EEN BEROEP OP DE KROON ITTP^ Lustrumbeurs Femina heden te Rotterdam geopend Vissers schuldig, maar Ds. G. van Veldhuizen gaat zilveren jubileum, tegemoet „Geen viering, wel graag een cadeau" r Spoorwegovergang in Delft niet gesloten Meer dan 130 fraai ingerichte stands in de Ahoy'-hal SCHIEDAM Jubileum A. W. Bakkes V -Maasland Hoek van Holland Lof voor kapitein van sleepboot „Zwarte Zee" Opspuitingsplan in Vlaardings raad Rotterdams terug uit en Burgerlijke §tand van Rotterdam Uitbreidingsplannen ernstig bedreigd V.D.V. won met grote cijfers van het Oosten MAASSLUIS: Nationale Reserve oefende TROW Vrijdag 25 September 195" Gemeente koopt grond van Ned. Spoorwagen SËi::?x H.B.S.S. ontvangt Doto Dierenbescherming G.T.B. naar Rozenburg Burgërljrjke: Stand van Schiedam O.D.I.-nieuws Winterprogramma van de V.XJ. 'fUl Automobilist kon net voor trein wegkomen Dr M. H. A. v. d. Valk zal niet meer kunnen preken Mr L. A. Kesper opent „Aquavero 1953" TEKKO TAKS EN DE ATOOMPANTOFFELS Voorlichtingsavond voor a.s. militairen t' Doel voorbij geschoten Het zeehengelconcours te Hoek van Holland Ruit verbrijzeld ,v Dienst artsen Schaken bij -^MaassIuig" Korte Vlaardingse berichten Excelsiornieuws Korfbalwedstrijden Splitsing in Gereformeerde Gemeente te Leerdam De opening yisserijberichten mmmssmimtèét Op £4 September was het 25 jaar ge leden dat de heer A. W. Bakkes in dienst trad bij de Spaarbank Anno 1820 te Schie dam. Vele spaarders kennen hem, vooral zij, die in de safe van de Spaarbank, de plaats waar de heer Bakkes de scepter zwaait, in meer persoonlijk contact met hem komen. Na des ochtends, onder aanwezigheid van zijn echtgenote, door het bestuur te zijn gehuldigd, was het in de namiddag het gezamenlijk personeel dat zijn geluk wensen aanbood en een cadeau overhan digde. -Daarbij waren ook twee dochters van de jubilaris genodigd. Nadat men nog enige tijd op de Spaar bank had vertoefd, verenigde het voltal lige personeel zich ter ere van de heer Bakkes aan een gemeenschappelijke maaltijd. Om uitvoering te kunnen geven aan het herziene uitbreidingsplan Oud-Mathe- nesse in de omgeving van de Dr. Zamen- hofstraat zal de Gemeente Schiedam de beschikking dienen te verkrijgen over «en perceel grond, ter grootte van 960 m2. Krachtens genoemd plan is deze grond bestemd voor woningbouw, straat, groen strook en tuin. De eigenaresse van dit perceel, de N.V. Nederlandse Spoorwegen te Utrecht, is bereid de grond aan de Gemeente over te dragen voor een bedrag van 4.560, hetgeen neerkomt op 4,75 per m2. Zowel met de koopsom als met de Voorwaarden hebben B. en W. zich kun nen verenigen. '??-Zjj stellen- de Raad thans voor ge noemd perceel In het belang van de volkshuisvesting aan te kopen. .'""Dat het pad in de 3e klas K.N.V.B niet over rozen gaat, is voor H.B.S.S V/el komen.vast te staan. Immers be haalden de oranje-hemden pas 1 punt uit 3 wedstrijden. Het wordt dus hoog-tijd. dat'daar enkelepunten aan toegevoegd - zullen worden, anders gaat het er slecht uit zien. Maar toch is er helemaal nog geen reden tot wanhopen. Het seizoen is.,nog maar pas bezig- en er kan nog van alles gebeuren. Zaterdag a.s. zal het Pernisser D.O.T.O. op bezoek komen aan de' Havendijk. Deze tegenstander heelt altijd tégen H.B.S.S. fel van zich afge beten en het zal voor. de Schiedammers zeker niet meevallen nu de eerste, over winning te boeken. Toch. is er nu een redelijke kans'op een gelijk spel, temeer, -H.B.S.S. vollediger- zal verschijnen dan'jJ. Zaterdag het geval was. De "wed strijd begint om 4-15 uur. Nog steeds constateert men, dat al dan niet moedwillig leed aan dieren wordt toegebracht. Het werk van de dierenbescher ming is dus allerminst over bodig. Dit dient dan ook voort gezet te worden; de wreedheid, zelfs tegenover een dier, mag in onze samenleving niet geduld worden. De collecte voor de dieren bescherming van a.s. Zaterdag 'zij dus in uw aller aandacht aanbevolen. De bur gemeester van Schiedam, Mr. J. W. PEEK. Wederom staat de G.T.B. elftallen een zwaar programma te wachten. Als de regen geen spaak in het sport wiel steekt, gaat G.T.B. met twee elf tallen naar Rozenburg, om het eerste en tweede elftal van de club van dié naam te ontmoeten. G. T. B. II om 2.30 uur en G.TH. I om 4.15 uur. De reis wordt gemaakt per touring car, vertrek c.a. 1.30 uur van het post kantoor. G.T.B. III speelt op terrein L.O. Ge noegen tegen G.E.B. II en wel om kwart over vier.' Gehuwd: A. J.' Hijstek 26 j. en A- H. M. van Rasteren 27 j; A. C.--Snoek 34 j. Koppenhagen 22 j; A. N. Bonjer 28 j. en S. C. Koorengevel 26 j; A. Wiegel 25 j. en e. v. d. Kraan 23 j; J;-C. V. d. Linden 24 j. - -en N.- .Verberk 21-j: J. A. Kuijper 29 j. en G. Visser 2® j; C. Rodenburg 2S j. en -A.-C. Dijkshoorn 24? j; R,; van. Kaalte 24 j en P.-J. Coenraaie 21 j; J. Maan 27 j. en 'T. C. de Horst 22 j; P. Bastemeijer 46 j. en J. C. Hölscher 47' j; H. M. G. de Man '.38.,j. enC. E.Th. Holierhoek 24j; J. i Janczak 31 j: en D A?"M. den Brinker-19 j. Overleden: G. J. van Rijsoort, 77 j. ■Geboren: Claudia V.