Verplicht onderzoek Konij nenziekte in Nederland Nu is Cyprus getroffen door aardbeving Prins miste het verhaal van kellner-soidaat-metselaar de Grote waakzaamlieid geboden Ambonezen uit Nieuw-Guinea in Nederland aangekomen Resultaten van de Jaarbeurs boven verwachting Wentelwiek I Waar de bontwerker f I bankwerker wqrdt i r mm H.M. de Koningin spreekt voor de jeugd Aanslag op Sultan van Marokko Laatste verslag van mr. Milius mm VRIJDAG 11 SEPTEMBER 1953 ELFDE JAARGANG No. 2566 Weerbericht GEVREESDE MYXOMATOSE GROTE VERWOESTINGEN OM PAPHÖS Auto sJoeg tegen boom mm Ex-koning Peter gaat scheiden Zeer revolutionnaire straalwentelwiek op Farnborough Burgemeester van Delft treedt af als Kamerlid r mw> WM i I - Uiterst pijnlijk Maatregelen a® Oud-premier Mossadeq in hongerstaking ■éSSlMmÈ - m 5:1 n ?-i" Mmm {Van een onzer verslaggevers). DE dag van gisteren was voor de heer F. L. Ge er as,ëen blonde Amsterdammer, wel bij- zónder feestelijk: Allereerst. al omdat hij, na J Rotterdam:'Witte de Withstraat 30 Telef. 29215 (3 I.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 •c-Graver hage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 1U892 Advertentie-afd. Tel. 114402 Dordrecht: Scheffersplein 3 Telefoon 4578 Postgiro No. 424208 Klachtendienst Tel. 7314 Gouda: Dubbele buurt 3 Tel. 3438 Giro No. 424422 Abonnementsprijs 49 cent per week. 2.13 per maand. 6 35 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. Geldig van "Vrijdagavond tot Zaterdagavond: ENKELE BUIEN -! - Veel bewolking met vooral aanvankelijk enkele buien. Weinig verandering in temperatuur. Matige tot krachtige Zuid-Westelijke wind, later draaiend; naar West tot Noord-West. Directie: C- A. KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN OO Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT BU de behandeling van de vraag punten voor een nieuw Burgerlijk Wetboek is aan de orde gekomen de kwestie of een medisch onderzoek voor het huwelijk van overheidswege ver dicht moet worden gesteld. Gelijk onze lezers bekend zal zijn, heeft een aantal medici en juristen ook van christelijke huize daarmee Ingestemd. Wij hebben daarover inder tijd in ons blad bericht. Ook de Synode van de Nederlands Hervorm de Kerk heeft in een adres aan de tniifister van Justitie en aan de leden der Staten-Generaal daarmee haar instemming betuigd. Een geneeskundig onderzoek voor het huwelijk, aldus de Synode, zal de huwenden stellen voor mogelijke li chamelijke of zielkundige factoren die een extra-belasting van het voorgeno men huwelijk kunnen betekenen. Kennis van die omstandigheden kan hét 'verantwoordelijkheidsbesef der huwenden voor zichzelf, voor elkaar en voor hun eventuele kinderen be vorderen. Om die redenen, wordt gepleit voor een verplicht onderzoek, dat evenwel niet mag leiden tot een huwelijksver bod, aangezien dit een niet toelaat bare inbreuk op de persoonlijke vrij heid en verantwoordelijkheid zou be tekenen. De P.v.d.A.-fractie in de Tweede Kamer heeft een amendement in die geest ingediend. Daarbij gaat mer> er van uit dat zonder toestemming van de bétrokken persoon geen mede deling van de resultaten daarvan aan derden, .ook niet aarf de andere bij bit huweljjk betrokken partij zal itjogen 'worden gedaan. Dit is ook de mening van de Synode. DE vraagstukken hier aan de orde zijn van groot géwicht. Ook naar onze mening kan het roet de verantwoordelijkheid van. iemand die wil gaan trouwen in overeenstemt ming zijn, indien hij of zij. zich van te voren vergewist of er bezwaren van medische aard zijn, waarvan het goed is dat beide partijen die althans ken nen. Het al of niet doorgaan van eén huwelijk van het bestaan van die be