tot 1 Perzie vraagt Amerika om 300 millioeh dollar R in de maand I R in de maand II Belangrijkste agenda-punt verkiezingen in Duitsland R in de maand III R in de maand IV L. P. W. Lokollo vanochtend te Rotterdam aangehouden N Interessant verleden van Vikingerschepen Grote Vier in October naar Lugano Kosten verongelukte Metèors 7 millioen Mensen vechten met dansende heien Boze burgemeester niet op de Joto Voor verhoor in zaak „Door de Eeuwen Trouw" naar Den Bosch overgebracht Hoger loon voor slecht betaalde arbeiders Vertraging van Brits atoomonderzoek Weerbericht Pteegcie Laurentief v; toch zelfmoord?^ Emigranten mogen meer geld meenemen Siste Jaargang No. 14290 Chxistelijk-Naliondaï Dagblad Donderdag 3 September-1953 „Stanhjaslidj is gbeMfven mijn fcrrt in tegbensport- Ziepag.3 -*f- I E Westelijke Grote Drie hebben wederom de Sowjet-Unie uitge- nodigd, deel te nemen aan een conferentie van hun ministers van Buitenlandse Zaken over de brandende kwesties Duitsland en Oostenrijk. Zeven weken geleden werd een soortgelijk voorstel ge daan. In gelijkluidende nota's, die in Moskou overhandigd werden, stellen Amerika, Engeland en Frankrijk voor, dat op 15 October a.s. de „Grote Vier" bijeenkomen in de Zwitserse stad Lugano. De nota's zijn als het ware een antwoord op een aantal Sowjet-nota's over Duitsland en Oostenrijk, die in de loop van Augustus zijn ontvangen. De Westelijke geallieerden leggen er in hun nota's de nadruk op, dat zij de besprekingen beperkt willen hóuden. Het gaat om het treffen van regelingen voor het houden van ■raje verkiezingen ih beide zones van Duitsland en om een defini tieve overeenstemming over het Oostenrijkse staatsverdrag, dat de Sowjet-Unie steeds heeft tegen gehouden. Tf flood-China geweigerd Achttiën soldaten verdronken Eindelijk in Engeland ook suikervan de bón De roestige raderen van de industrie kunnen anders niet op gang komen DÉ Perzische minister van Financiën heeft thans duidelijk zijn wensen hij de Amerikaanse regering kenbaar gemaakt. Op een persconferentie deelde hij gisteren; mede, dat Perzië 300 millioen dollar aan Amerikaanse hulp nodig heeft om de „roestige raderen van de Perzische industrie weer op gang te krijgen". Hij voegde er aan' toé: „Amerika móet bedenken, dat - het overal In het land een warboel is op het ogenblik". L\,i Dé htilp, dié Perzië van Amerika ontvangt krachtens het pro gram van technische hulp, bedraagt voor het lopende boekjaar 23.400.000 dollar. Deze gelden worden aangewend voor de finan ciering yan twaalfprogramma's en 71 projecten, - welke <in de afge lopen: drié jaar zfjn' ontwikkeld. v""";'r AAR wjj "i vernemen is van ochtend in zijn woning te Rotterdam aangehouden de heer L. P. W. Lokollo. De heer. Lokollo was destijds hoofd van het departement van voedselvoorziening van de Repu bliek der Zuid-Molukken. Hij is terstond naar Den Bosch overgebracht, om daar -voor de officier van Justitie te verschijnen. De aanhouding houdt, naar wij vernemen, verband met de, in Juni 1951 aanhangig gemaakte zaak tégen de Stichting „Door de Eeuwen Tróuw" te Eindhoven. Zoals men weet werd deze stich- ting verdacht van deviezenover- treding. V '■;Èr werd een strafvervolging in gesteld tegen de bestuursleden, doch dé zaak werd aangehouden, omdat de laatste'getuige,. de, heer Lokollo, nog gehoord moest .wor den. 1 "V;: Op verzoeken van hét parket in Den Bosch om als getuige op te treden gafde. heer Lokollo, geen antwoord. Hij beriep zich op zijn zwij grecht in verband met zijn officiële functie in R.Z.M. Op het ogenblik, dat zijn raads man, mr. W. Baron van Haer- solthe met