-'d. v. J. Dazert en H. Wiessing: Jacobüs A. J. z. v. W." van ijDiéttehïQ,-E.: ÖdÜk;?-Adriahüs?;P.:C.;z. v: O. L. Brouns en G. Kok. Zondagsdienst V«e-arta. De 'Zondags- dienst /der vee-artsen wordt deze -week .waargenomen door dokter Van der Most, Ketbelweg-te "Vlaardingen.- -?- "^Prosrainnia .Doskom.;.De Maaslandse •^Voetbalvereniging Doskojn speelt; Zater- - deg-éen competitiewedstrijd tegen BCVB ]Het';.valt te .betwijfelen of de Maaslan- •ders-deze .'ontmoeting-winnen. -.??•' Auto w«9B»»aki? in. berm. Een vrachtauto Van deheer Van V. te Maasland ia op de ■•malle- Commandeurskade, ■?- ter hoogte ?van dë -veehouder N. v. d. Berg, wegge- -' zakt in 'de 'zachte berm. - Slechts met be- fSéhulp'? van: een kraanwagen van de fa Boekestein gelukte het de aiito op de - begaanbare weg te krijgen. i Plan van UÖbr»iding. Op de -Maas: mdse gemeente-secretarie ligt ter inzage vanaf "25 September tot en met 10 Oc- tober ais.'.het door de gemeenteraad in p# zijn vergadering van 28 Augustus jl. vastgestelde partiële-uitbreidingsplan, re- ^gelende de bestemming in onderdelen voor efen gedeelte der gemeente, gelegen .in de Commandeurspolaer. Een en ander is uitgewerkt in" uitvoerige kaarten met - bijbehorendebebouwlngsvoorschriften. V - Burgerlijke gjand. i? Geboren: Arina Pietje, dr v. F. Groenewegen, monteur, en.N. v. d-'Pol, Weth. Dijkslwornlaan 3. -. Gehuwd: Abraham Vreugdenhil, oud 26 jaar, tuinder, en Engelina Johanna van V 'der Kraan, oud 21 jaar, Wilhëhninastraat 11, De Lier. Aangezien Zaterdag a.s. het eerste twaalftal van O.D.I. een vrije middag hééft, gaat onze bijzondere belangstelling uit naar de verrichtingen van de overige twaalftallen. O.D.I. 2 gaat naar --Vlaar dingen; om daar Spirit 2 te bekampen. Erg gemakkelijk zal Spirit 2 het niet krijgen, voorlopig houden we het maar op een zege voor de Vlaardingers, tenzij de opstelling van O.D.I. 2 grondig is ge wijzigd. Op Boshoek ontvangt O.D.I. 3 het tweede twaalftal van Maassluis; hoewel in de eerste- wedstrijd tegen Maassluis 2 met 81 werd verloren, menen we thans te moeten aannemen dat de Schiedam mers het Zaterdag zeker zover niet zul len laten komen. Als de O.D.I.-junioren tegen het be zoekende Maassluis B goed op schot zijn geven wij Maassluis B niet veel kans. Mét het verschijnen van het winterpro- gramma van de Volks-Universiteit heeft te Hoek van Holland het winterseizoen een aanvang genomen. De V.U.-avonden nemén in de Hoek een aparte plaats in, want de afdeling weet een programma samen te stellen dat van buitengewoon hoog gehalte is. Het nieu we winterprogramma is zeer gevarieerd. De Inspecteur voor de Scheepvaart, de heer J. Mete, heeft dezer dagen zijn „grote bewondering" uitgesproken voor het beleid van de kapitein van de mt- torsleepboot „Zwarte Zee", de heer T. V. uit Maassluis, betoond bij het in vei lige haven brengen van zijn zwaar be schadigde boot na een aanvaring op 30 December .1951 in de Golf van Biscaje. Uit het onderzoek naar deze aanva ring voor de Raad voor de Scheepvaart bleek, dat de sleepboot „Zwarte Zee", die' een stuurloos schip trok, werd aan- êevaren door het Deense M.S. „Björn lausen".De Deense boot trachtte tus sen de sleepboot en de getrokken boot, die verbonden ware» door een ongeveer 500 meter lange tros en die op het mo ment van de aanvaring in verschillende koers lagen, door te varen. Op het laat ste moment bemerkte de kapitein, dat hij niet dan met grote moeite, tus sen de schepen zou kunnen komen. Hij gaf vol bakboord. Het Deense schip botste daarop tegen de „Zwarte Zee", waardoor deze een groot lek in de zij wand opliep. Met inspanning van alle krachten is gewerkt om het ruim niet vol water te laten lopen. Voor dit werk had de inspecteur grote lof. De inspecteur zei verder, dat het een grote verbetering zal zijn als straks, internationaal, net voeren van twee zwarte ballen op de dag en twee rode lichten des nachts voor schepen, die om enigerlei reden niet in de vaart zijn, wordt Ingevoerd. Zijn mening over het ongeluk was, dat het Deense schip bij tijds stuurboord had kunnen varen om achter de sleep langs te gaan, De raad zal later uitspraak doen In deze zaak. Het zal niet vaak gebeurd zijn, dat de gemeenteraad van Vlaardingen op zokorte termijn bijeengeroepen werd als gisteren het geval was. De kwestie, waarom het in deze vergadering ging, rechtvaardigde dit ook wel. Het.ging nl. om eenberoep, dat de gemeente op 'de Kroon gaat doen om het besluit: van Gedeputeerde Staten inzake de opspuitingsplannen in de Aalkeet Buitenpolder en de Broekpolder te vernietigen. Met algemene stemmen ging, de raad.met het voorstel van B. en W. accoord na eerst de toelichting van wethouder De Bruyn gehoord te hebben. Het doorvoeren van de plannen in deze vorm zal betekenen, dat de uitbreiding van Vlaardingen In' een precaire situatie komt te verkeren. Bij een toename van 2000 zielen per jaar, moet met zekerheid worden aangenomen, dat reeds in 1954 be gonnen zal moeten worden met de bebouwing van de gronden ten zuiden jy-J.1! De burgemeester van Rotterdam p is Donderdagmiddag met zijn gezelschap na een kort verblijf jn Noorwegen;-waar hij de gast was van het gemeentebestuur van Bergen en van de president-directeur van Det Bergenske Dampskibselskab, de heer Thomas Falck Jr. per vliegtuig terug gekeerd.