Nieuive impasse in onderhandelingen W erkgevers willen 5 pet loonsverhoging geven Raad van Vakcentralen blijft 6 pet eisen Europese Assemblee wenst conferentie Oost-West Fraaie positie voor dr. Euwe I Gouverneur van N.-Sumatra waarschuwt: Opstand m een gering IN AUGUSTUS TOESTAND AL SPANNEND.'- At juli niet incident Trein te laat Spaans-Amerik. defensie- accöord getekend 2 Kinderen trem Wie BRITSE VOORSTELLEN AANVAARD l ypnöons Bövèii Verre Oosten Ledental C.N.V. blijft stijgen Show in nuchtere Noorden Koningin Juliana in Hilyersuni Aceoord over Suezkanaalzone TREINRAMP IN BELGIË MAANDAG 28 SEPTEMBER 1953 ELFDE JAARGANG No. 2580= - Weerbericht Standpunt van de Raad v. Vakcentralen Slotsom deskundigen: loonsverhoging van 4.8% SLOTZITTING TE STRAATSBURG? Mr.H.A.R. Schuit directeur Jaarbeurs J Arbeider gewond} mm stcrieuze vluchteling in Spanje BelgiscH-Ameril^ajnslI} accoord atoomenergie?? Nederlander betrokken bij? moord op Majorca? Zoals eerder bekend gemaakt hebben de centrale werkgevers organisaties zich bereid verklaard hun medewerking te verlenen aan een compensatie van de per 1 Januari a.s. te verwachten verhoging van de huren, alsmede aan de opheffing van de nog resterende ver- bruiksbeperking door een hiermede overeenstemmende loonsver hoging met in achtneming van de inmiddels door de regering voor gestelde fiscale maatregelen, aldus een communiqué van de werk geversorganisaties. Schaken in Ztirich V.ROSSEM'S De gouverneur van'Noord-Sumatra, Abdoel- Hakim, over) wie eerder werd gemeld, dat hij gearrekeerd' was, iheeft ^zicli^ volgens United Press, tijdens een 'persconferentie te 'Med^ygekeerd'-tegen de berichten waarin de. revolte in Atjeh als onbetekenend-ywordt voorgesteld en terzelfder tijd -"kwam het blad' „Mérdèka" met* de bewering, dat gemand met een hoge positie" destijds Teaivroegere Indonesische regering had overgehaald geen onmiddellijke; actie niet als 'een „gering? JhcidentKjib'eschouwd?. kon wortkip.')BUj .;werKlitod^"dat de situatie In-.Atjeh het -eerst (in-'Angnstns ^n j^annéiid :torakte^litó kregen. :!:lïöv] Niet Beria, maar Eisler? >s Ëclitpaarr1 Man. overleden Defensieraad opgeheven Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 29215 (3 D Postbus 1112 Postgiro No. 42451S V Klachtendienst abonnementen 18.3019.30 uur v Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 29216 :*ê-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Administratie: Tel. 114402—115486 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Tel. 67882 Abonnementsprijs 49 cent per week. J 2.13 per maand, 6.35 per kwartaal Losse nummers 13 cent. ivf: Verschijnt dagelijks. Directie: C. A. KEUNIXG en Mr. K. VAN" HOLTEN Geldig van Maandagavond tot Dinsdagavond i 1 WESTELIJKE WIND 1 -V Wisselende bewolking met vanavond voornamelijk In de kuststreken nog enkele buien, maar morgen bijna overal droog weer. Krachtige tot matigewind? aanvankelijk tussen Noord-West en West, later krim pend naar Zuid-West, Koudere nacht, morgen, over dag ongeveer dezelfde, temperaturen als vandaag. v <a. Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. 