Adenauer wil bevreesd Parijs geruststellen B Wijziging in de Russische buitenlandse politiek Journaal van de Nachtschoo! Verwacht vim zijn§ zege gevolgen voor Italië UueHI®(2HaS®FAlRE HOOG MIL. GERECHTSHOF ELFDE JAARGANG No. 2564 Weerbericht DE MAN MET HET NIEUWE PRESTIGE TWAALF NIEUWE CONYAIRS VOOR DE K.L.M. StaKn Sehouten Een maehine, die kan leren... Geallieerden vragen communisten naar ruim 3000 krijgsgevangenen Koninklijk verblijf in de hoofdstad §lm fOENSDAG 9 SEPTEMBER 1953 D1 Berkclsc arts zal van moord worden beschuldigd. In -totaal 38 getuigen Zes voor Europa en zes voor W.-Indië JVa 'Adenauer's overwinning Semyonof verbolgen op Grotewóhl Het samenvoegen van de N.A.V.O.-divisies Vrees in Australië voor kobaltbom (nóg erger) Verwondering Min; Luns naar New York r Zij zouden tegen hun wil in kampen x in N.-Korea worden vastgehouden «i Kanselier Adenauer is van mening, dat de Europese Defensie Gemeenschap voor het einde van dit jaareen werkelijkheid zal zijn. Iii een interview met Associated Press wees hij: eir pp, dat hij óverweegt positieve maatregelen te nemen om Frankrijk gerust te stellen ten aanzien van de kwestie der Duitse herbewapening en de rol,, welke Duitsland in de- voorgesteldeEuropese organisatie zal spelen. Hij zei de vorm, waarin deze maatregelen-gegoten zullen worden, echter niet ter publicatie te kunnen .mededelen. Polen De jeugd Overstromingen in midden - Noorwegen y Stoffelijk overschot schipper Klaas Tot gevonden Ife j/Hi S3lai ;ïM Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 29215 (3 1) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.3019.30 uur 'xp Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 29216 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Administratie: Tei 114402115486 i" Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Tel. *87882 Abonnementsprijs 49 cent per week, 2.13 per maand, 6.35 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. 1 i" Directie: C. A. KEÜNING en Mr. K. VAN HOUTEN NOORD-WESTEN "WIN© "h y r-i.'.: j-,1. Geldig ran Woensdagavond tot Donderdagavond: Zwaar bewolkt met enkele buien, later verspreide opklaringen. Matige tot krachtige en mogelyk nu en dan harde Noord-Westelijke wind. ïets koeler. O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. 3. 8. BRUINS SLOT EZER dagen kwam er van de band van dr. D. Langedijk een boek van de pers,, dat in de kringen van de School met de Bijbel stellig de aandacht zal trekken. We bedoe len „De geschiedenis van het Protes tants-Christelijk Onderwijs" Qp onderhoudende wijze voert de schrijver, die zijn reputatie als uit nemend kenner van de geschiedenis van de schoolstrijd al sinds lang ge vestigd zag, de belangstellende lezer langs de mijlpalen op de weg, die in de vorige eeuw leidde tot de emanci patie van het christelijk onderwijs. Beginnend bij de aanvang van de ÏSde eeuw beschrijft ;hij het gróte ver mageringsproces, dat onder invloed van ongodisterij en revolutie kerk en school had aangevreten. Hij schildert de opkomst van de Verlichting niet haar natuurlijke godsdienst en haar rationalistische deugdleer. Wie zich tot deze illuminatie van de moderne mens niet kon opwerken, maar zich wilde blijven vasthechten aan Schrift en belijdenis,, zri-g zich een plaats toe' bedeeld in het gezelschap der obscu- ranteri, der duisterlingen. We krijgen enige visie op de houding van de Af gescheidenen. die toen al voor het ouderrecht opkwamen, Groen van Primstercr, met zijn hartstochtelijk ijveren voor een chris telijke staatsschool, waarin hij èlk kind van hét Nederlandse volk wilde brengen tot onder de zegenende han den van de Gekruisigde, komt uit de verf. We lezen