Jemtna wë TUSSEN COOL- EN WESTERSINGEL K HEDEN AVOND 11 UUR SLUITING Vlaardingse Zakenstudiekring vierde het tienjarig bestaan Politiemannen in de schoolbanken Ï®1 Lijnbaaii-promenade geflankeerd door hoge flatgebouwen Nieuwe zenders Wereldomroep Spaak in Rotterdam SCHIEDAM Het oorlogsmonument Fa. Hakkert jubileert VLAARDINGEN Initiatiefnemers werd hulde gebracht Maasland Burgerlijke Stand van Botterdam „In elke provincie een Zonnehuis" aHr Pil mm. Stil wi&Êfêfèm, DJakarta wil praten met bendeleider Hoek van Holland Staking op 't abattoir te Amsterdam Passagiers „ir Damme" naar Londen vertrokken TROUW Woensdag 7 October 1953 f Jöevojtiüugseouiröle lasu/ts voor nm\ 0N HUfSHOCWm Wijziging oevervoorziening langs Nieuwe Maas Expositie in Cultureel Contact Centrum De Leeszaal in September Komende wijkavonden van "Wijkgemeente III Woningen Zamenhofstraat alle uitgegeven Betrouwbare „BLIKSEMSERVICE' garandeert U de- snelle COMBINATIEWAGEN G.A. HOOFT'S CARLTON AUTOMOBIELBEDRIJF C.V. V.S.G. kan eerste wedstrijd winnen Lezing dr. E. D. Kraan Vlaardings politie-elftal sloeg Schiedam met 5-1 TEKKO TAKS EN DE ATOOMPANTOFFELS i '.-.1 isnlël: I Spel van laag- en hoogbouw sorteert fantastisch effect Tewaterlating „Koratia" bij Wilton-Fijenoord :iig 41 ÉH Vervólg van pag. 1. li! De V.U. en het overlijden' van prof. Diepenhorst"'- V isserijberichten n 1^0-2.10, in -1,25-1.35, IV": D^541U0, Jfriet? 1 1-20-1,30, li 0.60-0.35, .illes per kg. Grote schol 27, middelgroot -29. schol IIïstio, itt-- 13.60-17.50,. schar 12-14,80, poon H 13.80. "rog 12,50- 1 .m In verband met de mening, welke een dezer dagen tot uiting kwam, ais zou wanneer eenmaal de Centralei commissie voor Oorlogs- en Vredesge- denktekens haar advies heeft uitge bracht de vereiste vergunning voor het oorlogsmonument te Schiedam te gelijkertijd worden verleend, moet erop gewezen worden, dat de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen de autoriteit is, die tot het afgeven van deze vergunning bevoegd is. Genoemde minister heeft bedoeld ad vies thans ontvangen, doch, aangezien dit anders luidt dan het advies van de Provinciale Commissie, zal nog enig overleg ten Departemente nodig zijn alvorens de minister zijn eindoordeel geeft. Van gemeentewege is op een spoedige beslissing aangedrongen, daar deze zaak reeds zo lange tjjd heeft gevorderd. Vijf en dertig jaar geleden begon de heer B. Hakkert, de oprichter van het bekende mandoline-gezelschap O.N.I., in het pand Hoogstraat 1719 te Schiedam een bescheiden muziekhandel. Twaalf jaar later werd de zaak verplaatst naar Hoogstraat 163, waar de heer Hakkert tot zijn overlijden in 1951 de zaak heeft geleid. Hij werd opgevolgd door zijn zoon, de musicus J. G. Hakkert en sinds Augustus van het vorig jaar kwam de derde generatie Hakkert in het bedrijf. 'Deze jonge Hakkert breidde de zaak uit met een reparatie-afdeling voor alle mu ziekinstrumenten en er zijn plannen voor modernisering en verdere uitbreiding. Zaterdag a.s. zal het 35-jarig bestaan worden herdacht. Op die dag wordt 's morgens van 9.30 tot 11 uur receptie gehouden. B. u., v —ii. UV.VU xueue, dat ue «uuenng uevuijuuiti weuerom oe- gunnen is aie. a« .in ne. oesnut uevoi- juui&suuekiloucung vooigescureven jaar' jyaae eoüvrbié uer DevoiKing. needs vei'teueïciene gezuijnuOiden zul- leu ue oeaeiine wuw -oiuiuneven tussen nuii pos. nebben' aangéu-Oneii. ueze. eonuine -moei ue cnueluig ue- voiiuiu tn Sldat stenen te nunueu na gaan ui' net juiste aamai personen in net DevOiKingsiegiSier is.opeenomeu en o- ecu ieder m net Kiezersregister is opgenomen. wax zunen ae lormuueren geuruikt worucn vuur net samenstellen van een meinv aurésooeic, waaraan aringéna oe- nciértenêsiaat. - ue Devoiiting van facmeaam kan er aan 'medewerken cut aaresooeit zo juist woseujit te uoen zijn, aoor ae lormune- reu zu nauwiceung en zo auiaeuj K mo- genjK in te vuueii, met name ae eeroe- pen juist te omscnrijven en ae lormu ueren voorai zo spoeaig mogenjk terug te