Ons economisch perspectief KWESTIE DER LONEN Regering, werkgevers en werknemers overleggen Eraployé's worden geëvaèuèerd Grand Repulse Nederlanders weer naar huis Generaal Gale vol lof over onze troepen Polder Dreisclior wordt opnieuw bedreigd STöm3i]&im -THËEPQÊêm :Êm mfS, Jfc -VOOR BEGIN VOLGENDE WEEK GEEN BESLISSING De toestand in Atjeh Vier millioen stakers in. Italië Spiórinehköörts in Oost-Duitsland TROUW DONDERDAG 24 SEPTEMBER 1953 ELFDE JAARGANG No, 257® Weerbericht D te" Volgcncïe week staking in het bouwbedrijf? Onjuiste becijferingen bij onderhandelingen? Auto-botsing eiste één dode De gemeenteclassificatie 'èm McCarthy dreigt naar Londen Faroeks bezit in Egypte even groot als zijn schuld Weer belemmert de werkzaamheden Infiltraties op Molutóérlf^ 'A!: :-Neilariden?-5^'^M®M^ yxnxmm TROUW gratis tot 1 October ül ■Djakarta: „Moeilijkheden - overwonnen" y-l yA. -. «Sm Atoombom S- Rotterdam: Witte de Wlthstraat SO Telef. 20215 (J 1) Postbus 1112 Postgiro No, 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30—1930 *ur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 29210 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Poetgiro 404867 Redactie: Tel. 111882 Administratie: Tel. 114402115486 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Tel. 97882 Abonnementsprijs 49 cent per week, 2.13 per maand, 6.35 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. - «BH Directie: O. A. KEUNING en Mr. K. VAN HOTTEEN Weersverwachtingtot- yril dagavond: //././//v BUSTIG WEER' Op de meeste plaatsen droog weer met flinke op- klaringen, .maar, in de nacht en ochtend plaatselijk mist of laaghangende bewolking. Vrij koudé nacht. Morgen overdag' ongeveer dezelfde temperaturen als vandaag. Zwakke tot matige .Wind Bit Zuidelijke richtingen. Hoofdredacteur: Dr. 3. A. H. 1. S. BRUINS SLOT E Memorie van Toelichting op de Begroting van Economische Za ken waarvan -onze lezers verleden week uittreksels en samenvattingen in ons blad hebben kunnen lezen, ver dient zeer de aandacht. In die Memorie toch wordt in be trekkelijk weinig kolommen druks een beschrijving en beoordeling gegeven van onze economische situatie en van de algemene richting van het econo- i misch beleid, waartoe deze aanleiding geeft. Moet men die beschrijving en beoordeling samenvatten dan kan dat geschieden in deze woorden: Een krachtig herstel over de hele linie heeft plaats gevonden, zodat onze economische zelfstandigheid herwon- nen werd- Wij hebben geen Ameri kaanse hulp meer nodig. Onze devie- zenpositie is gunstig. De betalingsba lans vertoont een overschot. De werk loosheid liep zeer sterk terug. Tenge- V' volge van de industrialisatie kwamen er vele nieuwe arbeidsplaatsen. Terecht constateerde de minister dan ook: De globale economische toe stand van onze volkshuishouding kan medio 1953, op korte termijn gezien, bevredigend genoemd worden. De productie, dé export en de werkgele genheid bevonden zich op hoog niveau. Dit alles leidt er toe en het leidt er te meer toe, omdat men het graag wil, om de toestand ook voor de toe komst optimistisch te bekijken en daarnaar het beleid te richten. ttET zou echter niet goed zijn om tl te vergeten dat de minister van Economische Zaken, een bevredigen- V de toestand constaterende, daarbij de vervelende woorden geplaatst heeft: Op korte termijn gezien, fe En het heeft ook geen zin om voor- bij te zien dat de minister verder zegt 'M dat de situatie, op wat langere ter- mijn gezien, minder gunstige aspec t/ten: vertoont. ^Welke zijn die minder gunstige as- pec ten? Het herstel van ons'land na de oorlog heeft .zich gekenmerkt door tf'èen stijging van' de uitvoer. Maar ^.