Kleurrijk en treffend feest in Stadion bij bloemenschat en groots spel Russen hebben te weinig eten DRASTISCHE BESLUITEN IN ZAKE DE LANDBOUW te Ambon en Nieuw-Guinea r CHROESjrSJEW (MI No. 2) aAr Pers vroeg, Prins antwoordde Loonmaatregelen nog in discussie Trein greep bum per van auto PALEIS SOESTDIJK Koningin en Prins ter kérke I8f« t rgsimi- MAANDAG 14 SEPTEMBER 1953 ELFDE JAARGANG No. 25oS Weerbericht V W Kind door tram overreden V- Neo-Destour leider in Tunis vermoord Pella contra Tito inzake Triest Radio-uitzendingen op Euwe op de derde Weer werkt remmend op aanvoer materiaal m Peking wenst andere oplossing v--k Eén dode bij ongeluk op onbewaakte overweg Het candidatentouraoo;' r. iao Dijkherstel bij Ouxverkerk 'msk Korea-conferentie Amerika verwerpt haarf|| ?tv; é66he Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telel 29215 (3 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.3019.30 uur Zaterdags 17—18 uur: Teleioon 29216 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie; Tel. 111892 Administratie; TeL 114402115486 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. TeL 67882 Abonnementsprijs 49 cent per week. 2.13 per maand, 635 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. Directie: O. A- KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN Geldig: van Maandagavondtot HOGERE TEMPERATUREN. Aanvankelijk weinig, later nemende bewolking maar t schjjnljjk nog' overal, droog turen. Overwegend matige <Q><> Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT r. Manoesama, die in de zomer van 1952 van Ceram naar Nieuw-Guinea overstak teneinde in opdracht van de RJVI.S. de aandacht van de Verenigde Naties en van Nederland te vestigen op hetgeen er in de Zuid-Molukken gebeurt, is thans in Nederland aange komen. Die overkomst is met enige deining gepaard gegaan, vooral in Nieuw-Gui nea en de heer Manoesama heeft in Den Haag een persconferentie gehou den, waarvan hij zelf zei dat zij een overtreding inhield van de hem door de minister van Justitie gestelde voor waarden. Ir. Manoesama heeft veel critiek op hetgeen hem in Nieuw-Guinea is we dervaren. Toen hij aankwam werd hem, zo zegt hij, de keus gelaten met terug te varen naar Ceram of asyl te vragen. Hij heeft toen, uit nood, asvl gévraagd, maar zich niet gehouden aan de daarbij gestelde voorwaarde dat hij jich moest onthouden van politieke activiteit. Het komt ons voor dat ir. Manoe sama daarin niet juist heeft gehandeld, ook niet van uit het gezichtspunt van zijn eigen opdracht Die opdracht luid de dat hij de Veiligheidsraad en de Nederlandse regering moest benade ren. En daar komt politieke activiteit in Nieuw-Guinea niet bij te pas. Dé Nederlandse regering heeft ech ter fout gehandeld, door ir. Manoe sama niet in de gelegenheid te stellen, zo spoedig mogelijk verder te reizen. Daar waren beiden mee gediend: de heer Manoesama met het oog op zijn opdracht, de Nederlandse regering met het oog Op het feit dat de activiteit van ir. Manoesama in Nieuw-Guinea ongewenst was. In plaats daarvan is ir. Manoesama nu een jaar op Nieuw- Guinea gevangen gehouden met be perkte bewegingsvrijheid, wat hem slecht te pas kwam, terwijl hij zich dsartoe voorts met activiteiten onle dig hield, die de Nederlandse regering onwelgevallig waren. Wij moeten zeg- Êen dat dit een weinig gelukkig beleid i geweest at nu de activiteit van ir. Manoe sama en andere prominente R. M. S.