Na negen uur strijd in Teheran Mossadeq verdreven door premier Zaliedi SJAH WAARSCHIJNLIJK HEDEN TERUG NAAR KAN „President Robert" bij aankomst in Den Hoek gearresteerd ACTIE TEGEN STAKERS IN FRANKRIJK BLIJFT UIT Vandaag valt de beslissing in de Marokkaanse crisis Caisson als een huizenblok Soivjet-Unie beproefde \de'yW(iterstojboni HBS Verdacht van dèviezen-sritohKël Nationale Vergaderingzal beslissen Oplossing van de oliekwestie? Abd el Krim „de lachende derde"? Marokko:, geweren in aansldg m Het koele weer Iioudt aan Mededelin De verliezen in de Koreaanse oorlog|f§ 0ÖNDERDAG 20 AUGUSTUS 1953 ELFDE JAARGANG No. 2547; Weerbericht Luitenant-generaal Alons commandant Rode Kruis Ambónèés protest tegen uitlating van mr. Susanto ém l SIÉ r m m Bezoek van Eisenhower aan New York Churchill weer naar Chartwell Pi Perzische zaakgelastigde te Rome in het nauw Nederlanderiri Gneiii^l gearresteerd li sisppisr SU® Soldaat gedood door schot uit eigen revolver Proclamatie handen' te krijgen. iffSBIS mmmf. Moeilijkheden bouwbedrijf opgelost ÉB Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 29215 <3 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 *!f- Kiachtendienst abonnementen 18.30—19.30 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 29216 'z-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Administratie: Tel. 114402—115486 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Tel. 67882 Abonnementsprijs 49 cent per week, 2.13 per maand, 6.35 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. Directie: C. A. KEUNING en Mr. K. VAX HOUTEN Geldig van Donderdagavond tot Vrijdagavond.. ENKELE BUIEN. - Veel bewolking met plaatselijkenkele buien, mnar In het Oosten van het land. vanavond} nog regen.i: Matige, aan de kust tijdelijk krachtige Zuidwestelijke wind. Dezelfde of iets lagere temperaturen. G Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT Na negen uur strijd in dc straten van. Teheran zijn de aanhan gers van de Sjah cr gisteren in geslaagd het bewind van Mossadeq ïh Perzië omver te werpen. In de uitzending van radio-Teheran van gisteravond werd medegedeeld, dat' premier Zaliedi de macht van Mossadeq had overgenomen en dat hij de toestand volkomen in zijn hand had.. Het vrNele land is door. een 'bliksemsnelle actie van de Sjah- gezh i uit de greep van Mossadeq bevrijd. vanmorgen met zijn gezin door de troepen van Zahedi geai iar een plaats buiten Teheran overgebracht. Hij zal vol gens i*,.. iug van het opperbevel worden berecht. Hoe wc. .zren reeds gemeld werd/dat de minister van Buitenlandse Zaken Fatemi werd gelyncht, is hierover nog steeds geen zekerheid. Men houdt het voor mogelijk, dat Fatemi zich' schuil houdt. GtntraaV-Zatieai, thanpremier van Peniil Vlak"voor zijn vlucht naar het buitenland had de Sjah Zahedi tot pre- mltr benoemd,tmaar. pas nu na de re volte-der militairen tégen .Mossadegh. «n deze op zijn beurt is gevlucht, kan h# zijn functie aanvaarden. De nieuwe premier heeft de Sjah verzocht weer naar zijn land terug te keren. De Sjah zal vanavond naar Teheran terugkeren. Vanmorgen ontving hij een verzoek van Zahedi om zo spoedig mogelijk weer naar het land te komen, teneinde zijn grondwettelijke bevoegd heden uit te oefenen. De Sjah stuurde de premier en de strijdkrachten een telegram, waarin zijn dank werd uitgesproken voor de wijze, waarop de monarchie en de grondwet werden verdedigd.v Het' is nog .niet bekend, hoe de Sjah zich naar zijn residentie zal begeven, Momenteel worden onderhandelingen gevoerd met de K.L.M. over het char teren van een vliegtuig. Koningin Soraja zal voorlopig in Rome blijven. Haar zenuwgestel is door