Juiste ingreep Besluit van het bureau der Kamer VREES VOOR WEERSLAG OP STAMNGSAG g,' Mossadeq van verhuisd naar een cel MAROKKO KOMT MORGEN in IIneiligheidsraad InleDse jacht op ontsnapte gevangene had succes Tranen Grieks rampgebied staal? voor een nieuwe crisis Straalruiters en döélzöëkefs In Rotterdam 84 millë verduisterd? Gaat Mossadeq in - lionge^staking I' Moeïfife probleem BINNENKORT EEN WESTELIJKE UITNODIGING AAN RUSLAND Voor conferentie over Duitsland Gat bij Öuwerkerk nog niet dicht Herfstregens dreigen nog- groU ellende aan bevolking te brengen i Ykndaag D-trein DINSDAG 25 AUGUSTUS 1953 ELFDE JAARGANG No. 255| Weerbericht Politie deed tal van huiszoekingen li :Belgiscli les vliegtuig/ te Krabbendijke verongelukt Blokkeert Nat. China communistische havens?' De Franse Nationale Vergaderingzal niet van haar .vacantie teruggeroepen worden om in een buitengewone zitting" de «takings-, beweging te bespreken, zo 'heeft bet -bureau van de Franse Kamer gisteren beslist met 10 stemmen tegen; acht stemmen voor en twee onthoudingen. Men vreest, dat dit besluit de stakers, die bet werk nog niet hebben hervat, iri hun houding zal stijven, v De beslissing viel terwijl gehelmde politieagenten en speciale patrouilles, uitgerust met geweren en traangas,.: een cordon hadden gelegd om het palels Bourbon, het gebouw van de Nationale Ver gadering. Er deden zichechter geen relletjes voor, hoewel enkele honderden demonstranten in de nabijheid van het gebouw waren bijeengekomen. /"'/v?///'"m*// '-'/.' uit&m 3 TELEFOOIWERKEER MET FRANKRIJK NOG TRAAG Rotterdam: Witte de Withstraat SO Telef. 29215 <8 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424510 Klachterdienst abonnementen 18.3019.30 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 29216 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 434867 Redactie: Tel. 111892 Administratie: TeL 114402-315486 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. TeL 87882 Abonnementsprijs: 49 cent'per week, 2.13 per maand, 6.35 per kwartaal Losse nummer* 13 cent. Verschijnt dagelijks. Directie: O. A. KEÜNXNG en Mr. K. VAN HOUTEN .Geldig van-Dinsdagavond tot Woensdagavond: WISSELEND .BEWOLKT ?- Wisselend bewolkt met hoofdzakelijk in'het Noorden- van het land plaatselijk énkele buien. Weinig veri^n- deringIn temperaturen. Aanvankelijk langs de kust nog krachtige, overigens' /overwegend matigewind tussen West.en Noordwest. O O HoofdredacteurDr. J. A. H. Ji 'Sr. BRUINS >8LOT DE Nederlandse justitie heeft in gegrepen in de activiteit van een organisatie, die er van verdacht wordt het streven van de N.S.B. of een der verwante organisaties voort te zetten. Zodanige organisaties worden aan gemerkt als verenigingen, strijdig met de openbare orde en zijn mitsdien bü de'wet verboden. Er zijn arrestaties verricht, waar- bij ook lieden zijn, die reeds jar^i lang op een uiterst onaangename wijze laten merken dat zij niets ge leerd en niets vergeten hebben. Van de gearresteerde mr. Wolt huis (oprichter van de Stichting Oud politieke Delinquenten) is bekend, dat hij gepoogd heeft die-stichting te sieren met een naam,die sterk deed denken aan de naam van de Stichting '40"45. De rechter moest er aan te pas komen om deze even onsmakelijke als brutale poging te verijdelen. 