c :''"1 ük! 1 „FI-LONG" ft Namnamis politieke ster even .snel gevallen als gerezen vertrok naar Nieuw Zeeland m Nèd. olieboringen in buitenland Schiedam was in Sportfondsenhad de meerdere van Wandsworth H li mfë$±si£-2T - Ar-^v? Britse ambassadeur in Rotterdam CIet. Böu\^aikarljiei(ièrs^^^ Ylaardinffen \derden iü]Meüm Twee Nederlanders uitgewisseld Indonesië blijft „neutraaT' SCHIEDAM Vacantieweek-revue wmmmmmm- ^JOciceintieleeóten iM ^§ctiiedaHt^ Bürgerlij ke Stand van Rotterdam R'dams Kamer Orkest in de Plantage Hoek van Holland Het lO.ÓOOe schip in de i -Hotteridamse haven TEKKÖ TAKS; EN' DE KEREWEER WEG NAAR BONDSDAG AFGESNEDEN VLAARDINGEN Twee kinderen in Nootdorp verdronken 1 Sluitende begroting in Amsterdam Koopman kreeg koper in plaats van goud Vijf patrouille-vaartuigen voor Indonesië >$i ÏSai siisi wpBBKapMaaag IMS TROUW Dinsdag 25 Augustus 1953 ^Transport?, en 'bakfietsen voor de laatste keer PS®* IS» "''Vyv.AvM».ihet S .1 "i>;-t CJfflNEÉS-ÏNDisCH V: restaurant - -s te-: Bliksem ingeslagen Oplichter aangehouden Kellher ging er met geld vandoor Gebrandschilderde raamhanger voor '„Britisch%Navigator" - 94 l 18.11 LlC werd een Doom arbeiders lid:van onze/organisatie zijn: jongens wilden inbreken In stookoven gevallen L.V.T. bestaat 25 ja?»* in top aan de Korte Hoo^traat Visserij berichten Motorordonnans verongelukt -.Of HttllN TOQWOH -.Of HttllN TOQWOH p Gerrlise-Ro°k d; E Vonk-r W Schut-van Essen z; N vao i /-r"< T>M.b.ilwn.n?il> gehuwd geweest vrouw '3 j;VA^ ae Jongn.^™».^ SB .Zeelenberg," -vrouw van - A ^Gordjj n 83 j. LT /Tintel. ongehuwde- man..61 J; WA tohr. mnn van D Booker. 57 j: J CW Oliemans. IPÜV Ter gelegenheid van hel bexoek -ran •en «wemploeg uit Wandsworth werden OUterarond in het SportfontUenbad sen 'de BJC. Laan awemwedstrljden - g»hou- -den waarbij de sterkste vertegenwoor digers (aten) uil de Sehied&msa zwem- wereld de strijd hebben aangebonden - met hunEngelse sportvrienden. Nadat in een vlot tempo een twintig tal zwemnummers was aX-gewerkt, werd door loden van de Schiedamse Reddings brigade' onder leiding van de heer Figée een demonstratie gegeven in' het-reddend -zwemmen, o.m, popduiken en ontsnap pen uit een gezonken cabine. Tot slot van de avond werden twee "waterpolowedstcijden gespeeld. De Schiedamse junioren wonnen met 3—1 De wedstrijd Wanse 1-SZC 1 eindigde in een 53 overwinning voor de Schiedam mers. Als scheidsrechter trad óp de heer H. ,A. Delwel. -v .De uitslagen van de verschillende wed strijden waren: .50 m schoolslag meisjes' t/m 16 jaar: 1. Ans de Kok 44,7 sec.; 2 BettM Mtjde ("Wan- S«Uv.-.-i.'-':V'V /"Sr:-.-"/ i:-50 m rugslag-jongens t/m 16 -jaar: 1. D. Clark (Wansa) 37,4 kséc.-'ï- C. van Wijn gaarden (Wilton).. 50 m borsteraw! dames: 1. C. Castelaars (SZC) 32.6 secl: 2- S. Patjne (Wansa); >v 50-m sohoolslag heren: 1. M. v. d.. Bosch /(SZCl :38,3 sec.: 2- Van NoordwUk (Wilton), f 53:m nigslag meisjes: 1- T. Hollihga (SZC) 3» sec.: 2- C. Gostdaart (SZC). 3 x 59 m.estaf- wisaelsiag Jongens t/m 16 jaar:1. Wansa 1.40.1 sec.; 2. Wilton lil sec.: '3. Wansa 2-3.3 sec'. - - - 50"m schoolslag dames: 1. T. Keözer :.(SZC) 45.2 sec.; .2. N. Aben (start). .-50 m rugslag heren;"1. K. Zijlstra M sec-; 2.. A;Cóppcwansa). - .4 x 50 m estaf. vrije slag meisjes t/m 16 i'Jaar; 1. SZC' 1 223; SZC 1129; 3. Start 2-53 i' SO m schoolslag jongens t/m 16 Jaar: 1. H. Vassüi 40.4 sec-: 2. A. de Kwant (SIZC). -sitSO m rugslag dames:. 1. M. Broome (Wan- aa) 43J) sec.; 2.-J. Gamble (Wansa). -■' 4 x 50 m estaf. vrije sla< heren: 1- SZC 1 156.4: Wansa 3 2.6.—3. SZC 2.12. -50 m vrije -slag meisjes t/m 16 jaar; 1- ?:C Gastelaars* 33.6sec.; 2- .J. van de Neer- (ézc). -. i:i SjftSo/m VThe slag jongens t/m. 16-jaar: 1. H. Bijloo (TOffiton) Jl 'sec.; I. J. Zljlatra (SZC)..., 3 x 50 m ostof. Wisselslag dames: 1. SZC1 2,10.6; 2. Wansa 1 2.16.—; 3. Start 2.16. 3 x 50 m wisselslag heren: 1. (SZC) 1.42; 2. SZC 2 1.46.7; 3.. Wansa' 1 1:46.8. 3 x 50 m estaf. wisselslag meisjes' t/m 16 jaar;: 1.-SZC 150.4; 3. Start 2.16; S. Wilton 2.39J5- -:--.V vv>.y^jir.it .4 x'jo m «etaf. vrfje alag'jóngens: l./w»n- sa-,-2:10.3: 2. Wilton 25S5; rS.i'SZC'-alè«SSKfe 4 1 '50 m estaf vrije slag dames:.li. SZC 2.382; 2. SZC 2 2.41.5: 3. Wansa-.: Ivï 2.43. 30 m vrije .slag heren: 1. H Zljlstra (SZC) 23 sec; 2. 0. van de Kuil (SZC) 20.6,:. ..:-! EEN jaarlijks weerkerend evenement is in Schiedam i de Vacantieweek- revuë 'geworden.' Ook dit jaar. is deze in hot VacanUeweek-programmaopgeno men-en gisteren werd in een uitverkocht Possage Theater de première gegeven.' In opzet was de-revue in vergeluking ife-lv'ttet-'vorig-- jaar maar weinig veranderd; |tó:Sj?