Karakter Regeringsantwoord zo ruim maar mo STREVEN NAAR 100 pet. UITSLAG VAN STEMMING ONGUNSTIGVOOR: MIA --mm V.S. en Groot-Brittannië tegen behandeling van Marokko Schouwen niet meer getergd door eb- en vloed stroom Im II 10.000 ha in November droog fe/ Sowjëi-resohitie werd verworpen Rampenfonds voor huisraadschade Schade te laag geraamd? in Berlin Schelphoek iverd bedwongen Indonesische nota over Nieuw-Gui Sowjeudipkym^tóoJ krijgen armslag'. ÉEJBAG 28 AUGUSTUS 1953 ELFDE JAARGANG No. 2551 :N Weerbericht Tekort van 9 millioen op Haagse begroting Bevel tot bewaring van Van- Tienen en Wolthuis Veiligheidsraad kwam iveer bijeen Zeventien Oostduitsers ter dood veroordeeld Alleen op Ge?plial6nia 369 doden i sasWwr11 Gateri bij Uuwerkerk in drie weken gedicht? Prins Bernhard naar Rotterdam* rZj (Van onze Haagse redacteur) Hoewel de HaagséGemeente begroting voor; 1954 nog niet bij de gemeenteraad is ingediend dit zal vermoedelijk eerst in October gebeuren kan reeds thans -wórden gezegd, dat het ge raamde tekort ongeveer 9 mil lioen gulden zal bedragen. De be groting wordt echter sluitend gemaakt door de raming van een even groot bedrag als uitkering van het Gemeentefonds. Naar in gewoonlijk welingelichte kringen wordt verwacht zal deze. uitke ring na de aangekondigde herzie ning van de financiële verhou ding tussen Rij k en -gemeenten voldoende zijn om het tekort weg te werken! Ook voor 1953 wordt een uitkering uit het Gemeente fonds "'.verwacht, waardoor het. tekort r"ilyan./ruirn- 7 millioen gulden - ongedaan zal - worden' gemaakt. 'Dó "ontwérp-begrooting "is nog niét bij de Raad ingediend omdat -, B.en W. >van - oordeel rij n, dat het-, nieuwe College' 'de begroting aan I de nieuwe Raad moet aanbieden. Het zaf], jdan-f/rvermoedelijk wel Jarfuari van hét volgende jaar wor den voordat de begroting in openbare behandeling komt.-V L-iplm Zie verder.pagina3 - Na de 17Juni m- (Van een onzer verslaggevers) TVT ÖG lagen gisteravond van zee uit ondermijnde schuren, kerken en huizen van het dorpje Serooskerke te kijk, nóg gulpte over een breedte van ruim honderd meter het zilte, ruïneuze water de bijna -tienduizend hectaren van' het Waterschap Schouwen binnen. Doch voortgedreven door diezelfde stroom, geleid door vierende staal kabels;! schoven twee betonnen gevaarten traag in het gapende.;:gat. Toen lagen ze stil. figuurtjes op de caissons draaiden kleppen open. De sleepboot „Corrie", die het laatste zetje had gegeven en er-dus met haar heus bóvenop lag, kreeg de primeur; precies om tien over zeven baste haar stoomfluit door de spannende stilte; de aanhef van een minuten-lange vreugdezang/waaraan veertig, vijftig scheeps- stemmen.hoge schelle en sonore zware deelnamen. De ringdijk bij Schelphoek was gesloten! ''Ki^èsiie- voor'\ dé'hV-.- N$:\ In meeste NAVO-landen Employé vermoord- Sotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 29215 li l) ;pSF-': Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.39—19.30 uur gSA Zaterdags 1718 uur: Telefoon 29216 tGravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Hedactie: Tel. 111892 Administratie." TeL 114402115486 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Tei. 67882 Abonnementsprijs 49 cent per week, f 2.13 per maand, 6.35 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. Dtrectiè: C. A. H3GTJN3NG en Mr. K. VAH HOUTEN Geldig van Vrijdagavond!; tot Zaterdagavond:. PLAATSELIJK