„Confessioneel" Ruslandskracht is niét verzwakt Straatsburg dringt op ratificatie E.D.G. aan SOCIALISTEN VERZETTEN ZICH NOG STEEDS In drie jaar 174-000 woningen Y.N.-commi ssi^ geeft het op[| Djakarta méldt ernstige ongèregeldkedéci M Convooien, lcikvorsmamien en inkwartiering te ATissingen Socialisten wonnen in Denemarken Huuri)erho^tig Mengt g^ in premieregeling 'V, ssïwT.rjK'SSb.^St Sterrenwacht te Utrecht 100 jaar m Tweede zuivering Georgië TROUW gratis tot 1 October mm Weerbericht MÉ. Staat van beleg in Ispahan Darul Islam thans ook op Sumatra VLOOTOEFENING „MARINER" Tentenkamp op het marineterrein HÉ r c -kabinet in Na een kort debat over de stand der Europese verdediging, ingeleid door de Nederlander Fens (KVP), heeft de Raadgevende Vergadering te Straatsburg Dinsdagmiddag met 47 tegen 10 stemmen, bij 18 onthoudingen, een aanbeveling aanvaard, waarin op spoedige bekrachtiging der EDG wordt aangedrongen. De Duitse socialisten, enkele Franse socialisten en Scandinaviërs stemden tegen, terwijl andere Scandinaviërs en Britse socialisten zich van stemming onthielden. Het aangenomen besluit legt nadruk op de dringende noodzaak om de bewapening voort te zetten. Het betuigt instemming met de toezegging van de NAVO, het gehele gebied der aangesloten landen te verdedigen. Voorts vestigt het de aandacht op de gevaren voor de Europese economie, die zouden voortvloeien uit vermindering van de hulpverlening der Verenigde Staten, tenzij hier tegenover zou staan een vrijere invoer in de Verenigde Staten en meer Amerikaanse investeringen in Europa Ramingen Geref. theoloog gaat over naar Ned. Herv. Kerk Zieverder pagina 3 - v.- y?; iW Krijgs gevangenenkwestie^ onoplosbaar - ,■*.['-[ ■ySmL 'hreuk^:; iü Procés -tegenNiE.S.B.? c; leiders Prinse9 Josephine X^arlotte,^^ •verwacht-, een- Land van Stalin en Beria Elke Trouw-lezer is een Trouw-vriend.' Vrienden- schromen-niet elkaar zo nu en dan eens een kleine vriendendienst te-vragen. Trouw komt daarom mèt i goed, vertrouwen in, een gunstig onthaal U vragen:-, lees deze: bon eens door, ga eens na wie van IJw vrienden eh kennissen voor die bon in aanmerking komt en zendt deze dan aan hem of haar door met een vriendelijk woordje of stel hem ter. hand met Uw, warme aanbeveling. v Wij dragen U daartoe de bon gaarne en vol ver trouwen over. Denk of zeg echter niet; „ïk doe.,het wel eens een keertje" want dan zult U zien, dat de krant het wég is," als het U weer te binnen schiet,C En wij rekenen toch zo graag op U! SMÉSST •Rotterdam: Witte de Wlthstraat 30 Telef. 29215 (8 1) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.301930 uur Zaterdags 1718 uur: Telefoon 29216 f 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 fó Redactie: Tel. 111892 frAdministratie: TeL 114402—115486 i' Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. TeL 67882 Abonnementsprijs 49 cent per week. i 2.13 per maand, si[°f 6.35 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. Weersverwachting tot Donderdagavond. AANHOUDEND VRU KOUD Wisselend bewolkt met enkele buien.. Matige tot krachtige wind, aanvankelijk krimpend naar znia, later draaiend naar West. Weinig verandering in temperatuur. #-Mrectie: C. A. KEUNTNG en Mr. K. VAN HOUTEN riit' - - O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. 