Nu Adenauer absolute meerderheid Socialisten kunnen verlies slecht verkroppen Fraaie Se en si mmËËimm Hoofdhuis drinkwaterleiding onder tramrails gesprongen Subsidie voor woningsplitsing en woningverbetering Parlementaire missie terug uit Nieuw-Guinea Truman valt voor het eerst regering-] ce ower aan Duke brak het wereldrecord m 11 Vergeetachtigheid en imperialisme Aantal slachtoffers watersnood 1795 „Watersnood/' in Rotterdam-B lij dorp Rijk neemt premie voor eigen rekening >üi DAPPERE VERZETSSTRIJDER NA NEGEN JAAR ONDERSCHEIDEN DIJVSDAG 8 SEPTEMBER 1953 D ELFDE JAARGANG No. 2563 Weerbericht «till - Meisje de lucht in •j. geslingerd "s Zeer pele}■plaatsen werden bezocht Het commentaar op uitslag Westduitsc verkiezingen mm Rijdend postkantoor bij Paleis Soestdijk m MWO 4e klasse voor 2e luit Chris Navis ilS f&SisiïiïÊtëm DeOostduitsers V. 100ste lijst „De parlementaire missie naar Nieuw-Guinea, terug in Neder land, stelt zich ondanks de enorme hoeveelheid meegebracht studie materiaal voor, binnenkort wellicht in October een uitvoerig rapport over de bevindingen op haar reis bij beide Kamers in te dienen". Dit heeft de voorzitter, de heer F. H. van de Wetering (C.H.U.), gistermiddag na zijn terugkeer per K.LM.-constellation „Soerabaja" op Schiphol medegedeeld.' Eigen initiatief Ff - Marijke houdt niet van Indianen... ,'!S Ambonezen uit N.-Guinea naar Nederland vertrokken Botterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 29215 (3 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18-3019.30 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 29216 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Administratie: Tel. 114402115486 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Tel. 67882 Abonnementsprijs 49 cent per week, 2.13 per maand, 6.35 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. pirectie: C. A. KEUNTNG en Mr. K. VAN HOUTEN e te de Duitse e „Chicago Tribune" is op het idee gekomen Nieuw-Guinea door de Japanners te laten koloniseren. De Japanners koesterden indertijd soortgelijke ideeën, niet alleen met Nieuw-Guinea maar meer Oostazia- tische gebieden en daarom is de laatste wereldoorlog ook naar de Pacific over geslagen. De „Chicago Tribune" noemt Neder land en Australië „imperialistische vrekken", omdat zij geen zin hebben de gebieden die zij daarginds beheren aan de Japanners uit te leveren. Nederland en Australië zijn blijk baar vergeten dat eij door de Ver enigde Staten zijn gered van onder drukking, aldus het blad. Wij zouden willen zeggen: dat zijn we bepaald niet vergeten, maar we zijn ook niet vergeten de Amerikaanse politiek die mede tot de catastrophe in Indonesië leidde. We zijn ook niet vergeten dat Nederland als eerste Japan de oorlog verklaarde, toen de Amerikaanse vloot voor Pearl Har bour door de Japanners werd over rompeld. Maar dat is de „Chicago Tribune" blijkbaar vergeten. Als een Amerikaans blad op een hooghartige wijze over het een of ander zot idee kikt, heeft Nederland klakkeloos te gehoorzamen. Over im perialisme gesproken! Geldig van Dinsdagavond tot Woensdagavond: LAGERE TEMPERATUREN Koude nacht met plaatselijk vorming van mist Morgen overdag van het Noordwesten uit binnen- drijvende wolkenvelden, maar overwegend droog weer. Over het algemeen lagere maximumtempera turen. Zwakke tot matige wind uit Westelijke richtingen. BRUINS SLOT o Hoofdredacteur: Dr. J H. J De wijze, waarop de Duitse socialisten hun onmiskenbare échec bij de Zondag gehouden verkiezingen incasseren, is tamelijk bitter. Zo schrijft hun persdienst, dat de stembusuitslag,het resultaat was