REGEN Veel bewolking met- op vele plaatsen tijdelijk regen of motregen. Overwegend matige wind, hoofd zakelijk tussen West en Zuid. Vannacht minder koud," morgen overdag ongeveer dezelfde tempe raturen als vandaag. HOE dichter de dag der verkiezin- gen in West-Duitsland naderbij kamt, hoe nerveuzer de leiders in Oost-Duitsland worden. Premier.. Grotewohl heeft hiervan opnieuw een demonstratie gegeven, toen „bij dezer dagen in het Oostduit se parlement weer eens het klavier Üer Duitse eenheid bespeelde. Om zijn gezicht niet te verliezen en ijjn gevoel van minderwaardigheid te genover Adenauer zo goed mogelijk te verbergen, deed hij eerst een fellé aan val op diens politiek, om dan te ko men met een aanbod voor heel Duits- j land geineenschappelij k een regering Itevor/nen, Als' iokaas moest hierbij dienen het •sluiten van-een vredesverdrag met de [Grote Vier en 'zo mogelijk de vóorbe- I reiding van algemene verkiezingen in f bet hele land. Het antwoord van Adenauer kon niet twijfelachtig zijn. Deze is zich volkomen bewust van de volstrekte j superioriteit, van West-Duitsland te- l.genover Oost-Duitsland. De hele rege- f-ring Grotewohl is immers niet meer li dan een -schertsvertoning in het pop- opensper van de'Russen. Enige zelfstaridigè macht bezit de Oostduitse regering niet. Dat is wel duidelijk gebleken by de volksbewe ging van 17 Juni; Adenauer heeft dan i ook onomwonden verklaard, daarbij gesteund door de socialistische oppo sitie, er niet aan te denken onderhan delingen aan te gaan met de marionet-; ten-regering van Oost-Duitsland. Deze weigering, zo kort .vóór de ver-; kiezingen van 6 September, is wel het beste bewijs, dat de. Oostduitse leiders .vergeefs pogen een wig te drjjven tus sen het Duitsland van Adenauer en het Westen. Ondanks alle meningsverschil dat er in West-Duitsland over het te voeren buitenlands-politiek beleid mag zijn, is deze eensgezindheid toch een bemoe digend-verschijnsel voor de toekomst. Zij getuigt van karakter. En karakter is niet te kqop. T. HooWredae^eur:^U^jL BRUINS De Pasja van Marrakesj, El Claw bijgenaamd de zwarte panter van Ma rokko, heerser over het Atlasgebergti en eigenaar van halj Marokko. "[De grote tegenstander van de afgezette sultan van Marokko, Set was ziin wérk dut Frankrijk toegaj aan de aandrang van de Pasja's en Kaids om volledig met.de sultan te breken De politieke commissie der Verenigde Natie*, heeft: gisteren met'27 tegen 21 -stemmen,—bUr11 --onthoudingen; ^besloten, de Algemene Vergadering aan te bevelen India,' uit te nodigenvoor dcclnemlng 'aan de over Korea te houden politieke 'Donderdagavond is de luidste opening in de, Ooslerinlangdijk i bij Schelphork gesloten. Dit geschiedde niet tuiaaij caissons, die in tuiee elementen tegelijk teerden geplaatst. Het moment waarop het stroomgnl 'ttierd afgesloten. Op de achtergrond Serooskerken. conferentie, dóch; deze meerderheid" is onvoldoende,om, .bij-leenoveréenkom- sOgtt- uitstar-dei- (isAeSnmitigAlsé-ilèfJfngé- mène 'Vergadering, Indiase deelneming te', 'verzekeren, daar hiervoor twee-dérde der uitgebrachte stemmen verelst. ls.