meerderheid voor Christen- De dag van Adenauer nazi-partij SOCIALISTEN VERLOREN N TAL VAN ZETELS Vorige verkiezing Volledige uitslagen van nu Hoe 'de zetels verdeeld worden Muisstil waren ze* communisten Korea-vrijwilligers kwamen te Rotterdam aan "illS'iSlISi Officiële uitslag RUST AAN DE ZONE-GRENS Solingen was hun enige kans, maar ook daar bleef invasie uit Dr. J. A. Nederbragt overleden MAANDAG 7 SEPTEMBER 1953 ELFDE JAARGANG No. 2562 Weerbericht Den Haag: Verheugend Bijna f 148.000 Werd Beria door zijn echtgenote verraden? Nederlandse militairen in Duitsland gewond Dodelijk ongeval te Papendrecht Oudere Russische Uchtmgén zwaaien af Nieuw detachement vertrokken Nieuwe aardschokken In Griekenland Kanselier Adenauer heeft hij de gisteren in de Duitse Bondsrepubliek gehouden algemene ver kiezingen de absolute meerderheid behaald en zijn persoonlijk prestige aanmerkelijk versterkt. De uitslagen leerden tevens, dat er in Duitsland eigenlijk maar twee grote partijen zijn: de Christen democratische en de Sociaal-democratische. Dat de sterkste partij nog sterker geworden is, bewijst dat de Duitse bevolking instemt met de politiek van de regering Adenauer. Een politiek, die gericht is opJde integratie van West-Duitsland in West-Europa en op de herbewapening van West-Duitsland, ook al is de hereniging van het land nog niet tot stand gebracht. Het is een bittere pil voor het Kremlin, maar in Washington toonde men zich vannacht verheugd. Als gevolg van '*e vijfprocentsrègeï, die gericht is tegen splinterpartijen, zullen de communisten vrijwel zeker uit de Bondsdag verdwijnen. De nazistische Deutsche Beichspartij faalde erbarmelijk en komt er waarschijnlijk ook niet in. Een onverwacht slachtoffer van genoemde regel is de Beierse Partij, die vermoedelijk geen zetels meer zal krijgen in Bonn, Fritz Heine van het bestuur der SPD verklaarde in de vroege morgenuren, dat de CDU winsten had behaald ten koste van haar coalitiegenoten en ook dank zij de grote opkomst der kiezers. Zie verder pagina 3 Gladiolen voor Adenauer De officiële uitslag is als volgt: even totaal direct redig Chr.-Dem. 244 172 72 Soc.-Dem. 150 45 105 Vrije Dein 48 14 34 Duitse Party 15 10 5 Centrum Partij 3 1 2 Vlucht.blok 27 <-) 34 J 'c,-. ;r* -H A v.Rossem's Botterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 29213 <3 U Postbus 1112 Postgiro No, 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30—19.30 uur Zaterdags 1718 uur: Telefoon 29216 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Administratie: Tei. 114402—115486 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Tel, 67882 Abonnementsprijs 49 cent per week, 2.13 per maand, 6.35 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. - Directie: C. A. KEUNEMi en Mr. K. VAN HOUTEN Weersverwachting tot Dinsdagavond: NAZOMER Droog zonnig weer met weinig wind. Weer iets hogere maximumtemperaturen. O O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT E verkiezingen in Duitsland hebben een resultaat gehad dat de stoutste verwachtingen overtreft. Zij zijn géworden tot een éclatant succes voor bondskanselier Adenauer en de door hem geleide Christen-Democra tische Unie. Zü betekenen „het zegel der. goedkeuring" van de Duitse kiezers cp ae buitenlandse en met name op de Europese politiek van Adenauer. Die Europese politiek betekent, dat Duitsland voöï^ het Westen kiest, dat het alle neutralisms en derdé' weg- "gedoe afwijst en dat het herbewape ning aanvaardt, niet als eigen souve- rein recht, maar in Europees federaal verband. Tegen deze politiek is in de nieuwe Bondsdag alleen maar de socialistische partij gekant. Adenauer heeft voor zijn politiek nu een meerderheid van twee derden in de Bondsdag. Het is een bittere pil