Vele Amerikanen geloven, dat Beria is ontsnapt en op politiek asyl wacht Wysjinsky's rede: weinig van een verlossend woord Agent uitgezonden om met de man, die gfy zich voor hem uitgeeft, te spreken Hollaendergaard op het Deense eiland Amager Wie is de geheimzinnige man? O.Duitse mijnleiders staan terecht Krijgsgevangenen uit de wereldoorlog Weerbericht JUBILEUM-BON ■SQJlïWV: M Zie pagina 3 .Skntoostich is gbtMm» mün bert "tn tfgbenspoel- Chiislelijk-Nationaal Dagblad -é&JUMS Storm bracht schepen, in moeilijkheden fSM^utófabrikdnt-in-spé Commisie geelt het op Volgt hel idee van Weltevree en zendt een. nieuwe abonné betaling per giro I de Withatraat SO, Telefoon Bienst abonnementen 6.30— B-6 uur» fotterdam-Zuid: Bree 59 b, (dam: Lange Kerkstraat 24 b, Brijzen: per week f 0.47; per K per kwartaal 6. I ct. per m.m. (Bij contract 'iliefcerichteo cL per m.m. iL-adrës DERODA, Postbus 948 iJET affiche dat .dé aandacht- vestigt op de Nationale Reclas-t seringsdag 1953, die in 'de komende-; dagen gehouden wordt. imarttt fcp»»r. iard«n "cdoi hitten k*. k. Do Atlantische kusten van Engeland en Frankrijk zijn gisteren geteisterd door hevige stormen. De wind joeg de golven op tot een hoogte van bijna vijf tien meter voor de Franse kust en tal van vissersschepen konden ternauwer- nood de haven bereiken. In Southampton had de wind zoveel kracht, dat de. 33.000 ton nietende „Queen Elizabeth" met 973 passagiers aan boord de ..haven niet kon binnen lopen en voor' het eiland Wight voor anker ging. .Wanneer de wind Iets zou afnemen zou' h'et schip vanochtend met vloed binnenkomen. Ter .hoogte van Cork in Ierland is gisteravond een Franse treiler aan de i grond gelopen. De machinist van het schip werd door een stortzee overboord geslagen en is verdronken. Dé overige - acht-, ledenvan de bemamting zijn' gered..- Eveneens": 'ihjEzink&déïto estahd ver- ,ketó heCUchtMMp Stï ppió^ida^iljeeft -gKS^£ÜSwii#ffl!f^ë®>ëeA^MridfianjcSin het Kanaal van Bristol. Een reddingboot heeft^de uit' zeven koppen bestaande be manning uit haar benarde positie be vrijd. Ket grote passagiersschip „United States" heeft gemeld, dat een van de ma trozen 1 eengebroken been heeft opge lopen en dat vale van de 1500 passagiers kneuzingen hebben. Ook" op het land heeft de wind danig huisgehouden. In Engeland werden1 hon derden dakpannen van de huizen gerukt en in Wales werd een vrachtauto van vijf ton door de wind; opgenomen. De chauffeur verloor hierbij het leven. Voor'het hooggerechtshof m Oost-Bër- lijn is gisteren een proces begonnén tegen acht bestuurders van lOost-Ehdtsè v kolenihyhén; han wiel sabotageitiaillas^gp® wordt-gelegd. Zij:;zpudehv.bp.vehdieh|aah^c:S!i^ Amerikaanse agentenv'an; de- inUchtin--.;i-;'l.\ i? gendienst waardevolle gegeveDs over..h5^v^»S|^ onderzoekingswerk hebben>'iutgeletrérd;ggM^S .De. acht, onder-wie 'ziehvbevinditidr.. Otto Fleischer, die dr,c jaar g h len een communistischexnationaleftprijs/ kreeg."j;Jp| voor- mijnbouw, zijn-' ervan beschuldigd,'f-ïi'fi het aantreffen -van rijke kolenlagen;» té hebben verzwegen en onjuiste .méthoden^.iftfe'. ■te hebben gebruikt-"om idé;'productiéï|r||M| opzette lijk:laaete.houdem:'Oók.:zijh:;3dj^|!§f| verantwoordelijk gesteld. voor/. eiikele:-Sin:;.'ï^||5| de' mijnen gebeurde ongelukken; doordat Stil zij onvoldoende- maatregelen hadden5gfe-A&|#tó troffen:-'.-sfe's kellner -JJEwJ. 3.:' metrplaüfien-;rond,jdm«® m'Nederlénd een' auto-industrie' té f.ves'-1SK tigen:^Hij(wilde.kleine£;.autoötjes:£ bodies? wen.' dieitegen^èentvooröehgélprijs/InJdeiWa handelzouden. komen.;Dat hetfnpoit.jzo'-''....-j ver is gekomen, kw£un.:'dpordat:/devdoüa-.:;.ï neiE:Januajiivan-.-dit..iaar:itoen%;B£:iiit:£>.! Du.itsland terugkeerde,":ih?:zlini.wagen U'"-?,-:: centiè-rantracten-vond.^waarvan'het^slui-llKi ten verboden: is. Daarvoor stohd'.B^ Ki'^eren voot de Haarlemseeconomische ,"ooliüëre.;hter^tej>rj3- recht. B: :verklaardér -dat leenvder£min;s^®-: ieries, in Den Haag heTO :.yobrv zijn?j'blan--£iy nen-reeds,.medewerking hadt légszegd De politierechter ilégdè hem :-.twee..,vpo'rt|";5| waardelijke straffen op. een van 'Wtdagenfï^ én een van een maand; ep téen.igéldbóëteX# van f 100.