l^toomproblemen Koren op de socialistische molen ontketende storm in MOSKOU BRANDT LOS OP KANSELIER ADENAUER Koningin Kracht Kust en Branding" De Koreaanse marine neemt in Rotterdmn tankscliip over m Ambtelijk en justitieel onderzoek artikel over Millioenennota Generaal Dean vertelt van zijn ervaringen in Noord-Korea Bromfiets en belasting ZATERDAG 5 SEPTEMBER 1953 ELFDE JAARGANG No. 2561 Weerbericht Vrachtauto reed van dij k te_ Herwij nen, m jséBi Staatsgeheimen gepubliceerd Zondag conferentie Eisenhower-Dulles Atoom-electriciteit 5 cent per kilowatt Nederlandse militairen voor „Grand Repulse naar Duitsland, Onofficieel bezoek aan de Hoek mm Rustig en droog weekeinde Prins Bernhard curator der N.E.H. aan Korea-tafel m Verademing voor de Amerikanen Twee Nederlanders, in Tirol ernstig gewond: elf'. ;;.V':t i Leraar niet toegelaten. Sis raadslid IPËè l.Z. Nota over achterstallige betalingen Aardschokken in Chili .99: Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 29215 (3 D Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.3019.30 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 29216 "s-Gtavenhage: Huygensplein 1 Postgiro «4807 Redactie: Tel. 111832 Administratie: TeL 114402—115466 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Tel, 67882 Abonnementsprijs 49 cent per week, 2.13 per maand. 6.35 per kwartaal 'Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks, v—- Directie: O. A. KEUNJN4* eo Mr. K. VAN HOUTEN Geldig van Zaterdagavond tot Zondagavond! RUSTIG WEEK Droog weer met perioden van zonneschijn. Weinig wind. Koude nacht. Morgen dezelfde nalddagtempe- raturen ais vandaag of let» hogere. Hoofdredacteur: Dr. J, A 8. J. S. BRUINS SLOT tP de Civitasdagen van de Vrije Universiteit is een van de vrese lijke problemen aan de orde geko men, waar de tegenwoordige tijd sommige wetenschappelijke onder zoekers voor stelt: Hoe staat het met de zedelijke verantwoordelijkheid van deze geleerden voor het gebruik dat de mensen en dan met name de re geringen maken van de resultaten van hun arbeid? Dit vraagstuk is op een benau wende wijze als het ware naar voren gesprongen bij de jongste ontwikke lingen van de kemphysica, waardoor atoom- en waterstofbommen kunnen worden vervaardigd. Men moet het zich indenken: ge leerden zijn bezig met hun onderzoe kingen van de krachten der natuur. Zü weten geheimen der natuur langzamerhand te ontsluieren. Een ongekende, schier nodeloze energie ontwikkeling wordt daardoor moge lijk. Die energie kan bruikbaar ge maakt worden ten nutte der samen leving voor vreedzame doeleinden. Maar men ziet: dan dat die energie voorshands in de eerste plaats wordt aangewend voor de vervaardiging van vernietigingsmiddelen van ongeken de kracht. Niet voor behoud en voor levensopbouw worden de nieuw ont dekte krachten aangewend, maar voor dood en verwoesting. Men moet zich indenken wat dit voor spanningen in de ziel van atoom geleerden geven kan. Het moet tot de wezenlijke levensvreugde van een geleerde, die een mens met een hart is, behoren dat hij door het onder zoek en tot ontplooiing brengen van de krachten, die' God in de schepping gelegd heeft, de mensheid dient. Wat een vreugde b.v. moeten de uitvinders van de insuline en de pe nicilline niet hebben gehad over het jfeit dat zij voor anders vaak hope nloze ziektegevallen uitkomst bieden konden. De atoomgeleerden kunnen mis schien zulk een vreugde ook gevoe len, als zij denken aan de zegen, die deze nieuwe energiebron op den duur voor de mensen'betekenen kan. Maar voorshands staan zij voor het feit, dat hun werk allereerst wordt ge bruikt voor dood en vernietiging op grote schaal. Het is volkomen begrijpelijk dat dit op vele geleerden een vreselijke Indruk heeft 'gemaakt, die zij niet meer kwijt kunnen en die levens- en arbeidsvreugde kan vergallen. Het .is ook begrijpelijk dat zij zich de vraag stellen: mag ik dit doen? Mag ik hieraan meewerken? 