Staaf en Hoger Waakzaamheid aan de grens verscherpt Westduits kabinet bijt fel van zich af ACTIE TEGEN DREIGENDE RODE ORDEVERSTORING Finsterwolde heeft weer gemeenteraad Franse „Constellation'' in de Alpen neergestort Goed diddelijh Natte zomer op dollar- verzacht Restrictie invoer Waarschuwiiïg van Dnlleë inzake Indö-China 'IFèérfcericfeÉ J^qttës (42) slachtoffers administrateur! I WOENSDAG 2 SEPTEMBER 1953 ELFDE JAARGANG No. 2558 «Él Beroep van Grote Drie op Rusland Verbod geëist van Duitse Rijkspartij Zuidslavisch protest te Rome COMMUNISTEN BELOVEN GOUDEN TIJD r v Beëindiging exportbevorderingsregeling? Gratie voor Duitse oorlogsmisdadigers Hittegolf.in Y.S. VERMOORD v 1 i 'f De vrijgelaten Korea- - vrijwilligers naar huis De Westdüitse regering heeft de laatste fase van de verkiezings campagne ingeluid met het uitdelen van twee stevige klappen, de ene aan het linkse en de andere aan het rechtse extremisme. Het 'kabinet besloot gisteren het Constitutionele Hof te Karlsruhe een verbod van de uiterst rechtse „Deutsche ReicHspartei" (DRP) te vragen, op grond van ongrondwettigheid. Tegelijkertijd kregen politiepatrouilles en politieauto's met draadloze zenders opdracht het toezicht .langs de Oostduitse grens en op de interzonale spoorlijnen te verscherpen om een invasie te keren van communistische „storm troepen", die van plan zouden zijn de algemene verkiezingen van Zondag op gewelddadige wijze in de war te sturen. Vermiste jongen spoelde! bij Heemskerk aan iÏ-%S&Z As Met het oog op de verbetering vande Nederlandse dollar positie heeft dè regering besloten de bestaande restricties op de doliarinvoer te verzachten. De voorgenomen verruiming van in- voermogelijkheden zal in de eerste plaats betrekking hebben op de grondstoffen-, en halffabrikatensector, waarbij voorsommige goede rencategorieën een volledige vrijheid van invoer zal Worden toege staan. Uiteraard zullen de ingevoerde dollargoederen niet in onver werkte vorm mogen worden geherexporteerd. Botterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 29215 <3 1) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klaehtendienst abonnementen 18.3019.30 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 29216 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Administratie: Tel. 114402—115486 Schiedam: Lange Kerkstraat 24bi Tel. 67882 Abonnementsprijs 49 cent per week, 2.13 per maand, 6.35 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. Directie: C. A. KEUNTNG en Mr. K. VAN HOUTEN Geldig van Woensdagavond tot Donderdagavond. tlr'. -A koel weer;; Wisselend bewolkt mot enkele buien, matige tot krachtige, langs de Waddenkust tijdelijk harde wind tussen Zuidwest en West. Overdag belangrijk koeler, vooral la het binnenland. Hoofdredacteur: Dr. J 'A. H. J. '8. BRUINS SLOT KORT voor de grote vacantie pro moveerde mr. C. de Ru aan de Vrije Universiteit tot doctor in de Letteren en Wijsbegeerte op een proefschrift, getiteld „De strijd over het Hoger Onderwijs tijdens het Ministerie-Kuyper". Om meer dan een reden verdient dit proefschrift ook buiten de kring van hen die proefschriften plegen te lezen, alle aandacht. Allereerst al hierom, omdat het zeer boeiend geschreven is. Dat is vooreen proefschrift als regel iets ongewoons. Ongetwijfeld werkte de behandelde stóf het in de hand om hierover een levendig proefschrift te schrijven. Want.de strijd om de Hoger-Onder- wijswet is een van de meest bewogen en spannende episodes geweest uit onze parlementaire geschiedenis. Maar aan de andere kant is het een be schrijving van een geschiedenis waar- Bij toch wel diepzinnige redevoeringen ên zwaarwichtige stof moesten worden verwerkt. En dat te doen op een wijze die er de lezer toe brengt althans zo is het ons gegaan om het boek achter elkaar uit te lezen, bewijst