1 Thans zün deze mensen op de proppen gekomen met een soort politieke party, die, het streven van de N.S.B. voortzet. De xaddraaiers zitten nu achter slot en grendel. De vraag rijst altijd of men niet te veel eer bewust aan zulke mensen, door ze te arrestéren. Zy worden er min of meer een soort van martelaars door voor hun kornuiten en het kan so reclame betekenen. Men kan ook zeggen: waarom deze lieden wel en de'communisten niet? Hierop zouden wü willen antwoor den: als het hier inderdaad gaat om een organisatie, die het streven der N.S.B. voortzet, gelyk de Justitie aan neemt, dan is deze organisatie ver boden. En dan eist een normale opvatting van wetshandhaving dat dan ook tegen dé overtreders van het verbod wordt opgetreden. Zou men dat anders willen, dan zou men de desbetreffende bepaling van het K.B. E102 moeten intrekken Hier zit het verschil met de com munistische party. De communistische party .is niet verboden en is welke redenen er ook. zouden zün om.; "een verbod te rechtvaardigen opzet- teiyk niet verboden, omdat, men dit een verstandiger politiek bele'id achtte. De strijd met het communisme wordt in het Westen' tot dusverre op polititk niveau uitgevochten, zoals vóór de oorlog de strijd met de N.SJ3. In beide gevaUen niet zonder succes. Maar met de oorlog en na de oor log is de N.S.B. en wat daaraan ver want is, radicaal uit de politieke sfeer Jn de criminele sfeer overgeplaatst. Na 19401945 bedrijven wij geen Sólitieke strijd meer met het nazisme, at is nu een zaak nieUvan de politici maar van de politie:- Dat - is :geen kwestie van; het parlement, maar van de justitie. Het nazi-gedoe heeft dat is ge bleken nagenoeg geen vat op het Nederlandse volk. Het is-dus liiet om dat men deze lieden politiek niet aan zou kunnen dat hun bedrijf verboden wordt Maar het is een te onsmakelijk geval om het in het openbaar te tolereren. Men zou kunnen zeggen, het is althans wat Nederland be treft meer een zaak van bescher ming der „goede zeden" dan van de openbare orde. ER zit.evenwel toch ook nog een andere kant aan de zaak. We heb ben hier te maken met een inter nationaal vertakte organisatie. Dit zaakje begint in dezelfde tijd dat Goebbels* satelliet Naumann in Duitsland probeert op :te, treden-, en daarin doorde Duitse politie '.wordt verhinderd. Het begint op het ogen blik dat de Ijzerbedevaart te Diks- muiden door soortgelijk gespuis is ont- wyd. Vertakkingen zijn er in. vele landen. Het Westen strijdt thans een poli tieke strijd tegen het totalitaire- com- rounisme.Het strijdt voor-de demo cratische' rechtsstaat, die op de Chris telijke traditie van de Westerse be schaving berust. Wij kunnen het niet hebben dat het blazoen van hét Westen, dat in die anti-totalitaire strijd gewikkeld .is, zou' worden-besmeurd, doordat.'wij het.totalitaire streven van het nazi dom, dat'door de strijd van 1940/1945 tot misdaad is gestempeld, thans weer als normaal politiek streven zouden toelaten. Dit zou de. Westerse democratie zedeiyk ontwaarden en dus ver zwakken. Dit gedoe in allerlei landen be tekent, als men het laat voortwoeke ren.' ook overigens een dolkstoot in de. rug 'van het Westen. Want er zijn in Europa volken, die vatbaar der zün, voor deze infectie, dan ons vólk. Het is in het belang van Duits- lands stru'd; om zich het ne"o-nazisme van het lijf te houden, datNeder land 'het op zyn gebied niet als een bagatel beschouwt. Het is derhalve een algemeen Europees belang om aan een. dergelyke activiteit: in Nederland een einde te maken. M.a.w. als dit niet zou kunnen met het K: B. E 102 in de hand, zou de wetgever er* een eind aan moeten maken. m» De Britse ambassadeur, Sir Neville Butlerv bracht 'gisteren een bezoek aan Rotterdam.'Vertrek pan'het stadhuis met de burgemeester van Rotterdam, mr. G. E. van Walsum. De Utrechtse recherche heeft In ver zekerde bewaring gesteld:de" 44-Jarige handelsagent P. van E. te Utrecht. Deze heeft van een Iiandelsmaa.tscha.ppij te Botterdam'-een .grote partij meel en bloem voor de