'ff/XI'.: geloven'inlefedafc..dit:vy!:a.ëgs!tiS;. vólledig een antvvoordkan krij gen dat alle - gevoel van onbeha gen wegneemt. Want 'ook als men overtuigd is, als atoomgeleerde, dat men zijn werk kan en mag en moet doen inclusief de vervaar diging van de atoombom zelfzal altijd het trieste bewustzijn blijven, hetwelk door .het vervaardigen van een wapen, dat duizenden bijduizen- den tegelijk doodt, onvermijdelijk,'bij «en mens met hart en gevoel moet worden gewekt. In wezen is dat het Vreselijke van de oorlog zelf. Niettemin is het nodig te weten wat móet en mag. Alleerst moet dan gezegd worden dat de atoombom geen nieuw vraag stuk in.-dezen heeft geschapen. Het is een oud vraagstuk, het gebruik dat de' overheid maakt voor oorlogs doeleinden van de resultaten van de natuuronderzoekers. Het is bij wijze van spreken zo oud* als de uitvinding van het buskruit en eigenlijk nog ouder. Het probleem doet zich prin cipieel en practisch voor over de ge hele linie.' Het "raakt ook het maken van gewone kogels,'Maar dè atoom bom heeft op de gemoederen der geleerden gewerkt als een schok. Men werd geplaatst ;voor het feit: dat het nu inééns zo allerverschrikkelijkst De atoombom is ook niet'het enigé moderne-afgrijselijke voorbeeld. Het gebruik dat Hitier gemaakt hééft van de resultaten van,:het natuuronder zoek door de Joden in massa op een wetenschappelijk .perfecte wijze te vergassen,is precies' zoiets. Men moet dus verstaan dat het hier niet gaat om een bepaald onderdeel van het natuuronderzoek, dat men als het ware zou kunnen uitschakelen om zo uit de moeilijkheden te komen,' maar om de héle natuurwetenschap. De oplossing voor de gewetens- moeilijkheden kan alleen gelegen zijn inhet inzicht dat de geleerde heeft in zijn eigen verantwoordelijkheid. Allereerst in zijn wetenschappelijke verantwoordelijkheid én vervolgens in verband met het gebruik dat de overheid van zijn werk maakt in -zijn politieke verantwoordelijkheid. Die eerste .verantwoordelijkheid is deze dat het zijn roeping is om dé krachten door God in de schepping gelegd, tot ontplooiing te brengen. En -de tweede is deze dat de geleerde een antwoord heeft te geven op de vraag of hij willekeurig de medewer king waartoe hij speciaal bekwaam is mag weigeren om de zwaard macht die God aan de overheid ge geven heeft, practisch mogelijk te maken, in het heden, Wij menen dat een geleerde dat in een behoorlijke rechtsstaat niet mag weigeren. - In de'huidige.omstandigheden krijgt deze verantwoordelijkheid, het vólgen; de. concrete historische aspect: hij moet antwoord geven op .de vraag of hij gezien de politieke tegenstel lingen in de wereld van vandaag het zou aandurven om aan zijn overheid de middelen te helpen onthouden die nodig zijn om ons de -overheersing van hef totalitaire communisme van het lijf te houden. Die vraag moet o.i. aldus beant woord wórden, dat het totalitaire communisme een zo groot en ramp zalig gevaar is voor onze .samenle ving, een gevaar dat, werd het wer kelijkheid, erger is dan het afwerpen van een atoombom. Want het com munisme is, als het een duurzaam heersende ;maeht wordt, niet slechts een lichamelijk gevaar voor mensen, maar bovenal een' geestelijk gevaar. In één nacht tijd is de verklaring van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken op zijn wekelijkse persconferentie te Wash ington, dat een nederlaag van bondskanselier Adenauer bij de ver kiezingen van Zondag in West-Duitsland funeste