3. S. BRUINS SLOT p'r.N „Paraat", het orgaan van de ÉJ. p.v.d.A. trof ons een merkwaar- '-dige zinsnede. Geschreven wordt over !pde activiteit van mej. Zeelenberg om Ifhet verplicht onderzoek voor het hu- welijk in de wet vastgelegd te krij- Sggen. En dan staat daar vervolgens: £-„En terecht mocht zij, zelf beho rende tot de Ned. Herv. Kerk, zich •ISafvragap, of de Hervormde leden %van de C.H-U. en de A.R.P., die toch ["confessionele partijen willen zijn, het [oordeel van het moderamen der Sy- Snode naast zich neer zouden leg- -- gen Merkwaardig is het gebruik van 'het woord „confessioneel" in dezen. Want in de eerste plaats zal geen jid Van het moderamen der Synode 'ook maar hebben gedroomd dat zijn brief aan de minister en Kamer over het verplicht onderzoek een „confes sioneel" karakter' droeg, waardoor 'een zekere binding zou ontstaan ais de schrijver van het artikel sugge reert. Zulk een karakter had de brief materieel niet maar ook formeel niet, wijl de confessie niet een zaak van het moderamen, maar van de Synode zelf is. [S; Maar in de tweede plaats4 wordt door de wijze waarop het woord „confessioneel" hier gebruikt wordt, gesuggereerd dat de C-H.U. en de A.R.P. aan de confessie van een kerk zich zouden hebben gebonden. %:i 'Voor wat de C.H.U. betreft, zegt haar beginselprogram in art. 1, dat bij de uitoefening van het gezag in 'de Staat richtsnoer en toetssteen is, hetgeen irt de Heilige Schrift wordt geopenbaard. En voor de beantwoor ding van de vraag wat richtsnoer en toetssteen is, wordt niet alleen gelet op de stellige uitspraken der Heilige Schrift, maar ook op het oordeel van de Christelijke kerk en op de leiding t Gods in de geschiedenis der volken. Men kan hieruit afleiden, dunkt on3, dat de C.H.U. op het oordeel der Christelijke kerk zeer in het bijzon der let bij de bepaling van. haar politiek gedrag, maar dat zij dat ge- drag toch zelfstandig bepaalt, in over eenstemming met haar program van. [beginselen. En dan spreekt het van zelf dat het oordeel van het modera- men van" de Synodeder Ned. Herv. Kerk nog iets anders is dan-het oor deel, der Christelijke kerk. Wat de Anti Revolutionnaire Ear- tij betreft, deze.heeft die binding aan de confessie ener kerk zelfs uitdruk kelijk afgewezen. V Artikel 3 van haar program van beginselen zegt: „Ook op staatkundig terrein be- S:,lijdt: zij (de partij) de eeuwige be- ^ginselen, die: ons. in .Gods Woord geo- peribaard zya; zo evenwél dat het ^[staatsgezag -[te oozent noch recht- istreeks, gelijk in. Xsraëi,.; nöch[ door Sde uitspraak van' enige kerk, maar tin de consciëntie beide van. overheid Sen; ond-ordaan aan i dé .ordinantiën Gods gebonden zij"; In het in de A.R. Partij aanhan gige nieuwe ontwerp van art. 3 wordt deze aangelegenheid opnieuw ■'geformuleerd, waarbij de betekenis van de uitspraken der kerk wordt erkend, maat tegelijkertijd de volko men zelfstandigheid van de politiek daartegenover tot uitdrukking komt. Dit nieuwe ontwerp luidt: „Zij (de partij) belijdtdat de or dinantiën Gods voor het staatsleven, hoezeer de rechtsstreekse bekendma king van Godswege aan Israël als ook de uitspraken der kerk van be tekenis zijn voor het kennen daar van door overheid en volk, toch door deze uiteindelijk op eigen verantwoor delijkheid bij het licht van Gods [Wóórd moeten worden verstaan. f In Denemarken zijn Dlnadag algemene verkiezingen gehouden voor hal «Folko- ling", d.1. de Deonze .volksvertegenwoor diging. die Ihana slecht» uit één enkel vertegenwoordigend lichaam besiaat( De Senaat is kortgeleden opgeheven). De so cialisten en boeren behaalden grote winst. De einduitslag ziet er als volgt uit: Partij Sociaal-democraten Radicalen Conservatieven Boerenpartij Enkelvoudige belastingpartij Communisten Onafhankelijken Duitse Party De voorzitter van de Deense socialis tische partij heeft geeist. dat de regering zal aftreden en dat hem zal worden op gedragen een nieuwe regering te vormen. De socialisten hebben thans twee zetels meer dan de regeringscoalitie van