3. S. BRUINS SLOT De raad van vakcentralen bericht: y: Zoals uit het communique van de Stichting van de Arbeid van j.l. Za- terdag is gebleken, kan tussen de centrale werkgeversorganisaties en de werknemersvakcentralen geen over eenstemming worden bereikt over de per 1 Januari a.s. te nemen algemene loonmaatregelen, De besturen 'van NVV, KAB en IGNV.betreuren dit in hoge mate, mede omdat in de laatste phase der onderhandelingen een reëel overleg met de industriële en agrarische on dernemersorganisaties mogelijk bleek. De vakcentralen konden echter ook in deze laatste phase van het overleg niet afwijken van de door hen be pleite loonsverhoging van zes pro cent. Dit voorstel is door hen van meetaf bedoeld n i e t als een onder- handelingsvoorstel, dat speelruimte bevatte, doch als een volkomen reëel voorstel/ waarin op verantwoorde wijze de compensatie voor de huur verhoging en voor de resterende con sumptiebeperking alsmede de voor- benomen belastingverlaging in reke- ifing zijn gebracht. De door hen reeds bij de regering ingediende voorstellen zijn d.d. 26 September j.l. in een nota schriftelijk nader toegelicht. De berekeningen weike daartoe zowel van de zijde van de Raad van Vakcen tralen als van de gezamenlijke werk geversorganisaties en.ook van, regerings zijde werden opgesteld, gaven verschil lende uitkomsten. Be Raad van Vakcen tralen kwam uit op een loonsverhoging van ongeveer 6 pet. Van werkgeverszijde was men van oordeel, dat de loonsver hoging op basis van de beschikbare gegevens, naar boven afgerond, op pet. gestel diende te worden. In verband ^met het bestaande verschil De Raadgevende Vergadering l van de Baad van Europa: heeft Zaterdagochtend vin'haar slotzitting: de.- hoop uitgesproken, dat het toteen» 'conferentie tussen de Verenigde .Staten, 'Engeland, FranJcrRk en de Sewjet-ünle tal komen. ZU voeg de hier echter aan toe, dat hangende het resultaat .van. een dergelijke .confer rentie de opbouw van de Westelfke verdediging (met deelneming van Wcst- Dultsland) niet zou mogen verslappen. Deintegratie van geheel Duitsland in een verenigd Europa zou naar de mening van de vergadering een garan tie voor de vrede betekenen. In de resolutie van' Straatsburg, die riet zeer grote meerderheid werd aan genomen, wordt ook de mening uitge sproken, dat aan de Sowje-t-Unie een wederzijds veiligheidsverdrag in het kader van de Verenigde Naties moet worden aangeboden. Daaraan zouden moeten deelnemen de Verenigde Sta ten, Engeland, de Sowjet-Unie en de landen, die zich kunnen aansluiten bij de Europese Politieke- Gemeenschap. De Duitse en de Engelse socialisten verklaarden het met het grootste deel van de resolutie eens te zijn, doch .be zwaren te hebben tegen de eis. van deelneming van West-Duitsland aan de Westelijke verdediging. De resolutie werd tenslotte aange nomen met, 76 stemmen tegen 7." Tegen stemden alleen de Duitse socialisten. ,Elf der afgevaardigden onthielden zich van stemming, namelijk de Engelse socialisten, twee Zweden en de Belg prof Rolin. Enige dagen geleden kon men nog hebben getwijfeld aan het bestaan van een gemeenschappelijke politiek van In de vacature van directeuT van de Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs, ont staan door de benoeming van mr J. Milius tot gedelegeerd lid-van de Raad van Beheer van deze instelling, is met ingang van 1 Januari 1954 benoemd de -heer mr H. A. H. Schuit, secretaris van de directie van Rijmenam N.V. te 