Een gemis DE VERWACHTINGEN ZIJN mm mm Zetels aan Korea-tafeltoegewezen Oostduiisers verdedigen hun voedselpakket met de vuist SchaéèlcmSdOiiw R&iïpgëbiëÊ^' op 315 millioen Het paleis van de Sjah rise Bankbiljetten Flying werden in Oostende gelost 11mmmmm m Herbouw en berstel onroerend goed zal 90, millioen vergen Wat meer bewegingsvrijheid voor Russische diplomaten Urker vissersvrouwen eindelijk op weg naar Argentinië Nieuwe tankvaartmijl opgericht ZATERDAG 29 AUGUSTUS 1953 ELFDE JAARGANG No. 2555 Weerbericht Schade van P.T.T. 3.5 millioen Italianen pogen gehele lading te bergen wmz mm m mm m m. ■m- Gebaar van Nederlandse regering 1 Ook op Zaterdagen zal aan dijken worden gewerkt „Nieuw Amsterdam" naar New York De dijken in dè. Krimpenerwaard - Hartelijk afscheid PI 'v-T SS U I -# - m mm m- Twee ministers aan boord Télefoonstaking in V. S. Opdracht voor bouw van', drie tankers SS®!: Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 29215 (3 1) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.3019.30 uur Zaterdags 17—18 uur:-Telefoon 29216 •j-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Administratie: TeL 114402—115488 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Tel. 67882 Abonnementsprijs 49 cent per week, 2.13 per maand, 6.35 per kwartaal - Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. Directie: C. A. KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN Geldig van Zaterdagavond tot Zondagavond. REGEN EN WIND Zwaar bewolkt mét morgen in de loop van de dag vanuit het Westen opnieuw regen. Aanvankelijk matige, later krachtige Zuidwestelijke wind. Weinig verandering in temperatuur. O O Hoofdredacteur: Dr.J. A. H. J. S. BRUINS SLOT ONZE regering zal een poging on- 'dernemen om een aantal gebie den, waar van sociale achterstand sprake is, tot ontwikkeling te bren gen. Bij elkaar zijn het negen gebie den. Zuidóost-Drente, Zuidwest-Bra bant, Noordoost-Overijsel, Noordoost- Noord-Brabant, Noordelijk Limburg, Oostelijk Groningen, Zuidwest Gro ningen, Oostelijk West-Friesland en Oostelijk Friesland. Men ziet, de ach terstand is eerlijk verdeeld. Er val len maar vier provincies buiten. Ne gen ontwikkelingsgebieden hebben een duidelijke maatschappelijke en culturele 'achterstand. En daar zal iets aan gedaan worden. Dat is'no dig. De welvaart van het land hangt er mee samen. Een werk op kleiner schaal in deze richtirfg ondernomen, heeft reeds bewezen, dat uit een al gemene en goed geleide aanpak van de vraagstukken veel goeds pleegt voort te komen. Maar dan moet men precies weten waar de schoen wringt. Met alge meenheden en wat zin voor de wer kelijkheid en een dosis zakelijk in zicht komt men hier toch zo maar niet achter. Er staat hier nogal wat op het spel. Het geld, dat er in ge stoken wordt. De aard van de be volking van de vermelde gebieden. De "geschiedenis van wat men daar vroeger aleens heeft gedaan -voor desociaal-economische opheffing. De ter plaatse beschikbare krachten en nog wel meer. Datmoet gewogen en overwogen, gemeten en geschift worden. Daar -zorgt een van de jongste we tenschappen voor, de sociologie. Zij beschikt over het apparaat, dat no dig is voor- de terreinverkenning. Daarom gaf de regering opdrachten tot onderzoek aan het Sociologisch Instituut van de Nederlandse Her vormde kerk, aan het Instituut voor Sociaal Onderzoek van' het Neder landse