Oostenrijk scbonk 66 woningen voor het rampgebifed tamëaielaclie "Nieiiwe schaakstrïjê VQor Trouw-lezers Protest over autob u scoticessie der N.S. Amsterdam-Den Haag Mühving Veldheer tussm ^osfMijh^ m v en Westelijbleger S ELFDE JAARGANG No. 2579 ZATERDAG 26 SEPTEMBER 1953 er Weerbericht 77 noztn ai S: Vitbreiding? EN BRENGEN Zie verder':f>ugirm 3 BENEVENS 140 ZOMERHUIZEN Engels plan wordt uitgewerkt Litbffow sltóyrecord Ir Manüsama naar Caux PlpiÉI Van regeringszijde verneemt A. JR., dat de toestand-hr-Atjeh zeer ernstig geworden is. Deze zegslieden voegden 'er échtëiyaan toe, dat de regering de toestand meester is en dat. militairen, zee-,- luchtmacht en politie, in het gehele gebiecj paraat zijn. Het burgerlijk, bestuur inAtjeh functionneert nog nojmaal.^Districtshoofdenydie gemene zaak met'de opstandelingen hebben-gemaakt zijn al vervangen. Belastingverlaging? Me neer, la-menielache! Dat is óns al zo vaak beloofd. 'En het is aldoor. maar„.omhoog gegaan,. Nee hoor, ik geloof eri-hiets - van2 'ik' nioei het eerst,zien", j' ■'-/ Op deze .wijze sprakeen 'Amsterdamsehuisvrouw ■zich uit toeneen onzer ver- sldggevers haar heur. mening aroeg over. dé voorgestelde belastingverlaging. Zij' was de 'enige' van alle mensen, die onze verslaggever (op straat,.in stations eri waren huizen) ondervroegj die deze mening was' toegedaan; De anderen dachten,-er anders over.'' Hoe? Dat kunt ge 'ezen op pagina 5 i. f, Dr. Samuels ondersclieiding vervoerspolitiek Iien aidus,de F.N.o.p. Westelijk deel en bet Öóïté- lijk deel, Dé héér ,Mubring';zal :tqf dens deze wedstrijd,' die een unicum betekent in dé anna len van de scbaakgescbiedé-, nis, fungeren als wedstrijd leider. t Men zie ook pag. 3: '-•■Rotferdam: Witte de Withstraat 30 Tel et 29215 <3 1) Skfc' Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.3019.30 uur gSjSZaterdags 17—18 uur:Telefoon 2S216 P-'l-Gravenhage: Huygensplein '1 Postgiro 424867 t; Redactie: Tel. 111892 1'/ - Administratie: Te!. 114402—115486 E Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Tel. 67882 ^-Abonnementsprijs 49 cent per week, 2.13 per maand, 6.35 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschünt dagelijks. 4' Geldig van Zaterdagavond tot.,Zondagavond:- LATER- AVAT MEER WIND - 1 Vooral aanvankelijk'nog flinke opklaringen,'maar in de nacht en ochtend plaatselijk mist of laag hangende bewolking. Overwegend droog 'weer.' Zwakke tot matige, in de kustprovincies later vrij krachtige wind tussen Zuid en Zuid-West. Weinig verandering in temperatuur. V Hoofdredacteur: Dr. 3. A. H. 3. S. BRUINS SLOT Directie: C.//A. REUSING en Sir. K. VAN HOUTEN TTIT een rapport van het „Prins V .Bernhard Fonds" over de positie van de beeldende kunstenaars uit 'jaar 1949 bieek, dat de ovm grote meerderheid dier kunstenaars in weinig rooskleurige financiële om standigheden- leeft. Er warener toen 2: 1250 en 70 pet. van hen verdiende destijds minder dan f 1500, terwijl 3 pet. boven de f 6000 uit kwam.' Ook ..bleek. ...dat deze financiële 'resultaten" werden verkregen uit de opbrengst yam aankopen van kunstwerken voor 51 pet door parti culieren; "voor 15 pet door het be drijfsleven, 'voor 12 pet door de over heid en voor 14 pet door de kerk. voor 8 pet door andere instellingen pi door hèt buitenland. De nood dezer kunstenaarsis des tijds van regeringswege voorwerp van meer bijzondere zorg geworden: