voor de handel de scheepvaart en voor Afd. Vlaardingen van N.A.P.B. bestaat vijftig jaar aankomende BEDIENde (m.)- Antwoord van B. en W. op vragen over verstoorde C.J.M.V.-feest Reclamebureau op Hoogstraat te Vlaardingen brandde gebeel uit en Blij" en Langini zorgden voor prettige ontspanning Rotterdamse Internationale Havendag Minister mr. J. Algera sprak over het „inland transport" Grote -brand—te Maasland SCHIEDAM „Toeschrij ven van on-edele motieven aan gemeente-diensten beneden alle critiek" NAJA ARS-SHO W S MAASSLUIS VLAARDINGEN Brandweer moest twee keer optreden Collecte Blindenzorg Burgerlijke: Stand van Rotterdam NCRV-propagandd-avond in Schiedam Bureau Huisvesting in eerste halfjaar 1953 AUTO-ONGELUK BIJ ROOSENDAAL Maasland TROUW Vrijdag 11 September 1955 r 0nz« Malson WEST ER VELD Ongevallen Rotterdams Kamer-orkest geeft vijf concerten Jubileum St. Ambrósius Aantalaanvragen bleef vrijwel gelijk TEKKO TAKS EN DE ATOOMPANTOFFELS De Rotterdamse Intern. Havendag, welke Donderdagmiddag in de Rotterdamse Schouwburg een aanvang nam, is een evenement, dat een vaste plaats gevonden heeft in het leven van de Maasstad. Tijdens de openingsbijeenkomst spraken de Nederlandse Minister van Verkeer en Waterstaat, mr. J. Algera en de voorzitter van de Stichting „Havenbelangen", mr. A. C. W. Beerman. Beiden wezen op het belang van deze dag, zowel voor Nederland als voor de andere landen in West-en Midden-Europa. Bovenal belangrijk noemden de twee sprekers d» -'«iheid, welke te vinden moet zijn en bij de handel en bij het :r. Minister Algera zeide het als volgt: „Ons continent is er met mee gediend, wanneer de overzeese handel en de overzeese scheepvaart belast worden met de interne verkeersproblemen van dit continent". Wapenaar werd ffentlluISEG voorzitter van de gouden afdeling, de a, - O O heer A_ Maat> rijn gasten kort toegespro Begroeting Visserijberichten Een dode en vier gewonden vroogf Uitsluitend sebrifteiflfc Zoalsreeds eerder wérd bericht heb ben verleden week de heren A. J. van Lith, raadslid voor de P.v.cLA, en A. Sonneveld. CHU-raadslid, B, en W. vra gen «stele o«er de feestviering van de CJ3V5TV op 2 September il;, die wegens de srrote ravage in de Plantage niet kon donegaan. en W. hebben beide raadsleden thans van antwoord gediend. Volledig heidshalve publiceren wii zowel de vra gen als de antwoorden daarom De heer Van Lith vroeg B. en W.: 1. Heeft het. Colleve van B- en W. ken nis genomen van de moeiiilkheden ter geleeenheid van de voorgenomen festivi teiten van het C.-T.ivr.V. in de Plantage op 2 Sentember 1953? 2. Kunnen B. en W. mededelen of het geen in de ners hieromtrent is veoubli- ceerd on juiste gegevens "berust? 3. Indien de desbetreffende organisato ren «eheel of gede^iteliik' terecht ge griefd zi.in, willen B. en W. dan ook mededelen, welke instanties verantwoor delijk ziin en wat gedaan zal worden om derfeli'ke grieven in de toekomst te ver- miiden? "vj -7» Het antwoord van B. en W. luidt: 1. Deze vraag wordt bevestigend be- antwoord.' ---1 7". 2. De feitelijke gegevens, welke in de tdaatsetiike Tiers ziin eenubliceerd. zijn 5n 't algemeen niet onjuist, doch de ge volgtrekkingen. die uit de feiten worden afgeleid en de motieven, welk achter de feiten worden gezocht/ zijn absoluut onjuist. Het is te betreuren. ,dat de plaatselijke viering van het Eeuwfeest van de C.J.M.V. in Nederland in de Plantage op 2 September J.l. geen door gang kon vinden, doch. wanneer, zoals in het onderhavige géval, de organisato ren- van'deze viering zelf onpractisch te werk zijn gegaan.-gaat-het.niet aan, dé schuld, van de mislukking 'aan de Ge meente te verwijten, terwijl het tee- schrijven van onedele motieven aan de Gemeentediensten beneden alle critiek bliift.yJ'47 Vast staat, dat in de. maand -Juli. toén de vergunning werd aangevraagd, een der organisatoren is gewezen .op de mo gelijkheid, dat de tribune, welke in de Plantage tijdens de vacantieweek dienst moest doen. op 2 September nog niet ge heel zou'ziin verwijderd, zodat men ge waarschuwd was.