De lange,altijd deftig geklede JoBge- *i*a, Robert L. uit Den Haag, dip sinds enige, jaren/bizarre plannen tracht.ie verwezenlijken, lx gisteren wederom door de politie gearresteerd. .Hij; arri veerde: met één vande Harwlch-boten In Hoek 'van Holland en jnist had hlj zich .van boord begeven toen enkele le den van fie Kon. Marechaussee hem ver zochten-met hen mee te gaan in verband met een deviezensmokkel. waarvan „Pre sident Robert" wordt verdacht. V - 'T: 'i Twee jaar geleden vertrok deze jon geman mot een jacht. .President Ro bert" geheten,'uit Nederland. Hét'doel van de reis was Zuid-Amerika en aan boord vail'-het-schip bevonden zich de familie van Robert, alsmede de notaris Q. en zijn -vrouw uit Maastricht. - Intotaalwaren er 35 mensen, die aan deze z.g. „Curacao-actie" zouden meedoen.- Naar-werd beweerd, zou nota ris Q.'j grote sommen geld hebben be taald-voor. de 'financiering -van de on derneming. De meest bizarre verhalen dedende ronde over het leven aan boord'!van het 'schip.' Zij kwamen veelal overeen;met'de gebeurtenissen, die zich daarvoor hadden afgespeeld,: toen „Pre sident Robert", de leider was van de organisatie ;;Het Particulier initiatief1 tot het'doen van charitatieve werken":. 'Bekend is hoe deze organisatie tenslot te; is ontbonden. .Enkele goedgelovige lieden 4ri den lande, hadden behoorlijke bedragen-afgestaan oih in Curagao chari tatieve werkzaamheden te verrichten. Voor "de 'Rotterdamse Rechtbank heeft „President1 Robert" 'indertijd terecht ge staan,';; doch- hij werd vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Direct daarop kwam-, Robert met een nieuw plan en vanuit Maastricht werden alle voorberei dingen getroffen. Enige maanden daarna vertrokeen kostbaar "ingericht jacht, Waarop Robert, zo werd vernomen, enkele Het dagelijks bestuur van het Neder landse Sodè-Kruis heeft de gepension- neerde. luitenant-generaal P. Alons, thans directeur van het Nationale Rampen fonds benoemd tot commandant van het Rode Kruis Corps. De, heer Alons, die directeur blijft van bét Rationale -Rampenfonds, zat zijn nieuwe functie - binnen zeer korte tijd aanvaarden. Hij volgt de gepensionnecr- dë' l'aitèriahGgénëraal ~L. *H. van Oyenop, dié' ,28 Juli, j.l. op 64-jarige leeftijd is overleden. Het- bestuur vann de „Badan Perwaki- lan Rajat Maluku Selatan", een der or ganisaties van de Ambonezen in Neder land,-verzocht ons mede te delen, dat zij verzet-aan" tekent tégen „de opmerking van "déIndonesische hoge commissaris, mr, Susanto Tirtoprodjo, in diens trede 'er' 'gelegenheid van deonafhankelijk- heidshèrdenking op 17 'Augustus jl, waar- iti;de heer Susanto aldus de, boven genoemde organisatie „heeft gezegd, dat de Ambonezen door verkeerde voor lichting naar-Nederland verdwaald zijn". (Mr. Susaiito1 zeiié bij* genoemde ge legenheid:.;, ,dat- de Ambonezen ;in Neder land door verkeerde vo-lichting in de 'toestand zijn: gekomen' waarin zij thans verkeren. Hij zeide te hopen, dat 'de Ambonezen van hun dwaling zuilenne terugkeren/Red'. Ahp'.).' privé-appartimenien had. Daar zou. een werkelijke troon opgesteld geweest zijn en alle opvarenden, waren onderworpen ■aaxi'-Pre5Üient*v;RoberVf-,Twée;jaaK-lang: heeft'men mét hetjacht.gevaren.Di verse plaatsen in de: wereld werden aangedaan' .eri- ..nimmer is precies komen vast te staan, .wat de uiteindelijke bestemming moest zijn van deze- onderneming. Ohgeveer een jaar geleden kwam wel hét bericht, dat een echtpaar zich had teruggetrokken. Zij waren afkomstig uit Maastricht. President Robert,'rijn ouders, zuster en broers en de familie Q. bleven aan boord. Onlangs schijnt er enige wrijving: ont staan te zijn