De Troonrede Begrotmgssurprise van de Regering Vermindering druk ook voor middengroepen Uitgaven gestegen tot 6^2 milliard Z o n n i g e ze ge tochtdoor de juichende Residentie Langer uitstel niet verantwoord geacht Niet veel beduidend Verdere toeneming Buizenden zagen MeurnjU scdyyimsgel Engeland dichter bij de E.D.G. Wijzigingen in de Russische regering Leeuwendeel voor defensie )it jaar werd voor de eerste maal de nieuwe route gevolgd m m /DINSDAG 15 SEPTEMBER 1953 ELFDE JAARGANG No. 2569- Wëérbéricht Tarief wijziging komt de Staat op 190 millioen J Londen achter Rome inzake Triest Antillen accoord met Ned- voorstellen De millioenennota is heden aan de-Sta ten-Gene raal aangeboden. Tegelijk met de millioenennota is verschenen de Memorie van Antwoord betreffende de wets ontwerpen fiscale voorzieningen in het'belang van, de werkgelegenheid op lange termijn en in ver band met de huurverhoging, alsmede die betref fende het voorlopig verslag van de Tweede Kamer over de voorgestelde wijziging van de Huurwet. Behalve van een aantal nota's van wijziging gaat het regeringsstuk ook vergezeld van een- nieuw ontwerp van wet tot herziening van de tarieven van de inkomstenbelasting en van de loonbelas- ting. TT/' V - Het belangrijkste nieuws uit "dit nieuwe wets ontwerp is de belangrijke, verlaging over de gehele lijn. Deze verlaging betekent èeri aanzienlijke ver mindering van de belastingdruk. Het ligt in de bedoeling de nieuwe tarieven (zie hiervoor el ders) per 1 Januari a.s. te doen ingaan. Het wordt warmer Nieuwe ministeries Nieuwe aardschokken op Cyprus TJit de millioeneunota blijkt, dat liet totaal der Rijksuitgave, voor 1954: wordt geschat op 6512 millioen gulden en het totaal fler'-;..' daartegenoverstaande inkomsten op 5517- millioen. Dit geeft dus éjéait begrotingstekort van 995 millioen .ofwel bijna 1 milliard gulden. f Vooreen. deel is het zeer hoge bedrag der uitgaven.te' wijten'j aan de watersnood.De kosten der herstelwerkzaamheden wórden geraamd op ten' minste 800 millioengulden, waarvaii/ inmiddels .dé. helft ten laste van 1953 is gebracht. De rest. is uitgetrokken op/dë". begroting 1954 (buitengewone dienst: 1)1 lïl? - i Verloren traditie Het:, antwoord van de Neder landse Antillen op de jongste voorstellen van Nederlandse zijde, die beogen een grondslag te vinden voor een voortzetting van de Ronde Tafel-Conferentie met de West, is naar Nederland ge zonden. De Nederlandse Antillen zijn unaniem van oordeel, dat de Nederlandse vooretellen princi pieel aanvaardbaar zijn. Wel drongen zij er op aan, dat zo spoedig mogelijk de kleine /com missie bijeenkomt. De Antilliaanse delegatie is gereed en bereid: als Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Teiet 29215 (S I) Postbus 1112 Postgiro No. 42451S Klachtendienst abonnementen 18,3019.30 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 29210 *s-Gravonhage: Huvgensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 ■Administratie: Tel. 114402—115486 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. TeL 67882 Abonnementsprijs 49 cent per week. 2.13 per maand, 6.35 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. j Directie: C. A. KEUXING en Mr. K. VAN HOUTEN Geldig van Dinsdagavond tot Woensdagavond. ENKELE BETEN. Overwegend zwaar bewolkt niet op de meeste plaat- sen 'enkele "régenbuien, hier en daar wellicht vergezeld/ van onweer. Langs de Waddenkinst krachtige tot matige Zuidoostelijke wind, elders matige tot zwakke-, wind ruimend van Zuidoost naar Zuid of Zuidwest. Vrü warm voor de tijd van het j'iar. Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. 