Speculatie Pasja van Marrakesj kreeg zijn zin Sultan van naar OOM ZAL HEM ALS SOUVEREIN OPVOLGEN mmm - MÊÊm naar Teheran Sabena opent passagiersdienst per helicopter mm P.T.T.-staking in Frankrijk heden geëindigd c m wi li Telefoon voor Zahedi Ex-premier Mossadeq gaf zicli over aan generaal Zahedi I Conflict tussen Sjah en K.L.M. Nieuwe voorstel van India MM wmmm mm- iü I i r Overeenstemming met de regering VRIJDAG 21 AUGUSTUS 1953 F ELFDE JAARGANG No. 2548 Weerbericht D Nederlands echtpaar in Canada omgekomen Geen Nederlanders in Teheran gedeerd Wê- GEREGELDE LIJNDIENSTEN TUSSEN N.-FRANKRIJK, BELGIË EN NEDERLAND Niéuwe burgemeester van Giessendam Prinsessen naar Ottawa Zeven priesters in China gearresteerd Amsterdam bracht| uitkomst B ^£fil§§SI" .';v Het ministerie van Buitenlandse Zaken deelt mede, dat van de Nederlandse gezant te Teheran telegrafisch bericht is ontvangen, dat alle leden van dé Nederlandse kolonie in welstand verkeren. - WÊ h^l|L - SïSI ns§ 'S i Nieuwe vorst Reacties Pwii 'gig|w|p|p^m|,-w - - -' De prinsessen Beatrix en Irene hebben Donderdag baar vacantie in Cape Cod besloten na een ver blijf van ruim een maand. Zij zijn per auto naar Ottawa vertrokken om daar nog een week door te brengen, bij dê familie Faever, bij wie zij ook in Chatham hebben gelogeerd. S GISTEREN zijn de soldaten van generaal Zahedi, de man die thans premier van Perzië is, er in geslaagd zijn voorganger Mossadeq te arresteren. Mossa deq; bevond zich, toen hij gear resteerd werd, in een huis in het centrum van de hoofdstad. Tege lijk met hem werden drie van zijn naaste medewerkers gevangen genomen. Mossadeq had zijn versterkte woning in het centrum van Tehe ran de vorige dag, terwijl zijn lijfwacht een wanhopige strijd leverde tegen de tanks van gene raal Zahedi, verlaten. De voorma lige premier wordt - thans vast gehouden ergens in de binnen stad. Men heeft niet bekendge maakt, waar hij zich precies be vindt. Botterdam: Witte de Withstraat 30 Telet 20215 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.301930 uur Zaterdags 1718 uur: Telefoon 29218 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424887 Redactie: Tel. 111892 Administratie: TeL 114402115486 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. TeL 67882 Abonnementsprijs 49 cent per week, 2.13 per maand, 6.35 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks. Geldig van Vrijdagavond tot KOEL EN WINDERIG. Plaatselijk enkele buien, hier en daar met c maar ook nu en dan opklaringen. 'Matige, af krachtige Westelijke wind. Koel weer. A pirectle: O. A. KETJNING en Mr, K. VAN KOUTEN 5 Hoofdredacteur: Dr. J. A» H., J. E maand Augustus, anders voor de krant volop komkommertijd; laat dit jaar wel heel wat anders zien. De staking in Frankrijk, de moeilijkheden in Marokko, zijn dage lijks in het nieuws. En Donderdag was het op de krant helemaal een grote dag voor de rubriek Buitenland. Allereerst de ommekeer van zaken jn Perzië en vervolgens het bericht, dat men in Rusland een waterstof bom tot ontploffing had gebracht. Merkwaardigerwijze geschiedde die ontploffing precies op de dag, dat de Amerikaanse minister van Buiten landse Zaken, de heer Foster Dulles, nog eens had verklaard niet te ge loven, dat Malenkow de waarheid ge sproken had toen hij zeide, dat Rus land de waterstofbom bezat. Men ziet hieruit, dat Amerikaanse ministers lelijke blunders kunnen ma ken en dat mededelingen van Russi sche zijde geloofwaardig kunnen zijn. Wij zouden in het