gevolgen zou heb ben, een van de hoofdpunten in de verkiezingscampagne geworden. In regeringskringen te Bonn, Rome, Londen en New Delhi acht men het onverstandig dat'Dulles zo openlijk voor zijn mening is uitge komen en zelfs politieke waarnemers in Washington beginnen te twijfelen of deze uitlating wel op een geschikt ogenblik is gekomen. De felste critiek komt natuurlijk van de Westduitse socialisten, dié zoveel mogelijk politieke munt uit het gebeurde pogen te slaan en wijzen op een dergelijke verklaring van de Amerikaanse ambassa drice In Rome, welke mede aanleiding werd tot de Gaspéri's neder laag. Vrijdag heeft H.M. de Koningin op het paleis Lange Voorhout te Den Haag de nieuwe Russische ambassadeur ontvangende heer Stepan Pavlovitsch, die zijn geloofsbrieven kwam aan bieden. De ambassadeur tijdens het spelen van het Russische volkslied. De raad der gemeente Dongen heeft besloten drs A. P. J. Brouwers niet'toe te laten als raadslid omdat hij de be trekking bekleedt van leraar aan de R- K. H.B.S. te Dongen. De heer Brouwers is tegen dit besluit in beroep gegaan bij Gedeputeerde Staten van Noord-Bra bant. Deze hebben zijn bezwaren tegen het raadsbesluit ongegrond verklaard. Naar wij vernemen zal de heer Brou wers in beroep gaan bij de kroon. „•Op de Waaldijk' te Herwijnen (Be tuwe) 1 Ts gistermiddag een vrachtauto! geladen met graszoden, plotseling van de zes meter- hoge Waaldijk naar beneden gereden. De chauffeur, de 23-jarige J. de Gits, werd op slag gedood. Zijn-va der, die naast hem zat, bekwam ó.a een dubbele beenbreuk. Een derdë in zittende in de cabine bleef geheel on gedeerd. Ook een op de graszoden zit tende H. de Bruin, die door -de schok de lucht in werd geslingerd, bleef on gedeerd. De Sowjet-propaganda heeft haar geschut thans ook op de Westduitse verkiezingen gericht en de strijd ge opend met een felle aanval op Adenauer. De Sowjet-Unie kan Duits land niet langer als een vredelievende staat beschouwen als Adenauer wint, aldus het Sowjet-nieuwsagentschap Tass. President Pieck van Oost-Duits- Jand riep de Westduitsers op te stem men voor Adenauer's vijanden, omdat zij staan voor de keus tussen oorlog of vrede. Piéck richtte zich met deze verklaring voor het eerst rechtstreeks tot de Westduitse kiezers. Tass ver klaarde, dat de eenwording van Duitsland voorgoed van de baan zou zijn als de overeenkomsten van Bonn en Parijs eenmaal van kracht gewor den zouden zijn. Dr. Adenauer steide Vrijdag* de binnen- én buitenlandse pers te Bonn in kennis van'nieuwe voorstellen voor onderhandelingen met de Sowjet- Unie. Hij heeft :de gedachte geopperd, dat de Europese- verdedigingsgemeén- schap als regionaal verbond in het kader van een nieuw op te richten organisatie van de Verenigde Naties in een op een verdrag gebaseerde vei houding gebracht, zal.wotden piet.de regionale verbonden van niét Oostelijk Sowjet-blok. Verder strekken de voorstellen van Adenauer tot het tot stand brengen van een veelomvattend 'economisch railsysteem tussen dë gemeenschap- Bij Herwijnen stortte een vrachtauto van "de, 6 m hoge Waaldijk. De, auto sloeg tweemaal over de kop. De chauffeur werd op slag gedood (Van bnzé Haagse redacteur) De regering Heeft opdracht ge geven zowel een intern ambtelijk als een justitieel onderzoek in te stellen', in verband met de publi catie; van mededelingen over de Millioenennota in „Het Vrije Volk". Deze mededelingen waren ten dele juist, ten dele onjuist. Aangenomen moet worden dat de schrijver van het artikel niet de beschikking heeft gehad over het ontwerp voor de MilHoenennota maar enige gegevens los heeft Het is een atoombom. in de geestelijk- zedelijke -.wereld. Niemand mag er aan meewerken