in Stichtinsr van de Arbeid vastgelopen Malenkof ontdekt in N.-Korea symbool van vrijheid en onafhankelijkheid CNV acht gang van zaken zeer betreurenswaardig Uitkijken Beschuldigingen van Russische leider aan het adres van Amerika Gebakken peren In Joegoslavië zijn de mensen eenvoudig en hulpvaardig Regering moet beslissen over lonen Flinke reorganisatie in Chinese regering Weerbericht Vrees voor nieuwe opstand in O.-Duitsland 50.000 hoge hoeden sedert 1820 Moskou biedt hulp aan Noord-Korea Beriaveilig eirwél in Ahïerika? Verdeelde meningen over reis der MacLeans Trailer reed café binnen Hoogleraar omgekomen op de bromfiets No. 14305 Christeïijk-Naticnaal Dagblad g „Stantu as licit is gl) p"blcu en mijn b?rt in tpgbpnspoet* Maandag 21 September 1953 Zie pag, 3 Lastenverzyrcmng verantwoord? ERRES RADIO'S C. GROENEVEID Standpunt van C.N.V. Moorden in Kenia Scholier bij verkeers ongeluk gedood D'\ Mau Mau generaal Kerihinya (links) met zijn adjudant wor den onder bewaking, met de armen Chinese zetel Twee Sowjet-officieren doodgeschoten Minister Stal naar,, „Grand Repulse" „Macleans" in Churchills hotel Tot bemiddelen bereid Een dode te Goes s s s !S!: s S s. Volg het idee van Weltevree En zend een nieuwe abonné l JUBILEUM-BON g 50 50 S0 p.0 $.0 50 50 50 50 50 50 50 S0t 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 sö g ;ö»- o ,s Withatraat 30, Telefoon nst abonnementen 6.30 uur. terdam-ZuId; Bree 59 b, m: Lange Kerkstraat 24 b, en: per week 0,47; per per kwartaal 0.—. per m.m. (Bij contract eberichten 20 ct per m.m. adres DERODA, Postbus B4tl Directaun I. GR OENEWEGEN Hoofdredacteur: Dr. E. D1EMEB DE LAATSTE POGING, om overeenstemming te bereiken over de met ingang van 1 Januari a.s. te nemen looncompensatie- maatregelen, is mislukt. Vrijdag en Zaterdag is, met minister Suur- hpff ais bemiddelaar, tussen werknemers en werkgevers in de Stich ting van de Arbeid, overleg gepleegd om uit de bestaande impasse fe geraken, maar ook deze bemiddelingspoging heeft geen resultaat opgeleverd. De werknemersvakcentralen hebben, evenals de werk geversorganisaties, hun standpunten - ter kennis van de regering gebracht. De regering moet thans een beslissing nemen. Pe Raad van Vakcentralcn heeft laten veten, dat hU niet eerder publicaties ieeft gedaan omtrent de stand van het overleg, omdat hij het uiterste wilde doen. om het bereiken van overeenstem- jsing te bevorderen en voorts niet wens te, dat de regering de conclusies uit de dogbladen zou moeten, vernemen. Zoals bekend is, betreft het overleg over de gedeeltelijke looncompcnsatie de komende huurverhoging, de ophef fing van het nog resterende deel der consumptiebeperking, do eerste stap tot vermindering van het loonverschil in dó verschillende gemeenteklassen en lagere beloning voor geschoolde en zeer geschoolde arbeiders. Naar de Raad van Vak centraion mede. deelt, is tijdens de laatste besprekingen opnieuw gebleken, dat over deze be-, bngrijke zaak geen recel overleg valt te plegen met de centrale werkgevers organisaties. Reeds in Mei jl. hebben de vskcentralen er op aangedrongen, zo spoedig -mogelijk tot een bepaald stand- wint te komen, maar hoewel einde Juli de berekeningen, welke daarvoor nodig waren, gereed waren, moest een beslis sing steeds weer worden uitgesteld. Enerzijds, omdat de werkgevers tel lens respijt vroegen voor het nemen van ten beslissing, anderzijds, omdat de werkgeversorganisaties een belangrijk gedeelte wan deze zaak naar de