van Commissaris dér Koningin fffiPfe.-- Middelharnis herdacht zijn doden Burg. Heusdeüs opende toumooi om schaakkampioenschap Vlaardingen Dagcursus voor leerkrachten N.O. kreeg uniek gebouw in Rotterdam Unieke show van „Modela" Vierde protest van Joegoslavië TTlAASKa DELFT JONGSTE BEDIENDE SCHIEDAM „Zonnebloem" in 1952 Percentages uitkeringen Gemeentefonds 1954 Maasland KERKDIENSTEN Burgerlijke Stand van Botterdam VLAARDINGEN Door de inspecteur-generaal geopend Bevorderingen bij de Raad vanState if West-NederlandTrit -vgestart:'' ■•'■Pyf Prof. mr P. J. Oud in Rio de Janeiro Jansse's bakkerij gemoderniseerd College van B. en W. thans definitief De heer H. C. Grundel aan vaardt zijn benoeming TROUW Een eigen clubhuis bleef toekomstmuziek •p Avonddiensten in Vredes- en Westerkei'k; J^Cefa begint nieuwe seizoen Dodelijke va] uit raam «Diefstal op weekmarkt Uitslagen dansclub Schiedam Zaterdag 5 September 1953 Medische diénst op Zondag 6 IS llpÖ lfp® W0 T* 7 Ond. Geref. Gemeente Villabouw in Rotterdam TEKKO TAKS EN DE ATOOMPAJNTOFFELS Vijf K.V.P .-ers gaan uit dej Raad van Leidschendam Hoogachtend Rotterdamse Citrus- veiling N.V. Kerkgebouw voor 'Zevende- Dags Adventisten .jm Veiü 67^' jr: A. 'B. de Gooijer. man - van J, •Andeweg, .51. Jr: J. -Dijkgraaf, vrouw van Moennate, .36 jr. "."i: iiiilllsip®: Kamer van Koophandel komt bijeen Expositie Dóra Tuyiiman. Visserijberichten liittejg Sedert ruim drie jaren organiseert de SUcbting „De Zonnebloem" .nu al -iweer cursussen voor meisjes, werk zaam In bedrijven in Schiedam, Viaar- dingen en Maassluis. In het jaar 1952, aldus lazen wij In het vorige week verschenen jaarverslag, werd het werk ten dele uitgebreid en verder In on- derdelen meer uitgewerkt. Het aantal bij het werk van de stich ting betrokken meisjes nam in het verslagjaar af van 128 tot 106. kwam .^vervolgens op 183 en nam tenslotte weer 'zfcaf tot: 145 (op 31. December) In totaal aan 75 meisjes, die met suc- ces een cursus volgden kon in 1952 een diploma worden uitgereikt. Naast de cursussen zelf Is het- on derdeel ontspanning in 1952 veel meer tot ontwikkeling gekomen. -f Te betreuren valt dat volgens het .- jaarverslag de plannen voor een eigen t clubhuis in 1952 niet veel dichter bij de verwezenlijking zijn gekomen. Be sprekingen vonden plaats met de lan delijke organisatie van het elubhuiswerk, met het dagelijks bestuur van de stich ting Clubhuiswerk voor de ongeorgani seerde jeugd te Schiedam en met de commissie voor het massajeugdwerk van het Centraal Sociaal Werkgevers- i-.,.verbond. Het ideaal, een. eigen clubhuis. gelegen tussen. Schiedam en Vlaardin- s gen is echter voorlopig nog toekomst- muziek. ..De activiteit in deze richting moet echter met energie worden 'voort- gezet", aldus het bestuur van „De Zon- '«.-nebloem", want alleen met behulp van een clubhuis is het werk op volkomen ingang-van morgen zullen voort* -'•s-aan in de/ Herv. Vredeskerk in Oud Mathenesse en in de Westerkerk aan v-..;de .Aleidastraat geregeld Avonddiensten worden gehouden. v Blijkens eenmededeling in „De Zon- ïi* "idagsbodè'v: zullen er Herv. Geref.-jeugd- dienstenenopen deur-diensten worden gehouden. ■■■■-' 'De afdeling Schiedam van de Chr. Filmactie hoopt' Zaterdag 28 September i "het, nieuwe seizoen te beginnen. In .- «„Irene" zal dan 's avonds om 8' uur - een natuurfilm over Zwitserland worden -.-•vertoond. Men kan zich als lid voor de Cefa opgeven by .het secretariaat, D. Zkeman Mesdaglaan 25b. - Vermoedelijk doordat hij het even wicht heeft verloren, is de 73-jarige J. p. H in één van, de afgelopen nachten toen hij zijn slaapkamerraam van zijn woning aan de Jacob Catslaan, wilde openen naar buiten gevallen. Denman-werd met inwendige kneuzin gen in bet Gemeente Ziekenhuis opge nomen. Daar is hij gisteren overleden. - Op de Hchiedamse: weekmarkt in. het Broersveld is gisteren ten nadele van de -87-jarige J. C. Z. een portéfeullle met 50 gestolen. 