van een,persoons verering, die een door Göbbels geschoold propaganda-apparaat bedreven had met Adenauer. Nu de socialisten niet meer over een derde van het aantal bondsdag zetels kunnen beschikken, is hun oppositie tegen de Europese verdragen ten dode gedoemd. Kanselier Adenauer heeft op zijn eerste persconferentie na zijn overwinning reeds laten doorschemeren, dat naar zijn mening de grondwettelijkheid der Europese verdragen geen probleem meer is, nu hij een tweederde-meerderheid bijeen kan brengen voor wijziging van de grondwet. De radicale verzwakking van hun par lementaire positie heeft de socialisten in de Bondsdag van alle middelen tot ef fectieve oppostie beroofd. Zij hebben, nu nog een laatste steunpunt in de bonds raad, de vertegenwoordiging der „Lan der". Hierin hebben nog altijd zes Jan den met socialistische invloed hun, afge vaardigden. Heeds tekent zich echter een komende strijd om deze positie der so ciaal-democraten af. Dr. Adenauer heeft voor een eivolle persconferentie zijn mening over de ver kiezing gegeven. Zij was een bewijs ge weest voor de democratische geest, die over het Duitse volk was vaardig ge worden. Zij had volgens hem ook bewe zen en wel door de stemmen der vluch telingen, hoezeer zijn politiek van kracht kon steunen op de instemming ook van het Oostduitse volk. Voorts sprak Adenauer de mening uit dat zijn overwinning van grote invloed Op het drukke verkeerspunt StadhouderswégStatenweg in Rotterdam- Blijdorp is gistermiddag om kwart voor vijf een hoofdbuis van de -drink- waterleiding gesprongen. Binnen enkele seconden spoot een grauwe moddermassa uit de grond en een enorme krater ontstond in het,wegdek. Personeel van de Dienst van Drinkwaterleiding en' van Gemeentewerken is dadelijk begonnen met de herstelwerkzaamheden. Het verkeer ondervond gedurende twee uur vrij ernstige stagnatie én de bevolking van Rotterdam-Overschie, waarheen de huis het water voert, kon van drinkwater voorzien, worden via de leiding over de Abraham van Stolkweg. zal zjjn op de verdere besprekingen met de landen der Europese gemeenschap. „Dat zal de Europese gedachte nieuwe kracht geven", zo zeide hij. Had Ollenhauer beweerd, dat ondanks alles de sociaal-democratie zich goed had weten staande te houden, Adenauer be toogde, dat hij zijn winst toch ook voor een groot deel van de socialisten had weggekaapt. Dat bleek wel uit de- bijna revolutionnaire winsten, die zijn partij in München, Frankfort, Hamburg, Duisburg en andere traditioneel socialistische ste den had behaald. De kanselier sprak zich opnieuw uit voor een gemeenschappelijke buitenland- se politiek van regering en oppositie, die in de voorgaande jaren nooit bereikt kon worden. Zijn tegenstander Ollen hauer had echter voordien reeds ver klaard, dat hij in het resultaat der stem ming geenszins aanleiding zag om van zijn politiek van „Duitse eenheid voorop" af te wijken. Van deze kant werd dus nog geen perspectief geopend. Wel dient echter opgemerkt te wor den, dat- de verdragsgezinde vleugel in de SPD- zich weer -begint te roeren. In Bremen hoorde men de socialistische burgemeester Kaisen pleiten voor een sterkere deelneming der oppositie aan het bepalen van de politieke lijn.. De verhouding tussen de béide grote partijenis er „sinds Zondag echter-alleen 'miar slechter op'gewordenl Het eerder aangehaalde communiqué van de socia listische partij is wel heel weinig ver zoeningsgezind. Het noemt Adenauer een profiteur van de koude oorlog. Volgens de partij begroet blijkbaar het „door autoriteit bevangen deel van het volk Adenauer als een nieuwe belicha ming van