De vijf procent Washington geeft weinig hoop et-nota een groot raadsel genoemd Burgemeester Reuter van West-Berlijn overleden Britse technici terug naar de olie-velden in Abadan? Opper-baker voor de DAGVAARDING: VEREAfl^ VOORTZETTING VAN N.S.B. CiWOENSDAG 30 SEPTEMBER 1953 Veel wind op Tegenvoorstellen zetten domper hoop tot onderhandelingen Aanvaring bij „Mariner" NOGMAALS CHINA IN DE V.N. Frans-Amerikaanse overeenkomst w-m> Minister naar Zweden REBELLEN IN ATJEH ZOUDEN NAAR BERGEN VLUCHTEN Kabinetscrisis in Denemarken ELFDE JAARGANG No. 2582 Weerbericht Piccard verbetert het wereldduikrecord Zaterdag proces tegen Mossadeq De olie-industrie in Versie „VERLIES VOOR DE dragen over Beregening van C.B.S.-cijfer Dispuut over de dagvaarding - Spaak (per helicopter) naar Nederland Op weg naar huis ••■v. Het blijkt, dat de nieuwe Sowjet-notai aan de Grote Drie, waarin, zoals wij in een deel onzer edities reeds meldden,' onder voorbehoud wordt ingestemd met het Westelijke voorstel tot bésprekingen van de „Grote Vier" over Duitsland, enige belangrijke-restricties bevat. Het overleg over Duitsland zal volgens de nota- moeien handelen over „alle voorstellen, die in de loop van een voorbereidende confe rentie naar- voren worden gebracht". Zoals .gemeldstaat* de Sowjet- Unie op het toelaten van communistisch China tot :de onderhande lingen. mm 32 LICHTGEWONDEN '0 Verhoor 0 Zie verder pagina, 2;IS| Rotterdam: Witte de WIthstraat 30 Telef. 20215 |J U Postbus 1112 Postgiro No. 424519 KlachtendJenst abonnementen 18.30—19.30 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 29216 -'s-Gravenhage: Huygenspleü» 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Administratie: Tel. 114402—115486 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Tel. 67882 Abonnementsprijs 49 cent per week, 2.13 per maand, 6.35 per kwartaal Losse nummers 13 cent. 'Verschijnt dagelijks. Geldig van Woensdagavond tot Donderdagavond. VEEL WIND. Veel bewolking met voornamelijk inde Noordelijke helft vatt het land tUdelJJk regen of .motregen. Langs de kust overwegend "harde," In net binnenland over wegend krachtige Zuld-Westeljjke wind. Iets hogere temperaturen. Directies C. A. KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN Hoofdredacteurs Dr. J. A. H. 3, S. BRUIN'S SLOT D E. regering heeft beslist, dat er per Januari a.s. een algemene loonsverhoging komt van vijf pro cent onder het voorbehoud, dat de aanhangige wetsontwerpen inzake .huurverhoging enz. zonder belangrij ke wijzigingen worden aanvaard, Deze beslissing der regering was het sluitstuk van een wel zeer emo tievolle ontwikkeling van de onderhan delingen tussen werkgevers en werk nemers. Aanvankelijk liepen de onderhande lingen spaak op een tegenstelling,- waarbij de werkgevers aan 4 pet,: de werknemers aan 6 pet vasthielden. Beide partijen beriepen -rich voor de juistheidvan hunj standpunt op de nuchtere taal der cijfers. Ieder van de partijen had precies uitgere kend wat de huurverhoging, de op heffing van de consumptiebeperking en de voorstellen tot belastingverla ging zouden betekenen. Maar in ;al die onderdelen was er meningsver schil tussen partijen. Waar .men zich van beide.:kanten nu op exacte gegevens beriep, moest het/mogelijk zijn de zaak na te re kenen en tot een objectieve en juiste vaststelling van een billijk percen tage te komen. Daartoe werd een commissie van deskundigen ingesteld, die beide par tij en hoorde en de