zenden. BURGERLIJKE STAND VAN SCHIEDAM Geboren: Herman us, z. v. C. Groene- weg en a. Post; catnarina, a. v. C. Bek en Winterswijk; Atida J. HL, d. v. fa. ti. M. Brujjilzeels en A. J. de Hok; iienarik, z. v. H. van Wijk en C. ivi. faoeters. Overleden: T. H. Bunte, 73 j. Voor de huishoudelijke competitie van de Schaakclub „Schiedam" werden de volgende partijen gespeeld Groep 1: J. Btjloo—W. Kievit 1—0, P. Lam S. Oosthoek 0X, D. IJzendoornJ. Drögc afgebr., G. Groen—P, Westerveld afgebr., J. v. Grootveld—W. Meijer 0—1, C. L. v. TroostJ. Moerer 1414, W. MastS. Kos ter 1—0, J. FluljmersJ. F. Ror(jc 1— Groep U: N, .v, d. Brugge—W. Scheliebeek 1—0, I. v. Veen—E. Postma 01, P. v. d. KntijtJ. Timmets .5414, W- Hoogendam Ji v,. d." Berg ok.iV F. de VliegerJ. den •Boer afgebr., H. Offerman—L, v. IJzendoorn 1—0, J. v.' d. Linden—W. v. d. Most 0—1, N. v. d. Velden—C. Slagmoolen 1—0. Voor de competitie van de Rotterdamse Schaakbond speelt het eerste tiental thuis tegen Waddimcvcen X. Advertentie Naast vala attracties vanavond uitreiking van een groot aantal waardevolle GESCHENKEN w.o. het BERKEN EETKAMER AMEUBLEMENT (tafel en 4 stoelen) uit het huls op het middenplein, COSY Petroléumhaard, enz. enz. Ten kantore van de Dienst van Ge meentewerken te Schiedam werd op 6 October j.l. aanbesteed het project: „Wijziging oevervoorziening langs de Nieuwe Maas". Door 7 inschrijvers werd als volgt in geschreven; l. p. k. Kraayeveld te Sliedrecht 89.000; 2. C. A. Langeveld te Alphen a. d. Rijn 85.900; 3. T. Bak ker te Rotterdam 83.410; 4. T. A. Bakker te Rotterdam 83.410 (onder bepaalde voorwaarden); 5. D. van den Heuvel te Werkendam 82.800; 6. Van Splunder's Aann. Mij. te Ridderkerk 82,600; 7. J. K. Simon Aann. .Bedrijf te Schiedam 79.100. De gunning werd aangehouden. In het pand Lange Kerkstraat 34 te Schiedam werd vorige maand het Cultu reel Contact Centrum ondergebracht. Van tijd tot tjjd zullen in deze kleine expositieruimte tentoonstellingen worden gehouden. Vrijdagavond om 8 uur zal de heer H. de Jongste dte tentoonstelling openen Van werken van; Piet de Haard, schilder en Emile Voeten, beeldhouwer. De expositie zal van 930 October a.s. dagelijks geopend zijn, behalve 'sMaan dags, van X05 uur. De voornaamste cijfers van de Gem. Openbare Leeszaal-.: en Bibliotheek te Schiedam over de maand- September zijn: totaal uitgeleende werken: 17.878 (vorig jaar September 17:243). Hiervan waren: 9048 romans; 4524 studiewerken en 4306 kinderboeken. Het aantal houders van leeskaarten ■bedroeg aan het einde der maand 3812 (vorig jaar 3222). Men beschikt thans over totaal 70.144 werken. Vorig jaar wa ren het er 68.678. Hedenavond wordt in „Irene" de eerste wijkavond in dit seizoen gehouden van Wijkgemeente Hl der Ned. Herv. Ge meente Schiedam. Door de Volksuniver siteit zal worden vertoond de film „Het is middernacht,- dr. Schweitzer". Op 13 November a.s. spreekt voor deze Wijk gemeente prof. dr. G. C. van Niftrik .en voor de bijeenkomst op 28 Januari a.s. uitgenodigd ds. J. J. Buskes van Amster dam. Op 23 December a.s. hoopt men een Kerstwij dingsavond te houden. Ter algemene kennis wordt gebracht, dat de nieuwe gemeentewoningen aan de Dr. Zamenhofstraat te Schiedam alle zijn uitgegeven. Aanvragers voor deze woningen, die hieromtrent geen nader bericht hebben ontvangen, zijn dus niet in aanmerking gekomen. Advertentie Ruimte voor 4 13 personen Uititekend geschikt voor spoed bestellingen van Idein* ladingen Ideaal voor Vraag demonstratie reiziger» met veel ba- Dealers over het gehele land gage Loopt X op 14 Imp. ROSIER, ALEXANDERLAAN 23. RIJSWIJK (Z.H.), TEL 77X990 Dealer voor Rotterdam: Insulindcstraat 250, Rotterdam, Tel. 44451 - 47487 Ter gelegenheid van haar tien-jarig be staan heeft de Vlaardingse Zakenstudie kring gisteravond in de zaal Harmonie feest gevierd. De feestgangers werd een vlot en aan trckkelijk programma geboden waarin verschillende hoogtepunten waren. Enkele van de oprichters, die vnor hun Indertijd genomen initiatief