volk, in de wandeling het Isonevó, en aan het Kaski, het Ka tholiek Sociaal Kerkelijk Instituut. Hierbij mist men dan een instituut, dat representatief is voor dat deel van ons volle, dat, om het nu maar concreet te zeggen, geestelijk gespro ken achter een dagblad als het onze staat, achter de Christelijke organi saties, achter de N.C.R.V. Het Kaski heeft een uitgesproken kleur. Het ïsonevo zou alles, kunnen ^vertegen woordigen en men werkt ear ook van verschillende zijden aan mee, maar-er iyn nu eenmaal twee. andere insti- - tuten naast het Isones'o'aan het werk gezet. En" het -Hervormde Instituut kiest als instelling van-de volkskerk niet', pro of contra de Christelijke or- ^g^sati^Eigenlijk tiadltè£ in-het be- "riclit oyeiffHeSregeringsopdracht ook sprake - moéten- zijn van iets,-, als Christelijk Nationaal sociologisch in- stituut, maar. dat is. er niet. .Zijn wij wefl ingelicht, dan j kwamhef Socio logisch Instituut van de Vrije-Univer siteit niet in aanmerking, omdat het een faculteitsbedrijf is. Hef behoort onder onderwijs. Als dit. instituut in aanmerking was gekomen, had men andere, verbonden, aan andere facul teiten voor - "sociale wetenschappen, niet kunnen passeren. Het nieuwste van het nieuwste op helt- copter-gebied toont George Schmidt uil North Bellmore (VS.). De „para- copter" is een helicopter in goedkope uitvoering. Het bedieningssysteem is so eenvoudig, dal iedereen na een les van 45 minuten er mee kan vliegen. De „paracopter" weegt ruim 100 kg zodat hij gemakkelijk kan wor den gedragen door tuiee mannen, oj vervoerd- op een jeep. Schmidt, een van de ontwerpers, beschreef het apparaat als zelf startend; het wórdt aangedreven door je,en bijzonder soort straalmotor. Leger, Marine en de bur. ger-indnstrie hebben reeds bestellingen geplaatst.) (Van onze New Yorkse correspondent^. Het spontaan toegejuichte verzoek van India xifi de Algemene Vergadering der Verenigde Naties om niet te'steirmifén o'^er de. reso lutie betreffende zijn deelneming aan de Koreaanse vredesconferentie, heeft voorkomen dat de bestaande tegenstelling in de mèNcómmunis- tische wereld werd verscherpt. De Algemene Vergadering nam het geallieerde plan voor de vredesconferentie m'et .43 togen. 5" (Sowjet)- stemmen bij 100 onthoudingen aan. Het door; de Verenigde Staten gesteunde plan, waartegen de Sowj et-Unie zich met hand en tand heeft verzet voorziet slechts in deelnemingvan de landen dér strijdende partijen. India onthield zich van de stemming.* TA IT. ihier opnieuw gebleken -; gemis aan een eigen instituut moet ons dwars zitten. Wij hebben hier een achterstand en dat kan óns op de duur grote schade berokkenen. Men wil ons er wel bij hebben. De mythe van de nachtschool doet in dé lan delijke samenwerking geen opgeld meer.Maar onze handen zijn leeg. Het'gaat er nu natuurlijk .niet om, dat de negen genoemde ontwikke lingsgebieden sociologisch geëxplo reerd zullen worden. Zonder dat wij er met een instituut bij zijn. Het gaat óm routine, materiaal, entree, reputatie, scholing en wat er maar meer te verwerven .is, als mén bü zulk onderzoek'betrokken wordt. Scherp sociologisch inzicht isyin de huidige maatschappij onontbeerlijk. Het behoeft voor ons geen betoog, dat voor het bespieden van dé wer kelijkheid ieder zijn eigen bril; mee brengt; Onbevooroordeeldheid :in de volstrekte' zin bestaat ook hief niet, Er