dat de auteur inderdaad schrijven kan. Bovendien is hy er "in geslaagd om de stof wetenschappelijk knap te ver werken. De Hoger-Onderwijs-episode uit Kuyper's kabinet is zeer belangrijk geweest. Zy heeft vérstrekkende ge volgen gehad voor "de ontwikkeling en de richting die, het Hoger Onderwijs sindsdien is uitgegaan. Hier hebben wij nu een boek waarin wij niet al leen alles wat hiervoor van belang is, bij elkaarhebben, maar waarin ook de betekenis van Kuyper's werk goed naar voren komt. De Hoger-Onderwijswet is zonder twijfel het hoogtepunt van Kuyper's wetgevende arbeid geweest. Hier heeft hij getoond wat hij als wetgever ver mocht. Hoe beheerste hij de grote lijnen, hoe goed wist hij zjjn princi piële gedachten tot uitdrukking te brengen, zowel in de wet zelf als in het parlementair debat. Maar ook, hoe voortreffelijk - was hf j doorkneed in de details,en de meer technische kanten van zijnontwerp. Dat spreekt in het bijzonder by dat onderdeel van de wet-dat de omzetting van de Polytechnische School te Delft tot Technische Hogeschool bevatte. Het is prettig dat dit werk vaD Kuyper uit het vergeetboek is gehaald en voor belangstellenden toegankelijk, is gemaakt tiU} jPï TNJ IET het minst ook komt dit -proëf- 1schrift' te rechtèr tijd, waar thans bij de Tweede Kamer wederom een ontwerp tot wijziging van 'deHoger- Onderwijswet aanhangig" is. Allerlei vraagstukken, die i i Kuyper's ,tyd in het brandpunt der belangstellingston den, zijn nu weer punt van'discussie. De grote betekenis van Kuyper's werk is, afgezien van' de Technische Hogeschool, het toekennen van dé effectus civilis aan de examens van Vrije Universiteiten en het scheppen van de mogelijkheid tot de instelling van bijzondere leerstoelen aan open bare universiteiten; Hierdoor brak Kuyper het staats monopolie in de wetenschap. Er werd armslag gegeven aan de niet van de staat afhankelijke wetenschappelijke opleiding. De vrijheid van. Het Hoger Onder wijs werd daardoor van de theoretisch mogelijke doch sterk belemmerde practijk tot. practische werkelijkheid. Van toen- af konden Vrije Universi teiten haar grote vlucht beginnen. DROF. dr. L. W. G, Scholten, hoog leraar te Leiden, heeft, in een artikel in „De Rotterdammer" dit proefschrift besprekende, als hét ken merk van Kuyper's werk terecht ge zien: strijd voor 'de vrijheid. Maar dan voegt prof. Scholten daar aan toe: Het ging hem (Kuyper)-niet in de.eerste plaats om de gelijkstel- ling Van openbaar en bijzonder, hoger onderwijs'en nog minder om de finan ciële gelijkstelling. Deze tegenstelling door prof. Schol ten hier ontwikkeld tussen vrijheid en (nog niet eens financiële) gelijkstel ling, wordt in haar strekking duide lijker als hij het streven van 'de Leidse Universiteit naar autonomie, zoals'dat thans naar voren-komt hij het nu by de Tweede Kamer aanhangige wets ontwerp, geheel ziet in de lyri van- Kuyper's'strjjd voor de vrijheid. De vryheid waarvoor Kuyper streed, aldus menen wfj prof. Scholten te ver staan, was een vrijheid,die ook de openbare universiteiten deelachtig zouden kunnen worden. "Wij zijn geneigd achter deze be schouwing een vraagteken te' plaatsen. De vrijheid die Kuyper verwierf voor Vrjje Universiteiten en bijzondere leerstoelen was de vrijmaking der wetenschap van de staat een vrij making die in wezen draait om de vragen of de leerlingen hun weg naar de maatschappij kunnen vinden en wie dé hoogleraren benoemt. Waar de overheid benoemt eri dat is, behoudens ten aanzien van de bij- •zondere hoogleraren, het geval bij de openbare universiteiten bestaat die vrijheid niet. Autonomie aan een openbare uni versiteit verlenen, is geen vrijheid ver lenen, maar een zekere mate van liberaliteit toepassen, doordat de over heid afziet van het gebruik-van eigen rechten; ■Wij zouden met die liberaliteit