ki eist nieuw over Korea aJdnff in ^tmaalf bayens «ssil jjjgSl Politieke conferentie van baan? KWESTTF. N.-AFRIKA EERSTE^ PUNT VAN AGENDA lingin bezocht Duiveland Toepassing ivet Tah-Hartley -••. REDERS STAKEN VAART OP Nr-SUMATRAANSE HAVENS Over voorgesteIde verlaging joon- en inkomstenbelasting Dijkherstel vraagt 2.500.000 Warren volgt Vinson on DONDERDAG I OCTOBER 1953 mmmMmmmmmmm3 '-"P, Anderhalf millioen per dae in Staat N, York Mr Sunarjo bezocht Stichting van den Arbeid over de indexcijfers .het U Mtmkmrn&mmemmsmmsmsgtiimwm i!»teganr«aa)ewaH8memj8MaMrtema«M yolyëii3e:'"a8®n^arfpP^ Gevechten WÊm: Botterdam: Witte de Withstraat 30 Telcf. 29215 (S L) Postbus 1112 Postgiro*No. 424519 Klachiendienst abonnementen 18.3019.30 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 29216 'j-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Administratie: Tel. 114402—115486 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Tel. 67882 Abonnementsprijs 49 cent per week. 2.13 per maand, 6.35 :pér kwartaal Losse nummers 13 cent, Verschijnt dagelijks. PBOÓg11PW^Ë^^^^^É|| v ft- ft-ft .'ft.,-.. r I- - "''V .i-Droog- nveér/met' ycrspreide.cpklarlng^^.yrUilaaM tige'. tot - matige Zuid-lVesteljjke ifwtad; ï-WttolgMn ;Dlrectle: C. A. KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN V Ie,,' zo nu en dsih-ga^'wejeensyaii:^,;$SE§ë§ ■'.terteitentcbUecW^aiahbével^KilMïjt^^^SÉ sen 'voor üw.neüs.ramm^eü.:'En^ mi -êr;;-dan^yoW^vmetj;.^vMbHtëhÖi^®^M^S|^ï?Ö kleinste muntje in dat"u.-1in uw\hau-s vinden,; wanfc het?gaaf ditmaal* prn-eën- 2aak;,waar>'OOT'iaHt'ett'beipS;^V*i;i!;i^3 i, B moeten'iöpënjga'an&ÏIë^^ :.tëstan'ts':Inté&erk^ilö,Thtiis^ï^-icöi^r^^^^,S leCveer U-. r.$QA--,y <;>:-• ?£- Spfj] 'téïD'éi ::opbren^t;j*|^t^?iatók^ ml :'dëf:3pxbt.; tChri* gjgf .énf ^oyBcze^flel Sfv Guinea. In het algeróeèn :'"dientjthét;s^!<§^^Ë geld vooii. de- geestehike^en^ulturélë? mÊÈrn iVerzorgmgv.van .,onze4militau,èn. mg v f ftjDat^-Rgftoh's.vals/tChnstén^ £9 V En daarom is de cat jetebus dit zeker geen, vervelend ding, maar een |S offert brengen. jp| 'Wahtihet:gaaf'hm^etzhhétt.w&töfiskf^^S 'S?« volk. i;®: 5-".af ZIJN de Russen bereid, Duitsland op te geven? Dat is de vraag, waar over het gaat in al die helaas on genummerde nota's, welke de grote mogendheden na" de oorlog over het Duitse probleem, hebben gewisseld. De nota's formuleren de vraag anders: zijn de Russen bereid zich neer te leggen bij de gevolgen van vrije ver- kiezingen in Duitsland? 'Maar. dat be tekent hetzelfde. Welnu, ze zijn niet bereid. Nog steeds niet. Dat spreekt vanzelf, zal men zeggen. Hoe zou men van de Russen zulk een verraad jegens de Duitse Democra tische Republiek kunnen verwachten? Waarom zouden zij hun vriend Ulbricht zo maar prijsgeven aan een stembusstrijd, dat is aan de vernieti ging?: - 7-'"v V -En toch is zulk een Russische poli tiek mogelijk. 