de autoritaire staat". Overi gens spreekt de SPD over „het naakte egoïsme", dat de hereniging met de acht tien millioen Duitsers achter het ijzereen gordijn „op strafbare wijze verontacht- zaamd" zou hebben. De socialisten verwijten in de zeer agressieve verklaring de kanselier „de democratische grondrechten der jonge republiek naar behoefte te omzeilen of er eenvoudig dwars tegen in te hande len". De socialisten noemen zich de „oe- wakers van de democratie in Duitsland". Zij zien deze in gevaar door een heer schappij der rechtse partijen, „die m Duitsland steeds in een catastrophe ge ëindigd is". Overigens wordt van. de zijde der christen-democraten het offensief even min gestaakt. Op zijn persconferentie trok dr. .Adenauer b.v. van leer tegen de on afhankelijke. Noordwestduitse 'radio-om roep, die naar zijn mening in de verkie zingsstrijd de partijpolitieke pariteit niet voldoende had gegarandeerd. Deze om roep, die aan twaalf millioen toesteilén beluisterd wordt, is reeds meermalen door de kanselier beticht van socialisti sche sympathieën en het is bekend, dat dr regering gaarne een nieuw regiem over het instituut zou willen aanstellen. Tegelijk beklaagde da kanselier' zich ivor eenzeer groot deel der pers, dat tegen zijn politiek had geageerd en een ander deel, dat er lauw tegenover had gestaan. Juist -op het ogenblik, dat de buis brak, bevond zich op het daarboven ge legen wegdek een meisje. Zij werd en kele meters de lucht in geslingerd en daarna vlogen de keien van de bestra- ting naar alle kanten. Het kind kwam gelukkig weer goed terecht en zij zocht snel een veilig heenkomen. Een auto mobilist bevond zich eveneens in de om geving. Hij zette znij wagen 'stil, doch bet duurde slechts enkele minuten of het water had hem bereikt en in on afgebroken stromen vloeide dit over de Stadhoudersweg en in de straten die 'hierop uitkomen. Hij vertelde, dat de krater steeds groter en dieper werd. en tenslotte spoten geweldige waterkolom men omhoog. 1 Personeel van Gemeentewerken en van de Drinkwatervoorziening was spoe dig ter plaatse, alsmede de Rotterdam se Verkeerspolitie. Onder leiding van het hoofd van de Dienst van Gemeente werken, afdeling Bestrating, ir J. D. Quack, werden de eerste .voorzieningen getroffen. Het water was vrij vlug een halt toegeroepen en de politie leidde het verkeer, komende uit de Statentun- ael ladgs de benedenrijbaan van de Óp de hoek van de Statenweg en de Stadhoudersweg te Rotterdam, knapte gisteravond tegen het spitsuur de waterleiding en zette een groot ge deelte van de omgeving blonk. Statenweg. Van de zijde van de Stad houdersweg moest het verkeer via de Noorderhavenkade ir» de rchting van de Rijksweg. De tramlijn 3, die tussen Diergaarde- Blij-Dorp en de Groene Zoom rijdt, viel uit. De breuk was ontstaan, precies on der de tramrails. De passagiers waren daarna genoodzaakt van en naar de halten van lijn 5 aan de Schieweg te lopen, waar lijn'. 3 een tijdelijk eind- en beginpunt vond. Vanmorgen reeds kon lijn 3 weer tot de Diergaarde rijden. Naar wij vernamen betrof het hier een 15 duims buis. die onder normale druk stond. Omtrent de oorzaak van de breuk kon niets worden medegedeeld. De her stelwerkzaamheden zouden nog gerui me tijd in beslag nemen. Men slaagde er evenwel in binnen zeer korte tijd de watervoorziening weer normaal te laten functionneren door het inschakelen van reserve-buizen. VEN uitgestrekt hogedrukgebied bedekte gisteren het grootste deel van Europa. Alleen in Rusland is de luchtdruk laag Tussen ditfnge- irukgebied en tiet maximum boven Europa voeren krachtige Noorden- wmden