Modem vraa Belgrado en Rome in tegenspraak JOEGOSLAVIË ONTKENT 'ANNEXATIEPLANNENV; Opnieuw zorgen om N.V. Polynorm Taalde de inkooporganisatie Dr. Plesman beveelt breiwerk aan voor Christehurehrace Prinsessen dMt^rnoMr moe weer thuis Triest WEST-DUITSE POLITIE TS GEMOBILISEERD mM VERKIEZINGEN NADEREN Nieuwe atomische explosie in Rusland DINSDAG 1 SEPTEMBER 1953 ELFDE JAARGANG No. 2557 Weerbericht K.LM. ontving émigranten K.L.M.-dassen voor emigranten tlÊISS-M WE HADDEN EEN NARE REIS" INVASIE VAN 10.000 COMMUNISTEN DE KOP INGEDRUKT -' Alle - gealHeecde .gevangf nieiL'il- worden vrijgelaten (Van onze Haagse redacteur) v Aan de sfeer, die gistermiddag in de grote cantine dp de zesde verdieping van het K.L.M.-gebouw heerste fcon men wel merken, dat de 53 emigranten die aan boordvan de. „Dr irjM, Hi fDamme" de handicapwedslrijd Londeh-^Christchurch 5 zuilen^meemaken, het in. dè cabin.e: van de Liftmaster best; met, elkaar-;d£ leden, van^'debemahhihgrrzullehkutinfeórriiKd^ voor het merendeel jonge mensen, die. allen dezelfde grote stap gaan wagen, viel van onwennigheid weinig te bespeuren en er wer den^ gesprekken gevoerd, alsof: mai ;èlkaar al jaren kende, zéf:' - - i Wf: ïlfp ÉmÈÊM^Mêêm "'V Min. Beyen naar Bazel en Bern - - - - 3 Naar oma HET WORDT WARMER; Zie verder pagina West-Duitsland heeft zijn honderdduizend man sterke politie macht gemobiliseerd om een „invasie" van" 10!000 Qbstömtse'rcom- munisten "het hoofd te bieden. Dezen zijn clandestien naar"West- Duitsland gekomen óm in deze: week vóór de algemene verlriezingerf van Zondag a.s. opstootjes te veroorzakenin het Ruhrgebied:em andere belangrijke centra. Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telet 20215 (3 1) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klaehtendienst abonnementen 18.30—19.30 uur Zaterdags 17—18 uur:. Telefoon 29216 'j-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Administratie: TeL 114402115486 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. TeL 67882 Abonnementsprijs 49 cent per week, f 2.13 per maand, 6.35 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. Directie: O. A. KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN i 11 Geldig van Dinsdagavond tot Woensdagavond. LATER ENIGE REGEN. i. 5,_"^ Aanvankelijk droog weer niet weinig bewolking. Later toenemende bewolking met in de middag van het Westen uit enige regen. Aanvankelijk niatlge,later vrjj krachtige wind tussen Zold ën Zuidwest Vrfl warm. Hoofdredacteur: Dr. J.-A. is. BRUINS SLOT PROF. dr. A. Sizoo, hoogleraar in de Oude Talen aan de Vrije Uni- versiteit, heeft een aparte gave om over de voor gèwone mensen vreemde wereld waarover hij do ceert, te schrijven. Iedere gymnasiast, die Tacitus, Li- vius en Vergilius moet vertalen en dat is nu in begin September weer voor hen aan de orde weet er van mee te praten. Dat zijn zaken, zwaar om te verstaan. En de glorie en het fijne van de antieke wereld gaat voor hen vaak verloren in het moeizame vertaalwerk. Maar prof. Sizoo bezit het talent om deze wereld ook voor mensen, die geen klassieke opleiding genoten, heb ben, aantrekkelijk te maken. En hij heeft er speciaal werk van gemaakt om 'deze wereld waarin het Christen dom zijn intrede deed en via welke wy allemaal het Christendom hebben leren kennen, voor ons een beetje kenbaar en begrijpelijk,te maken. Hij heeft daar verscheidene boeken over geschreven, die allemaal tot onder werp hebben het Christendom en de 'antieke (heidense) wereld. „Incident" wekt nieuwe om Triest DEZER dagen is er van zijn hand een klein boekje van de pers ge komen dat tot titel