's-Gravenhage. De heer Schuit heeft gestudeerd in de rechtswetenschappen aan de Rijks universiteit te Leiden. Na deze studie tehebben beëindigd, was hij enige ja ren werkzaam ais directie-secretaris van de toenmalige PhiUps Verkoopafdeling voor Nederland. Vervolgens beeft hij een leidende functie vervuld in een aan tal middelgrote Nederlandse onderne mingen, waarbij vooral hun exportbe langen zijn aandacht hadden. In deze jaren beeft hij een bezoek gebracht aan tal van Europese landen, waarbij nu tevens gelegenheid had kennis te nemen van beken 'e internationale jaarbeurzen. Mr Schuit is gehuwd en is 45 jaar oud, het -in Straatsburg, vertegenwoordigde Europa, maar die twijfel Is nu niet meer mogelijk, zo verklaarde de voor zitter van de consultatieve vergadering van de Raad van Europa, De Menthon, Zaterdag aan het slot van de zitting. De typhoon» die'dit weekeinde in ver schillende delen van Azië hebben ge woed hebben bonderden zet geen duizen den slachtoffers geëist .'•'en honderddui zenden mensen van bun hutzen beroofd. In Midden Vietnam zijn le Hue en de omliggende dorpen duizend tot twee duizend doden. Het aantal daklozen daar kon op 200.000 worden gesteld. De typhoon heeft voedselvoorraden vernietigd en zoveel rijst.-op de velden vernietigd dat-men in Annam voor hun nood vreest. De medische autoriteiten waarschuwen ook voor een typhuseplde- mie. Ook in Japan zijn honderden slacht offers. Hoewel er nog vele afgebroken partijen in bet candidaten-sebaaktournooi te Zü- rich moeten worden gespeeld,heeit onze landgenoot dr Euwe zijn goede plaat» -op de rangüjit weien le heroveren. Dank zij een remise tegen de Russische grootmees ter Kolov in de 16e ronde bezet dr,Euwe thans de vierde plaats. Kotov. behandelde zijn opening niet goed en -moest ohi enig spel te behouden een pion offeren. Hiervoor kreeg hij echter het voordeel van het loperpaar. Door een afwikkeling van het eindspel slaagde de Rus er ^vervolgens in remise te forceren. De partij duurdè 36 zetten. thans: 1. Smyslov 9'A pnt 1 afgebr. partij; 2. Reshevsky 8H pnt 1 afgebr. partij (14); 3. Najdorf 814 pnt.; 4. Euwe 7-1- pnt 1 afgebr. partij; 5. 6, 7. BolesJavsky, Petrosian, Bronstein, allen 7 pnt. 2 afgebr. partijen; 8. Keres 7 pnt. 1 afgebr. partij; 9. Taimanov 7 pnt (34); 10. Kotov 7 pnt.. 11 Averbach 6H pnt., 12, 13, 14..Gligoric, Szabo, Geiler 6 pnt. 1 afgebr. partij; 15. Stahlberg 3J-4 pnt 1 afgebr. partij. van inzicht over. de cijfers werd, in overleg tussen de regering en de Stich ting van den Arbeid, aan een commissie bestaande uit drie personen verzocht een oordeel uit te spreken over tie juist heid van de gemaakte becijferingen en de redelijkheid van de veronderstellin gen, waarvan daarbij is uitgegaan. De commissie was opgedragen haar oordeel te geven met uitsluiting van alle over wegingen, die tot het loonpolitieke be leid kunnen worden gerekend. Na zowel de werkgevers als de werk nemers te-hebben gehoerd Is deze com missie tot de slotsom gekomen, dat een loonsverhoging van 4,8 pet. het antwoord vormde op de gestelde vraag. In de vergadering van de Stichting van den Arbeid op Zaterdagmiddag 26 September 'jj. hebben de centrale werk geversorganisaties hun standpunt aan ae Raad van Vakcentralen bekend ge maakt. Het werkgeversvoorstel om overeen stemming