- ♦ast staat ook, dat dé nódige vergun ningen door het Gemeentebestuur zijn verleend en dat de verschillende i ge meentediensten hiervan op de hoogte zijn gesteld. Vast staat ook, dat één der organisa toren met de Dienst van Gemeentewer ken vooraf(n.7. gedurende de vacantie week) contact heeft gehad, zodat" de weg- haar deze dienst bekend was. Bij die gelegenheid is de wenk gegeven, zich omtrent het eventueel gebruik van de tribune en van de geluidsinstallatie te wenden tot resp, de Schiedamse Ge meenschap en de installateur. - Het had dus voor de hand gelegen, dat de organisatoren direct na de va cantieweek de toestand in de Plantage hadden gecontroleerd om gedachtig aan de hierboven vermelde waarschu wing en wenk in overleg te treden met de Dienst van Gemeentewerken enz., zodra er enig gevaar dreigde. Dit is niet, althans ruet voldoende en niet tijdig,, geschied. Dan toch zou er een oplossing zijn gevonden voor de moei lijkheden welke in verband met het af breken van de tribune thans zijn ont staan en die de belemmering van de viering tengevolg hebben gehad. Immers de afwezigheid van het per soneel van Gemeentewerken, dat met het in orde brengen van het podium is belast, een door ons betreurd verzuim, dat uit een samenloop van omstandigheden, welke met vacantte verlof samenhangen, moet worden verklaard, was niet de oorzaak van het mislukken van de viering, aange zien bet podium geheel vrij was, het licht kon worden ingeschakeld en bo vendien een voldoend aantal stoelen hij het-podium aanwezig was. 3. Waar na kennisneming van het vo renstaande mag worden aangenomen," dat ook de organisatoren zelf zullen moeten erkennen, dat voor gegriefdheid geen' reden bestond, vervalt de beant woording van deze vraag. De heer Sonneveld (C.H.U.) die B. en W. ojn. vroeg of zij niet van mening warén dat, indien het gebeurde met de C.J.M.V. juist was, voortaan de verhuur ■van terrein en podium aan andere in stanties -moet worden opgedragen dan aan de huidige, kreeg hierop als weder woord: „Met verwijzing naar ons ant woord op de tweede vraag over dezelf de aangelegenheid van het raadslid, de heer Van Lith,, wordt deze vraag ont kennend beantwoord." Advertentie winden plaat* op cïïlmmndag 14 tSoptombor a.o. '4 middag* 2*30 uur m '4 avond* 8 uur in Slotol oAUmto* complet f 3.75 ^ttlauritovag 53 ^cl*}oon 28351 Zilveren. Jubileum. Woensdag is het 25 jaar geleden, dat de heer J-. Kloppen burg te Maassluis In dienst trad bij de Koninklijke Scheepsagentuur Dirkzwa ger N.V. De kapitein van de „Reporter" zal het op zijn jubileumdag wel niet aan belangstelling ontbreken. Excelsiornlenws. Wijzigingen in het competitie-programma voor Zaterdag: Excelsior a - Rhoon en V.D.L. c - Ex celsior c uitgesteld; ingelast Excelsior a - V.D.L. a, 4 uur. Artsendienst, Dit weekeinde wordt de artsendienst te Maassluis van Zaterdag middag 12 uur tot Maandagmorgen 8 uur waargenomen door dr. W. H. A. de Wilde, Haven 40, telef. 309. Evangelisatie. Zaterdagavond 8 uur stray (prediking op de Markt met mede werking van het zangkoor. Spreker Ds. J. M. Bloemkolk, Geref. predikant te Ede. - Schaken. Het schaakseizoen is door de vereniging „Maassluis" geopend met de volgende partijen voor de huishoudelijke competities: Borst - v. d. Eij*k ft—I, v. d. Bijl -Fillekes 0—1; v.d. Berg - Fillekes 01; Akkerhuis - Elbling 10 afgebro ken: J. Vlot - J. Hofland, Schippers Oberreiter en Keijzer - Boot. Het groene Kruis.- Er heeft zich in Maassluis een comité gevormd met het doel om namens de burgerij ter gele genheid van het 50-jarlg bestaan van de afdeling en de officiële opening van het nieuwe wijkgebouw, het bestuur van Het Groene Kruis een passend geschenk aan te bieden. Het ligt in de bedoelingvan het comité zich tot de gehele burgerij te wenden om een financiële bijdrage. Tot tweemaal tóe werd Vlaardingen gisteren opgeschrikt door brandalarm- Beide keren betrof het een brand In het reclame-bureau TIP annex een speel- goedfahrlekje, dat op de Hoogstraat 82 gevestigd is. 