hulde wera gebracht, kregen een presentje aangebo den, terwjjl de bijdragen van ds Mulder en de heer Oosterwclder een diepere inhoud aan dit feestelijk samenzijn gaven. Maandenlang is een feestcommissie bezig geweest om deze lustrumviering voor te bereiden. De voorzitter van deze „commissie van drie",-de heer de Goede, heette alle leden welkom en in het bijzonder de gasten, waaronder zich bevonden de commissa ris van politie, de heer K. v. d. Ham, wethouder T. de Bruyn en afgevaardigden van een soortgelijke kring in Maassluis. De voorzitter van de jubilerende ver eniging, de heer van der Vlis, vertelde daarna iets over het ontstaan van de vereniging. Hij sprak zijn erkentelijk heid uit over het initiatief en de moed van de oprichters. Als eerste was daar dan de heer Wape naar, de man, die in de oorlogsjaren al dacht aan de ontwikkelingsmogelijkhe den, die de jonge zakenmensen na de oorlog moesten hebben en die toen het initiatief nam. In warme bewoordingen bracht de voorzitter hem dank voor wat hij heeft bereikt voor hen allen. Ook de heren Noordegraaf, die een tijd lang voorzitter is geweest en Lens, de Vaak komen de Schiedamse politiemannen, mede door de aanwezigheid vait enige scheepswerven in. de stad, in aanraking met buitenlanders, die veelal de Engelse taal spreken. Door velen werd het dan als een groot gemis gevoeld dat zij deze taal niet kunnen gebruiken. Toen de leiding van het korps het initiatief nam tot het geven van Engelse lessen, bleek daarvoor dan ook grote belangstelling te bestaan. Niet minder dan 63 politiemannen waren hiervoor enthousiast. Zij toerden verdeeld in vier groepen, die onder leiding staan van hoo/d-inspecteur Kloeseman en de inspecteurs Kniepstra, Stuitje en Knook. Gistermiddag is de eerste groep gestart'in een lokaal van de Blauwe Huis school aan de Lange Nieutvstraat, waar de politiemannen door middel van de linguaphone les krijgen. De'genoemde inspecteurs zullen een en ander aanvullen en ook als corrector van het „huiswerk" optreden. Aangiften van 6 October. BEVALLEN: s Slingerland—van Maanen z; A M van der Waal—Wuister z: M J Kalb Silvius d; A C Kbedolf—van Vuuren z; A Moy-Houben-Tan z;'N van der KooijBo gaards d; I.ï Zou n—Al burg z; C A Everts— Moelker d; E J Hansen—van Boon z; L Leeuwenburg—van Capellen d: A Tinhout van der Vlerk, z; T de.Raadt—van.der Burgh d; M A RietbergenLooit z; E J Chr van Beek—Metzger z: A Kerkmens—van der Sloot d; H F Breedveld—Meeling z; A J Markusse—de Widt d; P Daamen—Steer- mann z;,V 6 1 Hofs—Blunk z; W A Bosga— Zblstra d; J Talie—Heijstek z: C Bredius— Dunk d; Chr VisserPieket z; M P van Overboek—van Hengel d; F de Graauw—de Man z; E TurkenburgKortekaas d: P J SeelbaehHesset z; J J A van der Haven- van Uden d: C A Helmer—van' der Linden z:- L van Beek—Provilü d: J A M Valk— Wigmans d; M van der. Pol—van Vuuren z; H E Muntervan de Wetering d; C van der WerkMellssant z; N Keijzervan Mars bergen z: M 7 Bos—Rienks z; F H Snijder— Schenk d; C R van der Linden—Bouwens d; C;W J Bastiaansen—Kokke z; J Koopmans— Steketee z; H M de Koning—Hennlnk z; M E van Keede—Goedhart d; T van Galen— Vllegenthart d; J H Herstelvan de Bank d; M II van KastorenAbrahams z: M J yan Tellingen—van der Waarde d: P J'-M Walraven—Duilvestlin z. OVERLEDEN: M Jongcneel, man van E J J Janssen 72 J; J Sdenstar, vrouw van T 3 Fe Oerwee 64'J: G P Grift, vrouw van C B Valkenet 58 L vV van Uriel, onge huwde man 78 J: J Th Voots, man. gehuwd geweest met Chr van Varlek 66 j; M van de Werken, vrouw, gehuwd geweest met A Loo ren de Jong 78 J; A de'Visser, vrouw gehuwd geweest met P Pols 80 J;J C Kril- ger, man van A K StoutjesdUk 84 1: L A Bems. ongehuwde man 73 1: J M Cornellsse, vrouw van G Braat 64 j; H Nieuwenhulzen, man van J van Balgooi 74 J; W J vin der Hart, man, gehuwd geweest met S M Kwestroor 85 J; P G Ottevanger,: vrouw, ge huwd geweest met C J Tijdgat; J Dura, vrouw, gehuwd geweest met F C Oosthoek 86 j. Voorts als levenloos aangegeven:, A P Molenaar—Roedolf, dochter; C. E Boem zoon; M M Kcoops-Seeslnk. dochter. DoskomHeinenooid: 0—13. Tegen de koploper in de 3e klasse A heeft Daskam Zaterdagmiddag niet veel uit kunnen richten. Voor de pauze voerden de gasten de stand al op tot 8—0 in hun voordeel. Na de rust speelde Doskom aanmerkelijk beter en werd de Maaslandse keeper nog vijf keer gepasseerd. - Dé Doskom-junioren' speelden in Schie dam een wedstrijd tegen Schiedam-b. Zij verloren deze ontmoeting met 31 nadat de ruststand 2—1 was.; Het doelpunt bij Doskom werd gemaakt door B. v. Mil. Kerkdiensten verzei.' 