te verkrijgen over een loons verhoging van 5 pet, gebaseerd 'op de uitspraak van. de deskundigen, bleek, voor, de -Raad van Vakcentralen niet aanvaardbaar. Deze meende het voorstel van 6.pet te moeten handhaven. De gezamenlijke centrale werkgevers organisaties steldenr zich op het vol gende standpunt: .1. Rekening houdende met de conclu sie van de - commissie van deskundigen en geleld door de wens om tot; over eenstemming te - geraken,verklaarden de i centrale werkgeversorganisaties zonderfliet'rapport:.van,de: commissie d> *Ueondenieléiü;t«.»JOTrtnm_<mdenK:britj-; vm'.—:,'dclC-lerda "oiii':jer .l Januari aio. een verplichte loonsverhoging, naar boven op 5 pet (vRf procent) afgerond, voor werknemers van 23 Jaar en onder aan de regering aan te bevelen. Hierbij dienen op degebruikelijke: wijze dis pensatie mogelijk te zijn,y. In dit verband werd In het bijzonder gewezen op de situatie in het midden- standsbedrjjf, op- grond waarvan de centrale middenstandsbonden op hét standpunt staan, dat In deze sector van het bedrijfsleven de Advertentie f.1.40 en f.1.- Dit de kwartaalstaat over het "2é kwartaal 1953 van de aantallen leden der bij liet Christelijk NationaalVak verbond aangesloten organisaties bj(ijlf£f; dat per 1 Juli j.l. een totaal - ledental 'j was bereikt van 186.241, hetgeen 1789 hoger is dan op 1 April j.1. én 4942 hoger dan op 1 Januari j.l. De grootste bjj het C.N.V. aangesloten bond is de Chr. Bond van Overheids personeel met 30.937 leden. Er zijn vijf organisaties, die sinds* I Januari j.l. meer dan 10 leden- winst hebben geboekt. De Ned. Chr. .Vereniging van hoger personeel, de y Prot. Chr. Journalisten Kring, de .t. Prot. Chr. Kostersvereniging, de Chr. Sociale Onderofficierenrvereniging en de NécL Chr. Werknemersorganisatie.: in Indonesië.'. .("'V;:-viSiy Bij eenbotsing tussen een personen-. trein en een góedërentoem bil: Sigmarin-y gen in Zuid-Duitsland zijn negentien per- sonen gewond., Zaterdagmiddag-heeft HM. de Konin gin in het Koninklijk Instituut voor de. Tropen te Amsterdam de tentoonstel ling ^Suriname hoe het leeft en werkt" geopend. Tijdensyrfe rondgang onder hield de Koningin zich met enige in Surinaamse fcledy gestoken dames. loonsverhoging" door een evenredige las tenverlaging volledig dient te worden gecompenseerd. t'...yv' 2. De gezamenlijke centrale werkge versorganisaties' wensen de beslissing over een herziening'van-de lonen voor mannelijke en vrouwelijke werknemers beneden de leeftijd'van-23 jaar over te laten aan het bedrijfstaksgewijze over leg, met dien verstande* dat hierbij geen grotere loonsverhoging zal mogen wor den vastgesteld dan ,5. pet. 3. Voor personeelvan 23 jaar en ouder in dienstbetrekkingen, waarvoor geen CAO. of' bindend vastgestelde loonregeling geldt, .bevelen de centrale werkgeversorganisaties aan dezelfde procentuele verhoging als - bovenge noemd op de lonen of salarissen toe te passen. 