3. S. BRUINS DE rede waarmede H. M. de .Konin gin het nieuwe parlementaire jaar geopend heeft, kenmerkt zich door een vleugje optimisme. In voorgaande Troonredes werd steeds gewag gemaakt van de inter nationale spanning waaronder wij le ven. Het vorige jaar moest geconsta teerd worden, dat er helaas geen ont spanning was ingetreden. Thans is het anders. Thans vraagt de regering zich af, of de wijzigingen, die in het afgelopen jaar zijn ingetreden, zul len leiden tot werkelijke ontspanning. Het is zeer voorzichtig gezegd, de. regering werpt zich geen profeten mantel om, maar het verschil is dui delijk. Het wordt geaccentueerd door de verwijzing naar Korea, waar door een wapenstilstand mogelijkheid tot herstel van de vrede is geopend. Voor het overige biedt de buiten landse paragraaf uit de Troonrede nergens meer houvast dan wij uit an deren hoofde reeds met betrekking tot ons buitenlands beleid bezaten. Wat de binnenlandse- aangelegen beden betreft, wordt natuurlijk de verschrikkelijke watersnood van dit voorjaar in herinnering gebracht. Ten aanzien van het herstel der dij ken laat de regering een geluid horen, dat al mede een optimistische indruk maakt: Er bestaat goede hoop dat voor de najaarsstormen de sluiting voltooid zal zijn. Ook de paragraaf over onze econo mische situatie is duidelijk in ma jeur getoonzet. De wijziging ten goede in het buitenlands betalingsverkeer heeft zich voortgezet. De gulden 'is hard geworden. Productie en werk gelegenheid liggen op hoog niveau. Er is weinig werkloosheid. Het spook dat* verleden jaar nog dreigde, heeft zich thans teruggetrokken. En de re gering is er op uit, zowel door bevor dering van een zo ruim en vrij moge lijk internationaal betalingsverkeer, als door verlaging van de belasting druk, het bedrijfsleven in zijn ont wikkeling te bevorderen. Het bouwprogramma vermeldt thans 65.000 woningen. Twee jaren ge leden sprak de Troonrede van 40.000 «h een jaar geleden van 55.000 wo ningen. Ook hier is dus een stijging, die gezien de woningnood, gelukkig getfoemd mag worden De deur naar een wijziging in de loonpolitiek die door velen terecht als te, star wordt gezien wordt op een kier gezet. De regering overweegt wijzigingen. Een ontwerp politiewet zal worden aanhangig gemaakt. Daar is al jaren lang het wachten' op. Dit betekent klaarblijkelijk, dat de strijd tussen .-v,-^Binnenlandse Zakenen- J ustitie -over de organisatie der politie op een of andere wijze is beslechte %i g?£.;: BELASTINGVERLAGING BIJ EEN TEKORT VAN 995 MILLIOEN y EER belangrijk en ongetwijfeld *-J vervuld van optimisme is de fi nanciële paragraaf. Er komt een be lastingverlaging, die blijkens de aan de Tweede Kamer overgelegde mil- lioenennota een half milliard zal be lopen. Verscheidene van deze belas tingverlagingen waren reeds aange kondigd. Maar de regering heeft thans ook ingediend een ontwerp tot ver laging van loon- en inkomstenbelas ting, waarmee een bedrag van 190 millioen gulden is gemoeid. Deze ver laging betekent, gelijk de Troonrede zegt, een voelbare vermindering van de druk in het bijzonder voor de lagere inkomensklassen en de middengroe pen. - Om enige voorbeelden te noemen. Voor een gezin met twee kinderen wordt, bij een inkomen van f 3000 de belasting met 62,3 pet. verlaagd; by een inkomen van 6000 met 19,6 pet., bü een inkomen van 9000 met 18,7 pet. Voor een gezin met vijf kinderen wordt bij f 3000 geen belasting be taald en wordt bij f 6000 en f 9000 de verlaging resp. 43,5 piet. en 26,5 pet. pit is inderdaad een voelbare ver mindering. De Overheid geeft onge veer 10 pet. van de huidige belasting opbrengst prijs. Dit betekent inder daad