e Grote Drie in beraad neemt ten ITALIË VERDENKT TITO VAN ANNEXATIE-PLAN RODE AGENTEN GEPAKT -IN WEST-DUrrSLAND I 1 Sowjét-Ünie wenst Oostenrijk niet apart te bespreken In Egypte verdwenen, „ergens" in West-Europa opgedoken Grielcen iri rampgebied moeten in tenten overwinteren Mossadeq voor de krijgsraad Eén dode en twee gewonden bij auto-ongeluk te Breukelen r In drie dagen tweeduizend ^man smm g° I MAANDAG 31 AUGUSTUS 1953 ELFDE JAARGANG No. 255S Weerbericht N.E.S.B.-Ieiders blijven in arrest Prinsessen vandaag I niet terug NIEUWE INVITATIE TE VERWACHTEN RAF-SOLD A AT NA 50 DAGEN TERECHT CEPHALONIA OPNIEUW GETROFFEN Franse vlees 10% er De verjaardag vaii: Prinses Wilhelmina Goedkoper toerisme - in Frankrijk g. Vliegtuigen-voor MUI);, fs te Rotterdam ;r it jgB3« De Amerikaanse, Engelse en Franse regeringen zijn in overleg getreden "over de keer ten kwade die het geschil over Triëst tussen Italië en Joegoslavië tijdens het weekeinde genomen heeft,, zo ver neemt Reuter iu Londen. In officiële kringen werd in vertrouwen de hoop uitgesproken dat beide partijen zich matigen zouden, nadat kranten in Rome bericht hadden dat Italiaanse tanks onderweg waren naar de grensstad Gorizia, in antwoord op een beweerde dreigende Joegoslavische annexatie van de zone „B" die troepen, van maarschalk Tito bezet houden. In berichten uit Belgrado werd eveneens gesproken van Italiaanse troepenbewegingen in de nabij heid van de grens. li Prinses Wilhelmina die heden 73 jaar geworden is. Oefening „Stuifzand" is ten einde Sowjet-schipper voor Japanse rechtbank Meisje bij aanrijding met tram gedood Cholera eist talrijke slachtoffers in India v.Rossem Kinderverlamming in Canada j breidde zich uit -i i Amerikaanse studenten in Rotterdam Verliezen moeten worden goedgemaakt -i Samenzwering ontdekt in koninkrijk Siam Een ernstig auto-ongeluk, w*»rba s De vernielde auto, waarin de.^f heer Zijlmans de dood vond, a lÉI M Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 29216 (3 1) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klaehtendienst abonnementen 18.301630 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 29216 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Administratie: Tel. 114402—115486 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. TeL 67882 Abonnementsprijs 49 cent per week, 2.13 per maand, 6,35 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. V Directie: C. A. KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN Geldig van Maandagavond tot; Dinsdagavond. IETS WARMER. Veranderlijke bewolking met voornamelijk In de Noordwestelijke helft van het land vannacht wat regen of motregen, maar morgen overdagdroog weer. Ma tige tot krachtige Zuidwestelijke wind. Iets warmer. V ->A: .a, 0 Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS 8LOT PE VRUSTAAT TRIEST OOSTENRUK iïfiUt □Tl Giw ludAwi! mm 2or* A «hub Zon#9- Een voltallige kamer van de Amster damse Rechtbank heeft vanochtend in raadkamer een bevel tot voorlopige hechtenis uitgevaardigd tegen de alge meen leider der N.E.S.B., de31-jarig* Paul van Tienen uit Amsterdam, cn .te gen de landelijk leider, mt J. A. Wolt huis uit Groningen: Dit bevél'is 30 dagen van kracht en kan een onbepaald aan tal keren met die termijn worden ver- lengd. Naar bekend, had de rechter-commis- saris mr B. van' der "Waerden reeds een bevel tot bewaring uitgevaardigd, dat echter slechts 6 dagen