Sultan vraagt. oude broeder Helder daar in Min- nertsga, die reeds 50 jaar als Unie- collectant meewerkt en deswege dezer dagen onderscheiden werd met de bronzen eremedaille verbonden aan de orde van Oranje-Nassau, te gaan zeg gen, dat hjj eigenlyk onnodig het vuur uit rijn sloffen loopt! Het Uniebestuur zou in dit jubileum jaar graag de drie ton halen. Dat be tekent, dat elke handtekening van het petitionnement door het nageslacht ge- honoreèrd zal moeten worden met één gulden. Ook in 1878 werd dit voorstel gelanceerd. .Toen het geld veel meer waarde had. Zou dit dan nu als j ubi le urn gave te hoog zyn? Ieder hechtte dan door zijn gave in de vijf en zeventigste Uniecollecte in dit jubileumjaar aan het vergeelde Smeekschrift-van '78 zyn ZEGEL DER DANKBAARHEID! t T. M. GILHUIS. De Pasja van Marrakes (rechts), do sjerief El Katani cn de Kaid Hadji Mohammed (links) tijdens, een diner ten huize van Hadji Mohammed. Deze. drie mannen zijn met El Glaoci.de lei dende figuren in hel verzet tegen de sultan van Marokko, H.M. de Koningin-zal morgen ten paleize Soestdijk de heer José Ro berto de Macedo Sóares, buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur in bij zondere zending" van Brazilië, ont vangen ter overhandiging van het „Grand Collier" m/ de órde van hét Zuiderkruis, welke 'onderscheiding enige tijd geleden aan;H.M. is toe gekend.' - 1 De Sjah van Perzlë is vandaag met zijn echtgenote per vliegtuig uit Bagdad naar Londen vertrok-'- 'ken. v; Het keizerlijk paar wordt/vergezeld door twee adjudanten. De „Argonaut"; van de B.O.A-C., waarmee de; reis wórdt gemaakt,, vliegt via Jordanië eii Rome:, Politieke en religieuze leiders,; die Maandag te Bagdad dóór de: Sjah "wer-;.; den ontvangen, verklaarden dat de vórst hun had medegedeeld, dat hij uit 'eigen,-, vrije wil Teheran had verlaten, na dr. Mossadeq als eerste minister te 'hebben/ ontslagen en generaal-majoor Zahedi tot diens opvolger te hebben benoemd./;,Gé-J-S neraal-majoor Zahedi voerde geen raili- taire staatsgreep uit, doch poogde alleen Mossadeq van mijn besluit in- kennis té stellen", aldus de Sjah. die' hieraah toe- voegde, dat hij Zahedi nog steeds', be schouwt als de wettige pren Perzië. - Inmiddels wórdt nog-steedsgezocht naar Zahedi,dié zich,, 'naar menver- 'j moedt, in: hét heuvelachtige, gebied .tèn Noorden van de hoofdstad schuil houdt.:; De generaal» heeft- te .Teheran één Vér- klaring laten ultgeven. 'waarin hij-'zegb;:/ dat de Sjah- opzijn verzoek üit-.veilig-'>5 heidsoverwegihgen tijdelijk' het./..;land;,/ heeft verlaten. Generaal Zahedi doet eenberoep..,óp het 'kader van hét leger om beréid të;/ zijn, ten koste.van alles de ónaftenkèt||j lijkheid en de monarchie te .verdédigen en de beginselen van de Islam .te bewa- ren. v.die nu worden aangetast door?on-'/ gelovige -communisten";1' (Van een onzer verslaggevers) Eén autobus van een Delflse onderne ming, die 32 -.D.O.W.