[[ De Algemene'Vergadering komtVvan- daag bijeen, om zich "uit te_ spreken- over de aanbevelingen der politieke-com missie. Gróot-Brittannië,Canada,* Austra- lië en Niéuw-Zeeland 'stemden vóór In diase deelneming- aan; de politieke con ferentie, "dé;Verenigde Staten tegen,' ter wijl o.a. Frankrijk- en Nederland zich onthielden. India zelf nam niet aan de: stemming deel. De politieke commissie heeft de. Alge mene Vergadering-met 55 tegen 2': stem men, bij 2 onthoudingen, aanbevolen de Sowjet-Unie uit te nodigen aan de con ferentie over Korea-deel te nemen „mits de andere zijde (d.w.z. de communisti sche landen) dit wenst". Het Sowjet-voorstel om de politieke conferentie te doen bijwonen door de vertegenwoordigers van vijftien .staten, waaronder een aantal neutrale Tanden, is door de politieke commissie met 41 tegen 5 stemmen, bij" 13 onthoudingen, verworpen. ,-i' Vóór de stemming -zei de' Britse af gevaardigde Jebb in eenkorte verkla- rin-g onder meer; ",lk vraag mij af of 'de Sowjet-Unie nu al dan niet een politieke conferentie over Korea" wénst.",; ;De lei der. der Amerikaanse, delegatie, Cabot Lodge, beschuldigde \AVisjinski er van, nauwelijks verhulde bedreigingen-, 'te uiten, dat de" communisten niet aan.; de conferentie zouden deelnemen, tenzij' de Sowjet-Unie: medezeggenschap 'zou .krij gen bij het aanwijzen van met-commu nistische Tandén, die op de besprekingen vertegenwoordigd zouden moeten zijn- Een resolutie van India, Birma, Indo nesië 'en Liberia, waarin wordt voorger steld .de beslissingen der Algemene 'Ver gadering via de-! secretaris-generaal,"ter kennis van de betrokken communisti sche staten te - brengen, werd i;métS,5t tegen 4 stemmen, bij2-onthOudingenv goedgekeurd. Alle 17 verbonden landenkunnen aan de conferentie deelnemen. De politieke commissie heeft met 42 tegen 3 stemmen, bij 15 onthoudingen, "haar goedkeuring gehecht aan het voorstel der verbon denen, dat alle landen, die aan de strijd in Korea tegen de communisten hebben deelgenomen, ter politieke .conferentie vertegenwoordigd kunnen zijn: ,Men ver wacht echter niet, dat al deze landen van dit- recht gebruik zullen maken. Blijkens de Memorie van Antwoord naar aanleiding van het Voorlopig Verslag van de Tweede K^mer op het wetsontwerp Waters rioodschade 1953 wordt thans bepaald, dat de aangifte van'de schade moet geschieden uiterlijk zes maanden na het in werking treden vande wet dan wel voor de afzonderlijke gebieden binnen zes maanden na de door de minister van Financiën te bepalen latere tijdstippen. De z.g. na-schade (d.i. de schade, die eerst later blijkt) zal in elk geval als watersnoodsehade worden afgewikkeld, indien deze zich binnen vijf jaar na het droogvallen van het betrokken gebied openbaart, ^Voor de getroffenen is verder van belang, dat zy binnen een maand Tla, de vaststelling van een bijdrage kunnen vragen om een foelichting~TeM»tg£nt de overwegingen en gronden, waarop de vast- stelling berust. In het oorspronkelijke wetsontwerpDe veronderstelling, dat-de regering was demogelijkheid geopend, in geval als motief om van staatswege vergoe- vai>' o n h ér s.t e 1 b a r e beschadiging vóór een woning en een bedrijfspand een gunstiger regplinijie -krjjgc-B;" dé aftrekpercentages 'jvorden dan 'gehal veérd. Thans is déze ihógélykhéid pok -geopend voor een woning en een be drijfspand, die herstelbaar be schadigd zijn. In tegenstelling! tot de wet op de materiële oorlogsschaden worden nu ook de" verenigingen, die geen rechts persoonlijkheid bezitten, geachtdeze voor de toepassing van de wet Waters noodsehade 1953 te bezitten. Een andere wijziging betreft de ver goeding voor bedrijfs- en .beroepsuit- rusting. Wanneer, hieraan