zwaren in het algemeen en zonder meer afhankelijk te stellen, komt ons onjuist voor. Oók wij zijn van oor deel dat die beslissing geheel in de persoonlijke sfeer genomen moet wor den. i. De zaak; wordt echter bemoeilijkt door het feit dat vele mensen eerst tot zulk een medisch onderzoek zouden overgaan nadat zij al geruime tijd verloofd zijn en dat wordt uiteraard zeker het geval al? het een verplich ting van overheidswege wordt. Men krijgt dan de situatie dat een paar mensen genegenheid voor elkaar heb ben opgevat, die in een verloving zich verdiept tot liefde. Op het ogenblik dat zij zullen gaan trouwen komt dan het medisch onderzoek en het resul taat daarvan. Indien het onderzoek „ongunstig tdtvalt wordt er dan een uitermate moeilijk zielsconflict geschapen. Al thans dit is mogelijk. Men kan dit' enigermate voor komen, indien men vrijwillig, nog voor er van huwelijk of verloving sprake is dus, laten we zeggen bij kin deren van achttien jaar, zulk een onderzoek laat instellen. De oudere weten dan waar ze aan toe zijn en de kinderen ook. Het kap ze behoeden voor onberaden stappen en ze zijn van te voren op de hoogte van de verantwoordelijkheden waarvoor zÖ, in dit opzicht althans, staan. TT1T het vorenstaande volgt reeds dat wij voor een verplichting van over heidswege om een medisch onderzoek voor het huwelijk in te stellen, niet gevoelen. De overheid mengt zich daarbij in zeer persoonlijke aangele genheden, waardoor conflicten tussen de verloofden en in de ziel van een of van beide der toekomstige huwe lijkspartners kunnen ontstaan, zonder dat zij een weg ter oplossing kan of wil aanwijzen. De bepaling dat het resultaat van het onderzoek niet aan de andere partij mag worden meege- deeld zonder instemming van de ene partij, werkt hoe wijs die bepaling enerzijds ook moge zijn aan de an dere kant het gevaar in de hand dat de.partijen geen open kaart met elkaar spelen zodat er, blijken later bij een der partijen of bij de kinderen af wijkingen, een nieuwe bron van huwe lijksmoeilijkheden- ontstaat. Hoe licht kan de een niet tegen de ander zeg- gen: had mij maar van te voren in gelicht. Die moeilijkheden kunnen ook ont staan zonder overheidsdwang, maar als er overheidsdwang is, heeft de overheid hier verantwoordelijkheid op zich genomen vobi; consequenties, die zij ten enenmale niet dragen kan. De overheid kan-niet alles. De over heid kan zelfs niet zo verschrikkelijk veel, als zij de dingen goed wil doen en geen brokken maken. Bovendien is het goed hierbij op te merken dat pok de medische weten schap niet zo erg veel kan. Zeker niet als het op voorspellen aankomt. On- getwijfeld zijn er gevallen, waarin zij verstandige waarschuwingen kan geven, die niet in de wind geslagen mogen worden. Maar vooral waar het hier- vaak gaat om zielkundige én erfelijkheids- kwesties mag wel worden bedacht, dat hier een zeer speculatieve kant aan de zaak zit. Een medicus zal uiteraard deze kant 'serieus onder de ogen zien. Maar hier speelt ook de wijsgerig-wetenschappelijke en' de religieuze instelling van de medicus een rol. Wanneer .de overheid hier dwingend een onderzoek voorschrijft, neemt zij de verantwoordelijkheid op zich voor de invloed die het advies van de me- dicus heeft. En de achtergronden, van dat advies vermag zij niet te beoorde- len. Alleen al omdat zij zé niet kent. '."Ma-r - --I -laarvan zal 'net zeker De gevreesde konijnenziekte myxomatose is gisteren te Noordwijk ge constateerd. De gevallen zijn aangetoond in de .konijnenstapel t van een sportjokker. Ongeveer twee dozijn dieren is afgemaakt. Hoe de besmet ting in het welverzorgde en geïsoleerde konijnenbezit is geraakt,- is voors