de con servatieven en de boerenpartij. Reuter tekent hier bij aan, dat de socia listen. die 74 van de 175 zetels hebben veroverd, niet zonder de steun van an dere partijen zullen kunnen regeren. stemmen 895.038 168.794 365.270 499.975 75.201 93.706 58.522 9.734 pet oude pet 41.3 7.8 16.8 23.1 3.5 43 2.7 0A 40.3 8.6 17.3 22.1 5.6 4.8 0.4 In dé resolutie wordt voorts de hoop uitgesproken, dat de ontwikkeling van militaire producüeprogxamma's op lange termijn zal voortgaan. Bovendienwordt de wens uitgesproken, een nauwere samenwerking te scheppen tussen de NAVO en de Baad van Europa. De ochtendvergadering werd gisteren geopend met een rede van de heer Fens, waarin deze ais rapporteur van de poli tieke commissie een toelichting gal op zijn rapport Naar aanleiding van de in Kopenhagen in Augustus j.1 genomen CVaii onze Haagse redacteur.) Minister Witte heeft gistermorgen in eén persconferentie mededeling npdjian over de verdeling van de provinciale woningbouwcontingenten voor gAiare^l9S4tot ^mët J956. De provincies krygen over deze dme jaren in totaal 174.000 woningen toegewezen of 58.000 V^l^Zj^^ASOQ en 3300' Noord-Holland 25.200 en 8400, Zuid-Holland 36.900 en 12.300, Zeeland 1500 en 500, Noord-Brabant 22.500 en 7500, Limburg 15.000 en 5000 N.O.- polder 2300 en 700, reserve, voor migratie en vervanging 19.500 en 6500. In de bovengenoemde richtcomtrngenten zijn begrepen de woningen, die met her- bouwfinancie ring zullen worden ge bouwd. Voor het Jaar 1954 kan worden beslissing een soort Atlantisch parlement op te richten, vroeg de heer Fens zich af waarom-men het Straatsburgse forum daarvoor nietzou gebruiken, voor de gelegenheid versterkt met enkele Ame rikaanse en Canadese parlementsleden. Indien inderdaad de bevoegdheden van dit ontworpen Atlantische parlement niet verder gaan dan die van de Raad- tevende Vergadering van de Raad van Curopa, is concentratie uit een' oogpunt van publiciteit dat - hier nagestreefd wordt stellig wenselijker dan versnippe ring van "de belangstelling in-verschil lende organisaties. Men weet langzamer hand toehaal niet meer welk parlement waarover «vergadert De moeilijkheden voor',het Europese defensiesysteem schuilen - volgens de heer Fens/in het gebrek aan mankracht industriële,* capaciteiten gebrek aan defensievediepte, hetgeen een argument te meer ls om.; een eventueel Duits va cuum alszeèrgevaarlljktebeschouwen. Met betrekking [tot de yporal" door 'de Fransen gevraagde Britse' garantie wees de' rapporteur op het tfeit dat Engelapd het grootsfè staande; leger v«j[;Europees grondgebied - onderhoudt, ^'Evètieen^: ip djsciiasieiti^ep^'junètvde^aJiifi^ ,i«-' de'heei-'Fecs van oordëèl dat we niet een politieke eenheid' niet moeten wadi- tcn voor de oprichting van; de defensie gemeenschap. t.vVf 'Na hém 'kwam de "Franse socialist I.apie met vhet .voorstel om ter aanvul ling van"^ de EJ5.G. -een Europese ge meenschap./voor rwapenproductië' op te richten.Vólgens de heer Fens zou dit [M AAR 'ons gevoelen steekt er in het £-! gébruik van de uitdrukking „con fessionele partijen" en voor de uitdrukking' „kerkelijke partijen geldt dat In nog veel sterkere mate een zeer verwarrend elément. Die uitdrukkingen wekken nl. de indruk of de C.H.U. en de A.R.P. zich aan eeh'kerkelijke confessie hebben ge bonden. Dat kan alleen, al daarom niet omdat beide partijen naast men sen nit kerken van Calvinistische signatuur ook mensen uit de Lutherse kerken als léden' hebben. Men kan zich al daarom niet aari een bepaal' de kerk of kerkelijke confessie bin den. Bovendien bevat een kerkelijke belijdenis allerlei uitspraken, waar van, het voor een politieke partij niet noodzakelijk, en somtijds zelfs volko men [verkeerd is zich :er voor uit te spréken, omdat het niet tot hun be voegdheid behoort. De C.H.