'De kerkdiensten in de Hervormde Kerk'te Maasland zul len ingaande Zondag 11 October a.s. aan vangen des -morgens om 10 uur en des middags om hall drie. Deze nieuwe rege ling geldt voorlopig als proef. SneUe.zeacüe. Toen een'motorrijder, die op een uitwijkpïaats van de Rij ksweg 20 even gestopt had om een cigaret te kun nen roken, zijn motor weer startte om verder te rijden vloog deze in brand. De berijder had de tegenwoordigheid van geest om snel zijn voertuig naar een na bijgelegen sloot te duwen en er de motor in te rijden. De brandschade bleef daar door beperkt. Daar het echter geruime tijd duurde voor. men er met vereende krachten in slaagde de motor weer uit de diepe sloot op het droge te trekken was er aanzienlijke waterschade. Fropaganda-avcnd Geref. Jeugdver band. Donderdagavond houdt het Geref- Jeugd verband te Maasland een propa- ganda-avond in de gymnastiekzaal van de Oude School, Doelstraat. Voor de pauze zullen een aantaL reeds ingediende vra gen worden besproken, na de pauze ver zorgt de Meisjesvereniging „Wees een Zegen" een ontspanningsgedeelte. Aan vang half acht. Weekend .Jonge Kerk", Op uitnodi ging van de Jonge Kerk-groep te Maas land zijn een twintig-tal leden van de groep uit Koudekerk aan de Rijn in Maasland te gast geweest Het weekend werd geopend door ds Keijzer, waarna de Ned. Herv. Kerk bezichtigd werd en de heer D. de Kort iets vertelde uit de historie van dit oude gebouw. Zondag middag werd naar aanleiding van een aantal actuele vragen in groepen gedis cussieerd. O.a.' werd de vraag of een Kerkendag in Nederland zinvol zou zijn, algemeen bevestigend beantwoord Hel eorsie tiental van hei Vlaarding» Schaakgenootschap bond deze week de strijd aan tegen Hillegersberg voor de competitie in de promotieklasse van de K.N.S.B. Hoewel V.S.G. twee van haar beste spelers moest missen, gaven de andere spelers zulk sterk spel te zien, dai een kleine overwinning in het voor uitzicht ligt. De stand is thans S'A2A in het voor deel van V.S.G. Van de 4 afgebroken partijen die Maandag a.s, worden uit gespeeld staan er twee voor V.S.G. heel gunstig. 1 Partij staat gelijk en 1 partij zal waarschijnlijk verloren gaan. Dit alles kan met recht een fraai suc ces van de V.S.G. mensen genoemd wor den. De onderlinge competitie is ook ge start. Hier vielen tot nu toe de volgende uitslagen te noteren: Groep 2: "W. v. d. VaartA. van Embden Jr 10; Groep 3: W. P. BaggusA. A. de Vette 0—1, F. MooijA. Oudshoorn 10; Groep 4: J. BoerdamJ. J. van Witzenburg 10, J. A, Florijn—J. Terleth 14,. J. Terleth— J. Boerdam I0, J. Terleth—J. J. van Witzenburg 1—0; Groep 5:: R. de Hek— E, J, Eimers 10, L. J. J. B. Kloover A: Stolk 0—1, TJ. OostenJos. de Koning 01, C. GoedknegtR. de Hek 1—0. Voor een gecombineerde vergadering van alle afdelingen van de Geref. Vrou wenvereniging te Vlaardingen zal op 8 October a.s. in de bovenzaal van de Mr Terpstraschool aanvang 8 uur Dr E. D. Kraan spreken over het onderwerp: Gebedsgenezing. Ook echtgenoten en be langstellenden zijn welkom. huidige penningmeester, werden in de hulde betrokken. In de feestrede die ds J. H. Mulder uit Rotterdam daarna afstak, toonde hij de kleinheid en de grootheid van de.mens, klein, wanneer we letten op de plaats die hy inneemt in het heelal, maar groot om dat hij in staat is in het heelal te speuren. Hij wenste de zakenstudiekring geluk met haar jubileum, vooral ook omdat geble ken is. dat