- Het gezelschap, waarby zich nog had den aangesloten de Nederlandse gezant in-Noorwegen en: mevrouw Van Kame- beek, en de Noorse gezant in Nederland, de heer Lars J. Jorstadt met zijn echt genote, heeft o.a. een bezoek gebracht aan het krachtwerk Samningen en een tour gemaakt door de omgeving van Bergen. j - Tijdens het diner, aangeboden door de burgemeester van Bergen,deelde de Ne derlandse gezant,. Jhr. Van Karnebeek, de heer Falck mede, dat. het H.M. de Koningin had behaagd, deze te benoemen tot groot-officier in de orde van Oranje- Nassau. Aangiften van 24 September. BEVAIÜN*-' H J MeijerGruteke z: J iaurljssen d: T Heichardt—Bruinsi s A To- renvlled—de Best z:H M van Wijk—Koolj- - man d; A Kosters—Kentson z; G D Wes- sel»-?de Haan d: J S Campsde Leeuw z: Ju T Brugmanvan 'der Laan d: E van Dip- ten—van Dam z; c Jt van der PUI—Timmer z* H H Zellenrathvan Gooi d;' J H Stam— Stam d; P Koster—van Kampen d; S E WeariiGoedhart z; J Elzerman—KraaUe- Wld d- A. E Deurloovan der Pols z; A de Waard—van Kampend: P J J den He lier- Muls z- G- van der Bel—Pranger Z z: T AaJburg—de Jong z; C v d Berg—Euser d: "p Dellssende Wit rr, L G Linden—-Volbeda A* C P DilkoA&BV» d> Heuvel z, H D..Val— x V v d Padt-Smit d; A Kras- Soek z: Z Leem borgStol z: JJ Anthonis- »«a—Voorhagen z-, g J Evers-Baauw z. J B W Slappendel—Andriessen d M Kee- hont—Lucas d: A de GrootHellenthal d sg Louterv d Knijtf d; A Visser—v d BCOVBRLEDEN: p pannekoek Loois, m v -« J Seton 44 J; G.B v Ballegoie, man v w Strijbos 60 j: E Klein. vr v A v Bocbove j- q a MeUecrs. ongeh. man 70.j: M C iverhori. K M Hagendtik 47 J; J Ber- gm, taan v' M Ai D Conti» 71 i. - Metspanning wérd igisteravond het begin:van deze .belangrijke raadsverga dering; afgewacht. Het was wel. bekend dat het; zou - gaan over de -'opspüitLngs- piannen maar een ieder whs-benieuwd op welke .gronden B. en W. protest wil den. aantekénen V'tegeh;: hét^besluit" van het-collegevan Gedeputeerde' -Staten. Het plotselinge van deze bijeenkomst werd wel heel duidelijk gedemonstreerd toen de voorzitter van de raad de loco- secretaris,?'de heer Maat,? verzocht het voorstel van B. en W. voor te lezen, omdat de raadsleden nogniet eerder van dit stuk? hadden kunnen kennisne men. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland besloten op -11 Augustus 1953 aan de Stichting Landverbetering, tot wederop zegging, doch uiterlijk- tot- 1 'Januari 1972, de uit hoofde van de Verordening op de Opspuiting Zuid-Holland vereiste ontheffingte verlenen: tot het-.opspui ten "van de twee genoemde -polders; daaraan werd de bepaling toegevoegd, dat de ontheffing zal ingaan zodra de Stichting eigenaresse zal zijn van de betrokken terreinen. De Stichtingzal pasdan tot, ont eigening van. de gronden kunnen over- gaan, zodra het Farlement een daar toe strekkende nutswet heeft aan- V"' vaard, zo bleek uit' de gevoerde dis cussies. Dit "besluit is op 27 Augustus 1953 door Dijkgraaf en- Hoogheem raden van,- DeÜtandin Delft aange plakt. De enige plaats overigens waar - dit besluit is gepubliceerd. Volgens de wet wel in orde, maar gezien? de belangen, die op het spelstaan voor anderen, wel eigenaardig. Het is zelfs zo, dat de gemeente Vlaardingen het „terloops" hoorde, zodat op het nip pertje' (morgen sluit de termijn nl.) in beroep gegaan kan worden. Vlaardingen is belanghebbende De gemeente Vla.ardingen->.is in déze kwestiebelanghebbende, ?r. omdat zij elgenarèsse: is ;van grondenr-gelegcn in beidé polders.v Hetv gemeentebestuur is voorts; van mening dat "de gevoerde pro cedure verkeerd is geweest,'"omdat de Stichting:', geen. eigenaresse; is, terwijl ten onrechte', aan Delfland: is verzocht voor de openbarekennisgeving zorg te dragen, vóórdat de Stichtirig"'"eigenares- se van de gronden is geworden, aan gezien dan immers de termijn van be roep eveneens vóór dat tijdstip ver- strijkt. Voor de gronden ten zuiden van de rijksweg no 20 bestond een uitbreidings plan in hoofdzaak, dat de goedkeuring verkreeg van Ged. Staten, terwijl voor het deel dat ten noorden van deze rijks weg is gelegen eveneens een uitbrei dingsplan is vastgesteld, dat evenwel nog niet door Ged. Staten is goedge keurd. Als gevolg van de huidige groei van 44.757 inwoners op 1 Januari 1949 tot rond 54.000 op heden, znllen alle gron den, vallende onder de goedgekeurde uitbreidingsplannen in onderdelen, in 1955 geheel zijn bebouwd. Gisteravond om tien minuten over half acht is een personentrein, komen de uit de richting Den Haag, de spoorwegovergang bij de Binnenwater- sloot te Delft gepasseerd, terwijl