SBH. wilden verwijzen. De vakcentralcn hebben zich hiertegen verzet omdat dit een naar hun mening onnodige en hoogst bedenkelijke ver traging in de beslissing ten gevolge lou hebben. - centrale werkgeversorganisaties delen méde. dat zij' hriybÜ het-gevoerde overleg sociaalgéwénst., achttco»- teg®* moét- té' komen aam de verlangens van de .'Raad van Vakcéntralen, om de loonsverhoging zodanig te bepalen, dat ook'de nog resterende verbruiksbeper- klng voor de loontrekkenden zou worden opgeheven. Zjj wilden-bovendien meewerken aan ten herziening van de richtlijnen voor de loonvorming per 1 Januari a.s., waar door de loonspreiding tussen de catego rieën ongeschoold en geschoold, in het bijzonder ongeschoold, zou worden ver groot en stonden ook een herziening voor. van de richtlijnen voor het ge- meenteklassenverschil. waardoor de ver schillen tussen de bestaande klassen zouden worden verminderd. De werkgevers wensten echter het oordcel van de S-E.R. over de vraag, of de totale lastenverzwaring voor het Ne derlandse bedrijfsleven verantwoord zou zijn. Vooral ging het de werkgevers organisaties er om, of een zo zware lastenverhoging als was becijferd, een bevredigende ontwikkeling van de werk gelegenheid en van de betalingsbalans niet in gevaar zou brengen. De werk geversorganisaties betreuren het in hoge In do r«gering van hot communistische China zijn drastische reorganisaties tol stand gekomen op initiatief van de Raad Tan de Volksregering, die deze dagen haar 28ste zitting houdt. De minister van Financiën en de secretaris-generaal van de centrale regeringsijn afgezet on ver vangen. Ook dovice-minisier van Finan ciën moest wijken en plaats maken voor twee nieuwe functionarissen. Volgens waarnemers zou de communistische re gering niet de voorgenomen plannen voor het eerste jaar van zijn vijfjarenplan ton uitvoer hebben gebracht. Bij de reorganisatie zijn 13 regerings- bureaux betrokken; Er zijn wijzigingen aangebracht in de 'vice-ministerschappen voor de levensmiddelenvoorzicning, lichte industrie, bosbouw, arbeid, cultuur, volks banken en economische ordening. Al deze veranderingen zouden volgens betrouwbare waarnemers te Hongkong de aandacht vestigen op zwakheden m net bertuur van de Pckingse autoriteiten, die zelfs de laatste tijd tot uiting kwamen in de communistische berichtgeving. Men wil de herhaling van de gebreken in het beleid en 'in het opstellen van economische plannen voorkomen. Sedert de uitvoering van het vijfjarenplan zouden herhaaldelijk ernstige fouten aan het licht zijn gekomen. Advertentie. Zie adv. op pagina 4 Oók gemakk. betaling ODDEDIJTK 139 - B'dam TELEFOON 23S73' Weersverwachting tot Dins dagavond; VEEL WIN» Over hét algemeen veel bewolking mét enkele buien. Krachtige tot barde. aan de kust mogelijk nu en' dan stormachtige wind tussen Zuid en Zuidwest. Vrü koud weer.-. ZON EN. MAAN 22 September:" Zon op 6.23; onder- 18.30; maan op. 18.00, cjsder 5.20.. mate, dat de regering geen aanleiding heeft gevonden, over deze vraag tijdig advies van de S.E.R. m te winnen. Zij zeggen opnieuw het grote bezwaar te hebben gevoeld van het huidige systeem vanloonbeheersing, waarbij met de uiteenlopende economische om standigheden in de verschillende- secto ren van het bedrijfsleven onvoldoende rekening kan worden gehouden. Het bestuur van het Chr. Nationaal Vakverbond heeft ons een nadere toe lichting gegeven op het standpunt van de Christelijke vakbeweging in de thans ontstane situatie rondom het loon- en prijsproblccm. Het C.N.V.