•naarmate hetherstel voortschreed, y^nam de stijging van de uitvoer in procenten uitgedrukt af. Was zij ih t'/1949. ongeveer Sd-pst,,. in.J?52„w.9fi ifiStizij 6 pet. Het normale groeipercen- }^£jkgè-,dat;we nodig hebbek,-,vnl/orize" (économische toès'tand niét achteruit gaan, is 5 pet. We gitten dus 'tarne/ lijk dichtaan-de jgrens t- De minister trekt uit het regelmatig afnemen van' de omvang der stijging van onze uit voer dé conclusie dat de weerstand te gen de verdere groei van onze uitvoer hand over hand toeneemt. Dat'is een onrustbarend verschijnsel/' Want al beheersen invoer en uitvoer onze be talingsbalans niet geheel, de uitvoer is wel van zeer grote betekenis voor haar. Bovendien is de mogelijkheid van uitvoer beslissend voor de werk gelegenheid. De minister zegt dan ook dat zijn beleid in de komende perio de voor een belangrijk deel aan de ontwikkeling van de export, zal zijn gewijd. Een tweede punt dat de minister verontrustend noemt, is het feit dat er in 1952 te weinig is geïnvesteerd in de industrie als. er jaarlijks nodig is orri op den duur werkloosheid te voorkomen. En in het eerste kwartaal van 1953 is dat tekort groter gewor den. Er moet' 1800 millioen per jaar worden geïnvesteerd. In 1952 werd er 1640 millioen geïnvesteerd. En als men het eèrste kwartaal 1953 op jaar basis herleidt, komt men tot 1450 mil lioen. Als deze ontwikkeling doorgaat, zegt de minister, kan zij leiden tot structurele werkloosheid, het ver schijnsel, dat wij van voor de oorlog zo goed kennen. T\EZE belde factoren doen zien Hbe gevaarlijk- onze situatie en hoe kwetsbaar onze welvaart is. Wij hebben industrialisatie nodig om werkgelegenheid te hebben. Maar men kan niet met vrucht industriali seren, zonder toeneming van de uit voer. Die toeneming moet, gelijk ge legd, tenminste 5 pet bedragen. We zien bovendien een tekort aan industrialisatie en we zien een afne mend stijgingspercentage in de uit- voer. - .- De minister streeft er naar de in dustrialisatie op het peil te krijgen dat nodig is om werkloosheid te voor komen. En dan moet-er maar ge-- hoopt worden dat er afeet voor de producten van de uitgebreide indus trie te vinden is. Daar concentreert zich het beleid van de minister op. Terecht zegt de minister dat het Nederlandse bedrijfsleven hier voor een zware taak staat. Want hier kan een regering natuurlijk wel iets doen. Maar de hoofdzaak, het vinden van afzet, van markten, ook het beden ken'van. nieuwe producten die afzei kunnen vinden, is de: taak van het bedrijfsleven zelf. Dat laatste, speelt een grotere rol naarmate de export in het algemeen meer weerstand ont moet. Het spreekt vanzelf dat dit vrijheid en armslag voor het bedrijfs-; leven vereist. Een land met een kwetsbare economie als Nederland, is alleen daarom al ongeschikt voor collectivistische avonturen. Een kwets bare economie vereist een mtermate gespitste ondernemerszin, wil zij niet sterk achteruitgaan. Zij eist bewe gingsvrijheid. Dat betekent natuurlijk niet dat