niet al te scheutig wilier, zjjn. Men kan de koek niet bewaren en hem tegelijker tijd opeten. Wie hoger onderwijs wil van' overheidswege, moet dan ook de overheid aanvaarden. Het geven van autonomie aan een Overheidsuniversi- teit betekent in feite.dat het beheer sommigen denken zelfs aan de benoe ming van hoogleraren en het karak ter der Overheidsuniversiteit in han- den komen van een betrekkelijk klein groepje mensen, zonder dat regering en Me j. Jacqueline Auriol, de schuundocn- ter van de Franse president, die Zater dag Jli in een'straalvliegtuig van het type Mystère 11 de geluidsbarrière heeft doorbroken. De Westelijke Grote Drie hebben vandaag Rusland verzocht deel te ne men Vaan een spoedig te houden con ferentie van de ministers van Buiten landse Zaken van de Grote Vier over de toekomst van Duitsland en Oos tenrijk. De Sowjet-autoriteiten hebben gisteren in een nota aan de Westelijke hoge com missarissen voorgesteld dat de regeringen van Oost- en West-Duitsland samenko men om te spreken over afschaffing van interzonale passen voor Duitsers en „an dere dringende problemen". Dit meld het Oostduitse nieuwshurèau A-D.N. V y In Westduitse regeringskringen' heeft men hetRussischej'oorstdi oraaavaand baar genoemd. „Hét zou ons dwingen", zo. wordt gezegd, „om aan eert tafel te'zitten met lieden, die beslist geen recht op hun huidige functie hebben". De twee Nederlanders,- sergeant J. N. Plant en de soldaat G. van Leeu wen, behorende tot het Nederlandse De tachement van de Verenigde Naties, die 25 Augustus j.l. uit; krijgsgevangenschap zijn vrijgelaten, zouden gisteravond met het lijntoestel van de KLM uit Tokio vertrekken. Onvoorzienè omstandigheden daargelaten, zullen zij op Donderdag 3 September te 18.45 uur op Schiphol aan komend i Een woordvoerder van de Westdüitse regering te Bonn sprak gisteravond on omwonden de beschuldiging uit, dat de Oostduitse communisten deze plannen koesterden en dat voor dit doel wapens over de grens waren gesmokkeld. Som migen van de duizenden communisten, die de laatste dagen op illegale wijze in West-Duitsland waren binnengekomen, hadden daartoe opdracht. Inleidende verhoren té Neumünster In Sleeswfjk-Hoistein hadden uitgewezen, dat onder de communistische keurbenden, elk 20 man sterk, agenten scholen, die opdracht hadden „terreurmethoden" toe te passen. Hun Instructies behelsden „liquideren" van politieke persoonlijk heden, „bestormen"van stemlokalen en verbranden van stembussen. Het was nog niet uitgemaakt in hoe verre de plannen tot in bijzonderheden waren uitgewerkt, hoeveel stormtroe pen er beschikbaar zouden zijn en welke typen en hoeveelheden wapens er gesmokkeld waren. Bondskanselier Adenauer verklaarde, dat het onjuist was geweest 2000 van de 4000 communisten, die illegaal over ae grens waren gekomen, terug te sturen, 'omdat zij nu konden proberen onder een andere naam binnen te komen. De 3000 man, die .thans vast zitten, zullen pas na de verkiezingen uitgeleverd wprden. -Èe^Öëvvjët Hoge Commissarisheeft intussen in antwoord op het voorstel van de Westelijke Hoge Commissarissen om de interzonale passen voor het per sonenverkeer tussen; Oost- en West- Duitsland. af te schaffen, voorgesteld dit vraagstuk en „andere dringende proble men,, te laten bespreken door de rege ringen te Oost-Berlijn en Bonn. De reisbelemmeringen tussen Oost- en West-Duitsland waren volgens Semjo- now aan de Westdüitse autoriteiten te wijten, die geen inreisvergunningen wil den verstrekken en zelfs onschuldige bezoekers arresteerden, die leden of aanhangers waren van democratische en progressieve organisaties- De slag, die de regering-Adenauer naar rechts uitdeelde, trof de DRP, die haar bolwerk in het Noorden en in het bijzondér in Neder-Saksen heeft. Zij was reeds beroofd van haar voornaamste