-bestuur vestigt er de aan dacht op dat het in brede lagen van ons volk geldt ais een communis opinio, dat er een compensatie moet komen voor de huurverhoging. Door de. gevoerde huurpolitiek zijn do huishuren, in Nederland al te iang óp een kunstmatig laag. peil gehouden. Het is bepaald niet juist té'mcnen, dat hier door een arbeidersbelang werd gediend. Integendeel, door afwenteling van de onderhoudskosten op de huurders, wier inkomen nooit daarop werd afgestemd, vond eigenlijk reeds lang een onzicht bare huurverhoging plaats. Bovendien werd door het vaak achterwege blijven van behoorlijk onderhoud de werk gelegenheid van de zgn. onderhouds werkers geschaad- En overigens zijn ook duizenden arbeiders aangewezen op dure nieuwe woningen. Het laaghouden van de huren droeg dan ook veel meer het karakter van een tegemoetkoming aan het bedrijfsleven, waardoor dit in staat werd gesteld de lonen en salarissen laag te houden. Het C.N.V. heeft dan - ook reeds geruime tijd het pleit gevoerd voor een redelijke huurverhoging. Het zou echter volslagen onjuist zijn om de last, die tot dusver ten onrechte rustte op de huiseigenaars, nu af te wentelen op de werknemers. De Soc. Economi sche Raad erkende de juistheid van deze visie door in zijn advies voor de huurverhoging eenstemmig uit te spreken, dat de daaruit voortvloeiende kosten van de stijging van het levens onderhoud dienden te worden ge compenseerd. Ook de Regering stelde zich blijkens de Troonrede van vorig jaar op dit standpunt. De. aankondi ging van de in overweging zijnde huurverhoging ging gepaard met de toezegging, dat waar enigszins mogelijk compensatie zou worden gegeven, (Zie voor vervolg pagina 3). In de buurt van Timau. in Noord- Kenia, is gisteren de Italiaanse land bouwer Bcccaloni door de. Mau Mau vermoord. In het kantoor van een melkfabriek te Nairobi is Vrijdagavond een neger vermoord bij een mislukte poging van zeven inheemsen om een geldkist te stelen. Te West-Blokker is Zaterdagmiddag de 12-jarige scholier Gerard Botman bij een verkeersongeluk om het leven gekomen. De jongen fietste met enige vriendjes van zijn school te Hoorn naar huis toen zijn stuur in aanraking kwam met dat van de naast hem rijdende jongen. Hijviel met zijn hoofd tegen de bumper van een passerende vrachtauto en was op slag dood. De Zuidafrikaanse minister van Justi tie, Swart, heeft in de Volksraad mede gedeeld dat 33 functionarissen van vak verenigingen en 89 anderen is aange zegd dat zij moeten aftreden op grond van de wet tot onderdrukking van com munisme. ■in de hoogte, naar de wachtpost gebracht, nadat ze zich hebben overgegeven. AMERIKA is er op uit, ten bate van zichzelf een radicale verande ring in het huidige wereldbestel te brengen. Dit maakte gisteren de nieuwe Russische leider Malenkof tot een der kernen van een redevoering, waarin hij Amerika er van beschuldigde een nieuwe Amerikaanse koloniale politiek te voeren. Malenkof hield zijn rede op een diner bij een ontvangst op het Kremlin van de Noordkoreaanse delegatie. Een groot deel van zijn betoog wijdde hij aan Korea zelf. Zo noemde hij de Amerikaanse weigering om India en andere Oosterse landen* tot de politieke con ferentie over Korea uit te nodigen een bewijs, dat Amerika de wapen- stilstandsovereènkomst niet wil nakomen. In Korea zag Malenkof een symbool van kracht en nationale geest en van edele, onzelfzuchtige dienst voor de vrijheid cn onafhankelijkheid