voor Moskou. De nieuwe Bondsdag zal geen com munisten bevatten. Ook de Duitse so- cislistische partij, die door een mise rabele politiek Moskou vaak in de kaart heeft gespeeld, staat geslagen aan de kant van de weg. Hun bond genoten in het protestantse kamp, ge- symboliseerdTjin de namen van Nie- möller en -Heinemann kregen geen schijn van. kans. Het nieuwe partijtje van Heinemann bleek geen levensvat baarheid te hebben. Niet minder gelukkig is het feit, dat de Duitse kiezers het Nazidom en neo- Nazidom, dat dekop scheen'op te steken, een gevoelige tik op dat lichaamsdeel hebben gegeven:' Het ultra-nationalisme heeft geen spreek buis in 'de Bondsdag gekregen. Ook de Liberale Partij, een bondgenoot van de C.D.U., waarin de laatste tijd'zulke nationalistische tendenties openbaar werden, leed een gevoelige nederlaag. IT. ET .resultaat'vari-deze verkiéziri- gen betekent een sterke Duitse regering. Anders dan in Frankrijk en anders .dan in Italië heeft het Duitse volk zichzelf in dé weg der democra tische orde een krachtige regering ge waarborgd. Dat zal niet nalaten de positie van Duitsland internationaal te versterken. De Amerikanen zullen hu, meer nog dan te voren, Duitsland naar de ogen kijken. Het gevaar voor Frankrijk en Italië, dat zij, vergeleken met Duitsland, als tweederangs zullen worden beschouwd, ligt voor de hand. En dat. hebben die landen aan zich zelf te wijten. Uit Nederlands en uit Europees ge zichtspunt- gezien is dat betreurens waardig genoeg. Wij zouden liever naast een sterk Duitsland een sterk Frankrijk en een sterk Italië, zien. Maar men kan dit moeilijk aan de Duitsers verwijten. Zulks te meer niet, wijl Duitsland zijn innerlijke kracht hervindt in het aanvaarden van een politiek en in het kiezen voor een politieke partij, die de best denkbare van dit ogenblik is. Het Duitse, volk koos voor een Christelijke partij, waarin rooms-ka- tholieken en protestanten een geluk kige samenwerking hebben gevonden. Het: koos tegen alles, wat wij in het Duitse volk plegen te duchten. 'En daarom was de zesde September niet alleen een goede dag voor Duits land, maar ook een goede dag voor Europa.' Opnieuw zijn gisteren te Korinthe twee aardschokken gevoeld. Te Aghioi Theo- doroi zijn 60 huizen beschadigd, te Pera- chora 20 en een kerk. Te Isthmia zijn vijftien mensen gewond. i Het kanaal van Korinthe zal verschei dene dagen vóór de scheepvaart gesloten Wijven.' Op verschillende plaatsen zijn scheuren in de kanaalwanden ontstaan. - De verkiezingen vonden plaats bij magnifiek weer en in grote rust. Er was geen communistische invasie uit Oost-Duitsland én de vier millioen gemobiliseerde jongelui van jeugd- en sportbewegingen behoefden bq de zeventig duizend stembureau's niet te „knokken". De zon scheen overal zo verrukkelijk, dat ook zonder verkiezingen de hele bevolking aan de wandel gegaan zou zijn. In Hessen, in Beieren en op tal van andere plaatsen, verschenen by de in scholen en restaurants ingerichte stemlokalen al vroeg kiezers met rug zakken en in zomercostuums, die na het uitbrengen van hun stem per fiets, motor, auto of bus naar buiten trokken. „Het weer- is bijna te mooi", zei Adenauer gistermorgen, vrezende dat velen verstek zouden laten gaan. Intussen was de opkomst der Duitse kiezers groter dan in 1949, toen er bij de bevolking'; .een^:zekere neiging- be stond om het bestaan van een West duitse regering als zodanig af te keu ren en haar te beschouwen als een geallieerde creatie, die slechts een onverschillige behandeling verdiende. Nu zagen de Duitsers de verkiezingen werkelijk als hun' eigen zaak. On geveer 85 procent van de stemge rechtigden bracht zijn stem uit. Voor al op het platteland, waar regen zo belemmerend kan werken, werd ijve rig