grote hoeveelheden koude Poollucht naar het Zuiden, öte Oost-Europa een voorproefje van de to inter geven. Ook de lucht boven o»8 tand is van polaire oorsprong, maar deze it in betrekkelijk langzaam tempo over Scandinavië, ae Oostzee en Dui utana gestroomd Vooral op de laatste etappe van deze route is ze beiangr\)K PdtDQrTïlCl. kiti4ii44 II7 a De huidige drukverdellng vertoont een grote mate van stabMten.we mogen dan ook verwachten, dat het weer nog een groot deel van deze week onder inoloed zat biljoen oan hoge druk, zodat op droog weer gerekend kan worden. Volgens het informatiebureau- van het Nederlande Rode Kruis bedraagt het totale aantal slachtoffers van de overstromingsramp thans 1795. Het is zeker, dat hierbij geen doublures voorkomen. Het 'informatiebureau heeft vandaag de 100ste lijst van slachtoffers uitgegeven. Nog 164 personen worden vermist. Een aantal van hen zal waarschijn lijk nog wel gevonden'-worden, maar groot is de kans, dat velen van deze slachtoffers door de zee rfaar buiten zijn gevoerd of onder het door de storm, de stroming öf, de herstelwerk, zaamheden opgeworpen zand zijn bedolven. Van de 164 nog vermisten zijn inmiddels .32 Slachtoffers geborgen, dooh dezen konden nog niet ge ïdentificeerd worden. De rijkspolitie verricht, de identificaties. Na 1 Februari heeft het informatie bureau, zo vertelde öhs de directeur, de heer J. van dé Vcxsse, ongeveer 55.000 vragen van de; inwoners varf het rampgebied ter beantwoording gehad. In de eerste weken na de overstroming werkten er 80 mensen overdag en-75 des avonds. Het informatiebureau' van het Nederlandsche Roode i Kruis heeft vandaag de 100ste lijstjvan geborgen en geïdentificeerde slachtoffers van de- watersnood uitgegeven. Deze luidt als volgt: - NIEUWERKERK Van Strien-Legemaate, Tannetje, géb.' 15/2/1906 te Kerkwerve. Laatste adres: Loens wegje 435. (Van een onzer verslaggevers) Voor de premie op woningverbetering en woningsplitsing wordt met ingang van 1 October een nieuwe regeling van kracht. Het „Terlingenfonds" zal nog slechts subsidiëren in noodgevallen. In plaats daarvan neem*, het Rijk de premie voor eigen rekening. Het komt hier op neer dal me zestig procent van dé kos ten vergoed krijgt bij woningsplitsing en vijftig procent bij woningverbetering. Voor beide gevallen geldt een maximum bedrag. Bij splitsing worden de kosten tot 3500 gesubsidieerd en bij 'verbetering t.28D0. Dit betekent dat men in het Zijn gezelschap, dat, zoals bekend, be stond uit de heren H. Algra (AR), H. J. de Dreu (PvdA), jhr mr A. M. J. Ruijs de Beerenbrouck (KVP) voor de Eerste Kamer, prof. dr W. L. G. Lemaire (KNP), mr Th. M. J. de Graaf (KVP), J. de Kadt (PvdA) voor de Tweede Kamer - de heer J. G. H. Comelissen (WD) was voor zaken naar Hongkong doorgereisd benevens de commies-griffier van de Tweede Kamer mr G. M. A. M. Huigens, werd op het vliegveld begroet door prof. mr W. A. J. Kernkamp, minister van Overzeese Rijksdelen en mr L. G. Kor- tenhorst, voorzitter van de Tweede Ka mer. De voorzitter van de Eerste Kamer, mr J. A. Jonkman, had telegrafisch laten weten dat hij verhinderd was ter begroe ting aanwezig te zijn „De parlementaire missie uit de beide Kamers der Staten Generaal", zo zeide Ex-president Truman beeft het politieke strijdperk weer betreden, voor het eerst sinds hy op het Witte Huls plaats maakte voor zijn republikeinse opvolger Elsenhower. Tot' hu toe had Truman zich strikt onthouden van iedere politieke ver klaring, maar vandaag heeft hy in een redevoering voor een „Labour Day"- vergadering van de gezamenlijke vak bonden te Detroit de