draagt: Het oude Christendom in zijn verhouding tót ;de antieke cultuur". Het is helemaal geen pretentieus boekje. Het vertelt alleen maar sim pelweg van de moeilijkheden die de eerste Christenen moeten hebben ge had en dan ook hebben gehad met tie wereld waarin zij leefden, waar- In zij geboren waren en die in hun hele bestaan tot vlees en bloed was -geworden. „De wereld wil ons achterna", zei Guido Gezelle. Dat kon hij zeggen na 'negentien eeuwen Christendom. Maar in de tijd van de eerste Christenen was het niet' slechts een kwestie van voor en na, maar was'het een kwes tie van volledige verwevenheid. Het was zo moeilijk om Christendom en heidendom uit elkaar te houden. Prof. Sizoo laat ons in zijn boekje zien dat dit volkomen natuurlijk was en dat het niet anders kon. Hij laat zien dat de Christelijke cultuur wel betekent een radicale breuk met het verleden maar dat zij tegelijkertijd heeft aangeknoopt aan het verleden. Hij iaat niet na te ver melden 'welke nadelige gevolgen dat héeft-gehad -voor 'de doorwerkingf en de zuivere ontplooiing van-het Chris tendom, maar hij laat ook zien dat er toch wel iets in zat. De Christelijke cultuur is geen rein-cultuur en .kan geen rein-cultuur zijn. Men kan haar niet los van de historische ontwikke ling denken'en tot ontwikkeling bren gen. Er zijn in de cultuur-ontwikke ling der antieke wereldbestanddelen waarvan het Christendom gebruik heeft kunnen en mogen maken. Een critisch gebruik weliswaar, maar dan toch: gebruik. IN ons huidige cultuurstadium stam wij voor precies dezelfde proble men. Er is sinds de dagen der eer ste Christenheid een diepgaande be zinning gekomen over het wezen van een Christelijke cultuur, over de be tekenis van de Christelijke boodschap voor alle levensterreinen. Er is een voortdurend scherpere afgrenzing ontstaan tussen, het" Christelijke en het niet-Christelijke. Maar de Christenwereld heeft zich nooit los kunnenmaken van zijn his torische complicaties. Dat is onmoge lijk.' Want het Christendom betekent in deze wereld niet een nieuwe bede ling, maar een indrijving in en een vernieuwing van een oude bedeling. Het is een vernieuwing en een her stel. Een. voortgaand was het dat maar altijd! proces. Kerstening en herkerstening^ mogen dat nooit uit het oog verliezen. Anders komt men te recht in het sectarisme. De kerk moet het op de wereld gemunt houden! Uitgeverij: N. J. Paris. Amsterdam 1952. J, Joegoslavië zal vandaag officieel bij Italië protesteren tegen „militaire demonstraties en andere militaire maatregelen" in het grensgebiedvan Triest. De diplomatieke vertegenwoordigers van de Westelijke „Grote Drie" zijn uit hun zomerverblijven in Belgrado teruggekeerd om op het Joego slavische ministerie van Buitenlandse Zaken over de toestand te spreken. De „Grote Drie"- hebben Italië en Joegoslavië verzocht zich „kalm en gematigd" te gedragen, nadat zij op een spoedbijeenkomst tot de over tuiging waren gekomen, dat Joegoslavië op het ogenblik geen annexatie plannen koestert. Men verwacht, dat maarschalk Tito Zondag een beroep zal doen op de Italiaanse premier om rechtstreekse besprekingen over de toekomst van Triest te beginnen. „Tanjoeg", het officiële Joegoslavische nieuwsagentschap, beeft gisteravond in een bericht uit Slovenië beweerd, dat 25 gewapende soldaten vroeg op de dag een „nieuwe Italiaanse provocatie" had den gesticht, door het Joegoslavische grondgebied te betreden en zich „in ge vechtsformatie", te verspreiden. Het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde onmiddellijk met een .ontkenning, .waarbij dit bericht „geheel en al onjuist" werd