gestemd, hetgeen een voordeel was voor de regeringspartijen. In vele Duitse steden waren de stemlokalen met vlaggen getooid. Voor. .elk bureau stonden twee politie mannen zich in dé najaarszon te koes teren. Er' waren afzonderlijke stem- bureau's voor mannen en vrouwen. browski,, een klein café. Zijn vrouw vergezelde hem. - Ook hjj scherststé met de pe^s,die vootv hef'stemlokaat-'ston'S' te wachten.' Obk. hU vond, dat het góéd ging. Mevrouw Ollenhauer voegde er lachend nog .een betvijs aan toe: bij het ontbijt was er een lieveheersbeest je op de tafel komen zitten. Ollenhauer bracht de nacht door in het hoofdkwar tier van zijn partij om de uitslagen te volgen. In Berlijn werd niet gestemd. We gens de eigenaardige internationale Bondskanselier Adenauer bracht zijn .stem uit in Rhöndorf, tegenover Bonn aan de Rijn gelegen. Een paar honderd mensen juichten hem toe, toen hij de 55 treden van de rozen tuin van zijn villa afkwam. De kanse lier liep, glimlachend en wuivend, over het pleintje-langs de drie eeuwen oiide Maria-kapel (gewijd aan de na gedachtenis der Duitse krijgsgevan genen) naar hotel „Zur Post". Zijn 26-jarige dochter dr. Lotte Adenauer vergezelde hem als zo vaak. In het stemlokaal gaven schert sende journalisten hem advies, hoe hij moest stemmen. In het licht van foto lampen drukte hij de voorzitter van het bureau de hand en zei in schijn- verontwaardiging tot de verslagge vers: „U weet dus niét, hoe ik stem?" Toen hij weer buiten kwam, bood een blond meisje hem gladiolen aan en hij zeide natuurlijk tot de pers, dat hij optimistisch gestemd was. Aden auer was zelf 'candidaat voor de CDU in het district Bonn. waaronder ook Rhöndorf valt, en nam 's avonds al spoedig de leiding. Hij ging gewoon naar bed. De grote rivaal van de bondskan selier, de socialistische leider Ollen hauer, bracht zijn stem uit in Venus berg, een andere villawijk van de hoofdstad. Hij- moest wezen in Dom- 'Partij Stemmen Procent Zetels C. D. U. (Christen-democraten) 7.359.084 31 139 S. P. D. (socialisten) "6.934.975 29,2 131 F. D. P, (liberalen) 2.829.920 :11,9 52 D. P. (Duitse Partij) 939.934. 4 17 B.' H. E. (vluchtelingenbond) K. P. D, (communisten) 1.361.706 5.7 15 l>. R. p. (nazi's) F V. P. (neutralisten) S S. W. (Deense minderheid) 75.388 .0,3 B.'P. (Beierse Partij) 986.478 4,2 Y 17 De volledige officiële uitslagen van alle 242 Westduitse kiesdistricten luiden als volgt: Aantal uitgebrachte stemmen: 28.468.054. Aantal kiesgerechtigden: 33.039.978. .Opkomst 86.2 procent vergeleken bij 78.5 procent in 1949. Geldige stemmen: 27.541.049. Stemmen Procent CDU 12.440.799 45.2 s; P; 7.939.744 28.8 Vrije Democraten 2.628.146 9.5 B. H. E. (Vluchtelingen) 1.614.474 a.9 Duitse Partij 897.952 3.3 Communisten 5? 'n Beierse Partfj 465.552 1.7 DuitseEenheid -J18.323 1.2 Beichspartij 29a.615 LI Centrum n q Nat. Eenheid Zuid-SIeeswijkse Party 44.633 487 242 245 Adenauer heeft dus de absolute meerderheid. Het ministerie van. Buitenlandse Za ken deelt het volgende mede „Het is verheugend, dat de partij der Christen Democraten zoveel steun heeft gekregen van de Westduitse be volking. Hierdoor zal dr Adenauer zijn politiek tot eenmaking van Europa in nog sterkere mate dan voorheen kun nen voortzetten. Men - kan zich voorts gelukkig prijzen, dat de extremisten van links en van rechts geen aantrek kingskracht op de kiezers hebben uit geoefend". Tot heden is op Gironummer 777 van het hoofdbestuur van het „Nederlandse Rode Kruis" voor de hulpverlening aan de slachtoffers van de aardbevingsramp in Griekenland een bedrag gestort van f 147.696.13. Op 4 September luidde de stand f 142.919.18. Erich Ollenhauer deponeert zijn stembiljet in de bus. Voor. een goed begrip van de uitslagen der Duitse