zaken zelfstandig ging narekenen. A Bij die behandeling bleek aanvanke- lijk, dat de werknemers inhun ..be rekeningen op grond van de van of ficiële zijde beschikbaar gestelde cij fers, tamelijk wel een juist percen tage 'hadden benaderd. Uit hetgeen békend: gewórden; is, moet wel worden, aangenomen, dat de werknemers zich terecht hebben gesteld op het standpunt, dat zij in namen. - v f OEN het zovgr was, ontplofte er A een soort bóm. Te -elfder ure kwam men vande zijde'van het Centraal Bureau voor 'de^Statistiek, dat.: de cijfers op grond waarvan men zijn berekenin gen uitvoerde beschikbaar had ge- steldi mêt dë: mededeling, dat-op het bureau reeds maanden geleden - een vergissingwas begaan, waarbij het prijsindexcijfer,Adat bij de vaststëlling derbedragen een betekenisvolle rol speelde, te hoog wasopgegeven.. Dit had: tót gevolg,"dat de hele bereke ning van het percentage aan. een re visie móest worden onderworpen en daaruit vloeide 1 voort, dat het percen tage van de loonsverhoging op grond van de Van weerskantenaanvaarde bërekemngsmethode niet tegen de zes, maar:tegen de/vijUkwam-te' liggen. Terecht" mag men zich geërgerd tonen over deze fout en terecht mag men I zich ook geërgerd betonen over het feit, dat deze fout niet veel eerder.is ontdekt. Daar had men aan het Cen traal Bureau toch werkelijk wel alle tijd voor gehad. ^On psychologisch gezien is hét zeer begrijpelijk, dat déze gang van za ken zeer moeilijk te verteren is. Wij hadden hier te doen met zeer ^moei zame en delicate onderhandelingen. Er waren duidelijke spanningen aan wezig. Wanneer dan ook nog blijkt, dat in zulk een situatie de objectieve gegevens gaanwankelen, is er hele maal geen koërs meer te bepalen. De regeringheeft blijkbaar rede nen gevonden om aan te nemen, dat de jongste door het Centraal Bureau verschafte gegevens juist waren. Wij nemen aan, dat de heren 'nu goed nagerekend zijn en indien dit niet zo is, moet het zeker alsnog geschieden. Maar aangenomen, dat de cijfers nu juist zijn, kon de regering, moei lijk anders doen dan tot de conclu sie1 komen, dat aan de berekening der werknemers de feitelijke grond slag, was ontvallen. En dienovereen komstig heeft zij haar beslissing ge nomen. V AN de zijde der werknemers wordt gesteld, dat hiermee nie.t alles beslist is. Men zegt: Het is geen wet vanMeden en Perzen, dathet wel vaartspeil dér werknemers in het jaar 1949: ook voor 1954 en alle mo gelijke andere jaren zou moeten gel den. Indien de algemene welvaart in 1954 hoger zou liggen dan in 1949 zou het billijk zijn, dat de werknemers van die verhoging hun competent aan deel zouden verkrijgen. Deze stelling is in haar algemeen heid ongetwijfeld juist. De verhoogde welvaart sinds 1949 is evenwel^— men zie de Memorie van Toelichting op de begroting van Economische Zaken een zaak van zeer dubieuze stabiliteit. En men heeft daarop reeds een vrij grote winst getrokken door de middèhgroepen, die voor en na 1949 sterk waren achterop geraakt, tege moet te komen. Hetgeen niet an ders dan billiijk is. Blijkbaar heeft de regering het trek ken van nóg meer wissels niet aan gedurfd.' In ieder geval is ook van werknemerszijde deze algemene stij ging van het welvaartspeil niet,in de berekeningen opgenomen. Men voert het aan- als argument buiten de van hun zijde gebezigde getalsprocedure om. Aan de andere kant krijgt men ook de indruk, dat bepaalde groepen uit de werkgeverswereld op dit ge bied nog