een belangrijke tegemoetkoming voor de kleine en middelgrote inko mens. Het optimisme der regering nu schuilt in het feit, dat zij 'met deze verlaging durft te komen terwijl de begroting met een aanzienlijk tekort van bijna een milliard sluit. Dc regering motiveert dit met een beroep op het feit, dat dit tekort voor, ruw gezegd, de helft veroorzaakt werd door de rampschade, die1 een éénma lige/uitgave betekent, alsmede met een beroep op het' feit, dat de uitga ven: voor-herstel der oorlogsschade i binnen afzienbare tijd zullen vermin deren.'Ook de algemeen financieel- economische toestand van het ïand wordthierbij in rekening gebracht. Men moet zich echter wel afvragen -4 als bij een tekort van een milliard //thans belastingverlaging tot een half milliard mogelijk is waarom er dan niét reeds v e e 1 e r d e r belastingverlaging is tot stand ge bracht. Immers in vorige jaren werd er geen begrotingstekort geraamd, was er geen rampschade en was de vermindering van de oorlogsschade uitgaven ook in zicht. Hoe dit zij, de regering durft het nu aan en, gezien de ervaring dat een minister van Financiën er steeds de-voorkeur aan geeft ruim in, het geld te zitten, :moet men aannemen, dat het kan ook. TS7IJ zouden op tal van zaken, die in de Troonrede niet en die er_ wei in genoemd worden, kunnen wijzen. Dat dingen niet genoemd: worden, be tekent echter geenszins, dat zij toch niet aan de orde komen en van-de vraagstukken die wel genoemd, wor- den wordt niet vermeld, hoe zij 'zul len worden opgelost. Het heeft, dus weinig, zin daarover nu te spreken. - Wij meenden het verstandigste te doen," naar, voren te brengen datgene wat wij Kenmerkend achtten, n.l. een bezadigd, voorzichtig en gematigd optimisme. /Echt 'zoals een optimisme als het er is er in Nederland nu eenmaal uitziet. Kenmerkend voor het nieuwe tarief is een verlaging van het marginale hcffings- percentage' (het percentage aan belasting, dat over de laatste toevoeging- van het inkomen wordt geheven)in het bijzonder voor de middeninkomens. Deze verlaging is psychologisch van groot belang, omdat de belastingbetaler over de aanwas van zijn inkomen aan-J In de luchtdrukverdeling bo ven W.-Europa.is een belang rijke wijziging opgetreden. Het hogedrukgebied,dat boven En geland was gelegen, verplaatste zich naar Zuid-Scandinavië. Bij het passeren van de as van het hogedrukgebied klaarde het in ons land overal op. Van deoceaan nadert nu langzaam een nieuw lage-druk- systeem, dat de luchtdruk voor al boven Frankrijk en Zuidwest- Eng eland flink doet dalen, zo deelt het K.N'.M.L mee. fn onze omgeving neemt daardoor de wind toe uit'Zuidoostelijke rich ting. Deze wind voert droge en ook iets warmere lucht aan, zo dat de temperatuur zowel iti de nacht als overdag iets hoger zal worden. De nieuwe oceadnstoring zal vandaag; in ons land nogi; geen régen brengen, maar wel in de loop van de dag wat meer be wolking veroorzaken. - Engeland heeft toegelegd een nieuwe schakel aan le gaan met de E.D.G. ten einde de Duits* herbewapeningte be spoedigen, aldus hebben -goed ingelichte woordvoerders In Londen meegedeeld. Zij deelden mee, dat Engeland de xes leden van de E.D.G. heeft doen weien, dat hel: 1. Zich zal aansluiten: bij de minister raad, die de taak heeft de strategie van de E.D.G. uil te stippelen, de E.D.G.- xakèn te behandelen en in het algemeen de plannen op te stellen/ vóór de Euro pese: veiligheid. 