öok nu weer voerden Spit en Spat dé- I oven 1 oon en het succes van hun op stik; treden was weer' groot,' alhoewel gezegd $p<:4;móet wórden dat hun teksten verleden ll>i':&4iaar toeter waren. Dén dér beste onderdelen van de revue was wel het gracieus optreden van ver-, ^Wischlllende dames-gymnasten; minder fieslaagd waren ;"de zangstukjes, waarbij' vaakveel van' de tekst verloren ,ging. Regisseur. Lou 'de Groot bracht ook'nu wéér eén- zangkoor op. het toneel, ~nu géénWienersöngejmaar Kozakken, die wei-wat erg lang. zongen, over „Hela, hola >Joop Walvis aan de vleugel, ODge- staan door een klein orkest, zorgde voor aa5.-.^vfde: begeleiding en'dat was bljj hem in Spte-Ssóede .-handen.' v' "-■< W&MMHeden-; •SWoensdagsV.-Xhinderdagf'-. ,wt, f^Sc-jyeijdagayond -wordt -de -dpvoerlpg her-: O aid- .---.-J - ISSt SSjÈS^i ï£r PDOQR&mmd WOENSDAG: 2d AUGESTB8 S.30 u. Passage Theater: Jeugd film „Verloren in de wildernis"; 11 u. Passage Theater; Ballet der Lage Landen voorde jeugd; 9 en 11 u. Irane Marionetten theater;;- 9^-12 en 14—17 u. Puzzle- en stempeltocht voor de jeugd; i/14.30 en 16.30.- u. Plantage: Kin- .(dercircus-- ..Elleboog"; 14 u, Ex- 'cursie voor 30 personen (man- "nen) na'ar Wilton!'.14^16 u. Grote .Kerk:..-' Torenbeklimimen; 20 u. .^Passage Theater:," Vacantieweek- 'revue; 20. u. Plantage: Baliet der /Lage Landen; Tentoonstellingen: |;j0_17 en' 19-^28 u.;"Beursgebouw: Jeugd Bloeménvreugd";-.: 14—1" en 1822 u. Museum: '-„Neger- .kunst": 19.30—24, u. Julianapark: ..Bloemenweelde'^^ in Sprookjes- De Schiedamse slagers- en bakkers-., jongens hebben gisteravond voor dg laatste keer hun jaarlijkse transport- en .bakfietsenrace gehouden dé orga nisatoren van de Vacantieuieek besloten dit evenement niet meerte' herhalen; velen sullen dit besluit betreuren, trant ieder jaar 'weer is de belangstelling langs het parcours groot. Ook gister avond hadden zich tceer enige duizen den rond. de Plantage opgesteld-- bla een spannende race, waarbij enige valpartijtjet niet uitbleven, werd bij. de race op transportfietsen Jack van der lileer winnaar. Met een grote bos bloemen in de hand reed h\j het ere rondje. De bakfietsenrace teas niet minder spannend; het warén veetal ervaren' deelnemers. Dat bleek ook uit de uitslag, ivant evenals vorig jaar bereikte ook -nu weer J. Martijnse als eerste de finish. Tijdens de race kon men weer enige prachtig versierde fietsen bewonderen. 15s~r.tr: |SSS£,'i I Wki* IS~ IMcfe Advertentie Hartman»traat 10a TeL 21001 Beleefd aanhev. Choy Tal Ohlen 1 etc-, Aangiften van 22 Augustus V BBVAU-ENE do KlarK-Aalocrs 6, Ch .W KJéninga-van de Graaf z; B van der Schel- llng-de Snoo z: J Sonneveld-Aanen d, P -/Verooom-Kerpel z: A M H Koendemran-de -r-Btuin s;: A w A Claassens-van Veen d, M -Klk-Hartensveld z; G H M Wortelboer-Mai^ tens 'd; A S -DOomemtk-SUkkerveer .k d, E ;f: van Katwljk-Kruhning d: Chr G Boude- - wiins-Zundorf z: A P Thunlsscn-Boom z, P M van der. Ven-Evers .2; J. van Hulst- Oversluizen z; M A s var. Bueren-van der W-edden dp H G Klos-Slingerland z; E Adders- Rinck d;,G Bos-Leeflan# d; E van DUk-van - Diellen 2; y Tttnzer-Weilep*:; G Hfvan. der - Kooij-Blok".z: C.M H Brokerhof-de Vette z. OVEBLEDEN: W Lievendag. vrouw, ge- -. huwd geweest met Th van Vugt 69 j. BB A Koogmolen, man van M B.® Koopman 75 J; -'J~Los,-vrouw van J A Nieuwenhoff 51 J, E van der Sluis, vrouw, gehuwd geweest -••met B van der Schee 74-j; 3 K-van-Helvert, man van W M Jutte 59 j: A E de Vries, rruin -.van N van den Ban 73 ij JA. E Moeken. vrouw, gehuwd geweest met A du Mez 95 j- -Voorts als levenloos aangegeven: M chr Kok-Klopd; A c OUefers-van Schle z. fv; Aangiften van 24 Augustus BEVALLEN: H Homans-Eltjesj d: _1B A .'KUmek-van Beekom z: G van der Steen- :-Vos d; J stradmann-Hoogendam z, P Ver- Stele-van DeUt d; H j atonekamp-van Esch sieeg v« d m C Schlueo- Begeleid door denatuurlijke muziek der ruisende bomen concerteerde gister avond het Rotterdams Kamer Orkest o.l.v. Piet Ketting in dé Plantage. Ais onderdeel van -de Schiedamse feest- week is ook dit concert zeer geslaagd -te noemen. Zelfs de regen is ditmaal-gcen ipelbr'ékër geweest;'zodat'de'aanwczigen rustig hebben kunnen genieten van.-het gebdene; 'i - Szd i/pr^V .i';r -,s Daar was allereerst het .experiment: een pianoconcert,):het ié van Beethoven, in." de open lucht. Over het geheel ge nomen'is dit experiment wel een vol doening geweest, doch, men moest, niet té ver van hét concertpodium; zitten om het góed te kunnen volgen. De pianist Henk Lagendaal was. de solist die ons een zeer- accurate ivertolking heeft doen ho ren van Beethovens concert; eén beetje meer bezielinghadden wij graag ge wenst in; zijn spel, .maar in dit .geval moet; er rekening mee gehouden.worden, dat het-ock;voor de solist een nieuw as pect was.