's Avonds tegen zes unr moest de brandweer er met twee motor- „Dé zorg;; voor onvermogende ijlinden -had; steeds de aandacht van onze ge meenschap en zij heeft er zich een eer in 'gesteld een weinig- geluk .en mate riële onbezorgdheid te brengén in het ■donkere leven, dezer getroffenen. 'rBurgersvan .Schiedam, handhaaft deze eerbiedwaardige traditie cn steunt hét •werkder blindenzorg. jSaDè/icollecte vanraw Zaterdag beveel jfc.daarom met klem .bü'U-.aan." i y- .(DeBurgemeester vanSchiedam. Mii i air J. W, PEEK 7/.BURGERLIJKE STAND VAN ïs Gehuwd:' H. iFlaisier. 25J. en B. Ko S'jiemann,19 j.; P.7 Breuer, 20 ;'j. .en C. •Alberts, 20 j.; .W. C. Alberts, 22j. en -A7C.'Woordboek, 20 j.; Li" A J. Janse, 24"j..cniA Hejj, 25 j.;.H.'Th..de Kie- vitn.'v 25.j.ï. en'- H.' L. Vrijdag, 25 j.; A' Verdam, 23 j. en' M.-J- - van Oudheus den, :22 j.; J. D. Sprong, 28; j^en.^J. Koning, 25 v j.; 'B.\ Scholten, 28 j.'' en J. van't •Wout, 23"}.; W. Aivy: -dJ' Sioot, 24 j. en A.R. van Weert,: 22 j.; H. P. Stal. 30 j. en J. den Hollander, 26 •- 'vOverléden: G. M. I. Xooman, 60 j„'yr. v. J- M. Dries. si Geboren: Frans, z. v. J. v. d. Oosten en E. A., Dame; Elisabeth-M.,d. v. G. J. ÏSchets ?«n M. Baijens;. Jakobus J.; t-W-R Scholte en C. J. Geel;Cornelia A.:"P.V;"d. :v.4K;- E: Weijgertze en M.' H. Zinsmeester;, Petrus C. ;:A;,:1M.,z. v. p. >W.Vvy.A 'Burg en M.C- JM- Schoof. Advertentie- FHEUPS, EKRES, TBLEFDNKEN' enz. Kadlotoertellen vanaf 98, Televisie-apparaten vanaf 495.— Radlo-graniof.-combinaties v.a. 295.— Philips platenspeler vanaf 74. 1M)% service door gediplomeerde radio- «a televisie-technici Showroom: le M1DDELILANDSTR. "72 Telef. 30340—37431 Aangiften van 10 September. BEVA1X.BK: M J Stoorvogel—van Schaiclc z:' E A Bouts—Hulbregtsen d;: M Clir G Brunlng-—Ravelli 2. z: M H de Rijke de. Umge z: D K Esselbrugge—Kiagina z: H ilenesvan Veelen z; E Mosvan den Boo- gert Zezr-'A den'Adel—Noordzij z: A M C Benikee—Waasdorp -z; J Rampvan verse- veld z; M Dominicus—WeycTgang z; li u 'fou -,v-S ch ra rn z;W Chr3 a rend recht van dér binden d;i N Wllke-^vap der aide z: Ci stuyVar. der Kool z; J -J Hijnhart ViclvotJe d; :.M Uitterllndén—Brandsma z; C M P- vain Riel—longenelen d; W M Mak- Vlasblom d;. M J Bakker--Schlpper Z; H dé iJeu—Mersel z: T T van Beesewijit—Maas d' R1 de Cler—van Tol z: E M W de Bos— Boer d:H H R H van Vliet—Pik z: G D van Gooi—van Wijngaarden d: I C M Krast- man-Cerutti -z: W frrubbeld-Garthoff zh B p van Kleef—WesUng d: C Brcetveld- 'frooghart :d;; C Burggraaff—Kutjper z; W M IdéleteH'ost.vzihrH H Coenradi—Klop z; F Valster—Bol d; C van Brenk—van Her- ^OV®ktiED'EN: 'B Hoogendoom. man van JyMr Meder AwniWd-m |oon 3,'d- J Elshout. vrouw, van G Hennlnk 57 j; VVHetiboer. vrouw, gehuwd geweest met W j van Westen 83 j: M J A - Stam,, onge huwde -vrouw 53 j;.:A Bodder, vrouw van A.' Waardenburg 6$ j; .T van Vianen. onge huwde 1 man 67 il' B H Force, roan van W Timmers 63 j; J C M van Giesen, vrouw, gehuwdgeweest met .F W Krögcr 83 j: G C Hol. mac. van L J Bakker 34 i. H J Wesse's, man van rE; Turenhout: 48 Jj: M- J W de' 'Rijk.' vrouw, gehuwd geweest met p.Werkhoven .73 j; E;Blok.- ongehuwde man •^?VÓofte als levenloos aangegevenG Ver hagen—van Beekum, zoon: B Tulp—Barre- ï#^^aUgfiJsseimor»lë: P Sihte Maartens msn- van W' Busk „.63^ X .•/-;• Op de hoek ran de' Nieuwe Maasstraat en het Rozenburger plein te Schiedam is vanmorgen om elf uur, een drie-tons - vrachtwagen van Van Gend en Loos gekanteld. De auto slipte in een regenplas ere na eerst nog ongeveer 20 meter "optwee tcielen te zijn door' gereden, kwam de wagen met een hevige klap op z'n kant tegen het wegdek terechu Tengevolge hiervan scheurde de benzinetank ere de inhoud' stroomde over -straat. Onmiddellijk, hebben omwonenden zand op. de ben- sine gestrooid ont brand te voorkomen. De 21-jarige chauffeur L. M. uit Rotterdam'bleef ongedeerd. 5j> - Tot au toe is Schiedam stiefmoederlijk bedeeld bij het houden van propsganda- feestavouden van de Ned. Chr. Radio- Vereniging. Meestal moeten de Schie damse leden om dergelijke bUeenkom- sten b(j te wonen naar de grote nabuur- stad. Rotterdam. .