om aan onze Westerse overheden de macht te onthouden, om dat gevaar te keren. En wie hij de huidige stand van zaken, nu ook Rusland de atoom bom heeft dat toch zou doen, helpt het Westen zodanig verzwakken, dat hij de komst van dat communisme en eventueel de afwerping van een atoombom van Russische zijde, in de hand werkt. Het .zou ook wel eens kunnen zijn dat de aanwezigheid van de atoom bom aan beide zijden de oorlog en. het afwerpen,van de bom voorkomt, ómdat de gevolgen al,te erg zijn. gekregen, welke, in onderling verband gebracht, hem tot zijn conclusies hebben geleid. Dit heeft de minister-president dr. W. Drees mede namens minister Van de Kieft, geantwoord op vragen van het Tweede-Kamerlid de heer Van Rijckevorsel. De regering kan be zwaarlijk een verdergaande tegen spraak geven. Wilde zij aangeven wat in de publicatie juist en wat-onjuist was dan zou zij harerzijds gegevens uit de Millioenennota moeten ver strekken voordat deze aan de Staten- Generaal is overgelegd. Zij meent daartoe niet te moeten overgaan. - De regering wil de resultaten van het onderzoek afwachten alvorens een oordeel uit te spreken over de vraag of hier sprake is van een bij de wet strafbare schending van staatsge heimen. (Van onze Haagse redacteur)" De regering heeft besloten in grote lijnen volledig uitvoering te geven aan de door de „Commissie achterstallige betalingen" in haar rapport gedane voorstellen, aldus minister Luns in een brief aan de. Tweede Kamer; Zeer bin nenkort zal de Kamer een nota over deze kwestie ontvangen, waarbij tevens het rapport van de commissie zal wór den gepubliceerd. pelyke Europese markt en het econo misch gebied van de Sowjet-Unie. Aan deze voorstellén wordt in rege ringsverklaringen te Bonn grote be tekenis gehecht. De Westelijke mo gendheden worden van de voorstellen onverwijld op de hoogte gebracht, in de verwachting; dat: zij een rol zullen spelen bij „eventuele viermogendhe- denbesprekingen in de naaste toekomst waarvoor Lugano als plaats van sa menkomst is voorgesteld. De socialisten, beschuldigen Dtilles er van dat hy probeert de voorge stelde conferentië in Lugano te tor pederen, omdat hij in zijn hart de her eniging van Duitsland niet wenst. Zij spreken verder van één onduldbare inmenging in de verkiezingen, die het Duitse volk beledigt en vernedert. De socialisten spreken onomwonden van dictatuur uit Washington. De „Washington Post" schreef dat Dulles, geen enkele mogelijkheid voor zich hééft opengelaten vóoiLhet geval dat de socialistem-Zond^ag- 'winnen en datAdenauer deze, soort hulpverle ning -'kan- In verband met de feesten in Naald wijk hebben Hendrik lil van Naelt- wijck en zijn gemalin, Catharine van Heenvliet, vergezeld van de burge meester tan Naaldwijk, Vrijdagmiddag een bezoek gebracht aan de Commis saris der Koningin van'Zuid-Hollandt mr. L. AKejper, in het gebouw van het Provinciaal Bestuur te Den Hang. Namens de bevolking boden zij mr. Kesper een fruitmand aan. V.l.n.r.t mr. Kesper, Hendrik 111 en zijn gemalin en burgemeester Hoogenboom. President Eisenhower zal Zondag te Denver, waar hy met vacantie ver toeft,: besprekingen voeren met. zijn minister van Buitenlandse Zaken, John Foster Dulles. In de loop van de- vol gende week zal de president confereren met vice-president Nixon,- i', De assistent-perschef van de president, Snyder, die dit meedeelde, wilde niet zeggen wat de reden van deze bespre kingen was en ook wilde hy geen com mentaar leveren opberichten, volgens wélke andere hooggeplaatste regerings functionarissen voor besprekingen naar Denver zijn ontboden. In Santiago en centra al-Chili zijn gisteren sterke aardschokken gevoeld, wélke een paniek veroorzaakten