van zijn diepe teleur stelling, toen het hem duidelijk werd, dat dit visioen niet meer te realir sërén bleek.We volgen' hem bij de weergave van zijn onvermoeide po gingen om dan overal bijzóndere scholen te stichten. We vernemen van de ontelbare teleurstellingen fcem door ziin vrienden aangedaan, Van het conflict met Van .der. Brag- gnen, de :saltociïiortalevan Heldring, ;dè slappe/houding van.Beets/ de man van het „doen door laten", het wei felend standpunt van velen zijner geestverwanten, die alleen in het ge weer kwamen; wanneer j ze niet met Thoebeckiaans marmer te doen - had den; Groen's .rinpxijpen op de gang van 'zaken hij •- de: verkiezingen van 18'1 én zoveel meer. ri De sdirij vör maakt"; cms ook ;.weg- wgs in het -labyrinth ..vaii de.Jtóghifgeb' ^borenj^óridérwijsorgamsatièsj'-zódrit '-fxnen na lezing van dit. boek bijv. de linie „Een School.'met de Bijbel" siet meer verwarren 'zal - met de ^llnie1 vain Christelijke! Onderwij zers" We passeren 1878," 1889, 1905,' 1920. Al bladerend dóór zijn boeik treft óns menige Wëürriiké,k*detèil4 schildering. De jaren na 1920 worden metl vergeten, de' houding van - "de schoolorganisaties in de bezettings jaren, krijgt een- beurt, terwijl het boek sluit met een projectie: van de boeiende strijd rondom de dooribraak in de" na-ooriogse jaren. i Hén heeft in dit boek'een duidelijk ook vóór de eenvoudigelezer begrijpelijk journaal gekregen van de geschiedenis der wedergeboorte" van de school der Reformaxie. Dit werk verdient dan ook een.plaats in de be- stuurs- en personeelskansenvan élke christelijkeschool. T K één Opzicht heeft dr. Lan-gedijks f werk ons onbevredigd gelaten. In het voorbericht zegt de schrij ver, dat „de geschiedenis van het christelijk onderwijs "'niet' geïsoleerd kan worden. Zij staat;in nauw con tact met' de gebeurtenissen in het kerkelijk, maatschappelijk en staat kundig leven. Herha aldelij k wordt het christelijk schoolwezen daardoor -beïnvloed. De strijd der geesten, 'in ons land óp verschillend gebied ge voerd,-- vórmt de achtergrond van wat er op het terrein vari het onder wijs voorviel. In dit licht is dan ook fit boek geschreven." j V; ,ïNu willen wij niet.'óntkehnen, dat op de geestelijke achtergronden van >;de,wordende Schoolmat de Bijbel de aandacht- wórdt gevestigd. Maar bij sommige dramatische hoogtepunten -in deze ontwikkeling geschiedt de^Jbe- licKting van die achtergronden, naar ons gevoelen, toch wel wat, al te flauw. Zo bijv. bij het tragische con- fliet.Groenv. d. Brugghen. De fei- telijke gang vari zaken .„wordt hier -. vrij uitvoerig weergegeven, de ver- :,iSchiUen van inzichten echter, die f béidevrienden van het christelijk onderwijs aan de dag legden t.a.v v.jStaaten..Kerk, bomen hier .nauwe- lïïlijks aan het licht. Te haastig wordt slhier o-i. ten aanzien van.v. d. Brug- -V'ghen de spreuk gehanteerd: Alles .weten' is veel vérgeven. Opmerkelijk \is in dit verband ook, dat de diss, ft:-van dr. Schmal over Tweeërlei ^Staatsbeschouwing in hét Réveil" in ;;dc" literatuuropgave hier niet wordt yr genoemd. Sterker nog gevoelt men dit manco ■I/bij de beschrijvihig van de gang van zaken, bij het christelijk, onderwijs, in jaren na 19454.De opkomst van de ^doorbraak, de vemieuwingsbéwegtng 4-in dé Ned. Herv. Kerk. (waarbij de /^.