Dundoek aan vliegertouw VLAGGEND AMSTERDAM groet Koningin en Prins Kennismaking met sociaal V aspect van hoofdstad V' Suriname bereid overleg R.T.G. voort te zetten BINNEN DE PARTIJ **IN ADENAUER m Een samenspraak Gidsen-misère auto's, bediendenmaar geen inkomen ■mimïmmi Wil Sowjet-Ünie met het*Westen praten? Alphen koopt Avifauna niet m Brief mm. Kernkamp als uitgangspunt OPERATIE-GOED-LEVEN u Verzet tegen zijn éénmansbeleid DONDERDAG 10 SEPTEMBER 1953 ELFDE JAARGANG No. 2565 Weerbericht Wilde Beria ontsnappen? II* ill V- Wi Op de Dam Diner ten paleize In de Schouwburg Directeur van „De Schelde" had auto-ongeluk „Gelderland" wordt 19 Sept. te water gelaten -.st Rotterdam: Witte de Witbstraat 30 Tèlef. 29215 (S 1> Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.3010.30 - Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 29216 •j-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Administratie: TeL 114402115486 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. TeL 07882 Abonnementsprijs 49 cent per week, f 2.13 per maand, g.35 per kwartaal Losse nummers 13 cent, Verschijnt dagelijks. Directie: O. A. KEDNDfU en Mr. K. VAN HOUTEN Geldig van Donderdagavond tot Vrijdagavond. AFNEMEND BUIIG Wisselende bewolking mei aanvankelijk plaatselijk nog enkele buien, maar morgen overdag op de meeste plaatsen drobg weer; Weinig verandering In temperatuur. Tot matig afnemende wind, aanvan kelijk Noord-Westelijk, later krimpend naar West., 0 O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT,; IN een verklaring van de P.v.d.A wordt gesproken vart „onvrucht bare vleugclstrijd" als gevolg van confessionele partijvorming. Hoezeer het daartegenover koek en ei is bij de P.v.d.A. wordt duide lijk als men de commentaar van Met Vrije Volk" op de Duitse ver kiezingen vergelijkt met dat wat het enfant terrible" van de P.v.d.A. Spieter 't Hoen (schuilnaam van het p.v.dA.-Tweede Kamerlid Frans Goedhart) levert in „Het Parool". Trouwens het hoofdartikel dat ,,Het Parool" een dag eerder aan de Duit je. verkiezingen wijdde, onderscheidt zich door zijn sportiviteit ook al mij len ver van het zure „Vrije Volk- artikel. Maar wij willen nu „Het Vrije Vólk" en Pieter 't Hoen vergelijken. Het wordt een samenspraak: 1. Het Vrije Volk: Adena'uers grote tegenstander, de S.P.D., die in 1949 nog vólgen kon met een bootlengteverschil achter 'de CDU (31 proc. en 29.2 proc.) is nu bijna een halvebaan lengte (45.2 proc. en 28.8 proc.) achter geraakt. Een troost is het, dat die vergrote afstand veel meer ontstond door Adenauers winst (14.2 proc.) dan door Ollenhauers verlies (0.4 proc.) Pieter 't Hoen: Bijna even opvallend als de grote overwinning, die dr. Adenauer by de Duitse verkiezingen behaald beeft, is het falen van de SPD. Vergeleken met 1949 liep haar aan deel in de uitgebrachte stemmen terug van 29.2 tot 28.8%. Dit is des te opvalüender, omdat tege lijkertijd de KPD (communisten) terugliep van 5.7 rfaar 2.2%. De veronderstelling ligt voor de hand dat de kiezers die van de KPD wegliepen, naar de SPD overgingen. Het Vrije Volk: Wat' de 77-jarige .staatsman heeft klaar gespeeld, is het oprollen der kleine partijen, parasiterend op een publiek dat alleen maar con servatief is wanneer het in een tevreden gemoedsstemming ver keert Pieter 1 Hoen», Tezelfdertijd is dus een belang rijk percentage van de socialistische kiezers naar de CDU overgegaan. t. Het Vrije VoOk: Vólgens dat (conservatieve) deel van de burgerij is het irf de afge- lopen.vief Jaar in-Duitsland.prach- tig gegaan en het verkoos dus Adenauer boven dé nationalistische querulanten- De .'Duitse wwelvaart der laatste vier jaren draagt het typische kenmerk der vrije onder neming en de schaduwzijde van