onder de opvarenden. Van notaris Q. wordt vermoed, dat hij naar België is gegaan. Ook hij wordf'door de politie gezocht. Enkele dagen geleden arriveerde de familie R. in Hoek van Holland, echter zonder Robert L. Hij kwam gistermorgen met zijn. broer Hans, één van zijn naaste medewerkers. Robert werd direct Inge rekend en overgebracht naar het Huis van Bewaring in Rotterdam. Het jacht ligt op het ogenblik in En geland en zou te koop zijn aangeboden. De ouders van „President Robert" heb ben zich weer naar Den Haag begeven, de plaats waar vadèr L. vroeger een kleermakerij had. Velen vragen zich thans, welke personen thans weer ernstig gedupeerd' zullen ziin door het ge vaarlijke en fantastische optreden van ..President' Robert". 1 - Naar eerst thans bekend wordt, is de soldaat Verdonk uit Tilburg ver leden week Vrijdag, om het léven ge komen door. het plotseling afgaan van zijn eigen revolver, terwijl hij op wacht stond bij, de Saksen Weimarkazerne te Arnhem. De kogel ging'door. zijn hoofd. Vermoed wordt,, dat Verdonk mét' zijn revolver heeft gespeeld en dat daardoor het sehat onverwachts is afgegaan. de gebeurtenissen der afgelopen; dagen zeer geschokt en degeconsulteerde arts achtte het béter dat hare majesteit de vermoeienissen vande reis .werden bespaard. Vanmorgen bleek duidelijk, dat Zahedi vast in hét zadel zit. Het leven in Tehe ran herstelde zich. Overal warén arbei ders bezig met het herstellen van de schade, die door de gevechten van gis-> teren werd veroorzaakt. Er "is een uitgaansverbod uitgevaar digd in de avonduren en samenscholin gen vanmeer dan drié personen zijn verboden. Overal zijn grote portretten van de "Sjah aangebracht en" de stad wemelt van nationale vlaggen. Tanks patrouilleren door de straten, maar de bemanningen hebben hei niet druk. Overal zijn opgewekte gezichten en de algemene indruk is dan ook, dat de bevolking verheugd is. dat Mossadeq. die niets dan ellende over .Perzië heef i gebracht, door de aanhangers van .de Sjah is verdreven. -,-.S Aanvankelijk was de ex-premier ner gens te vinden. Er werd opdracht gege ven hem op te sporen; terwijl over de radio werd bekendgemaakt, dat hij zich binnen 24 uur moest.melden bij. een,van de militaire autoriteiten. V - ;Hoe'Mc3sadeq in hanaén.4van hetleger is gekomen is nog niet bekend," De, radio 'dééd hierover géén mededelingen.Het •geracht: gaat, dat de Sjah verzocht-heeft het leven van de zieke grijsaard - te .spa ren. Een woordvoerder .van de Perzische legatie in Den Haag deelde vanmorgen medai dat men zeer verheugd was,-dat. de Sjah weer naar hel land zou leruglceren. Bij het huis van de oud-premier werd hevige tegenstand ondervonden van de lijfwacht. Deze. had zich ver schanst in talrijke mitrailleursnesten. Een ogenblik werd overwogen om het gebouw door vliegtuigen van de luchtmacht te. laten bombarderen, doch hiervan heeft men afgezien, toen bleek, dat de tegenstand verminderde. Een stormloop van de keizerlijke garde, die inmiddels met. premier Za hedi uit Azerbeidzjan was aangeko men, was voldoende om alle verzet te breken. Het huis werd overstroomd met burgers en militairen,' - die de inboedel kort en klein begonnen te slaan. Generaal Zahedi heeft zich reeds in een proclamatie tot het volk gewend. De proclamatie luidde: „Dierbare landgenoten, in naam van de Allerhoogste richt ik mij tot U; In opdracht van Zijne Majesteit Mohammed Sjah Reza Pahlevi ben ik aangesteld als Uw premier—Voorgaan de regeringenhebben veel beloofd, maar zeer weinig gedaan. De natie moet weten, dat ik blij kens de bevelen van de Sjah de wet tige'premier ben., De voornaamste punten van mijn programma zijn: 1. Handhaving van de wet; V Vermoeidstaple .