2. Een permanente missie xal zenden naar hel hoofdkwartier van de E.D.G. om alle aspecten van de Britse defensie te coördineren met die van de landen, die lid van de E.D.G. lijn. Het officiële Russische persbureau Tass heeft Dinsdag medegedeeld, dat de Op perste Sowjet iwee nieuwe ministeries heeit ingesteld: van Voedselproductie en van de Productie van Industriële Consumptiegoederen. De nieuwe ministeries slaan onder lei ding respectievelijk van Zotof en Kosy- gin. -Op Cyprus zijn in-de vroege ochtend uren van Dinsdag weer vier aardschok ken gevoeld, waarvan er een de hevigste wordt genoemd sedert de aardbeving van Donderdag. i: De hevigste schok van Dinsdagochtend duurde ruim tien seconden en hij werd voorafgegaan door -ten' rommelend ge luid.- - r- - Er/ zijn nog geen berichten over nieuwe schade ontvangen. zienlijk meer belasting moet betalen dan hij voorheen over het inkomen gemiddeld verschuldigd was Voor de gezinnen met kinderen is dé belastingverlaging relatief iets groter dan voor de andere groepen van belasting plichtigen. Deze tarieven wijzigingbetekenen voor de staat een derving van 190 millioen gulden belastinginkomen. In de Memorie van Antwoord zetde regering uiteen, welke overwegingen tot de indiening van het hierboven geschetste voorstel hebben, geleid. Ten tijde, dat de regering zich over de maatregelen in'hot belang van de werk- Selegenheid - op -langere - termijnen. .over ecompensatiein verband "met de-huü?- verhoging beraadde., had zij de-overtui ging verworven, dat aan een aantal spe cifiek op die problemen gerichte, maat regelen voorrang moest toekomen boven een meer algeméne verlichting van de belastingdruk. ;-* In de sindsdien, verstreken maanden is meer zekerheid verkregen over de finan ciële voorultzlchten.;De in de Millioenen nota verstrekte gegevens tonen aan. dat de budgetaïre vooruitzichten voor 1954 op zichzelf gezien.geen aanleiding geven om tot verdere vermindering van de midde len over te gaan. Echter dient daarbij in aanmerking te worden genomen, dat dit beeld ongunstig is beïnvloed door een factor van tijdelijke aard, namelijk de lasten van het herstel van de watersnood- schade, welke, zich slechts uitstrekken over 1953 en 1954. Vóórts is de monetaire tóestand bü voor during als gunstig aan te merken, terwül de betalingsbalans ook gedurende het voorjaar en de zomer na genoeg aanhoudend een overschot ver toont. Het hier: in enkele trekken ge schetste financieel-economisch beeld en de overweging, dat op iets langere ter- myn met een vermindering van de lasten van de oorlogsschadevergoedingen mag worden gerekend, hebben de regering aanleiding gegeven na te gaan of het, alles tezamen genomen, verantwoord zou zün, met handhaving van "de reeds voorgestel de fiscale voorzieningen, aan het alom levende verlangennaar een meer alge mene belastingverlichting te voldoen. Haar aandacht is daarbij aanstonds uit gegaan naar een verlaging van het tarief van de inkomstenbelasting en de loon belasting, aangezien zij het matigen, van de zware druk van die belastingen, in het bijzonder op de midden-inkomens, als een van de naastliggende maatregelen van urgente aard beschouwt. Na nauwgezette overweging is de regering tot de slotsom gekomen, dat een zodanige algemene ver lichting van belastingdruk nietlanger mag worden uitgesteld. Voorts heeft dé regering ih haar over weging betrokken, dat de loonsverhoging, die met ingang van het volgende jaar valt te verwachten, deze driik nog zou doen toenemen. ■•'C Tenslotte heeft de regering-óverwogen, dat onder de vier mtilióqp"!»belasting plichtigen. aan wie de verlaging ten goede komt, ook. velen met eén'particulier pensioen, een lijfrente of een'klein, kapi taaltje e.d. schuilen, dié buiten de loons verhoging vallen en meestal de: verhoging van de huur ook niet op andefé'wüze voldoende gecompenseerd .zien."Voor hen wordt de vaak moeilijkeopgave om de stijging van dé kosten van - levensonder houd op te-vangen" door deze maatregel enigszins vergemakkelijkt^■/-.'