regering-Eisen- hower er van beschuldigd te werk te gaan „volgens de theorie dat, als het de grote zakenlieden goed gaat, ge noeg van de inkomsten zal afdruipen op de rest -van de bevolking". Truman verklaarde een voorstander te zijn van een evenwichtige begro ting, doch dat moest niet ten koste gaan van. de nationale verdediging. „Ik geloof dat een eerste-klas lucht macht en luchtverdediging waardoor al onze grote steden en industrie- eentra beschermd zouden worden, een hoop waard is voor ons, zelfs als daar door de begroting een tijdje niet la evenwicht zou zijn, en als belasting verlagingen daardoor enkele jaren moesten uitblijven". Over debuitenlandse politiek zei de Truman: „Wij beginnèn aan een periode van- onderhandelingen. Wy hopen dat deze vrucht zullen dragen. Maar of zij dat doen hangt van de Russen af. Wij moeten van een krachtig standpunt uit onderhandelen want kracht begrijpen en eerbiedigen de Russen". Truman voorspelde, dat de vrije wereld zou winnen Wie Is de beweging begonnen In Oost-Duitsland en Opst-Berlijn, waar door de mythe van de totalitaire on overwinnelijkheid -verscheurd werd. Dat waren de werkende massa's. Het was de gewone vakverenigingsman van Oost-Berlijn, die de communis tische terreur durfde uit te dagen. Dat is iets om over na te denken. De uit Nw-Guinea teruggekeefde Parlementaire Commissie werd op Schiphol begroet door de voor zitter van de Tweede Kamermr. Kortenhorst, eerste van links. Vierde van links de minister van Overzeese Rijksdelen, prof. mr. W.J..A. Kernkamp. Leider der delegatie was de heer F. H. van de Wetering (6e van links). Tweedè van rechts de heer H. Algra. de Heer Van de Wetering verder, „spreekt haar blijdschap uit met deze behouden aankomst op Schiphol en verheugt zich in uwe belangstelling. Op de reis naar Nieuw-Guinea en terug mochten wij op verschillende stopplaatsen Nederlandse diplomatieke vertegenwoordigers ont moeten. Op Nieuw-Guinea werd een met goedkeuring onzer missie opgesteld refsprogram zodanig vastgesteld, dat zeer vele plaatsen konden worden aan gedaan. De vertrektijden waren er steeds op berekend, dat plaatselijk rui me tijd voor bezichtiging en bespreking beschikbaar was. Totaal bedroeg het aantal km's, dat wy op N.-Gulnea af legden om zoveel mogelijk plaatsen te kunnen bezoeken, 6114. Bovendien wer den uitgebreide tochten per boot op de rivieren gemaakt, terwijl jeeps en landrovers de geëigende vervoersmid delen over land waren. Zoals gezegd heeft de pari. missie zich beijverd om zoveel mogelijk te zien en dat niet in de vorm van sight seeing. maar met eigen initiatief, waarbij onder linge werkverdeling voortdurend plaats vond. Steeds heeft de missie bij haar ar beid representanten der Papoea's betrok ken om het standpunt der autochtonen met betrekking tot de door hen gewenste ontwikkeling van Nederlands Nieuw- Guinea te leren kennen. Het geheel van deze plaatselijke onderzoekingen door eigen aanschouwing, de besprekingen met ambtenaren, instanties, particulieren, verenigingen en individuen heeft de pari. missie een schat van gegevens over de huidige situatie van Nieuw-Guinea opge leverd. Ook zijn vele besprekingen ge houden met vertegenwoordigers van zen ding en'missie, omdat deze van grote be tekenis zijn bij de ontwikkeling van Ne derlands Nieuw-Guinea." Ten- slotte sprak de heer Van de Wete ring zijn waardering uit over de onder linge goede verstandhouding en nauwe samenwerking, waarbij alle leden dezer missie zich hebben beijverd om deze reis zoveel mogelijk aan haar doel te doen beantwoorden. algemeen bij splitsing dus hoogstens 21C) en bij verbetering 1400 vergoed krijgt Gedurende de wintermaanden van 1 ctober tot 1 April namelijk kan men daarbij een subsidie Van een zesde deel va: de kosten door de D.U.W. vergoed krijgen. De maxima van deze subsidie zijn voor woningsplitsing 1000,en voor woningverbetering f 700,—. Deze bijdrage wordt echter alleen gegeven in dien gedurende deze maanden bij het arbeidsbureau ter plaatse bouwvakarbei ders als werkzoekenden ingeschreven s'. an. De D.U.W.