-Mohammed Reza Pahlevi; dp gjevluchte'^Sjah-Jean. Persië, Dinsdag uit een Briixijjitgtaig op de Romeinse luchthaven] C.iatnpmo. Zowel hij als zijn ëchlgenotc;.keizerin,Sora)a, droeg ech zonnebril dng zich le 6e- schermen legen dc fëlle zon, die het 'hele Midden-Oosten en t Zuid-Europa een hittegolf]-, bezorgt. 'De koningin droeg een- lichtbruin, de Sjah een lichtgrijs zpirièrcostuum. De bijeenroeping van de Franse Nationale Vergadering ter bespreking' van; de staking die nu al twaalf dagen duurt en van de bezuinigingsdecreten, welke" de onmiddellijke "aanleiding waren, schijnt vrijwel zeker. Voorzitter ,Herriot_ heeft bekendgemaakt dat 223 telegrammen cn 179 schriftelijke bevestigingen van afgevaardigden zijn ontvangen. Het bureau van de Kamer komt Vrijdag bijeen om. de verzoeken in behandeling te nemen. Onderwijl heeft de rooms-katholiéke MRP een bemiddelingspoging onder nomen; otn', regering' en de stakers tot elkaar te brengen. De partij heefteen commissie van vfjf benoemd om, con tact op te nemen met het kabinet-Laniei en de vakbonden. Er is tot dusver nog niets té. merken van de „noodmaatrege len" waarmee premier Laniel de stakers heeft gedreigd. De grote vakbonden zijn bij hun be sluitgebleven, om de stakingen voort te zetten. Britse functlonarfMen 'hebben gisteren verklaard, dat ,de gemelde val van Mos sadeq zou kunnen lelden tot een' schik king in het twee .jaar. oude Brits- Iraansc oliegeschü. - i'-p' Groot Britlannlë; heeft reeds lang.ge leden de hoop opgegeven ooit tot over eenstemming tékomen 'met de éigen- zinnige. Iraanse oud-premier, die van geen compromissen wilde;;weten, waardoor voor het Westen jaarijks een hoeveelheid van 30 millioen ton olfe verloren ging. Indien de royalisten rich kunnen handhaven zou dit tot gevolg kunnen hebben, dathet strategisch zo belang rijke Perzië. ciat zich steeds meer op Rusland georiënteerd heeft, t.nietvoor het Westen verlóren gaat. - Reeds maandenlang.stond -Mossadeq machteloos om .de'prima georganiseerde communistische Toedeh - partij té'v.ver hinderen steeds .meer: invloedrijke" po sities :in;-het_leger';en;de regering in 'Ook in verband-hiermee is men in Londen van mening. -dat dg definitieve uitslag.'van? de coup •fibg niet vast'staat. Men acht het heel, goed mogelijk,, dat dé uiteindelijke; beslissingóp" straat /b"ë-: vochten zal worden. V ;V 2. opvoering van de levensstan- daard; - ;vr 3. kosteloze medische verzorging vóór allen; 4. mechanisatie van de landbouw; 5. wegenaanleg; r 6. verzekering van de openbare vei ligheid; 7. bescherming van de individuele en sociale vrijheid; 8. bescherming van coöperaties.; Lang leve Sjah Reza Pahlevi". Generaal Zahedi treedt volgens de laatste: berichten snel op om zjjn grote overwinning op Mossadeq te consoli derén.' Vele Perzen beschouwden Mossadeq als onoverwinnelijk en men dacht, dat hij de politie en het leger volkomen in- de hand^ had. Toen de staatsgreep kwam liepen leger en politie als één" man naar de Sjah over. De opstand van gisteren slaagde met een minimum aan'bloedvergieten in de meeste delen van Teheran en de provincies. - Gisteravond, was radio-Teheran weer in de lucht. Meegedeeld werd, dat premier* Zahedi een uitgaansverbod had, ingesteld dat ingaat met het vallen van het duister -en-afloopt bi, het'aanbreken -van de ochtend. In de. uitzending werden geen- pro vocatie ve; yerklaringen - tegen - Mossa deq "uitgesproken. Militaire, muziek en het Iraanse nationale volkslied wer den gespeeld.' - Radio-Teheran verdween.eerder uit de lucht tóén'het .geluid van schieten en de sirenes van de ambulances hoorbaar- werden. Generaal