Opschudding in Washington Productie waterstofbom wordt eenvoudi m KOSTEN VAN AANMAAK WORDEN LAGER Minister Luns sprak over Duitsland en Korea Nieuwe fabriek te Pèrnis voor insectendodende nriddelen Drie adviseurs zijn hun werk reeds begonnen Nog steeds sabotagedaden en vuurgevechten in Atjeh Verkeersongevallen en de bromfiets till Ook Daghestan is gezuiverd Krijgsgevangenen Een dubbele TROUW gratis tot 1 October yRJJDAG 25 SEPTEMBER 1953 ELFDE JAARGANG No. 2578 Weerbericht Verklaring in de V.N. Zeven gevallen van kinder verlamming in ons land Prins Albert van België bezocht Vlissingen Critieke toestand bij Dreischor voorbij Dijk weer versterkt m Pp Pyprus werden 110 dbrpeii getroffen De kwestie der lonen f. J; Andriessen treedt af als voorzitter K.V:P. Parlementaire missie naar Atjeh .Dagorder generaal/) Opsomer ;- iMWmm Tenten voor 33.000 mensen Hertog van Alva overleden. (Van onze Haagse redacteur)' Het kabinet heeft gisteren prof. F. de Vries, voorzitter van de Sociaal Economische Raad, prof. P. Borst, j hoogleraar in! het han delsrecht en burgerlijk recht aan deVrije Universiteit te. Amster dam en ir. Z. Th. Vetter, oud- directeur-generaal yan; de Arbeid, bereid 'gevonden brij,-; op korte termijn advies uit te brengen over de juistheid van de hecijfèringen, die tijdens de loononderhandelin gen bjj dp vaststelling- van- het percentage.-.loonsverhoging van werkgevers- en werfenemérszljde zijn gemaakt. Documenten gevonden? 34 doden Rotterdam: Witte de Wïthstraat 30 Teler. 29215 (3 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klacbtendlenst abonnementen 18.30—19.30 uur li'; Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 29216 ©i-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 fêr- Redactie: Tel. 111892 Administratie: Tel. 114402115486 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Tel. 67882 Abonnementsprijs 49 cent per week. S 2.13 per maand. $.35 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. pUêctie: C. A. KEUXING en Mr. K. VAX HOUTEN" Geldig van Vrijdagavond tot Zaterdagavond: VRU KODDE NACHT Vrij koude nacht met plaatselijk mist. Morgei»*!, overdag licht tot half bewolkt en droog weer." Zwakke tot matige wind tussen Zuidwest en Zuid»- Ongeveer dezelfde temperaturen als vandaag. O <0 Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. 3, S. BRUINS SLOT. DE officier van justitie te Zutphen heeft over de bromfietsers een hard woord laten vallen. Tachtig procent van hen, zo meent hij, zijn niet capabel om aan het gemotori seerde verkeer deel te nemen. In dit verband sprak hij zelfs van verkeers imbecielen- Inderdaad is het ontstellend wan neer iemand op een bromfiets een voorrangsweg oversteekt, zonder uit te kijken cn dan ook achteraf niet eens blijkt op de hoogte te zijn van de verkeersregels- De tegenwoordige jeugd wordt op school en vanwege de verkeersbon- den onderwezen in de regels van. de weg. Vele andere personen, die nooit motor- of autorijder zijn geweest, zijn daar vaak minder van op de hoogte. Evenwel moet men erkennen dat het geval dat in Zutphen berecht werd, zich evengoed met gewone fietsers zou hebben kunnen voor doen. En daar komt het niet of althans m veel mindere mate mee voor. Wij zelf constateerden uit eigen waarneming herhaaldelijk hoe brom fietsers op een rijweg levensgevaar lijke toeren uithalen volkomen in strijd met de verkeersregels te midden yan het snelverkeer- Toeren, dié gewone fietsers nooit doen. Het is waarschynlijk, dat de bromfietsers die zulks, .doen, dit nooit deden en óofc hooit zouden doen toen en zolang ze op een gewone fiets zaten. -Wat is. hiervan de oorzaak? Blijkbaar kunnen vele bromfiet sers hun eigen snelheid, voorzover dié beduidend boven die van een ge wone