vacantie buitenslands is, heeft men Lokollo vanochtend om vijf uur aangehouden om als getuige te worden voorgeleid. De plaatsvervanger van zijn - advo caat, mr. T. Collot d'Escury te Amsterdam heeft zich vanmorgen terstond met het parket in Den Bosch in verbinding gesteld. Van- morgep om negen uur zou de heer Lokollo worden gehoord. Vliegtuigwrak gevonden met 15 doden hg..betlwxak,aangetroffen. DÉ winnaars van hét' Limburgse concours voor kleinkunst dit concours leverde het Prins Bem- hardfonds S 80.000 op) gaven gisteren een uitvoering in de Orangerie op Paleis Soestdijk."Het weer was niet zo aanlokkelijk. Toen de commissaris der Konin gin in Limburg, dr F. Hou ben; de Koninklijke familie naar de Orangerie leidde, waren de parapluies wel zeer nodig. In Frankrijk Overwinning Toestemming voor Zwitserse Everest- expeditie 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50t 'M Bureaux: Witte de Withstraat 30, Telefoon 27490. Klachtendienst abonnementen 6.30— '7.30 uur. Zat 56 uur. Bijkantoren: Rotterdam-Zuid: Bree 59 b, tel. 77365; Schiedam: Lange Kerkstraat 24 b, teL 67882. Abonnementsprijzen: per week 0.47; per maand 2.—; per kwartaal 6.—, Adv.-prijs 40 ct. per m.m. (Bij contract korting). Familieberichten 20 ct. per mm. Giro 39639. Tel.-adres DERODA, Postbus 948 Dw»cU*r. J. GSOENEWEGEN Hoofdredacteur: Or. E. DIEMEI r TTIT de ditmaal nogal voch- ■f' tige Augustusmaand zijn we bijna ongemerkt weer in Sep tember terecht gekomen, de eer ste maand van een ganse reeks met de letter r er in. Er kunnen nu nog wel zonrijke dagen ko men en we willen er hartelijk op kopen maar die r is toch al een aankondiging van de naderende herfst en zelfs van de winter daar achter. Daarop moeten, we ons dan ook maar gaan instellen. Er zijn er, die het daarmee niet moeilijk hebben. In de vacantie heb ben ze gezworven door bos en over hei of langs de stranden of ze heb ben „alleen maar" niets gedaan. Maar ze hebben kracht verzameld, zijn bezield van de beste voornemens én die willenze nu in werkelijkheid gaan omzetten. Daarnaast zijn er anderen, die nu hun winterslaap schijnen in te gaan. Maar over hen willen we het nu maar niet hebben. We wiUen alleen hopen, dat ze de dadendrang van de eersten niet alleen maar lastig vin den, doch. dat ze er integendeel ook een beetje door zullen worden aan gestoken. TVAT er in al die maanden ■~~r- met die- r heel wat gedaan kan worden en ook heel wat goeds het staat voor ons vast De zomer is een mooie tijd, maar wat een mogelijkheden zitten er niet in de herfst en in de winter! Noem eerst maar eens'het gezins leven. In de vacantie zijn de gezins leden uitgezworven. De kinderen zijn er al fietsend of al liftend (het mo derne verschijnsel) op uit getrokken, maar nu is het gezin weer compleet. jtEr valt van dat gezin wat te ma ken. Het is met dat gezin als met zo veel andere dingen: het is gave en tegelijk opgave. Ook met het gezin 'moet men maar niet op zien-komen spelen; Het gezin is wat-we er zelf van maken. We kunnen het laten ver sloffen, maar het kan ook iets heer lijks zijn. '.Hier en daar. begint mendè Sep tembermaand met een speciale ge- zinsweek. Dat'is goed gezien. *w-.m ,r in de maand betekent meer. Naast" het gezin Is er hét bonte geheel van verenigingen en organisaties. Som migen vinden het zelfs wel een beetje hl te bont. We willen niet beweren, dat ze ongelijk hebben, mits ze dat dan maar niet gebruiken als een voorwendsel om zich met het verenigingsleven in het geheel niet in té laten. Ook met die verenigingen is het als methet gezin. Er zit heel veel goeds in, maar... het is weer belangrijk wat we ér zelf: van maken. Een ver eniging behoort een centrum van ac tie en activiteit te zijn, waarbij men zich het doel steeds voor ogen be hoort te houden. Inderdaad, er zijn wel wat véél ver enigingen. Maar er zijn ook organisa ties, die heel nuttig kunnen zijn en desondanks niet de nódige belangstel ling-genieten. Wé denken nu onder meer aan de politiek. Zouden we nu we toch bezig zijn met de ver werkelijking van goede voornemens "-jr.