- en A.R.- partijen'-zijn gebonden'niet aan een confessie,-maar aan haar programs Vah beginselen- In'die programs komt ook tot uitdrukking, gelijk hierboven gebleken is, hoe zij tegenover de ker ken staan. i Op zichzelf bezien* zou de uitdruk king confessionele partij geen be- zwaar behoeven-.te .ontmoeten. Want in de.;programs van beginselen wor- J-. den haast: andere zaken ook dingen A«hé een -. belijdenis-karakter dragen. Het program der A.R. ge bruikt anders dan dat der C.H.U. van tijd tot tijd zelfs het woord belijden". Maar het kan tot. verwarring aan- leiding geven omdat sommige men sen de woorden belijdenis, belijden eh confessioneel uitsluitend in ver band met de kerken gebruiken en verstaan. )}'ci;£' V: -;•? En daarom is het beter niet van confessionele partijen te spreken, maar van Christelijk-Historische of Anti-Revolutionnaire partijen. Deze namen hebben bovendien het_ voor deel dat zij nog 'wat karakteristieks voor de aard der partijen, bevatten. En zij hebben daarenboven burger recht. Het zijn momenteel de oudstë aanduidirvgén voor een politieke rich- tmg in Nederland. Ta' Ispahan In Perzië Is Dinsdag de Rtaal. van Belog afgekondigd. Er w«a van; officiële zijde-geen reden opgege ven voor. deze maalxogoL cerékend op herbouw van 9.195 woauv (ten* Groningen 45; Overijss&l 300; GM- deriand 1.750; Noord-Holland1300; Zuid- Hodland 4.000 (Inclusief 2.200 voor Bot terdam en 1000 voor Den Haag); Zeeland 300; Noord Brabant 800 en Deminister van Vo-Lkshulsveotog en Wederopbouw, ir. Witte, verklaarde, dat in de eerstkomende dne jaren bwendjen 7000 woningen per jaar z«n goreserveerd o.a. voor militaire womngbouw, gerepa- trieerden, plotselinge Lraiustade OTtwik- keling herstell watensnnodscihade (500 voor 1954) en de vrije sector. A Voor elke provincie ls de toeneming van de woningbehoefte geraamd van l Januari 1954 tot 1 Januari 1957 Dee ramingen kunnen m de volgende onder delen worden onderscheiden: 1. Een raming van de toeneming van_de woningbehoefte tengevolge van de na tuurlijke bevolkingsgroei, dat is de be volkingsgroei indien er (vestiging en vertrek) zou optreden. 2. Een raming van de verandering van de woningbehoefte tengevolge van ml- ^I^Een raming van de woningbehoefte voor de vervanging van ve£,vna„1* len woningen (krotoprumung en san«- ""f^Een raming van het in te lopen WAanSdeC<b®trókjken provincies -tun ex- tra-toewiizingen. verleend voor de dek- Iriivg var, de woningbehoefte, tensevolge van de migratie. Daarbij is de geraamde Sgraüe aSiteraf gecorrigeerd door de werkelijkemigratie. Daarvoor is centraal een contingent van 5500 woningen per Jaar vastgesteld. Verschillende, gemeen- ten kunnen thans de migratie behoefte rUHetI'aanSl woningen dat ^^ohikbaar blijft voor het inlopen va,n h<£ tekort wordt verkregen door het totale aantal te verdelen woningen te vermin- deren met de voor de eerder genoemde S^onderdelen benodigde worungem Voorde verdeling over de provincies is uitgèigaan van de recente woningte korten der gemeenten. Aan dc- bereke ning ligt een progressief verdcungsbegin- sel ten grondslag, waarbij "m de p-otere relatieve woningtekorten _een groter wicht wordt toegekend. Gem?e^f?li?anl de grootste procentuele woningtekorten zullfn rond 46% en gemeenten met.de kleinste tekorten ongeveer 13 ,o van hu totale tekort kunnen inlopen. Wu_ men ou deze wijze de woningtekortverschillen zoveel mogelijk: gelijktrekkeo, aan is hrt noodzakeSfk aldus minister^Witte. datde provinciale besturen eenzelfde methode toeoassen