De zm erinff- Franse stakers blijven strijd voortzetten I Hoofdpersonen in Marokkaans dramas EI Glaëëi eist krachtig optreden van Frankrijk Weer bus Nederlandse veron Sensationeel nieuws uit Teheran werkten mee aan omverwerping LANIEL GAAT NU OVER TOT ARRESTATIES Kernreactor in Nederland'? Weer belangrijke vordering bij Schelphoek Zestien geivonden bij bot sin gil in voorstad van Brussel m r- .-■■■ Bus met Amerik. meisjesstudenten te water WOENSDAG 19 AUGUSTUS 1953 t ELFDE JAARGANG No. 2546 Weerbericht W1 m LANG DRALEN ZAL MAROKKANEN KUNNEN LEIDEN H.M. de Koningin ontving ontheemde kinderen Moeizame arbeid met succes bekroond Moddermillionnairs m\ #1 r ■m J Nu de Frafise minister-president Laniel zich geplaatst ziet tegen over het feit dat circa twee millióen werknemers uit de genationa liseerde industrieën geen gevolg wensen te geven aan zijn order het werk onmiddellijk te hervatten, is hij het stakingsoffensief tegemoet getreden met arrestatiebevelen en opsluiting van onwilligën. De regering heeft 56-bevelen tot in^hechtenisneming uitgevaar digd tegen leden van het spoorwegpersoneel en vier sj^orivejgman- nen laten opsluiten .té^zamen met--yrjf 'm'an vande posterijen voor de" tijd v'ah'acht dagen."Door,.een stééds grotere druk' op-de arbeiders uit te oefenen hoopt de regering-Laniel de' stakingen, die thans reeds twee weken duren, in de kern te treffen. Aankomst ex-conunandant N.D.V.N- op Schiphol De werkzaamheden aan het dijkherstel op het eiland Schouwen- Duiveland vorderen goed. Op Duiveland zijn er nabij Ouwerkerk nog twee gaten in de dijk, op Schouwen is er nog een bij Schelphoek, nabij het gemaal van die naam en hei vroegere haventje, dat' ook zo geheten was. Dit gat bij Schelphoek is langzamerhand vergroot tot, 500 meter bij een diepte van 30 meter. Rond dit gat is binnenwaarts een ringdam van omstreeks vier km lengte aangelegd, waarin tot voor Dinsdagmiddag zich twee diepe geulen bevonden. Één daarvan, de Gemene Geul, genoemd naar de Gemene hoeve ter plaatse, - is Dinsdagmiddag afgesloten. De andere, de Klompengeul, komt spoedig aan de beurt. 1 Koningin Juliana heeft gisterochtendop het paleis Söestdijk 'qrige-. veer 25 ontheemde kinderen ontvangen, die ojkomsUg zijmÊuitfi kampen-in..Duitsland, en op. het. ogenblik hier in - Nederland een* - - vacantie doorbrengen. - - -, i:- Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telcf. 29215 (8 1) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.3919.30 uur Zaterdags 1718 uur: Telefoon 29216 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Administratie: TeL 114402—115486 Schiedam: Lange Kerkstraat 34b. Tel. 678S2 Abonnementsprijs 49 cent per week, 2.13 per maand, j 6.35 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. - Directie: O. A. KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN - - Geldlgvan-Woensdagavond tot Donderdagavond! PLAATSELIJK ENIGE REGEN r Half tot zwaar bewolkt met plaatselijk enige oï motregen. Zwakke tot matige, later, aan de kust na en daaTrjj krachtige Zuidelijke tot Zuld-Weste- lflk© wind. Ongeveer dezelfde temperatuur alsvan daag- Hoofdredacteur: Dr. 3. A. H. J. S. BRUINS SLOT IJ lazen in Vrij Nederland van verleden week een artikel over de-stakingen in Frankrijk, onder het opschrift „Geen zinloze staking". Nu dat zal wel waar zijn. Men staakt natuurlijk niet om maar te staken. Men heeft er natuurlijk een doel mee. De schrijver van het artikel redeneert dan als volgt: Het is