hands raadselachtig. Jagers en jachtopzieners in de buurt van Noordwijk hebben geen enkel ziek of dood dier onder de wilde konijnen aangetroffen. Nieuwe dieren van buitenaf zijn in de laatste tijd niet in het1 bezit van de sportfokker gekomen. S (vs«» ;!W.' De Rijksseruminrichtirig. te Rotterdam heeft bij de zieke en dode, door de eigenaar ten onderzoek aangeboden, dieren myxomatose geconstateerd. Da delijk nadien zijn de zieke dieren gedood en daarna zijn alle exemplaren vernie tigd. Het raadselachtige geval van myxo matose te Noordwijk werd op 9 Septem ber onder de aandacht van de vee- artsenijkundige dienst gebracht/Gisteren werd de aanwezigheid van de ziekte onherroepelijk vastgesteld. Aangezien tegen myxomatose geen geneesmiddel bestaat, heeft men de zieke dieren ver nietigd. Inmiddels zijn te Rotterdam in de Rijksseruminrlchting reeds voorbereidin gen getroffen om de thans te Parijs ge vonden en beschikbare entstof op grote schaal te gaan vervaardigen.'Men hoopt deze entstof, die uit den aard der zaak alleen aan tamme konijnen kan worden toegediend, op zeer korte termijn ter beschikking te hebben. Door het enten van tamme konijnen bestaat een redelijke kans deze dieren voor de bijzonder pijnlijke ontstekingen met immer fatale gevolgen te behoeden. Afkomstig uit Z,-Afrika Konijnen, die aan myxomatose lijden, zijn een direct en/ ernstig besmettings gevaar voor hun soortgenoten. Hazen, pluimvee, ander vee en vogels schijnen geen last van dé'ziekte te hebben. Ook de mens blijkt onvatbaar. De ziekte Is een uit Zuld-Afrika af komstige infectie, welke met opzet naar Australië werd overgebracht om de daar heersende -konijnenplagen te bestrijden. Een Franse arts, die veel last van konijnen op zijn landgoed had,, bracht de infectie naar Frankrijk, hij'! besmette enige konijnen er mee met het gevolg, dat -da Franse konijnenstand gedurende het vorige, en dit jaar vrljwel'wërd uit geroeid. In d? loop van deze zomer drong de-besmetting tot Duits gebied langs de Franse grens en tot België door. Dé ontstekingen én gezwellen, die zich achter in de kop ontwikkelen, zijn uiterst pijnlijk." Ook dé ogen worden "aangetast. De dieren lopen gillend rond. Zij zijn hun schuwheid volkomen kwijt en sterven tenslotte van pijn en uitputting. Pluimveeziekten vallen in Nederland niet onder de veewet. Er zou een nood wet voor nodig, zijnom voorschriften tot bestrijding van myxomatose te kun nen geven. Daarop kan niet worden ge wacht. Het geval te Noordwijk kan op zich-, zelf staan, maar deskundigen maken zich hierover' geen- illusies. Daarom roept de veeartsenijkundige dienst alle konijnenhouders op zelf zo goed moge lijk maatregelen tegen het besmettings gevaar te" nemen. Zodra entstof beschikbaar komt zal met enten kunnen, worden begonnen: Op verzoek van de Nederlandse Jeugdgemeenschap zal H.M. de Koningin Zaterdag een rede houden voor de Ne derlandse jeugd in de Koopmansbeurs te Amsterdam. Deze rede zal uitgezonden worden door de radio en wél via Hil versum I, golflengte 402 mèter. De uit zending vangt aan om 20.15 uur en zal duren tot 21 uur. Vrijdagmiddag is te Rabat een aanslag gepleegd op de Sultan van Marokko. De Sultan bleef ongedeérd. De pleger van de aanslag werd neergeslagen. Voordien echter kan men ook reeds de grootste voorzichtigheid in acht nemen. Het is het beste om geen konijnen te vervoeren en deze zoveel mogelijk voor contacten van buiten af te beschermen. Deelnemen aantentoonstellingen, het onderling-verhandelen en verruilen van konijnen c.d. wordt ernstig ontraden. -Indien men mét aan myxomatose lijdende konijnen in -aanraking is ge weest, is het ontsmetten van kleding e.d. stellig raadzaam. De veeartsenijkundige Dienst begint op ,11 September een zeer uitgebreid onderzoek en spoort iedereen aan tot de grootste waakzaamheid. Vermoedt men een ziektegeval, dan is directe waar schuwing van groot nut. Daardoor im mers kan veel ellende worden voor komen.