Zeven mannen toefden vijf weken ZIJ KAUWDEN VISGRATEN FIJN ALS MAALTIJD.- Su perconstellation had motorstoring Mosquito geheel Vermeld- bij noodlanding In de wildernis van N.-Quebec Doodstraf geëist tegen Mossadeq REUTER TER AARDE BESTELD Millioen Berlijners stonden langs dë route geschaard Nederlandse schepen na mistige dagen weer thiösg^v^ën* Denkt aan de grote schaakkamp! Middengroepen tè belast r zwaar TOESTAND IN -ERNSTIG** ATJEH ZEER GENOEMD ÊS& j Terschelling MAANDAG 5 OCTOBER 1953 ELFDE JAARGANG No. 2586= Weerbericht Weer meteorenregen op 9 October? Navo-vlootoefenirig f^arinei*9 afgelopen Hadi krijgt levenslang Oostelijk leger begint MINISTERS DREES E/V AWERA TOCü NAAR ZUID-AFRIKA Nieuwe De Hoop in seizoen 1954 nog niet gereed Militair verongelukt Dader van moord öp Ned; meisje in arrest Belgrado Yöor noii-, agressie-pacty[ iveg naar Londen voor Christchürch Brand op Zweeds schip Wj 350 opstandelingen gedood Prins Oscar Bernadotte overleden Elf Duitse generaals uit; Rusland terug Van 1. n. r.: Jhr. mr. de Ca-, sembroot,Commissaris der Koningin in Zeeland; dr. W. Drees, mevr. Drees, mej. Algera en minister Algera. Mlt Zaterdag zijn zeven personen, zoals wij reeds' in een deel onzer edities meldden,, o.w. de Rotterdamse4 Ir. ;H.' Koeten, die per vliegtuig op terugweg van een ertsexploratievlucht naar de baai van Ungava in Nrd,-Canada, sinds 25 Augustus vermist waren, behouden op de basis van de Canadese luchtmacht te Bagotville, in de provincie Quebec, aangekomen. Het bleek, dat hun vliegtuig Norseman, dat van- drijvers was voorzien, uit benzinegebrek een perfecte noodlanding had-gemaakt op het Manuameer, in de wildernis van Noord-Quebec, aan de oever waarvan Me zeven, mannen meer dan een maand lang in volstrekte afzondering hadden vertoefd. J^rmagerd Naar raming een millioen Berlijners zijn Zaterdag opde been geweest om hun overleden burgemeester, prof; Ernst Reuter,' de laatste eer te bevvijzen. - Honderdduizenden stonden geschaard langs de route, die de stoet volgde naar;*het kerkhofvan -Zehlendorf,,Jn.Zuidwest-Berlijn. Op de lijkkist lag de vlag van Berlijn en de Baskische baret, die de burgemeester placht té dragen. Achter de lijkkoets reden acht wagens met bloemen. - h De grote schaakkamp tus- - sen het Westelijk en Ooste lijk Trouwleger zal deze week ontbranden. Zoals reeds vorige week ^gepubliceerd werd. omvat de Westelijke armee alle scha kers en schaaksters- uit dè provincies Noord èn Zuid- Holland. resjf. Zeeland. In deze unieke schaakslag zullen 'de Oosterlingen de strjjd openen. Daartoe moe ten zij uiterlijkDinsdag 6 October a.s. 'bun zet (als witspeler) inzenden aan mijn adres: W. J. Muhring, Laan van Poot 196 c, 's-Graven hage. Zoals bekend zal de meer- derbeidszet beslissen doch ook andere zetten kunnen op grond van hun kwaliteit gehonoreerd worden. Publi catie van de lijst der deelne mers volgt na 10 zetten met •vermelding- van de behaalde punten. Duig, Oostelijke ar mee, met spanning wordt uw zet 'en gaarne met commen- taar tegemoet gezien. Veel succes! W. J. MUHRING vJ-ri'""' „Historie" -i mm i 12.000ste .schip in haven van Rotterdam aangekomen Roiiw in Stockholm. m "J'l:;r Ir* Botterdam: Witte de Withstraat SO Telef. 