fiets uitgaat, niet verwerken. Wanneer een bromfietser, die een motorongeval veroorzaakt, zegt: „Ik was mijn zinnen kwijt toen ifc de motor zag", dan wijst dit er op-dat het reactievermogen van de brom fietser, niet in overeenstemmireg was mét de -eisen, van het! verkeer, waar aan hij deelneemt. Als de betrok kene 'bp 'een gewone fiets gezeten had, zou hij naar alle waarschijnlijk heid het ongeluk niet 'veroorzaakt hebben. Dan is er meer- tijd om de zaak te overzien en de snelheid van een fiets geeft dé gelegenheid om 'een manoeuvre te maken (snel af stappen of een bocht maken), die de 'snelheid van een bromfiets niét of soms. .slechts bij grote, tegenwoordig- Jiêid van geest toelaat. t SfBTOhflétsers ;v möetéii or-ialles. de vèrkeersregéls kennen. En wan- neer, zijvat»!'wat oudere leeftijd""zijn "én tevoren nooit - autorijder Wmotor rijder -zijn-geweest,' moeten zij zich .zeker óp een verkeersweg of bij-krui- singen nooit met grotere dan nor male fietssnelheid bewegen. Want dezulken missen het snelle reactie vermogen, dat bij een hogere snel heid vereist is, zeker wanneer men met snelverkeer izv aanraking komt. WV- '"Li' De, Amerikaanse Luitenant-generaal Cortlandt van Renttelaer Schuyler, -die onlange benoemd u tot stafchef van de strijdkrachten der Noordatlan- ttsche Verdragsorganttatie. Hij, heeft alt" zodanig. luitenant-generaal Alfred M, Gnienttier, di«) tham- opperbifyet- hebber va*}deze strijdmacht ie, opgt- - volgd. De waterstofbom zal misschien binnenkort zo goedkoop_ en eenvoudig van constructie blijken te zijn, dat ieder land in staat zal zijn binnen enkele jaren een behoorlijk arsenaal van deze bommen op te bouwen. Dat is het belangrijke nieuws, dat uitgelektis, nadat president Eisen hower gedurende min» drie uur besprekingen heeft gevoerd met de leden van zijn Nationale Veiligheidsraad, de bevelhebbers en civiele leiders van de gewapende strijdkrachten en een commissie van adviseurs inzake de defensie van het Noordamerikaanse continent Oflicibel is niet bekend gemaakt wat gedurende het onderhoud besproken is. Vice-president Richard Nixon, die de besprekingen bijwoonde, verklaarde op vragen van journalisten dat de bijeen komst strikt vertrouwelijk was. Dat het ditmaal echter een bijzondere zitting is geweest valt reeds op te ma ken uit het feit, dat ruim tweemaal zoveel experts aanwezig waren als nor maal. Waarschijnlijk is gesproken over de positie van de Sowjet-Unle in de atoom wapenrace en de mogelijkheden die Amerika ter beschikking heeft om te rug te slaan wanneer de Sowjet-Unle een eventuele aanval met waterstofbom men zou openen. De verbazingwekkende ontwikkeling van de waterstofbom verwekte echter de grootste opschudding. Ad" EN ziet ook sommige bromfiet- ab gers Wel eens gevaarlijke toeren uithalen waardoor men de indruk krijgt dat het gevoel dat ze, door hun snelheid, meer kunnen ,dan anderen en": dat ze veel meer .kunnen-dan, ze vroeger op de gewonefiets konden, hun parten, speelt. Dat Ls dus een soort superioriteitsgevoel. Maar'dat' gevoel is wanneer ze in het snelverkeer terecht komen allerminst, op zijn plaats. Want de bromfiets! is; in .hetsnelverkeer verre van superieur. Daarom is zij ook. waar, mogelijk naar het rijwielpad verwezen.; Het is duidelijk dat de bromfietser in het snelverkeer goéd doet allesuperioriteitsgevoel af te leggen en nooit de verkeersregels als bagatellen te behandelen- .Voor iedereen, die aan het verkeer deelneemt en zekervoor de brom fietser geldt dat een voorbeeldige verkeersdiscdpline en een goede dosis zelftucht zeer op - hun, .plaats !'Zijt£*/:Q;,/:!-L;;;V 1 xljn zede voor d« Als». Vergadering ren de Verenigde 'Naties' heeft Donder- dag "de .Nederlandse minister ran' Bui tenlands* Zaken.' mr -J.' M"-' A. H.'