dit'systeem is in Duitsland scherp geaccentueerd.' Piet» 't Hoen: Ook op het terrein van de sociaal- economische politiek hief de SPD voortdurend een enigszins demago gisch geluid aan, alsof de grote massa der Duitse bevolking irf de diepste ellende leefde. Dit gedoe kan weinig weerklank vinden, daar het vólkomen in strijd met de feiten was. De royale Amerikaanse hulp en-de grote ijver en energie van het Duitse volk hebben sinds de sanering van de munt wonde ren in West-Duitsland tot stand gebracht Het welvaartsniveau is '■'tegenwoordig hoger dan in de meeste arfdere Europese landen. 4. Het Vrije Volk: De SPD heeft het geen goed ge daan., dat de buitenlandse proble men tot inzet van deze verkiezin gen zijn gemaakt. Pieter t Hoen: De buitenlandse politiek van Ade nauer, die gericht was op nauwe samenwerking t met .Amerika en. West-Europa heeft de SPD even eens op de grofste wijze bestreden. 5. Hef'Vrye. Volk: De SPD 'zette haar beste troeven op de leus:;.hereniging voor ge- zamenlijke' Europese defensie en zij verloor omdat niet. duidelijk te maken was. hoe zulk* een hereni ging tót stand 'te brengenwas. Het wantrouwen tegen Moskou ia "in West-Duitsland na 17 Juni' eer groter dan kleiner geworden. Pieter *t Hoen: Ofschoon de Duitse socialisten meer malen plechtig hebben verklaard, dat zij voor het Westen gekozen hadden, hebben zij zich uit oppo- sitiezucht en overwegingen van par tijconcurrentie voortdurend in een dusdanig dubbelzinnige positie ge manoeuvreerd, dat zij als troef in het diplomatieke spel van het Kremlin gebruikt konden worden. 5. Het Vrije Volk: f. Ook voor Duitsland geldt dat het scheppen van sociale rechtvaardig heid in eigen huls 7 voorwaarde is voor het voeren vart een krachtige integratiepolitiek. Pieter 't Hoen: De Duitse kiezers hebben hun' ver stand' gebruikt en zich gerealiseerd, dat bjj de huidige internationale spanning het mooiste binnenlandse programma op de achtergrond raakt bij de vraagstukken der buiten landse politiek. Wat baat het een volk indien het allerlei sociale ver beteringen verovert, wanneer het tegélij-kertijd door een zwak bui tenlands beleid weerloos zou wor den tegenover een vreemde en meedogenloze dictator? (Van onu verslaggever*) OOR een bezoek aan de hoofdstad, dat noch het karakter van een officieel bezoek noch dat van een werkbezoek heeft, maar dat, gezien het programma, de gelegenheid biedt nader ken nis te maken met het sociale aspect, dat Amsterdam biedt, zijri H.M. de Koningin en Z.K.H. de Prins der Nederlanden gister middag binnen de grenzen van-de eerste stad des lands gekomen. Aan het verzoek de vlaggen uit te steken was in vele gevallen gevolg gegeven. Van alle openbare gebouwen woei de drièkleur; trams en bussen waren met vaantjes en vlaggen gesierd. Zowel voor al? achter het paleis was het in de loop van de morgen druk; men zag militairen in- en uitgaan, terwijl leveranciers met vrachtauto's vovrreden, - In auto's xün de Koningin en de Prins met hun gevolg na hei noenmaal van SoestdUk gereden. Blf .de'grens van Amsterdam, op de Hartveldsche brug waren ter begroeting aanwezig de burgemeester van Amsterdam, mr, A. J. d'Ailly en de hoofdcommissaris van politie, de heer H. A. J. G. Kaasjager. Trouw: Gelijk zo dikwijls het geval is, hét enfartfc terrible gelij-ki Hier stapten de Koningin en de Prins over In de gereedstaande rode landauer, la Daumont bespannen met vier «warte paarden. De beide bijde handse paarden werden gereden door twee voorrijders, In scharlaken tuniek, terwül twee postillon» te paard aan de landauer voorafgingen. Op het vastgestelde tijdstip kwamen de hoge gasten aan. De burgemeester, die in ambtscostuum was, begroette Koningin en Prins, onder luid gejuich van