genoemd. Deze uit wisseling van onvriendelijke bejegenin gen volgde op een ogenschijnlijke ont spanning in de opwinding over Triest, die tijdens het weekeinde ontstond. - Het Joegoslavische ministerie van Bui tenlandse Zaken had eerder op de dag laten weten, dat Joegoslavië niet van plan was haar bezettingszone „B" van Triest te annexeren. „Tanjoeg" meldde dat de Italiaanse troepen de grens hadden overschreden nabij Gorizla, ongeveer 25 kilometer ten Noorden van het gebied .van Trlëst en dat „ernstige gevolgen slechts waren voorkomen door het beheerste optreden van Joegoslavischesoldaten. De Italia nen moesten tweemaal gesommeerd wor den, alvorens zij' vertrokken", aldus „Tanjoeg". Een Italiaanse woordvoerder te Bomt verklaarde dat „geen Italiaanse troepen de grens hadden overschreden. WIJ zoe ken geen onenigheid, maar wij geven goed acht niet bij verrassing overvallen te worden", aldus de zegsman. De Chinese en Noórdkoreaanse autori teiten hébben besloten alle geallieerde gevangenen; ook degenen die veroordeeld zijn wegens„oorlogsmisdaden", .vrij te latén, aldus heeft racüo-PjongjangMaan- Italiaanse bladen, die twee dagen lang onder alarmerende - koppen berichten over Triest publiceerden, schreven Maan dagavond, dat het onmiddellijke gevaar van de zijde van Joegoslavië was weg genomen door het energieke optreden van eerste minister Pella, die Maandag avond uit Rome vertrok om enkele da gen rust te nemen in TerminiUo. Al is men ook geneigd te Rome het Joegoslavische optreden als niet al te serieus op te vatten, dan acht men er thans wel de tijd gekomen om een ern stige waarschuwing te doen horen, voor dat mogelijk .Belgrado, aangemoedigd door zijn vriendschap met het Westen, eens een gevaarlijke' conclusie daaruit zou trekken.' De Amerikaanse commissie voor atoom energie heeft Maandagavond bekendge maakt, dat op 23'Augustus inde Sow jet- Unie een atomische ontploffing was te weeggebracht, waarbij -eenzelfde mate van energie vrijkwam als ,hij de Ame rikaanse proeven in Nevada in dit jaar. Uit de bewoordingen van het commu niqué, der commissie valt op te maken, dat bij déze Russische proef éxpïosieven van'.het type dat Jgebruikt wordt in ge wone atomischeontploffingen, waren gebruikt. De ontploffing van-23. Augustus scheen ëen onderdeel van een serie proefnemin gen' te zijn, aldra hét; communiqué! - Als dithet geval zou blijken té zijni zo werd hieraan toegevoegd, zullen geen vérdere bekendmakingen volgen," tenzij uit.de inlichtingen blijkt dat belangrijker dingen gaande zijn. .f-'/v Tien dagen geleden' maakte de com missie bekend, dat in de Sowjet-Unie op 12 Augustus proeven, waren 'genomen met atoom- en waterstofbommen. ïn vroegere officiële bekendmakingen ;was gesproken van atomische proeven in .de, Sowjet- Unie op 22. September J1949 eii 3 October 1952. Nu de vacanlies achter de rug zijn zal er weer aangepakt moeten worden. ■Dat beseffen ook deze twee knapen, die op het pünt 'staan de school te betreden (Van een onzer verslaggevers) Naar wij vernemen dreigt een massa-ontslag bij de N.V. Poly- norm-fabrieken.te Amersfoort en Bunschoten, waar na de reorgani satie medio vorig jaar nog vijfhonderd man personeel werkzaam is. De Amerikaanse millioenenorder voor de fevering van gebouwen is thans afgewerkt en in de fabrieken is -vrijwel ^geen werk meer. In Verband hiermee was reeds geruime tijd een betrekkelijk klein deel vaii hetpersoneel op wachtgeld gesteld. Gisteren is aan het personeel van het ontwikkelingsbedrijf van Polynorm 70 a 80 man ontslag aangezeg. Uit een circulaire welke dit personeel werd uitgereikt, blijkt, dat vorige week Zaterdag plotseling een schrijven van de Herstelbank was ontvangen, waarin werd meege- deeld, dat geen crediet 'meer zal worden verstrekt ën dat betaling van alle schulden wordt geëist. Op 28'Januari JJ. trouwden zij en •trokken in bij de ouders van de bruid. Drie dagen later werd hét huis wegge vaagd- door het water en werd. alles waarvoor ze zo lang gespaard hadden, vernield. 