/ Luns. be^^étTwarrrerklezlngilofLTOorrlfiter der Vergadering, er 'op? gewezen, det de huidige sitting -rand*" algemene verga dering niet"" de - enige Internationale bij eenkomst •lk'waaropAidé belangtlellïng ran de wereld" is geresllgd. De" huidige zitting zou ongetwijfeld de invloed, voelen van andere internationale vergaderingen, die. .indien alles L goed verloopt.zullen worden gehóuden.'Mr Luns doelde hierbij op de politieke conferentie over de toe komst van- Korea,-.de mogelijke, vier- mogeedhedenbesprekiagen oVer-.Duits land en Oostenrijk en da onlangs te Rome begonnen conferentie over een politiek statuut voor- een verenigd Europa. Hij wees op dese conferenties om de aan dacht'te vestigen op het wijdere politieke kader, waarbinnen sommige van de 73 punten op de agenda van de algemene vergadering' moeten, worden beschouwd, tn de komende weken zou men zich- niet kunnen veroorloven te' veronachtzamen, wat .elders rijpend was; zo zei;ihij.. De kwesties Duitsland en Korea, beho rende tot de erfenis van de tweede we reldoorlog, blijven ernstige bedreigingen voor een. werkelijke vrede. Zij waren, oorzaak van de onmacht der Verenigde Naties om vele andere internationale kwesties op; te'lossen en - bemoeilijkten Blijkens de Staatscourant van heden zijn in de week van 13 tfin 19 September jl. in het gehele land 7 gevallen van kinderverlamming aangegeven,"nl;-1 in Groningen, 1 in Heerenveen, '3 rnApel- doorn," 1 in 'stGra venhage en 1 -:jn 'Suster ren. -.1' -7 De Bataafse Petroleum My. (de Koninklijke Shell-groep) zal op de. terreinen van de raffinaderij te Rotterdam-Pernis een fabriek bouwen voor de vervaardiging van twee insecten-dodende middelen. Deze aldaar te vervaardigen pro ducten worden tot nu toe alleen nog maar in Amerika geproduceerd. De kosten van de fabriek worden ge raamd op 10%. milflioen gulden. Waar schijnlijk zial in de loop vatf 1954 reeds met de productie worden begonnen. Met deze middelen kon reeds twee maal een landbouwoogst worden gered, namelijk invlndia en Ferzië. Zouden dezemiddelen hebben ont broken;, dan zouden de sprinkhanen de oogst géhéel hebben vernietigd. Unieke waarde Een uitgebreid ontwikkelingsprogram ma heeft de unieke waarde van, deze producten voor de bestrijding van scha delijke insecten als katoenpest, sprink hanen, mieren én andere insecten aan getoond. Op het gebied van de openbare hygiëne hebben de. nieuwe insecticiden, die de namen „Aldrin" en „Dieldrin" dra gen, eveneens grote waarde. Zij kunnen ziekten-dragers als de malaria-mug (Ano pheles) volkomen uitschakelen, zo deelt men ons van de - zijde der B.P.M, mede. .Aldrin" trok de algemene aandacht in 1951, toen de Perzische regering hulp vroeg voor de zwaarste sprinkhanenplaag in. .tachtig jaar. Uit. Amerika, waar -deze Insecten-bestrijdende middelen reeds.wor den; vervaardigd, wérd 13 ton Aldrin" naar "Perzië gevlogen, in het kader yan bet M.S.A.-programma. Binnen 24 uur na de bespuiting was 90% der insecten ge dood, de plaag tot staan gebracht en hongersnood voorkomen. In campagnes in 1952 in Pakistan en Irak werd bespuiting' uit de lucht met „Aldrin" toegepast bij de bestrijding van sprinkhanen en ook'werd dit.iproduct als toxisch bestanddeel in lokaas op de grond verwerkt. In de afgelopen "zomer, wist toepassing van „Dieldrin" in California's rijstvelden eenoogst van 75.000.000 dol lar te redden van een onverwachte 'aan val van een kwaadaardig insect. Donderdag heeft geheel onverwacht Z. K. H. Prins Albert van België een bezoek aan Vlissingen gebracht, welk bezoek in het bijzonder de marine gold en de oefening „Mariner", welke zich 'thans ook tot de Zeeuwse kustwateren uitstrekt. Prins 'Albert, die adelborst eerste klasse van, de