omstanders, waaronder vele kin- 'deren. Een jeugdige Amsterdammer, die wat verderop stond, bad aan een vlieger een vlag bevestigd, welke voor het - oog zonder houvast in de vrij sterice wind wapperde. De Koningin was gekleed In een turquoise complet met driekwart mou wen, waarvan de brede manchetten geborduurd waren. Ook het kleine hoedje, dat de Koningin droeg, be stond uit turquoise bloemen, terwijl de lange handschoenen, én de edelstenen In de lange oorhangers, Jde grote steen aan- hoer collier en déldelner-e in:de broche op haarilnkerxevers,-dezrifde kleur hadden. Een langwerpige grijze laktas, grijze laksahdalets en een dof- goudkleurige parapluie 'completeerden het tollet van de Koningin. Z. K. H. prins Bernhard droeg het dagelijks tenue van vlce-Bdmiraal. Het eerste bezoek van het Koninklijk Paar gold de grote tentoonstelling van volkstuinders „De Gouden Poort" in het RAI-gebouw. Omstreeks vier uur verlieten de Koningin en de Prins dit paradij* van-. Flora's kinderen. Eerder dan gedacht kwamen de Ko ningin en de Prins adn op de Dam, .waar, voor het Paleis, dc Koninkllike Studenten Schietvereniging, onder commando van le It. J. C. A. Maas land de erewacht" had betrokken. BU de ingang van het Paleis stónden twee Koninklijke Marechaussees in ceremo nieel tenue en rechts van hen was de Amsterdamse Politie Kapel opgesteld. Zodra de vorstelijke gasten'uit de landauer waren gestapt, zette de Ka pel het Wilhelmus in. Na dit te heb ben aangehoord Inspecteerden de Ko ningin en de Prins met hun adjudanten en de commandant Maasland de ere wacht, waarbij het vaandel werd ge groet. De toejuichingen, waren zo lang durig, dat de Koningin en de Prins nog even wachtten voor het paleis te betreden. Later verschenen zij cp het balkon om wederom toejuichingen, vooral van honderden-kinderen in ont vangst te nemen. De stoepen van de N.Z. Voorburgwal bU de Dam waren bijkans onbegaan baar van de geparkeerde fietsen, toen tussen halfvüf en vijf uur de belang stellenden huiswaarts kerden. Gisteravond was er- een diner tan paleize. Toen de Koningin en de Prins het paleis betraden werden zij in de ha! ontvangen door de Intendant, jhr. ir. P. F, O. R. Sickinghe, en bij de in gang van de Burgerzaal begroet door de hofmaarschalk, mr. R. J. E. M. van Zinnicq Bergmaan, én jhr. F. J. E. van Lennep, een der belde Amsterdam se Kamerheren. Iets verder in de Bur gerzaal hadden zich de Commissaris der Koningin in Noord-Holland, dr, J. E. baron de Vos van Steenwijk, in ambtscostuum, de militaire gouverneur van de hoofdstad, generaal-majoor F. W. J.M. Peters, de garnizoenscomman dant. luitenant-kolonel L. van Emb- den,;de commandant Zeemacht Neder land, vlce-admiraal F. T. Burghard, Het- in de-, ..Chinese taal verschijnende dagblad Tsjoeng Sjing .Pao heeft een be richt uit Hongkong afgedrukt" dat Law- renty Beria, het voormalige hoofd van de Russischegeheime politie tegen da gen nadat hij gevangen gezet werd door premier Maienkow uit. de gevangenis ontsnapt is. Het bericht datHongkong bereikte vanaf het Chinese-vasteland voegde-er aan toe, dat Beria vier uur later op nieuw gearresteerd werd en opgesloten in een zwaar bewaakte tègergevange- nis; \v- Volgens het blad hadden intieme vrienden van Beria. de ontsnapping" mo gelijk gemaakt. v; In hetzelfde blad stond eveneens een bericht afkomstig uit .Peiping dat Beria na zijn arrestatie een mislukte poging tot zelfmoord heeft gedaan. de commandant maritieme middelen Amsterdam; kapitein-ter-zee W. A. Montanus, de president van het Ge rechtshof, jhr. mr. P. J. H. M. van der Does de WUlebois, en de procureur- generaal, mr. A. A. L. F. van Dullemen, ter verwelkoming opgesteld Ook de burgemeester voegde zich bij het gezelschap. In