behoeft: slechts 'gedacht te wor den aan de verschillende kijk,die er in ons land is opdeChristelijke or ganisaties, óm duidelijk 'te laten wor den, dat niémand de sociale werke lijkheid kan benaderen en grondig bekijken en goed beoordelen, of zijn visie op .deze 2aak speelt mee. Vandaar dat wij nu graag nog eens pleiten voor de stichting op korte ter mijn van een eigen instituut voor sociologisch werk. Binnenskamers is daar aleens door anderen voor ge pleit, maar 'de zaak hééft" - haast. Sommigen verwachten hier. iets van de kerken. Zij :moeten dan'bij voor baat op teleurstelling rekenen. De •Hervormde kerk kiest geen stand punt, omdatzij volkskerk wil zijn. De Gereformeerde kerken, hoéwei zij als het pas gaf voor de Christelijke organisatie hebben gekozen; ziet geen roeping eri geen bevoegdheid voor practisch werk op dit terrein. De vhrisieïijke vxgcuüsaties zullen het zelf moeten doen. Hierbij mag ook nog wel gedacht worden aan iets als een opleiding voor de personeelslei- ding. Opleiding heeft een grote vor mende macht. Achter een eigen socio logisch instituut zou daarom een op leiding voor personeelsleiding aan moeten komen. Het is te hopen, dat de eerst ver antwoordelijken in dit opzicht- hier kijk op krijgen en dat zij een prac- tische weg vinden. De toekomst van de Christelijke organisaties hangt hier mee samen. Misschien zal men hier. aarzelen omdat het Hervormde werk er nu eenmaal is. Het kan echter wel een tegenhanger gebruiken. De door ons voorgestane beginselen moeten de kans krijgen, in de practijk hun deug delijkheid te bewijzen. Ze sterven af, als ze niet voortdurend worden ge toetst enlgeen, gelegenheid krijgen tot aanpassing aan nieuwe situaties. Zij zullen hunvitaliteit slechts tonen en De directe materiële schade, die-de stormramp,: van 1 Februari - heeft toegé- brachtXaan .deJPTT. bedraagt; ongeveer drie en een half-.millioen. golden. -Dit heeft de directeur-generaal van de. PTT, de heer L.Neher, gisteravond medege deeld in een/In. de regeringsnltzending Verklaring, en toelichting'" voor "de ra dio -uitgesproken causerie. Behalve de ze, materiële-schade lijdt de PTT een bedrijfsschade, die thans nog niet- kan worden overzien.; In het telefoondistrict. Rotterdam- wer den vier automatische centralen vernie tigd. Veertien grote en kleine- handcen- tralen, 52 netten, kabels en. lijnen, .6200 abonné-aansluitingen gingen verloren. In het district Bredawaren alle ver bindingen verbroken met Schouwen-Dui- veland, Tholen,- Noord-Beveland en St. Philipsland;. 71-netwerken met ruim 300 abonné-aansluitingen werden ernstig be schadigd of geheel vernield. Stroomvoor zieningen werden onderbroken of werk ten zeer gebrekkig. Een bijzondere be lasting ontstond in het resterende net van Zuid-Holland en Brabant, maar ook van overig Nederland. Volgens het geallieerde plan zulten de V.S. zich met de communisten ver staan over bet beleggen van een con ferentie vóór 28 October op een nader overeen te komen plaats en datum* Aiie 16 landen die troepen naar Korea ge zonden hebben kunnen'voor de confe rentie uitgenodigd worden. De Algemene Vergadering - besloot voorts met 55: stemmen tegen 1 bij 1 onthouding de Sowjet-Unie tot deel neming uit te nodigen „als de andere party het wénst". Het Sowjet-voorstel om 15 landen uit te nodigen en om de Sowjet-russische deelneming niet af hankelijk te maken van de