van. kracht is en maar eenmaal kan worden verlengd. De derde leider van deze beweging, die gelijktijdig met Vara Tienen - en mr Wolthuis op Zaterdag 22 Augustus was ■gearresteerd, de 29-jarige werkgroeps- Jeider van Amsterdam A. M. Kruit, is na vier dagen in verzekering te zijn ge weest vorige weekdoor de rechter-com- --missaris in voorlopige vrijheid gesteld. De waarde van "de Belgische uitvoer' be droeg tn Juh tra 8.989milUoen. tegen £rs 9.449 millioen in Juni en trs S.5S9 mil- lioen In Juh 1952. In sakenkrlngen vraagt men rich af, of, deze 'situatie beschouwd moet worden als een nieuw bewijs voor.de dalende tendens, die de laatste maanden Jj waar te nemen. Deze berichten volgden op een ver klaring' van het semi-offlciële Joego slavische persbureau „Joegopress", dat Joegoslavië zijn geduld Jegens ■Ita lië had verloren. In officiële kringen te Rome werd deze verklaring opge vat als een aanwijzing dat maarschalk Tlto de annexatie van zone „B" voor bereidde. (Zone .,A" waarin de stad en de haven Triëst liggen wordt sinds de oorlog bezet gehouden door Engels- Amerikaanse troepen). Het ministerie van Defensie in Rome wilde de berichten over troepenbewe gingen bevestigen noch ontkennen, maar een woordvoerder van het Ita liaanse leger te Udine verklaarde, dat er normale zomeroefeningen aan de gang waren. Joegoslavische officjele kringen ver klaarden dat de Italiaanse berichten over Joegoslavische bedoelingen om zone „B" te annexeren „vooropgezette provocaties" waren. Westerse diplo maten'in Belgrado gaven hun' verras sing er" over te kennen dat het nieuws van een wijziging in de Joegoslavische politiek in Triëst in algemene zin een verstijving van zijn houding in Italië was opgevat als een voornemen om zone „B" te annexeren. Woordvoerders van het Amerikaanse departement wilden niets anders zeg gen dan dat zij hoopten, dat beide partijen het hoofd koel' zouden houden. De ontwikkelingen werden echter nauw keurig gevolgd. Diplomatieke kringen in '.Londen zijn van mening, dat de spanning vreedzaam opgelost—zal wor den. tenzij de-publieke'opinie in een van beide landen 'door incidenten" zou worden opgehitst. Het Engelse ministerie van Buitenlandse Zaken liet zich door zijn ambassadeurs- te Rome en Belgrado op de hoogte brengen. Men gelooft niet De afgelopen drie dagen zijn in de Westdmtsè bondsrepubliek meer dan «2000 leden van de FDJ (freie Deut sche Jugend)en de SED (Sociallsti- - sche Eenheidspartij) uit Oost-Duits- land in hechtenis genomen. Zij hadden valse verblijfsvergun ningen en communistisch propagan- damateriaal bij zich, en waren naar het Westen gestuurd om daar als agitators en propagandistenaan de Verkiezingsstrijd deel te nemen. De 3\*ï:v? dat maarschalk Tito enige actie in de zin heeft in zone .3" die ingrijpende wijzigingen zou brengen in de huidige situatie in Triëst. Italiaanse berichten uit Belgrado meldden, dat de elf decreet-wetten, waarin nieuwe bepalingen voor', bedrij ven waren neergelegd, die in Joego slavië golden, waren uitgebreid tot zone Ita3i?