'Gélukkig konden ze op tijd vluchten. „Toen zijp we emigratieplan nen gaan maken en nu.kan ik direct aan het werk gaan op een farm", vertelt ons de 26-jarige Kees Dam en zijn 20-jarige vrouw voegt er opgewekt!aan toe: „Ge-, lukkig hebben we daar ook een huis". Het jonge echtpaar is vol goede moed dat het wel lukken zal daarginds. De biljartvereniging in Heenseraolen verliest een van haar beste spelers, maar Nieuw- Zeeland krijgt er een goede Hollandse landbouwer bij. -is Men kan in Nieuw-Zeeland in .vele- be roepen terecht Mej. Antoinette Naninck uit Heerlen is mode-ontwerpster. Nu werkt ze voor zichzelf, maar in Löwer- hutt gaat een mode-zaak van haar dien sten gebruik maken. „Het betaait goed en er zfjn meer mogelijkheden dan hier". Dat; antwoord krijgen we van de meeste emigranten. - >■- 28 dames en 25 heren, die als zoveel ande ren 'een nieuwe toekomst in den vreemde gaan opbouwen, maar die. van zichdoen spreken door dé bijzondere! manier' waar óp zy de reis maken. Dr, Plesman stak in een gemoedelijk .praatje met zijn passa giers, zijp bewondering voor de energie, die vooral jde dames aan de 'dag leggen, niet onder stoelen en banken. „Het is mis schien wel nuttig dat u een breiwerkje meeneemt, want alles bij elkaar moet u wel zo'n vijftig uürjzittéh,?en.dat steeds'met rukken van-zes en.een. half uur met' een half uurtje pauze", zo zeide hij; maar zo'n lange rit leek hem toch voor de heren moeilijker, dan' -voor de' dames. „"Want die zijn wel wat gewend". -T-V „Die vlucht, die we nu gaan maken", zei de': president-directeur van. de KLM verder; ;,is eigenlijk net zó'iets als de Vierdaagse. Kijk, je kunt rustig gaan wandelen en onderweg-een beetje keuve len en je kunt ook aan de "Vierdaagse deelnemen, maar dan móet je dé pas er in zetten en nu en dan eens op je tong'bij ten. Dat zult u ook wei eens móeten dóen. We geven-.u een ervaren gezagvoerder'en uitstekend; cabine-personeel mee; maar1 u In deze enkele ogenblikken van kennis making werden vriendschapsbanden ge legd en sprak men met elkaar over de mogelijkheden in- het nieuwe vader land!1 Maar wie wij ook aanklampten, heit jonge echtpaar, dat na aankomst direct de eigen woning kan- betrekken en aan de slag kan gaan, de jongeman, dié'zijn weg nog zal moeten vinden of het "meisje, dat jaar een ongeduldig wachtende va-loofde gaat, bij allen nam de .spanning over de grote luchtvaart gebeurtenis, die zij van'zo nabij-zullen meemaken, een grote plaats in. Want dr. Plesman mocht er dan al nadrukkelijk op wijzen, dat déze vlucht voor de KL.M. een gewone commerciële vluchtis met het speciale doel te bewijzen, dat-de commerciële luchtvaart efficient is,'een feit blijft' het1 tóchdat dë K.L.M,-vogel die deze passagiers zal vervoeren, van London Airport zal starten als een van de zes deelnemers aan de handicapwed- stvijd en dat heel de wereld deze machine'! op haar snelle vlucht zal volgen. De passagiers gn een groot deel van de bemanning waren gisteren op uitnodi ging van de K.L.M. bijeen om kennis, te makecn, om te luisteren naar een toe spraakje van- dr. Plesman en om nog wat bijzonderheden ov,er de reis te horen. Uit allé delen van het waren ze voor deze gelegenheid naar het hoofdkantoor