•'christelijke school toch ten nauwste /^betrokken was), worden in dit boek ïg'Van: ongéveer 400 pagina's met nog vëjgeen 9 blz. afgedaan; De dynamiek ;;';/in dè problematiek van het christe- xSMk ondérwijs rondom' doen en laten ■0*ïa de Herv. Raad voor Kerk' en School, is hier amper voelbaar. De brandende vragen,-die juist hier -,'opflitsten ten aanzien van de kwes- natuux-genade, oude en nieuwe - anthropologic, theocratie, isolement Svof apostolaat, dé kosmische beteke- vri nis van Christus' heilswerk, enz-, blij ïij ven. hier open, zo ze al-gesteld woo- ;c;.t den. j-Misschien zal men ons tegenwer- pen, dat een dergelijke dieper gra- Nende: studie niet de opzet was. Men -«.Wjf ial dan toch de vraag mogen stellen ftó{pde': schrijver zijn woorden uit het 'byóoiberidht, dié we hief bóven aan- Ontroerend mts de ontmoeting van drie broers in Freedom Village (Korea). Eén von .hen, Ronald AllemanA (mid den) li-erd door de Roden vrijgelaten; zijn twee broers, Herbert (links) en Anidas. (rechts) Allemand, waren aan- wézig om hem te begroeten. -Hét/bezwaarschrift, dat dc verdediger van de 37-jarire Berkelse arts J. O., die er van verdacht wordt in het najaar van 1952 z\jn echtgenote mét cyaankali.: te hebben vergiftijrd,bad-; ingediend... te- gen de tenlaatelegring, is/dezer, dagen door de. Hoge Raad. verworpen...j;.- De'lïïaagse' 'rechtbank dezeyzaak -n5i'.-eina'XGct»ber;toéhandelëhicNist;mirL- der/ dan 38. getuigen,'waarvan .Xfl;.aï,char- ge' en 22 adécharge, zullen .ópgerpepén worden "om hun.. verklaringen,.vv,óor de rechtbank af te leggen; De behandeUhg Van ,.de zaak Ml waarschbiilök';:clrie da gen duren. Dé arts ontkent,, dat hij zijn vrouw vènnoord. zouhebben. De tvvee advocaten, die zijn. verdediging op zich. genomen hébben, zijn voornemens >dé hulp' van.; eendeskundigen-uit -Engeland in te.roepen., -Nu de. auto .zo ongeveer geheel en al t het paard heeft verdrongen; zijn de ongelukken met paarden zeldzaam.) 'gewórden. Maar hier is er dan toch weer een; op de 's-Gravenweg- te 'Rot terdam geraakten paard',en wagen te water. De brandweer heeft later móeten helpen om het paard- op het droge te krijgen. „Eén - vande voornaamste doeleinden van de Europese Defensie Gemeenschap is hét vermijden van een toekomstig con flict tussen Duitsland en Frankrijk," zei Adenauer, ,7en dit is" een kwestie, dié mü zeer ter harte gaat.. Daarom moet al het mogelijke gedaan worden; omdeze ge meenschap tot veen ^werkelijkheid te maken De kanselier vervolgde: „Dé Duitse ver kiezingen zijn alles welbeschouwd voor namelijk uitgestreden over de kwestie van de EDG en ten aanzien van deze kwestie hebben de coalitiepartijen een zeer: indrukwekkende zege behaald. Ik geloof, dat dit overal tot nieuw vertrou wen zal inspireren." ,Ik ben van mening hoewel ik te dezen aanzien natuurlijk geen definitieve verklaring kan afleggen dat één van de gevolgen van dé uitslag der Duitse verkiezingen kan zijn, dat er wellicht nieuwé verkiezingen in Italië 'gehouden zullen worden, misschien in het komende voorjaar." ;N:.~ Adenauer zei van oordeel te zijn; dat de partij van De Gasperi "door de uitslag sterkef. zou komen, te staan. Dé. Gasperi is een krachtig voorstander.van hét EDG- plan. Hij werd deze zomer'doof een rao tie van "wantrouwen premier-at'- - In een rede, die de kanselier Maandag avond -tijdens .een; massameeting/gehou den heeft,'heeft hij'een juichende menigte medegedeeld; dat één. 'yari de- voornaam ste doelenvan; zfl n. x egerihgdè;T-„b'evrijr ding van de Duiteem,'.dj^ondérrde iRiis; sisiiét óhderdfuKMng^WnetTOÖstehzüch-, AP hééft hem gevraagdjof. hij daarmee ook andere Duitsers dan die in de Rus sische zóne van Duitsland.bedóélde; Voor malig Duits gebied staat thans onder Pools bewind. - Adenauer zei, dat de oplossing en de allereerste plaats vari een vrij-'Polen af hankelijk was. „Indien Polen weer vrij zou worden,-; zou -hét -de Oostelijkste staat met; een Westerse; cultuur zij n. -De Duitse poïitiek' zouer'rop-jgericht zijn vriendr schappelijke betrekkingen met een vrije Poolse regering; aan