'De uitslagen van de bordenwedstrijden van damclub Schiedam luiden: M. v. Noordennen—-T. Visser 2—0; B. Zonne veld—L; Visser 1—1; J. Levering-—C. Sleeuwerihoek 1—1;J. v. Walsum—M. v. Noordennen l—l; D. Zonneveld—A. •Struik'0—2: B. v. d. HulW. Heuvelman 0--2; C. Habermehl—J. Levering 0—2; J. v. Walsum—A. Struik 02; a. v. Ot- terlooC. Sleeuwenhoek 02. BUBG. STAND VAN SCHIEDAM Geboren: Marlies d. v. H. J. v. d. Klugt en A; C. Wijsm'ii. - Overleden; M: L. Kalkhoven 51 j. we- d-we van C. O verheul; V; li®. De-medische dienst op Zondag 8 Sep Ij: - -' tember a.s. wordt in Schiedam waarge •i. r V nomen door de artsen Geerdes, Hoogen jy huijse en De Bidder. Geopend is tijdens het weekeinde engedurende de avond- •föv en. nachturen van de volgende week ijtejir- Apotheek Gouka en Co, Groenelaan 127. De kerkeraad van de Oud Geref. Ge- 'r Meente- te Schiedam' heeft besloten voort- |Sst':ï& !;,ij! aanook/samenkomsteninï'dé/week te. IM«S|fSS.beleggen.Deze zullen worden gehou- pH .«.den in. de; Koningin .yrilhelmina- school Zalmstraat. op Dinsdag8 - uur 's, avonds "%\;35iï':De plaatselijke predikant,.yd3: Fr-/Luij- -y -i-wtjes, zal in de eerste bijeenkomst voor- ',,.8aan.-* «ster-®"" !Néd Herv Gcm, Grote kerk: 10 Vv W u <ia J G: Jansen, 5 u dj Hi.W Hemmes; L'':..Ir»- Nieuwe kent 10-u d» J D Smlds. 5 u :d« 'ii-VZ.i; J J Hietkamp van» Delishaven; Wester- öMiK^SSi-Jfkerk V en lO^O u dr L J Cazcmier,*- 5 u I^^MT-'.'ivicariï Vah'der Ban Vredeskerk 9 en 10.45 v-" - ds.J Gras, 7 u ds-J D Smids. Ned :Herv Geref 'Bvang. zaal^Tlvoll Nwe Haven •rjj-.jr".' 237, 10 en" 4 u.de heer Matsen van Hazers- SrViê'lWSr'rwoude.'Chr Geref kerk/ Warande, hoek PKSÏfcr j®BKIaan, 10 en S u ds Zwiep.'- Chr Gent i.jgï';: Gemeente, Volk»:gebouw Tulnlaan 50, 10 Joh Mi 'en u 4 M J Middelkoop. Oud Gerei 'Ills Gemeente;«Jeugdhuis'Lange Haven 97, 10 -ai .en 5 u Fr Luljtjes- Evang Luth Gemeente. kerkgebouw L-NJeuwstraat, hoek Oranjestraat 10 u- ds J van Leeuwen. Bvang. Gemeente?)Werkzaal Broersvest, - 10 en 7 u ds J Segaar; Leger des Hcila 10 u Helligingsdieiurt, 6JO u openhicht- samenkomst. 7-30 Verlosstogasamenkomst. 'SCHIEDAM. Geref. kerk: Oosterkerk 10 Mi-'-'''' ds Oomkes. S' u ds Van Wageningen: Plantagekerk10 u ds Brinkman.' 5 u ds .Oomkes; Jullanakerk: 10-u ds Van Wage- I 'I ningen. 5 u ds Brinkman; Ketbél: 930 u .^PSi'ê'S'ds-- Drenlh. 5 u dsOomkes. I»©?feï flLAAT»INGEN. Grote; Kerk,'Zaterdagavond B u Avondstilte; Zondag 10 u ds; Schouten, 6 u da. ZHlstra (Zondag 18). „Marana- ISa^S'':tha'"-zaal (Prinses Wilhehnlnaschool, Flo-' bferV^tesIMn) Zondag 10.4S u Ko!kert. !iJj#ÏISfiii®WiJkgebouw ijatheto**.: (SchooHThorbeeker 'straat) Zondag 10.45 u ds. Grootjans (HA). "BetheDKerk," Zaterdagavond 3—«.30 u Avondgebed. Zondag 10. u ds. Glashouwer, l5"""1. 7 u ds. Glashouwer, Jeugddienst. Onder- werp: ..Heeft bidden wel zin?" Nieuwe Kerk, Zondag 10-u d». - Van der Vloed, 5 u. ds. Sirag, (Zondag 18). - MAASSLUIS. Ned Herv kerk 10 u da J A i Dankbaar, 5 u ds H F- -Meijer; - klnderkerk (Ons Huis) 10 U mei w c van .Zelm: jeugdkenk (Kleine kerk) 10 u de heer S L Houtman; Rehobothkerk 9 en 1030 u da K W Dercksen. 3 en .430 u ds W A KnHger; Zuidbrkerk 930 u ds W A-Kro ner. 4 30 u ds K W Dercksen. Geref kerk (art- 31) 830 en 2.30 u ds H v d Veen- Chr Geref kerk 10 t,80 u B Ven ernaNed Prot. Bond 10.15 u mej ds mr M B Vos. Leger des u Heiligingsdienst. 3-30 u openluch samen komst op 't Hoofd (bij gunstlg^weer) 6-45 u openluchteamcnkttmct op Markt jen T30 u Verlossüi^ssamenkomst, aue abra- .sten oJ.v. brigadier en m«vr P D«urloo .van Den Haag. -■ :U; ;-.7Ü AANGIFTEN VAN 4 gEPTEMBEB 1S3Ï BEVALLEN: A.' C. Stolk-Hortendus. zn; F. Dorst-van Esch. dr: P. ?u1l]ifn^f^0'rv' ^dè C. WlUemstein-SpIJJc.^:kA^M-o ThvW^e Ï3i^ Jong-Weimar, dr. C .;k^n^J^n77rrF"W Re^-rn^V^ Flito-wi OK JBSt'erlad?S°Th" &^ïa^ I^nthe 'VacS: d?r - 1 H. W van der Graaf-Kolkmefcjer, zn, T-Diaz if-AiV Bauste-Postma. dn M. W. de Regt-Zuijdam. |0:>' Or. I j'/-- nv^-Rï .KTïTTV - C J- Tros, dochter. 2 mnd: A.:KnUdh>L.,«4 in A. Kampen, manvanA. J- Heestem. 37 IS^:;; jr: H. A. Vermeulen, man van A. Ovr. Bleu- 1 -2é 70 ir' J Gelerblom. man. gehuwd ge- te^i-'weest met L. Spinhoven. man van Th. A. F. Ensink, 65 jr. G. Kloot- Openbare Verkoping. Op Woensdag 23 September a.s. zal bij veiling en'op Woensdag 30 September zal bij afslag in „De Pynas" te Maasland openbaar worden verkocht een woonhuis en win kelhuis met bovenwoning en. schuur, erf en tuin aan de Kerkweg nrs. 41 en 42 te Maasland. Aanvang van de verkoping beide keren om 11 uur vm. Collecte. Zaterdag 19 September a.s. wordt te Maasland een collecte gehou den voor het Fonds „Draagt Elkanders Lasten" en de Interkerkelijke Protes tantse Stichting„Zuid-Nederlands Sa natorium". Uitslag ringsteken. De uitslag van het ringsteken met motoren en motorfietsen luidt: 1. G. Louter; 2 C. v. d. Hoeven; 3 H. v. d. Hoeven. Bij het