algemeen het er voor willen houden, dat de Russen steeds geloofwaardig zijn als ze ons feiten vertellen, die ons onaange naam zijn. Dat is de beste basis voor ons poli tiek denken en optreden. Een wereld van luchtkastelen en wensdromen is de meest ongezonde basis daarvoor. Het bezit van de waterstofbom door Rusland, verandert aan de in ternationale politieke verhoudingen niet veel. Voorzover machtsfactoren op die verhoudingen van invloed zijn, moest men van Westerse zijde reke nen met de mogelijkheid, dat Rus land deze bom bezat of eerlang zou bezitten. Het feit, dat men deze bom nu in Rusland tot ontploffing gebracht heeft, zal zekere utopisten in de Wes terse wereld een Map op het hoofd gegeven hebben. Nu, dat kan alleen maar gezond werken. Er blijven natuurlijk mensen, die speculeren op de voorsprong, die men in het Westen heeft in de ont wikkeling van de kemphysica. Mis schien is die voorsprong aanwezig. Maar het is niet erg verstandig daar op politieke speculaties te bouwen. Niets is gevaarlijker in de politiek dan het onderschatten van de macht van een mogelijke tegenstander. TT?AT de gebeurtenissen in Perzië betreft, hier zijn we in een gebied waar nu wel gebleken is, dat van al les mogelijk is. Algemeen was de in druk, dat minister Mossadeq steviE in het zadel zat. Hij was de exponent' van het nationalisme door zijn anti- Britse oliepolitiek. En het nationalis me is in het Nabije en Midden-Oosten ••een zeer sterke kracht:-»>- Hij had bovendien bij de laatste verkiezingen gewonnen.. Zijn conflict met de Sjah, dat nog maar een dag 'oud was, was in zijn voordeel beslist. De Sjah verliet het land en dacht er dus blijkbaar precies zo over. Maar het zwakke punt van Mossa deq was, dat zijn extreem-nationalis tische anti-Britse politiek hem, bijna met natuurnoodwendigheid in de armen van Rusland drijven moest. En Rusland is van oudsher een bedreiging, voor Perzië. Rusland heeft al van de czarentijd af èen poli tiek gevoerd, die het land opening naar de wereldzeeën moet geven. Die opening heeft het momenteel alleen aan de Noordelijke IJszee met de ha venstad Archangel. In de Oostzee wordt het er door de Sont van afge houden.'In de Middellandse Zee door de Turkse zee-engten. En op de weg naar de Indische Oceaan ligt Perzië. Als Perzië in de Russische invloeds sfeer zou komen, zou dat een revo lutie in de wereldverhoudingen bete kenen. En uiteraard zou dat voor het Perzische nationalisme de genade slag zijn. Daarom wellicht is de ontwikkeling in Perzië anders 'gelopen 1 dan in "Egypte. Daar was, anders dan in Perzië, Rusland geen factor, die de zaak compliceerde. Daarom kon in Egypte een extreem-anti-Brits en anti-Westers nationalisme de steun van het leger verwerven. In Perzië schijnt het nu andersom te gaan. Dat is een ontwikkeling, die wij. slechts kunnen'toejuichen. Maar af gewacht moet worden, of het be- klijft. En van overwegend .belang is, of er in Perzië een bewind kan ont staan, dat de Perzische nationale as piraties bevrediging schenkt, sociale verlichting brengt er de steun van de leiders van de Islam verkrijgt. Mos sadeq was in conflict gekomen met de leiders van de Islam. Want die lei ding moet niets hebben van het com munisme, dat door Mossadeq's poli tiek in de kaart gespeeld werd. Afgewacht dient nu te worden, hoe en in welke richting het Perzische bewind zich zal consolideren. De Ang.o-Iraanse aandelen stegen al op de Londense beurs. Maar ook dat is speculatie. Gisteren werden baron