Bondsdag verkiezingen reven wü nogmaals de voornaamste bepalingen van het gevolgde kiesstelsel. De nieuwe Bondsdag telt 464 zetels. In het algemeen gespro ken worden de zetels verdeeld naar evenredigheid van de aan tallen door de.partijen behaalde stemmen. Met dien verstande echter, dat de helft van bet to- ^talfeaaantaLi: zetels, .wordt^tpege-- "wézëh vólgens'' het 'zó'genaamdev meerderheidsstelsèl, waartoe .de Bondsrepubliek verdeeld is In 242 districten. Elke kiezer bracht zijn stem tweemaal uit. Hij stemde op één der personen, die zich in zijn district voor een partij candi daat had gesteld. Het tellen van deze stemmen en het toekennen van de betrokken districtszetel waren niet zo lastig. De candi daat, die de meeste stemmen be haald had, was gekozen. Zo kon de toekenning van de eerste 242 zetels vrij spoedig bekend wor den. Echter braebt de kiezer zijn stem nogmaaU uit. nu niet op een persoon, doch op een party. Aan de hand van deze „Zweit- stimmen" kon begonnen worden aan het toewijzen van de overige 242 zetels, doch niet dan nadat uit alle negen „Bimdeslander" de uitslagen 'waren binnenge komen. Alleen zo kon bepaald worden, welke partij aan de evenredige verdeling mocht deelnemen. Immers, een partij, die niet vijf procent vaD het to taal der geldige stemmen oo zich verenigd had (en nergens een zetel veroverde in de dis tricten), was van de zetelverde ling uitgesloten. De evenredige zetelverdeling geschiedde vervolgens per „Land". Elk der negen „Lan der" heeft in de Bondsdag een vast aantal zetels. Beieren bij voorbeeld J8. Deze 98 zetels werdén verdeeld overeenkom stig het aantal „Zweitstimmen" dat elke partij in Beieren be haald had. Van het aldus aan elke party toegekende aantal ze tels werd afgetrokken het aan tal zetels, dat candïdaten dezer nartü veroverd hadden tn de districten van het betrokken „Land". De resterende zetels werden bezet volgens de candidatenlijst van de bewuste party in Beie ren. Van boven af te beginnen en mét voorbijgaan van de can didates die hun zetel direct veroverden in hun district. y.:~ v v.y/- kV; v\;'r\:0 /•Vw i-,ï* y;x)'C- V* >'X 'V-'j'g' ,t ft'-Cf- Si sf \r 5S" v Konrad Adenauer brengt zijn stem. uit. Manschappen van de -Westduitse-grenspolitie lagen gisteren met geweren en verrekijkers in het struikgewas langs de zone-grens,maar de mogelijk geachte invasie van communistische stembus-saboteurs uit Oost-Duitsland bleef uit. Ondanks alarmerende berichten over vrachtauto's vól," die Zaterdag nog in'de pers circuleerden.-In. feite was het Zondag in Hélmstedt de rustigste dag sinds weken. Boeren in het Zondagse zwart wandelden kalm in het milde herfstzonnetje naarde stemhureaux van het grens stadje, waar de vorige week zo'n achtduizend agenten werden ingerekend. Tweeduizend agenten had men teruggestuurd naar de Sowjet-zone, de zesduizend anderen worden vastgehouden, tot -de verkiezingen, goed en wel achter de rug zijn. Sommigen echter zullen terechtstaan wegens ver storing van de orde. En wat de situatie rondom de stem- bureaux elders in de Bondsrepubliek betreft, nergens werden ongeregeldhe den gemeld. In Cede raakte een groep je communisten slaags met de politie en werd gearresteerd, maar dat was Zaterdagavond. Weinig opwindend was een incident in een stemlokaal in Darmstadt, waar drie stembUjeten werden ontdekt, die vals waren. Er stonden stempels op van- de steden Halle en Sehwarzbach, die., in de Russische zone liggen. De drie stemmers, die zich hadden uitgegeven voor studenten, waren al gevlogen. Niemand verwachtte een communis tisch verkiezihgssueces van enigerlei aard. Doch er stond meer op het spel. De communistische partij zou yüf pro cent van de stemmen moeten balen (of een districtszetei). wilde zy niet