wel tot énige tegemoetko ming bereid geweest zijn. Helemaal duidelijk is dat allemaal echter niet. Bij het algemeen begrotjngsdebat zal nu wel moeten blijken of én in hoeverre deze dingen allemaal juist zijn, juist geweest zijn,, juist, behan deld en juist beslistzijn. t Het K.N.MJ. deelt mede: Nadat warme Zuidelijke winden one de vorige Zondag fraai nazomer- weer hadden, gebracht, kioam ons lande weer binnen, het bereik van de pressies te %pen, die aan het rustige weer,'een einde maakten. Weliswaar wareti ,}de neerslaghoeveelheden tot dtisvër gering, maar de aanwakkeren de' wind voerde koelere lucht aan waardoor de temperaturen daalden en het weer een meer herfstachtig ka rakter kreeg. Ondertussen kwamop: de oceaan een nieuwe, en vrij actieve depressie tot ontwikkeling, die aan haar voorzijde grote hoeveelheden vochtige en- vrij - zachte lucht naar West-Europa ■transporteert. Hoewel de temperaturen hierdoor weer iets omhoog paan, wakkeren de winden geleidelijk verder aan, terwijl ook de neerslagkansen toenemen. Men; moet dan ook op enkele dagen van onstui mig' maar vrij zacht weer rekenen, dat aan het einde van de week door een jnieuwe afkoeling gevolgd- zal worden. V;-v--:-//,/1/;:-vWïik. De Zwitserse onderzoeker professor Auguste Piccard is Woensdag met rijn diepte-dulkloestel 3.150 meter beneden de zeespiegel afgedaald, meldt het Ita liaanse persbureau .Ansa". Het toestel is iets meer dan twee uur onder water gebleven. Piccard deed zijn aanval op het wereldduikrecord ter hoogte van de Italiaanse "Westkust. Het oude wereldrecord bedroeg 2.Ï00 meter. Hot werd verleden maand door twee Franse marine-officieren gevestigd Sowj De:: militaire .procureur-generaal 'In Pende, generaal Azmoedeh, heeft Woens dagmorgen- bekendgemaakt, dat Zater- dag. aj.«het proces: tegen dr. Mossadeq zal worden geopend. Se oud-stafchef generaal Ktahi,.-xsl iegelijk met de oud- premler worden.-berecht. ;-; - Dr GhpelamHossein Mossadeq, zoon van de.voormaligePerxischepremler, is Dinsdag In Tsjemlran, waar hij sdch sedert 19 Augustas schuil hield,ge arresteerd. VV1* "T' ..Een.vreemd samenstel varvumdmehnf-i ■kettingen en' veren;' vertoont des* fiets, waarop- menaV'siei het geheel er 'erg. ingewikkeld^ uit nog kan fietsenHét rijwielis. een ontwerp van de.^Fransmon Schaaffér en zal worden geëxposeerd opde komende Najaart- tentoonstelling in Parys. Met slechts teeihig moeite kón men dit voertuig een grote snelheid bereikenzegt Schaeffer. De. praajk zal leren of^het ScHaëfférrywiel een omwenteling zat- .brengen. Het Amerikaanse: departement van Buitenlandse Zaken heeft- medege deeld, dat het Sowjét-antwoord op het eerste gezicht „ontwijkend lijkt én een voortzetting schijnt van de vertragingstactiek, die de Sowjet-Unie in het verleden beeft gevolgd". Mi nister Dulles - en ambassadeur -Bohlen In 'Moskou ".hadden de nota, waarvan de inbond gisteren officieel is vrij- gegeven,'nóg steeds in stadie. - De. Sowjet-Russische tegenvoorstel len om Duitse en wereldvraagstukken te": regelen, schijnen een domper- te setten pp de hoop op spoedige onder handelingen tussen het Kremlin én waarnemers in Moskou. De Sowjet-nota, die Maandagavond aan de Amerikaanse, Engelse en Franse ambassades te Moskouwerd overhandigd, is een groot raadsel voor de diplomaten wegens baar dubbel zinnigheid. De Russen hebben de Westelijke uitnodiging voor r een bijeenkomst van dé ministers, van 'BuitenlandseZaken van de „Grote Vier" op 