-y De' organisatoren zullen na gister avond echter wel begrepen hebbendat de Schiedamse NCRV-famllie meerdere eigen avonden toekomt, want het grote Passage Theater bleek nog te klein. Het was een uitverkocht huis en zelfs moes ten velen teleurgesteld worden. Deze" overgrote belangstelling zal in de eerste plaats -wel „Vrij en Blij" heb ben gegolden. Nadrukkelijk heeft ds Jae. Poort, hoofdbestuurder van de Chr. Ra dio-vereniging er in zijn openingswoord echter op gewezen, dat deze ontspan- nirugsmuziek, culturele ontwikkeling enz. echter slechts géiden als omlijsting. Het grote doel van de NCRV is aan de mee werken aan de verkondiging van het Evangelie eh daarom is hef nodig, dat de omroep mét de Bijbel meer leden krijgt. •'•-'•/• De NCRV heeftreeds meer dan 300.000 léden, maar. dit - aantal is zeker nog op te voeren, temeer-: ais men weet dat 214 millioen Nederlanders een radio-ont vangst installatie bezitten. Na dit kernachtige woord van ds Poort verscheen Wessel Dekker met „Vrij en Blij-' op het toneel en in vlot tempo wer den de zo van de radio bekend geworden Tiroolse liedjes gebracht, waarbij ook dé bekende zanger Henk Dorel zijn aan deel had. Bovendien werden de vele aan wezigen nog vergast op een elther-solo. Voor soliste eri publiek viel het te be treuren dat het geluid wel te mechanisch klonk. "M"' C_ - Langini met z«n programma „Vlugger dan het oog" bracht de aanwezigen van de ene' verrassing in de andere verras- In Hoek van Holland is gisteren D. M. uit Schiedam van een rijdende auto gevallen. Het slachtoffer liep een sehedelbasisfractuur op. Hij werd xn het Gemeente-ziekenhuis te Schiedam opgenomen. De li-jarige P, D. uit de Nassau- laan Is gisteren van het muurtje m de 'G. Verboomstraat gevallen. De jongen brak zijn linkerbeen. Onder auspiciën van Toonkunst Schie dam zal het" Rotterdams Kamerorkest in het komende seizoen vijf concerten in Schiedam geven.' De concerten, die alle in het passage Theater worden gegeven, worden gehouden op de Donderdagen October, 12 November, 4 Februari, 11 Maart en 8 April a.s. Als solisten treden op Jan de Man, piano: Alice Heksch. piano: Nap de Klijn, viool; Gerard Hengeveld, piano; Vera Doniska, zang en Arrt Smit, kla rinet. 'vv'•-'---'"-v-'-y'- sin®. Hij-at scheermesjes, die later netjes aan een touwtje gebonden hit z'n mond werden getrokken, hij plukte guldens uit de lucht en haalde die ook onder een hoedje van één der dames vandaan. Zelfs streek hU ze van het (kale) hoofld van een der toeschouwers. Zijn twee as sistenten uit de zaal moesten in hem wel in het bijzonder de meester erken- nen.. Na dit zo geslaagde optreden volgde een gezellige pauze. Het tweede gedeel te, dat wij belaas niet konden bijwonen, zou door „Vrij en Blij" worden verzor«ö met een programma onder de titel „Mét Vrij en Blij de zorgen op zij". Ter gelegenheid van het 12e lustrum van St. Ambrósius wordt op Donderdag 17 September a.s. een gala-concert ge geven in het K.AJB.-gebouw aan de Lange Haven 71. Medewerking wordt verleend door het Mannenkoor St Cae- cilia. i Op Woensdag 23 en Donderdag 24 September worden in dezelfde zaal feestavonden voor donateurs gehouden. Naast St. Ambrósius zelf treedt op het Alkmaarse gezelschap van kleinkunste naars „Cakie". Blijkens het overzicht vian het eerste halfjaar 1953 van de chef van het Bu reau Huisvesting te Schiedam werden in genoemde periode 820 vergunningen voor. verhuizing binnen de gemeente afgegeven. Hierontier vielen 542 ge vallen, van welke de inschrüvingskaart kon worden afgelegd. Van deze waren er met inschrijf datum 1946: 7; 1947: 41; 1948: 54- 1949: 60; 1950: 89; 1951: 116; 1952: 145; en 1953; 30. In. de betreffende periode werden 21 woningeri ontruimd, omdat zij of onbe woonbaar verklaard waren of om an dere redenen aan de bestemming moes ten worden onttrokken. Het aantal afge geven vestigingsvergunningen bedroeg 257, waarvan er 77 ingeschreven geval len waren. Over het eerste halfjaar 1953 werden 605 