herstelbare schade gelédön. js. kah'boven dé hétj stelkósten nu een vergöèdihg worden* gegeven" wegens de waardeverminde ring; dié nog hahet herstel aanwezig is. Herbouwplicht boerderijen M.et betrekking tot de herbouwplicht is de vólgende wijziging vim-belang. In het algemeen vervalt op 1 Januari 1957 het recht op een bijdrage in- de her bouwkosten van woningen eri bedrijfs panden, vaustfitrer op genoemde datum nog niet tot 'nétbouw is overgegaan en blijft alleen liet recht óp vergoeding van de verkoopwaarde op 31 Januari 1953 bestaan. Boerderijen worden nu hiervan uitgezonderd, zodat ook 'na' 1 Januari 1957 voor boerderijen de her bouwplicht blijft bestaan. V 'A;. V-A- i:.' '17 De destijds door de regering opgestelde begroting van.ide to- lale schade als gevolg van: de Watersnood op 860 mlHiocn, gul den blijkt Iets - te optimistisch te zjjn geweest. Naar .de. regering 'thans "mededeelt Iaat "het;, zich "aanzien, dat dé werkelijke scha- de hogei' zal blijken. Het Is met name U niet: uitgesloten, dat de kosten vanhet dijkherstel mefr belopen dan het bedrag, waar mee destijds .rekening ia gehou den."-. Aangezien dé' verschillende - gegevens 7 echter nog te veel on zekerheden bevatten,, geeft zij ;er echter de voorkeur aan voor- alsnog ten aanzien van de totale omvangvan de-materiële schade van het bedrag van 860 milUnen .gulden uit te gaan, zjj het dan onder 't voorbehoud, datmet 'overschrijding van dit bedrag, moet worden gerekend.' Volledig heidshalve wordt nog ongemerkt, dat in dit bedrag de schade "aan huisraad, kleding - e.d. niet ts. begrepen. dingen te verstrekken, het beginsel van de onderlinge solidariteit, hetwelk ook by de oorlogsschadeuitdrukkelijkis gesteld, niet zou erkennen, berust op eenmisverstand.Het' is juist dit be ginsel van de onderlinge solidariteit, dat de kern uitmaakt van de sociale aspecten van.de motieven van de rege ring. De vrees, voorsociale repercussies duidt op niéts anders.:dan 'juist op het gevaar van het. ontstaan van stoffelijke noden., voor de getroffen burgers; welke niet in' overeenstemming zouden zijn met de sociale rechtvaardigheid. Jli't Schèteningsc strand in het na-seizoen. 5000 opgeschoten schreeuwende com munistische herrieschoppers, hebben gisteravond geprobeerdde uitreiking van Amerikaanse levensmiddelenpak ketten In ne war te sturen.. De'demonstranten verschenen, op twee punten van.de sectorgrens, waar .ilj dreigementen schreeuwden naar de mensen, die geduldig in de-rij staan voor de levensmiddelenpakketten. De Westberlljnse politie verspreidde met een" waterkanon de demonstranten. ,'i>. - - De grootste demonstratie vond plaats in de wijk Wedding in de Franse sec tor. Daar schreeuwden 5.000 demon stranten beledigingen over de grens, totdat de politie er de brandspuit opzette. De andere demonstratie, deed zich voor bij de beroemde Tiergarten. De 300 demonstranten hier schoten raket ten af, welke bij hun ontploffing pro- pa gandabiljetten verspreidden. Deze menigte werd uiteengedreven door een charge van de politie waarbij enige harde klappen vielen. De Weslber- lijnse politie heeft hier 64 mensen ge arresteerd. Dé Amsterdamse rechler-commissaris. mr. B. van der Waerdon, heelt de alge meen leider van de N.E.S.B.. Peul van Tienen' le Amsterdam, en de I- landelijk leider /van diéorganisatie, mr. J.". Wolt-, huis te Groningen, een verhoor afgèno- men;',Na deze verhoren heèit hij bevel tot bewaring gegeven. '7.';' Dit bevel tot. bewaring is volgens de wet-'slechts 2es dagen van kracht en kan eenmaal met zes dagen worden ver lengd. Mocht men het daarna nog nodig achten Paul van Tienen en mr. Wolthuis vast te houden, dan zal. een voltallige rechtbank in raadkamer moetenbeslis sen of zij een bevel tot voorlopige hech tenis zal uitvaardigen.