de gele talon werd de thee gebruikt. Aan het diner in de troonzaal heb ben 44 genodigden aangezeten, o.w., behalve de reeds' eerder genoemde autoriteiten, de voorzitten der Eerste en Tweede Kamer, mr, J. A. Jonkman en mr. L. G. Kortenhorst, de president van de Rechtbank, mr. C. Briet, de officier van Justitie, mr. F. Hollander, de voorzitter van de Kamer van Koop handel, mr. D. A, Delprat, en elf leden van de hofhouding. Hare Majesteit utr Koningin, Zijn Ko ninklijke Hoogheid Prins Bernhard en Prinses Beatrix hebben gisteravond in de Stadsschouwburg te Amsterdam de voorstelling bijgewoond welke de stich ting Amsterdams Toneelgezelschap. Ne derlandse ,Comedie gaf van „Het leven een Droom" een toneelspel van Pedro Calderon de la Barea. De vorstelijke bezoekers werden in de Schouwburg welkom geheten door de burgemeester, de directeur van de Schouwburg, de heer Bendien, en de heer Guus Oster, een van de directeuren van de Nederlandse Comedie, In de koninklijke loge was het een schittering van uniformen en avond kleding met ónderscheidingen, toen de Koningin," de Prins en de Prinses daar verschenen. De Koningin was gekleed in een tur- 3uoise tule avondrobe met bruinrode on- ergrond. Zij droeg roodbruine lange handschoenen. De Prins was in rok cos- tuum zonder decoraties en'Prinses Bea trix droeg een bleu satijne avondjurk met een stola van tule. In de pauze heeft de Koningin zich onderhouden met de heren De Meester es Oster,-als mede met de vertaler van het stuk de heer Gerard den Brabander en'de hoofdrol spelers. Uitgewoonlijk welingelichte kringen te Oost-Berüjn is Woensdag vernomen, dat deSowjet-Unie van plan is de uit nodiging van de drie "Westelijke mo gendheden tot het houden van een con ferentie der ministers van Buitenlandse Zaken van de „Grote Vier" aan te ne men. De Sowjet-Urüe zou niet in Lugano willen bijeenkomen, doch..de vergade ring te Potsdam of in Berlijn willen houden, zodat zij voortdurend deskundi gen over Duitsland zullen kunnen raad plegen, aldus verluidt ih genoemde kringen. TV/E waren altijd geabonneerd op da landelijke telefoongids. Vanwege het feit dat we een tele-, foonaansluiting hadden. /Y7* Daar zal evenwel een eind aan moeten komen. y Want de telefoongids is niet meer een boek, zoals vroeger of twee boe ken zoals tot vóór kort. De telefoon gids is een bibliotheek op zichzelf: Twee delen en dan nog eens twee delen voor Amsterdam en nog eens twee delen voor Den Haag en nog eens twee delen voor Rotterdam. Deze steden zijn niet meer vermeld' in de landelijke telefoongids. De ste delijke gidsen zijn jammer genoeg ook nog op dik papier gedrukt, zodat ze een grote ruimte in beslag nemen. De landelijke gids is gelukkig nog" op dun papier gedrukt, andershadden we er zeker nog ettelijke delen bij gehad. We vragen ons af of het werkelijk'; niet mogelijk is om de geabonneerde op Neerlands telefoonnet een tele foongids in twee delen te geven op dun papier gedrukt, zódat'ze in onze: bescheiden woningen- een bescheiden plaats innemen. Vermoedelijk zal het voor de abon- né'sook nog voordeliger-:;zijn," S Het Koninklijk Paar, dat een bezoek van enige dagen aan de hoofdstad brengt, groet de Amsterdammers vanaf het balcon van het Koninklijk Paleis op de Dam. I Mr. R. Pos, de algemeen vertegenwoordiger van Suriname ih Nederland, die Vrijdag JJ. uit Suriname in Nederland is teruggekeerd, heeft aldaar met de Landsregering ó.a. besprekingen gevoerd over het antwoord der Surinaamse Landsregering aan de Nederlandse regering met betrekking tof de- jongste voorstellen van Nederlandse zijde aan de Landsregeringen in jVest-Indlë;- welke; beogen, een grondslag te. vinden yopr een yoortee(ti:ng 'derRaiidëtafelcóniéréiitie. mét de"JTésti - Dé -héér '-Poé •héefè-'tdit Ipverleg, gepleegd met^denSiirinaarhsé -Begeringsraad, '.met .de Surinaamse, ^delegatie voorde K.T.C1 env met,'de jStaten van Suriname ;inr comlté-jgenéraal^welke "laatste besprekingen verschillende "avonden in - beslag namen, :Over het -antwoord aan deNederlandse regering werd; volledigeóvereensteminirig bereikt;r.het ontwer,: lit antwoord werd in het comité-generaalmet algemene stemmen aahvaard. In dit antwoord 'van de Surinaamse Landsregering op de brief van minister Kernkamp, gedateerd 1 September jJ. spreekt de Surinaamse Landsregering er haar teleurstelling over uit, dat het standpunt van de minister omtrent de betekenis van het memorandum van New York in Nederland en de Ned. Antillen een zodanige tegenkanting heeft ontmoet, dat het niet voor verwezen lijking vatbaar moet worden geacht. De Surinaamse Regeringsraad blijft van mening, dat dé opvatting van de mi- de tegen HM. Kóningin Julianagezeten in de koets, met Prins Bernhard, op' tveg naar de tentoonstelling van volkstuin ders „De Gouden Poort". Vp.f, Sv Maandagavond heeft een der directeu ren van de Kon. Êlij. „De Schelde te Vlissingen, ir. Hupkes, .op de Rijksweg van 's-Hertogenbosch naar Utrecht naby Utrecht een auto-ongeluk gehad. Hij wilde met zijn auto een voor hem rijden de vrachtauto inhalen, ongeveer op het punt waar de gescheiden rijbanen van de weg bijeen komen. Op dat moment week de vrachtauto, echter naar links. De heer Hupkes remde krachtig, maar raakte nog even de vrachtwagen, waarna hü tegen een boom reed. De directeur van „De Schelde" kwam er met enkele schaaf wonden af en heeft zijn werkzaamheden reeds hervat. Be naast hem zittende chauffeur J. de P. van „De Schelde" kreeg echter.,een,kaakfractuur en een hersenschudding en moest in een zieken huis te Utrecht worden opgenomen. De personenauto werd geheel vernield. De Franse minister van Financiën, Faure, heelt gisteren het begin aangekondigd van de „Operaiie-Goed-Leven", die. gericht is tegen een van de grootste kwalen van de Franse staat: de- belastingontduiking. Deze operatie is gericht tegen de talloze gefortuneerde Fransen, die er zeiljachten, dure auto's en weelderige villa's op na houden, doch aan de belastingen een inkomen van een luttele 300.000 franc per jaar of zelfs in het geheel geen inkomen opgeven. Tientallen controleurs hebben in de maand Augustus in badplaatsen en mondaine vaeantie-oorden het doen en laten nagegaan van Franse „pauper-mlllionhairs" en van hun bevindingen rapport opgemaakt. Deze rapporten, zo deelde minister Faure mede, worden nu in Parijs vergeleken met de aangifte-biljetten. I .- De controleurs werkten bijvoorbeeld, als volgt. Wanneer er ergens aan de Ri viera door iemand een', partij werd gé- geven in een zomervilla of op een jacht, dan volgden zij precies wie er kwamen, wat de gasten werd aangeboden en wat dat aan de gastheer moest kosten. Zo schreven zij in hun notitieboekje .uit gaven op van mensen, die nooit gewend geweest zijn dat zelf te doen. Vervol gens ging men op het ministerie van Fi nanciën in Parijs na of dat allemaal wel kon. Het resultaat is geweest, dat de be lastingdienst voor sommige Fransende aanslagen eens wat verhoogd heeft. Hier volgen enige voorbeelden. Een inwoner van Nice, die geen inko men opgaf, bleek een Cadillac en twee villa's te bezitten. Hij is nu aangesla gen op een inkomen van zeven mulioen francs. Een Parijzenaar had drie auto's, drie bedienden, een weelderige woning, doch geen inkomen. Het ministerie deelde hém mede, dat hij was ingedeeld in de klas se van vijftien mUlioen per'jaar. Een andere Parijzenaar, die twee auto's bezat en vier bedienden, had be weerd, dat hij zulks kon doen van een inkomen van 326.000 franc per jaar. Aangeslagen op tien- millioen. „Operatie-Goed-Leven" is de tweede golf van de actie der regering-Lanie! tegen de belastingontduikers. Onlangs werd bekendgemaakt, dat er 500 geval len bekend waren, waarbij eenkapitaal 'van dertig milliard.franc niet was opge geven. De ontduikingen kosten de Fran se, schatkist jaarlijks zo'n zes milliard gulden. Laniel ageert er; nu tegen, "om dat hij bevreesd is voor nieuwe arbeids onrust. Frankrijk kent geen gevangenisstraf 'op-het" niet betalen van belasting, alleen boetes.