bü de verdeling van de pro vinciale contingenten over de gemeenten Zoals bekend verdelen de provinciale besturen de door het Rijk in overleg met deze provinciale besturen vastgestelde provinciale contingenten over de gemeen te Het Rijk zorgt verder alleen voor de toewijzing van de financiële faciliteiten voor de. bouwplannen der gemeenten. Daarbij wordt gestreefd naar een zo ge lijk mogelijke verdeling van, deze faciu-, feiten. Het Rijk heeft echter geen invloed op hét tijdstip waarop men met ae bouw begint Daardoor kan de -spanning, die in het verleden zo nu en dan. in de bouwwereld is opgetreden, niet worden voorkomen. Minister Wite wees erop, dat de a.s. huurverhoging geen wijziging brengt in de premieregeling. Herbouwfinanclering zal door de huurverhoging wel wijziging ondergaan; omdat de bijdrage van het Rijk automatisch vermindert, aangezien deze wordt bepaald door het onrenda bele gedeelte, dat door de huurverhoging verandert De heer G. Molenaar te Delft, cand. aan de V.U., destyfe door de .classis 's-Gravenhage der Geref.kerken .be- roepbaar gesteld» is thans overgegaan tot de Ned. Herv. kerk, waarom zijn preekconsent in de eerstgenoemde kerk verlóren heeft Voor hotel Centraï i'e Den Haag heeft Dinsdagavond het politiecorps van de politie uit Heerlen, waarvan, hel derde deel uit doedelzakspelers bestaat, een serenade gebracht voor een gezelschap van 130 leden van de „Caledonian Association" uit Schotland, die op het ogenblik een' bezoek aan Nederland brengt. Deze politieband is ontstaan band naar nei vaorueeuz r - de Schotse divisie, die kort na de oorlog in Heerlen gelegerd teas.. Zelfs kregen de Heerlense doedelzakspelers- gelegenheid in Schotland hun oplci- ding te voltooien en als geste van dankbaarheid brachten zy. Dinsdag avond een vriendschappelijke aubade. De Heerlense drumband is de enige met doedelzakken in Europa. Noord-Korea gaat het zeer - merkwaardig. Eerst was dat land een Russische satellietstaat. Toen poogde het, mét Russische - wapens, Zuid-Korea te overmees-, teren. - Dat mislukte en toen kwamen de Chinezen aan bod. Die stuurden er troepen heen, wat Rusland nooit ge daan had. x_ Vervolgens 'kreeg men, .om zo te zeggen, de tweede Koreaanse oorlog.- - Nu gevoerd door eénNoor^KOTea^'; dat onder Chinees opzicht stond. Ook dié oorlog mislukte. -~ Toen deden de Russen het idee van, een wapenstilstand ,aan de "hand. Na. eindeloos getalm lukte dat. •Daarna kwamen er m Noord-Korea- enige veranderingen in het pewim.v Er verdween een - 33nt3L ^inini^er^^y,. op de in communistische landen- ge» bruikelijke wijze.' En nu.' treedt Noord-Korea. weer .op ónder Russische leiding. .Dé'.Russen.v.. gaan Noord-Korea. helpen;[opbouwen.. Die- hulp kunnen, dé ;;[Chinézen; .niet^v verlenen. Die hebben genoeg aan zich-;»- zelf. Maar het betekent tevens dat m:£: Noord-Korea de Chinezen aan invloed verloren hebben '.en' dat 'de Russen.-er aan invloed winnen. Het zou een verklarmg kunnen» zijn :- waarom de wapenstilstandsonderhan-', delingen zo stroef verliepen-. De Chi;^: nezen konden welde oorlog, maar j niet de vrede aan. En zij wisten* dat óp hét moment dat 'het vrede "wera'A in Noord-Korea de Russen weer. aan bod zouden komen." i _=_a ■traclrtncjpld Hét Indonesische kabinet heeft glslersn do [foertBOd in Aijeh besproken. In -een communiqué "is - medegedooId;--.dat id zes plaaisan in_ Aljeh aanvallen zijn gedaan op poslon van pölilie- én-leger. De rege ring heeft" aan leger' en politie opgedra gen, maatregelen le nemen om de -toe stand in de hand te krijgen. UitKolaradja tolegrafeerdo de corres pondent. van P,R—Aneta nader. dal.Dins dag in Lhók Seiimawe" een