maatstaf Stemming in New York uitgesteld roet in het eten KREMLIN WIL NIET BIJ „DE ANDERE PARTIJ" Franse arbeiders hebben bnn zin niet gekregen nam-, nog geen beslissing over Marokko Duitse staatssecretar had moeilijkheden hij TEGENSLAG BIJ OUWERKERK Zes gewonden bij autobotsing Beatrix en Irene M|andag terug Stakingsbeweging overal afgelopen DOOR HONGAREN VRIJGELATEN NEDERLANDER IN ONS LAND Slechte behandeling in. gevangenis Kruit, groepleider N.E.S.B., in vrijheid Beter weer DONDERDAG 27 AUGUSTUS 1953 ELFDE JAARGANG No. 2553 S Weerbericht i Ministers Drees en Algera naar Zuid-Afrika Paul van Tienen nog arrest m Wapenvondst in Perzië m WMMWM.. Sluiting uitgesteld De politieke commissie der Verenigde Naties heeft gisteren haar met spanning tegemoet geziene stemming over de deelneming aan de politieke Korea-conferentie tot heden moeten uitstellen, omdat Wisjinski roet in het eten gooide en omdat de bijeenkomst van de Veiligheidsraad in het gedrang dreigde te komen, waar de belang rijke Marokkaanse kwestie op de agenda stond. Wisjinski deed een nieuwe poging om tweedracht onder de Wes telijke landen te brengen door wijziging te verzoeken van de voor gestelde tekst der aanbeveling aan de V.N., om de Sowjet-Unie uit te nodigen deel te nemen aan de politieke conferentie over Korea. Ónze New Yorkse correspondent verneemt, dat waarnemers reden menen te hebben voor de verwachting, dat de Sowjet-Unie zal ver klaren geen interesse te hebben in de deelneming aan de politieke conferentie onder het voorwendsel, dat een conferentie met beperkte deelneming toch op niets uitloopt. Tm TOÉN MOEST IEMAND ANDERS IN HILVERSUM SPREKEN Rotterdam: Witte de Withstraat 30 TeleL 29215 <3 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30—19.30 uur Zaterdags 1718 uur: Telefoon 29216 ■j-Gravenbage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Administratis: Tel. 114402—115486 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Tel. 67882 Abonnementsprijs 49 cent per week, 2.13 per maand, 6.35 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks. Geldig van Donderdagavond tot Vrijdagavond, NU EN DAN ZON Koude nacht met hier en daar mist, overigens droog weer. Overdag perioden met zonneschijn en iets hogere temperaturen. Matige tot zwakke wind uit Westelijke richtingen. sa» Directie: C. A. KEUNING en Mr. K. V.AN HOUTEN O O Hoofdredacteur: Ur. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT N September is de periode van rust voorbij en eist het dagelijks werk alien weer op. Dit geldt ook voor het staatkundig leven. Op de 3e Dinsdag van September vindt de opening van de Staten-Gene- raal plaats en neemt het parlementai re werk weer een aanvang. Ook de gemeenteraden komen straks weer bijeen, thans in nieuwe samen stelling overeenkomstig de uitslag van de laatstgehouden verkiezingen. Die samenstelling schijnt in een en kele gemeente echter no» niet vasi te staan, omdat er verschik van mening heerst over de vraag of een bepaalde candidaat wel of niet als lid van de raad kan worden toegelaten. Dit houdt verband met;de bepaling van artikel 25 der Gemeentewet, vol gens welke sommige betrekkingen on verenigbaar zijn met het lidmaatschap van de raad. Hiertoe behoort o.m. de betrekking van onderwijzer van - het jager of middelbaar onderwijs. In Nijmegen en Deventer zijn nu bij de jongste verkiezingen twee candïda- ten gekozen, die als leraar verbonden zijn aan een bijzondere inrichting van middelbaar onderwijs. De een voor slechts vier uren per week en de ander „tijdelijk". Twee analoge gevallen dus, ten aan zien waarvan evenwel twee verschil lende beslissingen zijn genomen. De gemeenteraad van Nijmegen zo welals van Deventer besloot de candi dates niet toe te laten krachtens art. 25 van de Gemeentewet. Hierna gingen de, betrokkenen in beroep