-„Wan de acht millioen Franse -boeren., hebben er vorig jaar slechts 80:000: opgegeven, dat zij enige winst-ge maakt hadden. In heel Frankrijk,dat nog zeer veel rijke mensen telt, gaven vorig jaar maar 2000 een inkomen op van 20.000 gulden of meer. Zulke men sen houden er dan een grote Ameri kaanse auto op na, waarop, zo'n 8000 gul den invoerrechten betaald isen die hoüdeni zij draaiendmet benzine, die, 56 cent per liter kost.... Zaterdag 19 September a.s. omstreeks 13 vur zal bij de scheepswerf Wilton- Feijenoord N.V. te Schiedam de onder zeebootjager „Gelderland" te water wor den gelaten. De „Gelderland" is de vierde van een serie van twaalf onderzeeboot jagers, die bij vier Nederlandse werven worden gebouwd. De eerste drie bodems zijn te water gelaten achtereenvolgens in Amsterdam, Rotterdam en Vlissingen. nister de grootste mogelijkheid biedt voor de bestendigheid van een. wezen lijke band tussen Nederland, .-'Suriname en-de Ned. Antillen. ..-I-'5" Daar dit memorandum waarschijnlijk niet tot een overeenstemming met-, Ne derland zal kunnen, leiden, 'is in Suri name door de Regeringsraad het voor stel van dè Nederlandse regering in be schouwing genomen. Het is de Regeringsraad niet duidelijk geworden, dat door het opnemen in de preambule van het statuut, van de term „het recht van zelfbestuur" tot uitdrukking wordt gebracht, dat de his torische verbondenheid der Rijksdelen wordt omgezet in een vrijwillige ver bondenheid. De voorwaarden van de verbondenheid, en anderzijds de gevol gen van een uitspraak om niet ver bonden te zijn moeten vooraf bepaald zijn geweest en aan de bevolking be kend. Dè Regeringsraad van Suriname- heeft met aandacht kennis genomen van de maatregelen, welke de Nederlandse re gering voorstelt ter vergemakkelijking van de procedure tot wijziging van het statuut, teneinde de moeilijkheidvan een verdere ontwikkeling der staats rechtelijke verhoudingen open te laten. De Regeringsraad is van mening, dat de inhoud van de brief van de minis ter een uitgangspunt voor voortzetting van het overleg in de z.g. „Kleine Com missie'.' zal kunnen,-zijn. Suriname zal evenwel aan dit over leg in de kleine commissie niet kunnen deelnemen, voordat de begroting van Suriname en enige -andeiv spoedeisen de zaken zijn afgehandeld, hetgeen niet voor December van „dit jaar te ver wachten, is- Mening van de Ned. "regering Op een vraag van het A.N.P. naar de mening van de Nederlandse regering over het Surinaamse antwoord, werd er in kringen van de Nederlandse .re gering voldoening over uitgesproken -dat de Surinaamse Landsregering hoewel zij nóg' wel enkele bezwaren heeft, niettemin bereidis, óp basis van de voorstellen van minister Kernkamp de onderhandelingen over de nieuwe rechtsorde', in. het Koninkrijk voort te zetten. ■■■■■-•■- ,In flagrante tegenstelling tot hetgeen: de afgelopen nacht na de geheitne raads-J vergadering van 5% uur werd meege deeld, namelijk, dat de grootst mogelijke meerderheid van de raad zich voor-'het' behoud van Avifauna had uitgesproken," heeft burgemeester Wltscheyhedëh-j ochtend aan de pers verklaard, dat "de^! voorgenomen koopvan: het vogelpark door de "gemeente niet doorgaat. ,.y TJit.de mededeling van .de burgemiéestér' bleek, dat de raad vanacht B.'