van het vaderland. De Chinese vrijwilb'gcrs, zei hij. hehben, door Noord-Korea te hulp te snellen, laten zien. dat de-Aziatische volkeren- door onverbreekbare banden zijn verbonden. Noord-Korea" had volgens Malenkof een hevige 'slag toegebracht aande plannen Sdersi-itreactlonnairenV om het streven - dei Aziatische volkeren naar vrijheid v en iohafhankeiijkhéid tegen te hd niet laten, worden tot' een" broeinest: voor een derdé wereldoorlog. Intussen is opnieuw duidelijk gewor den, dat Rusland de kwestie van de vredesconferentie over Korea voor de Verenigde Naties wil brengen. Uit de rede van Malenkof blijkt ten overvloe de; dat Rusland de wens niet-loslaat, In dia en andere landen bij de conferentie over Korea te betrekken. Ook heeft Rusland het secretariaat-generaal van de Verenigde Naties formeel gevraagd, de Chinese vertegenwoordiging bij de Ver enigde Naties op de agenda'te plaatsen. Op dc algemene vergadering der Ver enigde Naties zal vandaag de Rus Wy- sjinsky als eerste bet woord voeren. Malenkofs betoog hevat reeds „aanwij zingen" in welke richting zjjn betoog zal gaan. Uiteraard zal h|j hebben te antwoorden op het beroep, dat de Ame rikaanse minister Dulles in zijn rede van Donderdag j.l. op Rusland deed, met de Westelijke wereld -. te zoeken naar een oplossing van de problemen, In deze rede van Dulles heeft het Russische blad „Prawda" van gisteren inmiddels het bewijs ontdekt, dat Ame rika geen. einde wil maken aan de kou- üit vrees voor een herhaling van de opstand van 17 Juni hebben de Oostduitse autoriteiten de politie commissarissen van alle districten in geheime zitting bijeengeroepen, ten einde voorzorgsmaatregelen te treffen tegen nieuwe incidenten. De angst, dat de spanning In het door de Russen bezette gebied nog eens zal losbarsten, is aanzienlijk toegenomen, nu de woedende Oost duitsers dé laatste dagen staatslevens- middelenbedrijven en communistische propagandazuilcn in brand gestoken hebben, zo schrijft het Westberlijnse blad „Telegraf". De voorzorgsmaatregelen, waarover de Oostduitse politic confereert, hebben voornamelijk betrekking op de industriële gebieden, die in Juni juist de voornaam ste haarden van verzet gebleken zijn. Zwaargewapende soldaten- van het Rode leger, die deserteerden toen hun eenheid naar Rusland werd teruggeroepen en in Oost-Duitsland onderdoken, hebben in het Oostduitse plaatsje - Luckcnwalde twee Russische officieren doodgeschoten. Volgens „Die neue Zeitung"., het dagblad van de Amerikaanse hoge commissie in Duitsland, zijn ondér de Sowjet-offieio- ren-talloze arrestaties verricht De Oostduitse vice-premier Ulbrieht heeft aangekondigd, dat de voedselrant soenering in Oost-Duitsland het volgend jaar zal worden opgeheven on dat de prijzen in de staatswinkels drastisch zui len worden yerlaagd. Hij crltiseerde het feit, dat 'Oostduitsland onvoldoende steenkool produceert. Het centrale comité van de communis tische partij heeft de rede. waarin Ulbrieht dit aankondigde, goedgekeurd. Daaruit blijkt, dat zijn positie in Oost- Duitsland niet is verzwakt Een bedrijf te Eindhoven heeft dezer dagen zijn 50.000ste hoge hoed geproduceerd. Het bedrijf voért zijn herkomst 'terug tot 1820. Er zijn nog slechts, drie of vier bedrijvenin Ne-j derland, die hoge hoeden maken. Vooral in Toronto, Montreal; en Van couver schijnt naar dit hoofddeksel veel.vraag.te, zijn. Minister Staf. de staatssecretaris van Oorlog, mr. Kranenburg en de chef van de Generale Staf, generaal Hasselman, zullen vandaag een bezoek brengen aan hetmanoeuvregebied van de oefening „Grand Repulse" in West-Duitsland. gATERDAG werden er in Den Haag nationale wedstrijden in machineschrijven gehouden. Tussen de vele dames zat één man, nl. Jan Douwes uit Rossen (Gld.) BETALING PER GIRO is gemakkelijk. Daarom geven wij gaarne de gelegenheid om het abonnementsgeld voor het 4e kwartaal 1953 ad 6.