marine is, arri veerde-inde loop van de dag aan boord van Hr. Ms.. „Jacob van Heemskerk" in gezelschap van de chef van de-Belgi sche marinestaf, commandeur Robins. De Prins werd ontvangen door de .com mandant der maritieme middelen -in Zeeland, kapitein ter zee J. G. Broek- huysén." De Prins bezocht voorts in ge zelschap van admiraal „Benelux"' (de schout bij nacht F. T. Burghard) diens hoofdkwartier op Walcheren en-ook en kele andere posten: Tegen het-einde van de middag vertrok de Prins per auto via-Breskens weer naar België,- Wat- de oefening, „Mariner" zelf .be treft.' kan medegedeeld wórden, dat. de ze voor bet Zeeuwse gebied is" begon nen. besprekingen over ontwapening, de toe komst van hetV.N .-handvest, hulp aan op economisch gebied ten-achter gebleken gebieden en hulp aan .vluchtelingen. Zij verbitterden debatten over veiligheid ton récKlëïDvan 'de mens. aTdostminlirter Liiifs: Hij zei, dat de Ver. Naties zéér wel wisten; wie" verantwoordelijk was voor deze t vraagstukken die'de vrede bedrei gen,-evenals men wist, dat deze kwesties gemakkelijk zouden kunnen worden ge regeld, mits men de bevolking van Oost en West-Duitsland en die van Noordr cn Zuid-Korea" het - recht gafover eigen toe komst; te. beslissen. Vrije verkiezingen in geheel Duitsland engeheel Korea zou den de hangende kwesties rechtvaardig tot een oplossing kunnen brengen. Mi nister Luns deed een-beroep op de landen om zich eensgezind te tonen. Wellicht zou bewustheid van het gemeenschappe lijke streven naar. vrede en veiligheid kunnen''leider» tot meer- eenheid:bij de behandeling van andere kwesties en ma tiging van de wederzijdse critiek ;bij de debatten. Dit zou in het bijzonder van belang -zijn bij bespreking van" de ge noemde Duitse en Koreaanse vraag stukken. De Nederlandse afgevaardigde gaf hierna een overzicht van het werk der- Ver. Naties, waarbij hjj de voorkeur gaf aan het leggen van nadrük op1 behaalde successen, zoals het bereiken van een bestand in Korea, een gebeurtenis, dié alle andere, in het afgelopen jaar in de schaduw stelde. Hij bracht hulde aan de „grote mate van zelfbeheersing", betoond door de •V.N.-delegatie bij de bestands- besprekingmu- Hy kon-echter zeer wel de teleurstelling over de compromissen in de bestandsovefeenkomst begrijpen van hen die zó. zwaar onder agressie hadden geleden. .Afdwinging met geweld; yan wapenen van de door de V.N.'voor ge heel' Korea -gestelde politieke doelen zou echter nóg'enorm veel meer lijden en vernietiging met zich mee hebben ge bracht. Gezien de zeer gevaarlijke inter nationale spanning zou, naar de mening van de Nederlandse regering, slechts matiging van de methoden der Ver. Na ties bij'de verdere besprekingen in'Korea de weg voor de vrede kunnen open houden. Voorts meende de 'heer Luns, dat de leden van de Economische en Sociale Raad van de Ver. Naties op een vruchtbaar jaar kunnen terugzien. Hier was volgens hem opnieuw bewezen, dat, waar obstructie van het Sowjetblok op houdt. het werk van de organisatie meteen verbetert. De zuivering in het Trans-Kaukasi- sche gebied van de Sowjet-Unie, waar Beria indertijd grote'invloed had, heeft zich Woensdag uitgebreid tot de kleine autonome Sowjet-republiek Daghestan. Volgens'een plaatselijk radiostation zijn twee vice-premiers ontslagen bij een re geringswijziging, die ook een aantal an dere posten in het kabinet betrof. Aan de kritieke situatie, dia als gevolg van de storm van de voorafgaande dagen aan de dijk van deVieibannenpolder bij Dreischor was ontstaan, is een einde gekomen.' Dag en nacht heeft men hier met enkele honderden mensen ge- werli' om de moeilijkheden het hoofd te bieden. Over grote afstand.