'De vraag, is maar: tot wélke prjjs. Vele Russische nota's duiden er op, dat de vereniging van Duitsland te koop is voor de neutra lisering van-dat land. Dat dus de Rus sen bereid lijn. om het verlies van Duitsland teriskeren, als de anderen maar bereid zijn. om dat Duitsland te verbieden zich militair by het Westen aan te sluiten (wat de Duit sers, indien vrijgelaten, zeker zouden doen). - Deze pry's is te hoog, omdat de Duitse herbewapening, helaas, nood zakelijk is. Zy is noodzakelijk gezien de militaire krachtsverhouding. Men vergete nooit, welk een smal strookje dat vrije Europa maar is, zelfs met de Duitsers: Daarom moet het Europese Leger er komen. Hierover valt, althans met de Russen, niet te.praten. Na de dood van Stalin scheen het echter mogelijk, dat de Russen met een lagere prys genoegen zouden nemen. Het scheen mogelijk, dat zij wegens hun binnenlandse zorgen (zie de Duitse Juni-opstand, de val van Beria, de landbouwhervorming) een paar buitenlandse zorgen wilden liqui deren. Daartoe hadden 'zij Duitsland geheel naar het Westelijke kamp kun nen laten' gUppen'.'Duitsland zou dan wel bewapend zijn, maar de hele Westelijke bewapening zou door een dergelijke sympathieke stap dusdanig zijn ingezakt, dat de Russen de rust hadden verkregen, die zy begeerden. Mén hoopte ér in Lugano mèer- van te horen. Blykens zyn nota van Maandag riet het.Krémlin geen noodzaak voor zulk «en koers. Nog steeds wil 'het zich nietbinden" aan verkiezingen. 'Nog steeds gaat het de Russen om torpe dering van het (papieren) Europese Leger. Dit alles - verbórgen in tien pagina's herhalingen. - V Y-rjOe^Russenwensente'spyekeh/dver: verminderingyyan'i\tde.,intematibnale spanning.-Zy billen dat Amerikaézijn bases in Europa, in Afrika en in' Azië,- alsmede zijn atoombomvoorraden, als mede Syngman Rhee, alsmede zijn verzet tegen de toelating van Peking tot de Verenigde Naties prijsgeeft. Zy •willen Duitsland kluisteren aan\ een vredesverdrag vol beperkingen, waar na de heren Adenauer en Ulbricht het onderling maar eens zouden moe ten worden over de vraag, hoe men vrije verkiezingen moet houden. Dat is geen basis voor een gesprek. Tot een ministersconferentie in Luga no zal het zo wel niet komen. Blijk baar is er méér nodig om de Russen tot concessies te nopen. Dat meerdere is de Europese Defensie Gemeen schap. Eerst wanneer die verwezenlijkt is,zullen de Russen er belang bij hebben om de internationale spanning werkelijk te verminderen. Bijvoor beeld door Duitsland vry te laten. Alleen op een dergelijke wijze kan de Sowjet-Unie in dit tijdvak 'der historie rust krijgen, als zy die wenst. Omstreeks halftien .gistermorgen is H.M. de Koningin per hefschroefvlieg- tuig aangekomen by de Rampaartse dijk op Duiveland voor een niet-offieieel be zoek aan enkele gedeelten van dit eiland. In gezelschap van Verscheidene autoritei ten heeft de Koningin zich naar Nieuwer- kerk en, via de Rampaartse dijk, naar Óosterland begeven. Daar sprak H.M. met leden, van het gemeentebestuur en van het polderbestuur. Het gezelschap begaf zich vervolgens naar Bruinissc, Een enthousiaste menigte had post gevat bij het Verenigingsgebouw, waar de Koningin hartelijk werd begroet. De Koningin sprak o.a. met burgemeester en wethouders, leden van de gemeente raad en van het bestuur van het calami- teuze waterschap Bruinisse. H.M. liet zich uitvoerig voorlichten en onderhield zich ook met enkele bewoners van Bruinisse. De- Koningin vertrok vtiOToigcns naar Ouwerkerk. Probeer ze!?In,ïUe-prijsklajj*enï (v»óaf18 'èö.).