Auguitin Guillsume, de Fran se resident-generaal in Marokko, is Woensdagavond uit Parijs naar - Rabat teruggekeerd met de laatste instructies van de Franse regering om de crisis in Marokko op te lossen. Verwacht wordt, dat hij vandaag een onderhoud met de Sultan-en met de- Pasja van Marakesj zou hebben. Men gelooft, dat generaal Guillaume een laatste poging zal doen om de Pasja en sijn 350 stamhoofden te doen afzien ven direct optreden tegen de Sultan, die zij reeds in zijn religieuze waardigheid hebben getroffen door zijn neef als gees telijk leider le benoemen. De stamhoofden, die zich de „oppositie beweging" noemen, hebben verklaard niet méér met de Sultan te willen sa menwerken. De Pasja heeft in een on derhoud' met een Frans journalist ver klaard, .dat hij geen andere oplossing van de huidige crisis zag dan de liquidatie van .de macht van. de Sultan en van de nationalistische beweging Istiqlal. De Sultan en de Istiqlal hadden slechts een dóèl: de Franse kolonisten-, in Marokko te dwingen het land. te verlaten. Het is bekend dat bet Franse kabinet, dat Woensdag-.dé crisis in Marokko' be sproken heeft, verdeeld is over, de, kwes tie -of-de v Sultan,die de. eoafhanké^k'j heia van het land voorstaat, moet wor den gesteund, dan wel afgezet. Woensdag zijn in Marokko geen bot singen geméld. Franse troepen hebben in de stad Oedja, gezocht naar de leiders van de demonstraties tegen Frankrijk en de Pasja, waarbij een aantal Europeanen werd-gedood. „Abd el Krim is vandaag.; zóals altijd; de enige tot wie Frankrijk zich kan wen den omuit de Marokkaanseimpassete komen". Dit heeft de zoon van Emir Abd ël Krim tegenover een Franse ver slaggever verklaard namens zijn vader, destijds -leider van de Rif-opstand. -Hij zei dat de-leiders van de Istiqlal-zich slechts door persoonlijke motieven,lieten leiden en dat ook de Sultan en de Pasja van Marakesj -het volk-niet vertegen woordigden. Alleen Abd el Krim had het vertrouwen van de Noordafrikanen. De Emir had geen persoonlijke oogmerken en was bereid elke oprechte Marokkaan se leider te steunen, die in staat-was een vrije 'Frans-Marokkaanse samenwerking op voet van gelijkheid te bevorderen. Als Frankrijk echter nog lang zou wach ten met zich tot cte Emir te wenden, zou een Frans-Marokkaanse oorlog onvermij- deljjk rijn.. - De toestand bluft uiterlijk rustig,- ofschoon vele kleine loontrekkers de gevolgen van de stakingen thans wel moeten voelen. Bij wijze van voor-" zorgsmaatregel is het garnizoen van Parijs énigszins versterkt en Is rond-de officiële residentie van premier Laniel een extra-politiewacht gestationneera. De socialistische partij-heeft zich? ge heel cn al achter de stakers gesteld en critiek uitgeoefend op de regering, omdat zij niet; bereid: is de onderhan delingen voort te .zetten, ■- y- -■/vt; De speciale zitting van de Assem blee zalde gelegenheid bieden tot een debat over de regerihgspolltiek.- Het- is niét; onmogelijk, dat zij totde val van de regering-Laniel leidt.; Het Franse kabinet besloot gisteren premier Laniel. te steunen, in :zijh''wèi- gering om te onderhandelen rneb de y vakbonden,, zolang de leden het .werk nog niet hervat hebben. Voorts keurde het kabinet 'de. maat-'." regelen goed die genomen zijn, om' de stakers te dwingen; het werk té her-, vatten en om de werkwilligen - té be- schermen. Volgens berichten, die uitgelekt; zuh?,|? heerst er echter onenigheid in hot kabinet over de vraag hoe men op dé besté wijze uit de huidige impasse kan geraken.;' VV." ;j:' //-Tt Het PTT-personeel is reeds" twee weken in staldng én hét spborwég-,;fe personeel tien dagen. De andere sta- kingen zijn over het algeméén?