— vóór 1 October te gireren. Na deze datum worden de kwitanties ter incasso afgegeven. Wilt U op het girostrookje vooral het juiste adres vermel den, waar de krant bezorgd wordt? Bij voorbaat onze vriendelijke dank. Giro: 39639. De Administratie. Na negen dagen onderhandelen lussen een Noordkoreaanse delegatie o.l.v. pre mier Kim II Soeng enerzijds en premier Malenkov en andere Russische staatslei ders ander?,Mds. heeit de Sowjet-Unie be kendgemaakt. dat rij het door de oorlog geteisterde Noord-Korea zowel financieel als materieel helpen zal bij de weder opbouw van hei land. De vier voornaamste punten uit de bekendmaking waren 1. Rusland zal Noord-Korea een milliard roebel ver strekken voor de wederopbouw en wel voornamelijk voor de gebombardeerde centraie aan de Jaloe; 2. Rusland zal installaties, materieel en deskundigen zenden; 3. Rusland zal verbruiks- en an dere goederen leveren en tenslotte krijgt Noord-Korea uitstel van de afliossing van het tijdens de oorlog door Rusland ver leende credict. Westelijke waarnemers in Moskou zien in de Russische "hulp aan Noord-Korea een teken van ontwikkeling van tech nische huip aan communistische landen, als mogelijke tegenhanger yan het Ame- rikaansche program voor wederzijdse bijstand. DIJ „Wilton-Fyenoord" ging Zater dag Mr. Ms. .onderzeebootjager „Gelderland", met goed gevolg en onder grote belangstelling, te water. Is Beria, bot voormalige hoofd van de Russische geheime politie,, in Amerika of nlei? Hierover brëkeh de Amerikanen zich het hoofd na bef bericht, dat een Amerikaans dagblad publicerde en vol' gans hetwelk de vroegere politiechef contact heeft gezocht met de Amerikaan senator McCarthy. Volgens de krant, de „San Diego Mor ning Union", zou Beria met drié leidende Sowjcts zijn ontvlucht uit Rusland én via een tussenpersoon contact'hebben gezocht met de senaatscommissie van McCarthy. Beria zou aan de regering van de Verenig de Staten asyl willen vragen. Ambtenaren van het Amerikaanse mi nisterie van Buitenlandse Zaken verklaar den gisteren, dat zij een onderzoek instel len naar de herkomst van dit bericht Het Amerikaanse dagblad schreef, dat zij haar gegevens had verkregen tijdens een eigen onderzoek naar de communis tische penetratie in Amerika. Het blad zou hebben bemiddeld bij het tot stand brengen van het eerste contact tus sen de ontsnapte Russen, de senaatscom missie van McCarthy en de Amerikaanse inlichtingendienst. De senator heeft Za terdag geweigerd commentaar te leveren op eerder gepubliceerde berichten van gelijke strekking. Mevrouw MacLean,- de echtgenote van de Britse diplomaat, die in1951 spoor loos verdween, is via Oostenrijk naar een land achter het IJzeren Gordijn ge reisd. Tot deze conclusie was de Zwit serse politie Zaterdag reeds gekomen. Naar aanleiding van deze conclusie heeft de Zwitserse politie het zoeken naar mevrouw MacLean en haar drie kinderen gestaakt. Twee agenten van de Britse geheime dienst, die Maandag j.l. naar Zwitserland waren gereisd om een spoor van me vrouw MacLean te vinden, zijn gisteren te Londen, teruggekeerd. Zij