-""se woordvoerders in Rome noemden Jat weer een stapje naar de inlijving van de zone bij Joego slavië, een proces, dat al acht jaar aan de gang was. Premier Pella belegde Zaterdag een spoedconferentie met zijn minister van Defensie en zijn stafchef, waarna hij de Amerikaanse, Engelse en Franse diplomatieke vertegenwoordigers ontbood en hun meedeelde dat elke actie van maarschalk Tito tegen Triëst „een zeer slechte invloed zou hebben op de Ita liaanse openbare mening". Italiaanse zegslieden zeiden een nieuwe Triëst-campagne van Joego slavische zijde te zien aankomen. De mobilisatie-oefening van de reserve-grensbewaking Brabant, oefe ning „Stuifzand", is Zaterdag te Kaats heuvel beëindigd. De troepen, die Vrij dagavond, na door koeriers opgeroepen te zijn, in Eindhoven mobiliseerden, konden in de late avond van Zaterdag tevreden de uniform uittrekken. De commandant in de eerste afdeling, majoor W. Huisman, verklaarde, dat negentig procent van de vrijwilligers aan de oproep gehoor had gegeven. De Japanse justitie heeft besloten de schipper van het kleine Sowj et-vaartuig, dat op 8 Augustus tn de Japanse ter ritoriale wateren bij de kust van het eiland Hokkaido door de Japanners werd - opgebracht,' 'te beschuldigenvan Inbreuk/ op de immigratie-en«cbeep- vaartwëÖenr*'-"-v-w-.-.-V- De schipper, Korekof, zal vooa: de rechtbank van Asahtkawa op Hokkaido verschijnen. De andere drie leden van de bemanning worden ter beschikking van de immigratiedienst gesteld om te worden uitgewezen. De vier van spdon- nage verdachte Russen zijn 22 dagen in voorarrest geweest. Op de Zuiderparklaan te Den Haag is Zaterdagmiddag kort na het middag uur het 8-jarige dochtertje E, van het gezin B. uit Den Haag door een- tram aangereden toen het onvoorzichtig ;de rijweg overstak. Het meisje, dat naar het ziekenhuis Zuidwal is overgebracht, is daar kort na aankomst overleden. Een eholera-epidemie in de Indische staat Madjja Pradesj heeft in. de eerste drie weken' van Augustus 2500 slacht offers -geëist, aldus is officieel te Nagpoér bekendgemaakt; Er zijn'uitgebreide maat regelen ter bestrijding van-de epidemie genomen. Meer dan 170.000 personen zijn reeds ingeënt. Advertentie De prinsessen Beatrix: en Irene,, die vanochtend vroeg uit Amerika, .waarzij een vacantia hebben doorgebracht, wer den terugverwacht."-waren vandaag niet aanwezig bij de viering vandéverjaar- - dag van Prinses Wilhelmina. Het lijntoe- stel 'van de KLM. de 4-motorige - DC-,# „Prins Bernbard". dat de beide prinses sen naar oris land zou vliegen.- heeft na-- melijk door motorstoring ernstige vertra- ging gekregen. Wel is het gisteravond uit New York vertrokken, doch op het ,v!ieg- veld Gander bleek het nodig, dat bet werd gerepareerd. Hoe,lang de;,reparatie^ zou duren, was vanochtend -op-:Schiphol 'niet bekend, doch men hield rekening met een vertraging minstens-tien uur. De Sowjet-Unie heeft een Westelijke uitnodiging, om. vandaag teLoH- den besprekingen te voeren over de kwestie van een ^staatsverdrag - met Oostenrijk, verworpen. Diplomatieke kringen-teLonden zijn .van" mening; dat de Westelijke „Grote Drié" nog deze week de Sowjet-Unie zullen voorstellen dat de ministers van Buitenlandse Zaken van de.. „Grote Vier" in October op een conferentie-te Lugano zowel over Duitsland als Oosten rijk zullen spreken. De 21-jarige Britse soldaat van de luchtmacht, Rigden, die 'op 9 Juli in de Suezkanaalzone was .verdwenen, bevindt zich thans in Engeland. Een onderzoek naar de^. omstandigheden van zijn. verdwijning -is gaandfe," aldus het ..Britse ministerie vasa^de^sLiilciht; macht. - Engeland had, nadat Rigden werd vermist, een protest ingediend bjj de Egyptische regering. Deze" ontkende echter ie.ts omtrent de verdwijning te weten. De Britse bevelhebber in Egypte, generaal Festing, heeft