al le overheidsleiding uit den boze zou zijn. Integendeel, een kwetsbare eco nomie.; ver eist ook een directe over- heidsleiding. Dat brengt de gecompli- In een gisteravond te Vlaardtngcn ge houden vergadering ter gelegenheid van het veertig/jarig bestaan van de afdeling Ylaardingen van de Bond van Christe lijke Bouwvakarbeiders, heeft de bonds voorzitter. de heer J. van Eibergen opge merkt dat de feestvreugde enigszins verstoord wordt door de minder prettige verhouding, welke is ontstaan door de moeilijkheden tussen werkgevers en werknemers in den lande. In de Stich ting vau de A-rbeid rammelt het momen teel. Sa speciaal In de Raad vaa Bestuur, waarin werkgevers en werknemer» uit het bouwbedrijf xijn vertegenwoordigd, xijn de tegenstellingen toegespitst. Zelf* so, aldus spr- dat Woensdagmorgen de werkgevers is aangezegd, dat. wanneer de looneisen niei worden ingewilligd, met ingang van de volgende week bel werk in het bouwbedrijf wordt neerge legd. 43* Speciaal voor ons. christenen, aldus spr., is deze gang van zaken betreurens waardig, omdat wjj altijd ijveren voor samenwerking en overleg. Naar men weet hebben de werknemer* in het bouwbedrijf enkele weken geleden een ultimatum gesteld. Beide partijen zijn- door de Stichting van de Arbeid enkele-.malen bij elkaar gebracht, doch de onderhandelingen liepen vast met bovengenoemd gevolg. Pseudo-vogelpeat te Wezep Onder de pluimveestapel van de beer W. van Pijkeren, wonende te Wezep, is Eseudorvogelpest uitgebroken. De op het edrijf aanwezige kippen ten getale van 250 stuks zijn afgemaakt D«f raad voor economische aangelegenheden uit de ministerraad heeftgisteren beraadslaagd naar aanleiding van de aanstaande looncompensatie en de wens om de consumptiebeperking ongedaan te maken.- Naar het A.N.P. verneemt heeft de ministerraad geen beslissing genomen, doch bestaan over deze aagelegenheden con tacten tussen de regering enerzijds en de werkgevers en werknemers anderzijds. Voor het begin der volgende week wordt geen beslissing van de regering verwacht. (Van on** cteur) Naar wij ver het kabinet in verband ml den, welke tussen werkgevers «n „mers gere zen zyn over de vastst.ii. van het loon- percentage aan verschillende hoofdamb tenaren opdracht gegeven de becijferin gen die van de züde van de werkgevers en werknemers tijdens de loononderhan delingen -zijn gemaakt, na te rekenen. Hedenmorgen vond inhet gebouw van het Centraal Bureau voor de Statistiek een conferentie plaats, waaraan werd 'deelgenomen door de adjunct-directeur van het CJB.S., prof. Versteeg, prof. Brouwers, secretaris-generaal van Eco nomische Zaken, dr Pen, hoofdambtenaar van Economische Zaken, dr Van Diercn- donck, hoofdambtenaar van Sociale Za ken en prof. Koopmans, raadsadviseur Ministerie van Financiën. Het kabinet stelt vooral belang in de juiste becijfering van de consumptie-be perking, die bij de loononderhandelingen zo'n 'belangrijke rol speelt Blijkbaar wordt getwijfeld aaa de juistheid van de cijfers, die werkgevers/ en werknemers organisaties als basis hebben genomen. V^ttifer*de ontwikkelingen-in Atjeh kon mén ,ïn.,: officiële,kringen In Djakarta Donderdag'nog geen nadere verklarin gen afleggen.