het een kring is van levens krachtige mensen, die zich willen ont plooien en die daardoor zoekt, strijdt en leeft. .De vertelling van de bekende declama tor J. Oosterwelder, die daarop volgde, liet een diepe indruk na. Het was een verhaal van een jongenskamp dat hij heeft geleid en waaraan werd deelgeno men door de z.g. „ongrijpbare" jeugd Stil-en met ontroering werd er naar ge luisterd. Voordat dan het „luchtige" gedeelte aan de orde kwam, was er gelegenheid om gelukwensen aan te bieden. Namens de Zakenstudiekring in Maas sluis deed dat de heer Middelwïjk, ter wijl wethouder de Bruyn, zij het dan niet officiël als vertegenwoordiger van het ge meentebestuur, er in een kort en pittig woord de nadruk op legde, dat de ver houding tussen de overheid en het zaken leven goed kan zijn wanneer men beider taak en functie in het oog houdt. Als kin deren van God zijn we met een bepaalde opdracht in de gemeenschap geplaatst en uit die verantwoordelijkheid komt dt drang om elkaar te vinden. Gelukkig kon de wethouder conclude ren, mede uit het feit, dat hij werd uit genodigd, dat de verhouding tussen over heid en zakenmensen zo is gegroeid, dat we elkaar op een vriendschappelijke wijze kunnen begroeten. Voordat dan de pauze werd ingeleid, presenteerde de heer J. Nannenberg een goochelprogramma. Na de pauze hielden Benny Vreden. met conference, de zangeres Sonja Oos terman en de imitator en voordachts- kunstenaar Piet Ekel het publiek tot laat in de avond bezig. HERV. GEREF. COMITÉ Voor het Herv. Geref. Comité te Vlaar dingen treedt Donderdagavond 8 uur in gebouw Rehoboth op ds H. G. Abma van Delfshaven. (mits dit gebeurt op oecumenische basis). De heer A. v. d. Veer heeft voorts deze Zondagmiddag het onderwerp „Praat en daad in de Jonge Kerk" ingeleid. In de Jeugddienst, welke het buitengewoon geslaagde weekend afsloot, ging voor ds Joh, Pooit uit Koudekerk a. Rijn. De vereniging „Het Zonnehuis" hield gisteravond in .de Nieuwekerk te Vlaar dingen een grote propaganda bijeenkomst waarop de nieuwe film „Een mens was teveel werd vertoond. Velen hadden aan de oproep gehoor gegeven en waren gekomen om als het kon zich te laten winnen voor dit toch zo noodzakelijke werk. lil zijn ope ningswoord heette de voorzitter van de Vlaardingse afdeling in het bijzonder wethouder Jonker welkom. De grote opkomst zag de heer N. W. Muys als een bewijs van meeleven met Het Zonnehuis". Het gaat niet in de eerste plaats om het geld, maar om het hart De financiële kant moet natuurlijk nietverwaarloosd worden, want voor het ideaal „in elke provincie een Zonnehuis" is nog ontzag lijk veel geld nodig. Hierna werd dan de nieuwe film ver toond, die de vereniging liet maken. Hierin wordt getoond wat het leven van een chronische zieke dikwijls wordt Men is teveel. De maatschappij heeft niets meer aan zo iemand en de een voor de ander schuift de zorg van zich af. Na de. film wekte de heer H. Th. v. d. Helm, propagandist van „Het Zonnehuis" de aanwezigen nogmaals op om met hun ;eld en arbeid dit mooie werk te steunen. Sr is reeds veel gedaan, vertelde dé heer van der Helm. In 1929 werd Het Zonne huis te Beekbergen geopend. Na de oorlog kwam er het tehuis te Schiedam bij en de volgende maand hoopt men een Zonnehuis in Doorn te openen In deze drie kunnen dan tezamen ca. 220 patiën ten worden verpleegd. Na de pauze werd nog een documen taire film vertoond waarop men zag hoe het in het Zonnehuis te Beekbergen nu eigenlijk toegaat. (In Schiedam werd deze Zonnehuis film Maandagavond vertoond tijdens een besloten bijeenkomst, welke werd geleid door ds. D, Drenth). Het Vlaardingse politie-elftal heeft de smaak te pakken gekregen. Gistermiddag waren het de Schiedammers die met een nederlaag naar huis gestuurd werden en- dat, terwijl in de Vlaardingse gelederen Koole ontbrak. Nu dient gezegd te worden, dat de voorhoede der Schiedammers hun schot haddenthuis gelaten. Heel wat kansen lieten zij onbenut. Dat was niet het geval met de Vlaar- dingers, die