opi! Mei 1949 'trad een uniforme regeling voor sociale bijstand in werking. Dé regering, ging namelijk werk van kunstenaars aankopen om hen daardoor te - helpen aan 'geld. Dat was dus" iets anders dan wer ken, die in opdracht der regering werden 'uitgevoerd. Het was een sociale maatregel waardoor de rege ring onverkocht werk uit de markt nam of wel waardoor kunstenaars werk gingen maken opdat zij op die wijze onder de .regeling van de sociale bijstand zouden kunnen val len. Er is een commissie van over heidswege die beoordeelt, welke ménsen en weik werk in aanmer king komen om bij deze bijstand te worden betrokken. Op dé begroting van 'sociale zaken voor 1954 worden de daaruit voor het Rijk voort vloeiende- ioosten ;de 'gemeenten werken en betalen ook mee in 'deze régeling geraamd op f 200.000. - .Daarnaast kunnen onder bepaalde 'omstandigheden -kunstenaars worden gesteund krachtens" de sociaal-econo mische hulpverleningsregeling voor zelfstandigen. -> Niet sociaal,, gericht, maar met de bedoeling ./om de kunst te stimuleren en. te steunen, zijn zekere uitgaven op de Begroting van'Onderwijs, Kun sten en Wetenschappen. 'Daar tref fen .„Wij eenpost - aan van- I 100.000 voor aankopen,5opdrachten .en prij- zen. op h'etj gebied/van de .beeldende .kunsten- Tócto ontbreken ook by deze begroting sociaal- "gerichteuitgaven 0 niet.- Zo -treffen wij een bij het, vorige v jaar' vergeleken /verhoogde post aan van :f 70-000 onder* hét hoofd subsidié;, S PersooDÜjke'itoel agen jenys^adeicfe jyatelhrffeenrophétiébi^;vandè:beek -.ydendekunsten, waarvan de. minis ter m de Memorie1 van ..Toelichting 'zegtVyondér-de^béjaardè-tbeeldende •kunstenaars neemt.--det."nood- - nd^ j| steeds toe- Er; zijh' 'kunstenaars'--, van' /nationale en zelfs van internationale bekendheid,- dle op dè rand van dé armoede of ergér leven. Al, met.al kan men zeggen dat op grond van bovenstaande- regelingen, waarbij opdrach t e n van pro- vincies of gemeenten buiten be- •chouwing zijn .gelaten, de overheid een' kleine 4% tón besteedt aan beel dende kunstenaars. Daarvan is 3W ton sociale- bijstand. IN - „Socialisme en, Democratie", Het maandblad van de P. v. d. 'A. ko men van tijd tot tijd verslagen voor van -gesprekken tussen vooraanstaan de socialisten over allerlei practische'; en principiële kwesties, het socialisme: rakende. 'vjj-yjK'; Deze verslagen zijn vaak zeer; inte ressant. En de gespreksvorm, waarbij dan bovendien de verschillende nuan ces van.de gesprekpartners blijken-; is een: aangename wijze van onder richting. - v. -In het- laatste nummer van S. én - D.'; staat een verslag van een gesprek over socialistische cultuurpolitiek. In de loop van dat gesprek merkt de heer De- Kadt. op dat: het zo moeilijk is over cultuur-kwesties en over géesr, telijke kwesties in het algemeen te, spreken (in de P. v. d. A.), „omdat de demagogie van de buitenstaander 'ih alle opzichten 'gereed ligt om aan hét werk" te gaan", En verderop "zégt hij „dat. het onderlinge -gesprek'tus-// sende werkgemeenschappen in onze partij, dat zo belangrijk zou kunnen zijn, daarom niet tot-stand kómt, om dat de vijandmeeluistert". Dé heer Banning zegt dan: ;,dat noemen wij kleine vossen .ïn Nederiandsé tüinen:" Waaróp' de HeerDe Kadt zegt „datï, dit dezezaakwel buitengewoon moéi/» lijk maakt, terwyl aan de. andere kantde behoefte om ronduitOver deze dingen te'praten, eigenlijk een;.