-^" -.iVan--.decorrespondent :vaa -PI. Aneta te. Kotaradja.. werden -na Dinsdagnacht geen telegrammen 'méér ontvangen.' In- tuasen zijn en worden ophoog niveau besprekingen, over - de veiligheidssituatie gebonden, waarbij ook de toestand in Atjeh aan e$p beschouwing werd onder worpen. -V;-- .;r De - souschef-staf van de landmacht, overste - Soeprapto,heeft aan PI Aneta medegedeeld, dat dezer dagen een groei oep het officieren van het hoofdkwartier van leger naar Atjeh zal gaan om de situatie aldaar op te nemen. Op een vraag over de door het leger ondernomen stappen, zei majoor Soeprapto, dat hetleger steeds gereed staat om, indien nodig, acties uit te voeren, welke tevoren door de. regering worden voorbereid. De voorllchtingsofficler van het hoofd kwartier van, de landmacht, majoor Imam verklaarde .in dit verband aan PI Aneta, dat de staat van oorlog en beleg niet van kracht'is in het gebied van Atjeh. PI Aneta verneemt voorts, dat het toestel van de Garoeda Indonesian Air-, ways, dat Woensdag volgens de dienst regeling van Medan naar' Kotaradja moest vliegen, niet is gestart. De Ga roeda besloot de dienst op Kotaradja voorlopig niet te vliegen. .Van de zijde van de Avros (Algemene vereniging van rubberplanters'ter Oost kust van Sumatra) werd aan PI Aneta medegedeeld, dat op advies van de 'gou verneur van Noord-Sumatra alle era- ployé's .van de bij deze organisatie aan gesloten ondernemingen in Atjeh naar elders zfja overgebracht. De vrouwen en kinderen waren reeds enige dagen ge- (Van onzs correspondent) Vanmorgen, vond eenernstig ongeval plaats op de Rijksweg tussen Amster dam en Amersfoort waarbij de heer j. van E. uitBlaricum. het leven verloor en de heer H. uit Naarden zwaar werd gewond. Ter hoogte van de uitspanning „Meer- lust" passeerde de heer H. komende uit de richting Amsterdam een rij van vier wagens toen uit.tegenovergestelde rich ting een personenauto -naderde, bestuurd door de heer J. van E. Beide wagens vlogen tegen, elkaar op. ,De heer Van E. schóót uit zijn-auto en kwam met zijn hoofd op de sliprand van de weg terecht, en werd op slag. ge dood. De heer Van H. werd zeer ernstig gewond en naar het Diaconessenzieken- huis- te Naarden overgebracht. ceerdheid van economie en arbeids proces dan zoveel te meer «net zich mee. Maar .die leiding moet nooit col lectivistisch gericht zijn. De perspectieven van onze econo mie zijn, gelijk-uit het bovenstaande blijkt, niet in overeenstemming met de. gunstige feitelijke situatie van het ogenblik. Dit is geen zwartgalligheid, maar de nuchtere taal van cijfers en feiten. Het betekent niét dat het mis gaat. Het betekent dat het mis kan gaan en dat er hard gewerkt moet worden. Een hoge productiviteit van de arbei ders, een gescherpte ondernemerszin en een verstandig regeringsbeleid kunnenonder Gods zegen veel narigheid voorkomen. Het is verstandig om zich niet blind te staren op het heden, maar zonder overdreven nurksigheid ook een heet te tg letten op de toekomst. evacueerd..--:He*'»:perzone«iv-vair-d«f*'oïS- dernemingen is thans voorlopig voor een deel ondergebracht in de vafiimtieeen- trs tm Oost-Sumatra: Brastagi en Pm- pat. 'Dit andere berichten; welke Djskar- ta..be reikten, blijkt, dat ook (een aantal ambtenaren én ambtenaarsgezinnen nlt plaatsen in Atjeh'naar Medan zijn ge- evacneerd. 