- Dank zij de activiteit van de Noord- wijkse sportfokker en diens dierenarts, die de ziekte nooit hadden aanschouwd, maar snel hulp inriepen, kon de haard van besmetting te Noordwijk onmiddel lijk worden vernietigd. f V"®:- HM. de Koningin heeft gisteren een bezoek gebracht aan-de lleatrix-school. Op deze school krijgen de lagere klassin onderwijs«fat een overgang mogelijk maakt van de voorbereidende school naar het gewone lager onder wijs. In één der klassen hebben de kinderen een: winkel ter beschikking. U.M. bekijkt de artikelen hit deze winkel. a.z%xA Vier uur vroeger dan verwacht werd is vanochtend -op Schipholhet KXJNL- toestel uit Blak (Nieuw-Guinea) aan gekomen' met aan boord enkele Ambo nezen, vooraanstaande figuren van de „Republiek der Zuid-Molukken", die naar Nieuw-Guinea waren uitgeweken. Het zijn ae heren Nanlohy, Tahapary, Pattlpelluhu en Ir J. A. Manusama en zijn echtgenote mevr. Manusama. Zoals bekend, hebben, de betrokkenen a ens eenmededeling van- officiële zich niet/ van politieke activiteit onthouden, toén hunop -hun verzoek door de Nederlandse regering asyl was verleénd .op Nieuw-Guineo. In Verband daarmee zag de 'overheid van Nietiw- Guinea zich genoopt hen in bewaring te stellen. Aangezien hun voortgezet verblijf- in Nieuw-Guinea „bezwaar lijk-en ongewenst" was géwordén, be sloot de Nederlandse regering indertijd hen met instemming van de Antil liaanse regering een verblijfplaats in de Noderlandse Antillen'aan te bieden, tenzij zij er de voorkeur aan zouden geven zich elders -in het buitenland te vestigen. De Ambonezen verklaarden niet bereid te zijn naar de- Nederlandse Antillen te vertrekken. Vestiging elders in het buitenland bleek niet mogelijk. Daarop werd besloten hen naar Nederland over te brengen, aan welk plan thans uit voering is gegeven. Bij hun aankomst opSchiphoT heden ochtend op een tijdstip, dat vrijwel door niemand werd verwacht, zijn de Vanmorgen werd nabij de Karreweg op de Apeldoomse straat te Voorthuizen een totaal vernielde personenauto ge vonden met daarin het ontzielde lichaam van de 22-jarige kornet J. van bet. re giment huzaren Prins Alexander te Amersfoort. De auto was met- de ach terkant tegen- een boom geslagen. Of slippen of een aanrijding met een an dere wagen, welke dan doorgereden moet zijn, de oorzaak van dit ongeval is, wordt thans onderzocht. aanwezige persfotografen en verslagge vers op een "honderd meter/afstand ge houden,aangezien niemand- de vijf Am- manezen .mocht benaderen.". .Van,, officiële zijde vernamen we, dat, zij in. Nederland bewegingsvrijheid heb ben, mét "dien verstande, dat zij als vreemdelingen' vallen, onder de beperkingen, die hun. zodanig kunnen worden opgelegd. Zij Zullen', zibh. der halve, zoals alle.. vreemdeling'cjB' hebben te onthouden vai) politieke*ïatnvlteitvfcjI Opnieuw heeft 'zich in het Oostelijke gedeelte/van de Middellandse Zee een aardbeving voorgedaan. Ditmaal Is, zo als wij reeds in oen dée! onzer edities meldden, het /eiland Cyprus, eén Britse kolonie voor. de /kust van Turkije, ge troffen. Gisteravond werden veertig do den gemeld.Binnen acht seconden war ren des morgens in 135 dorpen- hulzen ingestort. Twee dorpen werden totaal verwoest. Ook het plaatsje Paphos liep zware schade op. v De zes duizend inwoners van. Paphos zaten of lagen gisteren in de tuinen, op de straten en open plaatsen tussen hun voornaamste bezittingen en praat- ten-beduusd over de -ramp, die hun .'