- Levensbehoefte van de beweging is?,v Toen wij dit lazen, moesten we toch" wel 'even aan partijgenote - mej'uf£f' frouw Zeelenberg denken, die: vóór enkele weken in de .Kamer-zo onge veer, iedereen die niet P.yid-A.'er;; was, gebrek aan moed verweet! Hacl<< zij nu' 'maar aan dit gesprek deelgé.-i; nomen!." - '.y-,v En als meeluisterend -buitenstaan- der, om onszelf- nu maar zo' neutraal;; mogelijk aan te duiden,.? 2ouden wij:; willen zeggen: Kom,kom, herej^,' toujours"de l'audace! -V-';-' v'-!. y y. U;»r De-doorbraak wint het 'immers-tóch;'1 van de. meeluisterende- vijanden.—:i-.- Op de oceaan duurt het stormach tige weer onverminderd voort. Giste ren ioerd een nieuwe depressie waar genomen, waaramhecnijde, .wind op nieuw tot orkaaiikfacht 'aanwakkerde. Boven West-Europa daarentegen is het weer nii'vrij'rustig. 'Bglibïhdstilte ontstond gisteren, in bijna geheel En geland mist die-eerst later óp 'de dag optrok. Gisteravond vormde zich ook boven het vasteland van Europa -hier en daar mist. Uit Noord-Duitslan'd werd lichte nachtvorst gemeld en in het Alpen gebied valt reeds meer dan *24 uur zware regen: Dit regéngebied ver plaatst zich thans naar Zuid-Duits tand en Oostenrijk. ,In onze omgeving wordt voor het weekeinde geen regen van betekenis verwacht, maar wel zal er af en toe nog vrij veel bewolking voorkomen en in de nacht en ochtend hier en daar - -mist. De wind blijft over het algemeen zwak, maar morgen later op de dag kan de wind weer iets toenemen in verband met hei lang zaam Oostwaarts opdringen van de nieuwe oceaandepressie.' De Indonesische minister van Voorlichting, dr. F. Loémbantobing, heeft in een radiorede verklaard, dat men in- Atjeh te doen-heeft met een „rebellie om onze staat omver te werpen". 'tvS Voor zover bekend zijn in op zijn minst'elf van de voornaamste steden van Atjeh gelijktijdig gevechten uitgebroken. Deze steden liggen langs de slechte. In Atjeh; zijn de weg-ï'Spoor-en tele- maar enige weg van de provincie, foemverbindingen vernield. De spoor- welke langs de kust loopt. De weg loopt weg van Medan naar Kotdradja is op van Medan in Noordwestelijke richting drie plaatsen opgebroken en de tcle- naar de hoofdstad Kotoradja en draait foonlijnen zijn op veel meer plaatsen dan naar bet Zuidoosten naar de pro- vernield.' -. vincie, Tapanoeli. De berichten uit het gebied zijn met elkaar in strijd. Zij ."zouden de rege- ringsfunctionarissen echter niet ver- y ontrusten. £/#- -■ 1/ Talrijke functionarissen -gaven echter f in particuliere: gesprekken-', uiting aan tD, hun vrees, dat de 'ongeregeldheden, zich l tot de gehele provincie zullen uitbreiden. T a a De leider van het verzet tegen Dja- 4 I karia. Is Tcngkoe Daud Beuroeh, de -V'V vroegere militaire gouveimenr van de - provincie; Hij is voorzitter- van een ver- - I7/J/ip irfDI/ pf fM emlging van Mohammedaanse priesters J LJIn Atjeh en' heeft in dit gébied grote ln- In het midden ir. Mmtuuik en blirgemeester Van Heijst allen, die deze huizen helpen zeilen. 'En zó w.erd de tevredenheid en dank baarheid bij deze .bouwerij algemeen, ook ender'de bouwlieden'Fa Van ;Welze- nés ,uit' Rotterdam zet deze huizen -y die deze dag.vanzelfsprekend .liiet op een dr.oógje' hébben ..behoeven', te-wèrkeii.- 'Nimmer versi-gen! Majooé Lltb^ow heeft'met de Engelse stnm]jager-.;,,Supermarine;Swift'.'