'ry'. v- ■'- Na een hedenmiddag gehouden- spoed- zltilng - van het Indonesische kabinet, waarbij de zo juist uit Noord-Sumatra teruggekeerde vice-premier, de heer Wongtonegoro,. aanwezig was, werd' aan de. pers Verklaard, dat «de staatsorganen de.moeilijkheden in Noord-Sumatra heb ben kunnen overwinnen en- dal de rege ring-de situatie tneeefer blijft". De', heer Wongsonegorö „verklaarde voorts aan de pers. dat de tecsta-Bd in Atjeh niet zo ernstig is, als men wel denkt en 'dat 'de-, regering de moeibjk- heden zo vredelievend - mogelijk wil op lossen, teneinde onnodig bloedvergieten te vermijden. n•-••• C^>-Woensdag 30 September as. zal het-60. jaar'gelegen zijn, dat in Alkmaar de cadettenschool, officieel werdgeo pend, als voorbereidende sdhool voor de Kon. Militaire Academie te Breda. Do R.V.D. deelt het volgend* mede: Hel onderwerp van .de gemeenteclaui- ficalie voor het overheidspersoneel is thans aanhangig bij de Centrale Com missie voor Georganiseerd Overleg in Ambienarenxaken. Het-gerucht "dat dexe commissie zou hébben besloten tot het indienen van een protest bij de minister van Binnenlandse Zaken met.betrekking tot diens voorstellen Inzake veranderin gen in de gemeentecIassUicatie voor hel overheidspersoneel, is ongegrond daar er van een protest van dexe commissie noch van centrales van overheidspersoneel sprake is. Bovendien is het onjuist, dal de minister zou hebben voorgesteld het ▼lerfclassig stelsel te vervangen door .de vijf gemeenteklassen zoals deze vastge steld xijn In de noodwet ouderdomsvoor ziening. Hangende de bespreking in de centrale commissie is het niet mogelijk nadere mededelingon hieromtrent 1* doen. Voer heden .is in Italië een waarschu- wingsslaking van 24 uur afgekondigd voor 4 tot 6 millioen arbeiders.'.Bijna alle be drijven zullen stilliggen, kranten., biosco pen en schouwburgen zullen gesloten zijn. gemeentetrams en bussen zullen niet rij den. De spoorwegen en -openbare',nuts bedrijven blijvéri':aan hel werk/ Het tweede stadium .van-, deze-groot scheepse actie voor <l£»nsverhoging volgt op 51 Ctetobe^-VóóojdSsT, datum is een "bóerenarb ei ders afgekondigd. Italiaanse anticommu nistische vakbonden hebben zich aange sloten bij 'de grote, onder' communistische leiding staande vakbond- in deze-.actie „ter verdediging van 'brood en vrijheid Volgens de 'Ooiiduilse radio heoft dé geheime'-politie een reusachtig Ameri kaans spionnage-complotopgerold. Drie leiden van de bende én een aantal hun ner'medewerkers -zijn In hechtenis ge nomen,.-- :.T'. Gearresteerd zijn Feodora von Slein- metz. een vroegere welgestelde land- eigenares, die in 1945 voor de Brllse militaire dienst gewerkt zou hebben en Armin Zopf, een onderofficier van de voormalige SS en Rudolf Seifert, die reeds in-1930 lid van dé Naziparlij was. Van de andere gearresteerden werden de namen niet genoemd. Allen zullen voor het Hooggerechtshof moeten ver schijnen.. Volgéri's de Óostduitse regering werk te de'bende met voormalige agenten van admiraal Canaris, dienen groot deel van de oorlog chef van Hitler's contra-spion- nagedienst is geweest- -'i •aBMNpBSB Lord Ismay (midden) heeft een bezoek j die deelnemen dan de oefening „Grand gebracht aan de Nederlandse troepen, I .Repulse". .Rechts It, koL. H, A. C, Duchstean, stafchef 4e divisie. - N EDERLAND kan ©ver hét resultaat van de oefening „Grand Repulse" tevreden zijn. *r Onze mannen kwamen goed voor den dag en de vorderingen, die/ zij gemaakt hadden sinds vorige