van de K-L.M. gekomen. Daar was de Benjamin van het gezelschap, de .18- jarige Paul Dranken —- juist boven de leeftijdgrens die de K.L.M. voor dezé vlucht gestéld heeft. Hij woont op hét ogenblik in Den Haag, maar is afkomstig uit Noord-Holland,Als veehouder gaat hij naar Nieuw-Zeeland, ómdat hij daar meer mogelijkheden ziet. En de race? „Ik vind het 'geweldig dat ik met dit vliegtuig- mee kan", zégt hij enthousiast. Aan het andere eind van de zaal vin den we het jonge echtpaar Kees :en Riet:Dam—De'Wit 'uit Heensemolen -bü Nieuw-Vosmeer. :iP«' asfi-vj Jolig en gebruind, maar ook een beetje vermoeid verschenen gistermid dag om vijf uur de prinsessen Beatrix-en Ir&he in de deuropening van het grote KLM-vliegtuig, dat hen uit Amerika had gehaald. Dartel snelden zij de trap af, regelrecht ih de armen van haar vader, die, een witte anjer in het .knoopsgatvan. zijn- geruite sportcolbertje, zijn- kinderen beneden op 'stond te wachten. ,J)ag pappie. We zijn erg moe, want we hebben een nare reis gehad. Het was ontzettend-.slecht .'weer en we hadden elf uur ver traging". 53 Dat' laatste wist de prins natuurlijk allang, want hij was niet wat had moeten gebeuren wanneer het vlieg tuig op tijd was geweestgistermor gen toen het nog donker; -was} naar Schiphol gereden, maar laaf in de middag, Een paar minuten voor de „Prins Bernhard" óp Schiphól neer streek kwam hij op het platform aan. En toende machine - langzaamnaar het' hoofdgebouw kwam- rijden eh op het terras en op het platform'de men sen zich verdrongen om de prinsessen ,te zien uitstappen; bleef de prins wat aéhteraf^staan kükën alsof hij van de'-.prinsgééjfc\ifcwaadwist.,Maar .'zo dra de trap was opgesteld was-hij toch de eersté die zich aan devoet van dit hulpmiddel opstèlde! Minister Beyen zal Woensdag 3 Sep tember naar Bazel en Bern vertrekken. In Bazél zal hii een redevoering houden voor de „Geseltechaft fiir Chemische In dustrie". in Bern zal minister Beyen een bezoek, brengen aan Bondsraad Pertit- pierxe. zult toch zelf ook uw sportieve,medewer king, moeten geven". Mr. dr. J. J. P. Schmidtz, hoofd van de afdeling emigranten-vervoer gaf -het ge zelschap verdere bijzonderheden over de reis. Op 7 October zullen de emigranten 's middags van Schiphol naar Londen ver trekken. De volgende dag zal de KLM machine waarschijnlijk tegen vijf uur 's middags aan de beurt zijn om te star ten.. „Neem maar zoveel mogelijk muziek instrumenten mee om het onderweg wat gezellig te maken", vroeg de heer Schmidtz op verzoek van een van de be manningsleden. Een ander idee dat geop perd werd was om bij aankomst in Christ- church zoveel mogelijk dezelfde kleding te dragen en zo werd besloten, dat de da mes gekleed zullen zijn in een zwart rokje en witte blouse en de beren in wit over hemd; donkere pantalon en licht jasje. Hierin gaf de jongste van het gezelschap de doorslag. Hij vond een donker jasje te ouwelijk. De KLM.zal voor de dassen zorgen, .zodat ook daarin geen verschil is. In het K.LJil.-gebouw te Den Haag vond Maandagmiddag een bijeenkomst plaats ivan bemanning en passagiers die deelnemen aan de London—Christ- church air-race^ die: naar alle waar schijnlijkheid met' de" DC.6 JLift- master" onder gezagvoerder H. A. I Kooper wordt gevlogen. De bemanning bijeen met dr. Plesman in het midden. V.Lrur.: Noomen, mej. Jaspers, dr. Plesman, gezagvoerder Kooperv. d. Hans- ;mej. Pinault, Hermans, Bos, Kiepen en Hoftijzer. 