nieuwe gevallen voor verhuizing binnen de gemeente ingeschreven, wat neerkomt op een aantal van gemiddeld 100.per maand. Dit blijft nog zo voort duren.' y, -. - Voor vestiging in de gemeente werden 190 gevallen ingeschreven: Het totaal aantal ingeschrevenen bedroeg op 31 Juni 1953: 3833 aanvragen van ingeze tenen en 318aanvragen van vestiging, totaal dus 4151. In vergelijking met het aantal van 4400 inschrijvingen op 31 spuiten aan te pas komen en 's avonds, toen het plafond weer vlam vatte, met één. - - De benedenverdieping, waarin ook het atelier gevestigd was, brandde nagenoeg uit. Gelukkig' kwamen de omliggende winkels er goed af. Hoe groot de scbr- de was, kon nog niet gezegd worden. Op de Hoogstraat, waar het om die tijd zeer druk is, zag een voorbijganger dat uit het pand no. 82 rook kwam. On middellijk werd alarm geslagen toen het vermoeden, dat -er brand zou zijn, juist bleek. Nog voor de brandweer arriveerde sprongen de ruiten en toen kon men ge luk vaststellen, dat het een flinke brand was. Aan de achterzijde, waar het atelier gevestigd "was, vond het vuur in de plas tic goederen gretig voedsel. Toen de brandweer, die onder leiding stond van de commandant Groeneveld, de situatie had opgenomen, werd het klein alarm veranderd in midden. Met vijf stralen bestreed de brandweer de vuurhaard. Na een* half uur blussen was het grootste gevaar geweken en kon men aan de nablussing beginnen. Qp het terrein van de brand merkten we op, burgemeester Heusdens en de wethouders De Bruin en Walstra. Om fcalf acht rukte de brandweer in. Een tweetalagenten betrok de wacht voor het pand en deze wachtpost be merkte om:half elf, dat het vuur weer oplaaide. Het blee.. het plafond te zijn, dat weer vlam vatte. Onmiddellijk ver scheen de brandweer met een motor spuit eii" mét één straal had men het ge vaar al gauw bedwongen. ■Nader vernemen wjj nog dat toen de brand uitbrak niemand aanwezig was. Ds ateüer-meisjes waren op normale'tijd r»aar huis-gegaan en de. eigenaar al eer der. - Omtrent de oorzaak kon men ons mets mededelen, wel stond reeds gisteren vast, dat de schade aanzienlijk genoemd kan worden;-;: BURG. STAND VAN VLAARDINGEN Geboren: 9 Sept.: Catharina d. van H. Poot en N. Batenburg, Rich. Holstraat 74. 10 Sept. Cornelia N. d. van J. van Donge en N. Tijsse Klasen, Hortensiastraat 20 A; Koop z. van L. Brenkel en. H- de - Vries, Rich. Holstraat 1 A „Toch z(jn ze wel een beetje groot!" verwonderde Polly Mops zich en naai een van de pantoffel» in de hand. „En zwaar zijn ze ook.... maar wel degelijk) En wat een rare dingen zitten «r achter aan de hielen. Enfin, men mag een gegeven pantoffel niet in de bek kijken, zeg ik maar! Het is natuurlijk erg Hel bedoeld, maar volgens mij hoef je daar toch geen uitvinder voor te zijn!" Zonder verder na te denken schopte Polly haar oude sloffen uit en stapte ln de nieuwe pantoffels. „Weet je wat?" besloot Polly dankbaar, terwijl zij met zware schreden naar de keuken terugbeende. „Nu zal ik op mijn beurt de professor eens verrassen en hem een lekkere kop thee op bed brengen!" Vlug rakelde zij het vuur in het fornuis op en bukte zich oen wat hout op de gloeiende kolen te gooien Dan viel er echter onverwacht een vonkende kooi vlak acn. ter haar op de grond en met een sissend geluid spoten er opeens grote vuurstralen achter alt de pantoffels. Gillend sprong Polly Mops overeind doch voordat zij begrijpen kon wat er gebeurde, schoot zij met een gierend geluid het keukenraam uit. „Vrijheid" soii het thema kunnen rijn van de Internationale Havendag, welke vandaag besloten wordt met een boottocht door de Rotterdamse havens, over de rivier en de Waterweg en op de Noord zee. Mr. Algera noemde dose vrijheid be- Iangrijk voor het seeverkeer en de see- havens. Het is voor een gebied van zo uitnemende betekenis ais Europa van bet allergrootste belang, dat de Interconti nentale handelhewegingen actief weer staan worden.