-arbeiders uil 'Den Haag naar/hun werk bracht, is heden morgen om kwart voor xevon- van dc Oude Dijk bij Kethel, gemeente Schie dam» gereden. De bus - kwam ondersteboven in een weiland terécht.''1 Bijna: allé inzittenden liepen verwondingen op. Zij werden overgebracht naar het Gemeente-Zieken huis 'te Schiedam. Drie van hén werden ernstig gewend. (ji-'y'jj---7 Iedere da-g worden D.U.W-arbeiders -met-T©en-~aaatal- bussen' -vaiï-dè-;-Delftse onderneming Van der -M. naar het in aanleg zijnde nieuwe /recreatie-bord .van Schiedam gebracht. Oök vanmorgen was dit 'het ge vat'Eén van de bussen; be stuurd door de 38-jarige chauffeur E. J. K. uit Den Haag. was via de 'Damlaan bijna' de spóorwêgoyergang in dé; Obde. Dijk genaderd, toen het portier open-' sprong., De chauffeur wilde de deur slui ten waardoor vermoedelijk zijn aandacht voor;de weg,werd'afgeleid. De bus reed van de dijk en kantelde. De van nieuw; aluminium vervaardigde carosserie van het voertuig wérd in elkaar, gedrukt 'en begrijpelijkerwijs begaven de ruiten het. Onmiddellijk snelden de bewoners van het nabijgelegen woonwagenkamp te hulp. De inzittenden, weiden-,uit hun benardepositie bevrijd en indien no dig voorlopig verbonden. Ook werden uil hel kamp koffie en dekens aange voerd. -Toen de politie en G.G. en G.D. dan 'ook ,op 'het terreindes - onheil» ar riveerden hadden zij dadelijk, dank zij het. werk.van ;de woonwagenbewoners, een 'goéd- overzicht van het ongeval. Alle passagiers werden met ambulance wagens naar het: Gem. Ziekenhuis te Schiedam overgebracht. J Bii onderzoek bleek dat slechts 'drie van 'hen/ ernstig gewond warén. Het- zyn de 52-jarige J E. W. Suurlandt.' ribfractuur en hersen schudding, de 45-jarige P. L. Deijleveïd, inwendige kneuzingen en de,40-jartgé W, De kustwacht te Hartland Point heeft //vanmorgen medegedeeld, dat twéé myl ten Oosten van Ilfracombe, bij de Zuidelijke ingang van het ka: naai van/Bristol, een vliegtuig in zee is gestort. Het Griekse leger heeft gisteren de distributie overgenomen van een grote hoeveelheid niéuw aangekomen voor raden voorde drie door aardbevingen geteisterdeeilanden in de Ionische zee, Kephalonia, Ithaca en Argosto- lior». Honderden tonnen levensmiddelen en tenten zijn nu op de eilanden op geslagen. Britse en Amerikaanse mariniers werkten samen bij de grote anïphibie- operatie. De oorlogsbodems werden zo grondig leeggehaald, dat voor de be manning slechts een noodrantsoene- ring overbleef. Gisteren zijn uit hefschroefvlieg- tuigen. vlugschriften uitgeworpen, om de bevolking van veraf gelegen dor pen te vertellen, waar deuitreikings- posten zijn. De voorraden levensmiddelen en water zyn, volgens de berichten, nu in alle grotere plaatsen voldoende. Gift van Prinses Willielmina Prinses Wilhelmina heeft voor de hulpverlening aan Griekenland een zeer belangrijk bedrag gestort op het spe ciale gironummer van het Nederlandse Rode Kruis. Het Nederlandse Rode Kruis heeft vandaag de eerstestroken van over schrijving op gironummer 777 ten be hoeve van de hulpverlening aan Grie kenland ontvangen. In totaal is op deze eerste dap 26.669,70 geboekt. Volgens Griekse autoriteiten is het aantal slachtoffers van de aardbevin gen op zijn minst duizend;-maar vol gens sommige geallieerde officieren