broodbereldlng onder zfyn beheer. - Het vermoeden bestaat dat hjj hiervan een gedeelte ter waarde van 84.500ten eigen bate verkocht heeft. Het onderzoek wondt voortgezet. Te' Teheran', isvernomen, dat ex-pre- mier;.,, Mouadeq vandaag, /Dinsdag, zal worden overgebracht./naar het ziekenhuis van' de' gevangenli InTohaxan. Mouadeqs géiondhéidtióesland Is zorg wekkend. Hij zou^bovendien hebben ge dreigd in hongerstaking te gaan. als de behandeling in de -gevangenis volgens hem onlerend.zoii zijn. -:il Socialistische afgevaardigden teken den onmiddellijk protest-aan tegen de motivering van het bureau van de Kamer, dat nog geen derde; deel van de parlementsleden - een 'schriftelijk verzoek om büeenroeping had in gediend. Lossy, de leider van de socia listische parlementsfractle. brand merkte het besluit ais -„onlogisch en ongrondwettig". De stakingen worden inmiddels nog voortgezet.; Ondanks de in het., afge lopen- weekeinde getroffen, overeen komsten tussen de regering'en de nlet- communistische vakbonden, was er slechts weinig verbetering bij' de posé- dienst en de vervoerbedrijven te be merken. Na de beslissing vanbet kern kabinet, dat de stakers geen loon zullen ontvangen - over de dagen, dat zij niet hebben gewerkt, zag het er Maandag avond-niet naar uit,dat er spoedig verbetering zal komen. In de toestand. •Het spoorwegverkeer naar de voor steden^ van /Parijs 'lag f.-wij wei geheel stiL/Op de/grote trajecten reden meer treinen dan de'' vorige "dagen. Men hoopte, dat Maandagavond laat 300 treinen van 'de groteParijse stations zouden zijn vertrokken. Bü de onder grondse reden*, er 198 van de 285 9,-ci- nen,f. terwijl ongeveer een/'/derde der busdiensten !in dehoofd^d^waiher- - /Hri"kernlrabtaet/:/heeftl/Maandag, avond onder' voórzittérsehap van pre mier .Laaie!op"'cen vergadering-be sloten, dat. tegen werknemers, die zich niet ernstig, misdragen/ of" sabotage, ge pleegd hebben- en die .uiterlijk; beden het werk hebben hervat, geen straf maatregelen zullen worden genomen,. De avond socialisten verklaarden gister dat zü hun' actie om de Nation nale Vergadering- bijeente "laten komen, ter bespreking vande voortdurende sociale onrust én de - wijdverspreide ontevredenheid -onder de-arbeiders, on verwijld zouden-hervatten.Men ver wacht,dat, de communistische vak bondsleiders munt. zullen slaan uit de weigering van-,'t bureau van de Kamer om he stakingsbeweging te verlengen en uit te breiden. Een aantal socialistische en rooms- katholieke afgevaardigden trokkenop het-" laatste/ogenblik--het verzoek om de- Nationale Vergaderinghaar vacan tie, die tot 18 October zal Z duren; te laterï onderbreken; terug, zodat er juist één verzoek'JS té weinig wasvoor de grondwettelijk* vereiste- meerderheid. Bij de.aankomst van de Sjah van.Perzië op het vliegveld van Teheran bewezen velen onwankelbare trouw aan hun vorst. De'foto toont-de jongere broeder, Abdorreza, de hand kussend van de Sjah by zijn aankomst op het vliegveld, van Teheran. 1 Ex-premier Mossadeq is door de po litie overgebracht' van de comfortabele kamers in de ofticlerenclub in Teheran, naar een cel in .een 'niet nader aange duide gevangenis. Verschillende kranten hebben onomwonden geschreven, dat Mossadeq door-het-, gepeupel vermóórd zal worden, zodra - men weetwaar hij zich bevindt. De officierenclub "is een van de groot ste; en' meest luxueuze gèbouwen in, heer De y< behandelhig •ché; klacht dat'Frankrijk op onwettige wijzè de sultan van' Marokko van-de' troon, gezet-heeft. -z:,Zri De landen-van het Arablsch-Aziatischo blok overwegen de mogelijkheid zich uit de V.N. terug te trekken, indien Frank; rijk bespreking