15 October té Lugano over Duitsland ën Oostenrijk nietaanvaard, maar, evenmin .vérwor pen. Zij hebben hun stokpaardje om communistisch China toe te laten tot een conferentie van dé „Grote -Vijf' ter bespreking van wegen en-midde len1 om de spanning ineïe -wereld te. vemiindêrenvah. zij weten dat dé* .Verenigde Staten hier. vierkant afwijzend tegenover de vorming van een voorlopige rege ring voor geheel "Duitsland, waarin de communisten dé sleutelposities zouden bezetten., - In .Washington vindt men de inhoud verwarrend. Het is rdet duidelijk of de Sowj et-IJnié eerst' de „Grote, Vier" over Duitsland-én'daarna de „Grote Vijf" communistisch China inbe grepen—over de vermindering van de spanning-wil'laten praten, of juist omgekeerd.Het blijkt dat het Krem lin twee afzonderlijke conferenties wil hóuden. H.M. koningin Juliana heeft Dinsdag een gedeelte van de conjerentie, die door het Centraal Comité voor sociale zorg ten behoeve van gerepatrieerden C.C.K.P.) op dó Ernst Sillemhoeve te Lage' Vuursche werd gehouden, bijge woond. H.M. gebruikte met de deelne mers de lunch. Meisjes, gekleed in boerinnejakjes en met ivitte kapjes op het. hoofd, brachten de spijzen rond. B urgemeerter, Ertszt.-' Reuier van. Wesi- Berlljn ihiDinsdag "op :64-jarige leeftijd plotseling/overleden... V Eerst Dlnsdagmiddeg wes'bekendge- i delj:de£hartwiaeesler aan.gbton- stal gêhaaldJrierwijJ chUii^lèei%nyópfa«to^en?vanJ5SIid:ïri» enige dagnn hei-bed moesl houden. Ver moedelijk is de doodsoorzaak hartyerlam ming geweest. Niét .Alleen Wesl-Berlijn, docb'-7ook de Westduiliesocialistische partij, 'waervan de burgemeester, eendér meest "vooraan slaand» leden was. beeft door - hei ver' scheiden van prof. Reuter eengevoelig verlies geleden. "'.'«i"'.:':": r:.V TDe Sowjet-Russische tegenvoorstel len aangaande Duitsland .worden door Westelijke waarnemers te Moskou op- gëvat als één verwerping van het Westelijke plan om eerst vrije verkie zingen jn geheel .Duitsland, te. houden. De Sowjéts zullen wel v. aansturen óp In een door de Perzische omroep ver spreid rapport ovër dé raffinaderijen te Abadan, dat door de .vice-minister van Buitenlandse Zaken is uitgebracht aas de minister-president, wordt gexegd, dat het nodig zal xijn 600 deskundigen in dienst te nemen en 30 a 40 millioen dol lar uil'te'geven om te hereiken, dal de otiepróduciie gelijk wordt aan die voor de nationalisatie. Verder wordt gexegd, dat het met een investering van 6 mil lioen dollar en hel in dienst nemen van 30 deskundigen mogelijk xal zijn 9 mil lioen Ion olie te winnen en daarvan 4 lot 6 millioen ton te raffineren, In het rap port wordt nog géiegd, dat de regering de wetgeving betreffende de nationalisa tie van de 'olie-industrie niet zal ontdui ken, maar dat zonder de inkomsten uit de olie het grootste deel van de her vormingen, welke de regering op bet oog heeft, niet verwezenlijkt zal kunnen worden. Reuter meldt nog, dat in de mededeling naar het schijnt een zachte aanwijzing wordt gegeven, dat de Perzen er zich op zullen moeten voorbereiden, dat althans enige Britse technici naar Abadan terug keren. Het electriciteitsstation te Abadan verkeert volgens het rapport in uitste kende conditie, maar enkele turbines moeten nodig door. deskundigen worden nagezien en dit zal moeten geschieden door technici van de fabriek, die de ma chines bouwde, zo wordt gezegd. In het rapport wordt verder medege deeld, dat de genationaliseerde Industrie