gevecht: i« gelivrrd lussen een afdeling van hel leg^r en een bende, waaibij aan militaire zijde een dode viel, hel aanlal doden bi) de bende kon niel worden vastgesteld; 60 bendeleden wérden gevangen ge nomen. v. De cojnmandant van het regiment Bukit Barisan".te .Kotaradja, de .majoor Pi -atna, deelde aan Aneta mede, -dat ook té SLli en- .té -.Bcureulmim h^-Noojdr. oostelijk deel van'Atjeh,:. pogingen zijn gedaan,om afdelingen-van het',legeraan te „vallen: De majoor zcide, dat de. hoofd- pJTHtsea. van .de: regentschappen' en* de omgeving daarvan: nog'in handen van het leger zijn. Enkele leiders van illegale bewegingen zijn in hechtenis .genomen. De - rrrestaües vinden voortgang.In gróót Atjeh is het'rustig, aldus zeide.ma joor Prijatna voorts. Strategische punten worden [bewaakt door leger en politie. 'Majoor Prijatna 'noemde de toestand „ernstig'.'. Hij deelde nog mede, dat bij ónd*-delenvan het legervlugschriften zi,n "verspreid waarin wordt mede- gedield,. dat Atjeh is geproclameerd tot deel - van de „NegaraIslam Indonesia', zulks met ingang Van.21 September,.Dit zou betekenen, dat de Darul <:Islam-oe- weging van Kartosuwirjo zich>thans ook over Atjeh heeft verbreid. Kort geleden werd uit Makassar gemeld,- datv Kahar Muzakkar zich met- zijn bendehad aangesloten bij deze door, Kartosuwirjo in - West-Java geleide,, illegale beweging. De krljzsgevangenencómimsriei^M de V.N. heeft bekendgemaakt, dat ^zij niet - In"staat is de honderd duizendenjV- krijgsgevangenen van de tweede: - relaoorlog' op; te spore». Degehuld- deze "mislukking wórdt .doorr de> missie op de> Sowjet-Unle;geIaden.::.„.w-'fe Devkrljg'sgevangenen; dier-nogivermists ..orden, zijn vcornameüjk afkonMÖg mtte^ Duitsland, :>Itahê en.;: Japan.zï.Geschatjia:) wordt,- dat:'dit: aantal me.er,-,danj'2sina-^:« lioea bedraagt? v"»*:v De kwestie komt op de pas^hegtmn^f.^ 'zitting: 'vande V;N.,aan: cle orde. Sedert vandaag ls Vïlssingén weer marines tad. In de straten van de Schel- destad ziet men ordonnansen opmoto ren en marinewagens vol mannen. Zoeklichten worden opgesteld, schepen varen op de rede heen en weer.'- Dit hondt allemaal verband met de grote Noordatlantische marine-oefening „Ma riner" die Voor .Amerikaanse en Engel se vlootonderdelen al op 16 September ls begonnen en zich thans ook gaat uit strekken -tot de. Noordzee en .de wate ren om Groot-Brltannië. Vlootconcentraties, convooien, mljnen- acties, ja' mogelijk zelfs kleinere of grotere operaties te land als gevolg van het optreden van kikvorsmannen, ka nomensen en saboteurs, zullen zich kun nen voordoen. De commandant der Zeemacht in Ne derland, schout bij' nacht F. T. Burg hard, fungeert wederom als „Admiraal Benelux", en heeft'daartoe tijdelijk zijn hoofdkwartier naar Walcheren ver plaatst Zijn post Vormt een van de vijf ondercommando's,, welke .zijn: geplaatst onder bet „Kanaalcommando" van' ad miraal'Sir John Edclsten. Eeh zeer be langrijk onderdeel van deze oefening, waarschijnlijk wel het belangrijkste, zab gelegen zijn in de beproeving van het convooi-systeem en juist dit onderdeel zal zich in de Zeeuwse kustwateren af spelen. Er zulleii „echte" convooien va ren, voorgesteld door allerlei marine- hulpschepen, die geëscorteerdworden en verdedigd, wanneer „de- vijand" ze mocht aanvallen. Deze convooien-zullen zich ónder meer naar Vlissingen en verder naar Rotterdam en Oostende be geven, en. er wordt rekening gehouden met ;luchtaanvallenof aanvallen van on- dexzëeboten, motortorpedoboten of af zonderlijk opererende „vijandelijke" een heden, zogenaamde „raiders". Boven dien kunnen er ook allerlei mijneiiacties worden verwacht. Aan de kust zijn ra