van de 'Marokkaanse kwestie in de Veiligheidsraad onmoge lijk maakt, zo heeft eenhoge autoriteit van de/ Arabische' Liga verklaard. In de Rolzaal van hel Binnenhof te Den Haag vergaderden Maandagmid dag vertegenwoordigers van het Roóde Kruis en het Ministerie van Wederop bouw met een 20-tpl burgemeesters- uit de rampgebieden. Het doel van deze vergadering was de burgemeesters in te lichten over de te volgen richt lijnen bij de toewijzing van S00 houten woningen, geschonken door hel Zweed se, Finse en Deense Roode Kruis. Achter de tafel, rechts de heer A. van Emden (\-ecteur van het Neder- landsche Roode Krms), naast hem ir.H. Boersma (vertegenwoordiger van het Ministerie van Wederopbouwen G. W. Jansen (architect bü het ministerie van Wederopbouw. Engeland,Frankrijk en de Verenigde Staten znilen binnenkort de Sowjet-Unle uitnodigen voor een conferentie van mi nisters' van Buitenlandse Zakenover Duitsland; de volgende maand, waar- schjjnljjk in Genève, te houden, aldus is Maandagavond van gezaghebbende zijde te Londen medegedeeld. De- Zwit serse regering heeft reedstoestemming gegeven. -;../■ yv-'./-.- '-..''"r/;; - .-.- In Parijs wórdt een invitatie opge steld in antwoord op de Russische no- ta's van 4 en 15 Augustus, diede voor waarden voor een dergelijke bijeen komst bevatten.. In bet Westelijke ant woord zal nogmaals gezegd worden, dat de verschillen tussen Moskou en het Westen over de wijze van hereniging van Duitsland nog steeds te groot zijn 'voor vruchtdragend diplomatiek over leg;. Slechts- door rechtstreekse onder handelingen zullen de vier mogendheden wellicht: voortgang kunnen maken,; al dus zal de nota verklaren. Wanneer de uitnodiging zal worden verzonden is nog niet bepaald, doch waarschijnlijk zal zij voor de Westduit- se verkiezingen op .6 September uit gaan, zo voegde men van -genoemde zijde er aan toe. Na- een intensieve jacht van 114 dag op de Vrijdag jJ. uit de; Rijkswerk inrichting te Norg ontsnapte 35-jarige recidivist .Simon Baggerman,hebben inspecteur J. Schipper en brigadier J.; de Roos van de hoofdstedelijke recher ché (bureau Warmoesstraat) gisteren de vluchteling in de binnenstad van Amsterdam op straat weten aan te houden. - - Naar -wü gisteren reeds meldden had de man "Zaterdagmorgen een waterglas aan scherven geslagen op het hoofd van zün 22-jarige vrouw, met wie hü de nacht. In een klein hotel had doorge. bracht. Het tweetal had over een finan ciële aangelegenheid onenigheid gekre- sen- .-. 'y Nadat hy 'zijn woede had gekoeld, bracht Baggerman zijn echtgenote per taxi naar 'het binnengasthuis, 'waar. zij werd behandeld. Intussen verdween de man spoorloos. De vrouw wendde zich diezelfde middag tot de recherche om bescherming te zoeken. Op dat moment begon de jacht op de. vluchteling. Een opsporingsbericht werd door de radio omgeroepen en op diverse adressen werd een inval ge daan. Zondagmorgen ratelde - op het bureau de telefoon en iemand, die anoniem wenste te blijven, gaf een adres op, waar Baggerman aanwezig zou zijn. Het adres was de recherche wel .be kend. Voor alle zekerheid rukten di verse rechercheurs uit en werd geUjk- tijdig huiszoeking gedaan niet alleen op het opgegeven adres, doch ook in percelen; die de recherche meestal in één adem daarmee: noemt. Succes bleef echter uit. Als de vluch teling al op een der adressen was ge weest; dan was hij tijdig vertrokken. De ganse Zondag werd de jacht voortgezet en wel speciaal in buurten, die mèn tot die- van de Amsterdamse onderwereld mag rekenen. Al spoedig bleek, dat men de man dicht op de hielen zat, doch even nog geraakte de politie op een zyspoor. Er leek een aanwijzing