- in zijn concertpractijk. Toch kunnen wij daarom zijn heldere, -door zichtige en accurate .vertolking van Beethovens Ie .pianoconcert bijzonder waarderen. v. v Twee ledenvan het -R.K.O., de solo fluitist Thomas Meyer en';'Koos Verheul, fluitisten Thomas Meyer en Koos Verheul, 2fluiten enorkest van \Cinriarosa. Bei den gaven een technisch gave weerga ve van dit werk, maar de klank van de fluiten'bleef meestal te ijl voor de luis teraars; een dergelijk werk kan niet di- réct de open lucht als concertruimte ver dragen.;. Het concert werd - geopendmet de ouverture „The Fairy Queen" van Pur- cell, gevolgd'door de ouverture A Ma- trimonio Segreto" van.-Cimarosa. Na de pauze vertolkte' het R.K.O. de 8e Symphonie van Beethoven, een ver tolking'die wel het nodige élan bezat, maar-die toch niet helemaal uit de verf kwam.Een' symphonie van Beethoven te realiseren met een Kamerorkest is een zware onderneming, omdat de spannin gen,, die soms opgeroepen, worden een grotere bezetting van het ensemble ver eisen.-De uitvoering kon'ons niet bevre digen; Voordat de klanken' goed tot ons konden doordringen werden ze reeds weer weggevoerd op de vleugels van de wind, zodat wij ook de spanningen niet konden ondergaan. Voor het overige was het een geslaag de avond, die aan dirigent en orkest een welverdiend applaus bezorgde. H. Gr. Gev4l-v^Rbprf£ s^ir^ A D S D'Hanis 29 J. -Haefi^Spitterf df°L kGe*iriS^-Ederiel z; l BURG. STAND VAN SCHIEDAM. Gehuwd: P Antheurilsse 28 J eri GOM Brcssers 39 j; G D van 't Sant 29 j en 'd?-. E M Taalman-de. Bruijn z: i'V i Tu^öeltevanL Keeken z;A. Bartels-van - der c oohorst-van SuijJckom h ■^^SiScheffa-Vwgesi^ A..'rfMst-van VUeted, lp - - Swe Kók f z: P wd SÉ A Burg d; L M T H R6««2>tt»P; tó.*"-' - KuiDers d; P Scholte-v d Bogerd :d; C 3 liyi-V' l^Nic^zT A C Vjjfvlnkel-Kooren z\ J. M -v k Grfiaf-vii Steenbergen z: J.'Melltoant- v ,d Graaf-van - e van KJcef-van t Woudt z; E Baard- "m^Óe Vries d; L V Vcrschoor-Himsw d; IE v d- Velde -Dekkers z; M c_-Jo"f n5elT l^ï-' :?'.van Kestrren z: J ®vnSëlSaad*sen te>;..-'Vrs-Groenendük H ?O0^ilng 6é j H A Breebaart. vrouw van U0-K - -- - «~.V. ongehuwde Neeb; :'.:j' «A!brecht48 M C Overleden: B. M. Steenbergen, 64 j.; A. J. Hertog. 63 j. Geboren: Erik J., z. v. E. .Krudop en 3. B. van Wijngaarden: Gerarda Th..- d. v. A. Veringmeier en G. Th. Pelle: Johannes.:z. v. J. van Zellem en M. Frein;. Robert, z. v. L. B. de Man: en G. A. landman; Elizabeth A: M., d. v G. H. Verwlel en E. v. Iperen: Ellza- berthus L.,' z: v C. A. Jongste en M. van Eljk: Gerarda' H., d. v. A. T. v..d.. Bordenen T T. J A. Nieuwbuurt; All M., d. v. M. van Bodegom en M. Berkhout; Yvonne D.. d. v. C. F de 'Vos Burchart. en H. M. 'Beukers; levenl. kind van P. J. v. d.^Meer en G. H. Gebbe; levenl. kind van P. M. Offerman en C. G Tettero. - Concerlenfestlval wordt beëindigd met grootvuurwerk. In deze 'laatste concer- tenweek wacht Hoek van Holland nog een tweetal uitvoeringen aan de prach tig versierde en geïllumineerde Bergho ven. Uitvoerenden zijn het Harmonie-or kest St.: Adrianus uit Naaldwijk, en. de Muziekvereniging Eendracht maakt macht van Maasdijk, resp. op 25 en 27 Augustus. Als slot van de concertenreeks zal Zaterdagavond a.s. nabij de Berg- haven, eengroot vuurwerk .worden af gestoken. - Geslaagd. Voor het „Coupeuse"-exa- men slaagden gisteren te Den Haag de dames C. Kortsmit en S.Schemkes tut Hoek van Holland. Het sparen in de Hoek. Gedurende de maand Juli 1953 werdy aan het postkan toor te Hoek van Holland ingelegd De, Britse ambassadeur, in Den.Haag en- lady Butler, vergezeld dóórmrV, G W, Kirk, commerclai:;coun«elÓr'iénV,Mr E. W. Wiilan, eemte. ambas6adé:secre- taris, die eenof fideel bezoek ./aan Rotterdam brachten,-"zgn gistermiddag ten stadhuize ontvangen. L - Nadat burgemeester )n2:;G., E.^_, yan Walsum "de Britse' gaatén,..bij.óyiéyzich ook gevoegd hadden- de Britse föónsu)- géneraal. in Rotterdam en mn Hender son, had ontvangen, vertrok sir Neville Butler "en'" zijn' gezelschap naar/-het Bouwcentrum.' 'S/5-S'"i■'<.'-!'/<'iy-'vV„i- Ir J. van Ettinger, directeur van- het Bouwcentrum., hield een korte toe spraak over hét werk van déze stich ting, waarna het gezelschap deelnam aan een- rondleiding; door het gebouw. De gasten maakten 'een* rondvaart door de havens. Het bezoek werd be sloten met één diner ten stadhuize, aangeboden door Burgemeester en Wethouders van Rotterdam, waaraan vele vooraanstaande persoonljj-Kheden uit handels-, en indrustriekringen aan zaten. In een tafelrede, zeide Sir Butler o.m. diep getroffen tezjjn door het snelle herstel van" de stad'sinds het einde van de oorlog. De onlangs opgerichte Nederland*» boormaatschè'ppij de „Drillvo"-voert be sprekingen voor hetafsluiten van con tracten in.