29215 <8 1). Postbus 1112 Postgiro No, 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30—19.30 utir Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 29216 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel, 111892 Administratie: Tel. 114402—115486 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Tel. 67B82 Abonnementsprijs 49 cent per week, 2.13 per maand, 6.35 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. Directie: C. A. KEUNENG en Sir. K. VAN HOUTEN Weersverwachting tot Dinsdagavond: ,'/f. HIER EN DAAR LICHTE NACHTVORST Overdrijvende wolkenvelden en droog weer. Matige tot zwakke wind uit Noordelijke richtingen. Kouder nacht met hier en daar lichte nachtvorst, overdag ongeveer dezelfde temperaturen als vandaag. -r- Hoofdredacteur: Dr. J. A. 11. 3. S. BRUINS SLOT Wp$iS: tm mm 14®S' De traditionele viering van Lèidens ontzet werd ingezet met de: uitdeling var» haring 'en brood aan de inwonen van de stad. Eert in dé vroege, morgen ...reeds -keurig, gekleedlid urn de Com-:. ïjunfeS de "y .«oor'-fcét. HollandsevoedseHS - De militaire aanklager heeft gisteren formeeL de - doodstraf geëist tegen oud premier Mossadegh, .De gepubliceerde acte van beschuldiging houdt in,- dal Mossadegh terecht zal, staan -wegens ver zaad jegens de sjah, onwettige ontbin ding vande majlis en verzwakking van hel leger. Hét document is overhandigdaan het militair tribunaal door demilitairen, die .iet. vooronderzoek hebben geleid. .De militaireaanklager eist ook de doodstraf voor Mossadegh's vroegere militaire chef, brigade-generaal Taqqi Riahi, wegens het aanzetten tot een mi litaire opstand tegen de sjah op 19 Augustus. -Tijdens het - vooronderzoek is Mossa degh; Jen minstevier - maal ondervraagd. Volgens zijn .ondervragers zou hijdoor het simuleren van bezwijmingen meer dan eens hebben'"getracht het onder zoek te vertragen. Zij hadden zich een ruwhouten hut weten op te richten, waaruit waarne mers in het Lancaster-vliegtttig""Van de Royal Canadiaij,^^ir 'Force, dat op zwakke'radiosignalen op een speurtocht was uitgegaan, rook zagen opkringeien. Het vliegtuig zelf was oribeschadird ge bleven. Het gezelschap stond in dienst var, de Fenimore. Iron Company. Ir. Koeten is werkzaam bij de afdeling ertsexp'.oltatis van de N.V. Vulcaan te Rotterdam. Tot de inzittenden van het vliegtuig be hoorden voorts een. Duitse- geoloog, Theinhaus, een student uit Toronto, Ray Vanstone, en twee andere Canadezen, André Lëvesque uit Montreal en Victor Abel uit troepmiv r bemanning be stond uil V, de bestuurder R. J. Mullin ,i.t vctwrn. In' Ontario en de boordmecaniclén Richard Everett, uit Montreal. i - Toen het vliegtuig van de Canadèse luchtmacht de vermisten vond, bevon den zich nog. slechts drie van hen bij het toestel. Vier van hénwaren juist een. dag: eerder op stap gegaan,,om te trachten de bewoonde wereld te be reiken. Zij werden ook spoedig, nog dichtbij de oever; van hethraeer, opge spoord. li.h.i' Eerst werden de drie, die bij hel meer waren gebleven,* - onder wte zich ir. Koeten bevond, met .een amphible- vliegtuig. .van .de luchtmacht -naar. de basis Bagotville overgebracht, waarna