candidaat, dr. Naumann, de vroegere rechterhand van de propagandaleider der nazi's, Goebbels. In Neurenberg en Fiirth in Beieren kwam de politie Maan dagavond in botsing met 5000 DRP-ers, wier bijeenkomsten warén verboden en die de politie te lijf gingen onder het zingen van het DeutsehlandUed. De poli tie weerde de aanvallen met gummi knuppels en brandslangen af. Dr. Aden auer heeft de Nedersaksische autoritei ten gelaakt om hun lankmoedige hou ding jegens het rechtse radicalisme. Dr.Naumanngelooft, dat het Hof .te Karlsruhe hét, verzoek van de regering niet kan inwilligen omdat de DRP geen voortzetting is van de'nazi-partij. De Beierse minister van' Binnenlandse Zaken heeft Dinsdag.de oud-kolonel van de Duitse luchtmacht'Rudel het spreken op .verkiezingsbijeenkomsten in Beieren van de DRP verboden. De Zuidslavische regering heeft Dins dag een protest ingedlend hjj de IttBmt. se regering rriht-'verb^itó met. de jongste Italiaanse provocaties--'tejró» :Zuld-SIirië wat belréfiTÏIè'Kwwitfé^Triest^ Volgens in de Zuidslavische stad Lju- fclajana ontvangen berichten zetten de Italianen Dinsdag hun militaire bewe gingen; langs de Italiaans-Zuidslavische grens voort. Behalve door gemotoriseerde eenheden werd- door groepen soldaten ,en politiemannen van dertig tot veertig-man langs de grens gepatrouilleerd. De Italia nen- versterken de bezetting van de grensposten met tien tot vijftien man. (Van onze correspondent) Twee jaren lang ongeveer heeft de heer H. Tuin zonder gemeenteraad en zonder 'wethouders als regeringscom- missaris het, bewind moeten voeren In de gemeente Finsterwolde, die .aari op communisten stemmende kiezers zo rijk is.' Gisteravond evenwel," na de installatie van denieuwe raad, yer- dween regeringscommissaris Tuin van hét toneel én kwam hij als' burgemees tér weer tevoorschijn- Of -hij dat .de gehele komende zittingsperiode zal kunnen blijven, zal geheel van .de po litiek der communistische meerderheid in de raad afhangen. Ongetwijfeld hebben'de communisten de laatste twee jaren, nadat de rege ring met de benoeming-van een rege ringscommissaris een fors einde had gemaakt van hun; politiek van obstruc tie en chaos, wel iets geleerd. Onder andere dat deze, affaire hun nauwe- - lijks op winst is komen te staan.' Hoe het ook zij, do raad .van Finster wolde werkt weer. Hij is begonnen met klachten en beloften, namens de C.P.N, gesprokén door:dé heer J. Schuur. De heer Schuur, had alleen maar klachten over het -afgelopen' raadloze tijdperk, toen er naar zijn mening van heel 't be leid niets deugde en hy bracht gouden beloften voor de komende jaren, nu de C.P.N.weer voor de burgers van deze gemeente wil zorgen, Afwachten blijft de boodschap. Op merkelijk was .in het propagaridaver- haaltje van de heer Schuur een voor zichtig lonken naar de drie leden tellende fractie van de P.v.d.A. De wethoudersverkiezing leverde nauwelijks nieuws op. In de plaats van de heer P. Mólenkamp overigens niet de rumoerigste van de Finster- wolder communisten werd gekozen de heer H. Bulten en voorts kwam de heer H. Haken weer op een wethou- dersstoel te zitten. Burgemeesters Tuin vertelde nauwelijks iets anders te heb ben verwacht. Hij hoopte er echter maar het beste van. Wethouder Haken probeerde toen naar aanleiding van 'deze opmerking het sprookje te doen herléven van de lijst voor communisten en partijlozen". Hy vertelde namelijk dat de heer Bul ten niet als C-P-N.