ringsteken voor tilbury's is de'wagen, bestuurd door de heer Z„ te .water geraakt toen het paard dat waarschijnlijk van de muziek schrok, achteruit begon te* lopen. Per soonlijke ongevallen deden zich niet voor. Het paard liep enkele verwondingen op. MAASLAND. Herv. Kerk 10 en 7 u ds H. J. J. Keüzer; Geref. Kerk 930 en 2 u ds J. Z. Potjer. i Onlangs heeft de minister van Bin nen! andse Zaken aan de gemeente besturen medegedeeld, dat voor het samenstellen van de gemeentebegro ting voor het dienstjaar 1954 voorlopig ware uit te gaan van de gegevens voor1953. Thans heeft hij de mededeling dom volgendat de algemene uit kering over 1954 kan worden be rekend Tiaar 120 in plaats van naar 116 Met betrekking tot het percentage van de belastinguitkering zullen nadere mededelingen worden gedaan, zodra het ontwerp der Rijks begroting voor 1954 aan de Staten- Generaal is aangeboden. Voorts deelt de minister aan de ge meentebesturen mede, dat, nu de wet gever omtrent het complex van voor stellen met betrekking tot de huur verhoging en de belastingherziening nog geen beslissing heeft genomen, bij hef samenstellen van de gemeentebe groting 1954 met de lasten, die even tueel uit deze voorstellen zullen voortvloeien, nog geen rekening ware te houden. Op verschillende plaatsen in Rotter dam zullen binnenkort diverse villa's verrijzen. Aan de Essenweg zal een dubbele villa met twee garages gebouwd worden door het bouwbedrijf Mook en Van der Bos, volgens het ontwerp van architect N. Sitters. Aan de Burgemees ter Le Fèvre de Montignylaan komen acht vrije huizen en drie garages, waar van architect Jae. Ouwerkerk de bouw opgedragen heeft aan de Gebr. M. en P. van Boven. Vier herenhuizen en twee garages, volgens ontwerp van de archi tecten Van den Broek en Bakema ko men in het Molenlaankwartier. J. Snoek ontving de bouwopdracht. Gisteren heeft mr Dietz officieel me degedeeld dat hij en zijn vier fractiege noten van de K.V.P.. als lid van de raad hebben bedankt, zulks naar aanleiding van de onenigheid in de R. Kath. fractie, die zich heeft voorgedaan - in verband met de wethoüdersverkiezing. De ver trekkende leden zijn: mr J. P. Dietz. J. G. Copray, A. Langeveld. Th. Meester en Jae. v. Veen. De opvolgers van de can- didatenlijst zijn: H. P. Greuter. H. v. d. Pijl. G. C. v. Heiningen, mr Fr. Ver- heijen en C. v. „Vliet. CO» M«l rara In een meer dan volle Ned. Herv. Kerk te-Middelharnis werd gistermid dag een rouwdienst gehouden ter nage dachtenis van de 14 slachtoffers van de ramp uit deze gemeente, wier stof- feljjke overschotten dezer dagen wer den overgebracht van de algemene be graafplaats te Dirksland de enige plaats waar ten tyde van de ramp be graven kon worden naar Vrederust te Middelharnis, waar zij in een ge meenschappelijk graf zijn bijgezet. Alle families der omgekomenen waren met vele. leden in deze rouwdienst en bij de herbegrafenis aanwezig. De com missaris der Koningin in deze provin cie liet zich vertegenwoordigen door de heer Silievis van zijn kabinet, ter wijl ook het gemeentebestuur, raads leden, gemeentepersoneel enz. met velen aanwezig waren. De dienst in de Herv. Kerk werd ge leid door de predikant Ds Goedhart, die reeds ih zijn gebed de grote na tuurramp van 1 Februari en d-ej won den, die deze heeft geslagen, in herin nering bracht om vervolgens te spre ken naar aanleiding van het Bijbel woord uit Klaagliederen- 3: 38 en 40, „Gaat uit de mond des Allerhoogsten Hoi lournooi om het persoonlijk schaak kampioenschap van Vlaardingen is gister avond in het BPM sportpark „De Vijf- sluizen" officieel begonnen. Een vijftigtal beoefenaars van deze nobelste aller denk- eporten, zo men zegt tenminste,: zal op de 64 velden een maandlang tweemaal in de week een felie strijd voeren omde erepalm. De. wlpnaart.:'van.de,;^ee'grpepen hoofd; WasserszullendaarnaPInf éim iekamp; wBaraan dé 'huidige kampidê»»vShT:Vlaar- 'dihgên"'d4"heor'W.,KOrpezshöek4tósudérde man zal meedoen,- uitmaken wie van ben zich de sterkste schaker van Vliardingen mag noénieiL'ïS'"j:.'