geen staking "van communistische makelij, het doel is niet om ten faveure van Moskou de boel in het honderd té gooien. „Er •wordt gestaakt omdat 't moest, om- dat het niet anders kon, omdat de regering beduid moest worden dat bepaalde dingen z o niet langer door konden gaan." De schrijver geeft dan vervolgens een analyse van de ziekte waaraan Frankrijk lijdt: Onthouding van staats bemoeienis op financieel-economisch terrein, een burgerij, die zich via een veel te machtige volksvertegenwoor diging verzet tegen elk staatsingrypen dat haar privileges en haar bezit zou durven aantasten. Belastingontduiking is burgerdeugd. Permanent dreigende inflatie. Een funeste spiraalwerking van stijgende prijzen en lonen, waar van arbeidersen ambtenaren de dupe worden. Er zit in deze beschrijving van de euvelen, waaraan Frankrijk lijdt; zeer veel waars. Frankrijk behoeft dringend een goed werkend belastingstelsel.. Maar. men wil er niet aan. Frankrijk behoeft dringend een gezond ruilmiddel en een stabiel loon- en prijsniveau. De woningtoestanden zijn erbarmelijk op vele plaatsen. Er is daar dus wel het een en ander te verbeteren. En het is de Franse democratie. Parlement en Regering, die hier te kort schiet. De vraag echter die overbliift is deze: Is deze staking daarom goed? In - het artikel in Vrij Nederland wordt gezegd: de staking is niet zinloos, men staakt omdat het moest. Er -wordt niet met zoveel woorden gezegd: De sta king is goed. Maar men kan die conclusie er wel uit trekken. Maar men zaldan tevens de con clusie moeten trekken dat men hier mee dan een ondemocratisch middel, nl. de politieke werkstaking, introdu ceert als juist. Er zit aan deze staking natuurlijk een sterk sociale kant. Maar - het feit dat de discussie tussen rege- ring en parlement, in welke discussie de problemen van Frankrijk behoor den te worden opgelost, hier vervan gen* is door een machtsstrijd tussen de regering en haar personeel, geeft aan deze staking een revolutionnair -karakter. Wie-deze staking'goedkeurt, laat het- doel de middelen heiligen. 'Maar als dit middel werkelijk 'gehei ligd wordt, blijft er van een behopr- ÏTtikX functionnerende*.democratische rechtsstaat niets over. ..d Waar.de strijd nu in Frankrijk., over loopt is dit af de regering in de 'stéék gelaten door hef parlement zal capituleren voor de staking. Be langrijker dan het materiële doel der stakers is het staatkundige vraagstuk of ér een zelfstandig overheidsgezag zal blijven. Het parlement loopt weg. Welnu; dan is het laatste wat er gebeuren móet dat nu ook nog de re- gering onder de voet gelopen wordt. Dit vraagstuk komt in het artikel in Vrjj Nederland niet aan de orde. Maar - dit is- de staatkundige zin van de nu in Frankrijk aan de gang zijnde machtsstrijd. Slechts via een. zich handhavende regering kan de demo cratische staatsorde worden gered. Alleen zo kan. het parlement tot' zijn taak worden teruggeroepen. Dit staatkundig-principiële aspect van de zaak gaat in de socialistische beschouwing volkomen te loor. v Het is een nieuw.