teknopen; Eén ge meenschappelijk bewind of wellicht een soort van bewind onder de Verenigde Naties behóren tot, de .mogeijkheden." Adenauer herhaalde vari mening te zijn, dat zijn stembuszege gedeeltelijk eenjge- Na da Super Constellations'en de nieu we viermotorige „Liitmaster" ral. zoals reeds eerder is gemeld, binnenkort ook een aantal Convairs 340 aan dé vloot van de K.L.M. -worden toegevoegd, gedeelte lijk tervervanging van bestaand mate rieel, gedeeltelijk ook voor de uitbreiding van dé luchtvloot. De eerste van de twaalf bestelde Convairs 340 wordt in de loop van -deze maand op de Amster damse luchthaven Schiphol verwacht. Zes van deze nieuwe vliegtuigen zulten op het Europese luchtnet worden ingezet. De zes andere zullen dieast gaan doen in West-Indië, waar de K.L.M. het luchtnet met ruim 20.000 km lengte exploiteert. haalden, wel ten volle heeft ge honoreerd. Door met de detaillering van een én ander wat kariger te zijn, had dit manco'wellicht kimmen worden weg genomen. Het boek zou in dit geval stellig aan diepgang hébben gewon nen. Dit neemt niet weg, dat we het m veler handen wensen. Door zijn le vendige beschrijving van de her leving van de christelijke school in. de voorbijgegane eeuw heeft het 't recht op de waardering van ieder, die vandaag aan de dag, hoe dam ook, bij die school is betrokken.LHuis Uitgeverij Van Keulen, Delft. De Convair 340 is een grotere en niéu we uitvoering van de: Convair 240, waar van de K.L.ftl. sinds 1948 er elf op haar Europese luchtnet in dienst heeft Door de verlenging ;van de romp en het gro tere vleugeloppervlak heeft de Convair 340 een laadvermogen van vijf ton. Dit is een ton meer dan de Convair, 240./ Bo vendien is het vliegbereik -door. de gro tere benzinetanks in de vleugels aanzien lijk groter, ni. 3.000 km tegenover de Convair 240 ca 1800 km. De spanwijdte van de Convair 340 is' 4.11 meter groter dan bü het oudere type, terwijl: de romp 1.36 meter langer is, nl. 24.12 meter. De hoogte bedraagt 8,59 meter.' De passagierscabine biedt plaats aan 44 (eerste klasse) of 48 (toeristen klasse) passagiers.;;,/ In totaal hebben de vrachtruimen een inhoud van 14.55 m3, dit is ruim 5 m3 rr.eer dan .bij de Convair 240, De zes Convairs, die in Europa zullen worden gebruikt, worden, zoals reeds is gemeld, genoemd naar bekende Nederland se schilders; evenals dit bij de Convairs 240 het geval is. Het zijn de FH-TGD Pieter Breughel; PH-TGE Jeroen Bosch: PH-TGF Willem van der Velde; PH-TGG Nicolaas Macs; PH-TGH Ferdinand Bol; PH-TGI Vincent van Gogh. De zes Convairs 340, die in West-Indië diénst zullen doen, ontvangen de naam van de zes Nederlandse West-Indische eilanden. Het zijn de: PJ-CVA Aruba; PJ-CVB Bonaire; PJ-CVC Curacao; PJ-CVE St Eustatius; PJ-CVM St Maarten; PJ-CVS Saba. volg was van de steun van de jonge Duitse kiesgerechtigden; A.P. vroeg .hein of hij dit als een bewijs beschouwt voor de stelling, dat-de jonge Duitse generatie bereid is de uniform weeraan te trek ken. Adenauer antwobrde; „Ik Iaat.het aan u over. conclusies te. trékken." Terugkerend tot het .ónderwerp van' de Frans-Duitse betrekkingen zei de kanse lier, dat het' Saarland één vrijelijk"'ge kozen parlement-móét, bezitten. Hij zei van oordeel te zijri,-; dat een dergelijk parlement .de Europese oplossing zou kiezen... De Fransen hebben1'wel een geruststel ling nodig, Franse zakenlieden vrezen, dat de overwinningvan Adenauer zal betekenèn,dat- Amerika de Bondsrepu bliek financièel zal. steunen, hetgeen voor Frankrijkgrotecóricurrentie zal, beteke nen: Politieke kringen delen die vrees. De Franse pers:'gaf gisteren uiting aan het - bange voorgevoel, dat Amerika het stabiele Duitslsnd'/jial--gaan beschouwen als de voornaamste- steunpilaar van. zijn politiek iri/Euröpa/ïMen verwacht zware druk' op* Parijsï tenjsgiinste vari ratificatie van de ,ED.G.D'e' Franse - tegenstanders daarvan verscherpen hun standpunt. Sommige weifelaars geloven, 'dat' de rati ficatie - nu --,onafwijsbaar is. - De - Franse socialisten :blij ven,1 verdeeld.; Wat Adenauers .opmerking, over de be vrijding ivah' déïOostduitsers betreft ook dit heeft in Parijs zorg gebaard. „Le Monde'-'.