de vier anderen spoedig volgden. gZfi^werdèhV:;^ déze oasisi:ótóenom'en,;h'öewel bun'.ge- "zbndhëidjitoëslahö *belM)orlijk":was_.;;,ZiI. waren èchter.tzeèr. vermagerd. Hun' tóe-', stél rNorséman.had wel voor'. énigewe* ken voedsel: aan boord ..gehad,inaar- dit was, voor een zo '.langdurig verblijf in de onbewoonde wereld niet toerei kend.' De Canadese* piloot en een der'pas sagiers-waren goed i op de hoogte met het. .leven in de uitgestrekte bossen in dit deel van Noord-Canada. Ir. Koeten had buitengewoon veel lof voor de piloot. ..Ik, zal je altijd, dankbaar blij-, ven,; mi,jn-.>jongenzei;hij, deze op de schouder slaande.- Volgens Koeten, Theinhaus en enigen van hun metgezellen, die in de borlog in concentratiekampen vertoefd hebben, hebben de ervaringen daar hun gehol pen om de vijf weken door te komen. „De eerste dagen maakten wij ons hoegenaamd geen zorgen", vertélde Koeten, „en wij zagen, de toestand niet somber in. We moesten ons echter wel tevreden stellen met zeer kleine rant soenen. Ten slotte hebben wij visgra ten' fijngekauwd, maar tijdens de oor log was-ik er slechter aan toe," zei hij. Op de avond van 9,October 1933 werd Europa verrast door' een grote sterren regen. Er waren ongeveer een uur lang tientallen valiende nterren per minuut té zien. In tic nacht van 9 op 10 October 1346 herhaalde z'oh dit verschijnsel, zij het wat minder intensief. Op grond van bereken! re-*a wordt de sterrenregen dit jaar ih avond van Vrijdag. 9 October WJ>.\r«chlJnlUk vri) laat terugver wacht. Kct is mogelijk, dat het aantal meteo ren weer zo igroot zal zijn als deivorige malen. Het is echter ook denkibaar dat er niet meer dan één of twee meteoren per minuut te zien zijn. In ieder geval is de kans op een bijzonder verschijnsel groot. Wie zich. die kans niet wil laten ontgaan, boude Vrijdag 9 October van tijd tot tijd de hemel in het oog. Men kan de wetenschap van dienst zijn, door de aantallen meteoren per 5 minuten te tellen; en de resultaten te zenden.; aan de Werkgroep Meteoren; Sterrenwacht, Utrecht; Wie,tón. fototoestel bezit, kan de meteoren te fotograferen. Bij grote aarü'Üen meteoren is iedere camerabruikbaar. Odk foto's zijn van groot wetenschappelijk belang. Een Russische jager 'van het type Yak Is Zaterdag uit Bulgarije naar Zuidslavië'gevlogen en geland op het vliegveld' Skopje, heeft het officiële persbureau Tanjoeg bekend gemaakt. 'Op het kerkhof;; waar o.m. president Heuss van West-Duitsïand en dr Otto Suhr, voorzitter van het Westberlijnse Parlement, "hét woord voerden, "-werden boven het 'graf saluutschoten gelost door ■tSiS Zoiiddgmorgeh om zes uur was de ■NA'VOrvl^otoefeningi,^tMariner ,\voor de' torpedoboot jagers „Kortenaer"; ,ïEvertscn" _en de fregatten „Van Amstel" en j)e Bitterafgelopen. 