de baan niet voor het verkeer was afge sloten. Een automobilist, die zich met zijn auto op de spoorbaan bevond toen de trein naderde, kon zich ternauwernood in veiligheid hrengen, Dit is de derde maal in betrekkelijk korte tjjd, dat in - Delft een spoor wegovergang bij het passeren van een trein, niet was gesloten. De bestuur der van de personenauto, Z uit Delft, was de spoorovergang opgereden toen hij plotseling op amper tien meter afstand de lichten van de uit Den Haag naderende trein zag. Z. gaf onmiddellijk vol gas en schoot met een ruk vooruit, zodat hij voor de treirf weg kon komen. Op dat moment liet de baanwachter de afsluitbomen vliegensvlug zakken, waarbij de bocan op de kap van de auto sloeg, die daardoor werd ingedeukt. De trein bestuurder had inmiddels sterk ge remd en de trein tot stilstand ge bracht De achterste vagen bevond zich bij het tot stilstand komen nog op de spoorwegovergang. De auto mobilist en de verdere inzittenden van de auto waren uiteraard ten zeerste ontdaan. De Delftse recherche heeft de zaak in onderzoek. Getuigen wordt verzocht zich aan het bureau van politie, Oude Delft, te vervoegen Dr M. H. A. van der- Valk, Ned. Her vormd emeritus predikant te Rotterdam, over wie wij onlangs berichtten dat hij in het ziekenhuis moest worden opge nomen. zal. hoewel zijn toestand voor uitgaande is, in het vervolg niet meer voor kunnen gaan in de Dienst des Woords, zoals hij tot voor enkele weken nog gewoon was te doen. A.s. Zondag middag om vijf uur hoopt zijn jongste zoon. dr M. H. A. L. H. van der Valk, Ned, Hervormd predikant te Rumpt af scheid voor hem te prediken. Tot zijn 87ste jaar heeft de predikant het dus ge presteerd -nog iedere Zondag tweemaal het Woord te bedienen. Mr. L. A. Kesper, commissaris der Koningin in de provincie Zuid-Holland, zal hedenavond om 8 uur in de. Riviêra- hal te 'Rotterdam de aquariumten- toonsteliing „Aquavero 1953" openen. CO» Met een zacht huilend geluid als van een heel klein straal jagertje schoot Polly Mops door het luchtruim. Zij dacht aan geen Tekko en aan geen professor; het enige wat haar door het hoofd ging was: hoe kom ik zonder kleerscheuren ooit weer op de begane grond terecht? Met een van angst vertrokken gezicht gierde zij hoog over de heide toen er opeens iets begon te haperen. De brandstof uit de tweede kamer van de atoompatroon begon op te raken. Met horten en stoten, gepaard gaande met harde knallen, kwamen er nog slechts onregelmatig vuurflitsen uit de hielen van de pantoffels en zienderogen begon Polly te dalen. Pang PANG! Eo op een haar na miste de vliegende keukenmeid een dennenbosje dat de eentonigheid van de Strfppekerkerheide wat trachtte op te fleuren. Nog een paar flinke knallen en met een aiisend geluid daalde Polly behouden op de verlaten heidevlakte. Doch dan werden de zenuwen hear de baae en hevig snikkend ging zü op de grond zitten. Vanmorgen om elf uur is de beurs voor Mode en Huishouding „Femina", de vijfde sinds de Bevrijding, officieel geopend door mevr. mr. E. M. Kesper- Beckering. Het behoeft geen betoog, dat de huisvrouwen in de komende tien dagen, de Beurs wordt gehouden "van 25 September tot 7 October hier de allernieuwste vindingen kunnen aantreffen en dat „Femina" voor lichting geeft in allerlei aangelegenheden, op het gebied van de huishouding. Niet minder dan 130 stands zijn in de ruime Ahoy*-hallen geplaatst en iedere standhouder staat gereed om de bezoekers van uitgebreide adviezen te dienen. Op de beurs is ditmaal een zeer bij zondere plaats ingeruimd voor het schoolkind. Op de entre-sol, is de expo sitie „Het Kind beeldt uit" ingericht. Wie daar een bezoekaan brengt, zal groot respect tonen voor de prestaties van het kina. Artistieke tekeningen, kunstig ver vaardigde voorwerpen en het resultaat van het werk van de Rotterdamse Com missie voor Jeugdcreatie zijn in ogen schouw te nemen. Dan geeft Femina antwoord op vele acttuele vragen, Htoe ziet een ideale woning er uit en wat is een ideale keuken? De stichting „Propaganda Wo ninginrichting" in samenwerking met de Rotterdamse Sohilderspatroons hebben in het midden van de hal zulk een woning ontworpen. Het devies van de schilders Is: alle behang de muren af en daarvoor De door „Liefde en Vrede" te Vlaar dingen georganiseerde voorlichtingsavond voor a.s. militairen werd door ongeveer 30 jonge mannen bezocht. Geen grote groep helaas, maar .dit was te voorzien, omdat slechts zij gehoor? hadden gegeven aan de uitnodiging, dié reeds in het bezit zijn van een oproep voor de militaire dienst. Ds Sirag, die als eerste spreker optrad, wees de a.s. militairen er op dat er in de militaire dienst zeker plaats is voor het principe. Gooi je geloof niet overboord door de „flinkerd" uit te hangen. Je bent dan verre van flink, aldus de predikant. Dr Hasper gaf vervolgens menig advies uit zijn jarenlange ervaring. Hij waar schuwde vooral tegen het gevaar om in de vrije tijd buiten de kazerne „er op los te ieven". Na