te zijn, dat hy naar Utrecht was gevlucht. Een onderzoek op een bepaald adres 'aldaar leverde echter niets op. Zelfs verrichtte op speciaal verzoek de plaatselijke' politie te Gro ningen een huiszoeking, die evenmin suces had. En Zondagnacht was Bag german nog in vrijheid. Gisterochtend echter wist de reoher- che het net zo nauw om hem aan te halen, dat hij zich tenslotte moest over geven,. Hij zal thans voor ,de Officier van Justitie worden geleid in verband met de mishandeling van zynvrouw en zijn ontvluchtin® uit de Rijkswerkin richting. De zegsman zei, dat het idee nog be studeerd, wordt door dè/afzonderlijke regeringen.V/; Frankrijk heeft van zljn kant gé- dreigd, de,UNO de rug/toe" te keren, indien/ zlj. clch'-.beipbeit jhet 'bet Frihse. bèléidin''MalVkkE'^r:''";"v;'•^',•'/','^'''"',■"/- Maandag zijn- te Casablanca 97 Ma rokkanen 'veroordeeld tot gevangenis straffen van 15 dagen tot l jaar wegens overtreding van het uitgaansverbod, deelneming aan' verboden betogingen eh 'samenscholing. In Rabat zijn 171 be togers tot gevangenisstraffen van 2 maanden tot 1 jaar veroordeeld. Ih Marokko-is althans uiterlijk de rust weergekeerd. Het uitgaansverbod is opgeheven "eii hét leven is normaal.-Sol daten van de Amerikaanse luchtmacht eh Francaises, 'Arabieren in 'witte bur- noesende woest uitziende stamhoofden die uit alle: delen van het rijk/waren ge komen om de sultan af te zetten en te vervangen door 'de' huidige,1 -wandelden vreedzaam door de volle straten van Perzië. Nadat dé ex-premier zich 'over- gégeven hadaan generaal - Zahedi werd hem een van de:fraai gemeubileerde ver trekken op de vierde étage' van dit /ge/ bouw als verblijfplaats toegewezen, Een speciale kellner, - bediende hem op zijn wenken. Zijn eetlust was uitstekend. Pre mier Zahedi heeft medegedeeld,"dat Mós-; sa'deq terécht zal staan voor beide' hui zen' van het. parlement, de Senaat en de Majlis. Daarha.zal het Opperste Gerechts hof oordelen over de-daden'van geweid, die hij heeft bedreven. De' drie ministers van Mossadeq, dié zich te geiykerty'd met de ex-premier overgegeyen hebben, zün-: thans eveneens .haar.'de* gevangenis overgebracht; ,De politie zoekt nog steeds naar de voor-, malige - minister van Buitenlandse Za ken, Hoessein' Fatemi, diézich waar-; schijniyk, in de heuvels "schuil houdt Een prijs van 100.000 rialen. (13.000 gulden) is op zijn hoofd gezet //Met alle, bezwaren die we tegen hém hadden, was de wenende Mossa- deq op zijn bedje toch een verademing tussen de grimmig-verbeten Stelins, Churchïlls en Eisanhowers. Gelukkig brengt' de ommekeer in Perzie' ih';dit opricht geen verandering, Dé/Perzische autoriteitenzo meld- den die persbureaux wierpen zich lang uit inhet stof en kusten wenend des; Sjah's voeten. Toen de Sjah dit' zag; begon hij ook te wenen. Perzië heeft sinds de Lettres Persa- nes van Montesquieu altijd een zekè- re invloed op de Westerse politiek gehad. Politiek heeftbehoefte/aan/ vertedering. Tranen zijn beter-dan. polemiek. Laat ons onze politieke - moeilijkheden in een huilbui oplossen. Dénk het u in bij de a.s. Begrotings debatten: Romme wenèndé, -Burger/ luidkeels snikkende, Schouten - een traan wegpinkende, Tilanus met .'eeh vochtig oog en Oudvanwege-de, oppositie 'zich tranen lachëhde^gS//; Deze overdenking .dankt u/aan.-het AügüstusweeG/./^/'/v/.i/^/ï/S/iSS^éS De krachtsinspanning van de dijkwer/-: kers die zjjn-ingeschakeld bü de/sludrg; tingvan hét Westelijk "gat/van fOuwer-/ kerk (Duiveland) is gisternacht weder om - onbeloondgebleven.; De ,poging'2*om. het beruchte: gat/met een grote caisson. van 55:.meter, .lengte iCvüf-.elementen-van;/ elk 11. meter) te sluiten is opnieuw misr/, lukt.'Tengevolge van het slechte'.'wéér;; en de'duisterenis zag:men geen kans;dei-, caisson bijtijds te belasten. Vier/vanVjde; vijf elementen verzakten en'verdwenen,/ in de diepte; Door /deze /tegenslag 5'^-,d®j tweede 'binnen, eenetmaal ^heeft/men. zich /.