-liguren op Nieuw-Guinea be treft deze activiteit bestond in het or ganiseren van de daar te lande aan- wezige Ambonezen ten behoeve van de R. M. S. '-. Zo -was men in Sorong, een plaats óp de uiterste. Westkust van de Vo- gelkóp van Nieuw-Guinea bezig met ri-aen regiatratie van Ambonezen die roigena het' formulier o.m. moesten verklaren of zij bereid waren hun 'diensten aan de.R.,M. S. ook buiten Nieuw-Guinea te verlenen. Terecht heeft de gouverneur, van Nieuw-Guinea dat niet willen toe laten en terecht heeft hij alles in. het werk gesteld om ir. Manoesama en zijn vrienden naar Nederland te krijgen, wat dan nu ten dele gelukt is. ■Waarom is deze activiteit van Am- '"bonezen op Nieuw-Guinea onaan- vaardbaar? Nieuw-Guinea is het enige gebieds deel van het voormalige Nederlandse gebied in het Verre Oos'en dat nog onder Nederlands opperbestuur staa* Nederland heeft dat gebied behouden, ..uitsluitend en alleen op grond van de overweging dat het zich vei antwoor- delijk gevoelt voor de ontwikkeling tot zelfstandigheid van de bevolking van 'Nieuw-Guinea en voor de openlegging van dit gebiedsdeel. Nieuw-Guinea wordt ons echter be twist door Indonesië. Indonesië ziet Nederland aanwezigheid in Nieuw- Guinea als een bedreiging. Het ziet Nieuw-Guinea als een soort spring plank waardoor Nederland zou kun nen trachten weer vaste voet .in Indo nesië te krygen. Wjj behoeven ons van Indonesië in dit verband verder niets aan te "trek ken. Alleen, wy moeten geen gegrom de oorzaak geven waardoor Indonesië terecht zou kunnen beweren dat Ne derland onder valse voorwendsels aan het gezag, over Nieuw-Guinea vast houdt. De. Nederlandse politiek in Nieuw- Guinea moet uitsluitend beheerst wor den door het belang vanNieuw-Gui- nea zelf. De'Nederlandse politiek-in Nieuw-Guinea moet gedragen worden door haar verantwoordelijkheid voor Nieuw-Guinea en voor dat gebiedsdeel alleen. 7-.v'.w --**?: - Het toelaten van een actiyiteit als van ir. Manoesama en zijn vrienden is daarmee in strijd. Hoezeer de Ambo nezen ten opzichte van de republiek Indonesië ook het recht aan hun zijde hebben. Nederland mag daaraan niet het recht van Nieuw-Guinea opoffe ren. Nederland heeft bij de souverpj- niteitsoverdracht als vrucht van een verkeerd beleid de verantwoorde lijkheid over Indonesië cn du ook over Ambon losgelaten. Nederland heeft de verantwoordelijkheid over Nieuw-Guinea behouden. Deze laat ste verantwoordelijkheid moet derhal ve voor de Nederlandse politiek be slissend zijn. De gouverneur van Nieuw-Guinea had daarom volkomen gelijk en deed niet anders dan zijn plicht door aan de activiteit der Am bonezen aldaar een einde te maken. T oen de Ambonezen aan dit bevel van de gouverneur niet goedschiks gevolg wilden geven en ir Manoesa ma zelfs weigerde om vrijwillig naar Nederland te gaan wat hij nb. al tijd had gewild moest de gouver neur wél met drastische maatregelen dreigen. Hij kon deze Ambonezen, die een ac tiviteit ontwikkelden en daar niet van wilden afzien, hoewel dit voor waarde voor hun toelating was ge weest die met recht en belang van Nieuw-Guinea in strijd was, niet aan de Noord- en West-kust vart Nieuw-Guinea laten begaan Hen zonder meer gevangen zetten wa- evenzeer een. kwade maatregel. De enige oplossing als zij zouden vol- Zn zat .in 'het Stadion de menigte prin- zestt'iihelmina, die zeer grote belang stelling .toonde, t'por alles \wdt sich-op- i hetigrasveld' ajspeelde. Hartelijke begroeting tussen moeder en dochter. De komst van de koninklijke familie zette aan bet féést bijzondere luister bij. Om even voor drie uur, toen bet Stadion reeds lang gevuld was met een geduldig "wachtende menigte, reden de koetsen onder daverende toejuichingen naar de eretribune. Voor de met vier paarden bespannen calèche reden twee in korte rode jasjes gestoken voor rijders.' 