-' Evenzo is het belangrijk dat een situa tie wordt, geschapen, welke het de dra gers van deze handel ;de internationale zeescheepvaart mogelijk1 maakt haar taak: te vervullen door, het vervoeren van en naar alle overzeese havens in volledige vrijheid te laten geschieden. Ook voor. het zeeverkeer is deze vrijheid belangrijk, aldus spreker. Uitvoerig ging minister Algera in op de vragen, die verband houden met „in land transport". Onder deze Britse be naming vatte spreker samen het verkeer per rail, over de weg en op de-rivieren. Een streng geleid tariefeysteem kan. als het-doorgevoerd wordt. tot oorzaak hebben, dat Europa de open verbinding met de wereldzeeën verliest. Iedereen stemt in met het streven naar een ge meenschappelijke markt op politiek, eco nomisch oef verkeersgebied, maar nimmer Dé viaardingse af deling van de Aannemers Patroonsbond bestond gisteren vijftig jaar. Dit heuglijke feit heeft de Vlaardingse bouwwereld niet ongemerkt laten voorbijgaan. Of .betergezegd,'deechtgenoten van de aannemers hebben er voor gezorgd, dat dit jubileum gevierd werd. In hotel „De Maas" hield het bestuur 's middags receptie, die gevolgd werd dóór een feestavond. - -- V- Een aardige geste was het van het Waardings patronaat oni bti deze gelegenheid de heer Wapenaar, die enkele dagen geleden afscheid nam van de gemeentelijke houwpolitie, te huldigen Pm i li ij* ji Aan bet-eind van de receptie heeft de ken. Allereerrst bracht hy dank v-y?~ de vele blijken"-;.- van meeleven met deze feestelijke gebeurtenis.*: Hij vertelde, iets van de hisWrie van de bood, waaruit wel bleek, dat er in de loop der jaren het een en ander is gewijzigd. In het begin waren; die aannemers zelfs aan' de vrijbuiterige kant. Zo kwam in een der reglementen de bepa ling voor, dat op karweitjes heneden de 1000 gulden 2- gezet en op die van boven de 1000 gulden 1 fa gezet moest worden, en dit alles om de bond in stand te kunnen, houden, tater ver anderde dat, want toen werd het be stemd om hulp aan in nood verkerende patroons en arbeiders te kunnen geven. Vijftig jaar geléden werd in Vlaardin gen de timmerlieden patroonsvereniging Eensgezindheid" opgericht. Toen bestond reeds de metselaarsvereniging „Helpt elkaar". In de loop der jaren vonden deze twee organisaties elkaar, waaruit een afdeling van dp Nederrlandse Aan nemers Patroonsbond geboren werd. Van de oprichters van 50 jaar geleden zjjn alleen de heren Brouwer en v.- d. Burg nog in leven. Op de receptie, die gistermiddag in hotel ,J3e Maas" werd gegeven, gaf vrij wel de gehele Vlaardingse bouwwereld acti de présence.* Het ooilege van B. en W. was door burgemeester Heusdens en wethouder de Bruyn vertegenwoordigd, terwijl de heren Van Eesteren en mr. Bouman namens het hoofdbestuur van de N.A.P.B. de gelukwensenkwamen aan bieden. Eerstgenoemde bood de voorzit ter van de jubilerende afdeling daarbij een mooi bewerkte voorzittershamer aan. Van de gemeentelijke diensten, waar mede een aannemer bijna dagelijks te maken heeft waren de heren Kolpa,- directeur van gemeentewerken, Stahlie, eveneens van gemeentewerken, en Veld huizen van de bouwpolitie aanwezig. Ook de afdelingen Rotterdam-en Schiedam hadden .een afgevaardigde* gestuurd,"ter wijl <een bestuurslid van de Ned. Chr. Bouwarbeidersband de gelukwensen; van deze vakorganisatie kwam aanbieden. December JA is er dus een lichte ver mindering van 246. Hoofdzakelijk is dit gekomen, doordat alle aanvragen voor vestigingen op nieuw "zijn gecontroleerd, waarbij bleek dat vele konden vervallen, doordat be langhebbenden elders 'waren geholpen, zonder hiervan mededeHng te. doen 'of wier aanvraag om andere redenenkon den worden afgeschreven. Uit hetbovenstaande blijkt-dat het aantal aanvragen van ingezetenen, on danks vermeerdering van het aantal wo ningen vrijwel gelijk is gebleven, wat met een aantal nieuw ingeschrevenen van gemiddeld 100 permaand niet te verwonderen is. De chef va» het bureau Huisvesting wijst er tenslotte op „dat onder boven staande aantallen niet zijn begrepen de zeer vele aanvragen voor een ...woning van de nieuwbouw, voor zover deze niet onder de gevallen kunnen worden ge