>Spt.nje, België, Denemarken en Frankrijk. ..Gezien..het stadium waarin deze be-: spreldngen verkeren, kan worden aan genomen, dat deze' nieuwe maatschappH, die een combinatie is van de Ameri kaanse aannemingsmautschappü .Dril ling arid Exploration Company-. Inc.". eri '/.Volkers* ^Maatschappij' tot "het - uitvoeren vah' bpenbaré' wérken"- ,te~Ttötterclam, •haar-activiteiten binnenkort-'totin "het buitenland ,zal uitbreiden, i De gunstige ervaringen, die de maat schappijheeft opgedaan met de 25 ar-: helders, die-nu in het oliewinningsgé- bied van Schoonebeek werkzaam zijn,-' heeft de technisch leider van de „DrUl- vo", de Amerikaan T. Barton uit Texas, doen besluiten, ook voor-het werk over: de grenzen van arbeiders uit de Zuid oosthoek van Drenthe gebruik te5 maken. Emmen zal de operatie-basis worden van de „Drillvo", van waaruit de werk zaamheden in het buitenland in samen werking met het administratieve kan toor in. Den Haag, zullen worden geleld. In de zevenweken,dat de „Drillvo" nu bjj Schoonebeek voor de Neder landse Aardolie-Maatschappij boringen verricht, zijn reeds zeven putten ge- boord. - Tengévolge van blikseminslag Ls van- morgen 'oen-kwart over-8. een bed, dat op de zolder van de koopman TL'C. de H. aan!de Keadcedijk té'Rótteixlani-. opge slagen lag/"' gaan 'branden. De.- bewoner 'bluste het brandje met een emmer water .én; een deJceh. Beh'alve het bed. dat ge- sohroeid' was; werden ooit enJteie dak- paswién.'beschadigd. In het politiebureau Roohussenstraat te Rotterdam is gisteren de los-werkman L.'den E. opgesloten, die zich aan op lichting heeft schuldig gemaakt. Hij maakte kinderfoto's, die bestemd zouden zijn voor een damesweekblad. Men kon voor 1-50 een vergroting bestellen. Het geld incasseerde hij wet maar van .af leveren kwam niets. Bovendien gaf hij een vals adres op. Ook zijn andere be weringen klopten niet. -Drie benadeelden hebben aangifte gedaan,; maar. het aantal slachtoffers -is- vermoedelijk veel groter. Gistermorgen sloot de 26-jarige kell- ner ner J.S. hetcafé van zijn patroon op Katendrecht,.'Stak de f 120 uit de csssa in zijn zak, bestelde een taxi en ten bedrage van ;.f 388; 's Middags dook ging in Alblasserdam kwitanties innen hij weer op in een café in de binnen stad, waar de politie 'hem arresteerde. Hjj had nog f 35 "over.- In het bureau Sandelingplein is.hij opgesloten. '"Zoais; gemeld is '-het -10.000ste schip •van. dit jaar Zondagavond in de Rotter damse haven'aangekomen. De-' voorzitter, van'r"de stichting „Ha- venbélangen", nar „A. vC. W. Beerman, heeft i gistermiddag - aan .jdekapitein van dit,'schip, het EngelseSS..'.British Navi gator".- van de' British Tank co., een ge brandschilderde -.raamhanger. ter nerin- nèring aan :deze bijzonderegebeurtenis aangeboden 1 -v, ö?De- raamhanger is'.beschilderd met af beeldingen van de Rotterdamse haven. 20 Zodra de: robot voorbij gewandeld was fluisterde Terry: „Toch wel griezelig, dat nietszeggende gezicht met ,die uitdrukkingloze ogen.' Je weet nooit wat je aan zo'n tegenstander hebt; Geef mij maar iemand waarmede ik een eerlijk gevecht op de blote vuist kan leveren!" „Hier!" mummelde de oude Starreveld grinnikend tegen Tekko, terwijl hij hem een hogelucbtdrukvoet- zoeker in de hand frutseldei „Nu het jouw beurt om te gooien. Terry heeft de vorige keer laten zien wat hü kon, probeer jij nu dat je het er even goed afbrengt. Vooruit!" Vastberaden klemde onze vriend de kaken op elkaar, haalde ver uit naar achteren en gooide: Een enorme kna] weerklonk en door de luchtdruk werd on» drietal bijna ondersteboven geworpen. Behalve wat blik en wat schroeven wa» er van de robot mets meer over. „Nu niet langer gedraald jongens!" riep Tekko. „Nu is de tijd rijp om Weetgier te overmeesteren!" „Ja, maar wat moeten wij met die spuit!" vroeg Terry met het wapen van de robot ln de hand. „Meenemen!" antwoordde Starreveld kort. „Kom mee!" De kapitein van het 10.000ste schip, dal Zondag de Rotterdamse haven bin nenvoer kapitein Davidson van het Britse tankschip British Navigator ontving gisteren uit handen van mr. Beerman namens de Stichting Havenbelangen een glas in lood plaquette. ;-É éi' i)r. Werner Neumanns politieke ster is even snel gevallen ais zy g" tien was. "Hét, samenspel tussen'de Britse bezetting en de