évenwei nietlaten ontmoedigen. Hoewel er gisteren weer een aantal caissons .in het Westelijke stroomgat/bij'/ Öuwerkerk; - zijn -,t/ geplaatst en ;verdere>' tegenslag gelukkig is ultgebleyem het den- gevolge van .de tegénslagen/vaa// de laatste dagen nog wel ,enigè/ tijd/djttg,- ren- eer het gat .'gesloten is,.'zo;,verrui men wij van een] der bühet werk/be/ trokken ingenieurs. Op; de geplaatste;, caissons, worden thans. opzetstukken/: bevestigd,/ waarnaverdère versterking? achter de .caissons'-/ wórdt'.'aangebmi Het werk- bij,Ouwerkerk kan- óp/.het;/ ogenblik - -Wél als het; .moeilükste//kar» wei 'op; SchouwehrDuiyelan'd;word^?bë;sS! schoüwd, aldus' onze 'zegsmaik' "v.-trfi/ Griekenland- zal waarschijniy'k. - in middeld ongeveer; 19 personen, in reen verband met de uitwerking van - de re cente aardbevingen op de Griekse- - eco nomisehé en financiële toestand, om uitstel, vragenvsn de NAVO-oefeningen op de: Middellandse'. Zee; Dit werd vandaag.'in Athene hit be- Rabat. Kortom het lijkt weer alles pais I en vree in dit. Noordafrikaanse land. De hydragevan Griekenland m de j Maar - onder deze onberoerde opper vlakte smeult het voort. De 'nationalis tische partij.van dei ,;Istiqlal". die' ge zworen heeft -de verbanning van de sultan te zullen wreken op Fransen. Arabieren en Berbers /die El Glawi hebben vervolgd zet zyn'actie in'het verborgen voort. - v Volgens een van de Belgische spoor wegen uit - Brussel te Utrecht ontvangen bericht, was het vrijwel zeker, dat van daag. D-trein. 120 (vertrek Amsterdam 7.10 Den Haas vertrek 8.00, Rotterdam 8.21, Roosendaal'9.17), dé Belgisch-FraDse grens zou passéren en naar Parijs zou doorrijden: In ieder geval zou met-de mogelijkheid van grote vertraging re kemng - gehouden moeten worden. Van de overige D-tréinen- naar Parijs is op het ogenblik nog niets bekend. kosten vande/oefeningen 7.0111 ongeveer 19 miliioen- gulden bedragen. i Het. Griekseleger-en' de Griekse.vloot zün nog steeds bezig met .'het reddings werk en. de hulpverlening/aan de' ge-, troffen eilanden. Hét valt te betwijfelen, of er voldoende tüd zóu zün; de strüd- krachten op de oefeningen voor te be reiken. - Als de oefeningen niet worden'uitge steld, zal Griekenland, waarschüniük 'slechts' een. symbolische bijdrage leve- 'ren. De laatste nog in Argostolion aan wezige Britse en Amerikaanse reddings ploegen zijn van..mening, 'dat bet ramp gebied in Griekenland voor een .nieuwe crisis staat. Zij vèrwachten", dat de ko mende herfstregens opnieuw grote el lende over de bevolking zullen bren gen. tenzij het voorlopige hulp-program ma'van de Griekse regering mét* bekwa me, spoed wordt uitgevoerd. /r-' Volgens generaal Dinritrios Iatrides, die de leiding heeft van het Griekse: reddingswerk, zijn; by de ramp 130.000 mensen .dakloos -géworden, eën cyfer, dat alle voorgaande schattingen over treft. i -","/"v/. /.Iatrides deelde;-mee, dat 60 procent van deze mensen, in 4175 tenten zijn ondergebracht. Dit betekent, dater ge- ttfcxz 'ly< Aff V- Deze Meteor-jager Lanceert een der nieuwe Britse rakettenwaarvan de Engelse minister van Bevoorrading Zaterdag melding Heeft gemaakt. Er bestaan twee soorten: de zg. „straat- ruiters", die een van de grond af ge richte radarstraal volgen, en „doelzoe- kers". die door een eigen electronisch De verwachte verbetering in het. tele foonverkeer met Frankrijk blijkt eerst langzamerhand tot stand te komen. Het te Parijs beschikbare personeel is nog niet groot gehóèg om allé geleidin gen te bedienen, zodat de verkeersaf wikkeling nog aan vertraging onder hevig is. - bretn gestuurd worden. De radarstraal, waarvan bij de straalruiters1!