darapparaten opgesteld, die de- nade ring,,van „vijandelijke"', eenheden snel en zekér moeten signaleren, De mijnenuitkijkdienst wordt even eens ingeschakeld bij deze oefening. Bij, wijze van herhalingsoefening .komt hiervóór eeri "aantal manschappen óp, en voordit, onderdeel krijgt de Vlissingse, burgerij inkwartiering:r Een déél. Van deze mijnenwachters is vandaag in Vlis- singéh aangekomen.; (Het - zijn dienst-- plichtigen, dié reeds onder de "wape nen- zijn; 150 v manverzamelen zich in- hét - Marine-opkdmstcehtrum te Vdör- schoten. en. zullen yahdaar naar Zeeland wordenovergebracht: Overigens bréngt dé 'oefening „Mariner", zoveel marine mensen naar yiissingen,: dat .op-hét .ma rineterrein. een groot?.tentenkamp, moést worden- ingericht. ",Qök„ HM. „Banekért". "kómt naar Vlissingeni. - Paul van Tienen, de algemeen leider van de N.E.SB. voor Nederland en .Vlaan deren, en mr. J. Wolthuis, landelijk lei der dezer partij, zullen op Woensdag 30 September a.s'. des moTgens half tien voor de Amsterdamse rechtbank terecht staan. Hun wordt ten laste gelegd, dat -zü hebben "eelgenomen aan een verboden vereniging. De rechtbank zal dus dienen uit te maken of de N.E.S.B. inderdaad'als zodanig moet worden beschouwd:''" In -het 'Franse tebh^ils ë^'yhrebfö aan de dag getreden -over del politiek met betrekking tot- de Europese^era- heid.In .sommige kringen wordt verwachting geuit, dat premier,<Josephfc- XanleTs -dagenzijn v geteM.h4y^Jfé5§#8^. Enkele' Franse ministers hebben niel [een brief' overiiandlgd,\.waarin-rgér£- protesteerd 'wordttegen..'de- .instructies,^ die dé Franse gedelegeerden naarr.'dei bijeenkomst van de zes landenvyyan.?, het kleine Europa'inV-Rome^rJacquesj; Fouques-Duparc eh '-zijn:* plaatsverya gér' "Francois Syédoux, :- directeur/iyo, Europese -aangelegenheden, verbonden,; aan 'het Franse ministerie vanBuiten-y-j landse' Zaken, hébhen meegekregen.:;sï;é:i '"-•L'j •Cï'.u.ivj»V i '"-V w['.k: Volgens berichten uit Luxemburg verwacht „prinsesJosephine, Charlotte, die in April met prins-Jean, de Luxem^: burgse troonopvolger,-huwde, in het.-per»! gin van- het volgend jaar haar.eerste baby.- .[[,-.[-,i[£££5ï?ï^;-€ Het echtpaar brengt tbans een bezoek;: aan Zweden;ihet geboorteland;„van,. Jp^ sephine's moeder, koningin 'Astrfaijig^ffi Zij werden in- Stockholm' -welkom; ge»ja« heten door de grootmoeder van,;'Jo- sephine Charlotte.prinses Ingeborg, baar tante en nicht,,.dé prinsessen Marthpien Astrid van Noorwegen, [baar.tante, prin ses Margaretha [van. Denemarken; enhaar, oom, princ KareiBernadotte::. De sterrenwacht te ZJ&echt, hel ster renkundig observatorium van de Rijks- 'universiteit, dat' gebouwd is op het voor' een' t eeuwenoude bolwerk Sonnenborgh, bestaat 28 September honderd jaar. Men ziet hier pro/. M. G. J. Minnaert zijn instrumenten. ;l. Radio-TifUs heeft gisteren bekendge maakt, dat' de premier van de Georgi sche Sowjet-republiek, Bahradze, en de eerste- séoretaris van de Georgische communistische partij ontslagen zijn. De premier zal - vervangen worden door „kameraad Jawakjïsjwill". Deze - reorganisatie wordt blijkbaar door het Kremlin in Moskou van .veel betekenis geacht. Het is de tweede re organisatie in de strategische republiek Georgië in drie maanden. NAAM STRAAT WOONPLAATS^ wenst het dagblad Trouw' tot 1 Oct a.s. gratis te ontvangen en zich dan te abonneren. Betaling-zal geschiedenper week (49cent) per kwartaal635)* "_-■[[.[:,•- Doorhalen wat niet gewenst wordt, - U wórdt verzocht deze -bon tóe te zenden aan Administratie „Trouw", Witte de Withstraat 30, Rotterdam.. £',vV"rir év; ;V -•> 'M

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1