'Vrijdag- én Zaterdagnacht hadden zij tezamen met de Engelse jager „Fiftisterre" in' een lange patrouillelijn over de Noord-, zee gekoerst op zoek naar verwachte vijandelijke motortorpedoboten eh een jager. Vooral Vrijdagnacht hing ér eenzware mist,-slechts op enkele plaatsen waren de mistbanken opgetrokken en voeren dé schepen alshet ware. in een, door maanlicht geëffende corridor. Op andere plaatsen was de mist echter dermate' tót één donzen -massa samengepakt, dat van de brug af zelfs, de, voorplecht niet te zien was: Voor de officieren op de brug en de mannen in de commandocentrale, van waar uit allé bewegingen van'het schip worden geleid, zijn het uiterst inspan nende en vermoeiende nachten geweest. Het' doodvonnis, dat Donderdag., j.l. over de voormalige Egyptische pre mier .Ibrahim Abdel Hadi werd uitgesproken, is gewijzigd in-levens lange gevangenisstraf, zo is in-Cairo meegedeeld.' (Van een onzer verslaggevers) In een dichte mist verdween Zater dagmiddag op Schiphol,'nog voor het eind van de startbaan was bereikt, de '„Proton" uit het gezicht, de eerste superconstellation van de K. L. M. met bestemming Zuid-Afrika. Aan boord van het fraaie loestel be vonden zich o.a. de minister-president dr. TV. Drees en zijn echtgenote, als mede de minister van Verkeer en Wa terstaat mr. J. Algera en zijn dochter Tjisbe, die een beleefdheidsbezoek van tien dagen aan Zuid-Afrika zouden brengen. De reis begon echter allesbehalve vlot. Binnen vijf uur na het vertrek keerde de „Proton" op Schiphol terug wegens motorstoring. .Nadat het toestel van het vliegveld j in Frankfurt, waar men de lunch ge bruikt had was opgestegen om via Zürich over de Povlakte verder te vlie gen, merkte de dochter van minister Algera plotseling ontsteld op: „Vader, kfjk eens,, één van de motoren .staat stil". De minister liet Informeren wat i er aan de hand was, waarop de passa giers werd medegedeeld,' dat het toe stel' op de terugweg «u naar Schiphól wegens motorstoring Gistermiddag om twaalf uur is daar op" de superconstellation „Nucieon" de reis naar Zuid-Afrika begonnen. Even als Zaterdagmiddag bevond zich be halve de ministers Drees en Algera ook de commissaris der Koningin In de pro vincie Zeeland jhr mr. A.'F. C. de Casembroot aan boord. Jhr. .Casetn- broot brengt een bezoek aan Zuid- Afrika om dank te betuigen voor de wjjze, waarop Zuid-Afrika het Neder landse volk heeft geholpen na de wa tersnood. De ministers en de commis saris der Koningin werdeè Zaterdag middag op Schiphol uitgeleide gedaan door de ministers Staf en Suurhof, de secretaris-generaal van Algemene Za ken, mr. Josephus' Jitta, de president van de Hoge Raad, mr. J. Donner, en de directeur van de Regeringsvoorlich tingsdienst dr. Lammers. 1 De minister-president verklaarde voor rijn vertrek, dot zUa re» «en be- De laatste fase van „Mariner" is voor genoemde schepen min of meer „als een machtkaars" uitgegaan.Zondagmorgen werden zij onder commando gesteld van „Admiraal Benelux", -welke functie door de commandant Zeemacht Nederland werd vervuld. Déze gaf zijn eigen vsche- pen opdracht naar de thuishaven Den iHelder koers te zetten, waar zU nadat om één uur, „Mariner" verleden tijd was geworden, -binnenyjélen, In een communiqué (van de gealli eerde commandant .van de Marine luchtstrijdkrachten In Het Kanaal' en het Zuidelijk deel vanjdé'Noordzee) aan het Kanaalcommando (waaronder de Nederlandse schepen hebben geope reerd) zegt'de commandant. ,o.a„.. ver heugd te zijn over de wijze waarop het ;personeel van allé naties heeft samen gewerkt en ,de- vermoeienissen door