«S' hebben stadje- en-districtidhMe;vroege :mprgen- activiteit. uren-h«d^gettö«en^----"A-^'ï=.r^5":-r»' Over de resultaten van de juist ge stoten Najaarsbeurs heeft de directeur mr J. Milius vrijwel uitsluitend gun stige berichten van de deelnemers ont vangen. Hij rapporteerde goede tot bij zonder goede zaken te hebben gedaan, zodat de, stoutste verwachtingen verre werden overtroffen. Tevredenheid is er niet alleen bij de handel in kleinere artikelen, doch ook lij, die -het van' grotere orders moesten hebben, maakten melding van bevredigende resultaten. Er werden hoopgevende contracten in het buitenland gelegd en vooral ook flinke* orders geboekt voor een ruimere periode. - -'■ - Uit deze ontwikkeling aldus mr Mi lius kan- worden 'afgeleid, dat er groeiend vertrouwen in de naaste toe komst bestaat. Er was een terugkeer tot meer - normale verhoudingen waar te nemen en een betrekkelijke verbete ring van de internationale situatie. Ook de betere dollar-verhouding Amerika- Engeland zal van. invloed zyn geweest, terwijl het economische leven van Ne derland een zekere stabilisatie vertoont Deze factoren hebben er zeker mede toe geleid, dat men ter beurze! de al lengs wat geslonken Voorraden weer wat heeft durven aanvullen, vooral ook omdat een daling van prijzen voorlo pig moeilijk kan worden verwacht. Mo gelijk heeft ook het herstel van Zee land de vraag enigszins beïnvloed. Het bezoek aan ae beurs is. wat bij vorige' beurajn ten achter gebleven, Uit niet minder, dan 55 landen wer den bezoekers geregistreerd, waarvan velen uit België, Duitsland, Engeland, Indonesië en de Ver. Staten. De meubelbranche was in verband met haar streven haar een eigen beurs minder goed vertegenwoordigd, doch de aanwezige firma's zijn buitengewoon tevreden. De iederbranehe meent dat deze najaarsbeurs de beste is geweest van alle na-oorlogse beurzen en, om een een ander voorbeeld te noemen, de af deling goud, zilver en bijouterieën ver klaarde uitverkocht te zijn en snel de voorraden te moeten aanvullen. Volgens de correspondent te Teheran -van de „New York. Times" is Mossadeq in hongerstaking gegaan uit protest te gen zijn overbrenging naar een cel in het legerkamp van Soeltanabad bij Te-, heran.Hij zou gevraagd hebben om een onderhoud met een advocaat voor het opmaken van zijn testament- zo zijn dat ze die niet steeds voor haar verantwoording zou kunnen ne mén. Vrije artsenkeuze voor dit on derzoek door de betrokken partijen, neemt dit bezwaar niet weg. Althans zeker nietgeheel weg. Daarom met, omdat hét onderzoek gedwongen plaats vindt, dus ook dan wanneer partijen het zorfder dwang niet zou den hebben doen verrichten. Hier past dus grote voorzichtigheid en.een uiterste soberheid bij. het doen optreden van dei overheid. Het is wel zeer merkwaardig dat de partij, die het minst van alle partijen over de staat heeft nagedacht, hier weer het eerste er toe komt om aan de staat ingrijpende bevoegdheden in het persoonlijk leven te geven. De heer en mevrouw J. A. iBoUern'eyer- Van Oort, die gisteren in dé' écht werden verbondenstapten enkele uren daarna in een tcentelwiek aan dé Katshoek te Rotterdam voor het maken van een huwelijksreis naar Parijs. Vrijwel geen huis is er in Paphos, dat niet gebarsten of anderszins be schadigd is. Dozijnen liggen in puin. Niemand durfde de huizen binnen te gaan, niet alleen omdat er steeds nog brokstukken vielen, maar ook uit vrees voor nieuwe schokken. De Britse vloot dirigeerde onmiddelr lijk het vliegdeksehip Theseus", een destroyer en een landingsboot uit Pi raeus naar Cyprus. Leger en lucht macht doen wat zij. kunnen aan het red ding- en