bij Gedepu teerde Staten, resp. van Gelderland en Overijsel. Ged. Staten van Gelderland bekrach tigden het raadsbesluit, doch Ged. Sta ten; varf Overijsel vernietigden het. In Gelderland was de overweging, dat de Gemeentewet, hier niet voor tweeërlei uitleg vatbaar is,, doch elke betrekking van onderwijzer van het middelbaar onderwijs onverenigbaar verklaart met het raadslidmaatschap. In Overijsel'daarentegen verklaar den GedeputeerdeStaten, dat de bo vengenoemde bepaling van art. 25 der Gemeentewet alleen van toepassing moet worden geacht op onderwijzers bij het openbaar en niet op die bü het bijzonder onderwijs. Indien bij een beroep op de Kroon niet anders wordt beslist, zal de leraar in Nijmegen dus niét deel mogen uit maken van de gemeenteraad, terwijl de leraar, in Deventer zijn zetel wel kan innemen, daar de gemeenteraad zich hiér bij de_ beslissing van' G.S. heeft neergelegd? I NDIEN beide interpretaties van het wetsartikel worden - toegelaten zal het op de helling moeten, ten einde de mogeij'kheid van tweeërlei uitleg weg té nemen, '■'-.'"j •Wij kunnenons indenken,dat de -Overijselse" interpretatie recht van Bestaan xheetft. Immens openbare scholen worden „opgericht en onder houden door gemeenten, provinciën en het Rijk, afzonderlijk of gezamen lijk". Een raadsUd-ónderwijzer van deze school zou in zaken het open baar 1 onderwijs betreffende dus als belanghebbende bij het bestuur en de inrichting, van eert' openbare school betrokken kunnen worden- Dit- is uiteraard ongewenst. Daarbij kwam nog- de óyerwéging dat, waar ambtenaren aangesteld door of ondergeschikt aan het ge meentebestuur, uitgesloten zijn van het raadslidmaatschap,- dit eveneens geldt voor door bet gemeentebestuur benoemde onderwijzers. Dezen staan «tamelijk ih een zelfde afhankelijke verhouding tot dat bestuur.f Voor een raadslid-onderv/ijzer van éen bijzoral-ere school geldt dit, allés niet! Immers, noch met de .benoe ming van de onderwijzer,- noch met het bestuur en de inrichting van de bijzondere school; 'heeft de gemeen teraad van.doen. Het „Gelderse'standpunt houdt blijkbaar rekening met de letter - van de wet, terwijl mén zich vermoede lijk niet al te zeer verdiept heeft in de geest ervan. Overigens moet worden erkend, dat G.S. van .Gelderland o.m. steun vinden in een besluit van 10 April 1879, volgens 'hetwelk „een. bijzonder onderwijzer valt in dé termen van uitsluiting,'omdat de "bepaling "'geen onderscheid maakt tussen openbare en bijzondére anderwijzers" én In een besluit van 14-April 194.7,...volgens. het welk een leraar aan een R.K, Ly ceum niet als raadslid behoort; te worden toegelaten. Blijkbaar is'dé jurisprudentie ten aanzien van dit artikel toch nog zo danig, dat tweeërlei maatstaf bij-de toepasing er-van mogelijk is. Dit is uit een oogpunt van wets- en rechts- practyk onaanvaardbaar. -Daarom zal de wetgever er goed san doen ten aanzien van dit punt aiie onzekerheid weg tc- nemen. Generaal Naguib, de sterke man van Egypte, die een bedevaart naar Mekka onderneemt, ondcncerpt sich, alvorens de gcbcdszaal van de grote moskee te betreden, aan de traditionele voetwassing. f De directie van de dienst Dijkherstel Zeeland, afdeling Schouwen-Duiveland, heeft medegedeeld, dat door grote stroom- snelheden ten gevolge van het slechte weer van de laatste dagen in het grote gat bö Ouwcrkerk vernieling van de be- zinMng is opgetreden. Voorts stroomt nog steeds water onder de. geplaatste caissons door. «ïi'r' yyJ-i--- De sluiting, die de eerstkomende da gen kon worden verwacht, zal ten gevolge - - - - .ld, jö. aanvankelijke tegenslag in het" kleine gat bij Ouwerkerk is vermoedelijk overwon nen. Wisjinski deed zijn voorstel in de vorm van een amendement op de z-g. „Vijftienmogendhedenresolutie". Het gedeelte der resolutie, dat gaat over de