landelijke regerin,. van Noord Rijn—AVéstfaien in Dusseldorp heeft Goebbels' gewezen staatssecre taris in zijn wedloop naar de parlementaire immuniteit gestuit Nadat de Britse bezetting de haar resterende bevoegdheden om over de- politieke zuivering, van hooggeplaatste nazi's te beschikken aan de Duitsers had over gedragen, heeft men in Dusseldorp korte metten met'Naumann en zijn candidatuur voor 'de' Westduitse Bondsdag gemaakt. - Het kabinet gelastte een administratieve .quivering" van Naumann en regiem geplaatst Dat houdt in, dat Naumann-niet' alleen het" passieve en actieve kiesrecht verliest, doch dat; hij ook geen?, lid meer-: mag zijnvan enige politieke partij, noch zich op enigerlei wijze-op het politieke pad zal deze werd daarbij prompt in de tweede categorie der zondaars van Hitiers mogen begeven. Daarmee /zijn de voorwaarden voor Naumanns candidatuur voor de 'Bonds dag niét meer fe vervullen. Theoretisch blijft: voor hem nóg éeri revisie-moge lijkheid, die hij binnen-, tweeweken zal kunnen benutten, maar de verkiezln- Mét 800 passagiers aan board Is van middag het emigrantenschip „Water man", uit Rotterdam .naar. NieuwrZee- land vertrokken. De 'reis zal gaan vla Curacao en het Panamakanaal. Van de achthonderd emigranten zijn er .45 kin deren /beneden 12 jaar. De jongste pas sagier is één maand oud en de oudste is een vrouw van 76 Jaren. J „aw pas/tevreden'als aUe'Christè'ri-boüwvak-- ■.'XI- r.-'' v.;. In hei begin van.deze'eeuw-bestonc Op 22 Augustus -1913 werd in Vlaar- dingen een afdeling van de- fNeder- landse CKrisielijke Boutoarbeidersboiid of, zoals de organisatie nu heet: de Bouwbedrijfsbond, opgericht. Met- tien man werd begonnen. De afdeling, die haar 'veertigjarig bestaan' viert; telt thans 285 leden. Wanneer straks op 23 September tn de Stads gehoor zaal dit jubileum feestelijk herdacht zal worden,moet de 300 gepasseerd zijn; deze belofte heeft de voorzittei van de afdeling, de heer M. SUuys. de leden in -de gisteravond gehouden jaarvergadering, als het ware af ge. dwongen: Dat het kan is in het 39sre verenigingsjaar duidelijk bewezen, want in één jaar tijd heeft de secre taris, de heer M. v. yperen liefst 85 nieuwe led/t mogen inschrijven. - AUe verslagen getuigden van dank baarheid. Door het steeds groter wor dende ledental neemt het werk in aan vang toe, dat toonde de penningmees ter. de heer J. Broek, in zijn sober ver slag duidelijk aan. Wanneer de 300 le den er 'zijn, kunnen we nog; lang niet rusten, aldus de secretaris, want we zijn IB'r/KonMhüwde vrouw/. 82 J: A :Stoel, ;gehuwn I•- I^ccsVmeVP J OI-npff.74 j; F Slebreeht. 5',.'. „uw van A Sw-Ueis 69 j. Lc -..ut» p?^^^a^<H^ Wïangeg,'Ven;21.864,21 on terugbetaald 12-757^2. Holol „De Maas" ree Een tweezal jongens van 15 en 10 jaar probeerde Zondagavond in een consump- tietent aan de Maassluissedijk te Vlaar- dingen in te breken/ Zij werden échter door een buger op-heterdaad betrapt 'eri namen toen de vlucht, de polder in. De gewaarschuwde politie zette de kna.peri onmiddellijk achterna en slaagde er in ze te. achterhalen. Het blekeri 'geen onbe kenden té zijn en zij werden in het po litiebureau ingesloten^ v' v.iv' -t'/t. De 16-jarige T.H., werkzaam bij de E.N.C.K., 'te? Vlaardingen, is Zaterdag morgen iri een iri aanbouw zijnde stook- over gevallen, die!7 meter diep was. Ge lukkig werd de val door een balk ge broken. Per ambulance auto is hij naar hét ziekenhuis overgebracht/ Hij klaag de over pijn -in borst- en benen. De Viaardingse Gymnastiekvereniging L.V.T. bestaat dezer dagen 25 jaar en ter ge'egenheid daarvan wordt op Zater dag 5 September a.s. van 3 tot 8 uur in -* receptie gehouden. begin van /deze 'ëeuw -bestond een vereniging die Arbeid'.Adelt" heet te, maar. zo .omstreeks--1913 werd s het overduidelijk, dat'deze niet'aan'het/doel beantwoordde en toen de heer Korpers- hoek op' 4 April :;1913r>'de ..vraag stelde: „Hóe. komen-wij' aan een arbeidscon tract"; was dat het sein voor. die negen anderen om in Vlaard ngen- een afdeling van de N.C.'B. op-te-richtèn) .Deze tien pioniers,' V. Amersfoort, Blok, Bijl, V. Ekelenbiirg.'T'A. de Kok, - Korpérshoek, Sluyter,-; Stam-.en Vink, hebben, "ondanks aUe tegenkanting, doorgezet en watdit betekende, omschreef de secretaris in zijn overzicht-:, van déze .veertig' jaren met de woorden: „het lidmaatschap van een bond was een waagstuk, want wan neer een patroon er achter kwam, dan volgde ontslag en .werd je op een zwarte-lijst, gezet.'.'