'V'. zaten op de achterbank met tussen iKÖNING EN PRINS TERUG OP hen in prinses Marijke en tegenover hen de prinsessen Irene en Margriet. Twee adjudanten te paard escorteer den het hof rijtuig, dat werd vooraf gegaan door twee ;rijtuigen met, resp. de hoofdcommissaris van politie met zijn adjudant en de burgemeéster. De koninklijke calèche werd gevolgd door drie hof rij tuigen met de leden van het gevolg in galakleding. Na de, begroeting -bij de ere-tribune door de ere-voorzitter ;van het bloe mencorso, mr. A. J. d'Ailly, en de ere-voorzitter van het -bloemencorso; De 5-jarige C. F., wonende aanhet St Aldegondaplein te 's-Graveahage. is Zondagmiddag op de Stadhoudersïaan plotseling de trambaan opigerend en onder lijn 1 terechtgekomen. Het jongetje was op slag dood. Wegens plaatsgebrek moest de publicatie van het éérste artikel van de Amerikaanse journalist Oatis over zijn ar restatie, berechting en ge vangenschap in communis tisch Tsjechoslowakye he- den worden uitgesteld. harden in hun verzet om datgere te doen wat zij steeds gewild nadden - was hen te interneren in Bover.-Di goei. Dat was de enige plaats waar over voldoende redelijke huisvesting kon worden beschikt, waar zjj boven dien vrij konden rondloper. Ir. Manoesama heeft zich tegenover de "gouverneur van Nieuw-Guinea on behoorlijk gedragen. Hij heeft verzet gepleegd, toen -hem een volkomen re delijk bevel gewerd om een verkla ring van de gouverneur aan te horen Aan de andere kant heeft dc ""Teder landse regering te lang getreuzeld met de overkomst van ir. Manoesama te bevorderen. Het komt ons voor dat de Neder landse regering nu niet moet verhin deren, integendeel zelfs moet bevor deren, dat ir. Manoesama de belangen die hij dienen wil, gelijk zijn opdrach-: was, kan voordragen bij de organen der Verenigde Naties. (Van onze speciale verslaggever) VIJFTIGDUIZEND MENSEN hebben Zaterdagmiddag in het Amsterdamse Stadion genoten van het kleurrijke feest, dat een der hoogtepunten vormde van liet bezoek van koningin Juliana en prins Bernhard aan de hoofdstad: het bloemencorso en spel „Juliana Regina". Donkere wolkenflarden, gejaagd door. een straffe Noordwestenwind en een 'enkel schuchter zonnetraaltje, 'vormden het hoge décor, dat door de afwisseling van donker en licht de kleuren der duizenden zomerbloemen op het grastapijt beurtelings diepte en glans gaf: de rijpheid van een vroege herfst. mr. D. Peereboom Voller, burgemees ter van Aalsmeer, en de voorzitter van het corso de heer M. P. T. Kolk werden. Hare 'Majesteit en de drie .J^insesseobloémen pant geboden: de" '11-jarige Marijke viel de eer te beurt haar Zie verder pagina 3 (Van een omer redacteuren) De Prins, die Zaterdagmiddag aanzat aan een noenmaal met Amsterdamse journalisten fteeft daar een aantal vrijmoedige vra gen beantwoord. Zo was hij van oordeel met een vraagsteller, dal de intellectuele beroepen tn Ne derland niet voldoende gehono reerd worden en daardoor mede in een inerte toestand zijn ge raakt. Hij zag dit als een inter nationaal verschijnsel en zou hel toejuichen indien een grondig, objectie} onderzoek kon worden ingesteld, waarbij Nederland zou kunnen voorgaan. Wat de pers betreft, ZJiJi. weesenerzijds op de sensatie zucht, welke wordt botgevierd" fdoor sommige bladen (in, het bui tenland meer. dan hierj-ien gerie ve van het publiek. Hij noemde de opvoedende taak, van de pen nummer, éénvdnhaar opgaven. Tevoren had de'Prins zich met talrijke journalisten ongedwon gen onderhouden. Dé néstor der Amsterdamse journalisten vertel- dede Prins over dé ramp. van de „Berlin" m 1907. H# leidde D'-nogj Koninklijke Hoogheid.,.") 'maar de' Prins „wist het niet méér Naar aanleiding van de vele berichten en geruchten over de stand der bespre kingen in de Stichting van de Arbeid over de per 1 Januari a,s. te nemen loonmaatregelen, delen de besturen van het N.V.V., de K.A.B. en het C.N.V. mee, dat het overleg over deze zaak nog niet definitief Is afgebroken. Met het oog daarop menen .