-bewijs van hetgeen wjj reeds meer betoogden, nl. dat het geen de riaat kan; mag én moet zijn, bij' de socialisten onvoldoende wordt .doordacht en bij hun politiek in aan- .merkinE komt. Radio Teheran heeft hedenmorgen medegedeeld, dat royalis tische opstandelingen dé regering-Mossadeq in Perzië omver gewor pen hebben. De regeringsgebouwen in Teheran en het gebouw van de radio werden bezet. Kort tevoren waren er berichten binnengekomen, dat de volge lingen van de Sjah in groten getale naar de binnenstad van Teheran waren opgerukt, waar ze slaags waren geraakt met de politie en het leger. Blijkens in Londen ontvangen berichten hebben eenheden van het leger aan de putsch tegen Mossadeqmedegewerkt. MOSSADF.Q afgezet Het is nog niet bekend in hoeverre de door 'de Sjah aangestelde nieuwe premier Zahedi de- hand in de om wenteling heeft, maar het is niet on mogelijk, dat hij met behulp van de boeren uit Azerbeidzjan en andere streken de macht heeft over genomen. De Sjah zelf, die in Rome vertoeft, hield vanmorgen een persconferentie, ■Het bestuur en de parlementaire fractie van de socialistische partij kwamen Dinsdagmiddag bijeen om de toestand te bespreken. Na afloop van deze gemeenschappelijke vergadering werd een communiqué uitgegeven, waarin wordt vastgesteld, dat de regering door de verklaring van de eerste minister de stakende arbeiders eigenlijk voor een ultimatum, zo niet een oorlogsverklaring,-heeft geplaatst. - Dinsdagavond was er 'nog steeds" weinig verandering in de toestand in Frankryk' te bespeuren. Wel werden enkele spoorwegarbeiders en em ploy's van. de posterijen gearresteero doch er was geen enkele aanwijzing, dat de maatregelen, die LanielMaan dagavond aankondigde, reeds züd in gevoerd. De leiders van de socialistische, ka tholieke 'en communistische vakver bonden staan vrijwel voortdurend met elkaar in verbinding. Overal in Frankryk bleef het even wel -vrij rustig zoals ..het gedurende deze gehele staking nog -rustig -is ge weest.- - t Bij 'de spoorwegen' .was enige verbe tering te.bemerken. .Het, aantal uit-Pa rijs haar de 'provincie' 'vertrekkende Portret van HXJI. Prinses Wilheknina vervaardigde doorde schilder. A. van Mever te Heilo. De schilder bjj.- zijn nleutce portretschilderij, dat vanmiddag is overgedragen voor een-groot meute' scholencomplex te Zaandam.- ■treinen nam.toe en" er reden weer en kele treinen naar 'de Parijse voorste den. Ongeveer de helft van het nor male aantal ondergrondse treinen was Dinsdaa weer in dienst Ook bij de PTT was de toestand iets gunstiger Er werd eengrotere hoeveelheid brief post behandeld en meer telefoon- én telegraafverbindingen "werden tot stand gebracht Het personeel van de gas- en electriciteitsbedrijvenwas nog steeds in staking.'De vuilnismannen en straatvegers gingen in'sommige distric ten weer aan het werk. Ook de haven arbeiders in Le, Havre vatten het werk weer op, maar in Duinkerkenbleven hun collega's thuis. 'In'het mijngebied was de toestand onveranderd. Het ver voerbedrijf besloot de staking met 24 uur te verlengen. Op de spoorwegstations in hét Saar- gebied stonden Dinsdag 30 volgeladen kolentreinen en 26 goederentreinen, met in totaal ruim drie duizend wa gons, alle bestemd voor Frankrijk. In verband met: de staking in Frankrijk nemen de Franse spoorwegen de wa gons niet over. Ook het geldverkeer tussen Frankryk en het Saargebied is stopgezet. Sedert het begin van de staking van het Franse spoorwegpersoneel hebben de Duitse spoorwegen reeds twaalf extra treinen ingelast om het' verkeer van Engeland en Noord-Europa naar Zwitserland en Itali'ë te onderhouden. Op deze. wij2» kunnen de reizigers naar deze gébieden de weg door Frank rijk vermijden. De Noors-Nederlandse commis sie; voor kernphysische experi menten is van mening,dat het aanbeveling verdient een - nieuwe kernreactor, die economischer zal ..werken dan de kemréactor te Kjeller bjj Oslo,, in Nederland zou worden gebouwd. Dit is medegedeeld op een driedaags congres van atoomdeskundigen uit ne gentien landen te Oslo. Ook werd medegedeeld, dat de reac tor te Kjeller,'die in 1951 door Neder land en Noorwegen in gebruik is ge nomen. het-voor deze landen heeft mo gelijk 'gemaakt zeer belangrijke experi menten te verrichten.