>yan'|i kortere duur geweest Indé Renault- fabrieken is- gisteren het -werk ;ha~de".i vastgestelde bedrijfsvacantie bervat.-:-,: Dé arbeiders' werden" echter' onrustig; en in twee afdelingen werd het.'werk1 's middags neergelegd. In de bouwbe- drijven' en metaalverwerkende ..Indus- trieën némen de stakingen de' laatste dagen hand" over hand toe. Gisteren'; heeft metropersoneel,dat sinds enkele dagen 'het werk"" heeft 'her-J vat. -besloten wéér in staking te^gaanj?' Hét conflict in- het kabinet i schiintS voortte komen uit 'een -?versehil;i5vaif|S mening over. het doel dat de arbeiders beogen. President Eisenhower, heeft Woens dag een bezoek gebracht aan New.York,' waar hii de overdracht bijwoonde van een aantal huizen, dat is-gebouwd_ met financiële steun van de overheid. Meer dan een millioen personen was op,.de been om de president toe te juichen. Van ziin bezoek aan New- York heeft Eisenhower gebruik gemaakt om zich op het centrale, stembureau -te laten in schrijven voor de New Yorkse gemeente raadsverkiezingen oo 3 November a.s. Daarna is hij per vliegtuig vertrokken «aar zün vacantieoord bii Denver. Sir Winston Churchill is Woensdag weer uit; Downingstreet .10 naar zijn landhuis in Chartwell, in' Zuid-Oost-Ën- geland vertrokken. De premier; zag bleek, toen hii zijn ambtswoning verliet. Hii liep'langzaam en steunde daarbij op ziin wandelstok. .Hij was echter zeer opgewekt en hij beantwoordde dé begroeting door om standers. Churchill heeft Dinsdag, als gemeld, de leiding gehad van een speciale kabinets zitting, waarbii in hoofdzaak is gespro ken over de jongste Sowjetrussische nota.. Woensdagochtend heeft hij de thans gepensiónneerde" Britse ambassa deur te Moskou, Sir Alvarv Gascoigne. ontvangen. Sir. Al vary was Dinsdagavond per vliegtuig uit Rusland te Londen teruggekeerd. Overal in, Marokko, wordt-door de politie: intensieffigepatrquiUeérd.' DezeifotpWf. werd gemaakt in Casablanca, waar zwaar-geioapéndelmannen gereed, ztaan'| on weerstand te bieden'tegen'.ontusten.1 '-J Gistermiddag heeft onder de auspi ciën van de looncommissie van de Stich ting van de Arbeid een bespreking plaats gehad tussen partijen, betrokken bij de gerezen moeilijkheden in het bouwbe drijf. In deze besprekingen is overeenstem ming bereikt. Het ging voornamelijk over de loongroepen en het bedrijfspen sioenfonds. Voorts is nog besloten dat er een regeling zal komen voor de uitvoer ders en dat ook da chauffeurs in de be staande regeling zullen worden opgeno men. Méteen enorme caisson, een gevaarte' als een huizenblok met een lengte van SS nieter, een hoogte van 19 me- ter en een breedte ran '15 meter (onder-de waterlijn19:meter) is Dins dagmiddag de zogenaamde Gemene Geul op Schouwen afgesloten. De Gemene Geul, 'zo genoemd naar de .Gemene Hoeve .ter. plaatse, is' een van de twee diepe sleuven die zich be vinden in de ringdam, welkebinnen waarts om het gat in de dijk bij de Schclphoek' is aangelegd.- Vooraf was de] bodem van de- sleuf- bedektmet zinkstukken en zware 'stenen om uit schuring te voorkomen. De 'tweede geul, de sg. Klompengeul, zal'spoedig aan de béurt komen om -te wórden afgesloten. Daarna kan. worden begon nen aait het dichtmaken van de ge weldige bres .in. de -dyk'-,bij Schelp- hoek, dié langzamerhand500 meter breed en 30 meter diep is geworden. - Sinds Zondag bevindt ons land zich in. een Zuidwestelijke lucht stroming. die in-stand: gehouden 'wordt tussen een gordel van hoge druk boven Frankrijk en een depressie ten Koorden van Schotland, meldt het K.N.M.l. De Zuidwestelijke tuinden voeren: koele lucht aan, die van oceani sche- oorsprong is. Dinsdag