-de vakcentralèn op dit ogenblik te moeten afzien van het doen van mededelingen. (Van onze correspondent) Een personenauto, waarin zich drie echtparen bevonden, is Zondagmorgen om kwart over negen op de onbewaakte overweg te Zenderen, tussenBorneen Almelo, door een sneltrein gegrepen. Hierbij werd een persoon gedood en twee personen werden gewond; de ove rige drie Inzittenden liepen geen let sel. op.. Het treinverkeer, ondervond enige ver traging. V, (Van één onzer redacteuren) Tegen,half tien vanmorgen stonden twee a drie rijen belangstellenden op het midden-Damterrein, voor- de Kal- vèrstraat -en bij de Nieuwe Kerk het vertrek van H.M. de Koningin en De Koningin en de PrinskerktenJ Zondagmorgen, zoals bericht was, in' de Nieuwe Kerk. Reeds om negen uur vormden zich ondanks de vrij gure wind en een regendreiging bij de hoofdingang een file van kerkgangers tér bijwoning van deze-dienst die eerst om half elf zou aanvangen. Om tien uur gingen de deuren open en stroom- deii oud en jong naar binnen. Vele tientallen moesten zich met een staan plaats tevreden stellen. Om circa kwart over tien arriveerde de burgemeester van Amsterdam,: mr. A. d'Ailly, met zijn echtgenote en enkele burgélijke en militaire autoritei ten. Even voor half elf trad Hare Majesteit dé Koningin, en Z. K: H. Prins Bernhard vergezeld van enige leden van hun gevolg binnen. De Koningin was gekleed in een zwarte mantel met witte hoed, ett.de Prins in een blauw costuum. Omdat het karakter van deze kerk dienst hetzelfde zou zijn als dat van een gewone kerkdienst bleven de kerkgan gers rustig zitten. De voorganger, ds. G. Lans, preekte over Jesaja 43 vers 1012, waarin in tweeërlei zin gewaagd wordt van het getuige zijn van de Heer. „Het gaat er om. of wij van God gegrepen zijn, niet of wij veel bijbelteksten, soms een hele dogmatiek kennen. Wij moeten het innerlijk beleven en niet rusten om er van te getuigen, dat wij een God hebben die wonderen doet. Ook in de diepste nood waarvoor Christus aan het kruis op Golgotha geleden hóeft". Spre ker besloot met: „La'ten wij getuige ziin van de grote Getuige die in ons midden staat". De dienst die een uur duurde werd besloten met het zingen van Psalm 146 vers 3 en 8. De organist van de Nieuwe Kerk, de heer Henk Loohuis, bespeelde het orgel. Hedi Tsjaker, lid van het politieke bureau der Neo-Destour, de Tunesische nationalistische partij, is in de nacht van Zaterdag op Zondag vermoord. Op het lichaam van de overledene werd een briefje gevonden met de vol gende tekst: „Iedere daad van sabotage of terrorisme, die in dat gebied wordt gepleegd, zal de dood betekenen voor de drie Neo-Destour leiders in dit" gebied. Niets kan ons tegenhouden. "U bent ge waarschuwd'*. De politieke strijd over Triest is dit weekend weer vurig voortgezet. De Ita liaanse premier, Pella, heeft in eèn rede le Rome een volksstemming geëist voor het gehele vrije gebied van Triest De Grote Drie zouden hierover ten spoedig ste op neutraal gebied met Italië en Joego slavië moeten confereren. Dé Joegoslavische .president, Tito, die vorige week .de internationalisatie, van Triest eiste, herhaalde deze eis gisteren in een rede te Split en waarschuwde het Westen de eisen van Italië niet te onder steunen. In Londen is men van mening, dat het nu tjjd is voor Amerika, Engeland en Frankrijk om de kwestïe-Triëst weer eens ernstig onder ogen te zien. Z.K.H. Prins Bernhard af te wachten. Voor de ingang van het paleis had zich een compagnie van het Regiment Intendance Troepen, welke de ere wacht vormde, 'opgesteld, terwijl bij de paleisvleugel aan- de Paleisstraat de Kon. Militaire Kapel stond. Even voor half tien verschenen twee lakeien uit het paieis,' op de stoep, waar twee Kon," Marechaussees in ceremonieel tenue als wachtposten stonden. De ene lakei droeg een: kleine koffer, de ander voerde het hondje van de. Prins, Martin, aan de lijn. Hondje en koffer- vonden' een plaats in de inmiddels voorgereden auto. Daarna