-gebruik wordt gemaakt, volgt het te treffen doel automatisch-■ /':-/: De „doelzöëker" richt zijn stuur mechanisme op het vijandelijk vlieg tuig, .zodra hij los van de .grond is en wordt zonder verdere hulp van buiten af naar zijn doel toe gedreven. In som mige gevallen bevathet stuurmecha nisme van deze raket tienmaal zoveel radiobuizen als een groot televisie- ontvangtoestel. De.raketten kunnen opereren ondanks duisternis of slechte weersomstandig heden. Zij kunnen een meiheid van 2000 mijl per uur halen, dank zij de aanvangshulp van bijmotoren, die af vallen .nadat zij hun werk hebben ge daan. Men zoekt thans naar een methode om plastic raketomhulsels te maken, ten einde zoveel mogelijkop het. gewicht te. kunnen besparen, aldus deelde minister Sarnlvs >nprt<> a tent .huizen, die voor; achtpersonen- be//| doeld is. Luitenant-commandant' Peter'/Stewa)^ de .chef - van?het Britse reddingsweEfc<v aan de waL twijfelt' eraan,/„of'zelfs 'oók;v maar.. 20 procent van de- bevolking/on/ -derdak heeft." <7: h Iatrides ,:is: van: mening.dat/i.nog'geris;/; ,vijf duizend tenten voldoende zullen zÜm^ömïïih'S/'aUé:/;hehöeftm#ite?iivoor-:'-s zien". .De bewoners van de *bergdorpën,;:7'3ié;-. nog: steeds/ onbereikbaar zijn omdat .de/?.' wegen t zün' .yemield,- slapen inmiddels/;- voor een;groot- deel-in/de.- 'openlucht,/'.; Er zijn vrouwen,/dieopgezwollen lede-. maten "hebbenals -'gevolg 'van «de bii-;«;: tende.kou.-:v" Op gironummer 777 'tenrnamé ,*vaii;'het/ hoofdbestuur van het .Ncderlandsche/ Roode/ Kruis" onder' vermelding.v.Hülp-/ verlening Griekenland ?is-tot gisteravond-: een bedrag .'ontvangen van, 82.497.."/v'/'/'Z Maandag is nabij de haven van Krab bendijke .een „Saab-Safir" lesvliegtuig" van de Belgische Luchtvaartschoolver- ongelukt, waarbijde inzittende bestuur//.: der dié een oefenvlucht maakte het- lé ven 'verloor. Aanvankelijk dacht men dat er een vliegtuig van de militaire basis tVoens- drecht was neergestort, omdat van deze basis regelmatig -toestellen overvliegen utdeze omgeving, doch bij informatie bleek dat daar geen vliegtuig was ver- trokken. - J Nadat men vandaar" Schiphol bad ge-- waarschuwd, kwam echter vast te staan dat -het een Belgisch toestel vanboven- - genoemde schooi betrof. Vermoedelijk is de bestuurder de "koers kwytgeraakt. Deskundigen van Schiphol kwamen/één/ onderzoek instellen en verder arriveerde - m de loop van de dag een hefschroef- vUegtuig uit België, dat dicht bij de ha ven .landde. -• .Daar- het verongelukte vliegtuigc on- der -. water ligt, zou men gisteravond/ trachten bü laag water het stoffelijk" overschot van de piloot te bergcm ?/itse, torpedobootjager „Cockad>-" heeft Maandagochtend vroeg in de Straat- van Formosa het- Britse vrachtschip „Nigelock" ontzet, dat werd aangehouaen dooreen Dietgeidentificeerd oorlogsschip;// Dit was het zevende incidentin; dit/ge-w/ bied sedert het bestand van Korea.- Waarnemers menen, dat de Chinese nationalisten pogen alle belangrijke comv;" munistische havens op het Chinese'/" vasteland, uitgezonderd Kanton, te; blok-/ keren. Zondag werden; wederom twee* Britse vrachtschepen, de „Incharran" en de- „Lantao" door onbekende kanonneer/ boten aangehouden nabü de Chinese//; havenstad Foetsjao.Zij mochten echter na verloop van een uur.de.reis 'vervol-?-;

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1