.vf*- Dat de B.P.M. de belofte, die burge- meester Hèusdens veertien dagen geleden bij de - opening van dit recreatieoord" had afgedwongen, reeds zo spoedig vervuld zou - worden, had „wel geen enkele sport liefhebber kunnen denken. Toen. toch vroeg ;de burgemeester of 'de deuren van dit prachtigcomplex ook open'" zouden gaan voor een" krachtmeting tussen BPM- ers en Vlaardingers. Een' half uur nadat hij: deze vraag) gesteld had, was de heer Petri, de secretaris van de schaakafdeling van de ROC Shell al naar hem toegeko men om hem te vertellen, dat de strijd om het persoonlijk schaakkampioenschap van Vlaardingen ten dele daar gehouden zou worden. Toen de burgemeester dit hoorde was' hü zo in z'n. nopjes, dat hü direct de uitnodiging om dit „candidaten" tournooi officieel te openen, aanvaardde. Gisteravond «zaten de leden van hei Vlaardings Schaak Genootschap, HVO, Shell en een tweetal „externen", zoals men de niet-leden van een schaakvereni ging, die aan dit tournooi deelnemen, be itelt, voor. bun bord.:. -'..-'7 De echte strijd zal pas Maandagavond ontbranden, want gisteren was het een soort ontmoetingsavond, waarop de deel nemers met,elkaar konden kennismaken. Burgemeester Heusdens begon zijn toespraak met te herinneren aan een slogan van dé B.P.M. „Liever gisteren dan vandaag".Twee weken geleden heb ik de handschoen toegeworpen toen ik de wens: uitsprak, 'dat dit complex het strijdperk mocht worden tussen ers en Vlaardingers, niet te denken dat deze reeds zo spoedig zou worden opge pakt. Een snellere service kan mén zich moeilijk; denken. Hij was er blijom, want de plotselinge invasie, ook. van B.PjM.;ersv steldéhet gemeentebestuur "behalve5- voor het-! wonïn|pröblêéni'-i'ook ;vbor--andere' zorgen;-: n.lr-'hoe - de- stad ■op'ikorte'termijn aantrekkelijk gemaakt kon worden, opdat de vele nieuwkomers zich er thuis zouden voelen. Vandaar ook zijn beroep op de 'B.F.M.: om op ge- zettè tijden alles bijeen te bréngen; wat zij aan aantrekkelijkheid bezitten. Dat de B.P.M. dit thans doet. met dit schaak- tournooi stemde hem tot vreugde. De burgemeester hoopte, dat het een' eer lijk en sportief tournooi zou worden. Gaarne voldeed hij -daarna aan het ver niet het kwade en het goede". Spr, bad de treurende familieleden der slacht offers tos, dat zij troost zullen vinden in de wetenschap, dat van God het goede en het kwade uitgaat, maar dat het kwade wordt overstemd door de Liefde. De dienst werd beëindigd met het zingen van Psalm 42: 5 „Maar de Heer zal uitkomst geven." In een lange indrukwekkende stoet, waarin naar schatting meer dan duf zend mensen meeliepen, ging men vanuit de kerk naar de begraafplaats, Op, de graven, die in het centrum van de begraafplaats zijn aangelegd werden eenvoudige witte kruisen ge plaatst, waarop de namen en dege boorte- en overlijdensdata. Verschei dene kransen werden bij de kruisen gelegd. Burgemeester D. Rijnders sprak een sober woord, waarin hij dank braent aan degenen, "die. op zorgvolle wijze het overbrengen van de stoffelijke overschotten deden plaats vinden en voorts aan de gehele burgerij voor het zozeer betoonde medeleven. Gedurende enige ogenblikken nam: de grote menigte stilte in acht ter ere van de nagedachtenis der slacht offers, een stilte die slechts verbroken werd door het schreien van velen. Ds- Goedhart beëindigde deze plech tigheid 'met het „Onze Vader". Het was bij de professor boven verwachting. De koffie was pittiger en geuriger dan ooit en geen velletje was er in het kundige brouwsel te bespeuren. De professor zelf scheen die avond op zijn allerbeste praatstoel te zitten, want gedurig had hij het hoogste woord. Niet zo gauw stuurde vriend Fox het gesprek voorzichtig In de richting van de heggenknipmaohine, of .de woordenvloed-van de oude Starreveld was niet meer te stuiten. „Ja, de mensen weten eigenlijk niet eens hoeveel nieuwe uitvindingen er dagelijks tot stand komen!" ratelde de geleerde voort. „Neem nu bijvoor beeld mij zelf eens.' Hoeveel uitvindingen heb ik nu al niet op mijn naam staan? Ek weet het niet. Of ze practisch of onpractisch zijn. weet ik ook niet! De tijd zal dat leren!" „Daar heb ik geen tijd voor nodig!" viel PoEy Mops de professor snibbig in de rede. terwijl zij alweer mét lekkere vers gezette koffie binnendribbelde. „Als u het mij vraagt, waren de meeste van uw uitvindingen alleen maar gevaarlijk en beslist onnuttng! Lusten de heren nog een bakje?" Advertentie Velleman en Tas N.V. t« Rotterdam, Jan van den Brink» Import- en Exporthandel N.V. te Utrecht en de Comm. Venn. Cltronaa te Rotterdam hebben opgericht de Rotter damse Citrusveillng (Rotterdam Fruit Ex change) N.V.'te Rotterdam. Doel is de stich ting en exploitatie van een veilinggebouw en hetgeen daarmede samenhangt. Het maat schappelijk