-v In de-.'crisisjaren zorgde de afdeling, dat de' werkloze iedéh ontspanning kon den vinden in het gebouw, van de Chr. Besturenbond. De oorlog die daaroc volgde legde ook bij „de bouwvakarbei ders hét werk - stil eri na de bevrijding moest het werk weer van de grond af opgebouwd worden. Wij kennengevaren, die ons bedrei gen. aldus de 2e..voorzitter, van de N.C.B de. heer J. Eshuis.; die als feestrede naar optrad. We lopen het grote gevaar datde generatie diekomt.de geschie denis van de vakbeweging ./niet meer kent, en dat ze daarom niet-meer weet waarom .men -lid -. moet .zijn van de Christelijke vakorganisatie. Ernstig wekte hij -daarom de jongeren op, om die geschiedenis te bestuderen, want zonder kennis is er ook geen liefde- voor de zaak. Wat in de afgelopen veertig jaar ver kregen is, is niet vanzelf gegaan, daar voor moest gestreden worden. .Het re sultaat van de strijd wetenwe:': Er. is gekomen een behoorlijke vacantierege- ling, een behoorlijke voorziening bij. ziekte en het.risicofonds voor het bouw bedrijf, waaruit in het afgelopen seizoen meer dan dertig millioen is uitgekeerd. Vergelijken we hierbij het.verleden, dan hebben we zoveel bereikt, dat ons hart moet overvloeien van dankbaarheid. Arbeid is voor ons de vervullingvan een Goddelijke opdracht, zo besloot spr,, die tot betere verhoudingen-moet lei den. Als Christenen moeten wij ónze plicht vervullen door recht te vinden,en te betrachten. Daarin ligt ook voor de toekomst onze strijd, 'r: ;/- Bij de bestuursverkiëzing- legden twee leden hun functie neer en daarvoor: in de plaats werdengekozen de heren W. v.. d. Berg. eri J. Simons. Aan het be gin van/ de vergadering werd', besloten aan 'do districtsbestuurder E.'fJ.:1 Bos, In-hoofdzaak scheepten zich vanmor gen jeugdige .personen in, die - willen trachten dn - den vreemde een bestaan te verwerven. .- De-'geëstelijkeverzorging is-in handen: van-ds.G. Smèenk.' Geref. edikant te .Almelo en 'van pater A. Kropman. Naar ds Smeenk mede deelde, bevinden zich circa;200 personen aan boord van Prot-Chr. richting. Voor hen zal elkë dag een/morgen- en avond- wijding gehouden worden.. Ds~ Smeenk-zal ook een kort bezoek brengen f aan de Geref. predikant - in Nieuw-Zeeland/.,ds J. ,-Deenik. HU keert met-hetzelfde scbip terug en omstreeks November'.-,zal de predikant weer in het/vaderland arriveren.' Als voorlich tingsambtenaar" van-de Ned.' regering gingmee de :h'eer.H.,t G. w.- van -. der landen uit Utrecht; ->r^ De, beroepenlijst - van de emigranten vermeldde/-: enkele.' ongebruikelijke be roepen zoals een - zangeres-romancière, een jachtbouwer, een'pikeur,helmplan ter, .-molenaar/ badmeester, enz. ;'-';--,. Dé passagiers begaven 'zicb' in de "loop van dé morgen aan/boord van de/Wa terman; die'aan één der kaden van 'de Kon.' Rotterdairisë Lloyd gemeerd -lag. Te Nootdorp «ijn gittermiddag Ve'7- jrige .Henk Boon on zijn xusje. de 6- jarige Ria.'Boon verdronken. De kinde deren -waren 's middags van huls gegaan en waren het laatst gezien, toen zij op een tuindersschuil stonden en visjes aan hel scheppenwaren. Toen de kinderen om zes uur nóg niet waren thuis geko men, waarschuwden de.'ouders/de poli He.'In de omgeving van de schuit,-waar op de kinderen waren gesignaleerd, werd gedregd'en te omstreeks reven uur wer den de lijkjes gevonden- Men vermoedt, datde kinderen./tengevolge .van de ster ke windhoi evéhwicht hebbenverloren en in het water zijn gevallen. (Van één onzer redacteuren.)- De gemeentebegroting van Amster- dam sluit voor het dienstjaar -1954 voor wat de gewone dienst betreft met een eindbedrag van 246.336.826 (vorig jaar 232.554.495) Er valt duseen verhoging te constateren .van 13.782.231. Dit accres wordt vóór een bedrag van - 3.336.000 veroorzaakt door de in deze/begroting:uitgetrok ken posten voor salarisherziening van het gemeéntepersoneel: Aangezien: de dekking voor deze post niet gevonden is in'; de thans ter beschikking: staande middelen, is de wethouder van Finan ciën uitgegaan van de gedachte, dat déze last voor de gemeente zal/wor den gedekt door een procentuele ver hoging van de nieuwe algemene uit kering uit het Gemeentefonds, welke derhalve m-rf een bedrag van 3.336.000 hoger is geraamd. Wat; betreft de herzieningvan de wet regelende de financiële venhou-r ding tussen het Rijk - en de Gé- meenten; de door de minister voor- Jie in één' 'ziekenhuis in Haarlem ver- gestelde regeling is voor Amsterdam pleegd -wordt, een telegram te zenden, '2.383.343,16 gunstiger. gen naderen nu zo snel,/dat/men Nau mann gevoeglijk als buiten spel kan be schouwen. Met de in Dusseldorp gévallen beslis sing is minstens een voorlopig politiek vonnis geveld over de man, flie op 1, No vember van het vorige jaar zijn volge lingen opriep „een gezworen" vereniging van enkele honderden": te vormen tenein de „het ideaal te verwezenlijken, waar voor onze kameraden gevallen zijn". Bij-de partijbesturen in Bonn heeft het besluit:/van het Dusaeldorpse kabinet algemeen voldoening gewekt, aangezien men het optreden van Naumann in de verkiezingsstrijd- algemeen-een:, blamage voor de jonge Duitse democratie achtte. Naumann had, voordat de Britse bezet ting hem begin van dit jaar. arresteerde, zijnpolitieke activiteit slechts onder gronds ontwikkeld.