kwamen de burgemeester en de hoofdcommissaris uit hét paleis. Klokslag half tien kon een luid ge juich opgaan ter ere van de Koningin en de Prins, die op dat moment het paléis verlieten. De kapel speelde "het Volks Lied. - Dè Koningin droeg een grijze och- téndxobe,-waarover een gestreepte stola. De Prins droeg een donker wan- delcóstuum. Zij waren vergezeld' van' dehofmaarschalk'mr. R. J. E. M. van Zinnicq'Bergmann, die optrad ais ad- j'u'dant van H.M., gekleed: als hij was ih. hetuniform van majoor-vlieger met het kenteken van adjudant en van de" adjudant van Prins Bernhard, de ltz. Ie .klasse A. P. Eibers. Deze namen in. de tweede hofauto plaats. Toen zette de stoet zich in beweging. De radiouilzendingen. die betrekking hebbenop de opening van de Staien- Generaal op ajs. Dinsdag, veroorzaken enige veranderingen in de tijden van enkele vaste uitzendingen. De nieuwsuitzending van 13.00—13.15 wordt gesplitst: tien minuten van 12.30 12.40, en vijf minuten van 15.15-15.20. De mededelingen voor 2and- en tuin bouw, die normaal om 12.30 worden uit gezonden, zullen die dag worden opge nomen in de nieuwsuitzending. Het programma wordt als volgt: 12.3012.40 Nieuws en mededelingen voor land- en tuinbouw; 12.40 tot het einde van de plechtigheid: reportage van de opening van de Staten-Generaal; de benoemingen van de commissie voor ontvangst e.d., reportage van de tocht van de Gouden Koets; uitzending van de troonrede, enz. 15.1515.20 nieuws. Talmanov heeft de zittint van Maandag voor het verder spelen van zijn afgebroken partij tegen Euwe niet afgewacht, maar heeft aan onze landgenoot meegedeeld, dat hij zijn partij uit de achtste ronde van Zaterdag gewonnen geelt. De stand in het candidatentornooi luidt thans: 1. Smyslov 6 punten (3). 2. Rcshevsky 514 pnt <8>, 3. Euwe 544 pnt (9), 4. Keres 514 pnt. (9), 5. Najdorf 4",4 pnt. (8). S. Boles- lavsky 4 pnt. -f 1 afgebr. partij (8), 7 Bron- stein 4 pnt. 1 afgebr. party (9),- 8/9. Petrosian en Averbach beiden 314 pnt. (8). 10. Szabo 3(4 "Pht (9). H. Gligoric 3 pnt. 2 afgebr. partijen (8). 12, Taimanov 3 pnt. -J. 1 afgebr. partij (8).. 13. Geiler 3 pnt. (8). X4. Stahlberg 2!4 pnt. 2.afgebr. partijen <9j; 15. Kotov l',4 pnt. l'afgebr. partfl (7). Advertentie V. r\OSSEM'S De werkzaamheden aan het dijkherstel bij Ouwerkerk op, Schouwen-Dujveland zijn in volle gang. Grote bezlissingen; zullen hier voorlopig nog niet 'vallen." doch over korte afstand komt de in. aan-, leg zijnde zeedijk reeds boven water uit; Aan de Zuidzijde zal. deze verbinding; namelijk uit een grondafzet bestaan. - terwijl ze aan de andere zijde uit caissons' zal worden opgebouwd. Ook daar is het z' kwerk aan de gang. Deze werkzaam-;/ heden zijn zeer omvangrijk engroter hoeveelheden zinkstukken zijn hiervoor nodig. In de in aanbouw zijnde barakkenV" zullen nieuwe arbeiders, by" wie veel rijs- werkers, worden ondergebracht Men., stelt alles in het werk om hier over enkele maanden een beslissing te kunneni forceren, doch het, ruwe weer van de laatste dagen werkt remmend ,op de aan- voer van materiaaL Voor een vlotte gang, van zaken bij Ouwerkerk' beeft men be hoefte aan een kalm najaar zonder al te veel ru e weer. ..-.■■■■■■■ Chroesitsjew 'is .benoemd tot eerste secretaris van de communistische partij der sowjet-Unie, - de .post," die .Stalin heeft bekleed van-1922 tot dood en dié. sedert dien was opengelaten. Met» kan wel zeggen,; dat "Chroesj^-, tsjew thans-wél:dé'tweede man in het Kremlin is.:- -; Tegelijkertijd'-; heeft "het centrale comité van- de partij een rapport ;^an Chroesjtsjew aangenomen, strekkende -' tot eèn drastische reorganisatie de .landbouw .en-de veeteelt in de. Sow jet-Unie. Blijkens 'de in dit rapport gepnbliceerdé cijfers is'de toestand van de veeteelt zèer slecht: hét pefl van de fokkerij is lager dan voor -de^oorlog. en in sommige opzichten aelfs.'