-er' maar als partij loze van deze lijst in dé raad was gekozen. Niemand hecht daaraan veel waarde en vooralsnog blijft men aan nemen dat de Einsterwolder raad in de nieuwe samenstelling gelijk is aan de oude: 6 communisten, 3 P.v.d.A. en 2 Gemeentebelangen Van onze correspondent Maandagmiddag spoelde op het strand nabij Heemskerk het stoffelijk over schot aan van de 15-jarige jongen J. Berkers uit Helmond. De jongen is 27 Augustus in de zee voor het Bloemen- daalse strand verdronken. -Hij maakte deel uit van een groep die onder lei ding van een kapelaan een vacantie- reisje maakte. .Nog zeker drie maanden zal. het duren voordat de schade aan. de Scheveningse havenhoofden, veroorzaakt tijdens.'de storm' opII 'Tébruari, geheel' zal 'zijn "hersteld.' De' vófdéringen .van het h'erstelwerk, - waarmee de aannemersfirma Wed. H. van. Driel'uit Ktrndékefk aarifge'Rijn/sinds halfi'Meh 'onder; toezicht 'van 'de; Rijkswaterstaat bezig is,'"zijnzéér han- kelijk van het weer, dus een definitieve termijn.kan nog niet worden genoemd. De schade aan de buitenbekleding van de havenhoofden is inmiddels in zoverre, hersteld, dat bij. eventuele herfststormen za goed als 'zekengeen' vernielingen •-meer kunnen l worden: aangericht. Van de gehavende baza.lt- zuilen, die de buitenbekleding vórmden, voorden namelijk ook de restanten afgebroken en 'vervangen door metselwerk met verankering.' De werkzaamheden vorderen goed, aangezien de beschadigingen .zich voornamelijk "boven de hoogwaterlijn bevonden. De passagiers, die gistermiddag per helicopter uit Rotterdam naar Brussel vertrokken, ontvingen allen een ver rassing van ,jPaula",' een meisje uit de tcereld van biscuit en andere lekker- nijen. ,- Gisteravond is een constellation van dé „Air France'.' neergestort In een afgele gen en moeilijk bereikbaar gebied'nabij Barcelonette in de Franse Lage Alpen. Mén vreest, "dat alie inzittenden 33 passagiers en negen bemanningsleden om het leven zijn gekomen. -,V Het viermotorige vliegtuig veronge lukte anderhalf uur na vertrek van het Parijse vliegveld Orly. Het wrak kon tot ver in de omtrekworden waar genomen, fel brandende op de 3300 meter hoge lilont Cemet. De Constellation was op weg naar Saigon en moest een'tussenlanding maken te Nice. Waarschijnlijk ishet toestel uit de koers geraakt, want Barcelonette ligt niet op de route Parys-Nice. Het vliegveld van. Nice-heeft geen enkel radiocontact met het vliegtuig gehad. Reddingsploegen zijn onmiddellijk naar het wrak gebonden. Onder, de passagiers, naar men gelooft alle Fransen, bevondzich de bekende .violist Jacques Thibaud. Hy was, verge zeld van zijn dochter, op weg naar Tokio. Thibaud werd behalve ,door zijn doch- Herbin. Thibaud zou de 27e van deze maand-zijn 73e verjaardag'hebben ge vierd.' r:.'':;""'-,ÏSJjs Si De bekende Franse violist, Jacques Thibaud die bij dit ongeluk het leven verloor, is in 1880 te Bordeaux geboren. Reeds op" zeer jeugdige leeftijd gaf hjj concerten in zijn geboortestad. Thihaud voltooide zijn opleiding aan het conser vatorium te Parijs. .'yx-ib^hhr Jacques Thibaud 'isoveral ter "weïeld opgetreden. Ook in ons land verwierf bij grote bekendheid; in het bijzonder door zijn regelmatig optreden in de Kurzaal te Scheveningen.' Hij debuteerde als solist in deze zaal in 1908J Thibaud' trad ook enkele malen in de Kurzaal op met zijn trio, dat werd gevormd door Jacques Thibaud (viool)', Alfred 'Córtot* (piano) en Pablo Casals (cello). Als solist -verscheen Thibaud 29 maal op de planken van de Kurzaal en voorts een maal als dirigent. Dat was in Augustus "1933,. toen hy het Residentie-Orkest' leidde. Dé laatste keer trad Thibaud in 1950 in de Kurzaal op. ;<I: Na een moeizame nachtelijke kUmtocht van vijf-uur bereikten Franse' bergtroepen de verbrande resten vanjhet toestel. Met ter..vergezeld door zy'n begeleider Rene'touri draagbare zendertjes gaven 'zij' hun TIE Gids", het orgaan van het C.N.V., 'schreef een uitvoerig artikel: ovet, de Franse stakingen. De sociale ach terstand die Frankrijk kenmerkt werd er uitvoerig in geschetst. De schuld van de Franse politici daaraan wérd ook in rekening gebracht. Maar de stakingen zelf werden