rangschikt;: was dit wel het "geval, dan zou- het aantal ingeschrevenen belang rijk'hoger liggen". mag uit hét oog verloren worden dat moeilijkheden gevaar kunnen opleveren voor de ontwikkeloing van het „inland transport". Minister Algera riep de aan wezigen op mede te werken aan de pro ductieverhoging en daarmede aan de verhoging van de welvaart in Europa en daarbij het „inland transport" aan te pas sen. Hierbij moet uitgegaan worden van de gedachte, dat dit transport een taak heeft bij de handel van intra-Europa met de rest va» de wereld. Minister Algera waarschuwde voor een eng-natlocale opvatting bijhet oplossen van verkeersvragen. HU wenste deze te tien door een nationale bril en een ln- temationsle..'stereo«coop. ..- v'v' Aan het slot;van: rijn rede meende dé ministerte mogen opmerken dat Rotter dam en Amsterdam, door de' slentelposttle tossen Enropa en de wereld, het recht hebben een woordje mee te spreken bif de, continentale verkeerspotitiek, ook Binneneen Europese integratie. Kunst matige tariefsystemen remmen alleen de wereldhandel, eventuele zcebavenproble- men worden hiermede niet opgelost. Mr. A. C. W. Beerman sprak het be groetingswoord tot de aanwezigen en richtte zich achtereenvolgens tot de Belgen in het Nederlands, tot de Fransen SCHEVENINGEN. 11 Sept. Sch 245 15 kantjes: 245—12; 254—30; 341—0;342—S; 402 —30; 412—8; 56—B: 15910: 229 niet gevist: 263—20 gist 70: 165—10; 23—20: 104—20; 332 —17; 39 niet gevist; 201—55; 246-17; 4-80 54 vleet; 77—60 5S vl; 199—3; ;40—15; 48—13; 49-weinig 51—25; 133—12; 262—20; VI 14—6; 40—17; 50 niet gevist; 56—40; 84 niet gevist; 112—17; Scb 2 nog 15 mtjl; 5—45; 8-2; 9— 20; 15—6; 10—12; 25 nog 220 naitil; 30—50 'li vl; 35—22; 37—17; 45—20; 8S—1; 84—15; 130 niets te melden; 21070 nog 25 n; Z36 12; 248 weinig; 249—75 nog 33 n; 250—5: 297—80; 312—25; 330—30: 107—0: 353—17; 20 —2; 223—12: 79—17; 141—1: 185—5' 361—2; 4S—0: 64—2; 66—20 lA vl; 72—17; 73—0; 97 weinig 1103-20; 116—0; 123—10 naar huls; 124—30: 160—0; 180—17; 242—2: 252—2; 3—2; 6—50: 21 nog niet gevist; 2415; 11022: 11S—50; 120—100; 302—25; 325—35; 333 nog ntet gevist; 132 thutsstomend. Binnen te SehëvenlngenSeh 47 21 last; 61—23 en 700 kisten verse vis; 3232 en 30 k Vis; 310—28: 305—IS; 284—20. Prijzen: groene haring 3242; steurharlng 32—32.50 p kantje; grote tong, 2.70—3; mid del tong 1.90—2.10; kleine tong 1.29—1.65; tarbot'1 3—3.10; Idem n 1.95—2.10; Idem III 130—1,80; idero IV 1-1.10; griet I 1.40— 1.70; Ideni I u.SO1.05 p kg; groot middel schol 32.50—37.50; schof II 21—22.60: idem Dl 16.80—18.60. Met moeilijkheden hebben de Vlaar- dlngse aannemers in de afgelopen jaren dikwijls te maken gehad. Ook na de bevrijding had men daarmee te kampen. Veel geschoold personeel trok Daar de scheepswerven en daarvoor in de plaats kwam niemand. Dat de Viaardingse bouwers dan ook niet zo'n grote rol spelen, in de hnldige uitbreiding van de stad, moet dan ook voornamelijk daaraan geweten worden. We wachten op het moment, dat wij in Vlaardingen een complex woningen toegewezen krijgen om die te bonwen. Dan kunnen we arbeidskrachten van het platteland, aantrekken. Daarop namen dp Viaardingse aanne mers op een prettige wijze afscheid van de heer Wapenaar, met wie zij zo lang te maken hebben gehad, van wie de meeaten zélfs de eerste beginselen van het vak geleerd" hebben, toer de heer Wapenaar nog leraar was bij u'd nijver- heidsavondschooL In hartelijke bewoordingen werd deze in de bouwwereld'zo bekende figuur dank gezegd voor de wijze waarop hij met de aannemers heeft samengewerkt Als herinnering'aan do tijd van samen werking en uit dank voor de wijze waaropdé heer Wapenaar de zaken steeds behartigd heeft bood de voorzitter hem. een nieuwe fiets aan. Mevrouw Wapenaar kreeg een tafeiklemenmen hartelijk - applaus onderstreepte de woorden-van de heer Maat "Met enkele welgekozen woorden dankte de heer Wapenaar voor deze hulde. „Dat de Vlaardmgïe aannemers zo goed bouwen, kan ook eigenlijk niet anders, want de meestem hebben het van mij ge leerd", zei hij