- ons op dit punt tegelijk maar nie eens flink gaan herzien? TIET laatst, maar niet het ,rminst: het kerkelijk le ven. Ook dat gaat weer be ginnen. En het behoort onze1 "ge lovige aandacht te hebben. Zullen we het straks alleen op de predikant laten aankomen? ,We zijn bang, dat "hij dan gauw,, het gezonde kleurtje kwijt is, waarmee hij uit zijn vacantie is thuisgekomen. Of zul len wé. het aan enkele ouderlingen en diakenen overlaten? We hadden het over goede voorne mens. We hebben bovendien in de af gelopen maanden weer zo het een en ander moeten' horen over de wijze, waarop elders, in het Oosten, in Spanje, in Zuid-Amerika hier en daar de kerk leeft onder de druk. Maar we hebben er altijd horen bijvoegen,dat de kerk onder die druk lééft, een le vende kerk is, hoezeer zij smacht naar de vrijheid. 'Wij hebben nog de vrijheid, de vrij heid om inhoud te geven aan ons ge zinsleven, om van ons verenigingsle ven'iets moois te maken, om onze geloofsgemeenschap ook naar buiten té doen treden. Maar dan weten we ook, wat ons te doen staat. Zodat we maar zeggen willen, dat die r in de nu aangebroken maanden nog altijd betekent "een rijkdom aan mogelijkheden die we hebben te be nutten en van kansen die we hebben aan te grijpen. De dertig Nederlandse straaljagers,, die van 1 Juli 1952 tot 20 Juli 1953 zijn ver ongelukt, 'waren, deels Meteor-vlieg- tuigén'en deel F-34 Thunderj et-toestel len. De aanschaïfingskosten van dé af geschreven Meteors bedroegen 7.298.000. De kosten van dé Thundefjets zijn minis ter Staf niet bekend,omdat zij /niet ten laste van'de Rijksbegroting werden aan geschaft, .-maar in het kader van de wederzijdse beveiliging zijn verkregen yan Amerika Aldus het antwoord van minister Staf' op schriftelijk gestelde vragen van het Tweede Kamerlid 'Weker fc-n-PJ. - De nota's wijzen het voorstel van Mos kou van de hand om een voorlopige regering voor geheel Duitsland in- te stellen, die dan zou moeten deelnemen aan de Duitse vredesconferentie, welke binnen zes maanden zou moeten plaats vinden. De Russen hadden ook voorge steld, dat de vrije verkiezingen voor beide zones van Duitsland eerst na de beoogde vredesconferentie gehouden zou den worden. Wij wijzen er op, dat vorige Russische nota's over dezelfde onderwerpen door de geallieerden werden uitgelegd als z(jnde gedeeltelijke propaganda om de naderende Westduitse verkiezingen, ten nadele van bondskanselier Adenauer té beïnvloeden. De Russische nota van 4 Augustus ji. stelde voor, dat de. ministers van Bulten- iandse Zaken het gehele Duitse probleem zouden-aansnijden, terwijl'.ook commu nistisch Ohina vertegenwoordigd zou moeten zijn, teneinde de internationale spanning te doen afnemen. "Wat het Russische voorstel voor deel neming van communistisch China be treft, dit werd door de Westelijken ver worpen onder hetmotief, dat Peking al vertegenwoordigd zal zijn op .dè Ko reaanse conferentie, waar internationale vraagstukken, aan de orde komen. Wei gaan de geallieerden nu accoord met het verlangen' van' Moskou, dat: ook andere Duitse kwesties dan 'die van de verkiezingen besproken zullen worden, maar vastgehouden wordt aan de