onomwonden' afgekeurd. Wij citeren ,één passage;;' „Het is duidelijk, dat de stakingen niet tegen de werkgevers gericht wa ren. Zij waren gericht tégen de rege ring, tegen de overheid. Zij hadden, de bedoeling, door middel van de machtsstrijd tegen die overheid be paalde 'overheidsmaatregelen te- voor- komen en/of ongedaan te maken. Zjj. waren gericht tegen een wettige overheid, - met een niet van mensen afkomstig bekleed gezag. Deze stakin gen waren daarom, voluit l een stuk revolutie. En daarmee zijn zij geoor deeld. welke „verzachtende omstari-s» digheden" men ook zou kunnen aan*-.; voeren". Dit is duidelijkejtaal, die princi-" pieel anders is dan de omfloerste wel willende commentaren, die ,men in Nederland van .socialistische zijde over.; deze zaak .te horenheeft 'gékré-, gen. - Het C.N.V. heeft deze zaak ook i de orde, r gesteld-in het Internationaal Christelijk Vakverbond, waar ook de Franse Christelijke vakbeweging, dié; aan de staking meedeed/ 'hij aange sloten is.- Deze gezonde, woorden en daden hebben aanspraak;op onze waarde ring. Jacques1 Thibimd'vöbngélüld.Ij[j&^ bevindingen' door aan de politieposten in' de omgeving. .Zy meldderi, dat de slacht-?" offersernstig-,door het vuur .waren-ver-''; minkt/ en dat het moeilijk zou zijnrheii"-' te identificeren. -ff -Het Franse ministerie van vervoer, heeft,';: Woensdagmorgen 'een commissie van on^ derzoék naar de' plaats' van;:hét-ongeluk: gezonden. - x j, Een woordvoerder van de .,;Air-France'A zeide, dat'het, „zonder,; op dé -bevindingen; van dc commissie van .-.onderzoekvóóruit?; ie lopen, scheen, alsof het ongeluk aan een?, navigatiefout te wijten was'V zo bericht; Reuter uit Barcelonette.- „Het komt mij voor, dat de piloot waar schijnlijk -te-vroeg, begon te. dalenjin'. de:;; veronderstelling, dat hij de Mont Cemet reeds had- gepasseerd" a2dus de. door Réu-; ter aahgehaaldejwoordyoerder. -> i Toen de Constellation Parijs verliet.' was het- weer goed. maar. de radiotelegra- fist meldde later, toen het vliegtuig boven 'de Alpen was. atmosferisclie storingen.. ;1? parlement daarop nog invloed kunnen oefenen. Dat zou in de practijk kunnen betekenen, dat de 'Overheidsuniversi teit prjvéterrein wordt van één be paalde geestelijke richting. Wij voelen daarweinig voor. Hetmoet mogelijk blijven aan de openbare universiteiten mensen van allerlei richtingte be noemen. De. enige waarborg daarvoor is'het overheidsgezag. En wij - kunnen dit pleit voor het overheidsgezag hier met te meer over tuiging voeren,' wyl wij kiezen voor de uitnemender weg van de Vrije Uni versiteiten. Kampen, J. H. Kok N.'V. Het K.N.M.L deelt mede: De gemiddelde temperatuur van de drie zomermaanden Juni Juli en Augustus bedroeg In De Bilt 26.2 graden Celsius, teat juist de normale waarde is. Ook in de zomer van 1952 werd deze gemiddelde temperatuur bereikt Ondanks het feit, dat het gemid delde van de temperatuur nor- maal wasteas er een tekort aan warm zomerweer. In De Bilt kwam de temperatuur op slechts vijftien dagen boven de 25 gra den. terwijl dit gemiddeld op achttien dagen gebeurt. In De Bilt werd 614 uren zon neschijn geregistreerd tegen 610 uren normaal. De hoeveelheid neerslag bedroeg Sll mm tegen 222 mm normaal. Niet alleen in De Bilt viel te veel regen, in vrijwel het gehele land was dit het geval. Vooral Augustus was een natte maand, Jitnt. was min der ver bovep. normaal en de ge middelde hoeveelheid regen van Juli was maar heel weinig groter dan dc normale maandsom. De zomer is derhalve te nat geweest, maar, wat de zonneschijn en de temperatuur betreft, vrij nor maal. - V -, - 'v 'j »- - - - - r j. John Foster Dullés, de Amerikaanse minister vaii Buitenlandse Zaken, heeft .Woensdag communistisch China gewaarschuwd, dat elke' gewapende interventie van communistisch Chinain de Indochineseoorlog