opder gelach van de aan wezigen. De 70-jarige héér K. Zomers nit Roosendaal die Woensdag per flets op weg was naar zijn werk, heeft de dood gevonden toen hij plotseling de verkeersweg Roosendaal—Bergen op Zoom ter hoogte avn café „De Ros kam" wilde oversteken en door een auto uit Den Haag werd gegrepen. De auto begon te. slippen en reed tegen een boom. Vier van de zes inzittenden -erden daarbjj ernstig gewond. en Italianen in het Frans, tot de Engelse gasten in het Engels eh tot de Duitsers, Oostenrijkers en Zwitsers in het Duits. In het kort ging spreker de belang, rijkste gebeurtenissen van het afge lopen jaar na; de ramp met de „Faus- tus" en de .waterramp van de eerste Februari. Deze ramp. aldus spreker, liet zien dat het water, onverschillig of het ais vriend, dan wel als vijand optreedt, diezelfde eigenschap bezit: het weet banden te leggen tussen de volkeren. Mr. Beerman doelde hierbij op de grootse hulp uit het buiten land. Spreker bracht in zijn rede enkel* cijfers in herinnering, om te wijzen op de toename van het scheepvaartverkeer in de drie Westelijke havens Antwerpen, Amsterdam en Rotterdam. Maar hij moest tevens concluderen, dat het goederenver keer" geen gelijke tred hield met het scheepvaartverkeer. In alle havens viel eert achteruitgang te constateren ten op zichte van 1952. Het laatste gedeelte van de toespraak in het Duits gehouden, handelde uitvoerig over de toename van het verkeer op de Rijn en de zijrivieren, de tarieven en de vrijheid van scheepvaart Mr. Beerman pleitte hartstochtelijk voor de vrije vaart, neergelegd ln de Acte van Mannheim. .Morgen, zo besloot hij zijn rede, zult U zien, welke gevolgen de vrijheid van scheepvaart, in de geest van de Mann- helmer Acte had!" Donderdagmidag ca 4 uur werd brand ontdekt in een 2-tal schuren van de veehouder N. v. d. Berg aan de Com- mandeurskade te Maasland. Naast en kele landbouwmachines en een jeep, (tie nog konden worden gered, bevatten de schuren ca 10 ton hooi en 2 tot 4 ton stro. Het vuur greep dan ook zeer snel om zich heen. Aangewakkerd door de straffe wind dreigde het bovendien over te slaan naar een gebeel gevulde hooi berg, die aan een kapitale boerderij grensde. Toen echter de Maaslandse "Vrijwillige Brandweer arriveerde slaag de men er spoedig in de brand tot de twee schuren te beperken. Vele uren nam het blussingswerk daarvan in be- alag, daar- de compacte hooi en stro massa's stukje voor beetje moesten wor den uitgestrooid en natgehóuden. De brand werd veroorzaakt door 2 zes-jarige jongens, die sigaretten van stro hadden gedraaid en deze in brand staken* Simullaanwedstrijd Dammen. De heer Jb. Korpershock, damkampleen van Maasland, Jheeft bij de opening van het nieuwe damseizoen simultaan gespeeld aan twaalf borden, bezet door leden van de damclub D.I.O. en belangstellenden. Van de twaalf partijen wist de heer Korpershoek er niet minder dan 9 te winnen, terwijl hij aan .twee borden (de heren Spuy en Meinders) remise speelde. Eén partij, die tegen de heer J. Ouwerkerk, verloor de kampioen. Echtpaar Schuil gehuldigd.' Ter ge legenheid van hun 25-jarige echtvereni ging heeft de Chr. -Muziekvereniging „Wijdt Gode Uw Kunst" te, Maasland de heer en mevrouw Schuil in de Kerk straat eesi serenade gebracht Hiermede wilden de muzikanten hun dank spe ciaal jegens mevr. Schuil vertolken, die in de loop der- jaren zoveel voor W.G.UJC. heeft gedaan. Zondagsdienst Vee-arts. Dit week einde wordt de Zondagsdienst der Vee artsen waargenomen door dokter Van der Most, Kethelweg, Vlaardingen. Tei inzage. Op de Maaslandse gemeen te-secretarie ligt momenteel ter inzage het ontwerp van een partiële herziening van de regeling Bebouwde Kom, van de aard der bebouwing en het gebruik van gronden, voor gronden gelegen aan de kerkrlng, in een uitvoerige kaart uitgewerkt met bijbehorende toelichting en verordening. Belanghebbenden kun nen tot en mei 10 October a.s. bezwaren indienen bij de gemeenteraad. Goed kunnende Sollicitaties

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 2