eis, dat het probleemder vrije verkiezingen in geheel Duitsland, punt één moet zijn op de agenda. In de nota wordt I duidelijk gezegd: „Dit-is de sleutel tot de oplossing van de gehele Duitse kwestie. Nog vestigen -wij er de aandacht op, '■-•■■r' dat' de Grote Vier te Lugano in Zwitser land op 15 October zullen vergaderen. Dit is dezelfde dag, die de Ver. Naties hebben voorgesteld voor de „politieke conferentie" over Korea. De reacties zijn als volgt: zowel Adenauer als Ollenhauer hebben hun voldoening uitgesproken over de Inhoud van de Westelijke uitnodiging aan Rus-, land. In een verkiezingsrede in het Roer gebied verklaardeAdenauer; dat hier mede'de weg geopend is voor een her eniging in vrijheid van Oost- en West- Doitsland. Ook Wenen prijst de verzoe nende toon der Westelijke nota. Parijs is van oordeel, datde Westelijke voorstel len „ernstig en precies" zijn en een basis voor besprekingen Inhouden. Volgens Reuters correspondent - te Washington, koestert men daar weinig of geen hoop, dat Rusland de uitnodiging zal aanne men. In diplomatieke kringen te Moskou acht men het .onwaarschijnlijk, dat de Sowjet-Unie .nog vóór de'- Westdnltse verkiezingen op de Westelijke offerte zal reageren.' - De commissie voor circussen en dierentuinen van de Nederlandse Vereniging tot -Bescherming van Dieren heeft bij de minister van Binnenlandse Zaken geprotesteerd tegen het optreden met zoge naamde dansende beren. Bij worstelwedstrijden met mensen worden de poten van. de dieren met lederen omhulsels bedekt en worden de bekken- gemuilkorfd. Bovendien looft men geldprijzen uit. De com missie acht dit een onsmakelijke en onwaardige vertoning, waaraan ge varen verborfden zijn. B. en W. van Utrecht hebben reeds toegezegd, te zullen zorgen dat een dergelijke vertoning in 'hun gemeente niet meer zal pdaats vinden; De commissiegeeft de minister in overweging, de burgemeesters van alle gemeenten te adviseren geen ver gunningen voor: dit doel te verlenen. Te Fort Bragg - in 1 Noord-Carolina" zün achttien Amerikaanse soldatenver dronken." Er gebeurde een ongeluk, ter wijl zij -bezig warén bij wiize- -van oefening een brug. te ;leggen. Twee sol daten worden, bovendien .vermist. -De rantsoenering van suiker in Enge land zal in de loopivan deze.maand op geheven worden.::, iy. De vergadering van de nieuwe ge meenteraad van Heemstede, is Dinsdag avond met een incidentje geëindigd. r~f- De burgemeester, mr. A. G. A, Ridder van Rappard. de wethouders en de ge meentesecretaris werd verzocht zoals gebruikelijk -voor de fotograaf te po seren. De burgemeester weigerde dit, hoewel de vier-wethouders er- geen be zwaar-tegen'hadden; De burgemeester weigerde zijn mede werking te verlenen, omdat hij het niet eens- was met' de "uitbreiding van het college van drie tot vier'wethouders. De genationaliseerde" olie-industrie werkt thans op slechts vijfprocent van haar capaciteit «'en-kóst maandelijks Haart schatting 'véertiesmnfllioen «-gulden: i-Pêrzië- -heeft hetmeeste gebrek- aan oliën- en vetten, dié .het teil niet maakt, machine-onderdelen, verfstoffen 1 en medicamenten.; Het lraanse begrotingstekort-bedraagt op het 'ogenblik 350.000.000 .rial-" (rial is 4,18 - dollar). Maandelijks hoopt "de minister van Financiën 80 millioen rial te investeren, in'de aanleg van wegen. Voor 100.000 'arbeiders zal hierdoor werk verschaft kannen worden. Van andere1 gezaghebbende: zijde werd gisteren te Teheran nog vernomen, dat Perzië spoedig voorstellen van -Amerika verwacht voor de bijlegging 'van het Brits-Perzische oliegeschil. Een speciale Perzische regeringscom missie' zou op 1 het ogenblik de olie- voorstellen bestuderen,, die indertijd door Truman en ChurchiU -werden ge daan. De regering Zahedi wenst echter betere voorwaarden, daar; men anders het Perzische volk, dat onder Mossadeq r >i7 i Het uitgebrande wrak -van een- Ame rikaans passagiersvliegtuig, dai sinds Dinsdag \verd vermist met 21 soldaten en een bemanning van twee aan boord, is in.