wens van ,de andere party" werd verworpen. De Algemene Vergadering keurde verder een resolutie goed waarin eer •werd bewezen aan hen die vielen in het weerstaan van agressie in Korea, De stemverhouding was- 53 tegen 5. Sowjet- stemmen. Overeenkomstig het verzoek van In dia werd niet gestemd over de aanbe veling van de politieke commissie ©m India wel toe te laten. De afgevaardig de van India, Kr is j na Menon deelde mede dat zijn beslissing niet was ge nomen onder druk van Engeland of een van de andere landen, die voor deelneming van India waren. Hij zeide een breuk te willen voorkomen. De Amerikaanse afgevaardigde, prees onmiddellijk j Menon's „edelmoedige' en van" staatmanfcunde getuigende" hou ding* X - •- Wisjinskjbad voor 'de.stemming be gat «ogtvaala —een -felle .aanvaF- op -het geallieerde plan gedaan^nèlrtdófbewe- ring dat het niet strookte met de aan bevelingen van het.wapenstïlstands- accoord.' Naar zijn mening kon dé-" con ferentie' in deze samenstelling niet sla gen. Moskou: gaat schuil Het feit, dat Donderdag onder de tegenstemmers in de politieke commis sie in-zake deelneming van India^aan de Korea-conferentie zich 17 Zuid Amerikaanse landen, verder nat.-Cm na, Pakistan en slechts één Europees land, Griekenland, bevonden, illustreert het scherpst Amerika's isolering. Ame rika blijft het standpunt innemen, dat de Koreaansea conferentie toets is voor regeling van geschillen op beperkt ge bied. Indien de communisten daar be wijs leveren van werkelijke vredelie vendheid, dan kan een latere comeren-. tie kwesties, het gehele Verre Oosten betreffende, onder ogen zien. 9? Een Italiaans borgingivaartuig, de „Roslro". heeft in de haven van Oosten de een grota hoeveelheid bankbiljetten gelost, welke afkomstigzijn uil de op 10 Januari 1952 op 60 km van Falmouth In -de golven verdwenen Flying Enter- prise..:.-:-..,.---,-; S-i' Reeds-tijdens tie heldhaftige strijd'van kapitein Carlscn om zijn -schip veilig de haven binnen te brengen werd dikwijls gefluisterd over een geheimzinnige la ding, die het. schip aan boord zou heb ben. Dit is thans bevestigd door een woordvoerder van de havendienst van Oostende, die verklaarde dat het Itali aanse bergingsvaartuig een grote hoe veelheid Engelse en Amerikaanse bank biljetten aan wal heeft gebracht afkom stig van de Flying Enterprise. Deze bankbiljetten zouden vervoerd rijn voor rekening van deZwitserse Nationale Bank. De biljetten, die meer dan ander half jaar: in het zeewaterhebben gele gen, zouden nieterg geleden hebben en de opschriften zouden nog goed leesbaar rijn. Het bergen der lading van de Flying Enterprise, die ruim 80 meter onder de zeespiegel ligt, is reeds enige tijd gaan de. Dé werkzaamheden gaan met grote moeilijkheden gepaard tiaar het afdalen naar deze diepte slechts bij zeer kalme zee kan geschieden. De „Host*"" 'heeft een bemanning van 27 koppen," "allen Italianen, aan boord, onder wie de bekende duiker Mario Raffale, die reeds 20 jaar geleden te Oostende vertoefde waar hij de ladingen van de tijdens de eerste wereldoorlog in de grond geboorde schepen heeft geborgen. De „Rostro" heeft een bijzondere dui- kersklok aan boord. Tot nu toe werden uit het wrak van dé Flying Enterprise behalve de bank biljetten ook grote hoeveelheden schrijf machines, stukgoederen en auto's naar boven gebracht. Al deze goederen waren echter onbruikbaar