-' waarin hij.mededeelde, dat hij zijii land had verlaten téneinde bloedver gieten te voorkomen. - S Ook gisteren was het de gehele dag onrustig geweest in de Perzische hoofdstad. Communisten en nationa listen" hielden demonstraties en/, de Perzische regering kon de toestand alleen met vertoon van veel militaire macht in de hand houden. Het bericht, dat Mossadeq heeft moeten wijken voor de volgelingen van de Sjah, werd opgevangen door', het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken, dat onmiddellijk inlichtingen heeft gevraagd aan haar vertegenwoor diger in de Perzische hoofdstad. De omroeper van radio Teheran deel de mede: Jk kan tot u spreken door de hnlp van de strijdkrachten. De regering van Mossadeq f is een "bewind van-, op stand en zjj is gevallen". De luisteraars aan hun toestellen hoorden gerucht van verwarring In de studio. Kolonel Ali Pahlavon deed op de bevolking van de stad een beroep om op haar qui-vlve Je blijven, „De regering- Mossadeq Is verslagen", aldus'verklaar- de hij. De - radio deelde verder mede, dat genera»!*» FazJollali Zahedi eerste minis ter zon worden. Zahedi werd door de Sjah tot premier benoemd vor de mis lukte actie van Zondag jJ. De regering-Mossadeq is verslagen. jat ben een.,van de soldaten-,ep„ëeniP>hj van de. aan ditjjand toegewijde, mensen,, Een aantal verraders als Fatemi; (de minister van Buitenlandse Zaken) - wil het land aan de buitenlanders .verkopen.' De Iraanse royalisten hebben de demagogische regering, waarvan Hoes sein Fatemi zich bediende, verslagen. De Perzische natie, officieren, leger en politie hebben de toestand in han den genomen. Premier Zahedi zal zijn functie aanvaarden. Er is geen plaats voor ongerustheid. Bewaart de kalmte. De Sjah van Iran heeft verklaard, dat hij onmiddellijk naar zjjn'land zou terugkeren, indien de berichten over de omverwerping van de regering- Mossadeq waar blijken. De Sjah was aan het dineren in zijn hotelkamer toen de-berichten van radio Teheran hem door. een correspondent van A P. gebracht - werden. Hij sprong opgewonden op. Zenuwachtig op zijn sigaret bijtend zei hij: „Laat mij a.u.b. meer weten. Ik wil een bevestiging. Be wil onmiddellijk terugvliegen". Later werd in een uitzending van ra dio Teheran een beroep op de Sjah ge daan naar zijn land terug te keren. De telefooncentrale in Rome heeft meegedeeld, dat vanmorgen vroeg het plotseling onmogelijk was geworden te lefonische verbinding met Teheran te krijgen. De staking van de telefoon dienst gebeurde kort, vóórdat radio Te heran omriep, dat de regering-Mossadeq omvergeworpen was. El Glaoel de Pasja van Marrakesj heeft Frankriik bezworen een krach-, tige -houding aan te nemen tegenover, de sultan, van Marokko. De- Pasja waar schuwde de Fransen, dat, als zij niet krachtig genoeg tegen de sultan zou den: optreden en een -eind - zouden-ma-, ken aan-het bloedvergieten In Marok ko;/ ;:dit j voor Frankrijk zelf' het ge vaarlijkst was.. Aanvankelijk waren de Pasja.