demolitiewerk.v 'i-'" Het was., de érgste, aardbeving op Cy prus sinds mensenheugenis. "Zij kwam in vier golven. „"Wij waren volkomen machteloos", vertelde èen koopman, „de plafonds kwamen naar beneden en, de; daken scheüï-dén open. Paniek volg- derMcnsën' Ilépeh luid gillend de "straat op; Vrouwen in nachtgewaadsleepten haar- kinderen uit de huizen, ze be schermende met haar lichamen." - Xn een welvarend wijndorp, Stroumbi, gingen -500 gebouwen, waaronder de kerk,; tegen de grond. De'., bewoners vroegen dringend om tenten, voedsel, kleren en .geld. Des. middags begroeven de dorpelingen hun dertien doden. Grote rotsblokken zijn gevallen" op de hoofdweg tussen Nicosia, en Paphos. Vrachtauto's met brood werden gister avond naar de geteisterde dorpen ge zonden. Ex-koning Peter van Joegoslavië en zijn .echtgenote, Alexandra, een Griekse prinses; hebben Donderdag, te Biarritz een, zoals een der secretarissen van ex- koning Peter het noemde, „laatste on derhoud" gehad ter bespreking van de voorwaarden voor een echtscheiding. De 30-jarige ex-koning en de 32-jarige ex-koningin, die 'reeds enige maanden gescheiden leven, waren vergezeld van hun advocaten. Zij kwamen overeen, de finitief de verschillende kwesties in za ke hun persoonlijke betrekkingen en hun kind, prins Alexander, uit te wer ken met het oog op'een eventuele echt-' scheidingsactie. De 8-jarige prins Alex ander zal in .Zwitserland worden opge voed. Ex-koning Peter was in 1944 in Lon den gehuwd met prinses Alexandra, een nicht van koning George van Grieken land en een achter-achterkleinkind van koningin Victoria. Hij werd afgezet- in 1945. |£ENT u dit kinderversje? Kachel mijn kachel je bent me wat waard Nee,-zet de kachel, ik ben geen kachel Nee, zei de kachel, ik ben een haard.. Dag lief kastje keurig en net Nee, zei hetkastje, ik ben geen, kastje Nee, zei het kastje, V ik ben een buffet. En zo gaat dat dan een beetje, door. Het eindigt'met de woorden: Neem me niet kwalijk, riep ik toen da'lijk Zo hard als ik het maar zeggen kon. Wat niet -kwalijk, zee'en ze aa'lijk Het heet niet kwalijkn. - het heet pardon. nat is dus blijkbaar de geest van deze tijd. v Professor Anèma heeft twee eh dertig jaren geleden de idee aan de. hand- gedaan om een salon voortaan „Sierkamer" te noemen. - Hij heeft er geen succes mee gehad. j En daarom zal het een hele strijd zijn om voor de helicoptère de naam Wèntejwiek te 'doen inburgeren, Zullen wé het. eens proberen? Op de luchtvaartshow van Fam- borough-is gisteren voor het eerst- de re volutionnaire Percival P-47 straalwentel wiek getoond. Dit Wentelwiekmodel heeft een merkwaardig nieuw systeem voor! overbrenging--.en-{koeling.'. /•Aanvankelijk wasbesloten het model uit veiligheidsoverwegingen geheim té® houden, - maar/ een' hogere instantie.;bér:2 sliste: ,',De wereld moet deze revolution- naire prestatie-; der Britse industrie zien." Dé P-47; die plaats biedt aan acht per- sonen, heeft straalmotoren aan de uit-_; einden van" de hefschroeven. Door zijn-; '- grote .staartstabilisator gelijkt deze,went,' telwiek typisch - opeen kikkervisje. .::,-'. De heer D.de Loor-van dë'PvdXj. - heeft met- Ingang van '12 Septt>mber- ent- .-- slag gevraagd als-lid'van de-Tweede Kamer. De heer- JDe- Loor is enige tijd geleden benoemd tot -burgemeester van Delft, Voor" opvolging komt: in aanmer-;. king mevrouw D.Heroma-Meilink te :jir Aipster'dam; Zij 'zal de: benoeming töt Kamerlid-' aannemen.