zónder dat evenwel tot nu berichten over slachtoffers of schade zijn bihnengeko- men;Ook in' d e havenstad Valparaiso •-^rè*n"'';fftf;'saiokkén'tzeeri.krach tig^-;i Afgevaardigden op de- wetenschap pelijke conferentie te Liverpool heb ben interessante mededelingen gedaan over de mogelijkheden, die de voor uitgang van de wetenschap biedt. De plaatsvervangende hoofdinge nieur van het Britse centrum voor atoomonderzoek, dr. Goodlet, ver klaarde, dat Britse atoomdeskundigen reeds een kemkrachtcerrtrale hebben gebouwd, die electriciteit kan leve ren tegen ongeveer vijf cent per kilo watt, iets duurder dan bij de winning via steenkool. De electraciteit kan voorlopig alleen tegen die prijs wor den geleverd, indien militaire autori teiten bereid zijn plutonium te kopen, dat voor het maken van atoombommen wordt gebruik," en dat wordt gepro duceerd uit. uranium, die weer als brandstof voor de centrale dienst moet doen. Een andere geleerde, dr. Heywood verklaarde, .dat de toenemende prijs stijging en schaarste van brandstoffen de balans ten gunste van het gebruik van zonné-energie' zou" doendoorslaan. Op het ogenblik was het omzetten van zonnewarmte in voor de mensen •bruikbare energie I echter nóg- niet rendabel..1- '"f 77 i-éerstdaass zal. .'heteerste Nëderland- (Van onze correspondent) H.M. de Koningin heeft gistermid dag. een onofficieel bezoek gebracht aan de tentoonstelling - „Kust en Bran ding" te Hoek1 van' Holland. Hare Majesteit, die was vergezeld van haar hofdame, mevrouw De Smit, arriveer de om 3 uur bij het tentoonstellings gebouw, waar zy werd ontvangen door het bestuur van de Stichting „Kust en Branding" en de voorzitter van de wijkraad van Hoek van Holland, de heer D. van. den Burg. In het Loodscommissariaat werd zy door de gehele bemanning van de reddingboot van de Hoek opgewacht, die allen' persoonlijk aan haar werden voorgesteld. Hare Majesteit gebruikte hier de thee, waarna zij van de opzet en doelstelling van de'expositie op de hoogte werd ge steld.-De Stichtingsvoorzitter, de heer F. de Bie, overhandigde haar een viertal „Kust en, Branding"-shawls met het ver zoek deze aan de Prinsessen uit te reiken. De shawls zijn van witkleurige zijde, waarin het motief van een zinkend schip in stormweer met een-reddingboot op de voorgrond, een uitbeelding van een red ding in zee bij noodweer. w ,h Terwijl talrijke bezoekers zich in het tentoonstellingsgebouw ophielden is, HM. de Koningin met haar hofdame een uur lang door het Stichtingsbestuur, de Loodscommissaris, de heer De Hondt, de Wijkraadsvoorzitter, de heer D. v. d. Burg en de Gemeentelijke tentoonstel- lingsdeskundige, de heer De Keyzer, rondgeleid. Zij liet zich uitvoerig in lichten over de werkwijze van het Loods wezen. Als beschermvrouwe van de Kon. Zuid en Noord-Hollandse Redding Mij had Hare Majesteit bijzondere belangstelling voor de stand van de Redding Mij. Zij liet zioh een indruk geven van de wijze waarop .veelal een redding plaats vindt. Terwijl K.M. zich in het tentoonstel lingsgebouw ophield, werd geheel Hoek van 'Holland via de luidsprekers in de versierde straten van het officieuze be zoek op de hoogte gesteld, met het gevolg dat, toen Hare Majesteit de expositie verliet; een mensenmenigte haar juichend begroette. Voordat Hare Majesteit Hoek van Hol land verliet,' stapte zy* nog even aan boord van de reddingboot „President Jan Leis"- De vorstin, die gekleed was m een zwart mantelpak met een licht groen zijden hoedje op het hoofd, vertrok tegen 5 uur pér auto naar Soestdijk. oefening[.Grand rRepuBe^.zVan. -18 -tot 24 September' zal-ijeen .."aiahvalsoefening wordenuitgevoerd in. het gebied' :tus-. sen Enschede eh Bfemen.".;Reeds op .7 September a. s. zal een 'aantalleger korpstroepen naar hét oefemgebied .'