'De begroeting aan de voet van; de naar de ..prins genoemde vliegmachine was zeer ongedwongen, maarook erg gehaast. „We gaan maar meteen weg*/, zei de prins, „want we hebben nog een hele reis voor de boeg". Dat wa ren de prinsessen-^Beatrix in een blauwgrijs 'mantelpakje en met een koket'grijs .hoedje op, en Irene (ijve rig haar Amerikaanse kauwgom be werkende)'ih een grijs'manteltje en met vuurrode hoed. roerend met hem' eens!,' Ze moesten opschieten, want ze moesten naar oma in hét.pa leis Het Iloo; die die dag jarig was. En daarom namen zij haastig af scheid vanhaar, vriendjnnetje' Rehée Röéll, bjj.!! wie.:zijin,:.Cape Cod hadden gelogecr^-e^-jéhê^in^ei-flRr&wSBérhr; hard" - was"'hièegexèisd;óm'êfeiriVacah- tie in Nederland, door te brengen, Die haast was zo groót dat de prins besloot om 'de bagage, die nog, niet was uitgeladen, maar.de bagage;'te laten. 'i r „O, maar dan. hebben we. nietsbij ons op Het Loo";: begon prinses Irene, maar haar zusje wuifde dat bezwaar duchtig - weg: „Dat geeft toch niets? Dan slapen we maar een keertje zon der pyama". -■ Prinses Irene vond het "best en schoof gauw naast haar zusje op- de voorbank van de hofauto. En. haar vader ging naast haar zitten, terwijl de chauffeur zich op de achterbank zich "p1 R is opwinding over Triest. J-' Daar behoeft niemand over te verwonderen. Er zit* zelfs iets verrioostends;|in.*>; Er zijn n.l. van die punten ih; dé wereld, waai' hetwat er ook ver andert en welke régimen er ook -aan het- bewind zijn altijd - hetzelfde blijft. Er blijven dus vaste punten; in de politiek. Tot die punten behoren de Dardaé nellen en de Bosporus;; tót'die punt; ten behoort ook Triest. Triest is wat de bevolking -be treft .Italiaans!maar economisch is het de havenstad van Midden-Eu-, ropa. Daarom was- hét voor dè' éer- ste - wereldoorlog Oostenrijks en daari ha een omstreden stad tussen Joego1 Slavië en Italië. 1 la - Triëst is het symbool van het con flict tussen het nationale en het Euro-; pose. Het droefgeestige van de huidige opwinding is dit, dat men hét con- ftict. poogt op te lossen in een strij<i: tussen ,f nationaliteiten. De oplossing van het. conflict is-.zo .- nooit te bereiken. Die is alleen im> gelijk doorinternationaal recht^te doen t aiaii - dé hatiónalitéit "vah'VTriëst en extern récht te dóen aan de, Euro pese functie van Triëst.' Jg Het gaat hier dus om.een splitsing van overheidsbevoegdheden, die in de federale ideegestalte vindt.. Van onze weerkundige medewerker.) - r Het regenachtige zomerweer vande laatste dagengafalle reden te 1 veronderstelltt, dat de zomer afscheid had geno-, men en dat de - herfst voor de -: deur staat- 'Het' blijkt echter,'. dat de zomer het' nog niet']" opgeeft. In Frankrijk was het giste- ren tropisch warm. "Op som-.f: mige plaatsen steeg: het - kwik:*- tot 35 gradenOok 1 i» Londen ""f. werd het belangrijk warmer: Het- zomerse weerbreidt - zich thans langzaam uit en voor ''vandaag wordt ''jniyhét -i l Zuiden van ons land eveneens vrij warmweer verwacht. :'De\ N oordelijké ."-.prorinries'.Jbtyv^ag echter nog orider'h invloed; van storingsfronten - - van- i.oceaanr; - depressies.- je De :ontwikkeling'rinrde/-dlgeg^; mehe ,we efsto estahd,.;zóals 'JdiéM ^'itèh!goin^md^AlSel^0Êgü^!