-.schrjjftj echter,dat men de ult- latirig'"riietAe(serieus.)moetvnemen. f'De ffactie-rleiijfef aer;,C-D,U-. /Vpn Bren- tano;'^. heeft'/-„te. *^onn ,L-.vefklaard,.^d^; Adenauer zijn 'post als;minister Vab Bui tenlandse' 'Zaken; zal opgeiien: Von'Bren tano achtte het mogelijlc,"'dat hij zelf die portefeuille zou /overnemen. SS5» T TIT; een wekelijks verschijnénde Nieuwsbrief, die een uitgave tó yan de „Stichting Voorlichting Buiten land", hoofdredacteur: J. 'Fabius, maar waarop de daarmee in strijd zijnde mededeling prijkt, dat hij niet vóór. publicatie bestemd is, lezen wij d.d. 29 Aug. j.l. o.m. het volgende „Naar wij uit A.R. kringen verne men, valt er aan een terugkeer van dr. Jan Schouten op het politieke to^ neel niet meer tè denken. Zijn toe-; stand is veel ernstiger dan men uit schaarse courantenberichten zóu kun nen opmaken. Het zwijgen van Trouw maakt op vele goede antirevolution- nairen een onbehagelijke indruk- Het' doet denken aan de geheimzinnigheid waarmee het Kremlin de ware toe stand van Stalin behandelde".' Welaan, laat óns, nu wij door de heer Pabius zo lelijk.betrapt zijn;nri- zerzijds het stilzwijgen dan ook maar verbreken. Dr Schouten is niet slechts in leven- dé lijve,'maar ook in. blakende wel- stand; gistermiddag in'een: openbare zitting, van de Tweede Kamer :'gesïg- naleerd. Insiders vinden dat hij er zo goed - uit ziet,1, dat hij wel negentig; jaar; zou.; kunnen Worden; Zijn werklust is nave-, nant. x Dat komt omdat hij vier weken echt vacantie; genopnen heeft, waarbij hij; niet door Trouw en zeker met-door. 's Héren Pabius' - Nieuwsbriefwilde gestoord worden. Hij had gelijk; Van een vacantie- hóudènd mens valtniets te vertellen. Maar de heer Pabius heeft er maar- wat.over gefantaseerd. fJaaiïnhadJhfjl ongelijk, zoals wel meer het geval is. ïrW'ïjï&ii *S" \-r--y Het, rijdende postkantoor, dat op het ogenblik door ons land trekt om de verkoop van Rode-Kruis postzegels te stimulerendeed gis termorgen Sa estdijk aan. H. M. koningin Juliana koopt, aan- het loket van de wagen een aantal Rode-Kruiszegels en prentbrief kaarten..De actie loopt van 24 Au- gustus tot-24 October. a.s. - 1 In de provincies Mo'ere; 'én Trcende- lag Vin centraal'Noorwëgéri zijn 'óver- stroriiingen aangericht tengevolge' van de .zware regenval gedurende het afge- lopep' weekeinde." Wegen en landerijen zijn onder .water gelopenen verschil lende aardversch'uiyingén" zijn.; door de watermassa -veroorzaakt:- oj i -4 'Aan dé. gewassen -Isrgrpte 'schade- toe gebracht.' - De ovèrwinningvan dr Adenauer bij de Zondag j.l. gehouden ver kiezingen in West-Dttitsland ligt de Russen blijkbaar zwaar op de maag. Trachten - zij met alle mogelijke middelen duidelijk te' maken, dat de overwinning van de kanselier een gevolg Is, vari zwendel -èri terreur, uit berichten die ons uit Oost-Berlijri bereiken blijkt, dat zij hét de Duitse communistische partij zwaar aanrekenen, dat zij "geen beter resultaat beeft behaald. Gisteren vergaderde 'hétPolit-bureau vari de Oost-Duitse SB.DV iri Oöst-Ber- l|jn. De vergadering werd bijgewoond door de Russische Hoge Commissaris Semyonof.vt"Y. i; y. Gistermiddag is', in de' Blauwé: Slink, tussen Vlieland en Terschelling, het stof felijk overschot gevonden van Klaas Tot de schipper van de reddingboot „Bran- daris", die Zondag 16 Augustus, jl. bij-een zeiltochtje in het Schuitegat overboord was: geslagen en sindsdien- wérd' vermist Het ljjk is door de „Harlingen92" opge vist en naar Harlingen gebracht, vanwaar het door de reddingboot „Brandafis" naar Terschelling werd' vervoerd. De teraardebestelling zal .geschieden Donderdagmiddag 10 September 2 uur te West Terschelling.