na het Egyptische antwoord Ismailia van 13 tot 16 Juli met een cordon afgesloten gehouden, Het bericht over de terugkeer van Rigden heeft in Cairo niet veel ver rassing verwekt. De Egyptische rege ring heeft altijd ontkend, dat Rigden 'met' medeplichtigheid van Egyptische autoriteiten zou zijn ontvoerd. De Egyptische regering vindt hét hèël arrestaties geschiedden niet alleen op verscheidene;:;plaatsen aan de zone- grens, maar jook in Kiel, Lübeck, Hamburg en-Ludwigshafen. t: Een deel .van gearresteerden verklaardeionder dwang te hebben gehandeld,; De Oostduitsers hadden soms bedragen tot 200 Westduitse marken .bij/zich, .verstopt in tubes tandpasta, zeepdozen en kledingstuk ken. Eénj; aantal aangehoudenen is naar Oóst-Duitsland teruggezonden. De rest van de gevallen wordt nog onderzocht. Enkele honderden moeten hun plaats van bestemming bereikt hebben. -ill/- De lijst van lijders aan kinderverlam ming in 'Canada breidt zich nog steeds uit. De ziekte heeft dit jaar grote af metingen aangenomen. In het gebied van Toronto bedraagt het aantal lijders thans 325. Het aantal sterfgevallen is 28. In de provincie Manitoba, waar de epidemie bijzonder érnstig is, zijn. sedert het begin van het jaar 695 personen door de ziekte aangetast en 33 er aan gestorven. Twee leden van het Nederlandse Ba taljon Verenigde [Naties, i werden 'eèn dag voor., da wapenstilstand in Korea op -de „Vermistenlijst" geplaatst. Zij waren echter krijgsgevangen gemaakt, en bij de vrijlating van de gevangenen werden Jan, Nicolaas Plant uh Dokkum en G. van Leeuwen uil Valkenburg (Z.H.), resp. korporaal en soldaat, uitgewisseld, iMajoor William Hasenbtxs van het Nederlandse Bataljon reikte deze twee Nederlanders enige onder scheidingen uit. Morgenavond cm kwart over acht wordt in de Vaste Burcht Kerk aan het Zuidplein te Rotterdam een groep Ame rikaanse theologische studenten ontvan gen. Deze groep maakt onder auspiciën van de National Lutheran Council studiereis door West-Europa, specinal door Duitsland en Scandinavië. Ds A. J. Meyer houdt morgenavond v een beschouwing over de situatie van ce Lutherse kerk in Holland." De Griekse regering heeft Zaterdag bekendgemaakt, dat de bevolking van de door aardbevingen getroffen Ionische eilanden helaas de winter in tenten zal moeten doorbrengen, aan gezien de geldmiddelen ontbreken om ■§nel woongelegenheden op te bouwen. Hevige stormen en slagregens, die het eiland Cephalonia Zaterdag teister den, nadat drie nieuwe aardschokken opnieuw schade hadden aangericht, hebben echter ook de tenten en on derkomens van de bevolking in Ar-, gostoli vernield, evenals hulpgoede ren, die op het strand lagen opge slagen. Ongeveer 2500 naar het Griekse vasteland geëvacueerde bewoners der eilanden hebben Zaterdag geprotes teerd tegen een besluit van de rege ring om; hen terug te zenden. Zij gin gen 's ochtends in hongerstaking, doch beëindigden deze later op de dag, na dat de bisschop van Patras had be loofd Üe regéring te zullen verzoeken het terugzenden uit te stellen. Koningin Frederika van Griekenland brengt nog geregeld bezoeken aan ziekenhuizen, waar slachtoffers van de aardbeving verpleegd worden. Men ziet de Koningin hier aan het bed van een jongetje, tlat zwaar gewond uierd. belangrijk, dat Rigden gezond en wel in Europa is gevonden. Brigadier Duke, de Engelse militaire attaché in Cairo, die op 24 Juli in Londen aankwam, verklaarde - toen, dat de Engelse autoriteiten in:Egypte precies wisten A.waar Rigden werd ..