- Nadat het hoogste/fe derale Hof in Karlsruhe hem op vrije voeten had gesteld was htj terstond op het politieke parket getreden en lijstaanvoer der van de neo-nazistlsehe Duitse Rijks- partij geworden. Deze tot dusver - onbe duidende partij was daardoor plotseling gepromoveerd tot een - groepering, die men in het nationalistisch getinte Neder- Saksen een grote kans gaf.Naumann telf profeteerde' nog Zondagavond dat hy met een fractie van-minstens 20'man in de nieuwe Bondsdag zou treden.r "De rrootste vóldoenirif héeraté •ven wel in de gelederen van de Duitse par ty en van de liberale party, die beide zeer naarstig .dingen 'naar' de /.stemmen vanhet halve millioen nationalisten, die vorig jaar nog op de inmiddels verboden Socialistische Rykspartij stemden. ■V- Een Haagse koopman is het slachtoffer geworden van een-, geraffineerd staaltje van oplichting 'door twee 'mannen, die hem koper voor goud verkochten en hem daarmee een bedrag van 23.500 afhandigmaakten. De beide oplichters, die -' zich voor stelden ais Walther-en Friedmann, ver voegden zich op 21 Augustus aan, de woning van de koopman C.-H. en be weerden te zijn gestuurd/door een goede kennis van H. Beiden 'spraken sleoht Duits met een .zwaeir accent/-, vermoe delijk Pools en vertelden dat zij een klein vaartuig/wilden- kopen om datin de /vaart op/ Israël,'rte brengén. Zy ga- yen echter voor geen-/ geld te hebben om de:koop te financieren, doch wel te beschikken over. voldoende: goud. en dla- menten. -/ -•;-:/// 'De/'twëé./bezoékers 'toonden H. vijf plaatjes - goud, waarvanzy zeiden -14% Jtgte bézitten; H.,diewel eentransactie wilde 'aangaan,liet de vyf plaatjes on derzoeken.Het bleek -18-kóraats goud te zyn. ""f:;'' r£ heeft toen by een bankrelatie ///•23.500 - opgenomen. De overdracht van goud" en geld vond Maandagplaats.VH. ontving de 14% kg.'goud minus de vijf plaatjes-die hü reeds ontvangen had.én overhandigde hetbedrag aan debeide Polen."Daarna braoht hfi- eijn«goudvoor raad naar: een puwelier; die echter/con stateerde. dat de gehele voorraad, be halve de vyf plaatjes, (waarde ,2.75 per plaatje) uitkoper b®stond. De beide triannen zijn niet'meer terug geweest voor de diamanten. Bij onder zoek is gebleken, dat de zich noemende Friedmann gesignaleerd staat als Leib Feldmann, geboren te Minsk-Mosaweck (Polen) 1-5-1903. alias Blaufarb. Legg, Blofarc. Leiber, Rooselt. Hij behoort tot een grote Internatio nale óplióhtersbende, 'die reeds énkele jaren in Europa opereert. Woensdagmiddag 2 September a.s. om 4 uur zal de vlag worden gehesen op het voor. rekening van de R.V.S. in aanbouw 'zijnde complex van' 10 winkels eti>60 woningen aan de Kórte Hoogstraat te - Rotterdam. SCHEVEN1NGEN, 25 Aug. Sch 87 50 k: 200—60; 245—5: 246—10: 254—3; 341—32; 342 —25; 402—l: 412—10; -56—44; 159—66; 263— 0 gist 0; 105—51: 264—20 totaar 425 a.b.; 4 —51; 75—4; 77—60; 57—7 totaal 18 last a.b.: 181—2 totaal 18 last a.b.; 32—70; 40 weinig; 48-0: 49—5: 51-0: 09—10: 132—10; 133-45; 189—20 247—0; 262—0; 285—1; 2—0; 5-0: 9—100; 19—85; 25—0; 30—0; 35—0; 37—0; 45 -134; 69—15; 84—0: 130-0; 236 weinig: 248— 70; 249—10: - 297—0;389—10; 79—0; 141—0; 166—0: 284—0; 361—0: 95-5: 46—34: 61 wei nig; 88 nog 100 mijl: 72—55; 73—45: 81—7: 8917; 103 nog 100 mijl; 122.-wéinig;-.160 niets te melden; 1800; 242—2: 375—0; 3—0; 6—1; ,14—0; 47—0: 11Ot-10; 118—40; 325—25. Binnen te SchevenlngenSch 332 ln de hal; 36 32. last; 116-44; 229-3; 312—40., Hedenmorgen geringe aanvoer versé vis uit zee. .Schol 2 28—30: idem 3 '19—24',en Makreel 16—19. Dinsdag zijn weer 400 geallieerde - mi litairen uit Noordkoreaanse krijgsgevan genschap teruggekeerd. Onder hen be vonden zich de twee Nederlandse militairen, wier nitwisseling Maandag was aangekondigd. Het waren Jan Nico- laas Plant/korporaal 281/221/900, G, van Leeuwen, gewoon ..soldaat, 301/221/000. De groep bestond verder uit 50 Zuid- koreanen, 36 Amerikanen, acht Canada- zén, drie Australiërs en een Griek. De meesten van hen sprongen snel uit de Russische vrachtwagens, waarmee;zij vervoerd waren. - Nader vernemen wij: De korporaal Jan Nicolaas Plant, die op 21 December 1928 werd geboren, is afkomstig, uit Dokkum, Hij is gehuwd. Korp. Plant be hoorde oorspronkelijk tot het regiment „Jan Wilem Friso". Op 3 Januari1953 vertrók by met het ss. „Waterman*' als vrijwilliger naar Korea. 