verklaar den er vxistrekt van overtuigd te zijn. dat mevrouw MacLean in ieder geval de Zwitsers-Oostenrijkse grens heeft overschreden. Intussen houdt de Oostenrjjjcse politie vol. dat mevrouw MacLean ïich niet in trein D-224 van Ziirich naar Wenen heeft bevonden, zoals de Zwitserse con ducteur van deze trein beweert, al thans niet in het gedeelte tussen de Zwitserse grens cn Wenen. Dit stand punt is dus tegengesteld aan dat van de Britse agenten. Eén ding staat vast: Noch de Zwit serse noch de Britse, noch de Oosten rijks politie weet, waar mevrouw Mac Lean wèl is De Britse premier Churchill houdt op het ogenblik vacantie aan de Franse Zuidkust. Zaterdagavond di neerde hij in een hotel te Mbnte Carlo. Terwijl de oude staatsman zat te eten, ontstond er op een gegeven moment grote opwinding. Er arri veerde namelijk een Brits echtpaar, dat zich in het gastenboek liet: in schrijven als mr. en mrs. Maclean. Een hotelbediende liet onmiddellijk kranten halen, om te zien of de nieu we gasten leken op de bekende ver dwenen Britse diplomaat en zijn echtgenote. Welnu, het echtpaar leek er niet op. Het bleek trouwens ook „Neil.Maclean" te heten. Hij was een zakenman' uit Londen. de oorlog. Er kan, schrijft het blad, geen overeenstemming bereikt worden, als één der partijen voortgaat met voor waarden te stellen. Voor de Verenigde Naties heeft Za terdag ook de Indonesische minister van Buitenlandse Zaken Sunarjo het stand punt der Indonesische regering in de wereldpolitiek uiteengezet. Indonesië voert, zei hij, een actieve onafhankelijke politiek, waarna hij zich beijverde om te betogen, dat het voor de wereld yan belang is, dat er landen zijn met zulk een onafhankelijke politiek. Zij kunnen immers bemiddelen'en hebben reeds getoond dat te kunnen wanneer de verwijdering tussen, de grote mogend heden het grootst, is. Te Goes is vannacht éen zware-trailer met-aanhangwagen van dé firma W. den Exter uit Axel met' volle snelheid het café van het hotel „Nieuw, Goes" binnen gereden. waardoor een van de bezoekers van het café, dc 30-jarige echtgenote van de heer L. J.j C. Schoutens te Goes, zc zwaar werd.^'éwond, dat' zii een nalt uur- la'tèr ;:in het1- ziekenhuis' St.: Joanna Óver] eed. Haar: man,, eveneér!s ;;g'é kon. na- verbonden, te zijn, huiswaarts keren, yj Hét café, waarin zich een groot aantal bezoekers bevond, - werd volkomen ver nield; r', De trailer .was samen: met .nog .twee andere' vrachtwagens op weg naair Wé- meldinge om mosselen.voor Frankrijk te halen. De chauffeur van: de1 trailer ver telde, dat de. wagen, die voor hem reed, plotseling moest remmen: voor een fiet ser. Toen ook hij remde, reed zijn auto over de weg hét café in. OIMPELE vragen zijn het, dié een Amsterdamse dame (die wij nog niet het voorrecht had den te kennen) ons voorlegt. Of _we niet van mening zijn, dat alle strijd vragen tussen Oost en West door onderhandelingen en niet door ge weld tot een oplossing moeten wor den gebracht. En of we niet van mening zijn, dat dit bevorderd kan worden door een conferentie tussen de leidende staatslieden der grote mo gendheden, We weten niet, waarom deze Am sterdamse dame zo begerig is, onze opinie over deze zaken te kennén. Of eigenlijk, we weten het drommels goed, want het is helaas weer als al tijd hetzelfde hengeltje, dat uitgewor pen wordt om onnozele visjes te vangen, die dan straks in het aqua rium van de communistische propa ganda mogen rondzwemmen (voor zo ver er dan nog van