staan. „De onmiddellijke -resultaten van .Mariner" tonen aan, dat wij op de goedé weg zijn .met het door .ons gevoer de beleid en de door onsontwikkelde stellingen. En dat wij grote vórderingen hebben gemaakt-'met de coördinatie van de krachten van,alle naties,betrokken bij onze gemeenschappelijke taak". De „Nederlandse- Vereniging ten be hoeve van zeelieden van elke nationali teit" te Amsterdam, -diehet beheer voert over het hospitaal-kerkschip „De Hoop", heeft dezer dagen besloten het ontwerp van het nieuwe hospitaal-kerk schip tet laten testen door prof. Bone- ;bakker van de Technische Hogeschool te Delft. De vereniging wilal. niet; het risico ,;lopen. dat- het nieuwe schip niet voldoende voor zijri taak bereikend is. Heronderzoek te Delft zal. vooral proe ven omvatten over de-stabiliteit én zee waardigheid vanhet schip bij slecht weer.'■-* - De gunning van'de bouw, van het schip, waarvoor een vijftal scheepswer ven heeft, ingeschreven 'o.a. De: Sleep- hellingmaatsriiappij „Scheveningen" zal hierdoor 2 a 3 maanden worden aange houden onder strikte géheimhouding van de ingeschreven bedragen. Tegen het einde van 1954 zal dan het nieuwe' hospitaal*kerkschip worden op geleverd, zodat de vissers zich tijdens de haringteelt 1954 nog met het oude schip tevreden moeten stellen. Gisteravond is op de grote weg van Bergen op Zoom naar België, een jeep met militairen van het kampement Os- sendreeht in botsing gekomen met een Belgische auto. De ^bestuurder van de jeep verloor de macht over het stuur, reed in een langs de weg lopende sloot waarbij de wagen over de kop sloeg. Een inzittendemilitair, de twintig jarige soldaat-kok v. d. B. uit' Hoens- bioek, werd uit de wagen geslingerd en zo zwaar gewond dat hij kort daarna overleed. leefdheidsbezoek betreft. Hij zal ech ter niet nalaten te trachten culturele contacten te leggen en oven. emigra- tieoroblemen te spreken. -i p -i Op 14 October wordt het gezelschap terugverwacht.' m.rn drie erewachten vanelk. vijftig Britse, Franse en Amerikaanse soldaten van het geallieerde garnizoen in "WestrBerlijn. Vele vDuitse en geallieerde vertegen woordigers woonden de plechtigheid bii- Onder de vele telegrammen met rouw beklag, f die waren binnengekomen, be vond zich ook een telegram van presi dent Eisenhower,; die Reuters overlijden „een - 'tragisch verlies voor de vrije wereld" noemde. De rouwdienst werd bijgewoond door president prof. Theodor Heuss, door de geallieerdehoge commissarissen eh hét corps diplomatique. Nadat de sombere tonen, van jVagneré Götterdëminening waren weggestorven, werd, het-.srtoffelijk overschot vanReuter óp' een' zwarte wagendoor de stratengereden naar het kerkhof.Langs; de. routestonden maxmen, vrouv/en en 'kindéren rijen dik. ..Uit "luidsprekers klonk, het „ïch,hatte einen Kamér aden", i .Vlaggen van- dé verlóren Duitse gebiedenen", van Oost- Duitslandhingennaast-, dié van West- Duitsland.. -. Op de kist lag het zwarte alpinopetje, dat. Reuter placht te dragen. In een korte' toespraak heeft president Heuss de overleden burgemeester een man; genoemd, die zijn leven had "ge geven voor de dienst aan zijn volk in nood. .Ernst Reuter is historie gewor den