ernstige ge- volgen zou hebben, „die wellicht niet tot Tndo-China'beperkt zouden blijven','. In een rede voor liet Amerikaans1 legioen te St. Louis zei Dnlles deze verklaring slechts af te leggen „iii het belang van de vrede en' in de hoop een nieuwe -misrekening', van een aanvaller *te voorkomen". Voorts kan nog worden meegedeeld, dat de mogelijkheid bestaat - dat,inge volge internationale afspraken, de huidi ge exportibevorderlngs-dollarregeling «al wprden beëindigd..v-.v Mocht hst Inderdaad tot 'opheffing van deze regeling komen, dan;ligt het in dé bedoeling op andere wijze in'een beschikbaarstelling van dollars voor de Invoer van niet-essentiële dóllargoedé- ren te voorzien. Ten slotte zullen ook in de 'diensten- sector de richtlijnen voor de beoordeling ,van aanvragen voor dollarbetallngen aan de verbeterde dollarpositie worden aangepast.;'', Nadere bijzonderheden ter zake - van de verruiming van; dc dollar- invoermogelijkheden zullen: binnenkort worden gepubliceer-1 Hij voegde Hieraan"tóe," dat de "Ver. Staten het, zouden toejuichen, als de ;as. politieke conferentie zou leiden tot her stel van de vrede in Indo-China, alhoe wel deconferentie in de eerste plaats over Korea gaat. Dulles zei, dat de Amerikanen te wei nig Franse inspanningen en opofferingen in Indo-China hadden gewaardeerd. Het program voor onafhankelijkheid >van,;dat gebied, rechtvaardigde volgens" hem steun, mits deze; steuneen krachtige en beslissende krachtsinspanning verzeke ren zou. Over de politieke conferentie inzake Ko rea verklaarde de minister opnieuw, dat de Ver. Staten overleg zullen plegen met Zuid-Korea en de andere, bevriende lan den, als ma drie maanden geen werkelijke vorderingen zouden zijn gemaakt. Als men dan tot de conclusie kwam, dat ver der onderhandelen geen nut heeft, zouden de Ver. Staten zich, naar Dulles, verwacht te, terugtrekken, Hjj achtté het dwaasheid om te trachten te voorspellen,- wathet resultaat van de politieke conferentie zou zijn. Wij zijn voorstanders van, een. ver enigd Korea, zo zei Dulles/ „Wat de bij zonderheden aangaat,'is ons denken soe pel". v; De drie Westelijke becettingsmogend- heden hebben nieuwe plannen bekend gemaakt ter begenadiging van vele Duit se oorlogsmisdadigers. die nog in geal lieerde gevangenissen ingesloten zitten. Amerika, Groot-Britannië én Frankrijk hebben verklaard, dat in elk van de drie bezettingszones speciale commissies ge vormd zullen worden; die advies zuUen' uitbrengen' over clementie of voorwaar delijke inv rij heidsstelling. .'.v De hittegolf in het .Oostelijk deel dér Ver. Staten .duurde vandaag onver minderd voort. Het einde is nog'niet in zicht. ,Er zyn reeds '36. doden ende 'droogte in één twaalftal 'staten heeft ih de;afr" gelopen acht dagen. voor meer dan '20(J millioen dollar schadé. aan de oógsfc" aangericht. Honderden mensen zijn bevangen door - de hitte. Temperaturen in 'de 90 graden komen dagelijks voor;,'er;'; zijn zelfs temperaturen van'over dj 100 graden geregistreerd, o. m. een., temperatuur van 101 graden in Chi cago, op een ha de grootste stad- van de V. S. In St. Louis; Missouri, waar de American Legion haar jaarlijkse "bij--;; eenkomst houdt, was,het om dé 30Ó; graden. Tijdens de grote optocht wer den twee leden door de hitte bevangen en overleden op straal. In Noord-Ontario woedden 105 bos branden. De administrateur van de rubberon- - dememihg:„Toge",de heer H. W. Npute-;. boom/; is - :in de nacht van Dinsdag óp": Woensdag door bandieten vermoord. Zijn-v stoffelijk; overschot - is .Woensdagochtend aangetroffen bij de geopende brandkast in het ondernemimgskantoór, dat' .onge veer 40 km ten Westen van Bogor in 'het Bantamse is gelegen. De Jmndieteh-'had-i den het lichaam; niet- touwen gebondeni '-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1