F. .W. van der Borch tot Verwolde, oud-burgemeester der gemeente Buurmalsen, en baronesse A. J.' Th. van der Borch tot Verwolde- Maris, er telegrafisch van op de hoogte gebracht, dat hun zoon Willem Philippe, die in 1948 naar Canada was geëmi greerd, aldaar door een ongeval om het leven is gekomen en nauwelijks een half etmaal later bereikte hen langs de zelfde weg de mededeling van het ver scheiden van de echtgenote, die door een hartaandoening was getroffen. Twee zeer jonge kinderen blijven achter. Ba ron van der Borch, die 28 jaar oud werd, was in Canada in een landbouw- en een houtbedrijf werkzaam. ïn dit laatste werd hij door een vallende boom dode lijk getroffen. Juist drie weken geleden waren de te Geldermalsen wonende ouders, wier enig overgebleven zoon de verongelukte was, de oudste werd in de oorlog door de Duitse bezetting om het leven gebracht van een bezoek van drie maanden aan hun Canadese kinderen terug gekeerd. India heeft een beroep gedaan op de Algemene Vergadering van de V.N. om gedaan te krijgen dat de lijst Van deel nemers aan de Koreaanse vredesconfe rentie aan communistisch China en Noord-Koree voorgelegd wordt Britse enCanadese woordvoerders, heb ben verklaard voorstanders te zijn- van hét Indische voorstel én noemen hét een verstandige stap; maar Amerikaanse di plomaten wilden er niets van weten. Zij zeiden niet goed te begrijpen wat de bedoeling was en uitleg wensen van Krisj_ Menin, de Indische afgevaardigde. De Sultan van Marokko is van zijn troon gestoten. Hij zal weg gevoerd worden uit Rabat, de hoofdstad van het Noqrdafrikaanse protectoraat. Deze bekendmaking kwam vlak nadat de Franse resident- generaal, generaal Guillaume, gisteren het paleis van de Sultan, dat door 30 Franse tanks en andere gewapende voertuigen omgeven. was, was binnen gegaan. In Marokko is de avondklok afgekondigd. Sultan Sidi Mohammed zal op Corsica een verblijfplaats aan gewezen kry gen- De Franse regering heeft ten slotte nog zeer snel ingegrepen. Het geschil tussen" de Sultan en de stamhoofden had intussen al zo'it ernstig karakter aangenomen, dat de honderden Berbers Donderdag te paard en te voet op weg waren gegaan naar Rabat. Zij kwamen van Casablanca en van Marrakesj. De eerste groepen waren nog slechts 10 kilometer van de Marokkaanse resi dentiestad verwijderd. IÜ8SÏ - 'j fmI K- "-T"ï ïJ'-5 m SULTAN VAN MAROKKO naar Corsica De stamhoofden hadden hun mannen Opdracht gegeven niet verder te trekken dan de poorten van de stad, waar zij verdere orders moesten afwachten. Woensdagavond "waren nog slechts de Pasja's van Casablanca; Rabat, Fez en Senfrou, en enkeie Kaids tegen de be weging van de Pasja van Marrakesj. Doch. gedurende de ochtend was deze groep tegenstanders sterk verminderd. In Parijs wees het ministerie van Buitenlandse Zaken er op, dat in de of ficiële aankondigingen van. het vertrek van de. Sultan uit Rabat niet het woord „onttroond" gebruikt was. Hierin werd slechts gezegd, dat gen. Guillaume „ver plicht was de Sultan te vertellen bij wijze van veiligheidsmaatregel te ver trekken". Hét kabinet van premier Laniel heeft een: duister communiqué uitgegeven om de Franse actie toe, te liohtén. Volgens, sommige,Franse zegslieden .heeft, .er .tus sen- -het -roin&terie van Buitenlandse Zaken en het kabinet van Laniel me ningsverschil bestaan ©ver de tekst van dit communiqué. Door- de Sultan aan de kant te zet ten hebben de Fransen zich geheel ge plaatst achter de Frans-gezinde Pasja De Sjah van Perzië. Mohammed Riza Pahlevi, is vanmorgen vroeg uit Rome naar Bagdad vertrokken. Hij redst met de gecharterde K.L.M.