^ -'J^i^waarsch^T^m^dca^^i^^ warmere weer: richl Woemsdópri? oofc „tóthet Noordèht' wenTfAèt% land 'zal neerzette De prins" zou zelf rijden. En dan mét' zijn dochters naastv rich;^;;^ Want .die zouden'wel heel waf J té, vertellen hébben na haar vacantie vam: zes weken. Zoveel, clat zij de nare réis'-, met het slechte weer, dat vrijwel'allé- passagiers luchtziek maakte, behalve;; de prinsessen, en devartraging; 'iwelf' gauw zouden vergeten. f'v Hoe een en ander zich verder zal ont wikkelen met name wat er met het metaalbedrijf van Polynorm zal,gebeu renis nog niet te zeggen; Het is niet de eerste keer; dat Polynorm in een moeilijke positie verkeert. In het begin van 1952 dreigde reeds een catastrophe voor het bedrijf, doch een rnilhóehen- order van het Amerikaanse leger bracht toen uitkomst. Ook werd een belang rijke order uit Frankrijk ontvangen. In de fabrieken wérd een reorganisaue verwezenlijkt, die niet zonder succes bleetde personeelssterkte werd van SOOO tot 500 man ingekrompen. en de toekomst leek gewaarborgd. De ontwik keling van thans toont evenwel anders. Nog steeds hoort men' van deskundige zijde vol lof spreken over de technische ontwikkeling en de mógelijkheden,; wel ke Polynorm bezit. Dit geldt met name, de wals- en puntlastechniek. Nog on langs behoorde Polynorm tot de drié hoogst geclasseerden in een prijsvraag, die door het Surinaamse gouvernement was uitgeschreven voor prefab-gebou wen. In totaal waren hier ongeveer zes tig inzenders bij: betrokken. Ongeveer 3000 Oóstduitse communisten werden in het afgelopen Aveik-j. .einde gearresteerd, toen zij tersluiks de WMtduitse grens oversritredenven» voor het merendeel weer over de grens, gezet gf Een bedrag van meer dan 200.000 Westmarken wérd reeds lang in-bé- slag genomen, alsmede duizenden kilo's propagandamateriaal. - Deze' invasie van agitatoren ;is de 'eerste tastbare bemoeiing van 'dé!. 'Oostduitse com'mnnisten:;met/dé;';komende;.;Terkierihgenl.K;:/'«}."S-'£^:'É^^|i';ï Al eerder: hadden de leiders van de Oostduise - regering getracht - door een stroom van beloften, intimidaties en dreigementen, de positie van dr. Adenauer In de verkiezingsactie te verzwakken, o:m. de West-Duitsers voorhoudend, - dat indien zij ...de her verkiezing van Adenauer, ymogelijk maakten, West-Duitsland het "- slagveld van een komende derde wereldoorlog zou .worden; Radio Oost-Berlijn sprak Zondag avond van een- „schandelijke; ma noeuvre ter belemmering van hetf ln- lerzonale verkeer." - ;.K', Dé secretaris-generaal van de -,West- duitse communisten heeft dezer dagen overlég gepleegd met leden .van de Oostduitee regering.Reimann heeft tijdens die bespreking kennelijk aan deel gehad in de voorbereiding van de agitafie-actie, die tijdens .hetafgelo pen weekeinde is begonnen. Met elke-, treinarriveerden honder den communisten aldus- de West- duilse politiè. De meeste gearresteerde agitatoren ■waren tussen 20 -en 25 jaar oud en- lid van de Freie Deutsche. Jugend ,(FDJ). De gearresteerden deelden -tijdens de ondervraging mee, dat de Oostduitse communisten van plan waren in totaal 10.000 agitatoren naar West-Duitsland te sturen met de opdracht dë órde te verstoren. Zij: zeiden, dat de universi teiten in Oost-DuiIslandwaren geslo ten om de communistische studenten in de gelegenheid te stellen hun. op drachten in West-Duitsland uit te voe- r6n' De FDJ-ers, geoefend in dé;!té(imiek. van het uitloldsen vaniopstootjesfKhad- den flinke hoeveelheden i anÜ-Wéster* propagandamateriaal bij zich. Züï'.bs- ieder 200 Westdultse tnarken "Ruim -'3000^ fakkeldragers - en' een {?"- menigte van 7000 personen marcheer 'jh den door Bremen, tijdens 'dó eerste. "X - verkiezingsmassa-demonstratie, die werd m gehouden door de Sociaaldemocratische,:^ partyin West-Duitslandi Et teerdrtik' reusachtig grote cancaturen pan Bonds- '•■d kanselier Adenauer- en andere nief-t' sociaaldemocratische rmnUterslj:~mee-jl gedragen. Voor deze gipsen kóp''van -. Dr. j*' Adenauer wérd emy spandoek: gedragenj- -waarop te .lezen'jsstond ^Ldenauer, die ,Jangzaam-aan \bes AA!" :.:-.:»ngëk",-};:neemt^

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1