- Zoals, bekend, telthet Belgische leger thans drie volledig uitgeruste divisies. Volgens inlichtingen, die het Belgische blad De Soir" bij de leiding van de N.A.V.O. heeft ingewonnen, zouden in de Noordeuropesestrijdkrachten, twee Bel gische divisies en eenDuitsé ..divisie, te zamen onder Belgisch bevel worden ge plaatst: De derde Belgische- divisie - zou dan tezamen, met twee Duitse divisies ón der Duits bevel komen- te staan, -i': 'j/j: Wat deNederlandse: strijdkrachten be treft, deze/zouden worden samengevoegd met Duitse en Engelse divisies. De in Duitsland gelegerde strijdkrachten zouden zo dicht mogelijk bij de grens van het door de Russen bezette gebied worden opgesteld. Vooral de Duitse divisies zou- des vrijwel naast de zönegrens worden gekazerneerd. 'De Australische premier Menzies heeft gisteren geweigerd een recht streeks antwoord te geven op het ver zoek van oppositie-leider Evatt om in duidelijke termen te verklaren, dat er in Australië geen kobalt-bom zal worden geëxplodeerd. De toevoeging van kobalt aan een atoom- of een waterstofbom, heeft ten doel bet terrein van de ontploffing voor lange tijd men spreekt van vijf jaren te „besmetten" .met radio-activiteit. Dekobalt-bom wordt beschreven als het verschrikkelijkste wapen, dat ooit ontworpen is. Semyonof was zeer verbolgen op Grotewohl en TTlbrieht, 'die (hij- bet ver wijt' maaktedé 'partijyari Reimann in West-Duitsland onvoldoende te hebben gesteund. •■.- Vr. - .A AV jy-s V;. L- i -x "f Semyonof' zou 'volgens één "bericht vari de West-Berlijnse Radio hebben meegé- dëêld, dat zijn regering één ernstige wij ziging van de buitenlandse' politiek over weegt -. nu de overwinning van "Adenauer een deelname van West-Duitsland aan de Europese- Defensie Gemeenschap prac- tiseh. zeker, inaakt;1 :g*~j Intussen gaat /Radio-Moskou door met Adenauer 'te 'beschuldigen* van politieke zwendel bij .de verkiezingen. Het heet, dat in het"district, waar. Max Reimann candidaat was, fraude is gepleegd. Voorts wordt betoogd, dat ongeveer een ,mil- üóeri' stemmen zijn .verduisterd; ■Uit Oost-Duitaland komen berichten binnen;, dat de. laatste/dagen regelmatig aanplakbiljetten zijn -gevonden waarin vrfle.verkiezingen voor de Russische zónewórden geëist. De advocaat-fiscaal, nu:.; J. Zaaijer, bij hei Hoog. Militair Gerochishof -heeff gis- lermiddag in. de zgn. luchimaehi-Mfaize tegen de! 55-jarige reserve luitenant-kolo nel W. B. gerequïreerd een gevangenis-/ straf voor de tijd van'iwee jaar met/af- frek vari voorarrest 'en ontslag'-.uit do militairedienst ,en anfrolting uit d« be- voegdhéid. óin bij de gewaperido. macht te t dienen.- Voorts vorderde 'hijtn^air^st- stelling van verdachte bij de /wijziging van-bet-.:arrest. .De'Krijgsraad*te,'Vélde Westvhad' B, voroordeeld-tot/eerigévangéniisttafvooz de-r tijdó vari- ean 'jaar-': en" 'sés.