voor de rust vier maal het net deden trillen. Het waren v. Os, De Ruyter en Stegeman, de laatste tweemaal, die voor de Vlaardingers scoorden. De Schiedamse politie stelde daar één doel punt tegenover. Na de rust deden de Vlaardingers het wat kalmer aan en maakte Stegeman er maar één goal bij. Met 51 in het voordeel der Vlaar dingers kwam het einde van deze sportte ve wedstrijd. Vanzelfsprekend waren de drukte en het ongewone gedoe ook niet onopgemerkt aan Terry voorbijgegaan en nieuwsgierig was hij de straat opgelopen. Ah, daar kwam Tekiko aanrijden, die net van professor Starre- veld vandaan kwam. „Zeg, weet jij eigenlijk precies wat er aan de hand is?" vroeg vriend Fox. „Zojuist hoor ik, dat het een oefening van de politie is geweest, maar eerst spraken ze van een opstand of zoiets!" „Nee, ik begrijp er ook niets van!" antwoordde Tekko. „Eerst dacht ik nog een ogenblik, dat Polly die onrust verwekt had, doch dat schijnt toch niet zo te zijn!" „Wat zeg je me nou?" verbaasde vriend Fox zich, „Polly? Maar die veroorzaakt toch zeker geen op stand?" „Nee!" legde Tekko haastig uit. „Maar zij heeft van morgen vroeg een vliegtochtje gemaakt met die nieuwe uitvinding van de professor en dat is natuurlijk niet zonder ongelukken gegaan. Zij moet eerst In een tele graafpaal terechtgekomen zijn en is daarna doorge vlogen naar de hei waar ik haar huilende op de grond heb aangetroffen!" De thans gereedgekomen Wlnkelpro- menade „Lijnbaan" te Rotterdam zal straks worden omringd door impossante hoge bouw. In die richting gaan ten minste de suggesties van het Adviesbu reau voor Stadsontwikkeling. Het spel van lage en hoge bouw, dat bij de herbouw van de stad wordt toe gepast, zal vooral hier een fantastisch ef fect sorteren. De directeur van Stadsont wikkeling, ir. C. van Traa, heeft aan de hand van een gereedgekomen maquette hierover gistermiddag nadere medede lingen verstrekt. De bedoeling is, dat een aantal zeer hoge flatwoningen, .gedacht is aan tenminste tien woonlagen zal verrijzen rondom het winkelcentrum. Tussen de "Westersinged en de Lijnibaan b.v. zijn drie woonhoven geprojecteerd. Deze zul len worden voorzien van een behoorlijke groenstrook en hier wordt een ruime parkeerplaats aangelegd. In totaal zullen circa 800 woningen verrijzen. De begane grond van de woon blokken worden bestemd voor kantoor of bedrijfsruimten. Aan ae Coolsingelzij- De gouverneur van Celebes, Soediro, heeft op een-- persconferentie medege deeld, dat thans pogingem worden on dernomen om de belangrijkste bende leider van Celebes, Kahar Moezakkar, te benaderen. Volgens kortgeleden ge vonden pamfletten heeft Kahar Moe zakkar Celebes uitgeroepen tot deel van de „Daroel Islamstaat" van Kartosoe- wirjo. Op Zaterdag 17 October a.s. 's mor gens 10.55 wordt op werf Wilton Fije- noord te Schiedam te water gelaten bet tankschip met turbo-electrïsche voortstu wing „Koratia", dat in aanbouw is voor de Koninklijke Shell Groep. De naam geving wordt verricht door mevr. C. de Vries-Otterspoor, BURGEHLIJKE STAND VAN VLAARDINGEN Geboren: Arendje, d. v. L. J. Rasser en A. Langstraat, VI. Bangkasingel 48 Martinus P. M., z. v. W. Haas en S. A. van Rosmalen, VI. Menadostr. 7 Gerrit, z. v. W. Prins en M. Keizerwaaró. VI. Haydnstraat 81 Adrianus J. M. z. v. H. A. A. van Gurp en A. F. Tuk, Dirk Schaferstraat 21e Yvonne d. v. H. Koe voet en N. A. Boender, Timorstrsat 7 Joty.nna F., d. van W, Kooiman en T. Schildwacht, v. Schravendijkplein 44 Wilhelmitia d. v, H. de Klerk en B. M. W. Muller, Hortensiastraat 7b Dorothea G. E., d. van A. Hoogerwerf en H. Boot, Geraniumstraat 42 Jan J. z. v. C. J. Berkhof en P. Henderson, Chopinstraat lib Leendert z. v, C. P. de Bruijne en G. J. C. Hengeveld-, De Wetstraat 45 Gerrie d. van P. Vink en C. C. Rinck, Emmaplein 8 Hermanns A. J„ z. v. H. de Visser en A. C. Bronk, Willem de Zwijgerstraat 32 te Maassluis Cecilia H. J„ d. van A. Hoogendijik en H. M, A. Ottolini, Haydnstraat 44 Erik R., z, v. J. van Olst en