door zijn -werk voor Berlijn; Hij was geen man. met wie men gemak kelijk kon omgaan, noch voor zijn vrienden, noch voor zijn vijanden. Maar wij weten, dat hij op zijn Berlijners aan kon en de Berlijners wisten/ dat ze op hem aan konden". De voorzitter van de Westberlijnse gemeenteraad. Otto Siihr, legde de gelofte af, dat het strevea van Reuter naar dë Duitse eenheid zou worden voortgezet., Wij. sullen zijn testament in dankbaarheid, eer en liefde uitvoe ren". verklaarde hij. Op het kerkhof woonde slechts de naaste familie de eigenlijke begrafe nis bij. Vandaag wordt bepaald, wanneer de gemeenteraad zal bijeenkomen om een opvolger voor Reuter te kiezen. Be politie te Salt Lake City (Ver. St) heeft een vervolging ingesteld tegen, een man, die wordt verdacht in Juli j.L' een Nederlands meisje te hebben doodge stoken, Volgens de politie heeft de man, de 26-jarige Leon Livingstone, toege geven, dat hij het Nederlandse; meisje,* mej. R. Slierendregt, die nog geen drie 'aar geledén naar Amerika was gekomen, ueeft 'vermoord. Mej. Slierendregt werd op 11 Juli, toén zij terugkeerde naar-het huis van een dokter te Salt LakeCity, waar zij als dienstbode werkte,-;neerge stoken. Advertentie V. KOSSEM f.1.40 «n f.1.- Minister Van de Kieft en de staats-:,. secretaris dr Van den - Berge -bestrijden in een* nota aan de -Tweede Kamer,de.S opmerking van enkele leden,, dat;het-; systeem van kinderaftrek bij de voor gestelde verlaging van de inkomsten-.::, belasting willekeurig is, omdat -de grote gezinnen enigszins meer worden tege-. moetgékomen. De suggestie, omvoor bejaarde .;on-_. gehuwde belastingplichtigen de. leef tijdsgrens van 65 jaar, waarbij .rij'vmet:; gehuwde belastingplichtigéii worden ygêjp; lijkgesteld, te verlagen, kunnen de? mi- nister en de staatssecretarisniet. overf- nemen.--: - Zij merken verder op, dat, als men de. belastingvermindering uitdruktin-•.•een.;-- percentage van het inkomen,, dit percen-, lage het grootst is bij een 'inkomen: van*® omstreeks 12.000. Nivï allecn baj hoge- re, maar ook bij lagere inkomens is 'hét percentage geringer. -DitV.is eerii'gèvolg;:; van het streven om de belastingvernun:.-, dering voor de middengroepen, op wie;,; thans wel een -onevenredig zware.jdruk,# rust, relatief groter te Vdoen. :rijhV,danW; voor de andere groepen. Het is .'echter,; m-;;; zijn algemeenheid .onjuist om' te stellen;'.;: dat dientengevolge de progressie -wordt;"; verscherpt. - -V-V. SS» ',v".-iv'A.v.fI l In een te KoceyJe gehoiidenrede hee£t7deiri vice-president en minister - van* Bulténlands&J Zaken - van i Joegoslavië;; Edvard r^KardelJfe Zondag verklaard,dat Joegoslavië /4nsteint^ met "Sbwjet-RuslaridJ: eeri pact van'non-agressief aangaat,- ,;mlts de ^Sowjetregericg de;;r? en kleine landen f werkelijkegaranties.