-in eenInterview 'heel .andere woorden, in dé mond gelegd, waaruit was opgemaakt, dat hij zich eventueel, tegen Frankrijk zou keren. Dat. misverstand beeft hij nu weg genomen door nadrukkelijk te verkla ren, dat hij aan Frankrijk, zijn'woord, gegeven had en dat zonder voorbehoud. Hij had de Franse openbare, mening alleen willen waarschuwen tegen te lang dralen, dat er toe zou kunnen leiden, dat de weinig ontwikkelde' meer derheid der Marokkanen tot extreme actie zou geraken. Volgens de. publicatie" van hetblad „Le .petit" Marocain"; had de" Pasja éen van het paleis van de sultan 'van Mar. rokko uitgegaancommuniaué een,',óp'r' roep -tot. revolutie'! genoemd.' .Hét /ging indér oni een godsdienstige opstand _en"„de Imam '- dié door" zéven" mïl- iioeii Marokkanen, vastbesloten- om .het IslamietïSSe gëloof te handhaven, is gekozen, dan wel om -een verklaring van de heilige oorlog tegen Frankrijk en - de Fransen",<>-aldiis-:iiad - de -Pasja H.M. de Koningin hééft gisterochtend ten paleize Soestdijk omstreeks "25 ont heemde kinderen ontvangen,: die afkom stig zijn uit diverse kampen In Duits land en op het ogenblik - hier te lande hun vacantle doorbrengen. Een deel der,'kinderen behoort tot een groep, die is ondergebracht bij particu lieren in de gemeente Wateringen. An deren behoren tot een groep,, die in het C.J.M.V.-kamp te Leusden - verblijft.De ontvangst heeft ongeveeranderhalfuur geduurd, waarbij H.M. zich1 met alle kinderen heeft onderhouden en zich op de hoogte heeft doen stellen van hun er varingen. Een grote mand:fruit, welke door de pleegouders van de; Wateringsè groep was meegezonden voor de Konin gin, is door ;H.M. terstond ter beschik king gesteld van het kamp te Leusden. waar men uiteraard over minder fruit beschikt dan in hetWestland. Ten af scheid hebben de meisjes nog enkele liederen met balalaika-begeleiding ten gehore gebracht. volgens hét blad omtrent het commu-" niqué- van de sultan gezegd. - "In zya nadere- verklaring van 'giste ren 'zéidè dé Pasja dat het ondenkbaar ■was dat' hU: ook maar een .énkel woora zon kunnen sprekenwaardoor zijn verknochtheid en onwankelbare trouw n Frankrijk in - twijfel zou kunnen worden getrokken. „Mijn doel is altjjd geweest en: zal .altijd blijven: Nauwe samenwerking tussen Frankrijk en de gezonde elementen van de Marokkaansè bevolking." Van-de'zijde van de Franse resident- generaal werd medegedeeld, dat van heden af censuur in Marokko Is Inge steld. - i - Van links naar rechts:., de resident- generaal Guillaume, de sultdn\:fvdn. Marokko en El 'Glaow 1 - Marrakesj. 'Êtm Een Franse - touringcar, waarin zich/' veertig Amerikaanse ii meisjesstudenten bevonden, die een bezoek aan Volendam en Marken haddén gebracht, kwam', gk-^; teravond om ongeveer 6 nar op de tèrng- weg naar "Amsterdam - tossen. Monniken dam, en Broek in Waterland.in:de Broe-.k;;iM kervaart terecht; - doordat'débus :bp 'xllt smallë'weggedeelte: nlt moest-aw^jken'. voor. een andere anto. De'Amèrilmanse- meisjes kwamen er met een nat pak «Sn j de schrik af. Met een inderhaast bestelde bus nitAmsterdam./ werden- de -toeristen:: naar de hoofdstad "vëri-oerd.