geworden door het sterken in een voortdurend contact met de werkelijkheid. Bovendien is er op dit gebied zo veel werk te doen, dat men hier el kaar-niet gauw voor de voeten loopt. Wie en welke organisatie zal beginnen met het wegwerken van het gesignaleerde gemis? R, SCHIPPERS. langdurige verblijf in het zeewater. Een hoeveelheid porcelein was grotendeels aan scherven. Er zou zich ook nog een grote hoeveelheid postzegels aan boord van bet vergane schip hebben bevonden. De geborgen goederen werden tot nu toe ontscheept in de Franse haven Mor- Jaix aan de kust van Bretagne doch we gens de stakingen in Frankrijk was de „Rostro" dit keer Oostende binnengelo pen. Het Italiaanse bergingsvaartuig handelt in opdracht van de eigenaar ven de Flying Enterprise en de assura deurs. De aan wal gebrachte bankbiljet ten zouden aan de Belgische Nationale Bank zijn toevertrouwd, die met de tel ling ervan begonnen zou .zijn. Bij na vraag werd dit evenwel tegengesproken. De lading van de Flying "Enterprise werd indertijd op 420.000 dollar geschat. 1 De algemene verwachting is," dat rood-China en Noord-Korea de confe rentie zonder het aantal .door Rusland voorgestelde landen niét---zullen aan vaarden. Niettemin stemde .het Sowjet- blok voor de oorspronkelijke resolutie omtrent Russische, deelneming. Het schijnt dus, dat Rusland zich zal ver schuilen achter verwachte/Tood-Chinese en Noordkoreaanse afwijzing. De verwachtingen omtrent de confe rentie zijn hier dan ook niet hóóg ge spannen. Hoofdzaak 'wordt /geacht, dat de strijd gestaakt is, welke vermoede lijk wel, niet zal worden hervat. Men krijgt dan dezelfde schemertoestand als betreffende Duitsland, waarvoore men slechts kan hopen, op; een oplossing op lange duur. - W-4 "■Sa! tl V 3 SS-': =3„' Drie-grote kranen z(jn bü hel Westelijk gat in de zeedijk bij Ouwerkerk bezig perskaden van klei te bouwen. Tussen deze- kaden wordt zand gespoten en - gebruik gemaakt van -de gebroken caissons, die deze week in ditgat sneuvelden. De kléi en de verzakte zinkstukken worden vastgelegd met in bieterinetten verpaktestortstenen.' Voorts wordt voor de verdediging ge-.' bruilc gemaakt van stalen torpedonet- ten,, waarop steen wordtgestort. Het leggen van de .perskadensluit het verdere gebruik van kleine caisson eenheden niet uit. Hiermede kan -de afsluiting bespoedigd worden. Terwijl de tweede' voedseluitdeling van het Westen sari/de hongerige Oost- Duitsers gisteren de; drie millioen pak- ketteBgrens overschreed/ hebben -wan hopige Oostdultsersómet de vuist tegen de communistischeTvpolitle' :A*gevoehten omhun kostbare."levensmiddelen „mee tiaar huis tekriJgcetflVan WéételiJbe": j- dé-worflt-jiiedegeaeoId^datfiOinrtduitsers die op wég naar'huls warén waags zijn' geraakt métdè" éommunlstische - volks- politie die próheérde de- pakketten-In be slag.te nemen. De goed ingelichte Ligue van Vrije'Ju risten deelt mede, dat politieversterldn- gen haar Bebelsberg gestuurd móesten worden toen de gevechten uitbraken. Zij voegde er aan toe, dat volgens oogge tuigen de communistische politie, er niet veel zin in had. zich tussen de woedende menigte te begeven, die op weg was naar de treinen welke hen naar huis zouden brengen. Er zijn Donderdag en Vrijdag 200.000 pakketten uitgereikt., j Mannen stonden op sommige stations te wachten op hun vrouwen die naar het Westen waren gegaan om een lijfwacht