uitnodiging aan de Sowjet-Unie, luidt thans: „De Algemene Verga dering der VN., die haar goedkeuring heeft gehecht aan de resolutie, getiteld „Toepassing van paragraaf 60 van de Koreaanse bestandsovereenkomst", be veelt aan, dat de Sowjet-Unie zal wor den uitgenodigd de politieke conferentie over Korea bij te wonen, mits de an dere partij dit wenst". Wisjinski heeft n u voorgesteld, de zinspeling op artikel 60 der bestandsovereenkomst en de woorden „mits de andere partij dit wenst" uit bovenaangehaalde zinsnede weg te laten. De Britse delegatie heeft te kennen gegeven, bereid te zijn voor de resolu tie, zoals die na wijziging in de door Ruslandgewenste zin zou worden, te stemmen. Andere delegaties hebben het zelfde verklaard. Doch de afvaardiging derVerenigde Staten verzet zich tegen Sowjet-deelneming aan de politieke con ferentie op de door Wisjinski voor gestelde wijze. Zij wenst, dat in de resolutie tot uitdrukking zal worden gebracht, dat de Sowjet-Unie aan de zij de der „Chinees-communistische en Noord-Koreaanseaanvallers" .aan de be- -aprekingen over-Korea zal deelnemen-'. Wisjinski verklaarde dat de^: ontwerp resolutie van vijftien, die het- westen er met een meerderheid verwachtte door te slepen en als -éen f ultimatum ie overhandigen aan de Chinese commu nisten en Noord-Koreanen, de komen- Zes persopen werden., -gistermiddag gewond toen op de Bergerwcg te Sit- iard een Belgische auto in volle vaart tegen een vrachtauto botste. Drie per sonen, allen afkomstig uit Sint Trulden, moesten worden opgenomen in het zie kenhuis te Sittard. Eén van hen ver keert in levensgevaar. - De andere drie gewonden konden, nadat hun verwondingen waren - -ver bonden, naar. huis terugkeren.. Onder. hen bevond zich de „heer L.-uit Born, die op het moment van het ongeluk op de Bergerweg fietste en door de Belgische auto werd geraakt. De andere twee lichtgewonden waren Belgen uit Mechelen. de conferentie schipbreuk zou doen lij den. „U sluit de deur voor onderhan delingen en u sluit die niet eenvou dig, maar u smijt die dicht i-n een geest van ruwheid en onverzoenlijkheid", zo schreeuwde hij. Wisjinski wilde de Sowjet-Unie bij de neutralen rekenen, hoewel hij: op een gegeven ogenblik zei:, „Laten wij voor goed begrip de Sowjet-Unie bij de andere zijde indelen". De conferentie zou niet mogen ontaarden i-n een op mars van bataljons van soldaten in jac quet naar de conferentietafel, zo be toogde hij. De So wj et-afgevaardigde hield zich vervolgens bezig met de critiek, die was geoefend op de door de Sowjetr Unie ingediende lijst met de namen van vijftien landen, die ter politieke conferentie vertegenwoordigd zouden moeten zijn. „Op de Sowjet-Iijst komen vier staten van de ene en twee van de andere partij' voor. De negen an-, dere landen, waaronder zes van de Aziatisch-Arabische groep, zijn neu- traal. Men heeft mij gevraagd, waarom ik Canada, Australië en Nieuw-Zeeland niet heb voorgedragen. jMijn antwoord is: onze instelling tegenover deze'-lan den, .of tegenover .Turkije, is dezelfde als die- t.a.v, de Verenigde, Staten, Groots Britaimlë," Frankrijk.eh;Zuid-Korea. Al" dezei*. landen;-maken-^'deel-uit- van4 heizelfde, - tegen Noord-Korea gevormde front, dat - er naar streeft dit land ie onderwerpen aan het Zuidkoreaanse be wind onder Syngman Rbee". zei bij. Wisjinski vervolgde: „Doch u heeft niet gewonnen. U was niet in staat de Noord-Koreanen tot in het gebergte te rug te dringen en hen uit te hongeren, zoals Syngman Rhee drie en een half jaar geleden heeft gedreigd. U kon dit niet, ook al heeft ,u uw militaire macht in haar volle zwaarte aangewend. En »u denkt u dat u door dit stukje pa pier, waarover u- wilt stemmen, uw wil aan het Noordkoreaanse volk zal kunnen opleggen? Waar bevinden de heren van het Westen zich eigenlijk? Lopen zij met