tot dusverre 135.000 ton olie heeft gepro duceerd, waarvan er 120,000 door buiten landse kopers werden afgenomen. Verder werden nog 12.097 ton als bunkerolie ver kocht. Het totale inkomen van de in dustrie na de overneming, in 1951 heeft 1,86 millioen dollar bedragen: Zolang de oliekwestie nog niet tot oplossing is ge bracht zal maandelijks een verlies van 120 millioen rials (ongeveer 13 millioen gulden) worden geleden. Bondskanselier Adenauer, de voorzitter van deChristen-Democratische Unie,: ver klaarde: „Hoewel ik vaak een andere mening was toegedaan dan Ernst Reuter, waren wü het ten aanzien'.:van het be langrijkste toch eens: het gemeenschap pelijk werken voor de Duitse zaak, waar voor de overleden burgemeester van Berlijn zo uitstekende prestaties heeft geleverd." Ook anderen, -zoals bondspresident Heuss, roemden de capaciteiten van Reu ter. Bij de Westelijke geallieerden stond prof. Reuter bekend als een krachtige voorstander van een verenigd, vrij Euro pa. Be communisten noemden hém daar entegen een „oorlogshitser, moordenaar en fascist" en een „knecht van Wall- street". In de Eerste Wereldoorlog werd hij in Ij)17 gewond ën door de Russen krijgs gevangen gemaakt. Hü werd actief lid van de bolsjewistischs partij en door Lenin aangewezen als de eerste volks commissaris van de Wolga-Duitsers, _Hij stond als zodanig rechtstreeks onder Sta lin, die toen commissaris voor de natio- Twee Britse oorlogsschepen, die op de Noordatlantisch e Oceaan aai de NA T.O.-viootoefeningen ..Mariner" deelna men, zjjn vanmorgen vroeg in het don ker met elkaar in aanvaring gekomen. Er zouden 32 gewonden zijn, doch geen ernstige. De beide schepen, de 8000 ton grote kruiser Swiftsure en de 2610 ton grote torpedobootjager Diamond- zijn onmid dellijk teruggetrokken uit de oefeningen en zulleneen- haven binnenlopen, om de schade te doeri opnemen. De aanvaring gebeurde ten Zuiden van IJsland, waar de Swiftsure en de Diamond zich bij de „vijandelijke- vloot" hadden gevoegd, die tot taak had gekre gen -geallieerde schepen aan te vallen. De „Mariner"-manoeuvres zyn de grootste Westelijke vlootoefeningen sinds de Tweede Wereldoorlog. Mevrouw Vijaya Liksjmi Pandit, de voorzitster van de algemene vergadering der V.N., heeft Dinsdag de Russische af gevaardigde Zaroebin buiten de orde ver klaard, toen deze de kwestie van de Chinesevertegenwoordiging weer ter sprake bracht. Bij de behandeling van het rapport van de commissie voor de geloofsbrieven verzocht de Rus de ge loofsbrieven van de vertegenwoordigers van de Kwo-min-tang groep odwettig te verklaren. Onder verwij zing naar een reeds, eerder in de algemene vergadering aangenomen resolutie, volgens welke men de kwestie der Chinese vertegen woordiging voor de duur van de «huidige zitting zou laten rusten, nam mevrouw Pandit haar beslissing. Tegen deze uit spraak werd geen protest aangetekend. Het rapport van deze commissie werd met 48 tegen vijf, bij vier onthoudingen aan vaard. Alleen het Sowjet-blok stemde tegen. India, Zuid-Slavië, Birma en Zwe den onthielden zich van stemming. Tevoren had de Israëlische afgevaardig de Bban een lans gebroken voor de methode van rechtstreekse onderhande lingen ter regeling van internationale ge schillen. Deze methode had z.L haar nut bewezen bij de regeling in Indonesië, de wapenstilstand tussen Israel en zijn nabuurstaten en bij de kwestie-Kasjmir. De Franse en Amerikaanse regerin gen hebben een