•••iyaBtfj veiligheid geeft'K--*v Tiius Oales, «én vlieger 'van de -. Austra lische luchtmacht, die met een Mosquito op vecf was vahNoórdwest-Australia naar Londen óm- aan ,*d«snelheidswedstrijd naar Chrislclturcli- 'deel io nemen. beeft gistermorgen radiografisch' medegedeéld, dat hijboven 'de - baai van Bengalen -met benzinegebrek te kampen had en .dat hij een noodlanding ging maken: Vliegtuigen gingen onmiddellijk op onderzoek uit Later werd geméld, dat Gates én zijn medebestuurder Douglas Swain op onge veer 65 km ten Zuiden van Merqui op de Westkust van Birma zijn gevonden. Hun Aan boord van het 2500 ton metende Zweedse schip. „Reine Astrid" is van morgen vroeg brand uitgebroken. Om ongeveer half zes zond het schip nood signalen uit, waarin het om onmiddel lijke assistentie vroeg. De „Reine As trid" bevond zich toen op ongeveer 65 mjji ten Noorden van de oostpunt van Terschelling. Te ongeveer 06.15 uur meldde de „Reine Astrid", -dat de bemanning het vuur onder controle had. Het noodver- keer werd opgeheven. Verscheidene schepen hadden toen reeds koers gezet naar het brandende schip. Aan het Deense schrp „Arkansas" werd gevraagd voorlopig in de richting, van de „Reine Astrid"-te blijven varen. De militaire commandant van Noord- Sumatra, kolonel Simbolan, heeft de toestand in Atjeh „zeer enjstig" ge noemd. In- een exclusief onderhoud met P. I."Aneta legde -kolonel Simbolan er de nadruk op. dat het onmogelijk is de kwestie .Atjeh alleen met de wapenen op te lossen. Het leger in Noord- Sumatra zal zich voor een zware taak gesteld zien, indien de regering zou besluiten de staat vim borlog en beleg in deze provincie af te kondigen. Kolonel Simbolan deelde mede, dat het civiele bestuur alleen wordt uit geoefend in de gebieden, die onder controle staan van de machtsapparaten. kolonel Simbolan1 is Vrijdagmiddag in Djakarta aangekomen voor het uit brengen Van een rapport over de toe stand in Atjeh én het indienen van voorstellen ter regeling van de moei lijkheden. Hij deelde mede, dat van 20 tot 27 September de plaatsen aan de! Oostkust van,Atjeh. zoals Lhokseu- raawe, Bireun, Sigle, Seulimeun en Idi, voortdurend door opstandelingen zijn aangevallen. Van 23 tot 27 September zijn zowel per schip als over 'land ver sterkingen aangevoerd. Kolonel Simbolan deelde mede. dat het leger aan de Westkust alleen de Het12.000ste schip van 'dit jaar is vandaag de Rotterdamse haven bin nengelopen. Het is het bruto 298 ton metende Duitse schip „Thule", eige naar G. Schoning, dat een lading graan vervoerde en van Norrkoping kwam. Het vorig; jaar arriveerde het 12.000 stè .schip,op 18 October. Toen was het een' Nederlandsvaartuig en wel de i,Helvetia". gebieden rondom;,Meulaboh en' Tapak- tuan onder coutröie heeft en in.Midden- Atjeh alleen het- gebied van Kotatjane. Takingeun .in Midden-Atjeh ,was door eenheden van .de mobiele brigade ver laten, zeide Simbolan in 'dit eerste algehele overzicht overde -situatie in Atjeh. Op vragen van P. I. Aneta deelde kolonel 'Simbólan- mede, dat tot op heden 350, opstandelingen zijn- gedood en dat ongeveer 500 volgelingen van Daud Beureuh zijn gearresteerd. Het leger heeft tot dusverre zeven doden en 17 gewonden verloren, 98 mili tairen zijn gedeserteerd. Kolonel Sim-, bolan kon niet zéggen hoeveel slacht offers de opstand onder de bevolking heeft veroorzaakt. Prins Oscar Bernadotte van; Zweden is Zondagmorgen vroeg in de ouderdom vt.i 93 jaar in Stockholm overleden. Hij was de enige nog levende broeder van koningGüstaaf V, die in 1950 in de ouderdom van 92 jaar overleed. Hij was de vader van wijlen de V.N.