is het waarschijnlijk, dat het aantal slachtoffers de 2000 zal bereiken. Het verzamelen van nauwkeurige gegevens wordt bemoeilijkt door de vrijwel vol ledige vernieling van de grote plaatsen op de eilanden, terwijl grote aantallen slachtoffers nog onder het puin be dolven liggen. Duizenden eilandbewoners zijn in paniek de bergen in gevlucht of wer den met kustvaartuigen geëvacueerd, ondanks dc instructies van de Griekse regering, dat zij op hun eilanden moesten blijven, omdat elders in het dichtbevolkte Griekenland geen plaats voor hen is. De bevolking zal voor lopig- in tenten en nissenhutten ge huisvest worden; Voordat met de wederopbouw begonnen kan worden, moeten vrijwel alle overeind gebleven gebouwen worden gesloopt, omdat zij uit hun verband gerukt zijn door de aardbevingen. Meer dan de helft van het Nederlandse publiek is ervan overtuigd dat'het,door de aangekondigde huurverhoging er fi nancieel slechter .aan toe zal zijn, de door de regering voorgestelde compen satiemaatregelen daarbij in aanmerking genomen,- aldus het Nederlands Instituut voor de Publieke Opinie. ..- Vorige maand heeft het genoemde in stituut over de komende'huurverhoging een enquête gehouden. <den Hoed, schouderfractuur, allen uit Den Haag. Per ziekenauto werden zij naar hun woning vervoerd. De overige passagiers, waarvan, er j velen- door- hét wegspringen de glas enz.schaafwonden haddén op gelopen, zijn later met, een andere auto bus naar .huis gebracht'. De/drie ernstig gewonden? ziin:', de, 52? jarige J. E. W. Suurlandt.(ribfractuur erihersenschudding), de,,4D-jarige" Pi L, Déijlandt (inwendige kneuzingen) cn de 40-jarige W. den Hoed (schouderfrac tuur) """rDff-Hongaario' legering Tfe'effdS-Britte zakenman Edgar; Sanders,,: die' In? Honga- rije ïot'gevangenisstraf is veroordeeld op beschuldiging van spionnage, gratie ver leend; aldus heeft' Maandagavondradio-* Boedapest'-bekendgemaakt. .De - 49;jarigé (Sanders, ivertegenwoordi ger in Hongarije van -de „Standard Electric Company" werd drié: eneen /.half jaar geleden- wegens 1 spionnagé- veroor deeld tot- dertien jaar gevangenisstraf. Een Amerikaanse; collega, Robert Voge- léfjdië gelijk niet hém werd veroordëéld: werd twee jaar geleden- gratie.,verleend: Radio-Bóedapéstf .hééft (omgeroepen; dat Sanders reeds .is, vrijgelaten en uit Hongarije- uitgewezen/ Een woordvoerder van het7 Britse ministerie 'van Buiten landse Zaken te Londen verklaarde/ dat hij geen officiële inlichtingen van de Britse ambassadeur in .Hongarije over vrijlating van Sanders had ontvangen, doch het nieuws was „bijna zeker waar1 zo voegde hij hieraan toe.:.;;.'?/; j; (Van - onze correspondent.) :;?i Castricum wérd ópgescbrilct idoqrJ;éèK*.f^ misdaad; zoals er gelukkig sinds lang? nlét/?;--4»|», in bet plaatsje is.voórgekomen.' 