overeenkomst geslo ten, welke voorziet in het voor 31 December 1954 door de' Verenigde Staten beschikbaar stellen van een bedrag van tenhoogste 385.000.090 dollar voor hulpverlening aan de Franse-Uniestrijdkrachten in Indo- China, opdat deze de strijd tegen de Vietminh krachtiger kunnen voeren. Het lid - van 'de' Tweede Kamer Mr W. A. J. Burger- heeft .de volgende vragen schriftelijk- gesteld aan de minister van Economische. Zaken 1. Kan de minister meedelenof het juist is, 'dat het. Centraal Bureau voor de Statistiek b« zijn advies omtrent de omvang van de bestaande comaumptie- beperküig aan dé: dóór-de" regering be noemde deskundigen-commissie met be trekking tot de aanhangig zijnde"'loons verhoging, een andere methode, van berekening heeft gevólgd, dan waarvan het* aanvankelijk bij zijnr-voorlichting aan de Stichting van de Arbeid uitging? 2. Indien de eerste, vraag bevestigend wordt beantwoord, kan;'de, minister dan meedelen welke overwegingen, het CB.S.- ertoe hebben geleid dezé.wüziging in de berekeningsmethode?' te,„brengen? 3. Indien deeerste vraag bevestigend wop-dt beantwoord, is deminister dan niet vanoordeel- dat dit beleid van het Centraal Bureau voor., deStatistiek niet in hoge mate moet worden betreurd, omdat het vertrouwen1.;in. de objectiviteit van het C.B,S..tdoor deze ontwikkeling kan%word«!vo«dermijnd?ir nalitéiten was. In die tijd schreef Lenin: de jonge Reuter is zeer intelligent, 'maar een beetje onafhankelijk". Zes maanden later, trad Reuter iiit de. communistische partij en sloot zich aan bij de Duitse socialisten. Toen Hitler in 1933aan' 'de macht kwam; was: hij burgemeester van Maagdenburg.. Twee jaar later, .toen hij twee maal in een concentratiekamp, was,gezet, vluchtte Reuter via Nederland naar Engeland. De volgende tien jaar werkte hij bij het Turkse opleidingsinstituut voor ambtena ren te Ankara. Na de tweede wereld oorlógkeerde hij naar Duitsland terug. Toen in 1948 Berlijn, als een gevolg van de geschillen tussen de Sowjet-Unie en de Westelijke mogendheden werd ver deeld,: werd prot Reuter, burgemeester van het Westelijk stadsdeeLEen jaar tevoren, was hü reeds met. grote meer derheid tot hoofd van het bestuur der gehele stad gekozen, doch tengevolge van communistische oppositiehad hij toen zijn ambt niet kunnen aanvaarden. De senaat van West-Berlijn heeft de bevolking opgeroepen,, tot de begrafenis van, prof. Reuter- de vlaggenhalfstok te laten hangen. Woensdagmiddag kwam de Senaat in buitengewone zitting bijeen. President Eisenhower,.noemde in een verklaring de dood van prol Reuter een „groot verlies, niet alleen - voor - de bur gers van zijn stad en land, maar ook voor de volkeren van de vrije wereld". "P ÉN'ieder meent zijn uil een valü -Lj te zijn, zegt het spreekwoord. f' Och, dat is een begrijpelijk veri schijnsel. Een mens vindt zichzelf'of? zijn naaste vrienden graag heel jbë-1 langrijk. En zelfs als ze het ook zijn, geeft men daar -dan wel eens wat overdreven uiting aan, '."- - „Het Vrije Volk"-heeft dat verle den Vrijdag wel wat heel erg ver ge-' dreven, toen het ging spreken over de heer Suurhoff, de minister van Socia le Zaken en Volksgezondheid. De lyriek ging met „Het. Vrije; Volk" op de loop. f Hoormaar: „De bemoeiingen van Sociale Zaken beginnen al met de adspirant-Neder- lander, namelijk voor de geboorte.'; Als wij zien dat de zuigelingensterfte - al tientallen jaren dalende is, zijn wij';, daarover verheugd. Maar als wij,: daarbij - zien dat deze winst voorna- melijk is verkregen bij zuigelingen, die meer dan een week oud zijn en,- dat de eerste levensweek vol gevaren','.