M, M. E. van de Velde, Emmaplein 7 Keeltje C„ van P. NIEUW INSTUIF-PBOGRAMMA Het comité dat voor elke Donderdag voor de Instuif-avond een aantrekkelijk program ma samenstelt heelt voor de eerstvolgende Instuif-avond het optreden van een gooche laar op het programma. Iets nieuws is het houden van wedstrijden op Zaterdag 17 Oc tober a.s. in de buitenlucht. Voor deelname aan deze wedstrijden kan men zich opgeven op een van de komende Instuif-avonden. Tenslotte zullen met ingang van 22 October van 89 uur volksdansen worden gehouden. Ook is een gezellige St. Nicolaasavond in voorbereiding. BEGRAFENIS ARIE BOON De teraardebestelling van het sloffeiük overschot van wijlen Arlc Boon zal Don derdagmiddag te 1.45 uur plaats hebben op de Algemene Begraafplaats 's-Gravenzandse weg te Hoek van Holland. Repetities Mannenkoor. Het was oorspron kelijk de bedoeling na de benoeming van de nieuwe dirigent de repetities van het Hoeks Mannenkoor te verzetten naar de Maandag avond. Nu is het mogelijk gebleken de Dins dagavonden daarvoor te blijven handhaven Kalisvaart en N. Bos, Broekweg 255 Martinus J. A,, z. v. M. J. A. Tobé en E. van Toor, Wm. Barendsznstraat 7. Overleden: N. G. J. van Kralingen, 90 j„ Wm. Beukelszoonstraat 55 G. Brok ken 73 j„ wedr, v. C. Schotel, Holyweg 41. Gehuwd: Gerardus F. Zonneveld 24 j. en E. van der Wijk 25 j. G. B. Drost 28 j. en G. A. Koning 25 j. de van het winkelcentrum zal de reeds gevolgde hoge bouw verder worden toe gepast. Aan beide zijden van het Raad huisplein komen hoge gebouwen te staan en verwacht wordt, dat ook de nieuwe Bijenkorf dit karakter zal dragen. Omtrent de verwezenli jking van de plan nen kon'nog niets definitiefs worden ge zegd. Belangstelling - van eventuele ge gadigden is reeds getoond, aldus de heer Van Traa. (Van een onzer verslaggevers.) Thans mag verwacht worden, dat de. vrij zwakke 40 kilo-watt-zender van de Wereldomroep te Lopik-IJsselstein bin nenkort. wordt vervangen door een zen der van 100 kilo-watt. Reeds anderhalf jaar geleden was hiervan sprake, om dat deze zender te zwak Is om de pro gramma's van de Wereldomroep vol-- ledig tot hun recht te laten komen. Het gebouw, dat voor deze nieuw» zender nodig is, wordt thans gebouwd. De accommodatie wordt echter dusda nig, dat men nog twee nieuwe zenders van 100 kilo-watt zal kunnen plaatsen, opdat de Wereldomroep in de toekomst over drie zenders zal kunnen beschik ken. Men hoopt de eerste zender van de drie in de loop van het komende jaar in gebruik te kunnen nemen. Het radio-verkeer op de korte golf is de laatste jaren sterk toegenomen en vergt, tenminste zenders met een capa citeit, zoals die thans tot stand komen en zoals "die reeds in het buitenland werkzaam zijn. Dat inen de capaciteit opvoert, blijkt uit bet feit, dat Zwitser land reeds zenders heeft gebouwd, die de normale sterkte van 100 kw te bo ven gaan. Rusland bijvoorbeeld heeft reeds een zender van 200 kw in de aether gebracht. Op het abattoir te Amsterdam is van morgen onder de vleesrijders een wilde staking uitgebroken, waardoor het vlees- vervoer naar de slagers is gestagneerd. Alle vleesrijders, dertig man, die iu dienst zijn bij een combinatie van vijf transportfirma's, zijn hierbij betrokken. Het publiek zal er echter nog niets van merk>ia, want de slagers, die door gaaas voor een paar dagen tegelijk hun vlees bij de grossiers bestellen, zijn gisteren bevoorraad. De aanleiding tot het conflict is de omstandigheid dat voor een onlangs le gaal ontslagen georganiseerde vleesrijder een niet-georganiseerde in dienst is genomen. Deze zou vanochtend zijn werk beginnx. De betrokkenen zijn allen aangesloten bij de Algemene Bedrijfsbond van Ar beiders in de voedings- en genotmid- deienbedrijven (N.V.V.). Van de zijde van deze bond wordt de staking voorshands „een wilde" ge noemd. Het bestuur was vanochtend of ficieel nog niet op de hoogte van de beslissing die de vleesrijders hebben genomen. Om twee uur vanmiddag hebben 53 Nederlandse emigranten, die