-'muRdWt met aftrek van voorarrest>n tot. ontslag uit-de militaire dÏBnst rondex .gntreföng uit het reclu.foij/de gewapendè/macnt/te dienon. j Luitenant;kolorielB;;,dietegen|bét/vó'n- nis vari' de Krijgsraad beroep -had asn- getekend omdat hy het niet eens ;was :mét de: strafmaat, was ten laste gelegd dat.'hij als hóófd van de Luchtmacht-aanschaf-; fingsdienst 'opdrachten heeft gegeven aan een texüelbedrflf. waarvari hij zeUvmed^; '*'4- directeur was, eri dat hij /uit rde/'^öp-;; kas" geld zou hebben, geleend,i-wpartpe*-' hijde sergeant-majoor, "die dezekas oriderg zich-;bad,'::hadv'lMWögeifö|^^;;^0^^|ï||! s. Dóór tussenkomst» van.r dèi/iifiriidiaels^ veroordeelde luitenant;Vari;B-;zou:hij Staat ;eeri;rekeiiingvari; L059,67::;Vanr.e«3)?|MSg-i': textielfabriek te ;Tflburg;;dlói"nOém-rnnVoï.«^f.'-; 'De minister' zonder "portefeuille,mr L. M. Al H. Luns, zal hedenavond naar New; York vertreltkeri ter bijwoning van een deel, van de achtste algeméne vergadering" van de Verenigde (Naties, als voorzitter van de Nederlandse dele gatie. 'Dé mtaister "wordt -17 October te 's-Graverihage terugverwacht. - Eén Britse-' physicus 'hééft. Dinsdag te - Liverpool v erklaard, 'dat: de mens waarschijnlijk t-n staat zal zijn i om egn „electró- nisch brein"' te, bouw en,.dat kan leren door de ervaring. Deze geleerde is dr. D. M. Mackoy van de Universiteit van Londen. Hij vertelde aan de con ferentie- van. de; „British Associa tion for 'the Advancement o) Science"; ;£en model, dat in staat zal'zijn om zijn gedragsregels -te veranderen overeenkomstig zijn ervaringen, sal kunnenworden vervaardigd mei goede kans op succes". 'Dat zal dan altheer eeri machine zijn; die méèE kan dan de meeste ménsen. rekening het geld Vóor -hét/ kop' i va ^reiis,.een/bedrag ,,',Vari.*j29;68B>^gdoor«41 hct.Rijk hebben laten .betalen,'.omdat>zgn4i|g fabriek riiet 'overvoldoende liquidemidé/-,:" 4 delen - beschikte ;omv'een ordèr4 Rijkbetreffendelegerondergoed/uit": teg voeren. Later was^het/ondergoea/gde-ri: verd en was dit bedrag verrekend, bé\;adtócaat-f^ió^^^M^r^4':ziÉft| requisitoir zijn- ver^nd®ng-!;ov«4xiAj/^;;g dat:verdachte nog steedsJóp..x-rije;óoeten /-;/:.f;> is." 4Als :hübehandeld-, jMtis^A'/isoalsJan-JfM deren in dergelijke gevallen zijn•■behan-fe;/' deld,'" 'aldus mr Zaaijer, 'ébad'. bij .;nu;ln^?/';- arrest gezeten." Hij achtte de strafiVm'jV-J eersteaanleg L niet evenredig met1 ('dé érnst-.van de zaak, .omdat.hier.een;hpofdL; van: ffie»wï/tei*dbÈk/«toiiiA'öS®9^?^S^®w8® t ;De' verdediger, mr '"A. VG.'. Maris,,; be- handelde in zijn pleidooi de.details vaag de B.'ten laste gelegde feiten.'.; Het" geld, dat verdachte uit'dè: ;^hópiT., kas" had geleend .-.(niet. voor; zichzelf),;: al-j/é'S dus pleiter, was steeds terugbetaald. .By jib® de plaatsing van de orders had verdachte steeds gehandeldin hetbelang; van?deA:S dienst;/meende pleiter. De: geallieerde delegatie, bij de Koreaanse wapenstilstands-commissle heeft de communisten vandaag, om rekenschap gevraagd van 3404 geallieerde krijgsgevangenen, onder wie 944 Amerikanen. Generaal-majoor Blackshear Bryan, de leider van de geallieerdé'delegatie, legde de communistische delegatie een zorgvuldig gecontroleerde lijst voor van krijgsgevangenen, die naar men aanneemt nog in communistische kampen verblijven. Bryan voegde eraan toe, dat zelfs indien men.de 400 geallieerde krijgs gevangenen die volgens de communisten niet wensen te repatriëren aftrekt, er nog ongeveer 3000 overblijven, voor wie de communisten, naar hij zei, verantwoordelijk zijn; Wij verwachten.' dat er spoedig, iets in deze zaak gedaan zal worden, aldus Bryan. De lijst omvat de volgende groepen: 19 Engelsen, vijf Turken, drie Belgen, een Griek, negen Australiërs, acht Zuid- Afrikanen, twee Columbianen, 944 Ame rikanen,., 2410 Zuid-Koreanen en drie Canadezen." Na de zitting van de commissie, die 95 minuten geduurd had, deelde Bryan aan de pers mee: De communisten zul len rekenschap van deze mensen moeten geven en anders. Hij wilde niet zeggen, wat er