„„i._1£-v.- Reuter verneemt, dat de „Grote Drie" zich zullen verzetten tegen een Sowjet- poging om het Oostenrijkse staatsver drag een ruilobject te maken in de onderhandelingen over Duitsland en voorwaarden zullen stellen om te voor komen. dat de beide kwesties verwik keld raken. Waarnemers in Washington, en Parijs hebben échter niet veel hoop op een spoedige regeling van de Oostenrijkse kwestie. Autoriteiten van het Ameri kaanse departement van Buitenlandse Zaken houden zich er 'van overtuigd, dat de Sowjets hun greep op Oostenrijk niet willen prijsgeven en hun bezet-' tingstroepen niet willen terugtrekken. Het Sowjet-argument is, dat de plaatsvervangers .van de ministers van Buitenlandse Zaken niet bevoegd zijn pm over de Oostenrijkse kwestie te onderhandelen en dat Duitsland en Oostenrijk tegelijk ter sprake moeten komen op de voorgestelde ministers conferentie van de - „Grote Vier". Het verrassende element in de jong ste Sowjet-nota was -de beschuldiging dat de „Grote Drie" hadden geweigerd het verkorte ontwerpverdrag voor Oos- .vastgel}btaden>en - er zetter 'van-wareó? tebrijk^ <te tre)dn^ J-terï^l-.'OTaèl^p4 dat hjj tn leven was. Het ..verluidt, dat - - - - - Rigden. Vrijdag in een niet: nader'ge noemd Westeuropees land, vermoede lijk Frankrijk, werdaangetroffen. Rigden heeft tijdens het weekeinde zijn vader, moeder eh zuster ontmoet in een R.A.F.-kamp té West-Drayton. ton,'. Londen" eh Parijs reeds- waren overeengakoman. het' beknopte verdrag in te trekken,, als 'de" Sowjet-Unie de conferentie in Londen zou- bijwonen en geen „buitenissige" ..onderwerpen te berde-zou brengen. - De Oostenrijkse regering acht de Sowjet-fcouding zeer betreurenswaardig, Mossadeq zal krachtens de wet op de staat van beleg,voor een militaire recht bank' verschijnen, aldus .maakte Zondag onderstaatssecretaris Amidi Noeri op een persconferèntie bekend. Hij zal sièh voor dit college hebben te verantwoorden we gens tegen de grondwet gerichte activi teit, aldus Amidi Noeri. De regering Mossadeq was sedert 13 Augustus onwettig geweest, de dag waar op-bet keizerlijke decreet van de benoe ming van Zahedi tot eerste minister werd afgekondigd. Toen Mossadeq ondanks het decreet de. macht bleef uitoefenen, was hij niet meer dan een burger, die zich tegen de wettigeregering, verzette.. Ook Turkije Te Bandirma in Turkije werden Vrijdag verscheidene zware aard schokken gevoeld, waarvan het ob servatorium te Istanboel er twee re gistreerde. In deze omgeving kwamen in Maart 500 mensen om het leven. .en Nepal - Zaterjdag ging 'ook een lichte aard schok door Noord-India en het ko ninkrijk: Nepal. Gebouwen in de Indische-hoofdstad New Delhi schud den, plafonds kwamen naar-beneden in Allahabad en dakpannen raakten los in Cawnpore. Bijgelovige bewoners aan de voet van het Himalaya-gebergte schrijven de aardbevingen toe aan de toorn van de „godin-moeder der wereld" die door de bestijgers van de Mount Everest in haar rust is- gestoord. Na de mislukking van een Engelse expe ditie in 1924 kwamen in Nepal bij één aardbeving 900 mensen om het leven. De Franse regering is vandaag een campagne begonnen om de prijzen, om laag te bréngen teneinde een nieuwe sta kingsgolf, welke vele waarnemers voor October verwachten te voorkomen. De drieweekse stakingsgolf, welke het post- en spoorwegverkeer verlamd heeft, is