0oor .'bmiz(5jw^ wachter? Van der Piaat wérd- 's middags'lS-Vfl-Éi in de duinen ès'en ten Ziriden tvan/i/de;» vvëg,;die/ loopt van' Caatrienm'JjiMrjBafêiSd^^ kaasaan- zee. een meisjeaangetroUen;/; dat door leen revolverschot in .hét;hoofd/§#^^ gedood bleek te zi)n. AI spoedie ken wor- den vastgesteld, dati^héfcfeaéggt^Bm^Mal Mirjam Tinge: uit Amsterdam vwasjjiidio.V:s 'yti gedurende 14 dagen had hotel „De rustende'Jager?? met een zekere H. Zondagavond waren /iy nog/samen/;;''^^ .naar de- bioscoopgeweest en. ren zjj vertrokken nit het?hotel.' den naar Amsterdam te wlllen/teragkè-jsz.,;»;. ren. maar-zijn blijkbaar de" duinen'.inge-v.fe«g%^, gaan,?waar- zij. de- nacht moeten/h'ebbeh/'SnSSi :.doprgébraiit/;;;?1l?^:i/5^^^^|i_7;j^^i^ ?veh:?Maaft4ag^op/Dinsd^:(^'te(?AHtrter-^^&! dam gearresteerd." Hy "heeft reeds fhefcéhd;;;/</i'| ên zal vandaag door;'de?:poUtle; të'Castri-i-^ .gS^ cum. worden verhoord en:metihet:meisjé;y*.'|^M dat:opgebaard? .hgti/in/iiDin^'etiBpsi^gSl^ ■worden ;geconfmnteerd.,/r;Uitfe.de:?/aar3§|^® der zaak staat omtrent de moüèvehi nógjS^^ v»i*x4-r-77 «r~t ft //'•vjfViï an rr.-. 14-' vmr>Wi ^kr-»r«Vin 1 niets.vast,;-zoIangdït:Verhoor;;niet?heeft,. plaats gehad. Bij?/dé?Mctie,?die|werd^r(( verricht door dr. Hulst-uifc X^dén;'>is;dh-'?/awj tussenkomen; vast teS stean, -/dat/l^het'gS^ meisje, in verwachting.was. De- .kosten:. van'jhet-.verblijf waren door;hèt/rnrisjé;f||.„ •Kïi Mnin'n Unflvn'rion /tnnaliilé v-kiiBnMi^Cra^dif^^l bij kleine bethagen/'tegeUjk/ibiieei^ge-^^M spaard,wat werd imtgewezeh'/doojfffhetS^OT spaarbankboekje,datl/zöSihfthaar^bêÖt^aS, had en/waarvan ..korte tijd geleden Z0Q ineenswas opgenomen: 'Het':' w0rdt<nietj Wf| onmogelijk geacht, dat. dq daad'.afgésprö^gig ken "werk is géweërt.' /Enkelëïnptiti'esfiiigMaa een dagboek, dat door. Mirjam* w; t 7 gehouden wyzen er op, dat- zy rekenwgi/,-/:.% moe* hébben gehóudenmét éenj spoedig einde.'/" 1 m De Alg. Vergadering der Ver.,Nafles is Maandag te New York bijeengekomen ter bespreking, van de ioesland in Korea na'hot sluiten van bet bestand." ..Voorzitter. Pearson -(Canada) vérklaar- d» in' ïijn openingswoord.' dat deze.spe ciale vergadering niet was belegd om dé vredesregeling in Korea/zelf le bespre ken, dóch .slechts om ..het .mechanisme" le; scheppen, waarmee deze? regeling zou kunnen worden uitgewerkt.: Hi) sprak de hoop uit, dal dit snel. zou. gebeuren, mét ,eén minimum aan meningsverschillen eii een maximum aan overeenstemming en goede wil", - z"*?'/?/;/?'"/'-j Het debat- werd nazeven minuten ver daagd; nadat was besloten de -kwestie door de oolitieke commissie te iater.be handelen. De politieke commissie? kwam hedenmiddag vier uur Ned. tijd hijeen. Toen Pearson in zijn rede voorstelde Dinsdag dé politieke commissie de inge diende resoluties, waarin déelnemëndê landen aan de politieke conferentie woé den voorgesteld, te laten behand.-len. keken de afgevaardigden naar Wisjinski, de Sowjet-gedelegeerde. om te zieD of hij wilde trachten de kwestie van ver? tegen woordiging van communistisch China te berde te brengen. Doch Wisjinski bleef rustig zitten cn Pearson, die geen bezwaren vernam, verdaagde daarop de officiële vergadering. Reuter-tekent hierbij aan. dat Wisjinski nog in de politieke commissie kan eiser,, dat communistiseh-China en Noord- Korea worden gehoord. Er bestond grote belangstelling voor deze voltallige vergadering, die