4. De centrale werkgeversorganisaties achten- daarnaast.', voor een vergroting van de spreiding tussen de functiegroe pen, een -herrieniiig': van-de richtlijnen voor de loonvorming" per 1 Januari a.s. gewenst,- in dien zin,.';, - dat - de richtlijn uurlonen voor de- geschoolde vakarbei- ders 'met twee .cent; worden verhoogd. Dé uitwerking" -en';de., toepassing van deze'richUijnen'dlenen aan het bedrijfs- werkgeversorgaiiisatiey spréken zich. voorts\ uit vooreen wijzi gt ngvan de richtlijnen voorde* genteen- teclassificatle - voor handarbeidersloneu; in dien'zin; ;'dat het aantal idassen op 5 blijft gehandhaafd, dochdat het1 uur- loonverschil tussen de Ie en 5e gemeen teklasse wordt verminderdvan 12 op 10 cent. De toepassing van deze gewij zigde .richtlijnen dient,Overeenkomstig de op dit punt bestaande practijk, even eens aan het bedrijfstaksgewijze overleg të worden overgelaten. De Verenigde Staten en Spanje hebben Zaterdag em 'defensie-overeenkomst met een looptijd vari 20 jaar getekend, waar- bli Amerika het recht krijgt marine- en luchtbases -op Spaanse bodem te bouwen ,en. te gebruiken en Spanje militaire uit rusting van Amerika krijgt. Verder zijn nog twee overeenkomsten gesloten, een voor economische hulpen de andere voor wederzijdse defensiehulp.' Het, "Amerikaanse departement van Buitenlandse Zaken deelt mede, dat Spanje gedurende het jaar eindigend 30 Juni als hulp tot een totaal bedrag van 226 milHoen dollar krijgt op grond van het program tot wederzijdse beveiliging. .Het voornaamste doel van Amerika is de modernisering van het leger.en de marine van Spanje. Het Spaanse leger telt thans haar schatting 30 divisies. i -Het bedrag van 226 milhoen dollar, waarin ook de economische hulp is: be grepen, is als volgt verdeeld: 85 millioen voor .ondersteuning van de .defensie" en 141 millioen voor militaire uitrusting. De kosten van de door Amerikain Spanje te bouwen bases zijn. niet in het bedrag begrepen, y Als looptijd van de verdragen wordt tien jaar genoemd, automatisch ver lengd met twee. achtereenvolgende pe rioden van vijf jaar als zij niet door een Twee kinderen van 'de landbouwer Chr. Elmans uil NeerboAb bij Nijme gen zijn Zaterdag op een onbewaakte overweg nabij Nijmegen door een trein oegrepen en gedood- De kinderen zaten op een door een paard getrokken wagen. Hun vader werd slechts licht gewond. - Toen de 50-jarige landbouwer Elmans uit Neerbosch Zaterdagmiddag met zijn platte wagen de onbewaakte overweg nabij de StTeunismolen onder Nijmegen passeerde, bemerkte hij .niet de waar schuwende knioperliehtinstallaties, die dc trein Nijmegen—Den Bosch aankon digden. De wagen reed midden o» de onbewaakte overweg toen de trein na derde. Het paard was de rails reeds ge passeerd. De wagen werd gegrepen en de zevenjarige Albert en zijn zusje Maria Christina, die zich op de wagen bevon- van beide partijen wordt opgezed. De verdragen worden uitvoerende overeen komsten genoemd, die geen bekrachti ging door de Amerikaanse Senaat be hoeven. In regeringskringen te Washington werd het verdrag een nieuwe schakel genoemd in de „stalen keten" die - hét Westen tegen 'agressie beschermt. In deze kringen legde men er de nadruk op, dat het verdrag geen Amerikaanse stap is om de weg te bereiden voor toe treding van Spanje tot de NAVO of de Verenigde Naties;. Het Russische persbureau Tass heef! hét verdrag Zaterdag „een openlijk mili tair bondgenootschap" genoemd. Het Amerikaanse blad „New York Post" schrijft in zijn editie van Zater dag, 'dat de geheimzinnige communisti sche vluchteling in Spanje niet Beria, maar Gerhard Eisler Is. .Eisler is indertijd uit de Verenigde Staten