zwemmen spra ke is). y.v We houden het in dezen maar mét de Le e u w a r d er Courant, Tiiè dezevragen als volgt onthult: Of!we' niet van mening zijn, dat het conflict tussen Oost en West opgelost zou zijn,' wanneer de Sowjet-Unie voor hon derd procent en over de gehele linie haar politieke verlangens veryuld zag.; Wie op deze onthulde vraag beslist „ja" wil zeggen, moet het zeker doén. Maar een verstandig man, diede schijnbaar zo simpele vraagjes van de Amsterdamse dame ter ondertekening voorgelegd krijgt, kijkt toch liever uit. ^^NDER de socialisten schre- ven we dezer dagen, Komen in deze dagen met name op internatte-';', naai gebied allerlei tegenstellingen aan de dag. Voor deze stelling biedt een artikel in het jongste nummer van Tjjdy én. Taak, orgaan van religieuze sociaiis- ten, nieuw bewijs., We lezen daar, dafö eigenlijk alle socialistische bewegingen met gebakken peren zitten: „De Fran se socialistische beweging kunnen wij gerust afschrijven. Een zaak vanfgmb- tenaren en onderwijzers, schreef onze..' medewerker vorige week, - "Van Italië uit komen weinig bemoe- digendeberichten. Engeland moet zijn. vormvaste Labourbeweging r nog- her- - vinden. Duitsland, eens het Mekka van - het Marxisme;zal in'.;de komende «vier!: jaér opnieuw moeten' gaan beginnen".; Het zijn triésté klanken. EB'^èr. ji weinig over .vêm de stoutmoedige.. wering; dat éen- socialistische' b'ewèjjdhgS; ;dé - garantie- blèdt 'van eèh ^rogre^ewé:/ -- "H-V- politiek. Op de rijksweg Den «Bosché-NQmeéen vond Zaterdagavond :'de chauffeur.,van'; een bus het stoffelijk overschot i-vah -i prof. G." H. Niessen van het Groot-Semi narie te Haaren. Prof. Niessén, bleek door ;v: een auto te - zijn overreden, toen hU 'per bromfiets van familiebezoek terugkeer- 50 30 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50» 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50'50 Ons land beeft een goed klimaat om blakende te blijven. Dat ondervond ik vandaag toen'ik een be jaard heer uit mijn tram zag stappen. Want één ding wist ik zeker: toen hü op de Cooisingel opstapte, had hij een parapiuie, bij zich en nu verliet hü zonder dit nuttige voorwerp de tram. Ik rook mijn kans. Den ken en bandelen gaan bij mü in één vloeiende beweging. Twin tig meter verder had ik (met parapiuie) Item (zonder parapiuie) al ingehaald en sprakMeneer, neemt U me niet kwalijk, maar wanneer U dadelijk nat tigheid voelt is het prettig om een dak boven Uw hoofd te hebben." De bejaarde heer bleek een nobel karakter te hebben, want hij vroeg me wel vier maal wat hij voor me kon doen om deze vriendendienst te be lonen. Tja, ais ze me dat vragen, is er maar één antwoord: de bon. m We zjjn tarnen ads vrienden een kóp,, koffie" gaan drinken en toen we af scheid namen, kon ik niet nalaten te zeggen: .Mocht er nog een buitje ko-. - men,'meneer,-denk dan aan de juist heid van het-spreekwoord „Na regen i komt zonneschijn",': want vanavond hebt U De Rotterdammer in de bus." U ziet het: mensen diede parapiuie-- industrie op gang heipen houden, zyn gunstige objecten. Maar ook wanneer er geen vuiltje aan de lucht is, geldt het wjjze woord: Abonné's, die O nn opgeeft krijgen de krant tot 1 October gratis. Weltevree, Ut doe mee aan de Jubileum-actie. Noteer de volgende week/maand/ kwartaal*), abonné als mijn aandeel ia het jubileum-geschenk Naam Adres Woonplaats S.v.p. doorhalen wat niet juist is. Afzender: abonné 12 O

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1