-subsidie is namelijk be doeld als stimulans voor het verschaffen van werk aan werkloze bouwvakarbei ders. Verder zal ook dit jaar weer in de periode vanNovember tot 1 Maart een s-.bsidi: voor schilderwerk verkregen kunnen worden. Deze-komt. neer op., een vergoeding van ^twintig -procent Van- de kosten. De minimum begroting voor V \enschilderwerk moet echter 250 zijn - i voor binnenschilderwerk. 600./ An- toen begonnen werd met i *t subsiuiëren van woningsplitsing en -verbet "ing werden in totaal "19.775 wo ningen verbeterd en werden door split sing 7.3'T3 extra voningen verkregen. De uitvoeringskosten bedroegen in totaal 112 millioen. Bij informatie blijkt ons. dat het gisteren door het ministerie van Buiten landse Zaken uitgegeven commentaar op de uitslag van de verkiezingen in West-Duitsland niet als een officiële uitlating van de Nederlandse regering moet worden beschoudw. De regering wenst zich uiteraard principieel te onthouden van het uit spreken van een oordeel over de inter ne politiekeverhoudingen in een ander land. Dit standpunt laat onverkort de grote waardering, welke ook de Neder landse regering voor dr* Adenauer heeft. De Bxiise leslpilool squadron leader rille De''o heeft gisteren met lijn Hun.'er"-slraaljager de Amerikanenhel wereldsn lheidsrecord ontnomen, zo heeft de Royal Aero Club officieel mede gedeeld. Gemiddelde snelheid1.171 km per uur. Vier maal raasde hij gisteren bij Tangmere op minder dan twintig nieter hoogte over de zee, terwijl late vacantie- g:.ngers aan de sust in spanning toe zagen. Zoals bekend deed Duke de vorige week ook reeds een poging. Hij vloog toen we* sneller dan de Amerikaan Barnes in Juli met een „Sabre", maar niet de volle één procent, die voor verbetering van een wereldrecord nodig is. - J Dy *>;J7 Nederlandse militairen,die deelnemen aan de oefening „Grand Repulse",, welke van lf. tol 24 September in West-Duitsland zat worden gehouden, overschrijden de grens bijDenekamp: Hel zijn de kwartiermakers, die de depóts voor het legerkorps inrichten. Van Nederlandse zijde zullen 35.000 soldaten aan deze aanvabsoejening deelnemen. „Ik wil niet die met de Indiaan", zei Prinses Marijke, toen zij van--, middag bij het autopostkantuor' vanC de P.T.T. een keuze mocht doen uit de prentbriefkaarten, die ten bate,- van het Nederlandse Rode Kruis' worden verkocht. Zij mocht evenals prinses: Mdrgriet '3 echter een heel mapje van vijf.; kaar-ri ten. kopen. Het 'autopostkantoor, dat gédurendéj'dé/ - postzegelactie van het. Nederlandse Rode - Kruis van 24' Augustus;tot. 24 ';Octc--.- "bèrr— door het "land rijdV'was'vaninör-*-' gen op oestdijk. Koningin Juliana kocht-® bij de heer J. B. Zeldermijk,s dé- PTT- ambtenaav bijdit kantoor, een. belang-- rijke hoeveelheidRode Kniispóstzegete.§{ Zij kocht ook de prentbriefkaarten, die een voorstelling géven van de taken van -, het Rode Kruisen die bij; de 'Koningin zeer in de smaak'vielen. Eén van de-;:;, prentbriefkaarten.