kapitaal bedraagt 500.000. Bij ieder der oprichters,'die tevens de directie voeren, 2ij'n geplaatst 67 aandelen, die; allen ln contanten zijn volgestort. V; Shhr? -jr-i— Aan liet Amëlandseipléin te Rotterdam- Zuid zal een kerkgebouw met vrijstaan de toren verrijzen, welke ten dienste moet; staan aan het kerkgenootschap der Zevende- Dags Adventisten. Het ontwerp is van architect L. A. van Hoogenstraa- ten en de bouw is opgedragen aan het zoek om op één der borden d'e eerstel aannemersbedrijf Roodzand, Van der zet te doen. - IVlist eh Struyk. - - - De N.V. Modéla. v.h. Wisbrun, en Liflmann' te Rotterdam heeft een unie ke manier bedacht 'om de bezoekers van het Internationale Concours Hippi- que te Rotterdam in kennis te bren gen met de verschillende nieuwe crea tie op modegebied. De gehele dag „showen" op het par cours diverse mannequins copieën van de jongste scheppingen van Franse, En gelse. Zwitserse en Weense modehui zen. Zonder dat het publiek de tribunes behoeft te verlaten wordt het zo gecon fronteerd met de nieuwste modesnuf jes. Ook de buitenlandse bezoekers (en be zoeksters) hebben veel waardering voor deze modeshow, en de firma: Modeia heeft met het door haar genomen initia tief dan ook veel succes. liter»*?.' SJ?uken..69 Jr:_G_. Barto. man ran S. 30dAch'vM. C.Bolk. vrouw l&tev.-tevan l. P.. G. Barendrccht,- 66 ij-J-.^. Ijêïl^'V^VJonge. man, gehuwd'geweest met A. A. lp.?-' i jtteea, 74 jr; A. Mcllu». ongehuwde v IbMSSl'-Jit-: A. Swart, vrouw van. B. van I Ger- vrouw, Lange- Voorts ials levenloot - aangegevenC. 0. L. d«) Boett, zoon. - £?n. van "de Raad sinds"de bevryding. Naar wij vernemen hebben de volgende bevorderingen plaats gehad bij de Raad van State: Mr. J. R. Stellinga, referen- daris.chef der afdeling voor de geschil len van bestuur is benoemd tot raad adviseur van staat. De referendarissen mr. A J. Hagen en mr. J. Winters zijn benoemd tot administrateur van Staat. De commiezen van Staat mrs. W„ A. Renardjel de Lavalette. H. Bruinsma en G. H. L. Schreurs zijn benoemd tot re- fercndaL-is van staat tweede klasse. Tot commies van Staat is benoemd mej. mr. J. Mullcmeuter. Deze bevorderingen zijn -het gevolg van het feit dat de Wet op de Raad van State tot haar laatste wijzziging in December 1952 ais hoogste rang slechts die' van referendaris toeliet. Bedoelde wetswijziging heeft deze barrière weg genomen eD een nieuw catgorie van ambtenaren ingevoerd, n.l. de ambte naren van Staat Daartoebehoren de juridische ambtenaren van de Raad. Deze' nieuwe organisatie is. om nodig geweest door de toeneming der werkzaamheden Het was gisteren bijzonder druk *op het Naaldwijkse feestterrein. Reeds vroegin de middaguren waren vele bezoekers dp de been om de Oud-Hol landse Markt eens rustig te kunnen bezien. Om 4 uur heerste er nabij het „kasteel" in Oud-Naaldwijk een aange name drukte, toen de Heer van Naald wijk Hendrik de III met zijn gemalin Catharlna van Heenvliet door burge meester S:Hoogenboom» gemeente secretaris Chr. W. Nannings en organi serende - commissieleden werd afgehaald om een bezoek tebrengen aan de commissaris der Koningin in Zuid-Hol land, Mr. L. A. Kesper, in 's-Graven- hage. Het gezelschap werd in de ontvangst salon van het provinciehuis ontvangen. Hendrik de Hl Heer van Naaldwijk sprak in een gloedvolle rede de Com missaris hartelijk toe. De commissaris Mr. L. A. Kesper vond het niet alleen een grote eer, doch was eveneens bijzonder verheugd over. het voortreffelijk geschenk n.l. een prachtige fruitmandmet het beste van het beste van het Westland. Na dit officiële gedgel- te volgde een ongedwongen samenzijn bijna één-uur: Teruggekeerd in Naaldwijk werd Hèndrik-'de UI van Naaldwijk en Zijn Gemalin door:de Delfland Ruiters in het buurtschap' Crulsbroeck- een speciale ruiter groet gebracht. Het optreden ..van ,de ruiters trok bijzonder grote belang stelling. j Door., jorfgelingin .werd hierna een a'chtèrvolgioLgswedstrijd op.' gewone toer fietsen verreden.'. v rOni .half., negen-, .was' het taptoe en défilé voor de ambtswoning van de Burgemeester. Aan de lampionnen- optocht werd door de ^plaatselijke gym nastiekverenigingen' medewerictog ver leend. Heer van Naaldwijk en-Catharina van Heenvliet.