uitgeweken en werd minister van Propaganda in Oost-Duitsiand. Verscheidene maanden geleden was Eisler in ongenade gevallen, aldus het blad. Eisler zou zeer veel" op Beria lijken. Eislèr," die eens de meest vooraan staande communistische leider in de Verenigde Staten werd genoemd, is In 1849 tot gevangenisstrafveroordeeid we gens illegale communistische activiteit. H« vluchtte naar Oost-Duitsiand, toen „Merdeka" bericht, dat- oud-premier Idat de revolte in Atjeh te wijten is aan Wilopo indertijd uitgebreide mededelin-1 een „gevoel van teleurstelling" onder de gen had ontvangen - over revolutionnairé Chinese bevolking, den, werden vrijwel onmiddellijk gedood, hij tegen borgstelling was vrijgelaten. activiteit van' Tengkóe Daoed Beureuh Wilopo, aldus - het Javaanse blad, had doeltreffende tegenmaatregelen" willen nemen, doch werd door een voormalig lid vanhet kabinet "overgehaald hém in de gelegenheid te stellen de zaak te schikken. - Dit „hoge personage" was uitAtjeh teruggekeerd metdé verzekering voor Wilopo, dat alles rustig was en dat er niets zou gebeuren, aldus Merdeka" dat hieraan toevoegt, dat'dé Indonesische vicé-president Mohammed,Hatta met een gezelschap van - twaalf personen in 'Juli en Augustus een'bezoek aan "Atjeh heeft gebracht voor het „bezichtigen van bouwprojecten", y Het In Medan verschijnende blad „Waspada" ontleent aan eenverklaring van waarnemend premierWongsonegoro. dat de rebellenleider Daoed Beureuh «Ijn belofte, om zich van activiteit tegen de regering.te onthanden niet nageko men Is. Vluchtelingen, die uit Atjeh zijn ge arriveerd,:. bevestigen,' dat 'de revolte in Atjeh reeds broeide sedert 17 Augustus, de Indonesische onafhankelijkheidsdag. Agitators begonnen toen propaganda te-' gen de lndonesische'staat te verspreiden, en terzelfder tijd nachtelijke oefeningen te houden. Volgens' de .vluchtelingen is de- revolte in: hoofdzaak: tot: drie,'organi saties terug té brengen:' de 'Poesa 'Poesa. een vereniging van Mohammedaanse geestelijken, de .Moslimpadvindersorga- nisatie en een vereniging, van voormalige onafhankelijkheidsstrijders. Intussen heeft de leider vande Indo nesische volksvereniging, dr. Diapari. zich tot de regering gericht met. het ad vies, naar een „vèrstandige" oplossing te streven van het vraagstuk, opdat sóórt- gelijke ongeregeldheden elders' ,in de jonge republiek'.verméden kunnen wor den.. J -1 Sprekend te Medan zeide dr. Diapari (Van onze correspondent n/AARSCHIJNLIJK zol Nederland rr zelden een expositie hebben gehad als morgen in hetGemeenschapshuis te Delfzijl wordt gehouden. Daar zal men namelijk een groot aantal baby s kunnen bewonderen en uitgemaakt zal worden, welke de ideale .is. Het is eigenlijk een experiment in het nuchtere Noorden. Ervaren Groe- ne-Kruiszustiers zullen als jury fun geren. Het doel is voorlichtende pro paganda voor kinderverzorging met een attractief element. Het plan is uitgegaan van de Plütr telandsvrouwen-vereniging te Uitwier- de, een dorpje by Delfzijl, na een ge sprek met een dame uit Australië. Daar had men met dergelijke shows altijd veel succes. „Waarom zouden to Ij het hier ook niet eens proberen?", hebben toen de Groningse dames gemeend. Minstens 80 baby's in de rubrieken van lVi2 jaar, van 1—1 jaar, van I jaar en van 3—6 maanden, zul