-n was het rijswei-k 'ggeslagen, waardoor .de golven hun vernielc d werk aan het dijklichaam kon den doen. Hier en daar werden grote happen »»it de dijk geschuurd. Deze is thans weer met duizenden zandzakken en vele kubieke meters grond Versterkt Mén heeft dit werk direct aangepakt, waardoor een doorbraak kon worden voorkomen; V:.n Ouwerkerk werd gisteren, nog'ge meld dat daar' de werkzaamheden "zijn, h -vat. De 'atoomgeleerden zijn thans op weg om een methode; te ontwikkelen die het vervaardigen en tot ontploffing brengen van een waterstofbom zo zal vereenvoudigen, dat ieder land met een normale militaire begroting zich dc weelde zal kunnen veroorloven zelf waterstofbommen té vervaardigen. Klaarblijkelijk is de theorie, dat voor het tot ontploffing brengen van een wa terstofbom een temperatuur van een miUioen graden opgewekt moet worden, dié slechts 'door. een explosie Van een kernsplitsingsbom bereikt kan worden, thans omvergeworpen. Welke detqnatiemogelijkheid hiervoor in de plaats isigekomen zal vooralsnog een geheim blijven. Het nieuwe princi pe is echter volgens experts gebaseerd op feiten die. reeds in de dertiger jaren bekend warén, en waarvan de Sowjet- Unie cn de andere landen dus onge- twijfeld op. de hoogte zullen zijn. Volgens schafting;; heeft Amerika' een voorsprong van twee tot vijf jaar op de Sowjet-Unie wat „betreft de ver vaardiging. van waterstofbommen.. Er wordt echter op gewezen, dat de Russi sche geleerden vandaag of morgen, een- eenvoudiger- méthode! uit kunnen vin den. waardoor, zy de Verenigde Staten opzU óf zeSsvoorby "-'zullen streven. Uit eehl'voorlopig overzicht van de schade, die-tittoórigé^recente aardbeving .^-)ihêt^i«tr»e>-.,'Pi»^os.i-opti3»cti'eiland ^C^rpkfl^Jaaniericht, blijkt dat er .110 dorpen.'geVroffen zijn, -1300 huizen zijn veimièltt-,èri 3500 érnstig beschadigd. 'Enkele!' van de* besdiadigde huizen kunncny'niet- meer hersteld worden. Géén" énkel--zal gedurende de komen de winter bewoonbaar"' zijn. - Er zijn tenten nodig', om 33.000- men sen onder' te brengen. Er heerst grote ongerustheid' óver! het lot van honderdduizenden krijgsgevangenen van de tweede we-, reldoorlog. Naar schatting gaat- hét 'hiér óm meer dan2 millioen man, voornamelijk Duitsers, Italianen en'Japanners,'die destijds in Russische handen zijn ge vallen. Een dóór de Verenigde Naties inge stelde commissie heeft alles gedaan om er achter te komen wat er !van deze mensen is geworden; Maar zij is steeds weer gestoten op een muur van Russische zwijgzaamheid. Wij zullen ons maar niet verdiepen in de vraag waarom de communisten deze tactiek volgen. Dat kan wél eens een trieste reden hebben. Maar ten aanzien van de feiten moet er klaarheid komen. Want het 3s een ondi-aaglijke gedachte, dat er zo maar; millioenen mensen zouden „zoek ra ken". Hier ligt ook voor Nederland als lid van de Verenigde Naties, een taak. De hertog van Alva, voormalig Spaans ambassadeur in Groot-Brittannië en een van de bekendste monarchisten," is 'gis teren in de Cecilkliniek te Lausanne overleden. *-. HAL Koningin Juliana en. H.K.H. Prinses irUhehnina hebben, gisteren een gedeelte bijgewoond van het con gres, dat de Kon. AW. Centrale Ver eniging lol bestrijding dér tuberculose ïïjoensdag cn Donderdag ter ere van haar gouden jubileum in de Dierentuin in Den Haag heeft ge houden. Verbolgens 'bezichtigden de koninklijke gasten, de tentoonstelling, die in een der t andere zalen van het gebouw -wordt gehouden. Op het moment,dat. onze fotograafdeze opname maakte, hanteerde HM.- de eerste microscoop, die door Anthonie van Leeuwenhoek met behulp van een glasparel werdvervaardigd. De _heer H. Sutterland gaf een explicatie vande tentoonstelling. Het.dagelijks bestuurder K.V.P..deelt mee een schrijven ontvangen" te hebben van de„ heer W. J. Andriessen, waarin déze" bericht, zich.