^. trokken zich hiema weer in hun „verblijf" terug. EEN prachtig schoolgebouw en Inter naat is gisteren in gebruik genomen voor de opleiding van Nljverheldsteer- krachten. Het ligt aan de Blokmakers- straat te Rotterdam. Een mijlpaal in de geschiedenis van het Nijverheidsonder wijs Is hiermee bereikt, want voor het eerst heeft de dagcursus van deze oplei ding thans een eigen domein. Daarom was niemand minder dan de Inspecteur- generaal N.O., mr. ir. M. Goote aan wezig om de officiële opening te ver richten. Het schoolgebouw, waarvan na de oor log eigenlijk alleen nog maar de muren overeind stonden, is veranderd in een prachtige inrichting met tal van mooie leslokalen en een up-to-date internaat, dat plaats kan bieden aan 64 leerlingen. Er zijn enkele recreatiezalen, een eet zaal,- een conversatiezaaL een bibliotheek en niemand der leerlingen heeft het ge voel „op zaal te slapen", want een acht tal lokalen heeft acht cabines gekregen, waarin de leerlingen hun eigen „pied terre" hebben: een schrijftafel, kast en bed plus boekenplank? alles zeer modern uitgevoerd. -■- - Een der recreatiezalen herbergde, gis teren tal van belangstellenden dié. de opening wilden bijwonen. De heer G. H. 'JSigürs,' voorzitter van het Ned:- Gentrum, voor "de "opleiding tot N.O."leerkrachten herdacht- sóeciaal de heer :J.-?de Kanfer; die'een van- de grote stimulerende [kracht: ten is geweest om tot dit project te ge raken. Wijlen de heer De .Kanter. was een man die zich met niet te remmen energie op de verwezenlijking van dat gene wat hij zich als ideaal gesteld had. wierp.' Midden in deze arbeid werd hij weggenomen. 'V-..-:,-...' De dagcursus die thans een eigen huis vesting-heeft, zo deelde spr.- mede, is in November 1950 bij wijze van proef, ge start.. Thans is het zo, dat voor de op leiding; tot leerkracht bü het 'N.Q. twee jaar avondcursus vooropleiding wordt ge- góven, gevolgd door drie jaar voortge zette opleiding. De slotfase is een jaar dagopleiding (het ideaal) of twee jaar avondopleiding. Behalve de opening van dit gebouw noemde de heer Meurs als belangrijk punt dat de verschillende organisaties die zich xriet de opleiding van N.O. leer krachten bezighouden met in-gang van-1 Januari 1954 zullen zijn verenigd in het Nederlands Genootschap tot opleiding van leerkrachten bij het Nijverheidson derwijs. De school omvat alleen nog leslokalen ,voor. theorie, doch er is ruimte genoeg in de omgeving -van het - gebouw om praeHjJcruimten bij te bouwen.1 Voorlopig zullen .dei.leerlingen. het moefen doen vóór wat de- practiik betreft met lokalen in de School voor.Scheepswerktuigkunde, in de "U.TB? en in de Ohristiaan Huy- genssdhood. De inspecteur generaal legde er de na druk óp dat men er met het Nijverheids onderwijs nóg lang niet is, -maar een goede; stap in de richting is dit'nieuwe gebouw met? zijn uitstekende opleiding wel.- - 'GG -Wil het N.O.-béter worden dan zal het in de eerste plaats de beschikking moe ten hebben over prima leraren, dat moe ten mannen zijn. aldus spreker, die per soonlijkheid bezitten en die weten zowel wit zij hun leerlingen moeten vertellen, als hóe zij dit moeten doen. De belang rijkheid van.het N.O. illustreerde deze spreker met het feit, dat per 'jaar niet minder dan 30.000 leerlingen zich aan het N.O. toevertrouwen. Tenslotte werd het gebouw door de ge nodigden. waaronder zich ook de Rotter damse wethouder van Onderwijs bevond, bezichtigd. Momenteel zijn er 43 leerlin gen. Directeur is dr L, G-. Brouwer en de leiding van het internaat is toever trouwd aan mr C. Gunning. Joegoslavië heeft gisteren in zijn vierde protest aan Italië in vier dagen tjjd aangekondigd dat het met gelijke munt zal betalen als Italië zijn „mili taire demonstraties'' langs de grens in de nabijheid van Triest niet staakt. Het was de scherpste nota die Joego slavië en Italië tot dusver hebben ge wisseld. Joegoslavië liet weten dat 't het Italiaanse antwoord op de voor gaande protesten niet bevredigend vond. Italië heeft onmiddellijk elke verantwoordelijkheid voor de heersen de spanning afgewezen. Een woordvoerder van het Joego slavische ministerie van Buitenlandse Zaken weigerde in nadere bijzonder heden te treden over de „overeenkom stige maatregelen", waarmee Joego slavië dreigt. Tot dusver heeft Joego slavië geen militaire of andere maat regelen langs de grens genomen, die opgevat zouden kunnen worden als een bedreiging, zoals de Italiaanse regering beweert, zo zeidg hij. Het officiële Joegaslavische nieuws agentschap „Tanjoeg" mendt, dat de Italiaanse genie bunkers en verster kingen langs de grens aanlegt. Elders