- - v, ,S"; SjMS#®1" jfii Z.K.H.prins Bemhard heeftgister-j.r ochtend^ een bezoek' gebracht aan de Rijkswerkplaatsen voor Vakopleiding ~- in de NassaustraaL De. Prins ^bekykt'jlS een, der werkbanken. /c maandenlang werkloos te zijn geweest-, vandaag Rijksarbeidsbureau voor. het P. Knop, dé chef van, de af- De Prins onderhield zich deling vakontwikkeling van hier enige ogenblikken met- het Rijksarbeidsbureau, de de cursist S. Ji de Pont, van heer G. H. Trines, de hoofd- inspecteur-directeur van het wie hij enige werkstukken, waarondereen hoogtemeter, aandachtig.bekeek. Toen het fvriétijïr 'uwer een hel rekking kan un u nrnirden district Noord-Holland, de gezelschap deze afdeling yer- C. Corver; en de „r van de Rükswerk- lat hij cursist was aan de -tiijkswerkplaats vooi plaats voor Vakontwikkeling Vakontwikkeling zo maar werd aangesproken té Amsterdam, de heer J. E. ioor de Prins der Nederlanden, die een bezoek Prins! Nadat deze heren een bracht aan-deze werkplaats^ uiteenzetting hadden gege- „Hoeiang is u ai hier?' vroeg prins Bernhard hem. terwijl hij het metselwerk stond'te bekijken. „Vijf maanden, Hoogheid, antwoordde Gerrits prompt, maar hij was te verbouwe reerd om daaraan toe te voegen, dat deze dag zijn laatste dag was, dat hti vroeger J keilner is geweest maar geen werk meer kon krijgen toen hij als soidaai uit Indonesië terugkwam ei- daarom, ten einde raad, haó besloten, zich te laten om scholen tot metselaar. Ei toen tot hem doordrong, da: de Prins misschien wel meet van hem wilde weten, wat de hoge bezoeker al weet doorgelopen naar "een vol gend werkstuk op het ter rein aan de Haarlemmerweg. maar vooral omdat hij gisteren de laatste dag dfreercteür van de Rijkswerk- ven over doei van en werk- ^li!inii(lli(iltllSjlllllllillllllSlüsi]!lt9S2!Üliniinyill3!i3d'lili!ili!!i)t;iill!t!l)i|inB!illliRi81V!!l31l!IUI!lUISi9iliiIilllI>illSHUHH{ëliy!l)llSlli^ Prins was maar beperkt. Z.K.H. prinsBernharo jezocht gistermorgen eerst de afdelingen van de Rijks- verkplaats - in de Eerst» iassaustraat. Klokslag tiet uur stopte daar, terwijl tien- allen kinderen uit de buur1 net oranje-vlaggetjes zwaai- lenj de koninklüke wager, De Prins, dié gisteren een donkergrijs costuum droeg witte anjer op de revers Want er was heel wat te werd hier verwelkomd zien in de verschillende af- door de plaatsvervangend delingen van-de-Rijkswerk- directeur-igeneraal van het plaats en de tijd van de Rijksarbeidsbureau, de heer door haar schrille geluiden wijze bij deze Rijkswerk- plaats. maakte dé Prins, dit werd vergezeld door zijn oarticuliei*-secretaris dr. F A. de Graaf en zijn adjudant ie luitenant-ter-zee eerste! Gas Eibers, een rondgang ioor het gebouw. In de, iraaierij stond hij o.a. - stil lij een draaibank, waaraar- •en bontwerker bankwerker tond te worden Veel belangstelling toon de de hoge bezoeker voor de precisie-bankwerkerij- de afdeling, die zich kenmerk» liet stiet een der heren inderhaast tegen een handle van een! electrische schaaf- 'bank, zodat de handle viel. - De Prins, die dit zag, bukte zich, raapte het apparaat op - - en overhandigde; het met een vriendelijk knikje aan de !-p cursist, die deze machine; v bediende. Nadat alle afdelingen wa- ren bezocht, begaf het gezel- schap 'zich naar de terreinen aan de Haarlemmerweg,, waar de cursussen m de bouwvakken worden gege ven. Zonder; dat hij', het G merkte, werd 'dé Prins hier 'efllmd door een van de /eerling-metselaars, wiens liefste hobby het is 'zelf- -; opgenomen films té vertonen n zijn-huiskamer. Evenals in het gebouw aan Je Nassaustraat onderhield S ie Prins .zich hier met vrij- vel alle werkmeesters en®, iet hij werkstukkentonen, '.owel van stukadoors'als van®! timmerlieden, - steenhouwers in betonviechters.-i./ 'V.;V.-T- Om -tien, over ,élf.'begaf® □rins; Bernhard zich -fweer/ ;- per auto naar het paieis.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1