■•V-v. In de Troonrede staat ook.een pas sage over de verhouding tot Indone sië, die aldus luidt: „Het regeringsbeleid blijft gericht op het onderhouden van góede', be trekkingen met Indonesië en het zo veel mogelijk verbeteren dier betrek kingen". Naar onze mening zal dit „zoveel mogelijk" moeilijk veel kunnen be duiden. Want hoe kan men goede betrek kingen hebben met een staat, die zich niet ontziet andersmans grondgebied de jure (rechtens) voor ingelijfd te verklaren? Dat doet de regering van Indone sië, die in haar jongste regeringsver klaring zegt, dat, Nederlands Nieuw- Guinea de jure opgenomen is in 'het gebied van Indonesië, maar. dat het geschil nu gaat over de de facto (fei telijke) status. Afgezien van het feit; dat dit; na tuurlijk onzin is, komt naar onze me ning een dergelijke verklaring meer met Hitiers diplomatieke manieren overeen dan met die van beschaafde naties. r Grool-Brillanntë beeft gisteren 'toe gezegd, de Ver. Staten en Frankrijk, te sullen raadplegen over het Italiaanse voorstel betreffende «en vijf mogendheden bijeenkomst ter organisering van een ple bisciet voor het vrije gebied Triest, i- 5 T v f* 1' >.iy-• -eïw-: Is" enerzijdi hét,.hooggestegen niveau dér uitgaven 'ongeveer 30 procent van het nationale inkomen. - kenmerkend voor de nieuwe Ryksbegroting,'andér- zijd? staat deze in hetteken van/ belas tingverlagingen. Diverse voorgestelde bèlastingenverlagin.gen komen het/rijk te staan óp een inkomstenderving van in totaal' 532 millioen gulden.Rond 190, millioen daarvan komt voor rekening van 'een tegelijk met de rijksbegroting büde Tweede Kamer -aanhangig/ ge maaktAntwerp 'tót vermindering van de inkomstenr en. loonbelasting. Bijzonder heden hieromtrent vindt-men elders In. deze edlttie.vermeld. ,.,.*4 De minister* van./Financiën,, de heer. Van de Kieft, eindigt rijn millioenen nota met ,demededeling, .,'dat'. de .b'egro- ting-1945. eén aanwijzing vormt ..-,dat HM. de Koningin in de Gouden Koets op tvcg naar het Binnenhof. //,.-; (Van onze Haagse redacteur.) [N de zonneschijn van dezeprachtige nazomerdag is onze .vorstin vanmid dag, om klokke één,- in gezelschap van haar gemaal en omgeven door een nauwelijks te beschrijven pracht van flonkerend goud en schitterende gala-kledij, uitgereden naar de verenigde vergadering van de Staten- Ceneraal om met het uitspreken van de Troonrede het nieuwe parlemen taire jaar te openen. Gezeten in de Gouden Koets geschenk van het volk heeft zij de machtige jubel van duizenden en nog eens duizenden beant woord met [een innemende glimlach, die tot nog luider toejuichingen aan- zeten op haar troon in de Ridderzaal heeft zij de door het volk geko- Koningin en Prins op "deze hoogtijdag van ons democratisch bestel. Ge zeten op haar troon in de- Ridderzaal heeft zij de door het volk gekozen zene 'de vraagstukken voorgehouden, waarover regering en parlement in de komende periode zullen- moeten beraadslagen en beslissen. En ook daar vielen haar bewijzen van hulde en trouiv ten deel. Het is weer Prinsjesdag.