- Zulk een bevel is.dertig dagen geldfg, doch kan .een on bepaald aantal malen met die termijn worden verlengd.' De vertegenwoordigers der Verenigde wel een betreffende binnenlandse aange- De Russische represaille maatregelen tegen de Oostduitse opstandelingen van 17 Juni-hebben geleid tot de executie; van 17 Oostduitsers.Eengroot' aantal mannen en vrouwen is tot meer dan,800 jaar dwangarbeid veroordeeld. 18 Duitsers werden door Russische militaire gerechtshoven ter dood veroor deelt en op staande voet geëxecuteerd; Een Duits communistisch hof sprak tiet doodvonnis uit over een Duitse vrouw. Erna Dorn uit Halle, die tijdens de1 oor log'bewaakster van een nazi-concentra tiekamp is geweest. Er is nooit beves tigd, dat het doodvonnis is voltrokken. Drie Oostduitsers zijn tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld. 116 man nen en vrouwen kregen in totaal 731 jaar dwangarbeid. 48 anderen zijn ver oordeeld tot in totaal 80 jaar gewone gevangenisstraf. Volgens de Westduitse autoriteiten vormen deze cijfers een minimum. Staten en van Groot-Brittannië In. de Veiligheidsraad hebben in de Donderdag door de raad gehonden bijeenkomst ver- klpard tegen het op de agenda vermel den van het pnnt„Marokko'! te -zullen stemmen. - -■ Vijftien Aziatisch-ArabischeVijan den hebben de raad,; als" gemeld,, ver zocht zich met de toestand in Marokko, die h.i.,een „bedreiging is van de inter nationale, vrede en veiligheid", te willen bezighouden. De vertegenwoordiger der Verenigde Staten, Henry Cabot Lodge; zeide dat het duidelijk was dat de toestand in Ma rokko geen bedreiging vormde van, dé internationale yrede én veiligheid en dat het'er hier-niet om ging. een oordeel, te veilen over het zg..,kolonialisme" - De Britse.afgévaardigde, Sirf-Glad\yyn Jebb, onderschreef het Franse standpunt dat de Veiligheidsraad de bevoegdheid mist -de Marokkaanse crisis, welke -leid de tot' he't afzetten - van de vorige-, sul tan, te': bespreken.'s r .:- Ook Jebb was vafi mening dat de in ternationale vrede .en veiligheid doorde toestand, in Marokko niet in gevaar'wor den gebracht, waaraan hij toevoegde: ..het "betreft hier - een politieke-- zaak - en Te Athene is Woensdag [officieel be-, kéndgemaakt. dat óp het:dóór aard bevingen geteisterde Ionische eiland Cephalonia 369 mensen 'om het leven ge komen en 759 gewond zijn. -Het aantal slachtoffers in ZakiDthos, de hoofdplaats van het.- gelijknamige eiland, kan - nog niet definitief;-vastge steld worden, daar nog 'veelpuin -ge ruimd moet worden. Bovendien zijn vele lijken verast door de branden, die na de aardbevingen uitbraken.-, M'.