ma noeuvres, werden door landgenoot, en bondgenoot volmondig erkend. Wjj zijn geneigd het leger critisch te bócijken. Dat is op zichzelf al .van oudsher een Nederlandse gewoonte. -,: Wij zijn bovendien geneigd iiisteL lingen die veel geld kosten zeer/éri-f tisch te bekijken. Dat is almede' een - zeer Nederlandse gewoonte. ïg, Zulk een instelling, die veel geld kost is het leger. Het heeft dan ook nogal wat critiek te verdragen gehad de'laatste jaren/ yy-'yy 'ii Daarom doet het ons bijzonder véel| genoegen dat Nederland bij de .oefe ning „Grand Repulse" zo goed te voorschijn is.gekomen. Dat is een gelukwens aan het .legér en. 'de legerleiding waard. ,^jrand Repulse" werd een groot succes ,a' - --f-'i -J» .'A'.fgf -- Gistermorgen omstreeks 10-uur gaf'luitenant-generaal Jim Cassels. Ielder van de oefening „Grand Repulse" -het bevel „staakt het vuren"en gister middag'waren de eerste Nederlandse troepen'at weerop weg.'naar huis. Het was een bataljon, dat per trein /vertrok; en - datnog voor de avond in Nederland was. De rest zou;vandaag-en morgen.per trein.en.auto terng- keren, zodat overmorgen de 35.000 Nederlanders;allen weer tiij hun.onder delen" terug zullen 'zijn;-'■ -■'• Zoals de situatie zich thans laat .aanzien, zijn er naar verhouding zeer weinig ongelukken gebeurd. Zelfs het'aantal zieken .is, gezien de vaak slechte -weersomstandigheden, tot het minimum ^beperkt gebleven.Bij; ~de vierde divisie bedroeg bet ziekenpercentage. slechts, Vi procent en de,.meest ernstig gewondé' was éen militair met éensbèejlhreuiL ^lS maniiiai van; dé divfeié'.'zijh"wegens famüléonötahdighedën 'inaar,.hul3 ternggékeerdzen-de verbandplaafsen van de. divisie hebben in - totaalsleehtS ST' gevallen be handeld. .■vV, .r. De commandant 'van de Hoordellik* Legergroep ia West-Duililand,de Brifs* generaal Sir James t Gale gaf zijn/slot conclusie over de -oefening ;«n..consta teerde daarbij dat de algemene1" bevel voering goed waz geweest, daf.de tactische bevélvoering, yan hei Nederlandse leger corps eerste klas was, dat in mobiel op- sichl de artillerie goed had gefunction- deerd,-dat de'scheidsrechters uitstekend werk-hadden gédaan en dal de- integratie in de bevelvoering (Nederlands genaraaL die Britse, Nederlandse en -Canadese troepen'commandeerde) een.'compleet succes was geweest, zowel opstafniveau als in de lagere commando's. Op logistiek gebied had hij'nog niet voldoende gegevens om een conclusie te kunnen trekken. Wel had hij kunnen con stateren, dat de bestrijding en camoufla ge, speciaal met het oog op luchtbom bardementen en aanvallen met atoom wapens over, het geheel góed genoemd kon worden. „Ik heb zelf'enige malen in het gebied van de Nederlandse divisie rondgereden" zo zeide hij, „en ik had moeite mij.te realiseren, dat .er 19.000 man lagen, zo weinig was er te zien." Hij wees er verder op; dat het krijgs plan van de Derde Divisie (tegenstanders van de Nederlanders) uitstekend was ge weest. Een verholen.compliment dus ook voor: de Hollanders, die er in geslaagd zijn., samen met Britten en Canadezen de verdedigingslinie van hetuiteinde lijke bruggenhoofd -te doorbreken. Tot een werkelijk grote doorbraak is het niet gekomen, omdat luitenant-generaal Cas- sels de oefening stopte, 'toen gemotori seerde'eenheden vari de rechterflank uit tot in het