'Soldaat Gerard van Leeuwen, die op 21 December 1930 werd geboren,- is af komstig uit Valkenburg (Z.H.), Hy is ongehuwd. Sold. Van Leeuwen vertrok op 11 Maart 3953 met het mj. „General Biatchlord" als vrijwilliger naar Korea. Korp. Plant en sold. Van Leeuwen werden sinds 26 Juli 5.1. vermist. Zij maakten deel uit van eeri patroulle die op die dag kort voor de sluiting van het bestand door de Noordkoreanen werd overvallen. Bij deze actie verloren vUf Nederlanders het. leven. Vyf in ons land voor Indonesische're kening gebouwde, patrouillevaartuigen •hebben/Maandag op de Nieuwe Water weg/een proeftocht gemaakt. Zij' zij a daarna overgedragen aam de waarne mend hoge commissaris van Indonesië in ons -land.-De schepen zijn genaamd: „Be- coda",. gebouwd door N.V. Scheepsbouw enReparatiewed „De Hoop", voorheen gebroeders Boot te Leiden; „Bajam", .ge bouwd. door de N.V. Scheepswerf Jans sen te Druten;„Balam". gebouwd door de C V,/Scheepsverf 'en -goshouderbouw Jonker(.en -/Stans,,.té' Hendrik Ido .Am bacht: „Bendalu'Vgebouwd door de 'N.V. Machinefabriek, voorheen H. J.Koopman ■te Dordrecht en ,3oga", gebouwd door de N.V. Spaarndammer Scheepswerf Stapel te Spaarndam. De schepen zijn gebouwd 'in opdracht van de Stichting Nederlandse Scheepsbouw Exportcentra le te 's-Gravenhage voor rekening van de KementairanPerhubunga Djawatan Pelajaran. De heer P. Boot Jr droeg de schepen namens de stichting Neder landse Scheepsbouw Exportcentrale over aan mr Soesanto Tirtoprodjo, waarne mend hoge commissaris van de RépuDlik Indonesia in ons land. De hoofdafmetin gen van deze schepen zijn als volgt: lengteover alles. 38,20 meter, breedte 6.50 meter, holte 2,950. meter, diepgang 2 meter. Als voorisluwingsmachine is in deze schepen een werkspoormotor type tmas 278 ingebouwd. De schepenzijn onmiddeUük overgedragen aan de rede rij gebrs. Wijsmuller te Baarn. die zal zorgen voor hot transport «aar Indone sië. t Premier AU Satróamidjojo heeft van daag ln het parlement meegedeeld, dat ae nieuwe radicaal-nationalistische re gering' geen neutrale hooding zal aan nemen luet betrekking tot - de wereld- politiek. „Depolitiek van de regering Is een actieve en heeft een uitgesproken doel" zei hij. „Derhalve kan'zij onmogelijk isolatio nistisch zijn of onverschillig staan ten aanzien- van de internationale aangele genheden;"' 1 V.V VI De premier zei, dat de samenwerking met de overige Arabisch-Aziatlsche sta ten van groot belang Is en zou bijdra gen tot de handhaving van een duur zame wereldvrede. Een- van de eerste stappen.- die met deze landen-moet worden gedaan is bet zoeken naar een oplossing voor de „ko loniale en semi-koloniale problemen" zo als die zich voordoen in Tunis. Marokko en Zuid-Afrlka-vraagstukken, zei hij, die de wereldvrede'in de weg staan. De premier deelde mee, dat gestreefd zal worden naar een goede verstandhou ding met de buurstaten in de geest van het handvest der Ver. Naties, doch dat de, activiteit van de republiek op inter nationaal terrein niet beperkt zal blij ven tot de Ver. Naties. Ook buiten de- Vet*. Naties, zei hïj, moet de: werkzaam heid van Indonesië, „met man en macht" worden opgevoerd. De meest dringende kwestie óp bet ge bied der buitenlandse politiek, aldns de premier,/Is de.herziening van de huidige betrekkingen -, van Indonesië /met Neder land. Deze kwestie dient zo spoedig mo gelijk geregeld te'worden. Satroamidjojo. deelde mee, dat de unie- status tussen de beide landen gewijzigd zal worden in die van- normale, interna tionale:.' betrekkingen.' De/ overeenkom sten, die. zijn voortgevloeid uit de Ron de Tafel Conferentie, van 1949 en die als ongunstig voor de republiek- worden beschouwd, zullen herzien of geannuleerd worden. Op de Nasiausingel te Breda is de mo- torordonnans van de Koninklijke Mare chaussee, de 21-jarige A. van Beusckom verongelukt toen hy tegen eén hem te gemoet komende autobus uitDeventer reed, die werklieden vervoerde naar Zeeland.' De jongeman 'wilde een /„voor netn uit rijdende vrachtauto inhalen. Tij dens/het; passeren van 'deze 'auto heeft hij waarschijnlijk geremd om een bot sing te voorkomen met de van de ande rs kant komende autobus. Bij het rem- men-is'de motor geslipt. De achterzijde J'®» de motor sloeg tegen de autobus. Het slachtoffer werd 'ogenblikkelijk naar het' ziekenhuisvervoerd en "bleek bil aankomst reads te zijn overleden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 2