volledig uit de Bondsdag verdwynen. In. 1949 was haar percentage 5.7 en sindsdien was haar populariteit niet toegenomen. Dus concentreerde alle aandacht zich op Solingen, het enige district, waar de communisten een kans hadden de Volgens de Stockholmse correspon dent van het Wéstberiynse blad „Der Abend" is mevr. Beria degene geweest, die haar man, de vroegere minister van Veiligheid van de - Sowjet-Unie, heeft verraden. Zjj zou Malenkow vol doende bewijsstukken hebben geleverd, om de arrestatie van Beria te recht vaardigen. Het blad verklaart, dat diplomatieke vertegenwoordigers van de Sowjetrus- sische satellietstaten te Moskou dit hebben onthuld. Kroeglof, de nieuwe minister van de Geheime Politie, die een neef is van mevr. Beria, zou de rol van tussenpersoon hebben gespeeld. „Der Abend" tekent hierbijaan, dat mevr. Beria, in tegenstelling tot de Sowjet-gewoonte, niet is gearresteerd. Een Scandinavisch diplomaat zou haar vjjf dagen na het officiële bericht over het afzetten van haar echtgenoot nog hebben gesproken in Vologda, dat on geveer 500 kilometer van Moskou ligt, aldus „Der Abend". Negen Nederlandse militairen zijn Zaterdagmiddag bij een verkeersongeluk op de Lueneburgerheide gewond geraakt Enkele van hen in ernstige mate. Zy re den in een militaire vrachtauto. Een Duitse personenauto uit tegengestelde richting, die een ander voertuig wilde inhalen, kwam in botsing met de Neder landse vrachtau Het ongeluk Is ge schied in het dis iet Celle tussen de ge- Offen Bergen. meeste stemmen te halen, derhalve een zetel te winnen en dan ook te profite ren van de evenredige verdeling. De leider der Westduitse communisten, Bei- mann, was candidaat in deze stad, die sinds er messen werden vervaardigd in huisvlijt, steeds zeer rood is. ge weest. ":V Communisten uit de hele Bondsrepu bliek hebben geprobeerd in Solingen te stemmen, om aldus de gelederen te versterken Bonafide reizigers konden nameiyk een certificaat krijgen om te stemmen in een ander district dan waar zjj woonden. Eerst organiseerden de communisten een sportfeestin So- lingen. Dat werd niet als. een geldige reden erkend. Maarmen.kan nooit weten, hoe veel certificaten er op andere gronden wél waren verstrekt. De autoriteiten in So- lingen braken zich Zaterdagavond nog het hoofd, hoe zij een rode toevloed van kiezers zouden kunnen stuiten, bij voorbeeld wegens kinderverlamming of mond- en klauwzeer. Doch ook deze' invasie bleef uit. Het aantal -reizende stemmers in Solingen was een. normale vier procent Afies veriiep rustig. Hier en daar was een vervalst certificaat, maar het gebeurde ook, dat een vrouw uit Dortmund; door al te argwanende functionarissen dé toegang tot het stemhokje werd ont-' zegd, omdat haar certificaat niet deug de, terwijl later blëek dat het wel dege lijk echt was. De vrouw was toen al verontwaardigd héengegajan. Om twaalf uur werd bekend gemaakt, dat Reimann verslagen was. Zelfs ont ging de zetel de socialisten, zij werd veroverd door de christen-democraten. Dus zal de nienwe Bondsdag vrijwel zeker zonder communisten zijn. Advertentie f. MO 1.1.- (Van onze Haagse redacteur) Zaterdag Is in Voorburg op 73-jarige leeftijd overleden dr J. A. Nederbragt, oud-gezant van'Nederland in Israël. Dr Nederbragt is zijn loopbaan In 1907 begonnen als redacteur, van JDe Standaard". In 1918 promoveerde hij in Rotterdam tot doctor in de economie op een proefschrift getiteld „Penetration Fa- cifique in China". Een jaar later trad hij op verzoek van minister Van.