hun hoofd in de wolken, in de over tuiging een heersersras te zijn?" De Amerikaanse minister van Bui tenlandse Zaken heeft er gisteren op gezinspeeld, dat deelneming van India ni een later stadium van de Koreaanse conferentie niet onaanvaardbaar voor de V.S. zou zijn. Men vermoedt, dat de V.S. zich niet zullen verzetten tegen deelneming- van India aan een alge mene conferentie over een regeling in het Verre Oosten, nadat de inter nationale verhandelingen over de vraag stukken van de Koreaanse oorlog achter de rug zijn. - De Amerikaanse luchtmacht beschikt, zoals gemeld, over een bommenwerper, die een straaljager in zijn bommenruim kan meevoeren, dit vliegtuig in de vlucht kan-loslaten en eveneens weer oppikken. De bommenwerper is een B-36, uitgerust met zes zuigermoioren en vier'straalmotoren. Deze enorme machine kan de straaljager, een F-84 F „Thundórstreak" tot 6500 kilometer van haar basis vervoeren en daar lan ceren voor een aanval op doelen op een afstand van bijna 1400 kilometer. De bommenwerper ivacht dan in be trekkelijk^ veilig gebied de terugkeer van de straaljager af en brengt het gevechtsvliegtuig weer -naar de basis terug. Hier. ziet men hoe-een F-84 F. na- een Vlucht op hel punt staat in, de .school": van de B-36 terug te keren. Hare'-Koninklijke Hoogheden Prinses Beatrix-'en prinses-Irene worden Maan dagochtend 31 Augustus met het lijntoe stel van de KLM van haar vacantiover- büjf in Amerika op Schiphol terugver wacht: Na aankomst zullen zij zich ter stond naar het paleis Het Loo begeven. De grote stakingen in Frankrijk behoren tot het verleden en het leven herneemt zijn loop na de grote verwarring, die bijna drie weken heeft geduurd. De treinen rijden weer en het verkeer in Parijs en omstreken is hervat. De groen-witte bussen zijn weer op straat verschenen. .De legerauto's' zijn naar de kazernes teruggekeerd. De hekken van de ondergrondse stations;; zijn weer open. De postbeambten bestellen weer brieven en de sorteerders zijn begonnen zich door'debergen post heen te werken. Men hoopt;alle_ achterstallige post morgen op haar: bestemming te hebben gebracht. De mijnwerkers en de; arbeiders in de gas- en electriciteitsbedrijven gaan van daag weer aan het werk. De beslissing van- het door de com munisten geleide vakverbondCGT, om zijn leden bij de-posterijen, de spoor wegen en de hoofdstedelijke vervoers bedrijven weèr aan bet.werk te laten gaan, heeft de doorslag gegeven. De algemene stroming onder de arbeiders was ten gunste van de werkhervatting en de communistische, partij en de CGT hadden geen 'andere keus dan te volgen. De stakingsbeweging is even ver ward geëindigd als zij begonnen was. De regering is niet afgeweken van haar eis, dat de Stakers aan het werk moestengaan, voordat besprekingen mét de vakbonden konden beginnen over hun eisen. Wel is het kabinet De Veiligheidsraad der Ver. Naties heeft "Woensdag, onder voorzitterschap van dr. T. F. Tsiang (Nationalistisch China), vergaderd ter bespreking van een klacht van de vijftien landen der Aziatisch-Arabische groep over het af zetten en verbannen van de 'Sultan van Marokko door de Fransen. '''l De groep is van mening dat hierdoor de „internationale vrede en veiligheid in gevaar zijn gebracht" en zij vond hierin aanleiding" de Veiligheidsraad dringend te verzoeken de Marokkaanse, toestand te bestuderen. De 'veiligheidsraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van elf staten, namelijk de z.g. „grote vijf", zijnde de Ver. Staten, Groot-Britannië, Frankrijk, de SowjeUnie en (Nationalistisch)' China, en verder voor dit jaar "nog Chili, Columbia, Denemarken, Griekenland, Libanon en Pakistan, Om de klacht der Aziatisch-Arabische groep tot een agendapunt te maken, is het nodig dat zeven der elf raadsleden verklaren de toestand in Marokko inder- Gisteren