pas seerde een front met regenbuien, gisteren stond het weer onder in vloed van een zwakke rug van hoge druk, waardoor op de meeste plaatsen droog weer voor komt. Van de oceaan naderde gistermorgen echter alweer een nieuwe storing Ierland. Deze sto- - ring zal vandaag tot - onze om geving doordringen.met'als ge volg veel bewolking en wellicht ook wat regen. - Aangezien de Westelijke circulatie voortduurt moet op aanhouden van ketikoéle weer worden-gerekend. De Sowjet-Unié heeft een waterstofbom beproefd,' zo werd vandaag'mee gedeeld in dé Prawda, het officiële orgaan van de Russische communistische partij. Het blad voegt daaraan toe, dat de proefexplosie zeer krachtig was. Twee weken geleden deelde premier Malenków de-Opperste Sowjet mede, dat Amerika niet langer het monopolie van dé waterstofbomhad. De Amerikaanse commissie voor atoomenergie zegt inlichtingen te heb ben ontvangen, dat in de SowjetijUnie in de ochtend van 12 Augustus een ato' mische proefneming is gedaan. Prawda schrijft: „Het is bekend dat de Sowjet-Unie al verscheidene jaren in het bezit is van het atoomwapen en ér proeven mee heeft genomen" en verder: „De Sowjet-regerlng acht het nodig (in verband 'met de 'reacties in het buiten land op de mededeling van Malenków, dat de Sowjet-Unie het geheim van de waterstofbom had) teverklaren, dat er geen reden tot ongerustheid is.'In over- eenstemming met de onveranderlijke politiek van de Sowjet-Unie ter bevor dering van 'rede en veiligheid,' heeft de Sowjet-regering de regeringen van an- De zaakgelastigde van Perzië te Rome Nezam Chadje Noeri, is Woensdagavond schielijk teruggekeerd, waar hjj mede deelde, dat hij geen officiële kennis geving had ontvangen van de komst van de Sjah. De ambassade was van de Sjah en hij stond geheel en al te zijner beschikking. De Sjah glimlachte, toen hem gevraagd werd wat zou gebeuren met de Perzi- séhe zaakgelastigde, die men per abuis ambassadeur noemde. „HU is geen am bassadeur, en ik kan u wel zeggen, dat hjj - nooit ambassadeur zal zijn", aldus zei de Sjah. De Perzische ambassadeur te Wash ington, dr, Allahjar Salefa, heeft Woens dagavond 'medegedeeld, dat hij niét zal samenwerken met de tegen Mossadeq ge richte regering te Teheran, omdat vol gens de ambassadeur, Mossadeq^de wil van-het Perzische volk vertegenw'oordigt. dere landen herhaaldelijk aangeboden de bewapening te verminderen en bct;::',' gebruik van atomische en andere'wa- pens voor massale vernietiging tevér- bieden onder toezicht der Verenigde Na- ties". De politie te Genua Heelt gisteren de arrestatiebekend gemaakt van eenïNé-f?; derlands onderdaan, die zich de „Tove- naar. van Holland"noemt en beschul- i; digd wordt ten onrechte de geneeskun-:: de uit te, oefenen. - Volgens' de politie Is het de 43jaar.'":;: oude Joban Albert Wolff,' die vroeger;;; in Nieuw-Niekerie in Suriname gewoond heeft. Wolff, die de vorige maand-uit 'Zwit- seriand aankwam, heeft in Italië zulke goede zaken gedaan, dat zijn, bankrekérl® ning een, bedrag van ongeveer tien mil-.;- lioen lire aanwees, aldus het politie- A rapport. De zestien landen van de Verenifde - Naties met troepen in Korea hebbeny%| volgens de betrouwbaarste gegevens die te Washington beschikbaar--: ztjhj&impsfs totaal ruim 400.000 man vérüezeri.ré- Amerikaanse functionarissen schattendej-':,"'i communistische verliezen op 1.500.000^'ï man.. - ►- Het Amerikaanse ministerie yiiiSvDé^Pi fënsiè had. bekendgemaakt, dat "de„K Amerikaanse verliezen 142,277 man be droegen. In de gescMëdenis hébben"; Amerikanen in -drie^oorlogen zwaardere"^; verliezen ocipriftn. y

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1