-De dag waar op het centrum van 's-Gravenhage meer dan ooit, de plaats is waar regering en volk elkaar ontmoeten. Nu niet alleen een ontmoeting van ministers en volks vertegenwoordiging, maar ook van het Staatshoofd en haar Volk. Voorhout en Kneuterdijk. Vijverberg en Binnenhof, zÜ kunnen de van heinde en verre uit heel Nederland saamgestroomde men-/ sènmènigte. die van deze dag intens wil genieten, nauwelijks hervatten. Al heel vroeg in de kille morgen, tóen hoefgetrappel en gedreun van soldaten- voeten, juichkreten en geschetter van trompetten nog niet alles overheersende geluiden waren, werden' de plaatsen langs de route al ingenomen. Maar zelts zij, die vanmorgen het vroegst uit de véren waren en/zich door de nog slapen de stad op weg begaven, kunnen zich er niet pp beroemen de allereersten' te zijh geweest. Dat waren 'twee vrienden uit RÜswyk, die Omstreeks het "mi4dernach- teUjk uur hun kampeertentje opzetten op het Lange: Voorhout, recht tegenover het paleis, om daar de nacht "door .te brengén een koude .nacht en zich' 's morgéns van de besté plaats te verze keren.t,-, Daarmee is een klein stukje traditie van Prinsjesdag verloren gegaan/ De witte bank. rondom - de oudé kastanje boom tegenover het witte Paleis aan het Noordeinde had jarenlang het privilege om tot nachtvérblyf 'te mogen dienen voor degenen, dié er het eerst by wilden zyn. Maar in hét witte- gebouw aan hét Noordeinde is' nu een internationale aca demie gevestigd en ditgebouw trekt vandaag geen belangstelling. De bewo ners vanNoordeinde. én Heulstraat, die zovele jaren de staatsiekoetsen zagen voorbijtrekken missen vandaag hun be voorrechte 'positie. Vandaag rijdt de gouden koets naar het paleis aan-het Lange - Voorhout en daar is het dat, de zegetocht van Koningin Juliana/en Prins Bemhard een aanvang neemt. Over het schelppad van het Lange Voorhout, dan linksaf dé Kneuterdijk op, weer links af de Lange Vyverberg over om zo weer te komen op het laatste deel van /de oude route: Korte Vijverberg en Binnenhof. Zo is vandaag de route van de Konink- lyke -stoet en- langs deze route stonden vannacht - reeds de stoelen te dromen op de van ruwe planken in elkaar getim merde tribunes. Er is sprake van geweest dat de Ko ningin van het Huis ten Bosch 2ou';ver trekken en dan zou de stoet een vele malen:langertraject hebben moeten af leggen, waardoor vele mensen een heel wat betere plaats hadden kunnen be machtigen, Maar wat zou Prinsjesdag zijn zonder het geknerp van de wielen der staatsiekoetsen over het schelppad en zonder de bladertooi van-het oude Voorhoutse geboomte, dat in de eerste najaarstihten de gouden pracht van de Koninklijke koets omsluit? als gevolg van de belastingverlagingen de grenzen van het. in. het'* komende jaar, financieel mogelijke kunnengeacht worden te zyn bereikt.'- De voornaamste posten van,/ dé.- rowf '- 6% milliard bedragende /uitgaven/.zijn.'/ "y Defensie :;v;.:.;1500.mln./.:/ Sociale diensten-.1010 mln.;ï:è Onderwijs encultuur.-., .v.'.561-;.n!ln. Vergoeding oorlogsschade: ff 502:.mlhój£ Vergoeding rampschade:':..;;;.- c.400/mln:^ Rente'en aflossing op de Staatsschuld. '806 mini;® Overige: V v -Totaal 6512 min. 'Evënals.ib; vorige 'jaren het. geval was,^;>'.j;§ wordt hét' begrotingsberid'in^beiangrijke/t.^S^ mate bepaald 'doorrdé - verplichtingen,'. Nederland ./>p zich' heeft'- genomen/vobrff dé.N.A.y.O.',De defehsie-üitgavén/'vörinén//: bijna' een kwart /van de geheje begrottóg, nL 51500 miUióen.;-Hiéiwa«-fis'776.3; oen bestemd voor het leger.^SO.S niilUoohw.fe: voor de-luchtmachren".302,7/millioefli""'<'*'*,>*-'s'' de mariné.LAan rnilitaixé ..per Dei/som;.die ,de ovérheid'inl954.;.VTOFT*X4 onderwijs' éh.' cultuur /(^l^uitgeveA-lfSM:)®/;' miMoen)"-is''weer.,ruim/.43''inllUoen'«hogèrwr dan.'; het voor 1953üitgetr.ofcktót.bëdraèJ;&; Voornamèlük is /dit;eéngèvblg?yan. 