een van de kortste tot op heden was. Pearson, die getuigde van het gevoel van dankbaarheid: en opluchting van millioenen in de gehele wereld nu hel bloedvergieten is geëindigd, bracht hulde aan dc mannen, die in Korea hun leven hadden "gegeven, 'opdat dé '„aanvas zou kunnen worden afgeslagen en (vrede? eh/yrf®*' orde hersteld". Jj? t... - Voorts verwees hy"/haar'?de?,;tragischëM«ga gebeurtenissen,'dle""in"de"afgëlopetf/da-::?Mf! gen veellyden - voor het^Griekséiliyplk^^" hebben, gebracht" Hy -bracht- de/GrieKse/ts-^S afgevaardigde hetmedeleven/\y'an?,?alle;:; leden van de vergadering "over. ?-/ De Zuidkoreaanse minister yah"' Büitèn-f!.> landse Zaken,/ Pjoén. verk]aarde,;. Maah?? dag enige uren voor de vergadering/in;:- een communiqué: aan de pers,r/ dat:;de?' Zuidkoreaanse regering van, plan/is5 mêtg- de 'Amerikaanse regering en; dè, r'estvan/- de vrije wereld samen te werken •.•ortó.óp „vreedzame wijze een verenigd-.-pnafhan- kelyk en democratisch Korea totvstand ;w: te brengen"-; - - igj ga Zuid-Korea' zal alles doen wat in ézijn vennogen ligt om de politieke, conté ren?;/; tie te doen slagen, aldus deze yerk!artng.);5jS Naar uit goedingelichte- bron. te?New^?S|S York is vernomen, za! de oolitieke??cïiti??^|fe ferentie overKorea: in Genève-s of in New York gehouden wOédén.;De?ze^s>t«@S verklaarde, dat. ten minste een bèlah'artjte/^ïÉJ land New York had voorgesteld. ./ia<>chV.r naar zijn persoonlijke mening .'had';„<3e^ nève op het ogenblik de meeste kaiis.:":ii? Een 25-jarige sergeant vanhét? Arnér: n ka an se bezettingsleger uit Duitsland,-, gelegerd "in Bustbach, is'-gisteravond; omstreeks 9 uur door twee onbekenden' overvallen in de Paterriósterstéég. jrté?.,^ Amsterdam. De een bedreigde' hém-met?^1 een mes, terwiji dc ander hem-van?? /?- achteren vasthield. De mannen - gr'epen;?sj% daarop uit de broekzak van 'de-sergeant'^piï een geldsbedrag, dat volgens dc.:;gédu*zp- peerdo ongeveer 74 moet bebbon ".be^/Hy dragen, -'ïk'ty-iiiëêÊ® De Amerikaan was met-rverlof/ih?-de 'm. Nederlandse hoofdstad. >v>: "itsfxs&ïtë&S. Gistermiddag te omstreeks 15. uur/i'gëj^S/ raakte dc negenjarige Wilhélmi'najLftAÏfï-f De Amerikaanse zakenman Frank C. Grismer. afkomstig uit Cleveland,is benoemd tot hoofd van de missie van landse werkzaamheden (FOA) in Ne-'t I., wonende DeimanstraateDen Haafc/blj?: derland. De benoeming is - Dinsdag; het baden in zee in een muil':Zij;\wêrd^. door Stassen, directeur van de FOA, tel door de stroom meegesleurd. Een pöiitiér»,^ Washington bekendgemaakt. j agent en een burger trachtten haarVnógfSf Dc heer Grismer, die op 9 Augustus te redden, evenwel zonder- résuitaat/'Het/:- 1897 te Brooklyn werd geboren, hoopt Hjfcje is een kwarUer later ongeveèï oti® lalf September in Den Haag te arrive-,! dezelfde plaats aangespoeld: Kunstma-'AK ren. Hy volgt Clarence E; Hunter op t tige ademhaling mocht niet-meer batéï# he op 30 Juni jL aftrad als chef vanl De moeder van het meisie?wa's Bljr-hét'? ie MSA-mtsste in Nederland.' tongeval aanwezig. -y-étst-SaW*

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1