.wor den verplaatst om de depots vóór het legerkorps in te richten. Op !4 Sep tember volgen de 4e divisie en de overi ge onderdelen. Na afloop van de oefe ning keren de troepen geleidelijk voor 1 October naar Nederland terug. Aan het Nederlandse Legerkorps, ge vormd door de 4e divisie ende léger- korpstroepen, samen ongeveer 35.000 man, zal een Britse pantserdivisie wor den toegevoegd. Deze troepen staan on der bevel van de commandant van het Nederlandse legerkorps,luitenant-géne raal A Th C Opsomer. De oefening wordt geleid door de staf van de Noor delijke legergroep en zy .wordt uitge voerd onder toezicht van eén Engels- Nederlandse scheidsrechterploeg. Generaal Dean, de commandant van de 24ste Amerikaanse divisie, die gis teren werd uitgeleverd, heeft na zijn vrijlating 'uitvoerig verteld over zijn ervaringen als krijgsgevangene in har den van de Noordelijken. Uit zijn sober relaas blijkt, dat hij een zeer goede behandeling genoot, niet was mishandeld, uitstekend voedsel had ontvangen en zelfs dagelijks driemaal kon baden. Wel was de generaal uren lang ondervraagd» Over de ondervragingen zei hij: „Ik ben niet geslagen, maar wel be-. dreigd". Zijn ondervragers, zei hij waren militairen. Zy hielden zich in groepen, die elkaar aflosten, uren achtereen met hem bezig. De eerste keer duurde dat 68 uur achtereen. Toen konden de ondervragers niet meer. Zij kregen rust om op verhaal te komen. De tweede keer duurde het .maar" 44 uur en de derde keer zelfs maar „32". Het ergste, zei hij. had hij de ver veling gevonden. Er wasniemand, met wie hij kon praten en ras op 16 Juni 1952 had hij voor het eerst lectuur gekregen, Die lectuur' bestond uit boeken van Lenin, Marx en Engeis. ,Ik ben nu wat het communisme be treft vrij belezen", zei hij lachend, Dean: zei, dat hij eigenlijk door een ongeluk in gevangenschap was ge raakt. Toen hij in een jeep door het frontgebied reed, vuurden plotseling 'i van alle zijden vijanden op hem en zijn chauffeur, ,een luitenant. Hy sprong uit de jeep en zocht dekking ondereen kapotgeschoten vrachtauto langs de kant .van de weg. De luite nant in de jeep maakte snel rechts omkeert en vergat blijkbaar in zijn opwinding Dean mee te nemen. Daarna, zei fclj, had hij nog lange tijd door het frontgebied gedwaald in een poging de geallieerde linies weer te bereiken. Eén keer was hij flauw gevallen en pas uren later weer bij gekomen. Op zeker moment was een vijandelijke patrouille hem rakelings gepasseerd zonder hem te zien. DE A.N.W.B. heeft de regering ver zocht de bromfietsen vry te stel len van wegenbelasting. Dit verzoek schijnt ons billyk. Men heeft de bromfietsen gelijkgesteld met rijwielen en zij worden wettelijk niet meer als motorvoertuigen behandeld. Niet alleen ten aanzien van de ver- keersregels worden zö -beschouwd als fietsen maar zij zijn, waar rijwielpaden bestaan, ook van de wegen verbannen. Waar de toestand zo is en ook voor rijwielen, geen wegenbelasting betaald wordt, is het volkomen redelijk dat ook bromfietsen niet onder wegenbelas ting vallen. 'V l -v- (Van onze weerkundige medewerkef) De koude lucht, afkomstig uit het Hogë Noorden,, heeft'.bijnageheel Europa overspoeld. Alleen - in Zuid- Frankrijk en de Balkan kón de zomer zich nog handhaven. Daar kwamen gisteren nog', "temperaturen voorzoon' omstreeks "dertig graden. onze omgeving kwam het kwik? nau welijks boven vijftien gradert De koude luchtstroom neemt echter in betekenis:aen ook de buien., die) van, de Noordzee het land binnen- drijven verminderen. v Voor het weekeinde wordt rustig' en droog weer verwacht', met. zonnige- perioden en in verband daarmede ook hogeretemperaturen overdag.. Dé nachten blijven echter nog koud-X.'