morgen van Londen uit met de „Dr. ir. M. H. Dam me" van de KX.M. de race naar Cbrist- ohureh op Nieuw-Zeeland zullen mee maken, een laatste vaarwel toegezwaaid aan hun in groten getale opgekomen fa milieleden, vrienden en kennissen. Per DC 6b „Abel Tasman" van - de KXM. vertrokken zij daarna naar Lan den, waar zü de nacht zullen doorbren gen. Morgenmiddag om half zes zullen zij de reis aanvaarden naar hun nieuwe vaderland: Nieuw-Zeeiand. Op de maquette ..ziet men op de voorgrond de nieuwe Westblaak ge projecteerd, Rechts de Coolsingel, naar links ongeveer in het 'midden de Lijnbaan en nog verder naanr links deKarei Doormunstr'aat. Op de' achter-' grond ziet men het nieuwe Stations-" postkantoor en geheel links hét nieuwe Centraal Station. - De burgemeester van Rotterdam, mv G. E. van Walsum, begroette - de Belgiiï; sche gast. Het is de tweede maal, zo zei-: de de burgemeester, dat Rotterdam -. de: eer te. beurt valt u te mogen ontvangen. Hij wees op de snelle vorderingvan; de wederopbouw, alsmede op de belang-i rijke plaats, welke Rotterdam' heeftvïn'-Ji genomen als havenstad op het Europese continent, sinds het eerste bezoek - van. c de heer Spaak. De heer Spaak, daarna het woord: me-- mende zride "onderde indruk gekomen te zijn van de' bouwactiviteit' én dé] re^S sultaten, welke in de laatste jaren be-] Teikt zijn. Hij was verheugd in -een stad te verkeren, waar de grote-Eras-? mus werd geboren. - Voorafgegaan door het muziekcorps van dé Rotterdamse politie begaf, het gezelschap rich vervolgens' naar het':- standbeeld van" Erasmus, dat aan de'. Coolsingel staat. In de stoet Uep' een aantal padvinders mee, die de-vlaggen:;: droegen van de Westeuropese landen. Onder grote -belangstelling legde de" heer Spaak aan de ..voet van hét standf beeld een krans vanrode sterdahlia's.";]: De Belgische sta'aisman' hield vervol- gens een rede.' „Wij staan-hier bij'hét monument, dat opgerichtis voor een groot man", zo begon hij. ..Erasmus was een man, die in zijn tijd reeds, grote; aandacht -trok door de verspreiding; van de menslievende gedachte. Wij ;móe-: ten hem zien als een van de grote fi'gu--.: hen, die ons zijn voorgegaan' in de pro clamatie van de gedachte, dat de vblke-- ren dienen te leven in eendracht, vre- - de en saamhorigheid", aldus-cde - héér Spaak. Met nadruk, spoorde spreker- de' jeugd van Europa aan om met dezelK de bezieling en geestdrift als Erasmus te werken voor de verwezenlijking van de doelstellingen van de internationale i Europese-Beweging. - Vanmiddag vond een bijeenkomst plaats onder auspiciën van de stich ting „Havenbelangen", De ..voorzitter,?: mr A. C, W. Beerman, belichtte de figuur van Erasmus op verschillende wijze. .,- In verband met de begrafenis van.: prof. dr P. A. Diepenhorst zullen óp Vrijdag 9 October-alle colleges en prac- - tica aan de Vrije Universiteit stilstaan. De promotie van de theer J. J;vaxLj Nörrèn, ,die iop die dag zou geschieden, wordt uitgesteld tot Vrijdag 16 October] des namiddag te 13 30 uur in het gebouw der A.M.V.J. T ENHAGE' 7 0ct- SCH- 87 met ra kantjes, 246—17,. 254 - 8, 402—2, 55—20 159—3, 229—11, 263—10, 105-2, 339-^6. 53—10 10425, 39—17.' 20i—50, 2641, 4—3, 752. 181—2, 19930, 32—30, 402, .49ZO. 51 wei nig. 99—10. 132—25, 133—70. nog 20 B. 189— 3, 247 weinig, 262—2, 235—17. 2—80 h.'-'vL-SÏ weinig, 8—4. 15—17, 19 weinig. 25—15, 3D nog. halen, 3717, 45—2, 69—20 n huis, 84—6 naar-: huis. 130—17, 210—2, h vl, 249—17 n. huis. 250—10, 297—17 n 10 n, 312—17, 399—12, 26 50. 353—50, 20—5. 223—22, 225—30; 314-117'' 791, 141—10. -186—25, 284—2, 3618, 95—2. 1404. 40—J, 50100. h vl. 618 en 20 man- den. 63—12. 64—10, 66—12. -30. 81—S. 89— 2, .97—38, 1037, 116—10, 122--g 1BO2. 242— 12, 275—2. 335, 6—10. 4"—51; 110-4-15, 120—- 75. 121—40, 302—-20, 325—10,1333—75; n 40 mffl Binnen .te Scheyeningen, SCH 342 met 30: last. Prijzen, (in Grote tong 3,49-3,60.? middel 1,80-2.09, klein 1.28-1,60, tarbot I 3

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1