-Constellation „Tilburg", die gisteravond uit Amsterdam ver trok. In z\jn gezelschap bevinden zich twintig journalisten, howngm Soraja bleef in Rome achter. Het lang verwachte telegram, waarin Zahedi hem terugriep, had hem gistermorgen bereikt. Het telegram dat de Sjah ont ving luidde: „Het Perzische volk en Uw toegewijd leger wachten met groot ongeduld op Uw terug komst. Zij tellen de minuten". De Sjah seinde hierop terug: „Uw telegram in de grootste vreugde ontvangen. Ik ben niet bij machte U mee te delen hoe verlangend ik ben naar mijn geliefd land terug te keren". Ondanks het verbod van Zahedi om te demonstreren blijven in Teheran vrachtauto's vol met jongelui, die met stokken zwaaien en schreeuwen Lang leve de Sjah", door de straten van Teheran trekken. De grote pleinen zien zwart van de mensen. Luidspreker- auto's zorgen voor Westerse dansmuziek en exotisch-Iraanse melodieën. - Honderden echter zitten elkaar de laatste geruchten te" vertellen, terwijl zij hun voeten latenafkoelen in de goten langs de trottiors. Op 1 September e.k. opent de Sabena haar nieuw helicopterluch-tnet, waarop zij sedert begin Augustus post en vracht vervoert, voor het transport van passa giers. Dit luchtnet zoals bekend het eerste in de wereld waarop geregelde internationale diensten per helicopter geëxploiteerd worden verbindt Bel- gië, Nederland en.Noord-Frankruk door middel van volgende lijnen: Brussel AntwerpenRotterdam; BrusselLuik Maastricht; BrusselRijssel. De helicopters vliegen, elke dag be halve op Zondag. De in bedrijfsteUing van dit net heeft aanleiding gegeven tot de bouw van een reeks helihavens, kleine vliegvelden uit sluitend 'bestemd voor helicopters, die het deze toestellen mogelijk maken te landen in de onmiddellijke nabijheid, ia zelfs in het centrum van de steden. Daardoor zullen, de passagiers van, ae helicopterdiensten geen verplaatsingen meer moeten maken naar ver buiten de agglomeraties gelegen luchthavens, het geen zowel een besparing van njd als van geld betekent. Op 1 September begint de Sabena, zoals reeds is gemeld, eveneens de ex ploitatie van de postdienst op ham- vierde internationale helicoptertijn, die naar Duitsland, over het traject Brussel- Luik-Maastricht-Keulen-Bonn. Deze lijn zal voor het passagiersvervoer geopend worden op 14 September. Op'de heenreis is de tussenlanding te Maastricht facul tatief. De helihavens, van Keulen en Bonn zullen aangelegd worden respec tievelijk langs, de Venloërstrasse en langs de Kömerstrasse. Naar gisteren in Teheran vernomen werd zijn er onlusten uitgebroken in het Zuiden van Perzië, waar de be woners, behorende tot de Kasghaistam, steeds trouwe aanhangers van Mossadeq zijn geweest. Deze ongeregeldheden zouden Zahedi kunnen dwingen zijn strijdkrachten in Teheran te verminderen. Radio-Teheran heeft Donderdag avond omgeroepen, dat allepolitieke gevangenenop bevel van generaal Zahedi zijn vrijgelaten en door de be volking met enthousiasme - zijn begroet. De Perzische ambassadeur ih Washing ton heeft zijn ontslag aangeboden. 'Een opgetcekle Sjah van Perzië urnift met het telegram, dat Zahedi hem zond: „Volk en legér wachten op vw terugkomst. Zij tellen de minuten." Onmiddellijk besloot de Sjah naar zijn landdat hij enkele dagen geleden verliet, terug te keren. El Glaoui van Marrakesj, een verbitter de vijand van de Sultan. Het is het werk geweest van de Pasja, die veel aanhangers heeft onder de vu rige Berber-stammen." dat de vorige week een nieuwe ".godsdienstige leider voor Marokko werd uitgeroepen. Onlangs had El Glaoui gedreigd zich tegen de Fransen te zullen keren, in dien zij geen stappen tegen de Sultan deden. f..f.