. Op voordracht vande read van be- heer heeft het algemeen bestuur''der, Nederlandse Vereniging. ,vóor Hóger On derwijs in de Economische "Wetenschap pen Prins Bemhardbenoemd tót; cttra- tor der Nederlanasche Economische Ho geschool. - PrinsBemhard heefit deze benoeming aanvaard. - Cliina uitgenodigd De Zweedse- regering, heeft'door-mid-v-:; del van haar ambassade tePeking .'.de. Chinese regering eén"Amerikaanse ,-'no4a*| doen toekomen, waarin de Amerikaanse r regering vraagt of.de commjmisten'éen vwedesconfensntie'V'bver>-,'"Kortó,'t?.'opja5*<-'' October te beginnen, wilten bijwoneh:'én -1 )aat'.:haarvde;keuzetussen,.Genëve,r:San';-S: •FranriscóJtehS'Hoholóloe.^aISTplaats: vaa,-'.' bijëehkomstir.Dé 'AmerikaanM- regérihgi; is bereid,; commumstischë .*i VÓÓraté]len& voor';een andere - plaats -.van bijeehkomst;; te overwegen,: zo geen der .drie genoem-:: de plaatsen de.communisten zou-'schik-:;;; ken. Westolijké zegslieden acmterrh'ofcwaarxgi schijnlyk, dat Peking alle drie plaatsen van de hand zal. wijzén en zich zowéT-'S tegen de voorbereidingen' voor de con- ferentie als tegen dëafwezigheid i'van ■India- - zal kerm.r iv' GENERAAL DEAN: Over tien dagen zal in de Rotter damse haven het 2700 ton metende Noorse schip „Birk" overgedragen worden aan de marine van de repu bliek Korea. Het schip zal dan In de vaart gebracht worden onder de naam „Chunji". De „Birk" is een tankschip en ligt momenteel in reparatie bij de oude werf van Wilton te Delfshaven. In het gebouw van de Koninklijke Roei- en Zeilvereniging ,J3e Maas" aan de Veerhaven vond gisteren een ontvangst plaats, tijdens welke de in Rotterdam verblijvende gezant van de republiek Korea te Parijs, 'de heer Chyun Kyu Hong en een aantal Ko reaanse marine-officieren van het tankschip „Pujon", die de „Chunji" zullen bemannen, kennis maakten met Rotterdamse autoriteiten, o.w. zich be vonden de burgemeester, rar G. E. van Walsum, de gemeentesecretaris, luitenant-ter-zee I. D. van Ravensteyn namens de commandant Onderzee- boot'dienst Waalhaven, kapitein-ter-zee O. de Booy en de kapitein-luitenant ter-zee A. H, W. von Freijtag-Drabbe, en de heer A. P. J. Verbist, secretaris van de Scheepvaart Vereniging Zuid. Het Rotterdamse gezelschap onder hield zich geruime tijd ongedwongen met de Koreaanse gezant en de negen officieren. 1 - -t Bij de komende overdracht zal de N.V. Bureau Inspector te Rotterdam bemiddeling verlenen. De heer W. G. Pleijte van dit bureau trad gisteravond op als chef de reception.. De „Chunji" is het tweede schip, dat de Koreaanse marine in Rotterdam van Noorwegen overneemt. De langdurigste hittegolf,, die de-V.S.'.; in twintig jaar hebben! gekend, loopt ten einde. Er wordt koude lucht uit Canada aangevoerd en deze heeft in., sommige delen, van het getroffenge-' bied reeds verlichting gebracht vtïl: In totaal hebben 119 mensen'.Vetl'Ièr's ven verloren,, duizenden anderen';zjjn.. door de hitte bevangen geweest, doch konden worde*, bijgebracht Er is' voor millioenen dollars schade geleden aait-v oogst- en vee.- Langs de Atlantische kust en inhét' Zuiden zijn de temperaturen nog steeds: zeer hocg. Daar zalde koelere lucht! waarschijnlijk vandaag doordringen. Bij de nadering van een vrachtu'jto heeft de 37-jarige bestuurder van een scooter, A. B. uit Wassenaar, in v.een scherpe bocht nabij Wattens in Tirol de macht over zijn stuur, verlorea. Zo- wel hy als zijn duopassagier A. W: H uit. fs-Gravenhage kwamen te; vaUen-.en hepen ernstige verwon di ngen op. Zij zij n K m het ziékenhuis te Innsbruck- opgeno- menu- -

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1