/en '-W.; heeft gemachtigd Avifauna te kopen voor een - bedragvan 400.000. - hoewelde vraagprijs 485i0C0 bedroeg. Na eëh'lele-': fonisch onderhoud mét cuiatotèniihébbéh-^ï 'dezen vanochfctnd echter' vastgehouden aan de som van 485.000. Wanne»';bct gemeenfebestuur hierop niet'wenst: ih'te;*:|>jS gaan, waarvoor tot- Zaterdagmiddag 13.00 ',."v: uur gélëgehhèid werd gegeven, xov.--jSSg.ZprfjËL levende have wórden yverkocht ,vnr# ttl bedrag -van;./;60.000." de inyntamiyanSiiete!;-^!^, restaurant voor"/ 150.000 de geboüw'eri-e* 8 terreinen, zuüeh dan ïog publiéksworden.. - geveild.--'-- Hoewei, naar de-' burMméestérttijiee^:,^^!" deelde,jéensNedérlandsebedröf^chfjiéï^^S. réid/.- had, ,,verklaard,;ï;dé"ïitón&veltëh,dë?*siïï 85.000 voor twee jaar.; renteloos ,ïaaa? mm de gemeente te. ienen, ,en, naar,;7jjn;mé-^®pa ning„de'hogere, aankoopsom, da'pachti*-!»: dit -x:ngunsÜge>Sart4*ISf aanmerking:"gènóirie0)rgéen5^'n.* kelrtrico.voorde'ygemeéhtetmeebraëh; ten,hadden; drié -'vandeVv,vièr :wétho'u-j*>y déra"ricdi#'ni«^';'berëid::veijriaardfthünïf medewerJ^g-;-jtev yerlenènl4Dé;; vierde" -wethouder. was: -niet> bereikbaar,T'zodatwe dienst-mening'niet konworden;'géhoord:(i*|5. -De-burgemeester achtte hiermede;?élkëHÉli kans -voor de- gemeente - om -^vtiauna^ c* vt-i!*n- 'J- -'"'y'V' :"g Het in.s; '„Oranj e" wordt,:: ónvóorziehe omstandigheden voorbehouden, -.••Vrijdag- morgen'. II. September a.s. met .pas'ragiMS,y*|| uit Indonesië te Amsterdamverwacht4 y Een aantal7passagiers'- heefthetf'schlp reeds te Napels verlaten;'Dit is'.dè: eerste^ keer dat de' „Oranj e" opde thuisreis Napels-'heeft aangeIopem-ffi.#S%%i#Sêlg:®!^^ >j aïSiPti Dank zij de bemiddeling van dé RJ&j geestelijkheid is het 5-jarige Jbódsè meisje Mar ja Aykens, dat enige, lijd' geleden door haar vader naar Spanje 'werd ontvoerd weer in Nederland teruggekomen. Alhoewel het kind geen uoord Nederlands verstaat, is zij dol- gelukkig weer bij haar moeder terug:/ ..,.1te zijn. Reuter meldt uit Bonn, dat binnen de Christelök-Deinoeratisciiè Unic,:i die Zondag de-absolute meerderheid verwierf in de Duitse Bondsdag/ ontevréden* held heerst over het é€n-mansbeleld, dat kanselier Adenauer de laatste,'.Vier? jaar heeft gevoerd. Welingelichte christeiyk-democratische kringen willen nóg';, niet van een open conflict spreken, maar volgens onafhankelijke waarnemers zal de kabinetsformatie de bestaande tegenstellingen In een beslissend s&dJünU brengen. Wat er van dezemoeilijkiieden naar buiten is gekomen is dit, dat fractie leider von Br> ntano 'gezegd heeft, dat Adenauer zijn -post als7 minister van Buitenlandse Zaken zal opgeven - - (ter wijl von Brentanc doet, alsof hij zelf de opvolger - zal worden) en dat' de bondskanselarü gisteren terzelfder tijd verklaarde, dat Adenauer de leiding der buitenlandse aangelegenheden niet uit handen zal geven. Een verklaring, die weliswaar gericht is tegen dè libe ralen, maar tóch niet- strookt m*t" de uitlatingen van von Brentano. Niet slechts de socialisten spreken van Adenauers autoritaire politiek een communiqué van hun partijbestuur v zeide gisteren, dat de fundamenteiey:" democratisciie orde er door in gevaar werd gebracht maar ook in;kringen :'7 van de CDTJ en van -de gealiieerde.'S Hoge. Commissie heerst eeqjdergelijke*^ vrees. Het zou kunnen rijn,'. datrAdeni -<M auor,nu hij een absolute - - heeft, het parlementaire Werk 'ais-;eén Lt* formaliteit zou kunnen gaan beschoufwën;®W Daarom hopen velen op een oppositie binnen de CDU" en men vraagt zlcb*aL.»a& of von Brentano daarvan hët^céïrtrtïiSffi zal worden. -èv-'.-'.^-'7,-'se Vl - .-..Vfe

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1