> De bloedige ongeregeldheden in de af gelopen dagen -. hebben in Marokko op zijn minst 40 "slachtoffers geëist. De laatste dagen is steeds gewezen op de mogelijkheid van een „heilige oorlog tussen de aanhangers van de Sultan en die -van de Pasja,1 indien de Sultan van zijn troon gestoten .zou worden. De Sultan heeft generaal Guillaume Donderdagmiddag -medegedeeld, dat hij geen afstand vyan ,dc troon wil doen. „verwijderd",-maar dat dit niet de „af zetting" van de Sultan inhoudt. Volgens politieke deskundigen is -de Sultan zo goed als ..afgezet'door; de o positiebeweging. - Moelai Mohammed Ben Arafa is Don derdagavond te Rabat tot enig;, wettig souverein van Marokko uitgeroepen. Dé nietrwe sultan is een oom van de verwijderde sultan. Mohammed 'de Vijfde. De nieuwe vorst werd als zodanig erkend door de Makhzen de regering van de Sultan. De Grootvizier heeft Donderdag te. Habal oen verklaring afgelegd over de aanwijzing-van de nieuwe sultan. Hij zei dat de Makhzen had vastgesteld dat Sultan Mohammed Ben Joessef niet meer in staat was zijn verplichtingen na te komen.; Daarom had deze regering, in overeenstemming mel de Franse 1 rege ring, besloten Moelai Mohammed Ben Arafa tot Sultan uil te roepen. - Op een persconferentie te Rabat zei Guillaume, dat er Donderdag een einde was gekomen aan een tienjarig tijdvak, waarin de respectieve residenten-gene raal hadden ondervonden, dat samenwer king met de nu verwijderde Sultan niet mogelijk was. In November 1950 was de beweging die leidde tot de val van Mohammed de Vjjfde begonnen. Op een vergadering van de Marokkaanse afdeling van de rege ringsraad had een van de jongere leden van de Istiklal. de nationalistischebewe ging, Frankrijk heftig aangevallen. El Glawi had de Sultan verzochtom de jonge nationalisten openlijk te .berispen voor hun buitensporig gedrag, wat door de vorst werd geweigerd. Dat was het begin van de oppositiebeweging, aldus de generaal. Het vliegtuig met Sultan Sidi Moham med Ben Joessef is Donderdagavond te Ajaccio op Corsica geland. Het nieuws dat Frankrijk de Sultan van Marokko afgezet heeft, heeft ij Cairo grote wrevel verwekt. De Egypii sche minister van -Buitenlandse Zaken Mahmoud Fawsi zei, toen men hem om commentaar vroeg, dal hij niets ie ver klaren had voordat hij een officieel rap- mBnt Wmi- Gistermiddag werd in Salland het traditionele oogstfeest gevierd, waarin de bevolking uiting teil geven aan de vreugde, die het vervult, wanneer de oogst is binnengebracht Oogstdans op de Grote Markt ie Raalte. De Franse regering heeft Vrij dagochtend vroeg èen algemeen accoord bereikt met vertegen woordigers van een aantal niet- communistische stakers en aan de P.T.T.-arbeïders is door de socia listische en katholieke vakbonden opdracht gegeven het werk te her vatten.'' - De bepalingen van hot accoord zijn niet bekend gemaakt" én een" woordvoerder van de socialistische vakbond .Force Ouvrière" heeft verklaard, dat voor Bij Kon. Besluit is tot burgemeester van Giessendam benoemd de heer A. L. C.Brinkman, thans burgemeester-secre taris van 'de gemeenteStad 'aan 't Ha ringvliet op Goeree-Overflakkee. Debe noeming gaat in per 25 Augustus aj. en. de installatie te "Giessendam zal waarschijnlijk nog voor 1 September aj. geschieden. Dë benoemde werd op 11 Februari 1915 geboren te Oud-Vbssemeer en stamt uit' een burgemeestersgeslacht. Hij begon zijn ambtelijke: loopbaan op de gemeen tesecretarie van Lange Ruige Weide, was vervolgens werkzaam op de secretarieën van Valkenburg (Z.