anders zóu gebeuren. Hij zei, dat de leider van de communistische delegatie bij 'de com missie, ziah het recht had voorbehouden later commentaar te leveren op de lijst, doch dat h|j scherpe critiek op de ge allieerden had uitgebracht. Bryan zelde. wat de communisten öp hun 'beurt* geëist hadden,''dat' de ge allieerden de 27.000 Noord-Koreaanse krijgsgevangenen zouden uitleveren,;-die half Juni, nog voor de: ondertekening van de wapenstilstandsovereenkomst,, op last van de Zuidkoreaanse president Syngman Rhee in vrijheid zijn .gesteld. De namen op de lijst van geallieerde krijgsgevangenen zijn niet., bekend ge maakt. Bryan deelde'de -pers mee, dat dé lijst zeer nauwkeurig is en alleen nariieri be vat van manschappen, van wie men ze ker weet, dat zij: in communistische krijgsgevangenschap zijn. In antwoord op de communistische eis, dat de krijgsgevangenen, die door Rhee zijn vrijgelaten, worden uitgele verd, bad Bryan geantwoord, dat het klaarblijkelijk is, dat wij deze-, mensen niet met gewéld vasthouden. •De volgende -zitting van de córiurilssie is nog niet vastgesteld. óówprorike-. Hjk opzijn /naam was.gestéld, .'hebben' - -iet foxmrtoLwjrike/lwasvbesteldi/dooc'Verr;; - zij laten betalen.'Deze -bétrof|örit-c Si/Kii diuibte's Bemiddeling .'dóór - persóneel; van: C Voorts; meende pleiterop '.Juridische grondendat verdachte niet schuldig was;; aan, diverse punten van de ten laste/leg- ging. Pleiter "meende dat verdachte'op-. vele. punten .van de ten'' lastê.rTeggi zoumoeten worden vrijgesproken;:?- verzocht voor .-de overige.- punten, ie lichte straf. Het Hoog MilitairGerechtshof fzal| 8 October aó. arrest wijzen. dc-ii-mJi Hernieuwde traditie Toen H.M. de Koningin «B.'Z.KJL-.der{.: Prins der Nederlanden vanmiddag huri;^ intrek hadden genomen "in 'het P.aleis op de Dam voor een verblijf van enige nazomexte degen- In de -hoofdstad des land, was een traditie hernieuwd. Dit jaarlijks terugkerende verblijf;,; waarvan het eerste samenvalt'met het..' eerste regeringslustrum, zal zo heeft de Koningin; uitdrukkelijk verklaard -x'—x geenszins het- karakter hebben van een officieel- of van een werkbezoek. .Niette min zullen zowel de Koningin, als- dé,/ Prins 4tijdens hun verblijf nader/kennis' nemen van bepaalde facetten van.-het- hoofdstedelijk leven; 'daarbij: de overige niet geheel voorbij ziend. Dit jaar worden de Koninklijke bezoe ken in. hoofdzaak -gebracht aan sociale instellingen, zoals de Mytylschool/- hef.. Blindegeleidehonden Instituut, het RX'; Jongensweeshuis en de Sociëteitvoor;-; Ouden van Dagen.; Overigens bevat het..- programmabezoeken aan tentoonstel-K lingen. /- De Prins 2ai zich laten 'rondleiden in de Rijkswerkplaatsen, de nieuwe centrale West en het Instituut voor Keraphysisch onderzoek. Zaterdag 1 as. zal ZijneKonink-1- lijke Hoogheid, bovendien aanzitten aan een lunchmet een grootaantal Amster-;; damse journalisten in het Aanstelhotel." Voorts staan óp' het programma/ enige':' ontvangsten en diners': van ministérs,-de-; hoofdstedelijke, gemeenteraaderiCdelega-l ties uit welhaast alle hoofdstedelijke kringen, - - Ook Prinses Wilheimina zal enige da gen in Amsterdam vertoeven. y- J- Met het Koninklijke Paar én de idrié1 jongste prinsesjes/zal Prinses/Wilhdmina#; ó.a. Zaterdag a^. het Stadionblóemenspel K bijwonen.-De prinsesjes zullen, met d»*:4 Koningin en de 'Prins de rütour naar Jen;t; ;:-; yari", het stadióri meemaken. - De kroonprinses kanZaterdag?SietJ&Sr^l Amsterdam aanwezig zijn.'.: Zij'-;ial;;met;f? haar - óuders;i'de/-'schouwburgvoöï«teltlrig;ïS1 -Woensdagavond bijwonen./;'"'®^-5*®4^5'"^''"''" 4.' 'Aï.i ssL asBMt

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1