-bemiddelaar graaf' Folke Bernadotte, die in 1948 in Palestina vermoord werd. Prins Oscar, die op 15 November 1859 het levenslicht aanschouwde, was het eerste lid van het koninklijke, huis der Bernadottes, die terwille van de liefde zijn rechten óp-de troon opgaf. Hij 'deed dit in 1888, toen hij'in het huwelijk trad met bba Junck, een hofdame. Erins Oscar had. vüï kinderen, de gra ven Carl en Folke Bernadotte en dé gra vinnen Maria,.Sophia en Elsa. 3ïj stond békend als zeer godsdienstig en. was .de enige .Zweedse prins, die - ooit in een kerk op de preekstoel, gestaan heeft.' vliegtuig is' géheel vernield, doch Oates en^ Swaih: zijn; Slechts;'licht^gewohdg^g^^i fVoór',de "isnèlhëid'swèdSu^'diiSariGfiris® church zijn nu nog vijf ..Canberia-bom-;',: 'mènwerpers overgebleven, wantJimmy, Woods,die, met .de;ahderéj-Mosqüitö;^^^ welke zou - deelnemen;' was -ingeschreven,s heeft'zich teruggetrokken wegens:jhöéij; üjkhedenqnet'deffinanciericgi;::.;i:f£;;i^ ,-^y - -.. VÏ-r- 'f'iiïitlir* Elf Duitse generaals zijn ;Zaterdag ttü1^^ Russische krijgsgevangenschap in ÏDnits^fsL land .teruggekeerd. Zevenvan. heni zijn* Zaterdagmiddag bij Herlesbausen rovécig;^ de Westduitse grens gekomen.--:ZU ;,:»j20n\. naar het kamp Fried land bU Goettingcn;-: dat alle; krijgsgevangenen uit het.Oosten.; moesten passeren, overgebracht. $Ég Twee -van dë elf tièrugsekéeéèe': raals-.zijn in Oost-Duitslaadigetoleyen:jen:5^a^ twee naar Wést-Berlijn gjéredsd. De generaals zijn aBcomstig, üit-.l. hët'i.-'z!' krijgsgevangenenkamp ;.',:;.;VOikawa:j®|ten®g Noordoosten van Moskou.'. De zeven jge^.-g; neraals, die naar West-DuiIsland rijn géy5.|>f kennen, zijn: de 62-jarige-luitenant-géne-j;;.TW raai van 'de voormalige - Duitse Lucht-';-A macht Ernst Cabanis,'de' 69-jarigetluite- f nant-generaal van de Lü<iitafweer?,;IMö,feg Franssen. de 68-jarigegeneraalveearts, dr. Erich Koohler, de '68-jarlge genëra'alv-; van de Arbeidsdienst Hans -August-Mete.kg generaal Erich Quade:(bijzonderheden-rf ontbrék en)"de 85-j arige' generaal va'n' dé Luchtmacht Franz Cons tantin Rembejehp? de 67-jarige generaal van de ;-Art>ëids- 'diénst Wiilibald Weise. Volgens het -Duitse"Rode Kruisu iin'ë.- Wèst-Berlijn zijn de vier andere -vrijger.. latenen: 'generaal-majoor-Wilhelm- Küazejjmi de chirurg van dé marihe gentóaM-Ca2k;.:t nitz, generaal-majoor Moritz* "eh^geiK^.j-.r raal\;Ebbeckert-<Sf;-<i'<:ëi;ïsgïiP'^R^p§^^5 De teruggekeerden verklaarden;-:.: dafïV. in het kamp Vorkawa nog 71 generaals;. verblijven. Zij geloofden, dat deze bin- nenkort zouden worden vrijgelaten.-Tn ander Russische - kampen verbleven.volë gens hen nog: 60 70 Duitse generaals. f-:vf Zaterdagavondmaakte' het: treintje SclieveningervttDen Haag Hét "oüdstéj0^i s\jn laatste' rit* Deze rit, 'veltre ruim 600 personen werd medégèreden; is met zonder hindernissen vcrivpcfï, V'':;: Niet/minder., dan.' 18 malen\jteërd^'ér$§^i. aan de -noodremgetrokken'. ■Dé'LvdorC^Mk sister Kiun hef-.-. achecomit6r,:}van%f.de-£'^tfif IEassenaarse. forensen, jhr. mr., M. Crastvinckel (rechts) was bg-,héC^"^Êj afscfiëid '"ifritront dig. ^11

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1