-H.1, Huizen en Noot dorp, werd in Januari 1947 benoemd-tot wnd burgemeester van Rockanje en en kele maanden later tot burgemeester van zijn huidige gemeente. Hij behoort tot de A.R. partij en is lidmaat van de Ge rei Kerk. Giessendam is ruim acht maanden zonder burgemeester geweest. In December 1952 vertrok burgemeester Vermaat naar Moordrecht. port ontvangen zóu hebben over de af zetting van de Sultan. Alal el Fassi. leider van- de Marok kaanse Istiklal (onafhankelijkheidspartij 1 die in Cairo woont, zei; „Dit is een zelfmoord voor Frankrijk. Het is jammer dat Frankrijk zo ver gegaan is. Deze daad zal de gehele Moslemwereld tegen Frankrijk in het harnas jagen. Alles kan gebeuren wanneer de politiek van een land in handen is van financiële groe- pen". enkele takken van het bedrijf, zoals, gas en electriciteit, nog bepaalde details moeten worden geregeld. In afwachting daarvan worden de stakingen bij" die bedrijven voortgezet. De overeenkomst is- bereikt bij semi- officiële besprekingen- tussen, de socia listische .Force Ouvrière" eh de Christe lijke vakbond ener- én dé regering ander zijds, terwijl,Kamerleden vaa.de katho lieke MRP als bemiddelaars"; optraden. De. postambtenarenwaren' de eersten die 17 dagen geleden het' werk'neerleg den als protest tegen bezuinigingsmaat regelen van de regering. Hun staking ontketende een reeks andere stakingen, waarbij de 'voornaamste takken van in dustrie betrokken waren. ■Na het bekendmaken, van de.'overeen- k'omet:<heèft>prraruër5Laniér-aHn-de5'pers meegedeeld, ;dat dé'Tègè'ring yan plan is dë betrokken vakboaden .te raadplegen alvorens de. bezuinigingen toe: te passen. De regering zou het probleem ;van de werkloosheid- en" de'lage lonen, aanpakken zodra zij haar tweede reeks economische maatregelen had gepubliceerd.Diterlijk 30 September zou de regering een ver gadering beleggen van de 1 commissie voor collectieve loonoyereenkomsten. Veiligbeldsstrijdkrachten hebben in de Chinese provincie Sjantoeng, aldus deel de Tass Donderdag-mee. zeven .rooms- katholieke geestelijken on beschuldiging van spionnage in hechtenis genomen.-De leider van de groep is, volgens Tass, de Belgische geestelijke Raymond De Eger. De organisatie- was ontdekt met me dewerking van de bevolkingen katho lieke patriotten. yOOR het vertrek van de Sjah:j> uit Rome deden zich op hef-% vliegveld moeilijkheden voórX''j tussen de Sjah en de KJJ:M. Dey£. Sjah' wilde, n.l.' een aantal uèr-: slaggevers: en fotografen - nemen naar Perzië óf zy y? - papieren hadden of niet. De 'KJ,M: echter kon-dé pers-i"\t mensen slechts dan'b'öcrd-jnéy*: men, als zij over doorréisvisit'?-. voor Irak beschikten.-' :V.De Sjah lachte er- vmsimaarp:-^ s hetwas hem; kennelijk niet-naar^i de.zin. 7:. De K.L.M. bleef echter' bijj/ haar standpunt en betoogde:;,-K ,^4 Is ipij passagiers: zohder.