j.L Donderdag ten einde gekomen. Op het ogenblik wordt nog slechts zo en hier en daar op kleine schaal gestaakt. De grootste van deze incidentele ste kingen Is die in de. havenstad Le Havre, waar 14.000 arbeiders het werk hebben neergelegd t.w. 6500 in de bouwvakken én 7500 in de metaalnijverheid. Premier Joseph Lanie) heeft vanmor gen vroeg meegedeeld, dat de Franse sla gers er m toegestemd hebben sommige prijzen A/pn vlees per 8 Sept. te vermin deren met'10 pet. De bekendmaking is door dé Parijse bladen met scepticisme ontvangen. Zjj herinnerden er aan. wat soortgelijke aan kondigingen in het verleden voor resul taat hebben.gehad. Zeer velen verzamelden zich van ochtend in de onmiddellijke omgeving van -het - paleis Het Loo, -waar H.K.H.- Prinses Wilhelmina vandaag haar 73e verjaardag viert,, om een: glimp op te vangen van de koninklijke gasten, die zich hier bevinden. Evenals--de laatste jaren, is er ook geen officieel vertoon. Het -gemeentebestuur; van Apeldoorn heeft reeds vroeg in de morgen een fraai veldbouquet doen bezorgen aan het paleis;- Vele Apeldoomse kinderen, 'die ook van de voorliefde van de Prin ses voor veldbloemen afweten, brachten zelf kleurrijke bloemoagarven aan. Hare Majesteit de Koningin, die met het oog op de terugkeer van haar oud ste twee dochters Beatrix en Irene Zondagavond van Het Loo naar Soest- dijk was gegaan, keerde vanmorgen te gen elf uur op het Loo terug. Het vlieg tuig, waarmee de Prinsessen de thuis reis maken is zoals bekend, opgehouden door motorstoring. Het zal waarschijn lijk vanmiddag om vijf uur op Schip hol aankomen. Vele honderden kwamen in de loop van de morgen naar het grote witte huis, op welks dak de koninklijke standaard de aanwezigheid verraadt van de koninklijke dochter, die met twee van haar kinderen grootmoeders ver jaardag meeviert. Velen schreven hun. namen in de fe- licitatieregisters, welke bij de portier ter tekening waren gedeponeerd. De in het paleis verblijvende'Zeeuwse evacué's lieten zich vanzelfsprekend niet onbe tuigd. Zij zonden hun gelukwensen, ver gezeld gaande van bloemen. Ook las Amidi Noeri een rondschrijven van de minister van Binnenlandse Zaken van Mossadeq: de, gouverneurs en prefect ten voor, waarin werd aangekondigd, dat er binnen korte tijd een nieuwe volks raadpleging zou wordengehouden; Het rondschrijvenwas gedagtekend .op 18 Augustus. De minister van Buitenlandse Zaken uit het kabinet van Mossadeq, Fatemi, zou Zaterdag zijn vrouw hebben opge beld, en. haar hebben mee'gedee2d, dat hij in goedegezondheid verkeerde en zich op een plaats bevond, waar men 'hem niet kan vinden. omdat' het' wel weeruitstel 'zal 'beté kenen. De regering was evenwelniet verbaasd, 'gezien 'de. slechte' ervaringen, van de laatste zeven jaar. --* De Sówjet-Unie heeft Oostenrijk een: „definitiefantwoord" gevraagd op."-de'> vraag, of de Oostenrijkse regering ;h"êt#f; verkorte verdrag blijft steunen''of •niet. en of zij - terugkeer tot het' oorspronke- lijke ontwerpverdrag onmogelijk lacht,^:-"; zoals zij in; 1952-verklaarde. a ''a;;;; In alle Franse toeristenplaatsen znllen de hotels' met ingang van "1*Septembers'; ha hun tarieven' gemiddeld met*; 20 ip&tji verlagen om'op deze; yrijte de; verliezen.;? van de lange staking enigszins op'.tevaifc: gen,; Deze aankondiging werd gedaan, door .C hét Franse directoraat-géneraal voon/hef -t<»riri»e„^t.