te vormen tegen de politie en de* com munisten, die de pakketten wilden afne men. Hieren tiaar kwam het tot ge vechten en. de vrouwen maakten van de verwarring gebruik om de pakketten veilig thuis te brengen. In het lijfblad der communisten ..Neues Deutschland" kon men tussen de regels door lezen datde Oost-Ber- lijners inderdaad met een nieuwe sta king gedreigd hebben als het in beslag neiheq, van dé voedselpakketten niet ge staakt zou worden. Weer bleek het initiatief te zijn'uitgegaan van de bouw vakarbeiders, die. op,.de 17de Juni het sein voor de opstand -gaven. Zij waren van plan een massale-,hongertocht naar West-Berlijn tëX houdén. Dé volkspolitie bewaakte de bouwwerken gisteren. L .is. - v' 4 (Van onze Haagse rédacteur) zv.*.; J: ?s' Het aantaltotaal.;vèrw.öeste' panden exclusief boerderijen)in 'het: raxnp-yjï gebied wordt momintii^ti'géschatfop 1709, het aantal zwaai beschadigdé'rv panden (excltisiéfboerdéiöen)óp"2998, hét aantal:verwoeste eri zwaarbejXf; schadigde boerdèriijëri'op V66e. ëix,jbLët aantal licht beschadigde panden (boér.-X':| derijen inbegrepen) op 33.602.yr&;' j/DezeJ cijfërs zijn het 'resultaatvan taxaties, gemaakt 7 in-, het ópy;30iJuni drooggevallengebied a en 's overigens van schattingen van de omvang tier schade in de op tiie'datum nog: onder water staande gebieden opj/ 'Zuid- Beveland en Schouwen-Duiveland. -De totaalcijfers zijn dus nog steeds sléchts, globale ramingen. a. De Nederlandse Regering-heeft hi een nota; die hedenmiddag door het ministerie van Buitenlandse Zaken aan de diplomatieke vertegenwoordigers van Sowjet-Rusland, Roemenië en Hongarije Is overhandigd,, meegedeeld, dat het gebied van-de provincies Zuid-Holland en .Noord-Holland, hetwelk in het Noorden wordt begrensd door hét Noórdzeekanaai en in het Zuiden door de grote rivieren, tot welk gebied de vrijheid van beweging van de diplomaten van deze drie landen in Nederland, indertijd werd beperkt, met ingnnp- van 1 September naar het Oosten wordt uitgebreid tot delyn welke wordt gevormd door" het Amsterdam-Rijn kanaal. De stad Utrecht valt er dus buiten. De afgelopen week is bij hel herstel van de dijken te Ooltgensplaat (Slulshaven) Herkingen en nabij de Pallandspolder onder Middelhamis nogal stagnatie ontstaan door de regen, waarbij enkele dagen in het ge heel niet kon worden gewerkt. Niet alleen, dat in de stromende regen de arbeiders geert werk kunnen verrichten, maar het zand dat wordt gebruikt voor het aanmaken van de betuum moet een langer droogproces on dergaan. Hierdoor kan dus minder asfalt op de- diiken wdrden gebracht. Om half Oc tober met het voornaamste herstel gereed te zijn, kan geen tijd worden verspeeld. Het besluit is deze week gevallen, dat nu voortaan ook op Zaterdagen zal worden ge werkt, en wel van 's morgéns 6 tot 's mid dags 4 uur. Van Maandag tot Vrijdag werkt men de klok rond en is men van S tot 6 in de weer om het zandasfalt óp zijn plaats te krijgen en de binnenkant van de dijken met graszoden te beveiligen. Deze stap van de Nederlandse re gering moet meer worden gezien als een gebaar dat uitdrukking geeft aan de. waardering voor de onlangs door de Sowj et-regering genomen maat regelen, waarbij aan Westerse diplo maten in Moskou grotere bewegings vrijheid werd gegeven, dan als een behoefte van Nederland om het hui dige regiem, dat voor deze diploma ten thans in