- stuurde i zij oruniddiel-j lijk aan ir. F. C. C. baren Van Tuyll-.van"; Zuylen, de voorzitter 'van het Neder- - landse Rode Kruis.Zij besloot haar schrijven: „met de beste wensen voor deze ónze actie". - Het altopostkantoor-, mocht nog ver schillende opdrachten uitvoeren. Het verkocht alleen voor deze gelegenheid: dé prentbriefkaarten, die men normaal' door middel van bestelbiljetiten kan "ver- krijgen. Het rijdend postkantoor; komt id nog in Den Haag, Amsterdam en "Rotter-'-, dam.- X" Op 5 Augustus jl. Is van officiële zyite' mededeling gedaan van het besluit en kele Ambonnezen» vooraanstaande a:m- hangws van di? Itepublïek der Zuid- Moiukkerf, die naar Nieuw-Guinea war ren uitgeweken,; naar Nederland over te brengen. Aangezien hun voortgezet .verblijf f in. Nieuw-Guinea bezwaarlijk Jen ongewenst* geworden was, 'besloot de Nederlandse regering destijds hen met instemming van de Antilliaanse regering een ver-.:"r bljjfplaats in de Nederlandse Antillen aan te bieden. Nadat de bedoelde Am- venbonnezen te kennen hadden gegeven niet,bereid te zijn naar de Nederlandse 'Antillen' té Baan, werd besloten hen naar! Nederland over te brengen. - Wy vernemen -van officiële rijde/" dat' thans aan dit besluit een begin van .uit- voering is gegeven en dat op 6 Septem ber ir. Manusama en zijn echtgenote en de heren Pattipeillixhuh, Nanlohy én Tahapary per Catalina naar Bïakzijn gebracht, vanwaar zij heden per. vlieg-, tuig naar Nederland zullen vertrekken. Zij zullen in Nederland bewegingsvrij- -: heid hebben, met dien. verstande, dat zij als vreemdelingen vallen onder de beperkingen, welke hun. als zodanig kunnen worden opgelegd. In ieder géval zullen zij zoals alle vreemdelingen zich hebben te onthouden van politieke activiteit. - Bjj Koninklijk Besluit is benoemd tot ridder 4e klasse in de Militaire Willems orde de gewezen 2c luitenant der artille rie van het opgeheven Koninklijk Ne derlands Indische Leger, Chrictiaan" Na- vis. „Christiaan Navis heeft zich" zo wordt in de beweegredenen van het KB ge zegd, „in de strijd tegen de Duitse been zetter onderscheiden door het bedrijven van uitstekende daden van moed, beleid en trouw, door van Augustus 1941 tot September 1944, aanvankelijk ten be hoeve van een grote paramilitaire ver zetsgroep en aldus mede ten bate van de Binnenlandse strijdkrachten, geheel zelfstandig over nagenoeg het gehele land met bijzonder grote risico's als ge volg van veelvuldige vyandelijke infil tratie en doordat hij door de Gestapo zwaar werd gezocht, de voor de opbouw n het binnenland* m'lUrir verzet on misbare contacten te léggen en te" acti veren. -. Door zijn ongemeen grote ervaringen critisch inricht zelf meerdere malen op\ zijn talrijke gevaarvolle reizen en be sprekingen ternauwernood aan arrestatie weten te ontkomen, hëèft hij anderzijds vélen tijdig voor dreigend gevaar kun nen waarschuwen en daarrhedede - kwetsbaarheid van het ondergronds ver-';;/: zet in zijn interne verbindingen aanzien-. lijk verminderd. - Daardoor en in het bijzonder door zijn';: beleid heeft hy in hoge bijgedragen tot de opbouw van een ze-er uitgebreid en" verzetsapparaat, dat op het gebied van-;"; spionriage. sabotage, als anderszins be-,; langrijke diensten aan de geallieerde; oorlogvoering heeft' kunnen bewijzen. -. Ondanks zijn als gevolg 'van rusteloze' activiteit, spanningen en onder-voeding ernstig aangetaste gezondheid, volbracht;; hij in September '1944 een gewichtige, opdracht zich naar. het Zuiden te bege-z ven voor het léggen van het eerste con2 tact met de bevelhebber der Nederlandse strijdkrachten, het bureau Inlichtingen.-: cn de Ch'ef Staf .Militair' Gezagx;ef??^,^!gs|! Hij was een voorbeeld van dé richzelfK nummer ontziende verzétsgeest. ri

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1