* is, wordt de vreugde getemperd- E h:; danèeeft dem ini ster. ;-d' zorg om ook de levenskan^?, sen van het geboren wó'rt;'-:. dende en pasgeboren kind t.e*-' vergroten." Wij zullen de laatsten zijn om te- ontkennen, dat de sociale, wetgeving:- ;- én het beleidaanSocialé zaken voot'A het probleem van de zuigelingensterf-; j te van groot gewicht is en geweest ts. Maar hier wordt de zaak toch wel:.;, wat heel-sterk toegespitst op het de-V partement 'en;'de Wie zou als hij het hierover, heeft niet in de allereerste plaatse - denken aan het jarenlange werk yan?;:: kruisverenigingen .en V consul tatiebu-" reaux, die aan net. particulier. initih-;H tiet ontsptóten zijn.Wié denkt lper niet in de allereerste plaats* aanrfdei.: noeste- arbeid en ..-voorlichting van, wijkzusters en artsen. - Maar „Het Vrije Volk? denkt aUer-(=j eerst-,aanude,'minister. v. **- - Niet slechts, dat de uil eenvyalk •wordtin:- zijn ogen..;,Het meent i-zeusjg^ rijn -minister een r baker te zija 'S' li De ministervan? Economische Zaken; prof.- nodiging.: van het Zweedse bedrijfsleven.'; voor een bezoek' van enkele dagemnaar<f ZTyeden;:.yertto^eiL;iLfe|;^i^s^^ mu m (Van een speciale verslaggever.) •- - l De Amsterdamse rechtbank: heelt; hedenmorgen, een aanvang 'gemaakt; met het proces tegen de leiders van de Nationale rEuropese Socialistische, Beweging^(N.E.S.B.mr. J. Wolthuis te Groningen en de heer. Paul yaiT^wi tienenlet Amsterdam. Beide Nederlanders zijn einde Augustus vandit;gS jaar. gearresteerd. De Vierde Kamer' van de Rechtbank,. waan(oor.:dezé;y}p zaak onder grote belangstelling diende, werd gepresideerd door mr,; É- Tabingh Suermondt, als Officier van Justitie trad op mr. F. Hollander. Tot de opgeroepen- getuigen a décharge behoorde 'Arnold ''.Meyer; leider van Zwart Front", hij! was echter niet verschenen. - Als raadsleden zijn aan de verdachten toegevoegd mr.f Th. Muller Massis voor verdachte Van Tienen 'én. mr. E. F.. L. Stcins voor ver'3.achte .wolthuis,-.';."' Na een uitvoerig requisitoir heelt mr. Hollander tegen mr. wolthuis en P. van Tienen een jaar gevangenisstraf geëisV waaiwan tien maandenvp voorwaardelijk, met aftrek van de tijd. der preventieve hechtenis. Uit de dagvaarding, welke: mr.- Hol lander voordroeg, /nadat beide ver dachten in de yerdachteribank hadden plaats genomen, werdo.m;: gezégd,dat de NESB als'een verboden vereniging moet worden beschouwd. Men kan De fanatieke rebellen in' Aljeh vluch ten naar de. bergen naarmate de reg. ringscampagne tegen hen aan kracht wint, heeft volgens Ass. Press de Indo nesische minister van Binnenlandse Za ken dr Hazairin meegedeeld. Hij verklaarde, dat de regering de opstand op Atjeh spoedig' onder de duim zal hebben. De minister zeide, dat onge veer 10.000 van de 500.000 inwoners aan de rebellie deelnemen. In een communiqué werd meegedeeld, dat troepen per vliegtuig naar Kotaradja gebracht worden, terwijl een bataljon grondtroepen, gesteund door een pantser- De Belgische politicus Paul Henri Spaak zal het tweede congres van Europa bijwonen, dat van 810 October a.s,in de Ridderzaal te Den Haag za) worden gehouden. Hij arriveert Woens dag 7 October per helicopter in Rotter dam. Na de ontvangst aldaar vertrekt hij naar Delft waar hij 's middags bm kwart over vier zal aankomen. De