de thee kwamen er verschillende vragen los, die door beide sprekers naar aller tevredenheid-werden beantwoord. „Liefde en Vrede" hoopt met het or ganiseren van dergelijke voorlichtings avonden voort té gaan. vani.de .rijksweg, welke gronden toe reikend' zijn voor de huisvesting van 20.000 a 25.000 personen. Hieruit vloeit voort, dat omstreeks 1960 de grond ten noorden van de rijksweg aange sproken moet worden. Bij het opspuiten met baggerspecie van degronden,' voor het doel, waar voor ontheffing Is verleend, wordt in feite een bestemming aan deze gronden gegeven, welke in strijd is met de be langen van de gemeente Vlaardingen, omdat bij handhaving vandeze be stemming een economisch verantwoorde ontwikkeling van de gemeente Vlaardin gen onmogelijk wordt gemaakt. Boven dien; schiet; de Stichting haar: doel voor bij, omdat deze Stichting uitsluitend ten doel heeft,"werkzbam te zijn in het -be lang van de-grondverbetering. K-Het'iopspviiteh. ihet. .baggerspecie van grónden; welke terstond van opspuiting voor volkshuisvesting bestemd worden, kan dan "ook niet door deze' Stichting worden -ondernomen. k In de korte discussie, die volgde, ver klaarde i de raad zich met "dit beroep schrift accoord; zodatnti het wachten is op dé beslissing van de Kroon, v Dinjdafavond werd" door 1 V.D.V. in bet Handeltgebouw te Vlaardingen voor de hoofdklaste-compeUUe een wedstrijd ge speeld tegen „Met. Oosten 2" uit Rotterdam. Reeds vroeg ln de avond kregen de'Vlaar dingers een voorsprong door een winst- parti) van Bakker. Klsch had zijn tegenstan der in de hekstelllng opgesloten, dochde Rotterdammer wist zich door een listige damzet voordeel te verschaffen. Het eind spel werd door De "Waal echter minder sterk gespeeld, zodat de winst verloren ging. g Wlnstpartifen van Man in 't Veld en Nle- stadt gaven de Vlaardingers een veilige voor sprong. Kort voor het afbreken, kwamen er nog drie punten bil door een winstpartij van Van Deventer en een remise van C. van Veelen. Bij het afbreken om 11.30 u was de stand 10—2 voor Vlaardingen, terwijl de meeste afgebroken partijen Iets gunstiger stonden voor VDV. Na overleg werden de resterende partijen remise gegeven, en was de eindstand 146. De Rotterdammers wonnen geen enke le partij. De gedetailleerde uitslag was: J. van DeventerC. de Zeeuw 20. J. J. vso LeeuwenN. Baks 11, W. H. Nlestadt G. van Leeuwen 2—0. J. A. BakkerA. van Putten 2—0. W. Voogd—J. Suiker 1—1. A. Soeteman—P. G.'Vink 1—1, P. van Veelen— P. v. d. Wal 1—1, J. Kisch—C. de Waal 1—1. A. Man in 't Veld—J. D. Kat 2—0. C.'van VeelenC. Olieman 1—1. Eerstgenoemden waren leden van VDV. Voor de onderlinge competitie werden de volgende partijen gespeeld A. Bij!J. Ver meulen 1—1, D. v. d. KerkhoffJ. Leewls 2—0, C. van WoerdenS. Korver 20. G. O Plnck—H. Lansbergen 1—1, H. Kwakkelstein A. Boogaard 2—0. J. VoermanP. Budding 20, W. J. DoudeUns—A. Lanbergen 2—O. P. HaddemanW. Schouten 20. J. v. d. Berg F. Dessens 11. Door de V.ViV.té' Hoek van Holland was op 28, 29 en 30 Mei een zeehengel concours georganiseerd. De eerste dag was het slecht weer zodat niet buiten kon worden gevist Ofschoon het viswater tussen de pieren verpacht is en dus geen vrjj viswater is, was de heer De Bie, voor zitter van de V.V.V, vanmening, dat deelnemers aan het concours-daar wel konden vissen, daar er geen schade aan de pachters werd toegebracht. Toen heb ben een aantal deelnemers, gedeeltelijk Winkelend publiek in de omgeving van de 'Noordvliet te Maassluis werd Donderdagmiddag opgeschrikt: dooreen klap met hevig glasgerinkel. Een éta lagepop sloeg van binnenuit tdoor ..de etalageruit 'van het Rotterdams Mahu- faeturenmagazijn J,! de Raat- De ruit werd:?verbrijzeld, méde 'tót grote;schrik van de zich in de étalage bevindende winkeljuffrouw, die dé pop zo ongeluk kig had aangeraakt. -V-- Van Zaterdagmiddag 12 uur: tot Maan- dagmorgen; 3 uur- wordtdeartsen- dienst te Maassluis? waargenomen door dr.; P.- L. Wekker, Veerstraat' 8,.,telef. 325. i';.- -/ U-':"; Voor de onderlinge competities, van de schaakver. „Maassluis" zijn deze week de volgende partijen gespeeld; Fillekés—de Jong 1—0: Koenders—v. d. Hoek 1—0; v. Eijk—dé Zeeuw 0—1; v. Oordde Vries I—0; v. Straelen— Boot 1—0;Doelman—Koene 10; Joh. Hofland—Oberreiter M en v. d. Berg—Akkerhuis 1—0. Afgebroken?,wer den. v. Kempen—Zwaard; Borst—Jol; Bijl—Keijzer én-Ebling—Vlot. Een mens was te veel. Dit is de titel van de nieuwe film, die „Het Zonnehuis" de, Chr. Vereniging tot verpleging van chroni sche zieken, heeft laten vervaardigen. Deze film wordt op Dinsdag S October in de Nieu we Kerk aan de Binnensingel te Vlaardingen vertoond. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Aart Pontier, Smalle Havenstraat 3; G. J. Pontier. Binnensingel 82 en N. W. Muys. Julianalaan 84. Wljkavond. In de Bethelkerk te Vlaardin gen wordt op Dinsdag 13 October een wijk- avor.d belegd. Daar zal de film over de nieuwe Bijbelvertaling vertoond worden. B.B. vergadering. Op 1 October komt het hoofd van de A-krlng. de heer Nouwen. waartoe ook Vlaardingen behoort, spreken over het werk van Bescherming Burger bevolking. Deze avond wordt georganiseerd door de Vlaardingse B.B. Rijwlel-puzzle-/it. De Pijpers uit Vlaar dingen organiseren op Zaterdag 26 Septem ber een rijwiel-puzzle-rit. De route wordt geheel zelf gezocht uit gegevens, die tien minuten voor de start aan de deelnemers worden verstrekt. Behalve de prijzen voor de winnaars, ontvangt iedere deelnemer een aardig aandenken. De deelname staat open voor iedere I. en V.-er. Obadja-lietsenralley. Ook voor de Obad- Janen wordt een fietstocht georganiseerd en wel op Zaterdag 3 October. De start is bij Obadja,waarna de tocht de deelnemer» zal voeren door de mooiste omstreken van Vlaardingen. Nu het eerste elftal van het Maas- sluisse Excelsior vrij is, zal zich Zater dagmiddag ongetwijfeld de aandacht con centreren op de wedstrijd,'Excelsior 2 Zwaluwen 2 voor de reserve derde-klasse K.N.V.B. De Vlaardingers staan, iets ho ger genoteerd en beschikken ook over, een goed elftal, doch de Excelsior-reserves hebben ook reeds enkele goede, resul taten geboekt. Een spannende? strijd om de punten Itan verwacht worden. Aan deze wedstrijd gaat om half drie:de.ont moeting Excelsior. 3—T.S.B. 2 vooraf. Ook al éen wedstrijd, die hét aankijken waard zal zijn. Verderspelen te Vlaardingen: Sunlight 2—Excelsior 4 en Zwaluwen 6 Excelsior 5. J-uniorprograimna: Excelsior a—P.P.S.C. a; Hollandiaan b—Excelsior bl;: Excelsior b2—M.V.V. b en V.F.C. cl—Excelsior cl. MaassluisRotterdam-Z. 2 brengt twee vrijwel gelijkwaardige ploegen in het veld. Voor Maassluis is er een 'gelijk spel uit te halen. In Schiedam kan Maassluis 2 winnen van O.D.I.. 3. De juniorenwed strijden Maassluis a—Spirit van Vlaar dingen en te Schiedam O.D.I.Maassluis b kunnen In het voordeel van Maassluis beslist worden. Benoemd. De heer J, Rothuizen, hoofd commies ter gemeente-secretarie te Maas sluis, is in gelijke functie benoemd bij de Vereniging van Nederiandsche Ge meenten. te 's-Gravenhage. Geslaagd. De heer L. Stigter. uit Maas sluis slaagde te Aalsmeer voor het diplo ma bloemschikken en binden. Evangelisatie. Zaterdagavond om 8 uur wordt een straatprediking gehouden op de Markt te Maassluis met mede werking van een zangkoor. Spreker it de' heer C Booster van Delft. óp de ?pier én gedeeltelijk' èp een schok kér, "de hengel -uitgëwordeh.' Zijzijn'ctóor de politie verbaliseerd, wegens het vis sen in verpacht water zonder vergun ning. Hedenmorgen hebben enkele vissers te recht. gestaan voor de kantonrechter te Rotterdamwegens de door: hen begane overtreding. Zü verklaarden niet te. heb ben geweten in overtreding, te zijn ge weest. De heer De Bie had hun gezegd, dat de politie wel niet zo nauw zou kijken. rss:??:; De heer De Bier, als getuige gehoord, verklaarde inderdaad, tehebben gezegd, dat er op'eigen risico gevist zou kunnen worden, want dat de politie het vistuig wel met rust? zou laten. Ook werden en kele politiemannen als getuige gehoord. Dé- ambtenaar van het O.M, achtte het féit, dat er gevist was in water, waarop een ander recht had-, bewezen. De mede delingen van de heer-De Bie konden niet door de beugel. Eis i 7,50 boete, of 3 dagen hechtenis, tegen ieder van de ver dachten,." ■-:;?■ De kantonrechter, mr.?Oninx, achtte de ten laste gelégde feiten bewezen. Er zijn echter zeer verzachtende omstandigheden, het slechte weer en de mededelingen van de heer De Bie. Verdachten zijn niet willens en wetens in overtreding geweest. De kantonrechter verklaarde verdachten schuldig, doch zonder oplegging van straf. Ook in. Leerdam is het in de kringen van de Gereformeerde Gemeente tot een splitsing gekomen. Ongeveer' een derde gedeelte van deze kerkelijke groep kon zich niet verenigen met de besluiten van de Generale Synode en heeft zich afgescheiden. Deze minderheid, die gesteund wordt door een meerderheid van de fcerke- raad, heeft- bezit genomen van het kerkgebouw. -De meerderheid van de gemeente heeft nu een nieuwe kerke- raad gekozen en vergadert in een schoolgebouw. De leider van de uitge treden groep, de minderheid dus,-heeft de sloten van het kerkgebouw doen verbreken en deze doen vervangen door nieuwe, sloten, waardoor";de meerder heid de toegang tot het kerkgebouw on mogelijk is gemaakt.. De meerderheid van de :Gereformeerde Gemeente van Leerdam heeft goede hoop; dat de rech ter^ haar, evenals in Berkehwoude is ge schied, het gebruik van het kerkge bouw zal hergeven. in de plaats verf in de modernste kleu ren. Twijfelt men nog aan de mogelijk heid hiervan, of zou men het niet eens kunnen worden over de te kiezen kleur, welnu, de sohilderspatroons weten hier op raad. U kunt kiezen tussen 52 kleu ren. Met deze uitbeelding willen de sohilderspatroons' bereiken, dat in de toe komst' huizenbouwers -veel meer*" met ver^fcaan werken. Voorwaaiveen'streven, dat gepropageerd mag worde». y- De zo langzamerhand traditioneel