. lager dan 1928. Alléén1 al. in het jaari 1952 daalde de veestapel met 2.200.000 /staks^iSfe-:^ h In'-'.vérteddf•hiermede heeft de'.partij maatrtg'élèh;-aan^kondigd:",;totverdere óhfwiteéUng'^vari-; dë^landbouW,'.é* De boeren zullen het beter hebben,ópdat de stadsbewoners.' meer "vlees en melk "zullen krijgen. Zoals. bekend 'heeft Ma- lenkow de Russische bevolking',.onlangs een verhoging van de levensstandaard beloofd binnen twee of drie jaar.?: v - - .- Chroesjtsjew's ster is de laatste ja ren rijzende. Hij-werd in 1937 door Star lin naar de Oekraïne gezonden in verband -met de grote zuiveringen.- In 1949 werd hij teruggehaald: en: belast met "de leiding van het partij-apparaat in Moskou en omgeving. In October van het vorig jaar bracht Chroesjtsjew op bet negentiende' partij-congres rap port uit over. de wijziging der partij statuten. Stalin,die premier was en de eerste secretaris van de partij, werd na zijn dood als premier opgevolgd door Ma- lenkow, die een paar dagen later zijn functie als één der partij-secretarissen neerlegde. Chroesjtsjew, die één der anderesecretarissen was. werd de laat ste tijd op officiële lijsten direct genoemd na Malènkow en Molotow. Het communiqué van het centrale comité inzake de landbouw verklaart, dat de stijgende behoefte van de bevol king .aan voedsel niet bevredigd wordt. Er is' een ernstige achterstand bij de productie van aardappelen en groenten. De veestapel is dalende en volkomen ontoereikend. Er is een schaarste aan granen, vlas en suikerbieten. Ook- de pluimveestand is onbevredigend. De-voornaamste schuld van de achter stand is volgens het communiqué gele gen in de nadruk op de industrialisatie en de sdiending van de materiële, belan gen van het volk. De zware belastingen en leveringsplichten leidden tot-daling van de veestapel. Andere factoren, die genoemd worden, zijn: slecht gebruik van de landbouwmachines, slechte ar beidsdiscipline en 'organisatie in ye kol chozen, De totale veestapel is 8.900.000 stuks laeer dan in het jaar 1928. De opbrengst aan melk en wol wordt voortdurend minder, ook door een slechte verzorging der heesten. Als remedies zijn o.a. aangekondigd: verlaging van de .léveringspUchiM'voor veeboeren, verhoging van 'de-aankoops»:-.;; prijs van fokvèe. aardappelen;en- grr-efi- ten, annulering'- van achterstallige •levêf;?::: ringsplichten,. verhoging van ;het techni» sehe peil van de. voórzittena der 94.000 i kolriiozen. Dekolchoz-boerénj ydié een' eigen stuk grond, plegen te hebben,;;:i; worden aangemoedigd -• meer.-,.vee.,-:-.te^,r,: fokken eri gewas te verbouwen.' Zij hé; hoeven dit niet aan de "staat 'te...' Reeds eèrder werden bun ,;belf verlaagd!.- De premier van rood China/ Tsjoe En Lai/ heeft in een lslegram asn dt Verenigde. Naties medegedeeld,: d&t 'slja., land niet volledig kan itutemmen metv de door de Algemene Vergadaring goed- - gekeurde, resolutie betreffende1' -.de ,M-i menstelling van. de over" Korea té-hou-;;, den politieke conferentie, eenkwestie, waarover Amerika en Engeland '-openlijk van mening hebben verschild. o- Tsjoe En Lal heeft een „betere - óp- lossing" voorgesteld, dié- inmiddelsreeds door de Amerikaanse onderminister Mur-; phy verworpen is. Uit Londen wordt gemeld, dat de Britse regering een her opening van het debat over deze zaaks nietzal, goedkeuren, hoewel het er mis schien wel op uit zal draaien. '-ft Een van de hoógetepunten van het Koninklijk bezoek aan de hoofdstad.' was de opvoering van het spel. jjulia- i na Reginaen hel bloemencorso -in het Olympisch Sstadion te Amsterdam in tegenwoordigheid van het konink- lijk gezin en prinses Wilhelmina. Van de praalwagens strök de gouden koets" -•'A -

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1