len, wellicht onbewust van ae belang rijke gebeurtenis, worden „bekeken". Niet alleen door de zusters en moe ders, maar ook door vele belangstel lenden; want de show is toegankelijk voor ieder. De'vereniging in Uitwièr- de wenst een beter Dorpshuis en roepi op deze manier hulp en belangstelling in van Délf zijl en omgeving. Niet de mooiste krul of de dikste benen of de kleinste voetjes zullen beslissen. Een ideale babv heeft vele eigenschappen nodig om dit predicant te verdienen Vanmiddag tegen 12 uur heeft Konin gin Juliana in gezelschap van haar secretaresse mevr. Smit-Avis een kort bezoek gebracht aan de studio van de Wereldomroep te Hilversum voor het doen opnemen op een plaat van een korte boodschap aan het congres, van „The- Assembly of the general depart ment of the United' Church of women of the National Council of the Churches of Christ in the U.S.A" Dit congres wordt van 5 tot 8 Octooer gehouden, in Atlantic City. De koningin werd in de studio verwelkomd door de programmaleider van dé Wereldomroep de heer G. Sluizer. •Dé vluchtelingen vertelden uit bench ten vernomen- te hebben, dat de'.rebel len-in het'bezit 'van wapens waren ge komen door-toedoen.'van fanatieke Chi nezen, die ze kort .voor het' uitbreken van de: revolte uit Malakka haddeh 'ge- smokkeld. Er; zouden, volgens de vluch telingen, ook verbindingen tussen de rebellen en agenten in andere landen bestaan. - Dè, gouverneur van Noord-Sumatra, Abdoel Hakim, heeft,' blijkens een Aneta- bericht. op de persconferèntie té Medan verklaard, dat de regering als eèrsté plicht ziet de veiligheid té herstellen, met alle kracht, waarover zjj beschikt. Op een. vraag, of de veiligheid .uitslui tend met geweld van wapenen zal wor den' hersteld, antwoordde de gouverneur, dat wapens tot de middelen behoren, welke de regering ter beschikking staaii; Hij kon niet meedelen, welke stappen de 'regering voorts zal nemén om de rust te herstellen. Hij'zëi wel, dat de oplossing in belangrijke mate bij dé, bewoners van Atjeh zelf ligt Ten aanzien van'Daoed Beureuh zei dé gouverneur, dat deze formeel/nog steeds de functie heeft;van gouverneur ter beschikking van het mi nisterie van - Binnenlandse Zaken, maar dat zulks-in de praetijk slechts beteken^ de," dat hij.de aan deze functie verbon den inkomsten "ontving, omdat 'hij op non-actief was, Zondagavond.: om' caJ kwart ..over. .acht^.- vond'op-het baanvak-van de N'edoriand*a,; Spoorwegen AmsterdamAmersfoort .een', ongeluk - plaats, dat gelukkig ;goed',i*. - -Een,ploeg werklieden 'vanide .HrmaXv«m y„3-s' Splunder.^uit^Ridderkerkiwasy^uirijomyy.sêv- achtyuur;,'begönn9'n,^ed';voorbeiridena®g7Sy! 'nlriiweSvpoomavéajlés^óórilëhSa^ ÖEen.': -- tweetaLv: :Neihghefdsmensenlv,y door'Sde/Spopwegenymeergezët^gnri-bijs het:nadérént„an;de';3tréinenydefJw.erk-ji„.; lieden te 'iwaarscdihj^énSDëftoeihïAaj'ster^jKi het - Centraal Station -vërtrók, Is vermoe-b„ip|: delijk'tec-laatopgemerkt-:waardoor 48-jarige ,D.Bakker,* wonende'te ;A3Lkma«tó;g^g die bezig'was:mét 'een'kleihb0utna.adjine,A\®sg,: een klap: kreeg van het -motorblok -. Van déze machine, enhij - aan - dekant-werd -'-ó; geslingerd. Per G.G.D. is hët'islachtbffearïSii&sr naar het OJj.V.-gasthuisyte vervoerd. '1 Volgens gewoonlijk welingeBchté krin^i'y'K'éi gen te .Washington zou een ovèr'eenkomst.