heer Spaak zal ten stadhuize door, het ge meentebestuur van Delft worden ont: vangen en worden toegesproken door de burgemeester, de heer D. de Loor. Na het dankwoord van de heer Spaak zal hij een krans leggen bij het monu ment van Hugo de Groot op de Markt. Vervolgens zal hem een thee worden aangeboden in de raadzaal van het stad huis. waarna hij naar Den Haag zal doorreizen. peloton begonnen is langs de Oostkust op te trekken naar Lhokseumawe,\ waar troepen verleden week een amphibielan- ding hebben gemaakt Hét eerste doel van het leger is de stellingen langs de Oostkust, die voortdurend aangevallen worden, te versterken. Het wil tevens de verbroken verbindingen en toevoerlijnen herstellen. Koning Frederik heeft Hans Hed toft, oud-premier en leider van de sociaal-democratische partij, gisteren verzocht een nieuwe Deense regering te vormen. Hedtoft is gisteravond tweemaal op het kasteel Amalienborg ontboden nadat de agrarisch-cónservatieve coali tieregering van premier Erik Eriksen eerder op de dag baar ontslag aan geboden had. Het Deense hospitaalschip Jutlandia is gistermorgen in Istanboel aangeko men met een transport Turken, die van Korea terugkeren. Het zijn vrijgelaten gevangenen en onder hen bevinden zich een aantal gewonden en zieken. Aan boord bevinden zicb ook 8 Bel gen en vier Nederlanders die op 13 October zullen aankomen. haar v beaen- alséen igecamoüflèéd^ voortzetting van de voormaiige'fiNa^j tionaalSocialistische Bewegmg^ An -: Nederland.-: "VxÊ Onmiddellijk nadat de Officiéfi.was uitgesproken, verzochtde, „.50-jarigei mr. Wolthuis het -wóórd. Hij vroeg: nietigverklaring van de dagvaarding.'. Mr. Wolthuis meende, dathét'fhierj een principiële zaak /is,V het 'is;/hénr niet dadelijk* waarom héf'/in'" dëzè', zaak- gaat. MriWolthuiszeide /fgeéir* getuigen te hebben kunnen voorbreng gen, omdat in de dagvaarding :de :aa±É|§; wijzing ontbreekt, hoe hij de:véreni-. ging leidde. Verdachte zeide; voorts, -.-: in dit proces; een juridische '/kwestie® te zien. V j Mr. Hollander,"1 replicëerdé,? zéide; dezq bezvsaren te hebben verwacht. Hijbestreed de opvatting vari/véü:-; dachte in een - juridisch betoog:' vïpW „Van- nietigheid van' deze dagvaar'--./ ding is geen sprake", aldus mrr/Hbl- lander. „Mr. Wolthuis weet zeer/welf waar hij 'aan toe is". ■*/-iffig Verdachte Van Tienen-. (32-" jaaó)' ontkende, dat zijn vereniging yf/hpt I streven van de voormalige NSB/zóu 1 hebben voortgezet. v -.A Nadat verdacht Wolthuis geper- -;ï sisteerd had bij zijn verzoek" trokf 'de?/; rechtbank zich in raadkamer terug. Terug uit" raadkamer verklaarde "dé,-/- preisdent, dat de rechtbank: dé terilas'ffe'%;; legging voldoende feitelijkr omschrë? ven acht, 1 rj&r Vervolgens: begon het vérhoor.::yan: de Boëkenimporteur Van, Tieneni'VJcjS- Behandeld werd de oproep van beidé verdachten aan „de nationale machteó*/:- in Nederland". Het betref hiér.-: éënS bundeling van '.krachten, om te': kórhëhS: tot een sociale, beweging. 'In Juni ifiS?/: volgde toen de oprichting van /de/ Na-? •tionaal Europese Soc.-: Beweging, hun of méér het voetspoor van de vërehi-f,: ging van Oud-Politieke' Delinquentën.j waarvan mr. Wolthuis indertijd de topr" richter is geweest. Beide verdachten hielden zich daarna minutenlang,^fópis vlak vóót; de groene tafel, .waar zij !éeg rechtbank de voorgeschiedenis van ,/-*dë*?. oprichting uitvoerig toelichtten. - -i'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1