\Het neusje van de zalm'Uitgezóchte, edele tabakken;zeld- zaam mild en geurig. i-"\ InY&aaie dozen: vm lO sruks. Maar. koop 'vooral zo'n'gezellige cederhouten kist van 50! (Cederbóut en fijne sigaren'hirèu .immers bij. élkdari)% Y.De'3taat;van-i^eg,v:die''-m^ovtï'ber|s^ afgakonaigd,!;zal,de(volgeadë:,wee^yrbz^| ;;dën;dpgèheyënj®és^büékëjpai^ijéaBZt:ra| /len'^aaKéëö^tfeityinihnënfberyattöS^^® dus.jeehf^pórdvoeïdeti.vonKdel'Ifbai «rëgeian'gï'^38®|i bé6themanDing^tdié,;ï>tjfclê5mt§.Haw arbeidermférenigi^^h^aai^ëslpfen^i^^ staking ^zuUen'r.eertiedige^zialJihéKsflp^^ voor' dé grotepassagierêsdjepéniTo^nior® gelijk, zyn 'Hé naven in^bf .'uit-té ikèmècK? Vanmorgen werd als ;'èefste 'passagiéredtg schip de Franse Liberie" 'eni daariiaj-degl Amerikaanse „Constitutiotóirï ve^acht.^ De', reders vereniging '.'•'heeft' vxaagd de-.'wet van'Taft-HartleyWoéSTé^ passen.Volgens deze .wét, Ykunnen'jdeSS rechtbanken .eén 'staking,-wa'ardoór^'déJS' voorspoed en dé .veiligheid van: dé; hataé^ :in gevaar' wordt gebracht,:tachtigdagenws opschorten^ i?:. .;vm jig 1 Marokko, jV Si'!2.' Tunesië, 3. bacteriologische oorlogvoering, 4. de -klacht'.van Birma t?gen na- tionabstisch China, 5. ontwapening, 6. het Russische voorstel - voor „maatregelen voor het afwenden i van het gevaar van een derde wereldoorlog" en 7. Korea. De Sowjet-Unie heeft meegedeeld, dat zy de- Veiligheidsraad zal verzoe ken, ;de aanvragen van veertien sta ten, waaronder enige communistische, voor het lidmaatschap der V-N. op nieuw in behandeling te nemen. Zij zal dit d'ben door middel van een ontwerp-'resolutie, welke Vrydag by de speciale politieke commissie, zal worden ingediend. De betrokken landen zijn: Albanië, Buitenmongolië, Bulgarije, Roemenië, Hongarije, Fin land, Italië, Portugal, Ierland, Jor danië, Oostenrijk, Ceylon,Nepal én Libye.v De:, .werkgeveravhébhénjde. .mKOnaYhet 'uurloon vandé arbeid^': mét>13?,dollarj. .cent te ,vérhogeh: ft De' door destakinggetroJtferi'-havéns zijn New York, Portland. Boston; Pro vidence, "New London, NewHaven', Bridgeport "Wilmington, Philadelphia, Chester, Baltimore, en Hampton Roads. De havenarbeiders, van: twaalf havens aan de Oostkust van de Verenigde Staten zgn vannacht1 om: l uur in staking' ge gaan. Alleen de staking in de staat New York zal naar de verwachllng al - ander half millioen dollar per dag kosten. Toen gistermiddag :.de;:médedellhg van de staking kwam verwekte deze aller wegen in de -V.S. grote beroering. .-.ï President Eisenhower belegde- kort na het voomëmen'der arbeiderseen pers conferentie,- waar hjj mededeelde, dat overwogen werd de wet van Taft en Hartley toe te passen om de staking on mogelijk te' maken. In New York kunnen 800.000 personen betrokken'worden bij deze statóng. en de gevolgen zullen pas over enkele dagen in volle omvang worden gevoeld- Te Halifax zijn reeds maatregelen ge troffen om de te verwachte enorme drukte op te vangen. Oorzaak De politie vreest,'-dat de grote rivali teit tussen de Internationale Haven arbeidersvereniging en de' nieuwe vak vereniging .van de'A-F.L. aahléiding'kan zyn. van gevechten'tussen de'leden .van deze beide verenigingen. De Intematio- Op het dorpsplein in Óosterland heeft H.M. de Koningin de kinderen witte konijnen gegeven van het paleis Soest- dijk, opdat zy een klein kameraadje zouden hebben en om nieuwe