gé worden brlllenshow wordt dit jaar- op een bijzonder romantische wijze gehou den. Deze verzorgde demonstratie wordt georganiseerd door 43 Rotterdamse en Schiedamse opticienzaken en 7 manne quins tonen het publiek welk montuur past bij de gelaatsvorm, kleding, haar, enz; Een montuur moet een sieraad 2ijn, zo zeggen de opticiens en wie zich houdt aan de adviezen, hier gegeven, zal er zeker in slagen een passende bril te vinden. Het is niet doenlijk e'eri afzonderlijke beschrijving te geven van alle 135 stands. In net bijzonder valt echter op, dat de „Femina" dit jaar op zeer tech nische en artistiek- verantwoorde wijze, is ingericht. Het spel van kleur en ruimte komt goed tot zijn recht en de opbouw? van de stands is geheelin overeenstemming gebracht: met. het soort artikel, dat 'daarin wérd .uitge stald. Oude bekenden, die meededen aan-alle exposities hébben ook nu hun bivak in de Ahoy'-hal opgeslagen. Het zijn de vertegenwoordigers van radio's, stofzuigers, koelkasten, wasmachines, pelterijen, vloerbedekking enz. Zü ge ven allen practische wenken en demon streren met de nieuwste voorwerpen, dieonontbeerlijk 'ziin voor de huis vrouw. - V-i .'„-K In de levensmiddelenbranche wordt eveneens aangetoond, dat er artikelen zijn met een bijzonder hoge voedings waarde. Ten bewijze daarvan kunnen de bezoekers een "monster nemen en dit geldt ook voor diverse dranken. De Combinatie Banketbakkers b.v. heeft op de Femina een bakkerij in wer king. Interessant is het te zien, tot wel ke grote prestaties men in staat is •het deeg eenmaal gereed is. Stands voor charitatieve doeleinden zijn eveneens op de Femina aanwezig. En het spreekt vanzelf, dat het bestuur hiervoor bijzondere' aandacht vraagt Verder geeft de Rotterdamse politie op een zeer orginele manier voorlichting aan de weggebruikers. Automobilisten kunnen daar de reactie-proef doorstaan, als er plotseling geremd moet worden. Op het gebied van de mode zijn diver se mogelijkheden aanwezig. Naast een uitgebreide show. die ln het Paviljoen Rotterdam wordt gegeven, worden in de hal collecties hoeden getoond en bij an dere stands zal gaarne worden uiteen gezet welke schoenen of juwelen een dame dient te dragen. In het Paviljoen Rotterdam vond van morgen de officiële opening plaats. De voorzitter van het stichtingsbestuur, de heer C. van der Linden heette de vele Genodigden welkom. Hij ivees op het eit dat de vjjfde „Femina" geopend kon worden en memoreerde de beurzen, die in het .verleden werden gehouden. Spreker was verheugd over het succes, dat elk jaar met deze expositie "was be reikt. Voor het Rotterdamse zakenleven Is „Femina" een onmisbare schakel ge worden. Mevrouw mr. E. M Kesper-Beckertng opende de beurs. Met vreugde consta teerde spreekster dst de baby „Femi na" van vijf jaar geleden nu een voor treffelijk gezond kind Is geworden, dat zelfs groot genoemd kan worden voor zijn leeftijd. In het bijzonder vroeg spreekster de aandacht voor de stands die propaganda maken voor de minder-bedeelde mens. Zij was er van overtuigd dat de vrouw- hier een uitgebreid centrum van voor lichting zou aantreffen. Met de wens dat deze „Femina" aan de verwachtingen zou voldoen, besloot mevrouw Kesper haar toespraak.. Staande werd nu. door de honderden aanwezigen JRotterdam'sstedelied ,,'k Héb U lief Rotterdam" gemogen, waar na de heer Van der Linden aan mevr. Kesper zowel als aan mevr Van Wal- sum, dié eveneens bloemen ontvangen had, het zilveren lepeltje van „Femina" aanbood. Tenslotte werd er een rondgang over de tentoonstelling gemaakt. Onder de veie genodigden bevonden zich de commissaris der Koningin in Zuid-Holland, mr. L. A. Kesper, de bur gemeester van Rotterdam, mr, G, E. v. Walsum, de voorzitter van de Kamer van Koophandel,? mr. - K. P. van der Mandcie, wethouders van Rotterdam, de directeur-generaal voor. de Midden stand, dr. Groeneveld-Meyer en vele hoofden van gemeentediensten. SCHEVENINGEN, 25 Sept. SCH 78— 10 k. 305—45 k, 87—55 k. 200—55 k, 245—45 k. 254—5 k. 341—20 k, 412—100 k h vl, 56— 50 k, 159—20 k, 263 I k, 105—75 k. - 339—50 k. 23—100 k. 53—20 k,: i04—100 k, .4—12 k, 77—6 k, 57—1 k? 199—3 k. 32—34 k, 40. naar huis, 48120 k h vl, 4934 k. 99—3 k, 132— 34 k. 13—20 k. 183—45. k, 233—85 k, 247—50 k, 285-417 k.' 217 k, 5^-9 k. 15—17 k. 25—5 k. 30—1 k, 37—3 k. 45—50 k. 84 nog 32 mijl, 130—6 k, 210—2 k. 236—70 k, 249—17 k, 312— 353—20 k. 20—70 k, 314—100 k, 79—10 k. 141 -B k. 361—3 k, 95—102 k. 46—10 k, 50—30 k. 63—85 k. 64—3 k, 66—2 k, 72—150 k, 73—70 k, 97—180 k, 103—85 k. nog 40 netten, 123— 25 k,124—55 k, ,160-rlSO k, 180—20 k, 3—16 k; 8—110 k. 14—1 k. 21—115 k. 24—70 k, 47—17 k. 110—120 k h vl, 113—50 k; 120— 220 k. 302—50 k. - V' -?•".'? VL 1415 k, 50136 k-nóg 35 netten.' 53-128 k,. 56 nog 30 m|)l. 61—40 k nog 55 mijl. 71^-5 k. 8034 k, 8350 x. 84120 k uit 40 netten, 89-34 k, 112—100 k, 168—51 k, 200—50 k nog 30 netten. Binnen te Scheveningen: Sch 284 15 last motorpech, Sch 186 24 last.' Sch 297? 