ée" staat Washington gevonden: Volgens Be eerste berichten zijn er geen overlevenden. Vijftien lijken zijn Het Fianse kabinet heeft gisteren be sloten1 de Ionen van de arbeiders, die op bet ogenblik zeer slecht worden betaald, ie verhogen. Regeringswoordvoerders wilden geen bijzonderheden meedelen, maar zeiden wei. dal de loonsverhogingen hoofdzake lijk 'arbeiders in de provincie- betreffen. Ook besloot-bet kabinet in de: laatste week van September de raadgevende commissie van-vertegenwoordigers van de regering,- werkgevers en werknemers bij een te roepen. Deze commissie houdt zich bezig met collectieve1 arbeidsovereenkom sten. Voorts maakte de regering rueuwe stap pen bekend-voor de verlaging van de prijzen van levensmiddelen en huishou delijke artikelen. De staking van de Britse electricians heeft zich gisteren -uitgebreid tot het personeel van de Londense havens. Thans staken bijna 2.000 electriciens, onder meer van instituten voor atoom onderzoek.11 i" De vakbond van de electriciens staat onder communistische leiding. sterk anti-Brits geworden Is, tegen zich zon krijgen. ■4 De Brits-Amerikaanse - -voorstellen hieldenindertijd7)in, 'dat het Interna tionale "Gerechtshof in Den'; Haag de schadeloosstelling aan - de Anglo-Iranian zou vaststellen voor de nationalisatie van de olie-installaties; (Amerika: zou voorts Perzië een. schenking doen van 10 millioen dollar. V Inmiddels durente Teheran de arrestaties nog voort. De ministers" van Voorlichting en Justitie uit de regering Mossadeq liepen gisteren tegen de lamp en ook werden nog negen arrestaties verricht bij huiszoekingen. Mén trof oim. een clandestiene .drukkerij aan, die communistisch propaganda-materiaal ver vaardigde. De echtgenote van de Sjah, keizerin Soraya vertrektZondag uit Rome naar Perzië. Na de vlucht van de Sjah leed zij aan overspanning en uitputting. De Sjah heeft dezer dagen door snel ingrijpen het plan 'van 200.000 leden van de stam der Ghasjghales verijdeld om naar de stad Sjlraz in Zuid-Perzlë op: te rakken. De leiders van de Btam waren aanhangers van Mossadeq, die na de omwenteling In Teheran naar t de bergen waren gevlucht. Toen 'werd gemeld, dat de stamleden zich voorbereidden voor de opmars, be-, noemde de. Sjah onmidellijk Ali Hejat tot gouverneur van het" gebied. Hejat moest trachten de stamleden over te halen de, regering te steunen. Ook wer den troepen naar het gëbied gezonden. Gouverneur Hejat is vandaag te ffeheran teruggekeerd; na gisteren be sprekingen te hebben gevoerd met de leiders van de Ghasjghaies, Hij ver klaarde, dat de toestand „bevredigend" en „elk hypothetisch gevaar bezworen" was. Met de stamleiders was hij over eengekomen. dat een legermissie de stam zou zuiveren van communistische elementen. De regering van Nepal heeft het Zwitserse instituut voor alpinisme in be ginsel toestemming verleend om. in '1954 te trachten de Mount Everest te be klimmen, mits geen Franse expeditie naar de Everest zal worden uitgerust. Advertentie. 13 4 G HAARDEN FORNUIZEN De r.leuwste modellen bij: GCeklluve Schied.wez 217 - Tel. 5163S 4611111115 Dordtselaan 130 - Tel. 70302 MINDER WIND ffAALDWIJK heeft zijn feest-'. week gisteren' officiéél 'ge-'. opend met de intocht van heer'. Hendrik van Naaldwijk, eti zijn echtgenote Catharina.:'Van Heen-.