-ho.vehdi«®iaèdëdéetó^-ëatif': in gehéël-Bretaghe>eh 'enlge; andéfé^StreJ i:., ken de: prijzen;mét ,25 .'prt.^naaribénedéhjï gaan, .-maar ;dat 'in ïande^plaatéaiiSaë®#^? pr^svw&gl^:i5';p^,bedriu^*^Öt^S|^|® Drie .dagen eerder dan-verwacht werd', is.; gisteren rond 12 uur inde -Merwei-":; havente Rotterdam.;;, afgemeest :;C"dé|| ,,Kingsport-Victoity" met eéitaantal vliegtuigen voor de Marine Luchtvaart! Dienst! Als- oridèrdeèT- van het wederr;':'. zijds defensieprogramma. met'. Amerika'' kreeg de Marine niet ;dezè zending, zes'/ Beechkrafts en drie Sikorsky's/;.'; •De; Beechkraftszullen op - het vlieg-'.' veld .Valkenburg worden gestationneerd, eh .vooral.bij de' opleiding worden gé;: bruikt. ;,i De drie „hefschroefvUegtuigeii zijn -bis"';'; stemd voor de „Karei Doorman".om', personeel' te: scholen onder •.andere'-r-Mj", het -redden .vandrenkelingen. Het ver- •voer :van het materiaal zal .per dek-; schuit naar Katwijk, aan de Rijn ge schieden, vanwaar het over de wég naar Valkenburg wordt gebracht. De elf Siamezen, die Woensdagin hechtenis werden genomen, zijn Zater dag voor generaal Phao Sriyanon, het hoofd van de Siamese politie, beschul digd van samenzwering tegen de rege ring en voorbereiding van bezetting van Slam door buitenlandse strijd krachten. De generaal zeide, dat de politie over bewijsmateriaal beschikt waaruit, blijkt, dat de elf mannen „samenwerkten met buitenlandse elementen buiten het ko ninkrijk". De gearresteerden streefden naar terugkeer van oud-premier Pridi Panomjong, die zich sedert de staats greep van 8 November2847 in beïMa*» schap bevindt. rm* n nntn* alroat* vnnSHiia nawKinait. m _l__' - "LSit "twee achter elkaar rijdende personen wagens beide op een over de linker- weghelft slippende NBM-bns botsten, die uit de tegenovergestelde richting naderde, heeft Zaterdagmiddag rp i/e rijksstraatweg van Amsterdam naar Utrecht tussen de plaatsen Mtarssen en Breukelen, het leven gekort aan de bestuurder van de eerste personen auto, de 69-jarige directeur van N.V, ,3e Toevoer" te Breuknlen," heer 3. F. J. Zljlsnans. In de tweede personenauto de 56-jarige hoofdvertegenv,, D. J. Verpoorte uit Haarlem, die de wagen bestuurde, alsmede zij a 17-ja- rige pleegdochter. Beiden werden uit ie wrakstukken van de auto'm bevrijd ia door een ziekenauto naar hét dia- ■onessenhuis te Haarlem vervoerd. Het meisje bleek de ernstigste ver- vondingen te hebben opgelcpen. Zij lad een hersenschudding en vele glas- vonden aan hoofd en bener De heer Ferpoorte kwam er Iets be er af met een gebroken knie en sier hts enkele verkeert in levensgevaar. r-S Op het'door de aanhoudende régéni-t glad geworden wegdek begon -' de^ NBM-bus te slippen, toen bij even;. voorbij Breukelen remmen moeste Het" «evolg was dat het achterste gedeelte^. busplotseling!, naar links weg-r. i: la. de weg voor denaderehdér' .jnenauto'» geheel versperd "werd.?;: De héér Zyimah* was tn zUh auto* reeds zo dicht genaderd, dat hij geen.'; enkrie kans meer had deze nog tot stilstand te brengen. Met grote ;vmart$.r'"'"i' botste de auto tegen de linker voor-A zijde van de bus op en werd totaal^ vernield. Ben of twee seconden daar- na volgde nog een «lag.;toen- de'tweiPf de'auto tegen de bus botste.Vi Ook de NBM-bus werd beschadiigd!:v De passagiers,die geen yam.aUen geruima^'" sel bekwamen, konden na. glas- of snijwonden. Geen van beiden voortzetten. vertraging, hun Mijg. js A'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1