De Frdnse delegatie Verlaat ontstemd de vergadering Loonproblemen Incident bij Verenigde Naties: Directie Rotterdams. Diaconessenhuis mSÊ@ÊmmÊm$s r 1 JHp' H m lü JUBILEUM-BON „Stantvrnstid) is gbfWcuefl mijn bert in teohfwpoct" Cbiistelijk-Naiionaal Dagblad Advertentie. Wat kan het- Christendom .doen ter' verbetering van de ver standhouding ónder de volken? Dit noemde dé'Nederlandse afge vaardigde ihr. Schmal gisteren voor dc Raad van Europa te Straats burg de werkelijke vraag van het ogenblik. Mr. Schmal voerde het pleit om liet openbare leven te doordringen met Christelijke be ginselen. - I -Er zijn, zei mr Schmal, morele as-' Onder socialisten verdeeldheid >BEéENi>^ betaling pek giro Bureaux:- Witte de Withstraat 30, Teleloon 274S0. Klacntendienst abonnementen 6.30— 7J30 uur. Zat. 56 uur. Bijkantoren: Rotterdam-Zuid: Bree 59 b, teL 77355: Schiedam: Lange Kerkstraat 24 b. tel. C7882. Abonnementsprijzen: per weck 0.47: per maand 2.—: per kwartaal 6.—. Adv.-pri.is 40 ct. per m.m «Bij contract jrortins'. Familieberichten 20 ct. per m.m. Giro 30039. Tel.-adres IJF-RODA, Postbus 948 Directeur: J. GROENEWEGEN Hoofdredacteur: Dr. E. EIEMEH nEZE balk werd' gisteren-'naar de volgends week té Amster- -y dam. te houden tentoonstelling:^ „Van dik-hout zaagt men planken" s>. gebracht. Het transport - was niet \- zo erg eenvoudig. De balk was riL.< 26 meter lang en een halve meter breed en dik: De balk ts-.van zgn. foutvrij Asbe-hout, afkomstig van in Afrika groeiende, bomen, die.-i 60 meter hoog worden. De leeftijd van de boom .waaruit de .hbalk V werd gemaakt-* schat men' op cm- - geveer 1000. jaar, '-\V;X.v; In dé gisteravond gehouden "léden-- vergadering van bet Diaconessenhttis' té v Rotterdam is ds J. C.' van "Dringen uit;, Zutpbcn .benoemd. totvpredlkant-direc- teur van'de'inrichting. Totgéneésheer-jfc; directeur is benoemd de chirurg van; hetf Huis,' dr. A. Fortgens .te Rotterdam.-iij'/i Zr. H. M., Achterberg.dieafnds) enige*, tjjd de functie van. besturend zustere- waarnam, ha hét vertrek 'van'zr- •M.tv..- Loeff, is thans definitief v?in;."-«Ié*et> functie benoemd. - vr Naar wij' vernomen." is er •>.thans..bvér'Sv^ leg gaande'-tussen 'het' bestuur' vaffthetji':':- Diaconessenhuis en '."hét .rcomité.' .„yah^tfy; actie, dat*'zich'.enige, tijd-'geledenvopên-jfK lijk kantte tegen degang; yan" zaken;fvt: in de inrichting. y_;k.7 Men'heeftvan - weerszpdén^'de-rjujsfeM:-: weg gekozen,'- door' de zaken -liever rust te- besprekèn. Aangezien het'-ieötnitètót-- rusc ie- Desprexen.'Aangezien -net'eoimwAi-sgTa it>-het - laatste maanden .- 'geèn ï-xdèawe^fejK'? actie heeft 'ondernomen,? •mogeriS'tiwflS^jSsSS aannemen:dat het -^overleg'itot^.'göïdiiS^^ resultaat' zal-leidén. m er lid Vixseboxse te Straatsburg het v/oord voeren. Behaive mr Schmal heeft gisteren uit Nederland ook de socialist Goedhart aan het debat te Straatsburg deelgeno men. De'heer Goedhart kon nog geen bewijs ontdekken van een radicale ver andering in de Russische doelstellingen. Alleen de machtsverhoudingen achtte hij van betekenis. Alleen bij een Wes ters overwicht valt er met het Kremlin te praten. W "liik^eg,- rn later*öaks^ i* tige en .;lapgs:-:'de'i^tói® tijdelijk harde wmd tussen .Zuid;.en Zuidwest. .Lagere rniddagtémpératureh.; r-- ZON ENMAAN'--r 'Sll 1.20 September: Zen op. 0^2, ,onder ;18A4:'. ;S maan op 17.26, tjader 2.20. 21 September;-Zon op -6^,.--ou<iee;-18.42;: ;'lt maan op 17,43, onder "3.50. j is gemakkelijk. - Daarom geven wij gaarne de gelegenheid om hét abonnementsgeld 'voor het '4e kwartaal 1953 "ad 6.r-* vóór 1 October te gireren. Na deze datum worden de'kwitanties ter Incasso' afgegeven. -r Wilt U op het girostrookje vooral het juiste adres vermel den, waar de krant bezorgd wordt? Bij voorbaat onze vriendelijke dank. Giro: 39639. - De Administratie. £)EZEUrker vrouwen bodeii een embleem aan voor de nieuwe mijnenveger „Urk". Deze' aanbie ding geschiedde namens de gel meente -Urk Abonné's, dié V au opgeeft krijsen!de krant tot 1 October gratU. Weltévree, - Ik doe. mee aan de Jubileum-actie.-Noteer' de volgende week/ni«U)4/ .kwartaal*), abonné als mjjn' aandeel in het jubileum-geschenk A. J 'i* .1t1r 4,'v I'; a', 'tl,-- :'f Naam: - i' - Adres n «.it.,.,,,,..,,,, iv-. .Woonplaats:„i !S.y.p. doorhalen wat niet juist is. een streven naar 'grotere differentia tie in de beloningen, zowel tussen; de verschillende functies als tussen bloei ende en kwijnende bedrijfstakken. Wij mogen wensen, dat bij de nieu we vorm van loonbeheersing, wélke, naar aller mening, langzamerhand noodzakelijk wordt, aan' dit aspect de waarde zal worden toegekend, die het toekomt Afzenderabonné

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1