waren tanks en patrouilles waargeno men. Italië noemt dit „zuiver voor zorgsmaatregelen". Westelijke waarnemers verwachten dat 'de spanning tussen beide landen morgen haar hoogtepunt zat bereiken, wanneer president Tito in een grens stad een menigte van200.080 Slovenes zal toespreken. f l&ggL. '- Deze week heeft het grootste, op de .werf van A. Vüyk en Zonen, te Capelle aan den Ifssel gebouwde schip de officiële proefvaart gemaakt. Tijdens deze tocht werd heet schift, de: „Banka", overgedragen adtt de ree.derij, de N.V. Stoomvaatmaauchappij „Nederland", zoals wij reeds berichtten. Net was voor. de scheepsbouwers een grote voldoening de maandenlange noeste arbeid aan het schip op deze dag te gunnen afsluiten en de honderden werknemers van de werf zullen steeds: wier'trots terugdenken aan de bouwtijd,als zy de „Banka" zien of over de ,jBanka" horen. De foto, genomen terwijl het schip op de Hollandse JJsscl. vaart, loont duidelijk, welk fraai, geheel 'door .de boutvers' van Vuyk en V'Zonen afgeleverd werd aan de Amsterdamse rederij. De burgemeester van Rio de Janeiro heeft de oud-burgemeester van Rotter dam, prof mr P. J. Oud ontvangen. Prof Oud zal twee dagen in Rio de Janeiro verblijven en zal aan boord van de Al- dabi naar ons land terugkeren. De Kamer van Koophandel en Fabrie ken voor Rotterdam zal Maandagmiddag 7 September, voor de eerste maal na dé vacantie-maanden, bijeenkomen in de grote vergaderzaal van de Kamer in het Beursgebouw. Mededelingen zullen'-wor den gedaan over de Rijnvaart, de "Unie van Rijnkamers, de Rijn-Main-Donau- verbinding en de Moezelconferentie. Ver der komen aan de-orde de helicopter- verbindingen, het adres Lz. de BedrijfS; vergunningenwet en deBedrijfsvergun' ningenwet Buitengewone Omstandighe den en de WertzolL In de tentoonstellingszaal van 't Ven ster aan de Gouvemestraat te Rotter dam zal van 12 September tot 9 October een- expositie gehouden worden van schilderijen en gouaches van Dora Tuynman. De tentoonstelling wordt Za terdagmiddag 12 September, om half vier, geopend door Geruit Kouwenaar. ROTTERDAMS Raad telt momen- ,'teel twee raadsleden, die journa list zijn. In het „Rotterdamsch Nieuwsblad" heeft „Kijker!" deze aangelegenheid aan de orde gesteld en daarbij twijfel geuit over' de wense lijkheid van die - combinatie raads lid-journalist. Een raadslid zit in commissies en komt als zodanig veel te weten. En „Kijker" betwijfelt bo vendien of die combinatie bevorder lijk is voor de afstand, die zelfs tus sen een partij-orgaan en de partij wenselijk kan zijn. Nu kan „Kijker" dat natuurlijk goed weten, want aan zijn blad is een journalist werkzaam, die maar nietraadslid, doch zelfs .wethouder is, al is het dan niet van de gemeente' Rotterdam. Wij willen niet ontkennen, dat de combinatie voor een raadslid-journa list wel eens moeilijkheden met zich mee kan; brengen, doch geloven niet temin, "dat" daartegen- geen bezwaar •behoeft te worden ingebracht, zo lang betrokkene zijnbeide functies nauw keurig van elkaar weet te'onderschei den :en /zoveel /verantwoordelijkheids besef -bezit, dat/hij Ivan zijn-weten schap als 'raadslid i. geen misbruik maakt om zijn eigen'. blad; aan gri meurs tehelpen;-,En-,het is;-ons 'niet bekend,--dat een dergelijk misbruik in Rotterdam in 'het/, verleden" is voorgekomen en we hebben geen re den om aan te nemen, dat.het in.de toekomst'anders zal worden. JUIST:-. voor een "raadslid-journalist, is het vaak zo ontmoedigend, als hem blijkt, dat zaken, die nog slechts in de commissies in behandeling zijn en dus slechts aan enkelen bekend zijn, in andere bladen als primeur worden opgediend. We herinneren ons zelfs nog, dat'het het „Rotterdamsch Nieuwsblad" was, dat het vorige jaar wist mede te delen, dat in de' Com missie Bedrijven de vraag 'bespro ken was van de verplaatsing van het eindpunt van lijn 12. v Indien er al "bezwaar zou bestaan tegen-de combinatie van raadslid en journalist, dan zal dat in het alge meen niet zijn, omdat het blad, waar aan zulk een journalist werkzaam is, daardoor in een gunstiger positie komt te verkeren, doch dan zal het bezwaar veeleer zijn, dat de redactie van zulk een blad nog veel voorzich tiger moet zijn met het plaatsen van berichten dan andere bladen. Immers als zo een willekeurige redacteur van een blad met een prachtig bericht komt, dan zou het feit, dat zijn col lega tevens raadslid is, wel eens een bezwaar