Nederland ten aanzien van het toekennen van reis-facilitei- ten geldt, aanmerkelijk uit te brei den. De vrije zone wordt immers slechts zeer weinig vergroot. Bovendien heeft Nederland.dit be sluit niet op eigen houtje genomen. De Nederlandse Regering: zag aan vankelijk geen heil in een uitbreiding van de reisfaciliteiten op het kleine territoir van ons land, doch was be reid een geste te doen, nadat in het overleg, hetwelk in de Navo over Een ruim uitlicht op, het fraaie witte paleis van de sjah van Perziè te Saa- dabad, .gelegen te midden van weelde. rige tuinen met verkwikkende water- partijen, een exempel van de feërieke cultuur van hel Oosten. De „Nieuw Amsterdam" is gistermid dag "net een groot aantal passagiers uit de IVilbelminahaven te Rotterdam naar New Fork vertrokken. Aan boord bevon den zich ook de minister van financiën, de heer J. van de Kieft en dr. M. W. Holtrop, president-directeur van de Ne derlandse Bank. Belde heren hadden tiet voornemen de jaarlijkse vergadering van het Monetaire fonds in New Fork bjj te wónen. Een bezoek aan het vlaggeschip van de Holland-Amerika Lün bracht gister middag ook de minister van Verkeer en Waterstaat, mi. J. Algera. Hij was in gezelschap van de directeur-generaal voor de Soheepvaart, de heer w. L,- de Vries. Minister Algera gebruikte de lunch aan boord van het schip met dc directie-leden van de H.A.L. De bewindsman verklaarde later tegenover de pers, dat het hier een rou tine-bezoek gold: Hy had gaarne gevolg gegeven aan de .uitnodiging, van de direc tie deze middag de „Nieuw Amsterdam" te bezoeken. Om vier uur Rotterdam. vertrok tiet schip uit Een staking bij de telefooncentrales in staten in het Midden en Zuid-Westen van de V.S. heeft zich gisteren uitgebreid tot, Washington en de staten Maryland en'West-Virginia. Bü dé staking-zün on geveer 70.000 employé's betrokken. Het telefoonverkeer is echter vrijwel normaal, doordat hettoezichthoudend personeel er in geslaagd.is de dienst gaande te houden. Uit India en Missouri zün berichten binnen gekomen over het doorsnijden van telefoonkabels. deze zaak heeft plaats gévonden, bleek, dat de andere leden, van het Noord-Atlantisch verdrag met name de grote mogendheden, bereid, warén op hun territoir soortgelijke maat- regélen te treffen als Sowjet-Rusland ten aanzien van de Westerse diplo maten heeft genomen. Frankrijk en Engeland hebben van deze maatregelen gisteravond reeds aankondiging gedaan. Nederland volgt thans. Op grónd van deze' voorlopige'; g gevens worden: de .-hérbóuw;t ij herstelkösteni - aan -.-'onroerend 'góéd thans nader geraamdop; 90 millioer gulden, waarvan krachtens het otitj werp vap1 Wet iop de- watersnóodj y schade 72 millioen guldenten-laste'; van :De;(ëti las te;van tiét.Rijkiköiri'eSfö :kpstèti|;vati^aë<ijt»^ guMeri,yan'tieschade;tadélandböüw-v£:l; sector (uitgezonderd opstaUen) op::3I55£ miJliöenguldeh"envaritié"schatié~aa%:5ï niet-agrarische bcdrijfsuitrusting eri*y:|: -voorraden op 100 r lóillioèngulden,- zodat *_dè uit het' wetsontwerpvóór.; kost Wordengeraamd op,! 495 v inltaóièri^ grilden.tegenover' eentotale raming van integrale herstel- e» vervanifirigs-/ kosten van rond 545: milUóeri-.gnIderiS;; In het hoogheemraadschap -de'; Krimpenerwaard Hheeft -het' herstel-: werk na de ramp reeds lang zijn X beslag. Nog voor de winter worden/.. 