.yhet wereldsnclheidsrecoril pp;:I.I83 kllome- ier pér'uür gebracht, zö'heeft de ,3óyal Aero Club"bekendgemaakt. Lithgow, die de 'recordvlucht maakte boven de Libyse woestijn, zal vandaag eenniéuwe poging "doen; omda't 'zQn toestel de - volle kracht niet kon ontwik kelen doordat een instrument niet In 'orde was. —'D'.— y—V TI E: vraag mag wel wórden gesteld óf déze wijze van tegemoet koming aan denood va-n ^beeldende kunstenaars V juistmoét 'yj 'worden geacht." ,*v Omdiévraag te kunnen beant woorden, moet men zich de. achter grond yan. deze nood goed voor ogen stdlen. -j •-- Die.nood wordt n.l. beheerst dóór- twee i factoren. 'De eerste factor,: ie deze; dat hétNederlandse .volk ken nelijk' een onvoldoende y belangstel ling heeft voor; beeldende kunst. On voldoend e al thans om deze i 1250 mensen een behoorlijk bestaan ie verschaffen. En dat niettegenstaan de het feit dat althans in:-1949,; het: laatste jaar waarvan ,wij over. cijfers bésohitótéri —Jhei.publieknóg 51 pet van 'dér productie der beeldende kun stenaars afnam, wat op zichzelf nog nieteens zülk een' erg slécht'.: per centage is. 'l:', ,De .andere factor is ,deze datVde kunste-naa.r'er. blijkbaar nogal eens van uitgaat- er zijn er ook vele die-.-nevenarbeid' verrichten' en zich zo-redden 'dat hij/ indien hij kun stenaar/is óf van zichzelf vindt dat hij 'dat 'is/ als zodanig door de :o-ver- beidsorganen moet- worden onder houden. Die gedachte is niet zo excentridc, .want deoverheid Huldigt hetzelfdestandpunt. Wat' lüérvan te "zeggen. i Allereerst dit, dat het béhoud 'van een beeldende, .kunst van grote be- tejcenisiiiis'; voor. de - .-'Nedérlandse samenleving. Een volk zonder kunst is een, arm vólk.; In; dit verband be hoort' hét" zéke'r tot'de taa-k derover heid r om.dekunst te. steunen en te stimuleren- De:kunst én. "niet de kisnstenaar /staat daarbij op de. voor- grónd: Het*'- gaat hier- niet om èen socialè';" maatregel" vóór éénbepaald méns, 'maar óm de cultuur van een vólk: Dat. kan; mét zich meebrengen e"n; dat moet met zich meebrengen, dat dé overheidwaar "dit pas geeft, opdrachten verstrekt aan kunste naars- Deze moeten verantwoord zijn -.wat de kwaliteit"hetreft, en; ver antwoord' ookin dié zini dat de over heid de kunstwerken op een passen de'wijze kan gebruiken ter- opluiste ring van- openbare gebouwen en .pleinen,-, - En dat- .-brengt ook met zich mee, in verband met'het gebrek aan be langstelling 'van ons vólk, dat de overheid er aandacht aan heeft te schenken,dathet. schoolprogramma er mede op gericht, is -om de op groeiende jeugd zin1 voor kunst bij te .brengén. - Het is zeer de vraag.óf met Hei géwéltl ige enih óu si as- me voor de massa-simuHaan tussen onze schaakraeclewef: ker. de internationale mees ter W. J. Muhring en de lezers .van „Trouw'', beeft een lawine' van 'brieven ten gevolge gebad. Men wik deze winter beslist, weer' een duel op stapel zetten. Welnu, dat duel zal er komen én als de voortekenen niet bedriegen, zal die strijd nog heviger worden. /./;"./'- Dank; zij 'een voortreffelijk idee van onze puzzle-mede- werker, mr. Van Vorden, zal de volgende maand bef 'start schot worden "gegeven voor een massakamp tussen schaaksters en schakers uit twee delen van/ons land, bét T 1. I j den'-foégélaten, aangezien -dé bestaande' InDreUK Op UC wegvervoeropdernemlngen volkomen in staat zijn in de vervoerbèhoeften te voor-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1