bruggenhoofd' doorgedrongen waren en de kust bereikten..voorts had de leiding de doorbraak van -de Britse gepantserde divisie, die vanmorgen vroeg in het donker zou beginnen, uitgesteld tot 'daglicht om de civiele bevolking al te grote schade te besparen. Van Noordland waren tijdens de oefe ning twee verzoeken voor het uitvoeren van aioombombardemenlen ontvangen. terwijl; Weitland-om eén atoomaanval en om vtwe* normale bombardementen- had gevraagd.;' v-V—<?:-? '-r-'-' '-Twee van dé aanvragen van Noordland en/de ene atoombomaanvraag van. Wette land - waren 'daarbij het onderwerp/(.van ernstige studies voor de leiding van de oefening geweest. Generaal Gale-greep'.dit punt aan om zjjn visie op het gehrulk van de atoom bom te geven,waarbij hij ,er op wees, dat de aanvragen in dit verband in „Grand Repulse" uit militair-tactisch oogpunt verantwoord waren geweest en dat de materiële uitwerking aanzienlijk' zou zijn geweest. Wat heteffect op .'het moreel van de troep zou zijn .geweest kon hij niet zeggen. „Uw gissing is even goed als de mijne." - -Tenslotte sprak hij zijn bewondering uit voor de enorme vitaliteit, het moreel, de pbysieke conditie en - de opgewektheid van de troepen, die aan deze oefening hebben deelgenomen. „Ik heb de indruk, dat de mannen uit „Grand Repulse" hard en dapper zullenvechten, als hetnodig mocht zijn", zo-besloot, hij. De Amerikaanse republikeinse senator Joseph McCarthy heeft er Woensdag in een toespraak te Now York op aange drongen dat dé Verenigde Staten de hulpverlening aan Groot-Brittannië zul len stop zetten, indien dit land niet op houdt met het handel drijven op commu nistisch China. Senator J. McCarthy rechtsvertelt op een persconferentie in het Capitool te Washington,'dat zfjn Commissie van Onderzoek zich bezig houdt met het onderzoeken van de rapporten betref fende de in ongenade gevallen oud minister van Binnenlandse Zaken van de Sotojet-Vnie, L. Beria, die zich in een neutraal land zou bevinden. Volgens het Egyptische ochtendblad Al Ahram is ex-koning Faroeks bezit in Egypteongeveer even groot .als zijn schuld. Volgens de Egyptische belastingen wordt Faroeks vermogen in' Egypte, hoofdzakelijk bestaande i/t paleizen, landgoederen, jachten, automobielen en landerijen, op vijf millioen Pond'gesehat. Aan de andere kant beloopt Faroeks belastingschuld een bedrag van drie mil lioen-Pond, terwijl verscheidene Egypti sche en buitenlandse concerns vorderin gen tot een bedrag van ongeveer ander half millioen Pond tegen hem hebben ingediend. - - Sinds Dinsdag wordt een hevige strijd legen hei water gevoerd aan de dijk ven de Vier -Bannenpolder, waar deze dijk de bescherming vormt voor de tot één samengesmolten „De Jongepolder" en de „Adriana Johannapolder" onder de' gemeente Dreischor. De situatie is zeer critiek en zou deze dijk door breken, das zou dit opnieuw een recht streekse bedreiging .betekenen voor de polder Dreischor. waarin de bevolking is teruggekeerd. Daarom heeft men'.de versterking" van de dijk met alle beschikbare middelen aangepakt. Alle arbeiders zjjn opgeroe pen' en- óók-is er -vannacht doorgewerkt De dijk - werdna de ramp wél ge dicht, maar blijkt niet genoeg versterkt om de kracht-van het door bet gat bij Ouwerkerk binnenstromende water ie kunnen weerstaan. De dijk werd van een rijsbekleding voorzien, doch deze is thans