'het feit; dat het aantal 'Teerlingen 'rich^hogi... steeds -uitbreidt, zodat'- meer -scholen-én ij: meer onderwijzers nódig zün.;Ar>dére«|| posten zijn: uitbreiding en.modernisering van de univérsitéiteh én"'/hogesoholen,-;-j studèntenzorg, studiébeurzénjS jeiigdwérk/5| en kunstsubsidies. Bijna een zesde-deel vanrde overheids-/? uitgaven (ruim - een. milliard)/.',heelt/be-:,: ,-: trekking op:- het /sociale terrein: /sóclalé j, voorzieningen (500 millioen), remigratie. volksgezondheid ;rt. en -. vclkShuiwesti.ng. s' Maatregelen3-' tot bevordering., van-ftde--:? werkgelegenheid -«vergen -.100nnllióén, een lager bedragdan voor 1953 werd uit-, .,.4.. getrokken;'" Deherstelwerkzaamheden; voor de watersnoodschade. hebbendeze maatregelen namelijk .voor een, deel;over-/g bodig gemaakt. Voor emigratie is29 millioen uiige- trokken en ten behoeve- van de /voiksge- v zondheid circa 60 Eén -belangrijke pést/ is :de/.vollrsinlsves^; ting." Hetwoningboawprogrammavoor--/ ziét voor 1954 in 65.000 nieuwe woningen (in 1953 50.000). waarvan- 27500 v.'wqr.if ningwetwoningen én 25.000 prtmlewó-':/ i hingen. Een/en ander betekent .voor het rijk-een uitgave van.236.millIoén.. - De. 'RijkSbydrage -in' het totaal-der V oorogsschade werd indertijd,' geraamdL; op rond 6,4 milliard.'Tot' eind Juni;jL/,p was hiervan ongeveer' 3R milliard tot f uitkering ,gekomen, .waarmeehet .'grpptr ste deel van de door. particulieren^gele- den schade is vergoed/ Zo is b.y.ide huisraadschade geheeltot afwikkeling gekomen. Op de- begroting 1954* is;502/ millioen gulden voor verdere iiitkering uitgetrokken, Bij de raming vari de belastingmiddelen^, is- rekening gehouden,met de budgetairev:" gevolgen vande aanhangig ...gemaakte würigingen van de belastingwetten^":; Geen rekening is gehouden met de toe-1; neming van" de bel as tin gopbr engst, -w el-/:/' ke zal voortvloeien uit de loensverho- ging als gedeeltelijke compensatie -voor-, de aanstaande huurverhoging. Ander- zijds zijn'ook de financiële gevolgen van een loonsverhoging voor het ryksperso- neel buiten beschouwing gelaten. -. s Tegenover "de uitgaven voor herstel van de rampschade is, onder de middelen4 van de buitengewone dienst I een post van 170 millioen opgenomen, wegenis.:- beschikbaar komende géiden uit- dc te- genwaarde-rekening bü de Nederland- sche Bank. Geen rekening: is gehouden meteen'.: aantal in 1954 met stelligheid te. yer-C." waditen uitgaven/ welke zullen voort-.® vloeienuit wettelyke regelingen, die; Bhans nog niet tot stand zün gekomen voor zover momenteel kati worden/-:; overzien, zullen uit dien hoofde in-1954, /- ten behoeve van o.m. de volgende -ad-3 T ditionele uitgaven ad in totaal- circa 259 mülioen moeten worden' gedaan. - a. Uitkering aan Nederlanders, die gedurende de Japanse bezetting/ van hd v/: voormalig Nederiands-Indië zijii geïnter-/; neerd (rapport commissie acditerstallige::;.. betalingen).; - - -,-t b. Kosten noodvoorziening ouden van. dagen wegens vrijstelling van een-twee- de bedrag van 100.— aan eigen inr. komstenvan de inkomsténaftrek. e. Compensaties aan :-: provinciën -en'; gemeenten; in verband met de verlaging vande personele belasting en aan ge meenten c.cj. schoolbesturen in verband/ met de afschaffing van het schoolgeld voor lager onderwys. Voor het verkrijgen van een .volledig;;»;: beeld van de in het jaar- 1954 te ver- wachten: budgetaire - situatie 'kan -ten--.® slotte niet buiten beschouwing blüvén. de omstandigheid, dat ten behoeve van - het Provinüefonds en het GemeenteL/;,:: fonds tot op zekere hoogte compensatie/v i zal dienen te worden gegeven, voor. zover/ als gevolg van de momenteel', .bül dé Staten-Generaal aanhangige belasting-®/ voorstellen. de opbrengst vande/ b^s-fe; Üngsmiddelen. waaruit deze/fondserr/een y aandeel 'óritvangén. zal :vermindëréinSAg,g

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1