is te Doetinchem de jaarlijkse klompenbeurs gehouden. Klompenmakers uit het gehele land hadden siermodellen ingezonden om mee'te'dingen naar de eerste prijs. De jongedame op de foto heeft blijkbaar haar klompen op de groei gekochtl.... Na vier dagen voorarrest is de werkgroepsleider van de Nationale Europese Sociale Beweging (N.E.S.B.), de 29-jarige A. M. Kruit, gistermid dag in afwachting van het proces in voorlopige vrijheid gesteld. De twee andere functionarissen dezer partij, de algemeen leider Paul van Tienen uit Amsterdam en de landelijk leider mr, J. Wolthuis uit Groningen, be vinden zich nog in arrest. Wat mager en geheel kaalgeknipt is gisteravond met. het K.L.M.-loestel uil Wenen de 24-jarige Leonard J. van Aerde op Schiphol aangekomen, nadat hij dezer dagen was; vrijgelaten door de Hongaarse regering en'uü dal land was uitgewezen. Van Aerde, die chauffeur was van de onlangs uilgewezen Nederlandse gezant in Boedapest, de heer W. C. Posthumus Meyjes, vertelde dat hij bijna twee jaar in Hongarije gevangen heeft gezeten. Eenmaal is hij naar een andere gevan genis overgebracht. De meeste tijd heeft hij in de gevangenis arbeid verricht, zoals het invlechten' van wijnflessen en het vlechten van louw, In zijn ouderlijke woning in Den Haag heeft de 24-jarige Van Aerde ons nog iets over zijn wederwaardigheden ver teld. In de laatste dagen van Augustus 1951 was hij er in geslaagd zonder papieren de Hongaarse grens over te steken. Een maal op Hongaars grondgebied hield bij zich overdag schuil om 's nachts zijn teis te vervolgen. Over het doel daarvan wilde hij zich niet, uitlaten. Hii vermeed angstvallig de hoofdwegen in het grens gebied, waar door de politie strenge con trole wordt uitgeoefend. De tweede dag echter kreeg hii een hevige koortsaan val als gevolg van tientallen muggen beten. Bij een poging een spoorbrug bij de zestig kilometer van de grens liggen de stad Komaron over te steken, uep hij in de armen van een politiepost. Kruit is tijdens zijn voorlopige hechte nis gehoord door de Officier van Justi tie mr F. Hollander en door de rechter commissaris, mr B. van der Waerden. Intussen zijn van diverse zuster-par- tijen van de N.E.S.B. uit andere Euro pese landen protesten naar ons land ge stuurd over de arrestaties. Naar reeds gemeld kwam het eerste protest uit Duitsland. Thans heeft het ministerie van BuitenlandseZaken te Den Haag een protesttelegram ontvangen van dr Per Engdahl, de leider der Zweedse 'af deling van de Europese Sociale Bewe ging, terwijl het Ministerie van-Justitie een protestbrief heeft ontvangen van de Zwitser Amandrüz, leider van de Zwit- setrse zusterorganisatie „Parti Populaire Suisse". De rechter-commissaris mr B. van der Waerden,- die vandaag de algemeen lei der van de N.E.S.B., de. 31-jarige Paul van Tienen, een verhoor heeft afgeno men, heeft" beslist, dat hij in tegen stelling tot de 'vacmiddag op voorlopige vrije voeten gestelde werkgroepsleider A. M. Kruit in bewaring zal blüven. Morgen zal mr Van der Waerden de landelijke leider dezer beweging, mr J. Wolthuis uit Groningen, verhoren en be slissen of hij diens inbewaringstelling zal gelasten of hem als Kruit in voorlo pige vrijheid stellen Het thans tegen Van Tienen uitge vaardigde bevel tot bewaring is volgens de wet slechts 6 dagen van kracht en kan eenmaal met 6 "dagen worden ver lengd. Mocht men' het daarna nog oodig achten hem vast te houden, dan zal een voltallige rechtbank in raadkamer moe ten beslissen of zij een bevel tot voor lopige hechtenis zal uitvaardigen. Zo'n bevel Is 30 dagen geldig, doch kan een onbepaald aantal keren met die termijn worden verlengd. Hij werd overgeleverd aan de staats politie en na ruim twee maanden in- de gevangenis te Göyr te hebben doorge bracht, werd hij veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf. Tijdens het proces werd hii niet door een verdediger ter zijde gestaan en ook was geen tolk aan wezig zodat Van Aerde zoals hij ver teldegeen woord van het gesprokene heeft verstaan. Eerst nadat de recht bank het vonnis had geveld werd aem door een tolk medegedeeld wat zijn -traf was. De behandeling in de gevangenis te Mariamonstra noemde Van- Aerde slsent, evenals het eten. Het dagelijkse menu bestond uit 2% ons brood, drie deciliter surrogaatkoffie, vier deciliter waterige soep en een halve liter groente. Op Zon dagen werd een half ons marmelade en een halve liter in de schil gekookte aard appelen verstrekt. Naar Van Aerde zeido waren lijfstraffen in de gevangenis''geen zeldzaamheid: ook hijzeif heeft dit on dervonden. Maandag j-1. om vijf uur 's middags werd hem na een geneeskundig onderzoek door beambten .van "de staatspolitie medegedeeld, dat bijzin vrij heid zou worden gesteld. Dezelfde avond om half twaalf werd hij gewekt en onder bewaking van de staatspolitie per auto naar Kiesars gebracht, vanwaar hij met een Belgische vrouw, die vier jaar in een interneringskamp had doorgebracht, naar Boedapest werd gebracht. Zoals bekend is 'Van Aerde door de Hongaarse politie naar de grensplaats Nickelsdorf gebracht, waar een auto van het Nederlandse gezantschap te Wenen op hem wachtte. Over het lot van de Belgische vrouw, van wie hij ook de naam niet wist was Van Aerde niets bekend. Uiteraard heerste gisteravond m de ouderlijke woning grote vreugde, over gijn terugkeer. Radio-Teheran' heeft gemeld, dat de politie „grote hoevëelheden wapens" had ontdekt, die verzameld waren „voor de uitvoering van verraderlijke plan nen" in de Perzische hoofdstad. daad als een bedreiging: van de inter nationale 'vrede en. veiligheid" te zien. De eerste spreker was dé Franse afge vaardigde, Henri Hoppenoi Uiting ge-, vend aan de wens, diit het debat zonder hartstocht of bitterheid zal worden ge voerd. drong. Hoppenot er bij de raad op aan te .weigaren in te gaan op het "verzoek der Aziatisch-Arabische groep, om „Marokko" als agendapunt te aan vaarden. ■- Na Hoppenót sprak de Pakistaanse af gevaardigde.- Deze verklaarde dat zijn delegatie zich het recht voorbehield Hop- penots toespraak te beantwoorden, na de tekst er van te hebben bestudeerd. Doch hij verklaarde nu reeds te menen dat' de jongste,.gebeurtenissen,in .Ma rokko „een Franse manoeuvre 'zijn-ge' weest. welke ten doel had de Marofc kaanse nationalistische beweging in de wielen te rijden". De afgevaardigde -van Libanon was eveneens- van mening dat de beweging, welke had geleid tot het afzetten'van de Sultan „een kunstmatige": is geweest. In aansluiting op hetgeen eerder ge meld werd over een bezoek van Neder landse ministers aan Zuid-Afrika, wordt officieel nog het volgende medegedeeld: „De regering van Zuid-Afrika heeft.de minister-president, dr. W. Drees en de minister van Verkeer en WaterstaaUmiv J." Algera, uitgenodigd' niet de eerste vlucht, welke de KLM met een der nieuwe superconsteilations begin October naar Zuid-Afrika zal maken, een be zoek aan dit land te brengen. Beide mi nisters hebben de uitnodiging* aanvaard. De minister-president heeft daarbij echter het voorbehoud gemaakrt, dat hij ;van de veis zal moeten afzien indien zich kabi- nets- of parlementaire werkzaamheden mochten voordoen, w.elke zijn aanwezig heid in die periode in Nederland ver eisen". i! van enkele - beslissingen teruggekomen, bijv. van de voorgestelde verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd; Het heeft -verder cie postbeambteneen; Kerstgratificatie van 10.000 francs toegezegd. Aan de voornaamste - eisen; intrekking van de bezuinigings decreten, algemene loonsverhoging, eh bijeenroeping van het parlement is evenwei niet voldaan. z De leiders van de gematigde bonden' zijn dankbaar datde stakingen de-; weg gebaand hebben voor onverwijlde; besprekingen over een niéuw loonpeil.' De massale steun die de staking ont-" ving en de sympathie die zij wekte' onder de middenstand heeft de ogen geopend voor .