konij nen te fokken. Als oorzaak van deze staking werd als oorzaak .opgegeven het geschil over een looncontract tussen de Internationale Havenarbeidersvereniging en de New Yorkse redersvereniging,. waarin 170 scheepvaartmaatschappijen zyh vertegen woordigd. De Indonesische minister van Bui tenlandse Zaken,mr. Sunarjo, heeft vanochtend een - beleefdheidsbezoek gebracht aan - de minister van Bui tenlandse Zaken, mr. J. H. Beyen. De Stichting van den Arbeid deelt ons het volgende mede: „De mededelingen van de staatssecre taris van Sociale Zaken terzake van de prijsindexcijfers, welke een rol hebben gespeeld bij de beslissing tot een ver hoging der lonen met 5 procent, heb ben enig misverstand gewekt. By de in de Stichting van den Arbeid gemaakte berekeningen zijn werkgevers en werknemers uitgegaan van een schat- ting: yan de prijsstijging van het gezins- verb'ruib, gebaseerd op het in 1951 in gestelde nationale budget-onderzoek. De desbetreffende gegevens waren verstrekt door het Centraal Bureau voor de Sta tistiek. Nieuwe onderzoekingen, die "op het Centraal Bureauvoor de Statistiek had dén plaats gevonden, noopten de des kundigencommissie tijdens haar werk zaamheden deze schatting te corrigeren. De nieuwe, lagere uitkomst, uitgaande van het budget .1951, waarop de com missie haar conclusie heeft gebaseerd, bleek vrijwel nauwkeurig samen te val len met de stijging volgens het bestaan de interimprys-indexcijfer". De Deense kabinetsformateur, Hans Hedtoft, heeft gisteravond, zyn socialis tisch kabinet gevormd .'nadat de liberale party zijn uitnodiging, om een soeialis- tiseh.liberale coalitie te vormen, van dé band gewezen had. Zoals 3lle andere Deense regeringen sinds. November 1945 is ook de regering Hedtoft r een minderheidsregering. Zij kan slechts rekenen op 74 van de 175 parlementszetels. t Evenals de agrarisch-conservatieve re gering van Erik Eriksen zal ook de nieuwe' socialistische regering een poli tiek volgen, die pro-N-A.T.O. is; Minister van buitenlandse zaken in het nieuwe socialistische kabinet'is H. C. Hansen, die in een vroeger kabinet- Hedtoft minister van Financiënge weest is. V';' (Van onze Haagse redacteur) Voor zover het herstel van de door de stormramp aangerichte schade niet valt onder de noodwet dijkherstel 1953, zal hiermede -naar schatting een bedrag van f 2.500.000 'gemoeid zijii. Hiervan is 550.000 nodig voor herstel van de af sluitdijk, .250.000 voor de dijken op Wierin-gen, Amsteldiepdyk en Balgzand dijk, 350.000 voor werken aan het Noordzeekanaal, 1.100.000 voor de kust van Noord-Holland, 150.000 voor de Buitenhaven van Scheveningen en ,100.000 voor de Emmapolderdijk in Groningen." Dit' hééft minister Algera in een begrotingswijziging aan de'Tweede Kamer medegedeeld. Rotterdam s kan trots zijn bp ~ijn nieuwe perron, waar de treinen uit de richting Gouda, zullen aankomen en vertrekken na opheffing van het Maas station. Niet alleen de vorm is uniek- - -v. .-. yr--- *s~-;w' in Europa maar ook de-verlichtingiis^ daU Deze fraaievërlichling'. voórpèenfM deel bestaandeuit A'opr^getfóogïver-.g, borgen T.L.-buizen 'geeft een: alleszins'0% bevredigend -effécV$ï:;#rï£Ê£ t-'v-V; v. •- iV.' -v U; -1,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1