-. r- j SjPHINX of robot? Neen, het is een' doodgewone man, maar .met een buitengewoon pak. Met dit tempex- pak kan men rustig' vlak bij hoog-- oplaaiende vlammen staan, zonder dat men door het vuur gedeerd wordt. Het is dus uitermate prac- tisch. Mooi is echter anders. QANZEN zijn even nieuwsgierig als mensen. Toeti deze Engelse verbindingsgroep zich bij de oefe ning Grand Repulse, op het erf van een Duits dorp geïnstalleerd had, om zich wat op te knappen, kwamen de ganzen aanzetten om ook eens te kijken. Natuurlijkging het in de ganzenpas. De minimum-exportprijs voor Duits land van «pels en peren is met ingang- van heden van 15 tot 21 gulden per 100 kilogram franco NederlandsDuitse grens verhoogd. Deze verhoging, die voorlopig tot eind November geldt, is een gevolg van' het feit, dat thans in Duitsland de binnenlandse productie aan de markt komt. De invoer van appels uit Italië, is in Duitsland voorlopig ge heel stilgezet. 0 Met 'Weltevree, riep ik vanmorgen op gewekt door de telefoon. Waarop een vriendelijke stem ine vertelde, dat ze verkeerd verbonden was. r Mevronw, antwoordde ik gevat, ik tril U niet aan het lijntje hóuden, maar wanneer I) verkeerd verbonden bent. moet U toch besiist weten dat ik een expert ben in het goed verbinden van naar nienws hongerende mensen met een gezellige krant. Nadat ze me gevraagd had of ik de lolligste thuis was, heb ik haar haar- fijii kunnen uitleggen hoé'een jubi- leom-bon óp. een eenvoudige manier telefonisch kan worden ingevuld. Zo zelfs, dat'toen de haak: werd neer gelegd, ik uit volle overtuiging kón zeggen: „Ziezo,, nu is ze pas. .goéd .verbonden!" De moraal van dit verbaal Het is in twee zinnen gezegd: 1 -- (■Van onze weerkundige medewerker De atmosfeer is sedert Zondag boven West-Europa en het aangren zende zeegebied sterk in beroering gebracht door een uit een oude tropi sche cycloon ontstane stormde-prassie. Vooral langs de kust waait een harde tot -SiZ'tmachtige wind en er. komen veel buien voor. In Den Helder werd vanmorgen 19 mm regen gemeten. De depressie boven Schotland neemt nu in activi teit af, zodat deze over zijn grootste activiteit heen is. De barometers ten .Westen van Ier land dalen al weer stiel cmder invloed van een volgende in activiteit toe nemende stormdepressie. Hierdoor zal de wind vanavond eerst afnemen, om daarna weer tot stormachtig aan te wakkeren. De te 'verwachten storm zal, zolang zij uit overwegend Zuid- Westelijke richting waait, geen gevaar voor de Zuid-Hollandse en'Zeeuwse eilanden opleveren, daar het water hierbij, niet veel meer dan -ruim een halve meter boven het normale peil zal opstuwen. De volgende depressie zal in de komende nacht ookflink wat regen brengen, zodat het ook' met het vrij droge Septemberweer gedaan is. Morgen even na 9 uur passeert de zon het zg. herfstpunt van de ectin- tica en doet de herfst zijn intrede. De krijgsgevahgenencommissie van de V.N. heeft gisteren in New Fork mede gedeeld, dat zij niet In staat is, de dui zenden nog vermiste krijgsgevangenen uit de tweede wereldoorlog op te spo ren. ZQ geeft de schuld hiervan aan de Sovjet-Unie, welke niet wil meewerken. De nog vermisten zijn voornamelijk Duitsers en Japanners. Ruim twee jaar geleden heeft Rusland medegedeeld, dat zich in de Soyjet-Unie nog 13546 Duit sers en 1496 Japanners bevonden, die vastgehouden werden wegens oorlogs misdaden of voor medische behande ling. Sindsdien heeft de Sovjet-Unie niet meer geantwoord op verzoeken om inlichtingen over deze gevangenen. Men neemt aan, dat de meeste Japan se krijgsgevangenen'zich in- communis tisch China bevinden. Advertentie. V Weet wel: Oude Binnenweg 39, Tel. 25581 (Leas de adv. op pag. 8 van deze krant is gemakkelijk. Daarom geven wij gaarne de gelegenheid om het abonnementsgeld voor het 4e kwartaal 1953 ad 6.— vóór 1 October te gireren. Na deze datum worden de kwitanties ter incasso afgegeven. Wilt U op het girostrookje vooralhet juiste adres vermel den, waar de krant bezorgd wordt? Bü voorbaat onze vriendelijke dank. Giro: 39639. De Administratie. A.bonné'5, die U nu opgeeft Krijgen de Krant cot 1 October gratis. Weersverwachting tot Woensdag avond: NIEUWE DEPRESSIE OP KOMST Overwegend zwaar -be- wolkt met nu én dan régen, maar later ver- spreide opklaringen. Aan- vankelijk nog krachtig afnemende en naar Zuid '»nK-. krimpende wind. Mogelijk T'7 tij delijke wind uit uiteen- Wi lopende richtingen, later toenemende .wind, ruimend maar Westelijke richtingen. Weinig veran dering: in temperatuur. Weltevree, Ik doe mee aan de Jubileum-actie. Noteer de volgende weck/maand/ kwartaal*), abonné als mjjn aandeel in het jubileum-geschenk Naam: Woonplaats S.v.p. doorhal» wat niet juist, iö] pagering van een bestel dat van net radiobestel afwijkt, moet men ons dus maar nist aan boord komen. Er is echter in dit verband over de tele- visie nog wel iets meer te zeggen. Maar daarvoor komt er hopen we morgen weer een dag. ZON EN MAAN 23 September: Zon op 8.27, maan op 18.16,-onder 6.31;

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1