-;op"rhcdisch .adviesrge- .noopt ..te*rienï;a.tAC;a.treden;als!.voprzitter dér 'K.VP; 'De 'heer Andriessen. deelde tevensmee, dat hy zijn functievan Kamerlid zal blijven vervullen. Hiertègen werd- vanmedische zijde geen bezwaar gemaakt: wel tegen de combinatie der beide functies. De heer Andriessen heeft reeds nu. ontslag willen nemen; om fde partij voldoende, tijd te geven-zich over de opvolging .tc kunnen beraden. -; Hedenmorgen heeft dit driemanschap op het ministerie van Sociale Zaken on der, voorzitterschap van- prof. De ...Vries de vetregenwoordigers van werkgevers en werknemers gehoord. C-'ir-sj Het ligt in de bedoeling," dat deze. com missie" van- drie .nog: vandaag zelf aan het i rekenen gaat, nadat zy kennis heeft; genomen van .de standpunten .van par tijen alsmede de gegevens - hééft bestu deerd, die' gisteren door hoofdambtena ren van de ministeries van Sociale Za ken. Economische Zaken en Financiën en het; Centraal Bureau voor de Statis- tiek zijn gemahkt. - De drie, -deskundigen zullen trachten nog dit weekeinde de* regering té advi seren. -! De commissie van advies, welke het kabinet heeft ingesteld, bestond 'aanvan kelijk- uit prof. .Van den Brink; de 'oud- minister van Economische Zaken (voor zitter) met 'als plaatsvervanger prof. De Vries, prof. De Gaay Portman met als plaatsvervanger, prof. Borst en ir. Vetter métals plaatsvervanger prof. Limperg uit/Amsterdam, j Aangezien de heren Van.-den Brink én: De Gaay Fortman verhinderd waren zitting te nenieh,, namen hun- plaatsver vangers,; de heren Dc Vries cn Borst hun plaatsen.in het driemanschap in. 'Aan de; commissie van drie, die de re gering thans heeft ingesteld," dient niet alleen het karakter, van. adviserend col lege van de regering te worden gegeven. Na de opening, van de .femina" een kopje kojfie~ Van links naar réchts op de foto burgemeester mr. Van der Linden. Wat sum, mevrouw Van Walsten, com- missaris der Koningin, mr. Kcsper, mevrouw Kcsper en de heer Van De correspondent van Pi Aneta te Kotaradja seint, dat in een vraaggesprek, dat hij heert gehad met de sub-territo riale commandant in Atjeh deze hem heeft medegedeeld, dat de situatie in Atjeh nog stecas,ln handen is van de machtsapparaten. Berichten - uit- districts hoofdplaatsen in Atjeh wijzen zulks uit. Vuurgevechten mét benden vinden nog op verschillende plaatsen op kleine schaal voortgang, Er ivorden nog steeds sabota ges gepleegd, zoals het verbreken van spoorwegverbindingen enzovoorts. Het aantal bendeleden dat tot 24 September gevangen is genomen, bedraagt thans on gevcer 500. Op uligaande persberichten uit Kota- radja is door de staf van het veiligkcid-s commando censuur Ingesteld, zo seint dc correspondent van Pi Aneta nader. Dit is niet, zo,werd hem verklaard om inbreuk té doen op de persvrijheid, maar om tc voorkomen, dat er berichten verspreid worden, welke de zaak zouden kunnen vertroebelen. „Merdeka" te Djakarta meldt, dat, blijkens op de gearresteerde koerier van de Daroel Islam gevonden documenten. Teungkoe Daud Beuroeh, voormalig mi litair gouverneur van Atjeh, benoemd zou zün tot commandant van de „Ten tara Islam Indonesia" van de DaroeMs- lam. Het blad méldt voorts, dat vele regenten hun posten hebben verlaten. Het plaatselijke bestuur heeft maatre gelen genomen om een vacuum in de bestuursvoering te voorkomen. „Merde ka" méldt ten slotte; dat de bevolking Van Atjeh aan. léger en-politie steun verleent. Do opstand zou zfln-georganiseerd door de „Persatoean Oelama Seloeroeh Atjeh", die wordt geleld door Teungkoe Daud Beuroeh, welke organisatie als buitenge woon lid is aangesloten bij de „Masjoe- mi", aldus „Merdeka'.'