■j-'-j' :',-V'i*■-A-: Twintig miuuten voor het grote mo ment was het afvieren' van de twee be- ton-elementen. ,alk bestaande uit zes caissons van elf meter lang, begonnen. Ket leek op de finale van een monster- concert, waarbijuitvoerder Bom van der Vliegen de dirigee-rstok hanteerde. Midden op - het laatste caisson-sluit stuk staande,: met de sleepboot aanzijn voeten, gebaarde hij naar de orkestleden: de gespannen" turende mannen aan de lieren: jij wat afhouden, jij wat meer laten slippen, jij niks doen; aan de ka piteins van de helpende sleepboten; aan de. dijkwerkers op de caissons: kranen open;Zonder een enkele hapering verliep deze massa-regie De kranen gingen open en de cais sons zonken, precies op de juiste „plaats de uit rijshout en stenen aeformec- .drempel" \-r, precies op de juiste '"rtü," én precies "tegelijk. Toenl het oorverdovende lawaai, dat alle stoomketels vele atmosferen lager druk bezorgde. Was het wonder dat sommige stoere kerels tijdens dat felle fluitcon cert met hun tranen vochten: dat een ander deel spontaan mutsen, petten, zelfs jassen de lucht in gooide? Hoe vaak hebben ze geploeterd voor niets! De laatste weken werd ononderbroken door gewerkt en de langé, binnenwaartse ringdijk vorderde langzaam, centimeter voor centimeter. Tonnen' klei en .zand werden in de honderden'gezonken cais sons geplempt. Aansporingen van hoge autoriteiten, tot de minister toe: toe maar jongens, tijd is geld. de natuur maant tot spoed. - Zo ontstond bijdeze mannen een merkwaardige mentaliteit'; van dijken dichten en niets anders. Dé .mentaliteit die zo prachtig door éeri.'der dijkwerkers onder woorden werd .gebracht, toen hij opmerkte: als er hieryhonderd witte oli fanten zouden komen aanstappen, zou ik niet verbaasd .zijn. 'Ir Zou alleen maar vragen: waar moyt ik ze grijpen, bij hun slurf of bij hun,staart en, in welk seg ment wilt U ze hebben? De gelukkigste man op de Schelphoek was gisteren wis en zeker de -populaire Commissaris van de "Koningin .in Zee land, jhr mr, A. F. C. dé'Ca'sémbro >t. „Deze overwinning", zo' zei hii ontroerd, „kwam vlugger dan ik. had durven dro men. Alles op allés zullen, we zetten om de mensen van Schouwen zogauw;'als maarVtnbgCHjk is, terug: te laten komen"; Wanneer dat zal zijn? Het zal nog wel even moéten duren. Want ai. is ..dé Schelphoek nu stroomdicht waterdicht is hij nog geenszins, dat duurt nog wel een maandje. Daarna pas kunnen de vijftig pompen, die momenteel op ver schillende punten worden gemonteerd, haar werk gaan doen en kan op natuur lijke wijze worden gespuid. Gaat alles zoals mvn verwacht, dan zal Schouwen in November droog zijn. Met wegenaan leg en herstel zal pai tegen het eind van het jaar een begin kunnen worden ge maakt. „Een zéér riskante onderneming Is t't een goed einde gebracht", was het com mentaar van ir A. G, Maris .directeur- generaal van Rijkswaterstaat, één van de vele henderdendie on schenen en pontons het plechtige ogenblik mee maakten. „De stroom is nu geblokkeerd" aldus de heer Maris „en ik heb gegron-, de hoop. dat we het hier veilig houden. Dit succes was alleen mogelijk dank zij het élan. de kunde en de; wilskracht van alle werkers van hoofden hand". Over ide toestand bij Ouwerkerk 'waar,, zoals bekend, enkele tegenslagen geïncasseerdzijn. liet men zich in'offi ciële'kring vrij gunstig uit. Er bestaat gegronde hoop, dat de gaten daar in on geveer drie weken gedicht zuilen zijn. En dit temeer, nu alle krachten gecon centreerd kunnen worden -óp deze laat ste hindernis.; Op. welke [wijze hel Ooste lijke (ernstige) slroomgal gesloten' zal worden is nog niet bekend. Overwogen wordt van de uit Engeland aangevoerde Phoenix-caissons gebruik le maken. Op een van de zandplaten ten Zuiden van Schouwen liggen deze „Huizenblokken" voor gebruik gereed. - iJ -tfï legenheden van een bepaald -gebied. Daar dit gebied een Frans protecto raat is, zou een verzoek van Frans-Ma- rokko de raad slechts via de'-béscher-"? mende mogendheid, namelijk Frankrijk, kunnen", bereiken'-'. ;,De zitting van deVeiligheidsraad is vervolgens tótMaandag J a.s.. te 20.00 uur Nederlandse tijd, verdaagd. v Naar wjj vernemen heeft de sische regering aan: de Nederlandse Hoge Commissaris in Djakarta,' mr. If, F. L;: Graaf van Bylar,(lt, een nota overhandigd, waarin de regering van de republiek In donesië zich kécrt iegcn' de Verklaring, wélke enige tüd geleden de "Nederlandse ;- regering over dé^siatas' vanNieuw-: Guinea aan de Indonesisehe waarne mende hogecomnrissaris;-' in <Deit, Haag -. heelt verstrekt; In 'deze verklaring -werd 7 gezegd,; dat van Nederlandse zjjdejhet,. Indonesische standpunt,;-: dat Nienw- Guinea nog altjjd een betwist'gebied -20117;: zjjn,wordt verworpen..-:,- In de nota van de Indonesiiché. rege ring [wondthet =1^ reeds bekende standpunt van Indonesië ten aanzien vaii Nieuw-Guineauiteengezet Van officiële; Indonesische, zijde in- Djakarta' kunnen aldus meldt Pi- Anetageen inlichtingèn worden ver- - kregen overberichten,volgens welke.- Indonesië de kwestie .NieuwtGüineai aan de -" .Verenigde Naties rzal^.vo'orieggeh: 'Ock bjj de Indonesische tielegatie':, biji';- de Verenigde Naties, bleek-bij navraag niets'bckend te zön:'oyerrjiet,yoornémen van de Indonesische irégering dp -kwèstié Nieü-w-Guinea tijdens:.'dé' komènólè alge-, mene vergadering" ter sprake te. brengen. ■•1^ - V- c-t 'J? -■„* i --'.l't-jr De regeringen-van-. de.r.Verenigdu' Star, lén.' Engeland en Frankrijk .Ttebben- beperking yan[de „bewegingsvrijheid'van - Sowjet-burgers Tn■•haar:: landen aanzien1 iijk verrecht Ve maetregelen zijn genomen, ingevol ge een aanbeveling, van de raad van hai'i Noords llantische verdrag, nadat men', kennis had; genomen van'een sóorlgeUjke verzachting van 'de beperking "der bei" wegingsvrijheid -van "Westelijke'onderda? hen in de - Sowjet-Unie. ",v: ':-5i Ook Nederland heeft .[in het NAVO? óverleg- 'toegestemd in enige veiTuimin^: vau. het gebied buiten hetwelkdiploma ten van laiiden van achter, het ÏJzéren Gorêöjn zich in ons land niet mogen be- geven zonder toestemming. De grens .voor deze [diplomaten is in.''ons land- naar; het Oosten verlegd tot het Amsterdam—Rijn kanaal. De 28-jarige employé van de ,Rub- „4 bei-maatschappij Sumatra. H. J .'Cavpg.' stens, is tengevolge van twee més- iV steken overleden. Dé heer Carsténsi SJ had een_ woordenwisseling met een bestuurslid van de Sarbupri (Vakbond, van Ondernemingsarbeiders) in het ondernemingskantoor nabij Telok Be- tong, waarbij laatstg(ei\o«mde Carster.s!-- twee messteken toebracht; Prins Bernhard zal met het paard „Ar-- quebuse" deelnemen-aan het Internatio naal Concours Hippique te Rotterdam van 36 September a s. De Prins zal uit komen in de dressuurproef om de „prijs van de Rijbaan" en in; het nummer „ele-; gantste Rijpaard." :-i- Verder zullen: van stal Soestdijk oog de volgende paarden in Rotterdam in. dé ring verschijnen;' „Catricl" bereden door mevr. L Siem-Roderwald,„Grey Boy*','.'-; „Tara Humara" enValseuse" beredens- door lt ter'zee vlieger H. Scheeren en „Pooka" en „Veracrusano" met kol. A E '-: Pantchoulidzew. Voorts heeft zich voor individuele deel- nëtning-gemeld dé luitenant Teo Hpnnafh'v uit Cambodja.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1