overeen grote afstand weggeslagen.' Thans bren gen 30 grote vrachtwagens en vele door tractoren getrokken landbouwwagens grond aan om de grotegaten. welke aan'de voet van de dijk zijn ontstaan, te dichten. Het slechte, weer belemmert de werkzaamheden in ernstige mate. Burgemeester A. J. Vermeulen van Dreischor toonde zich nog niet. opti mistisch over de stand van zaken. Er zal nog veel moeten' gebeuren, zo ver klaarde hij, om de - dijk te" behouden en daarbij kan de wind ons geducht tegen werken. Drié honderd arbeidersbij j hél /Engelf':SÏ;|®, se station'.voor.' atoomenergie -te. Salwicic yfy zijn gisteren 24uur ln. steking 'gegaan iter Verdediging ,van ';hetrecht van'. de/Eh/^.'-^Wi gelsman. 'op sSjn'ntiddagthéeL'Tot/Maart.f:.^. kregen' zij 'twee/'pauzes .van'.tién.,mlnttf|^3§& i*h> één'des morgen» en één in dè middag om hun the*, tedrinken. De directie, 'die mm ▼ond; dat hiermee: Ie. veel lijd -^verloren ging. .heeftde .tienminuten in dé- middag L t■•■te --'"wryi Het stormde-1 reeds' lang 'in thee^/kóokW:tw.ëe*.vyekehijgèlécleh.-ï," óvér.^ehr'ééh'.langzaatóraaö-stakihgTShrfc/itï/v- gékocdigd wérd •6»f-/èég^-'nTtfi»iroiii^rii»3s^g de .directie gesteld werd om biiuienveénySjV week de middag-theepauze',weer in^te^ïgg' voeren- .Toen staakten;; dé/Joodgietei^-,?k# électriclens';en-. stokers.-/; 'j' Het .ministerie., vanBevoorrading, alle - stations/:voor.latoomenergje^driBftJ^M'' heeft medegedeeld/v-dat Sde.; arbeMa^y'In^ki" de productie aan-' hét werklbleven-.'en dat -' v de fabriek-' normaal -werkte." Het stakende.onderhoudspersoneel hééft er meé ingestemd vandaag:;weerjópiS#3| het .werk- te..vewchynen,;.eri'blj;ieggena^-j;te# dat het -hun'- ernst is. V ...-. ,v Volgens - een bericht van .-,het :,;ihdor,;/'/f nesiscbe persbureau Antara uit' i kassarop Zuid-Celebes, - zouden-ZgeT/a'^ wapende. - eenheden, uit Nieuw^Gulnea'-/j/ op 10. September infiltraties hebben'r.üit-';^ gevoerd op Halmaheira -• en -r .MorotaL rSS De sterkte van die eenheden enchaar .-é bewapening- zjjn' niet bekendgemaakt.- pis' xnpgf '.-vt/ Neen, wjj maken geen propaganda -voor trouwen, op de bon! Maar een mens moet wat doen om de' aandacht te trekken!"' 'Het oude spreekwoord „goede wjjn behoeft geen krans" gaat in deze tijd helemaal niet meer op. Óok TROUW behoort tot „de goede: wijn".-te u, die "TROUW, tot Uw ljjfblad verkozen hebt, weet dat' wek TROUW geeft U' heel veeL Maar er zijn er onder: Uw vrienden! en.kennissen nog•- wel, die.de smaak van deze'goede wjjn nog niét kennen, die nég! altjjd niet op TROUW geabonnéerd'zijn/ Wjj kennen die" vrienden en kennissen van O niet en-al kenden wjj ze, 'dan nog zou' U V' veel meer bereiken dan wjj. Maak bef ons gemakkelijk en geef hun onderstaande bón door. Het is; een- vriendendienst,'dle';U hun en ons bewijst Wilt U dit doen?. Bjj voorbaat onze hartelijke dank!' -/■ //'"T"-' matfSB NAAM STRAAT WOONPLAATS *»ee«eieee»»*ooo*«o«eo»o»»ooee»«v*»oo«o*»«ooe.. wenst het dagblad TROUW-tot l October aa. gratis te ontvangen en zich dan te abonneren. Betaling-zal-geschieden -per week - (49 cent) per kwartaal (1 635)* 'S v - -*-• *V "V^"' Doorhalen.wat niet gewenst wordt -r. cA^y^'yiïi U wordt verzodht deze bon tóete zénden aan Administratie „Trouw",' Witte de Withstraat 30, Rotterdam -• Ui yyïy-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1