-Karnebeek in dienst van hetministerie van Buitenlandse Zaken,, waar hü dertien jaar lang chef van de af deling Economische en Consulaire Zaken was. Bij de oprichting van de Internat- tionale Havenraad voor Danzig in 1934 werd dr Nederbragt tot neutraal voor zitter van deze raad benoemd. In 1939 kwam hij naar Nederland terug en in 1940 werd hij benoemd tot burgemeester van Voorburg. Dit ambt bekleedde hij. tot 1946. Daarna nam hfj ó.m. deel aan de werkzaamheden van de havencom missie van de U.N.B.KA te Triest en vervulde hij regeringsopdrachten in Duitsland. Ook maakte hij studiereizen door Hongarije en het gebied rond de. Middellandse Zee. In 1948 deed de Nederlandse regering. opnieuw een- beroep op dr Nederbragt. Eerst werd hij benoemd tot consul-gene raal te Jeruzalem en vérvolgens tot bui tengewoon gezant en gevolmachtigd mi nister in Israël. Met het neerleggen van deze functie op 1 Februari; 1951 sloot hij zijn ambtelijke loopbaan af. Hoge Ne derlandse en buitenlandse onderschei- dingen zijn hem gedurende zyn leven ten dee1 vevatt*-- "Y Nederbragt heeft ,-: verschalende boeken geschreven,* waar- van-hét 'békende werk „Jeruzalem, in dien ik u vergete", het laatste was. 'De begrafenis zal plaats hebben -Woensdag 9 September a.s. om 1 uur op de.-be graafplaats Nieuw Eyk en Duynen te. Den Haag. Zaterdagmiddag had ih Papendrecht een ongeval.plaats; waarbij de 12-jarige. Jan Bakker uitSliedrecht het - slacht-, offer weed. Deze was -met (een-:aantal" junior-leden van, de Korfbalclub „Mer-i wede" uit Sliedrècht' op weg naar Dor-;, drecht, om aldaar een wedstrijd 'te spe- len tegen Oranje Wit B. De jongen kwam met zijn rijwiel te vallen en geraakte onder een juist passerende-: bus vah 'de ,„Twea" Provinciën"; De" jOn-K gen iverd deerlijk verwond „enVwaS;.op slag dood. - 1 "s -.'ja HM. de. Koningin heeft Zaterdag 'in het Nederlands Openluchtmuseum' te.' Arnhem de cultuur manifestaties bijge woond, te elke gehouden worden als slot van het tweedaagscongres over ^cul- tuur en gemeenschap", uitgaande van het Nederlands Cultureel Contact, kring 1950 en het Comité Gewestelijke Culturele Manifestaties,; met mede werking van het Prins Bernhard Fonds. De Sowjet-minister van Defensie,-- maarschalk Boelganih, heeft Zaterdag, aldus radio-Moskou, een order 'uitge-j vaardigd, waarbij de 19-jarigeh "voor militaire dienst worden opgeroepen# en niet-officieren, die de wettelijk; vastgestelde tyd' in s dienst, zijn ge weest, uit de actieve dienst worden ontslagen en in de reserve geplaatst. „Op een gegeven ogenblik waren er vier Van Ardenne's op Korea: mijn broer, twee neven en ikzelf", zo ver telde Zondagochtend de com mandant van het elfde Nederlandse aanvullingsdetachement Ver. Naties, kapitein van Ardenne uit Den Haag. Dit detachement, 89 man omvat tend, is met een Amerikaans troepen transportschip in Rotterdam aange komen. .De militairen werden namens de mi nister van Oorlog en de chef van de generale staf toegesproken door kolo nel H. A. J. Schouwman, nadat zij in de Maashaven waren ontscheept. Het schip was op 4 Augustus j-L uit Korea' vertrokken. Alle teruggekeerden ontvingen .het;; Kruis voor Recht en Vrijheid. De ser- v geanten N. J. Hermans uit Heerlen enïs; M. L. Velt uit Amsterdam ontvingen bovendien de warang. Deze Zuidko-/ reaanse onderscheiding,.vóór- bijzondere verdienten ging voor de eerste keer ver gezeld van de Zilveren Ster. - - - Verleden jaar Augustus is;dit deta-'J, chemeht vertrokken onder leidinig van kapitein D. den Daas. thans majoor bij de United Nations Prisoner of War'; Commission". Het detachementheefi - geen gesneuvelden gehad, doch wel gei'; wonden. - .Na de debarkatie,scheepte zich een meuw aanvullingsd etachementin, om-1 vattend. 160 officieren, onderofficierenl en manschappen onder commando vaa - eerste luitenant H. A. Muller uit Apel-;- doorn; Ook- deze" militairenwerden toe» gesproken door kolonel Schouwman. --i4':

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1