-: vliet. Het gezelschap voor het op-- het Havenplein opgetrokken kas- teel, dat door burgémeester S.' Hoogenbobm aan de r; heerparity - Naaldwijk wordtovergedragen éi als residentie gedurende de feest/-' :;:it Het -Perzische ochtendblad. .Shahéd|'"'". heeft de volgende lezing gegeven van(-: de moeilijkheden rondom de~ 'Sowjet-::;- ambassadeur Anatoli1 Laurentiel. v - V-' Dé: Zondag nadat de sjah «uit TD-an !- vertrok, heeft Laurentief het Kiemlia®/? verzekerd,, dat.er, spoedig; in-Iraa"'eenc „democratisch""«bèwind'zQU kémra:":rf i?|i| (Toen de., heldhaftige Iraanse' «p3tandvv. echter de plannen van Mossadeq.en de|' dienaren^ 'van het j. Kremlin-, verijdelde,|:-- beschuldigde het Sowjet "ministerie".van j buitenlandse zaken lAiUrentief i vta'; bé-? .driegery. '{■2 4 Mij In eentelegram kreeg; htf iopdrachtp;; binnen 24 uur uit Teheran:,naar.. Mos-'M: kou te vertrekken.Laurentief. 'wist,datjs indien hij naar. Moskou- .ging, - hij' -te- f rechtgestéld-zou-'worden.1"' Daarorn-be-?-;,- sloothy niet,1 -naar-..Moskou te.-'gaan.-; Na het verstrijken van de limiet van f 24 uur werd echter - iemand-gestuurd-::.' om na- te gaan of-Laurentief inderdaad->*('■ uit de ambassade vertrokken was. Toen'1:*- Laurentiefbemerkte,- dat al rzyn-<: plan- fe nen 'vruchteloos: waren; besloot' hy-def hand aan zichzelf te slaaa. Daaromv'.'-: schoot hij een kogel in zbn-hart, aldusf, het blad. -5»- Een woordvoerder" vande^vSowjet-f russische ambassade te .Teheran: .HeéftS. gisteren échter verklaard, 'dat -de '-;ge-^": zondheidstoestand van Laurentief' aan-i1 merkelijk verbeterd is en dat--' hij <-zijn'K werkzaamheden over. enkele, dagen: Mlsr kunnen hervatten. De deviezenregeling voor 'emi-'- granten is wederomverruinad. Bijy vertrek kan door het - gezinshoofd ||i; voor 1500 gulden - aan deviezen 1 worden meegenomen- Voor elk overig gezinslid isdit bedrag thans 1000 gulden- Voorts is een kenmerkend verschil 4 i met de regeling, welke tot voor kort':- gold, dat het onderscheid tussen\ .dollar"- en „niet-dollar"landehniet' meer bestaat en men dus vanaf heden;.'1 naar „doilar"-iandén evenveel-; :'n»agV meenemen of overmaken als naar miet-dollar"-landen..i tot Weersverwachting Vrijdagavond: Aanvankelijk weinig, maar morgen weer toe nemende bewolking met in de namiddag in het Wes ten kans op enige, regen. Matige tot zwakke wind, krimpend naar Zuidwest tot - Zuid. Langs de kusy echter aanvankelijk nog krachtige of harde Westelijke wind. Vrjj koude nacht Morgen iets hogere temperaturen dan vandaag. - ZON EN MAAN 4 September: Zoo op 5.36, onder 19.21; maan op 1.27, onder 17.52. ALS Limburgers feestvieren, ook al is het op Soestdijk, dan komen de fraaie camavalsmutsen er aante pas. Prins Berhhard kreeg ergisteren in de Orangerie op Soestdijk ook. een op en vlót bracht hij met de linkerhand de voorgeschreven groet aan de bur gemeester van Sittard.(links)ff Ziezo, datbevalt me béter. Nu sta; ik weer met mjju Ucide benen op dé' grond en dal is de juiste houding "orni: van wal - te steken.v-,- V-. Ik zal kort zjjn. Mqn buurman, dé-, telegrafist (ook abonné op De Rotter-, 'lammer) tou het zo zeggen: De Rotterdammer vijftig jaar «tóp hoort geschenk bjj stop abonnéVf; maken een planstop iedereen bla-", kende .stop Th4 U weet het By een plan: hóórt :e«n comité. Een --comité van '"'blakende; lieden. Dit comité is er. Morgen komt het in vergadering bqeéul- Namens (.0 allen.,:. „v 50 50 50 S0 50 50 50 50 50. 50 50^50(5® "<MV •o> f-.Ot*!1.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1