- de; .„werkelijke econo mische moeilijkheden van de arbei ders. Premier Laniel beeft verklaard begrip voor deze moeilijkheden .te hebben en beeft toegezegd dat bef orgaan van vertegenwoordigers vati de regering,jde werkgeveis,7en de-vate-^iillS bohden,"'dat >-"aé""ë:'-éolléctréyé>;lobnóvër-ywM^ eenkomsten -vaststelt, ivóór -30 'Septém-jojïy" ber bijeen, zal komen. Hét zal mbeilijfci^g; zfjn: te ontkomen aan loonsverhoging/.y gen aan hét óverheidspérsoneel on.'dé. -'-'ji arbeiders in, 'de particuliere sectoren zullen dan niet achterblijven 'met'hün eisen. - i-i.-.ws; ',-v- v De regering stelt thans nieuwe de'- creten op die gedeeltelijk aan .de weiïf sènvan de arbeiders tegemoet zulïuh; komen door- de hogere inkomens te, belasten. Belastingontduikers- zullen vervolgd worden en de invoer van '"Cl./, luxe-artikelen zal sterk besnoeid''-- worden. (Van onze weerkundige medewerfcerlj";: De ontwikkelingen iri-de weerstas- stand boven Europa duiden op een langzaam'herstel van het weer. Reeds;'; gisteren nam. de buiigheid al belang rijk af en op vele plaatsen1 scheen het grootste deel van de dag de son. i Voor vandaag wordt in het Zuiden van. het land droogen vrij zonnig y- weer verwacht,'maar 'ip^derNoorde lijke 'provincies kan nog een enkel buitje: vallen. De temperatuur gaat echter slechts langzaam omhoog,, omdat [da 'aanvoer. van "koude lucht .nog aanhoudt, .al-ij, hoewel de wind steeds" zwakker zal 4: worden. - - Behalve in ons land was ook elders 4 in' Europa, het weer ih de afgelopen dagen te' koud voor de tijd van het jaar. In Frankrijk kwam gisteren geen hogere temperatuur voor dan 22 gra den en in Engeland, waar .het weer reeds Dinsdag belangrijk beter werd. steeg -het kwik: gistermiddag: op de meeste plaatsen niet hoger dan:18i graden."- Vooral de nachten zuilen :in de komende dagen nog koud "blijven met - kans 'op ochtendmist.- die enenmr.l - do or de zón'spoedig weer wordt-ver-, dreven. - - (Van onze correspondent) De slaats-secretaris van de Bonds-kar.- selarij te Bonn, dr R. Lentz, heeft gisteren aan den lijve ondervonden, dat een fede ratief Europa nog steeds geen werkelijk heid is. Dr. Lenz was in gezelschap van vrouw en kinderen per auto op weg naar Hil versum, waar hij het woord zou voeren op het congres van Europese federalisten, dat aldaar ter gelegenheid van „Hilver sum ontvangt" wordt gehouden. Aan de grens bij Elten deden zich ernstige moeilijkheden voor, toen blees dat het reisgezelschap van de Duitse staats-secretaris niet beschikte óver gel dige paspoorten. De maréchaussêe te Bi- ten legde de Duitse diplomaat, die op ten bijzonder paspoortreisde,uiteraard geen moeilijkheden in dé neg. maar ton». de geen pardon voor het gezelschap van de spreker, op wie men in theater Gooi'-: land vol ongeduld wachtte. Een telefo'- - nische bemiddeling van burgemei'ster. -i J, G. Boot van Hilversum bij de betrok,, ken grenspost en later ook bij hei depar- tement van Buitenlandse Zaken bleet zonder resnltaat. Trouwens, de verbolgen staats-secretaris had ztin chauffeur in-, middels reeds opdracht gegeven om naar Bonn terug te rijden. i De ambassadeur van de Bondsrepu bliek, dr H. Mühlenfeld, die zich onaer het wachtende auditorium te Hilversum f;- bevond, heeft zijn diplomatieke bemldde- 4 ling toegezegd om deze kwestie tn net-' reine te brengen. 1 Baron Gumpenberg, een van tie leden»" - van de Duitse delegatie op dit - federaiis-sö tencongres, heeft toen maar de plaats'-van^S de staats-secretaris op het spreekgestoelte ingenomen. "b

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1