14 dijkvakken met-'een gezamenlijke: lengte, van 6700 meter op de nieuwe hoogte gebracht. De werkzaamheden hieraan verlopen, althans wat het. grondwerk betreft;; naar wens. Wel, is er énige vertraging in de aarivóór-J.' van materiaal bestemd voor het weg- dek n.l. hoogovenslakken -en slakken^' zand..- r.-n»': rXt aXKi*--: Stropdassen en zware shag zijn nu niet bepaald artikelen voor een vrouw om mee te nemen op een bootreis naar het verre Argentinië. Men zou éérder verwachten, dat dan de koffers, naast het nodige voorde reis, wat extra toilet-gerei en misschien een doosje heerlijke bonbons zanden bevatten. Toch had mevr. M. T. Ras-Toet uit Urk deze voor een vrouw vreemdsoortige waren bij zich, toen zij zich gisteravond met haar kinderen Albert en Oicke aan boord van tiet motorschip „Alloth" be gaf om naar Argentinië te gaan, waar haar man, de Urker visser J. Ras, reeds vol ongeduld en verlangen naar haar en zijn kinderen uitziet.. Zij maakt deze reis samen met mevr. L. de Fries- Weerstand, wier echtgenoot zich even eens in het Argentijnse land bevindt en daar een vissersbestaan heeft opge bouwd. Beide Urker emigranten zijn met nog twee anderen de enig achtergebleven vissers van de groep van twintig, die indertijd vanuit Oostende met een klei ne vissersvloot koers hebben gezet naar Argentinië. Die twee hebben het daar kunnen bolwerken en welke groter wens is er voor hen denkbaar dan hun vrou wen en kinderen over te laten komen? 2e zijn dan ook gegaan, de.- twee Ur ker vrouwen. Na tien vermoeiende da gen van voorbereiding, waarin, ze dap per werden bijgestaan door de actieve burgemeester G. Keizer van Urk en het passage-bureau H. Koster uit Zwolle. Wat onwennig in zo'n grote passagebal ?n e?n nog „bijna omgelopen hoofd', zoals ze vertelden, maar toch vol goede moed, waren beiden gisteren aau de Lekhaven te Rotterdam aanwe zig. Het afscheid van Urk kostte het tweetal en de kleine kinderen wel enige moeite, maar hetverlangen' naar de mannen en de vader overwon toch ten slotte alles. Nagewuifd door een schare familieleden uit Urk en Scheveningen, die hen tot op het laatste moment nog ijverig voorzagen van allerlei soorten snoepgoed voor de lange reis, zijn ze uitgevaren, het nieuwe leven tegemoet. Tot zijn .spijt kon de 7! burgemeester; van Urk bij het .afscheid in Hottcrdam niet aanwezig zijn in verbanti met dé- laatste raadsvergadering van dè- ouder raad van Urk. Maar; dat .men elkaar - de - dag tevoren in Urk hartelijk - vaarwel, heeft' gewenst, staat; wel vari.'Sv'iïS;-?^ Naar .wij uit betrouwbare bron vernemen is een nieuwe scheepvaart maatschappij opgericht, Wélke' ,'de naam N.V. Nederlandse Tankermaat- sclïöppij" zal uiagen. Het initiatief itoi™ oprichting is genomen door Neder-, landse industriëlen en banken. - - De nieuw opgerichte N.V. Neder landse Tanker Maatschappij, heeft "als eerste opdracht een zeer belangrijke order geplaatst bijde N.V. Scheeps werf J. Smit C-zn. te Al-blasserdam,- voor de bouw van drie tankschepen elk met een dead weight van.26.000 V ton. De schepen zullen een snelheid van 17 tot 18 mjjl kutfnen ontwikkelen en worden voortgedreven door tur-" I bines. ;i 'i De machine-installaties zullen - ia'' samenwerking tussen Scbeepsinstal- '1 latiebedrüf Nederland-N.V. te Rotter-* dam en de Koninklijke Machine fabriek G-ebr Stork N.V.te Hengeiö-' worden geleverd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1