- Dë bus isi later op/de avond nit' de vaart .gebaald.:" De luitenant-kolonel"C: M. Schilper- oord, 'die' onlangs het commando over het -'Nederlands Detachement Verenigde Naties- heeft overgedragen aan de lui tenant-kolonel'CJ Knuist, zal op Donder dag 20 Augustuste 18.45 uur per vlieg tuig uit Koreaop Schiphol aankomen. Met de afsluiting van de Gemene Geul is een belangrijk stük werk ver richt. Moeizame arbeid van de dienst Dijkherstel Zierikzee is hierdoor met succes bekroond. De bodem van de welhaast tien' meter diepe geul is voor af bezonken met zinkstukken en zware stenen om het uitschuren te voorko men. Tevens werd een tweetal lanö- hoofden, bestaande uit caissons, aan gelegd, waartussen als sluitstuk een enorme caisson is ingevaren, een ge vaarte als een huizenblok. Deze cais son heeft een lengte van 65 meter, onder water is. de breedte 19 meter en boven de waterlijn 35 meter. De hoogte bedraagt eveneens 19 metei. Het is de eerste caisson die bij de slui ting van het eiland Schouwen is ge bruikt.-Bij Zierikzee liggen nog vijf dergelijke caissons, die uit Engeland hierheen zijn gebracht. Reeds eenmaal is een zodanige caisson gebruikt, na melijk bij de dijkdichting in Kruinin- gen. Het invaren van'de caisson in de Gemene Geul is onder, grote belang stelling te land. en te water geschied. Het was een zaak waarby het om minuten speelde, omdat 't juiste ogen blik van het invaren benut moest wor den. De caisson moest namelijk inge bracht wordén tegen de ebstroom van het riög uit de polder vloeiende water, op het moment dat de vloed kwam op zetten. Om 16:10 uur 'was het gevaarte'door de sleepboten preeiest-voor en tussen de landhoofden gemanoeuvreerd en het kon toen door vele ..sleepboten -verder opgeduwd worden. Hef opko mende water: deed de rest. Om 16.25 uur was het zover gezakt, dat het gat als gesloten kon worden beschouwd. Het grootste deel van het werk was voltooid, de vreugde over het wélsla gen kwam tot uiting door het geloei van scheepssirenes en stoomfluiten; Op de hoek van Sint Jacob, gelegen tussen Oudé en Nieuwe Tonge op het eiland Flakkee, is door arbeiders van de firma Van Hattum en Blankenvoort onder directie van de Provin ciale Waterstaat van Zuid-HoH- land de. millioenste kubieke meter zandia - het djjkprofiel gespoten. mÊSÊiUi r ;'r<f '-■*! Zestien Nederlanders werden Dinsdagmiddag gewond toen' de Néder- landse "autobus waarmee' zij door; België reden op een ïkruispünt;-in; dé- Brusselse voorstad Etterbeek in botsing kwam met twee trams. Vier vrou-i welijk© passagiers moesten worden opgenomen in het ziekenhuis van Etter-' beek. Te andere twaalf gewonden konden naar Nederland terugkeren nadat hun kwetsuren, meest snijwonden, veroorzaakt door rondsprineend elas-' m het ziekenhuis waren verhonden. - - gj De toestand van de vier gewonden,';;, die nég inhét ziekenhuis zijn,. liet éen^i kort gesprek toe.;Zij vertélden;,'"daï'|^^^ dubbele botsing grote ontsteltenis onderin De toestand van de vier personen, die nog in het ziekenhuis te Etterbeek wor den verpleegd, geeft geen reden tot on gerustheid. Deze vier gewonden zijn: mevr. Bender-Bovendeert uit Delft, die een schouderfractuur heeft, mevr. M. Heintjes uit. Boxtel (lichte hersenschud ding), mevr. Meyer-van Doom uit 's-Her- togenb'osch (snijwonden) en mevr. J. Maas-van den Heuvel uit Boxtel (onder- armfractuur). Het ongeluk is vermoedelijk te 1 wijten aan het feit, dat' de bestuurder van de .reiswagen door een rood stoplicht, is ge reden. de - vacantlegangcrs verwekte. ZR .,haddctt.;:*sgj de. indruk, datde. bestuurder, niet/jral^ w doende., acht op déycrkeera!ichten..iw4vV^|" geslagen, waardoor; de bus 'dvrarii'/^p^dé^^s tramrails stond, teen aan béide j zydén/gjjl de trams zich In beweging hadden geaefc||S Mevr. Maas zat op de plaats aan"dé rechterkant, waar een der trams de bus} binnenkwam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1