36: last, Sch 39945 last, Sch 9 12 last en 300 kisten verse haring en vis, Sch 243 31 last en 80 kis ten verse vis, Sch 325 42 last. Noteringen: grote tong 4,79—5.50. 'middel tong 2,40—2,97, kleine tong 1,441.90, tarbot 1 3.39, Idem H 2.00—2,10, Idem m 190—200, idém IV l.io1.40. alles per kg. Groot mid delschol 32.50—36.00. schol H 31.60—38,00, Idem m 20,90-37,39, schar 22.80—23,00. J?1ND October om precies te z\jn 28 October <l3. hoopt de befeende Rotterdamse „Cröoswijk-dominee" G. van Veldhuizen zijn zilveren ambtsjubileum te herdenken. De jubilaris wil deze dag in alle stilte laten passeren, maar uièl wil hij graag een jubileumcadeau hebben: een zo groot mogelijk bedrag ten bate van het Ned. Hervormde kerkewerk in Crooswijk, dat altijd heel veel moeite moet doen om de eindjes aan elkaar te knopen. „Niet ten onrechte noemt men mij de bedsl-dominee", zei de predikant ons vanmorgen. „Dat vind ik niet erg, maar bedelen is een taakdie tientallen spreekbeurten vraagt, wat ook wel leuk is, maar wat eigenlijk niet kan, omdat het werk in Crooswijk je gehele energie vraagt - Precies vijftig jaar is dé- jubilerende predikant, die" in Almelo werd geboren en in Groningen theologie heeft gestu deerd, ..Hij begon zijn; ambtelijke loop baan in Nigtevegt vlak "bh Weesp; waar hij dus in 3928 intrede deed, welke plaats hij drie ?j jaar later "verwisselde met Hantum bij'.Doklcum in Friesland. In 1937 'nam hij een beroep aan naar Kralingèn, waar hij werkte tot het 'einde van de oorlog. Daarna werd hij tot Pers- predikant benoemd, in, welke functie hij ook deel .uitmaakte, van" de Persraad en de Commissie Reinalda, die zich be zighield met de zuivering op persgebied. In 1947 tenslotte werd nü predikant van Rotterdam-Centrum, waar hij het zo bekende wérk in Crooswijk aanvat te en uitbouwde.' Van zijn vele be stuursfuncties waren zijn? voorzitter schap van de Prov. Commissie der Con fessionele Vereniging (1939—1948) en van tal vankerkelijke commissies er enkele. In verband met het werk in Crooswijk is hij thans hoofdbestuurslid van het Rotterdamse Gemeenschap, voorzitter van de Chr. Culturele Raad té Rotterdam, voorzitter van Crooswjjks Volkshuis en Speeltuin en voorzitter van de Ned. Hervormde Stadsevangeli satie „Het Visnet".v Tal van boeken zijn" van zijn hand verschenen. „Zeven dagen Rotterdam", „Het ABC van de Volkswijk", „Domi nee wat dunkt u er van?" „Pastorie op stelten", zijn de belangrijkste. Onlangs schreef hij in samenwerking .met Wil lem van Iependaal het boek „De Trap", dat een „best seller" is gebleken. De w|jkkerkeraad hóeft thans het ini tiatief genomen om als jubileumcadeau een groot bedrag bijeen te brengen voor het werk in Crooswijk, - Hoe? groot, de bedragen zün, die ds Van Veldhuizen bijeen? mocht bedelen wordt duidelijk als men bedenkt dat het Jaarlijks om twintig- tot dertigduizend gulden gaat. Financieel heeft het werk veel na deel gehad van de uiteraard te waarde ren spontane hulp die na de watersnood werd .verleend. Nu a.s. Woensdag .het nieuwe gebouw aan de Sptegelnisser- straat ln gebruik zal wordengenomen, betekent dit weer, hoe prachtig deze aanwinst ook is, een jaarlijkse verzwa ring van het budget van rond vijfdui zend gulden. Jaarlijks vergt het werk in Crooswijk ongeveer zestigduizend gulden, waarvan gelukkig een flink deel door subsidies wordt opgevangen. Maar niet genoeg. 'De wijkkerkeraad hoopt dat hij op üe jubileumdag van ds "Van Veldhuizen i° staat zal. een zo ruim mogelijk bedrag aan de predikant teoverhandigen. Het ligt in de bedoeling een, felicitatie-regis ter aan- te leggen, d.w.z. een lijst van gevers, die aan de dominee overhandigd zal worden. Er is een comité van aanbeveling ge vormd waarin" o.m. zitting hebben de staatssecretaris van Sociale Zaken mr ar A; A. van Rhijn,-de burgemeester van Rotterdam, mr G E. van Walsum, de voorzitter van' de Kamer van Koophan del, mr K. P. van 'de Mandele, alsmede de wethouders A. Hogerweg en A. J. v, 0. Vlerk. Bijdragen kunnen gestort worden op gironummer 303518 van de ouderling penningmeester C. J. Sloff, Boozemsingel 75 b, of op de rekening van Wilkgemeen- te IV (Crooswijk) der Ned. Herv. Kerk te Rotterdam Centrum- bij de Zuidhol landse Bank- te Rotterdam. De bewoners van de buitenwijken van Kralingen hebben een onrustige naünt achter de rug. Een compagnie van de Nationale Reserve hield in dezè con treien een nachtoelening, die uiteraard nietzonder enig lawaai gepaard fdnfi- Verontruste inwoners hebben de politie opgebeld om te vragen wat er aan 'de hand was. Deze kon hen echter- ge ruststellen: er was geen invasie-gaande. Ten- overvloede zij er op gewezen, dat oefeningen - van de- Nationale Re serve geheim zijn, en daarom niet van tevoren aangekondigd kunnen worden. Wel zijn de gemeentelijke autoriteiten op de hoogte, gesteld. De oefenterreinen worden zodanig gekozen, dait zo mm mogelijk omwonenden in hun nacht rust gestoord worden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 2