kunnen zijn om dat mooie bericht te plaatsen, omdat daarmede de schijn zou worden gewekt dat het raadslid misbruik heeft gemaakt van gegevens, 'die hem sléchts als raads lid zijn verstrekt. Of bepaalde raadsleden en misschien ook wel wethouders, of ook ambte naren wel eens te loslippig zijn en aan journalisten van de „eigen par tij" voorbarig berichten doorgeven, waarvan publicatie nog niet gewenst is, is een andere vraag. Maar het is naar onze. mening onjuist het euvel van ongewenste of zelfs „onbehoor lijke" publicaties te wijten aan dej combinatie raadslid-journalist Onder vrij gunstige weersomstan: digheden vertrok Vrijdagavond om half: négen uit Wassenaar de eerste van de 103 équipes, dié deelnemen aan dé door. de Rac-West georgani seerde West-Nederland rit. - Het tra ject vóór deze rit. 'die meetelt voor het individueel bétrouwbaarheidsrit- kampioenschap van de K.N.A.C. 1953, bestaat uit drie gedeelten mét - een gezamenlijke lengte van ongeveer 700 km. Pauzes zijn ingelegd te Zeist 'en Lage Vuurse. De rit eindigt in Kra lingen waarna de deelnemers geneu traliseerd doorrijden naar het restau rant Bellevue in Rotterdam. De eer ste rijders worden daar Zaterdagmid dag tegen zes uur verwacht. Aan de start merkten wij verscheidene be kende Nederlandse rijders en kaart lezers op, onder wie het Arnhemse koppel Reymes-Pronk, dat de leiding heeft in de strijd óm bovengenoemde kampioenstitel. .De geheel.' gemoderniseerde bakkerij van N.V. J. Jansse Wz„ aan de Groene Hilledijk te Rotterdam, is gisteren offi cieel, in gebruik genomen. De héér "W". Jansse''heette de vele genodigden wel kom, 'die zich in' hét' nieuwe pand; had den ..verzameld. Hij gaf een uitvoerige uiteenzetting over 'de "twee bandóvens, die de insteekovens vervangen. De presidente van de Vereniging van Huisvrouwen, mevr. Kramer verricht te daarna de officiële opening door de bandovens in werking te stellen. Namens het personeel voerde ten slotte nog het woord, de heer A. de Bruijn. Hij overhandigde een geschenk in de vorm van een klok. Ook werd een gedenkplaat aangeboden, die een plaats ln de bakkerij heeft' gevonden. De .bakkerij is voor het publiek te be zichtigen. De heer 'H.C. 'Grundel heeft gister middag. zijn benoeming tot wethouder aanvaard, waarmede het Delftse college van B. en W. dus zijn definitieve sa menstelling heeft bereikt. VISMARKTBEIUCHT BOTTERDAM ROTTERDAM, 5 September. Aanvoer van IJmuiden. Scheveningen en elders 200 kisten verse zeevis en 70 kg spiering. Prijzen: tong f 3.30—3.35. middel 1.60—5.90, klein 130—1.55, slips 1.15—120. tarbot klein 0.70135 per kg; schol middel 28—30, klein 20—23, schelvis middel 40—44. klein 15—20. kabeljauw groot 35—38. middel 33—35; klein 1521, makreel15—22,zeehanen klein 14— 23, wijting 25—27, verse haring 22—24 per- kist; levende paling dik320—3.40, middel 2.50—2,90, dun 1.902.10per kg. •S-GRAVENHAGE, 5 Sept. Sch 87 40 k, 200 75, 135 25. 245 7.- 246 0,-254 0, 341 0, 342 10. 402 81).-412 17, 56 34, 159 65, 229 0, 263 55. 105 25, 339 45, 23.26, 33 20. 104 25, 332 15, 201- 55, 264 90, 57 5, 181 2, 199 1, 32 60, 40 '19, 48 15, 49 «0, ÏÏ9'0. 132 25, 133 40. 189 15, 233 28, 24 2,-262 12, 2 0, 9 40, 15 7 k, 25 40. 35 1. 37 70, 45 60, 84 25, 249 68, 297 15, 312 85, 36 -40, 353'50, 20 27, 223 1, 314 34. 79 0, 141 8, 186 0. 284 1, 361 17. 46 50, 50 40. 61 34, 64 50, 66 45, 72 85, 81 25. 89 4. 103 5. 116 40, 123 55. 180 15..242 17, 275 17, 3-8,''14 3, 21 30. 47 5, 110 100.VT 14 20. 40 5, 53 50. 81 2S. 70 12,-71 35, 83 51, 84 2, 89 70, 112 4, 132 20, 16S 80. 200 2. 203 70. Binnen. te; Scheveningen: Sch 302 35 last. Seh 19 24 last en/vis, Sch 75 10 last. Sch 6 35 last en 250 kisten verse vis. Sch 325 40 last. Sch 160 32 last en 200 kisten verse en vis. Sch 399 42 last, Sch 24 nog 40 mijl en sleept de Sch 333. Groene' haring 50.00—62.00 per kantje: rtcurhariog 33.00—33.50 per kantje: heilbot grote tong 2.90; mlddeltong 1.85— f-™: kleine tong I 1.40—1.65; tarbot H cn Hl iyST1'7^ a,Ies P°r kilo: groot middelschol 3450; schol H 21.50—23.00; schol UT 15.80- 17.00; schar 14.00—18.50: wijting 9.80; pieter- man 17.60; verse haring 12.00—14.00: makreel gestript S.OOr-lO.OO; makreel dicht 11.00—12.00. van.SiHevoldt N"'V- Honingerdijk 4»—67, Rotterdam, is plaats voor een flinke ter opleiding in het vak. Sollicitaties schriftelijk aan; bovengenoemd adres.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 2