$viM0% meenemen' naar Irak,'-kunnen de autoriteiten daar- het-vlieg-;'^. tuig::verbeurd'eerktarëh;"!fe?:'s®| De' secretaris van de Höèssein- 'Sadék deelde feval:.?.. lateraan', .dé:...autoriteiten 'jr.an.if - de KJM.imee: ',J>és Sjah"'statstfn:. er borg voor, 'dat .zijnpasten' welkom zullen zijn. - 'is 'ibéjXd réid, koning Feisal, die hém;;óp;|rt het vliegveld in j-Bagdad^zgX^ komen begroeten, -té vragen;/étZ£- persoonlijk-voor te willen rzor-li - gen, dat een dergelijke: kleinen moeilijkheid ttit. de -'wég\wordtfv "geruimd." De woordvoerder ',.van:'fdè%:! KJ.M, antwodrdde:. ',jKet:^jt ~-' oris, mijnheer.Wij wachtennog yjj i op het antwoord-uit- Bagdad :op y- onze vraag, óf'wij -dit] kunnen'.i! toestaan." t v SadékrepTiceérdë'.Jtöoedendi „Ga zo door en er valt niet .teyj zeggen, water gaat gébeuren.ü: - Vergeet niet, dat u met de SjahCfA. te doen hebt: Hij kan uw maatr/N schappij verbieden Teheran aó?f te - doen omwille van een zaak als deze." 'Tenslotte' bracht 'een 'telesfvffy b 'ericht uit Amsterdam uitkomst.^ De directie van de K.L.M.ihad-, beslist: :„De j'jourhalistén-.-j 'gaan^g op eigen verantwoording": Dé Sjah' mompelde' uit 'zijn:U humeurr: .Mijn] gasten-kgaan% 'nóóit op eigen verantwoording"". Maar de vlucht kon doorgaan:-*: Eerder op de dag had Zahedi het verzoek van de Sjah ontvangen het leven van Mossadeq te sparen. Zahedi heeft daarop Mossadeq vier en twin tig uur gegeven om zich vrijwillig te melden. Volgens de officiële instanties wordt de voormalige minister van - Buiten landse Zaken,Hoessein - Fatemi; nog steeds als vermist-opgegeven, ondanks dehardnekkige geruchten in Teheran, dat hij op afschuwelijke wijze om het leven is gebracht. Aanvankelijk was het, niet; duidelijk of Mossadeq was ontdekt door de troepen van Zahedi ófdat hij zichzelf aangegeven heelt, Later werd van ooggetuigen verno men, dat" - Mossadeq' Zahedi i opbelde en hem meedeelde, dat hij'bereid was zich over te geven, wanneer het ver. zoek van de Sjah 'om zjjn leven te sparen,' ingewilligd zóu worden. Mossadeq stemde er volgens deze të ooggetuigen intoe zich naar de oflt-t- ciersclub, waar Zahedi zijn burean'-".''^'1 heeft gevestigd, over te laten'breng» '''J Terwijl Zahedi in zjjd bureau de komst van'Mossadeq afwachtte,wer-XiA; den .de omliggende straten %.door .de.j.S' troepen afgezet. Enkele tanks - kwamen aanrollen en richtten haar dr.eigende' V: vuurmonden op de straten die naav;de'!'v;. officiersclub- leiden. Op 'de'tuihihure^/.^' stonden mannen met: machinegeweren^-"'^ opgesteld. Om precies zeven uur plaatselijkes'jS; tijd zwaaide een zwarte limousinehet-;J- tuinhek- binnen: Toeschouwers -konden een glimp zien van de voormalige pre-*" rnier, die, gehuld in een pyjama, .op'.-.'; een achterbank zat. Alle soldatenV..'die§§ in de gangen op wacht stonden', spron-/:' f: gen in; de houding, toen; dë;;klèihé*S4S magere man naar binnen ging. Volgens de ooggo<u)ge beantwoord-%:g de Mossadeqde h oetlng. Hö .:;;zag jt:-S er zwak en bleek uii en leek zeer;.on-;i?? der. de indruk. De ex-premier;werd'jvp? gevolgd door drie andere •mannon.rtW^-j; Mossadeq en zijn v-'dL-ie. medégevan~i genen kregen te horen dat er'vieri,^'gé^|t meubileerde kamers; -voor henin/ge^iS reedlieid waren gebracht; op de .vièrdeferS verdieping van .het gebouw waarvA-Za-g;-,! hedi zijn tentenheeft-ppgesla'geh'MVolffesil gens ooggetuigen glimlachte .--.-.Mossaifeg deq opgelucht en -boog -hij':dankbaar.f"'=;; Zahedj: hielp Mossadeq:.;-bij;-.VhëtipIaat8-|S nemen in een gemakkelijke stoél»";naast het'bureau. De andere" drié'ex-mlnisfJJjS ters .werdén op ;stoelen:'langs ?de muurs|i geplaatst. Vervolgens werd. aan dé'óóg^jri?. getuige verzocht dë kamer te .verlatehfv^ en Zahedi sloot i zelfde deuriachtèr'li® hem. i s; .i >iS:^KaS-!S6SM

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1