^.yr^g aanstaande rijn. v/aarblj''dé' V.S.-''België;.v--.v'„f!, zouden helpen bij öe bouw van .een'far 'Mj.y briek voor opwekking ";van_afepmffl^^é„;,:s:^ voor -industóëlé. doelen;?' ;De, ongeveer, vijftigjarige J.-S>.uit-Da- venter en diens' echtgenote werdeniZon-j|^ dagmiddag bij één vèrkeërsongelukinyr Laag Koppel zwaar gewond/ doordatv'iif"; met een motorrijwiel door een" (nelbus van de KlV. Gelderse Tramwegen -werden: gegrepen. De beer S.- is later overlederur, Zaterdag heeft te Jeméppe-sur-Sambre een treinramp plaats gevonden, waarbij drie personen werden gedood en meer dan 90 meer of minder gewond. Het ongeluk gebeurde, doordat de kop peling tussen twee rijtuigen van de lo- eaaltrein. Namen—Charleroi brak 'en vier rijtuigen in het station bleven staan. Enige ogenblikken later liep dé'sneltrein Luik— Doornik,op.hetachterste,rijtuig in. Van gezaghebbende. 'Egyptische zijde wordt vernomen dat Egypte de Britse voorstellen voor een; regeling .van het vraagstuk .der Suez-kanaaizone ;vrjjwel geheel heeft aanvaard.Slechts het En gelse voorstel, dat Britse technici, die in de. bases voor onderhoudzullen achter blijven, nadat de Britse, troepen vertrok ken zyn, uniform zullen dragen, is door de Egyptenaren niet aanvaard. Dedoor Egypte aanvaarde Britse voorstellen omvatten, het volgende: 1. Het 80.009 man sterke Britse gar nizoen in 'de Seu'z-Kanaalzöne zal in een tijdsverloop van achttien maan den worden teruggetrokken. 2. Vier duizend Britse technici zul len nog- gedurende drie jaar in de bases der Kanaalzone blijven, om de Egyptenaren te helpen met en op te leiden in het onderhouden er van. 3. Geallieerde strijdkrachten zullen, indien een lid-staat van de Arabische Liga zou worden aangevallen, weer de beschikking over de bases der Kanaalzone verkrijgen. - Van dezelfde, gezaghebbende Egyp tische zijde, wordt;er nog op gewezen, dat het Britse voorstel, dat de nog drie? jaar achterblijvende Engelse technici uniform zouden moetendra gen, voor Egypte onaanvaardbaar is, „omdat wij er dan nimmer in zullen slagen het Egyptische volk er van te overtuigen, dat alle Britse strijd krachten uit de Kanaalzone zijn te ruggetrokken". Verder wordt .nog vernomen, dat een Egyptische géneraal het bevel béér de bases zal overnemen. Hij zal door? een 'Britse militaire" raadgever terzijde - wérden gestaan. Een te Palma op hei Spaanse eiland i; Majorca met kaar vader wonende AmerG&J kaanse vrouw, mevrouw Baxter, la Vrö—y dagavond onder verdachte omstandighe den gestorven. Mevrouw Baxter is "ge.' trouwd geweest met een Amerikaanse'*': millionnair van/wie zij later is'geschei-"--' den-, yy-, De arts, die mevrouw Baxter onder-Y zocht, constateerde vergiftigingsversehijn.:-.;.; selen en gelaste lijkschouvving. De politie heeft een Nederlander gear- resteerd, die er van wordt* .verdacht'?deIfy Amerikaanse vergiftigd te hebben. .- 'fip Bjjgemeenschappelijke beschikking van de minister van .Ooriogv. en de mi-i nister van -Marine is de Defensieraad-V opgeheven; "Deze opheffing is" geschied; omdat een. nieuwe commissie is togé- steld, dié blijkt in de Dractijk effiriën-"' - tertekunnen wérken" op :'het gebied - - van dé coördinatie van'de drie. strifd-, krachten.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1