. Tot dusver zijn 34 ordeverstoorders in Atjeh gedood en 80 gevangen geno men, verklaarde minister-president -Sas- troamidjojo. Uit-Medan wordt gemeld, dat daar Woensdag twee schepen zijn aangeko men, die honderden evacué'suit Lhok Seumawe meebrachten. Volgens deze evacué's zijn de ordeverstoringen begon nen in dc nacht van 20 op 21 Septem ber. De aanvallers, die met vuurwapens, krissen en messen waren bewapend, kwa men zowel met auto's als met prauwen. Zij waren - gekleed in zwarte en khaki uniformen cn droegen op hun mouwen kentekenen van de „Tentara Islam Indo nesia" of van de „Pemoeda Islam Indo nesia". De vice-voorzitter van het Indonesi sche parlement, mr. Tamboénan, wil trachten, een parlementaire missie naar Atjeh te doen zenden orn daar -de ach tergronden van- de opstand- te bestude ren. Mr. Tamboénan is voorts van me ning, dat het góéd; zou zijn, indien de règering 'ais 'dé toestand moeilijker mocht worden, "een beroep zal doen op de vice-president, Moh Hatta. omzich naar Atjeh te begeven zy vertoont mede alle trekken van .een commissie van ;arbitragei:,a>;ï;f;L(A.vï?:::-ïï:|^: Morgenochtend vergadert namélijk de Stichting van deArbeid.' :Hetresultaat van het onderzoek, der commissie en haar. advies zullen dan "ter' tafel liggen. De 'regiering, hoopt dat de werkgeveï-s^.énfde werknemersorganisaties indezé'üve'rga"--• dering alsnog tot overeenstemming!!zul^l lenkomen pver het perceaitagé^yah .de loonsv.erhoging. LL;'*:v S Het advies van de commissie is uiter- Aaii allé onderdelen variHet écrste; Nederlandse j legercorps,, wèlk'é; -deelge-., nomen hebben aan de oefening „Grand Repulse", is de volgende™ dagorder-f'bè;-p „Hu de oefening „Grand. Rörii&e" fs geëindigd, is-het -my.ïeénii'diePsf'gèr.. meende behoefte alle "deelnemerfl'aaii'. deze 'zware' oefening- mijn 'grpteiwia^} dering: te betuigen voor hetgeerVfdoór} hen is gepresteerd. ln naitiuebsamen-: werking met elkaari/hebben'-iBritsebl Canadese en Nederlandsei troepen-ihet'-. bewijs geleverd, dat zij- in hetffraam j van de Weste«ropese ;a scherp zwaard kunnen, 'fvóryiehf têr verdedigingen handliavingjvari::cle vrijheid van de geest en dejrechten van de mens. w c/r -i-f - Het 'was mij persooniijkeen 'eer' en een groot, voorrecht'Britse!'c»t.rCa»toL dese troepen tijdens déze oefening onder mijn bevelen te hebben gehad, terwijl het mij daarnaast een --reven groot genoegen was -te i kunnen"ctmr stater en, datdeN ederlandséïrocpen zich een waardige partner - geallieerde wapenbroeders hebben ge- toond. Het onvermoeide en doortasten de optreden van ':u allen vormt; f eê'n grote bijdrage voor hét t^hMtd/yan'dè vréde en de vrijheid. - i/gDe luitenant-generaal cómrnkiidgnt v® Eerste Nederlandse Legercorps A. T C OPSOMER." -- v U, die aan TROUW verknocht bent, omdat dit blad Uw levenbeschouwing benadert omdat het U, op een wijze, die U prettig vindt, geeft wat U belangstelling inboezemt U weet wat TROUW waard is. Het valt U daaróm ge makkelijk op z'n tijden waar het mogefijk en nodig is, een warm woordje voor TROUW te doen. En U kunt dit doen met een diepe overtuiging," wetend, dat U Iets goeds; doet- Wy komen daarom met vrljmoedigheld tot U, om.te vragéri:'. „Geef de bon;- die hier is afgedrukt, door aan de vriend of. kennis, die daarvoor in aanmerking komt!". U bewijst Uw vriend :èn Uw lijfblad! daarmede een, ware vriendendienst. Bij voorbaat vriendelijk dank! 1 l NAAM STRAAT WOONPLAATS wenst het dagblad TROUW tot I Oei a.s. gratis te ontvarigen en zien aan te abonneren. Betaling zal geschieden pér week (49 cent) per kwartaal 6.S5)* ■y', •jtSe"- Doorhalen wat niet gewenst wordt: U wordt'verzocht deze'boa "toe te zenden r.tmiw" Witlr Wil hst raat 30. Rol|r>- v "tuist ra tie

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1